V Plzni dne 20. 12. 2013
Vážená paní starostko, vážený pane starosto,
v návaznosti na projednání I. a II. návrhu nového Dopravního řešení územního celku
TACHOVSKO, který byl s obcemi projednáván od června do září 2013, Vám zasíláme III. návrh
dopravního řešení územního celku TACHOVSKO.
Tento III. návrh Dopravního řešení územního celku TACHOVSKO byl zpracován na základě
podnětů od obcí a požadavků získaných od cestujících v rámci přepravních průzkumů, které plzeňský
organizátor veřejné dopravy realizoval v srpnu a září 2013. V návrhu byly zohledněny i změny
v jízdním řádu autobusové veřejné linkové dopravy a drážní osobní dopravy, které nastaly k 15. 12.
2013, a rozhodnutí Zastupitelstva Plzeňského kraje ve věci snížení objemu finančních prostředků na
zajištění dopravní obslužnosti pro rok 2014.
Od obcí i cestujících bylo získáno velké množství námětů, některé se týkaly zavádění nově
navržených spojů, jiné se týkaly málo využitých spojů, zejména o prázdninách, jiné navrhly nahrazení
těchto spojů jinými, z hlediska navrhovatele v časově výhodnější poloze. Veškeré náměty byly
prověřeny z hlediska možné realizace z technologického hlediska a také s ohledem na počty
přepravovaných cestujících na jednotlivých linkách a spojích. V rámci III. návrhu Dopravního řešení
územního celku TACHOVSKO nebylo možné realizovat všechny náměty, neboť Plzeňský kraj musí,
stejně jako obce, nakládat s finančními prostředky ze svého rozpočtu s péčí řádného hospodáře.
Množství spojů na jednotlivých linkách bylo upraveno s ohledem na rozhodnutí Rady a
Zastupitelstva Plzeňského kraje ve věci snížení objemu finančních prostředků na zajištění dopravní
obslužnosti pro rok 2014. Toto rozhodnutí Rady a Zastupitelstva Plzeňského kraje plzeňský
organizátor veřejné dopravy respektoval při zpracování závěrečného návrhu nového Dopravního
řešení územního celku TACHOVSKO, protože má z hlediska rozpočtového výhledu vliv i na množství
spojů autobusové veřejné linkové dopravy, které se mohou stát součástí dopravního řešení pro
období od roku 2015.
Některé došlé náměty nebylo možné realizovat z toho důvodu, že časový průběh spojů je
omezen i technologicky tzv. oběhem autobusů. Většina námětů, které bylo možné realizovat v rámci
technologických možností provozu autobusů, byla přenesena do návrhu jízdních řádů jednotlivých
linek a získala podobu konkrétních spojů. Do jízdních řádů byly zapracovány zastávky na znamení (),
díky nimž bylo možné jízdní doby některých spojů možné zkrátit. U linek jedoucích do Plzně pak byly
v jízdních řádech upraveny názvy zastávek, v souvislosti s přejmenováním zastávek veřejné dopravy
v Plzni na základě rozhodnutí Rady města Plzně k 15. 12. 2013.
Podstatné změny týkající se konkrétních spojů jsou popsány samostatně pro jednotlivé linky:
Linka 490722 Tachov – Bor – Stříbro – Plzeň
Na lince byl v pracovní dny spoj s odjezdem z Tachova v 12:55 posunut na 13:15, čímž dojde ke
zlepšení obsluhy průmyslové zóny na Nové Hospodě a zároveň se odstraní delší přestupní doby ve
Stříbře. Poslední večerní pár spojů mezi Tachovem a Borem jede nově i v neděli. Pro zlepšení večerní
dostupnosti Tachova v pracovní dny byl prodloužen posledního spoj ve 20:25 z Plzně až do Tachova.
V souvislosti se zavedením výše uvedeného večerního spoje byl zrušen spoj původně navržený
s odjezdem ze Stříbra v 18:15 do Tachova a spoje v 7.20 z Boru a 13.20 z Tachova, vzhledem k tomu,
že cestující mohou využít pro cestu do Tachova a Boru jiné nově navržené spoje, které byly časově
posunuty. Dále byl zaveden školní spoj jedoucí z Boru v 14:10 do Tachova.
