Informace z oblasti výzkumu
Rada VŠ, 19. 3. 2015
Tomáš Opatrný
([email protected])
Státní rozpočet na výzkum:
RVVI projednává návrh na 2016, zatím nejsou
zveřejněny detailní podklady

Celkový návrh má být zřejmě meziročně navýšen,
usnesení RVVI z 27.2.2015 „...schvaluje návrh
navýšení celkových výdajů na VaVaI na roky 20162018, a to ve výši: na rok 2016 o 2,1 mld. Kč, na rok
2017 o 2,7 mld. Kč a na rok 2018 o 3,3 mld. Kč“


pro VŠ důležité navýšení RVO pro MŠMT (?)
Hodnocení 2014:

Stále není hotové.
Data jsou sice dávno sesbíraná, ale nikdo je
nezpracovává.

Nepodařila se veřejná zakázka na dodavatele výpočtu.
Prý už je to ale na dobré cestě (veřejná zakázka bude
vypsána).


Mohou za to přívalové deště ?
IPN Metodika:

Konference k financování - Brno 26.2.2015
Diskuse k II. průběžné zprávě (viz info pro sněm
29.1.2015 a http://metodika.reformy-msmt.cz/)

Zasedání Rady projektu, výzva hlavní řešitelky na
nominace zástupců institucí v Radě do hlavních panelů
(Physical Sciences, Engineering and Technology,
Humanities) pro velké pilotní ověření.

Zákon o podpoře výzkumu:
Novely, které RVŠ připomínkovala, jsou momentálně
mimo proces - nic se s nimi neděje.

Nám. Marks chystá zcela nový zákon. Teze byly
připomínkovány resorty, VŠ reprezentace je však
nedostaly. Protest z RVŠ 26.2. 2013.

Usnesení RVVI z 27.2. „...ukládá Sekci pro vědu,
výzkum a inovace dopracovat Principy pro přípravu
nového zákona o podpoře VaVaI na základě připomínek
reprezentantů Vysokých škol (ČKR, RVŠ), AV ČR,
poskytovatelů a členů Rady“


RVŠ dostala teze 17.3.2015.
Zákon o podpoře výzkumu:
Usnesení RVVI z 27.2.: „...ukládá Sekci pro vědu,
výzkum a inovace předložit na pracovním jednání Rady
dne 12. března 2015 věcný záměr zákona.“

Na 19.3. nám. Marks pozval na pracovní jednání
zástupce RVŠ. Jednání má být věnováno především
připravovanému novému zákonu o podpoře VaVaI a
problematice hodnocení.

Zákon o podpoře výzkumu, rysy:
Cíle - zkvalitnit, zefektivnit, .... a odstranit výkladové
problémy

Vznikne Ministerstvo pro výzkum, vývoj a inovace, pod
něj budou spadat GAČR a TAČR

Rozdělení stávající podpory na RVO na dva dotační
tituly

podpora RVO podle evaluace a dalších principů,

podpora „národních infrastruktur“ (NIF)

Udržitelnost velkých a středních VaVpI center projekty schvalované vládou

Zákon o podpoře výzkumu, rysy:

Podpora na RVO - poskytována na 5 let
Jednou za 5 let proběhne evaluace („Evaluace bude
probíhat podle Metodiky, kterou vláda schválí nejméně
rok před zahájením vlastní evaluace a jejíž platnost
bude cca 5 let..“)

Tvorba státního rozpočtu - závazný „střednědobý
výhled“ na další 2 roky, plus informativní „dlouhodobý
výhled“ na 7 let. V zákoně stanoveny termíny prací na
návrhu SR.

Návrh usnesení:
Rada VŠ žádá, aby do přípravy veškerých
legislativních změn v oblasti výzkumu byly zapojeny
vysokoškolské reprezentace a aby změny vedly ke
snižování byrokracie a zvyšování transparentnosti.
Požaduje, aby financování udržitelnosti infrastruktur
a VaVpI center nebylo na úkor institucionálního
financování výzkumu vysokých škol. Při změnách
systému hodnocení a financování výzkumu Rada VŠ
požaduje, aby pravidla hodnocení byla vždy známa
dříve, než jsou uplatněny výsledky, které se podle
nich posuzují.
Návrh usnesení:
Rada VŠ žádá vicepremiéra Bělobrádka a vládu ČR,
aby zajistili neprodlené dokončení hodnocení
výzkumu 2014 a včasný průběh hodnocení výzkumu
2015 v souladu se zákonem a platnou metodikou.
Download

Prezentace prof. Opatrného