Linka 490723 Dlouhý Újezd – Tachov – Planá – Mariánské Lázně
Na linku byl v pracovní dny přidán večerní pár spojů náhradou za osobní vlak zrušený od 15. 12. 2013
a dále došlo na lince k drobným časovým posunům jednotlivých spojů.
Linka 490731 Stříbro – Bezdružice – Úterý, Vidžín
U linky byl zpřehledněn jízdní řád pro lepší orientaci cestujících. S výjimkou spoje jedoucího ve 13:55
z Konstantinových Lázní do Horní Kozolup, nebyly trasy spojů měněny. Došlo k drobným časovým
posunům jednotlivých spojů pro zlepšení odpolední dostupnosti pro dojíždějící žáky a studenty.
Linka 490732 Stříbro – Heřmanova Huť
Na lince došlo pouze k drobným časovým posunům jednotlivých spojů pro zlepšení dostupnosti.
Z linky byly převedeny spoje obsluhující místní část Stříbro, Lhota na linku 490749. Poslední spoj ze
Stříbra do Heřmanovy Huti byl přesunut na linku 490739 s tím, že došlo k propojení úseku Kladruby –
Heřmanova Huť.
Linka 490733 Stříbro – Pernarec – Ostrov u Bezdružic – Úněšov, Budeč
Na lince byly upraveny časy školních odpoledních spojů pro zlepšení dostupnosti. Zároveň byly některé
spoje prodlouženy do zastávky Stříbro, žel.st. z důvodu zajištění přestupních vazeb. U prázdninových
spojů došlo k úpravě spoje jedoucího v 13:00 ze Stříbra do Pernarce, který pojede pouze v pondělí a
ve středu, kdy je po něm největší poptávka. Upraveno bylo rovněž zajíždění do Erpužic, do místní
části Malovice.
Linka 490734 Stříbro – Svojšín
U linky došlo k prodloužení posledního odpoledního spoje ve Svojšíně k železniční stanici z důvodu
zajištění přestupních vazeb.
Linka 490735 Stříbro – Planá – Mariánské Lázně
Na lince došlo k uspíšení odpoledního školního spoje z Mariánských Lázní a naopak k posunutí
odjezdu večerního spoje z Plané do Stříbra kvůli zlepšení návaznosti na další autobusové linky.
Linka 490736 Bezdružice – Pernarec – Plzeň
Na lince nedošlo k žádným změnám proti II. návrhu.
Linka 490737 Stříbro – Nýřany – Plzeň
Odjezdy z Plzně jsou navrženy pozdější, byly posunuty o 5 minut.
Linka 490738 Stříbro – Zhoř – Velký Malahov
Na linku byl přidán pro zlepšení dostupnosti dopolední pár spojů jedoucí ze Stříbra přes Kladruby do
Velkého Malahova.
Linka 490739 Stříbro – Kostelec – Skapce – Zhoř
Na lince byly upraveny zejména časy spojů zavedených pro zaměstnance pracující v průmyslové zóně
u Ostrova u Stříbra. Příjezdy a odjezdy spojů nyní lépe navazují na jednotlivé směny. Víkendové spoje
byly upraveny na základě předpokladů reálného využití ze strany cestujících. Na linku přibyl
odpolední spoj ze Stříbra do Heřmanovy Huti.
Linka 490740 Stříbro – Prostiboř
Na lince došlo pouze k mírným časovým úpravám jednotlivých spojů pro zlepšení návazností. Spoj
v 16:20 ze Stříbra do Kladrub byl přesunut na linku 739 a prodloužen do Heřmanovy Huti.
Linka 490741 Bor – Svojšín – Černošín – Bezdružice – Lestkov, Hanov
Na lince došlo k drobným časovým změnám pro zlepšení spojení s průmyslovou zónou Nová Hospoda
u Boru. Byl zrušen večerní pár spojů jedoucí mezi Borem a průmyslovou zónou, spojení je v tomto
čase řešeno spoji na linkách 490722 a 490748.
Linka 490742 Planá – Bor
Na lince byly na základě přepravního průzkumu upraveny jízdní doby jednotlivých spojů. Ranní školní
spoj z Kurojed byl prodloužen až do zastávky Bor, ZŠ a nyní lépe navazuje na začátek školního výuky.
Dále byl zrušen z důvodu nulového využití ranní spoj z Plané do Kočova a byl přidán odpolední spoj
z Plané do Brodu nad Tichou pro zlepšení dopravní obslužnosti.
Linka 490743 Bor, Lužná – Stráž – Staré Sedlo, Darmyšl
Na lince došlo k urychlení prvního ranního spoje do Boru, kvůli přestupní vazbě v Boru na spoj do
Tachova. Zároveň došlo k posunu odpoledních školních spojů kvůli zlepšení návaznosti na dobu, kdy
končí školní výuka ve Stráži.
Linka 490744 Bor – Stráž – Bor
Na lince došlo k zrušení prvního ranního spoje Stráže s Borem, které je zajištěno takřka ve stejný čas
spojem linky 490748. Dále došlo k časovým posunům u ranního spoje spojující Bor a místní část obce
Stráž tj. Stráž, Souměř, a k časovým posunům u odpoledního spoje, kde byla vytvořena přestupní
vazba na spoj jedoucí od Tachova. Odpolední školní spoj spojující Stráž s místní částí Souměř byl
převeden na linku 490748 s tím, že tento spoj zajišťuje také obsluhu Vysočan u Boru.
Linka 490745 Bor – Přimda – Rozvadov
Na lince byly mírně pozměněny časové polohy spojů kvůli získání lepších návazností a lepším časovým
polohám spojů pro cesty do zaměstnání a do škol. Spoj jedoucí v 6:45 z Rozvadova, Nové Domky nově
obsluhuje i obec Hošťka, čímž žáci získali přímé spojení bez nutnosti přestupu. Na lince byla také
upravena obsluha místních částí Přimdy tj. Újezd pod Přimdou a Mlýnce. Poslední víkendový večerní
pár spojů pojede z Rozvadova pouze v neděli a ve státní svátky v 16:55, odjezd z Boru je v 17:30. Na
tento spoj mohou přestoupit i cestující, kteří přijedou do Boru od Tachova spojem linky 490722.
Linka 490746 Bezdružice – Lestkov – Planá
Na lince došlo v pracovní dny k posunu odpoledního spoje, který bude odjíždět v 15:30 z Plané, aut.st.
do Bezdružic, čímž se zlepší přestupní vazby v Plané ze spojů od Tachova a Mariánských Lázní.
Linka 490747 Tachov – Staré Sedliště – Bor
Na lince došlo k posunu časové polohy odpoledních spojů, které nyní lépe navazují na konce výuky ve
školách a zároveň se posunem zlepšují přestupní vazby. Byl zrušen ranní spoj do Starého Sedliště,
vzhledem k tomu, že od změny jízdního řádu platného po vyhlášení tohoto Nabídkového řízení bude
obsluhu Starého Sedliště zajišťovat uspíšený osobní vlak od Boru.
Linka 490748 Rozvadov – Přimda – Bělá nad Radbuzou – Bor – Tachov
Na lince byla přidána zastávka Bělá nad Radbuzou, KOVOBEL. Dále byl na linku přidán školní spoj
spojující Stráž s místní částí Souměř a Bor s místní částí Vysočany.
Linka 490749 Stříbro – Stříbro, Lhota
Spoje převedené z linky 490732 uvažované k zařazení do systému MHD Stříbro.
Linka 490750 Tachov – Lesná – Lesná, Stará Knížecí Huť
Na lince byl uspíšen ranní spoj spojující Tachov se Studánkou a zároveň došlo k posunutí dopoledního
spoje z Lesné tak, aby byla zajištěna kratší přestupní doba v Tachově.
Linka 490751 Tachov – Rozvadov – Rozvadov, Diana
Na lince byl zrušen prázdninový pár spojů z důvodu velmi nízké obsazenosti, náhradou je nově
zavedený dopolední spoj jedoucí v 10:10 z Tachova do Rozvadova. Na lince dále došlo k posunutí
spoje jedoucího v 21:10 z Rozvadova do Tachova na příznivější časovou polohu 17:30, přičemž
předchozí spoj z Rozvadova do Tachova byl uspíšen na 16:25.
Linka 490752 Tachov – Milíře – Zadní Milíře
Na lince byl na základě žádosti obce Milíře posunut odpolední spoj ze 17:15 na 17:40. Z důvodu nízké
využitelnosti došlo ke zrušení prázdninového páru spojů z Tachova ve 14:05 a zpět ze Zadních Milířů
ve 14:37. Z linky byly převedeny spoje obsluhující místní část Světce na linku 490760.
Linka 490753 Tachov – Přimda – Bělá nad Radbuzou
Na základě požadavku cestujících byly přidány zastávky v Bělé nad Radbuzou, čímž došlo ke spojení
této oblasti s obcí Třemešné a městy Přimda a Tachov. Z toho důvodu bylo nutné upravit časy spojů
tak, aby mohly být vytvořeny návaznosti jak v Bělé nad Radbuzou, tak v Přimdě. Dále byl přidán jeden
školní spoj 14:40 z Tachova do Starého Sedliště a Tisové.
Linka 490754 Tachov – Halže, Branka
Na lince byly mírně změněny časy dvou spojů přijíždějících do Tachova po sedmé hodině ranní
z důvodu zlepšení dostupnosti ZŠ pro děti, rovněž byla přidána zastávka ve Ctiboři pro druhý z výše
uvedených spojů.
Linka 490755 Tachov – Chodský Újezd – Zadní Chodov
Na lince došlo k mírné změně v obsluze, kdy první spoj jedoucí z Chodského Újezdu do Zadního
Chodova má nově návaznost v Zadním Chodově do obce Broumov. Spoj jedoucí zpět z Chodského
Újezdu do Tachova byl zrušen z důvodu technologických tj. z nutnosti efektivního oběhu autobusu.
Cestující z Chodského Újezdu mohou pro spojení do Tachova využít spoj linky 490756.
Linka 490756 Planá – Chodský Újezd – Broumov
Na lince byly provedeny mírné změny z důvodu technologických tj. z nutnosti efektivnějších oběhům
autobusů. Na lince byl nově zaveden ranní spoj z Chodského Újezdu do Broumova, poslední večerní
spoj z Broumova do Plané jede nově přes Chodský Újezd. Většina spojů nově jede přes zastávku
Planá, žel.st., čímž dochází k lepším návaznostem autobusových spojů na vlaky. Pro lepší dopravní
obslužnost lokality Karlín byla doplněna zastávka Planá, Karlín. Víkendové spoje byly upraveny na
základě předpokladů reálného využití ze strany cestujících.
Linka 490757 Planá – Chodský Újezd, Prostřední Žďár
Na lince došlo k úpravě časů spojů kvůli zlepšení přehlednosti pro cestující a zajištění rychlejších
přestupů v důležitých zastávkách. Z toho důvodu některé spoje nově zastavují v zastávce Planá,
Karlín. Ranní spoj jede o prázdninách v úseku mezi Chodským Újezdem a Prostředním Žďárem nově
v režimu „na zavolání“.
Linka 490758 Planá – Chodová Planá, Hostíčkov
Na lince bylo zkráceno ranní zajíždění na vlakové nádraží v Plané, vzhledem k tomu, že cestující
mohou v Planá, žel.st. přestoupit z vlaku na linku 490746. U prvního a posledního spoje také došlo ke
zkrácení spojů v málo využívaném úseku Michalovy Hory – Boněnov. Kvůli lepším návaznostem byly
mírně upraveny také časy odpoledních odjezdů z Plané.
Linka 490759 Planá – Planá, Křínov
Na lince nebyly provedeny žádné změny proti II. návrhu.
Linka 490760 Tachov – Tachov, Světce
Spoje převedené z linky 490752 uvažované k převodu do systému MHD Tachov.
-----Vzhledem k tomu, že Vám zasíláme jízdní řády linek, které jsou zpracovány jako součást III.
návrhu dopravního řešení pro územní celek TACHOVSKO s přihlédnutím k tomu, že oba předchozí
návrhy již byly připomínkovány ze strany obcí, které měly o zaslání námětů organizátorovi veřejné
dopravy zájem, nepředpokládá POVED, že by bylo ještě nutné tento návrh jízdních řádů výše
uvedených linek radikálně měnit.
Dovolujeme si Vás požádat o zaslání krátkého vyjádření za Vámi řízenou obec na adresu
[email protected] do 20. 1. 2014 s tím, že k III. návrhu dopravního řešení, vzhledem k výše
uvedeným skutečnostem, nemá Vámi řízená obec již žádný námět.
Do „předmětu“ Vaší zprávy prosím uveďte: III. návrh dopravní řešení pro územní celek
TACHOVSKO – vyjádření obce „XY“.
O jízdních řádech linek, které jsou zpracovány jako součást III. návrhu dopravního řešení pro
územní celek TACHOVSKO bude ze strany POVED informováno i vedení ZŠ a SŠ ve všech dotčených
obcích.
III. návrh dopravního řešení pro územní celek TACHOVSKO včetně jízdních řádů
jednotlivých linek je zájemcům k dispozici na www.poved.cz s tím, že:
-
základní informace jsou zveřejněny na adrese http://www.poved.cz/aktuality/
podrobné informace jsou na adrese http://www.poved.cz/projekty/nova-dopravni-reseni/
------Děkuji Vám za Vaši trpělivost a za spolupráci na přípravě návrhu dopravního řešení pro
územní celek TACHOVSKO. Návrh dopravního řešení pro územní celek TACHOVSKO se stane
podkladem pro nabídkové řízení, na základě kterého podle zákona č. 194/2010 Sb. vybere Plzeňský
kraj nového dopravce, který bude zajišťovat dopravní obslužnost autobusy veřejné linkové dopravy
pro územní celek TACHOVSKO po dobu 8 let. Po uzavření smlouvy mezi Plzeňským krajem a
vybraným dopravcem bude rozšířeno území Integrované dopravy Plzeňska (IDP) o územní celek
TACHOVSKO.
Občané všech dotčených obcí začleněných do územního celku TACHOVSKO budou moci po
rozšíření území IDP využívat všech výhod časového předplatného jízdného Integrované dopravy
Plzeňska. Předplatné jízdné IDP umožní cestujícím, kteří využívají veřejnou dopravu pravidelně pro
cesty za zaměstnáním či studiem, používat všechny spoje drážní osobní dopravy, autobusové veřejné
linkové dopravy i městské hromadné dopravy na jeden jízdní doklad - časové předplatné jízdné na
Plzeňské kartě. Pořízení časového předplatného jízdného pro jednotlivé tarifní zóny IDP, přinese
cestujícím při pravidelné dojížďce do škol a zaměstnání, nižší náklady na dopravu.
O zavedení nových linek včetně nových jízdních řádů souvisejících se zavedením nového
dopravního řešení pro územní celek TACHOVSKO i o rozšíření Integrované dopravy Plzeňska na území
obcí, které jsou součástí územního celku TACHOVSKO, budou všechny dotčené obce včas informovány.
S pozdravem
Ing. Petr Náhlík v. r.
Ing. Petr Náhlík
zástupce ředitele a manažer projektů
POVED s. r. o.
Plzeňský organizátor veřejné dopravy
Nerudova 25, 301 00 Plzeň
telefon : 378 035 466
mobil : 724 602 813
e-mail: [email protected]
www.poved.cz
Download

V Plzni dne 20. 12. 2013 Vážená paní starostko, vážený pane