Regionalni sastanak – NIŠ 2011
POČASNI ODBOR
Nevenka Tadić
Svetomir Bojanin
Ksenija Kondić
Slavica Đukić Dejanović
Borislav Kamenov
Grozdanko Grbeša
Srbobran Miljković
Jezdimir Zdravković
Smiljka Popović Deušić
Vesna Brzev Ćurčić
Tamara Štajner Popović
Milutin Stanković
Mara Vlajin
Dragan Mitrović
Tomislav Stevčić
Gordana Jovanović
SIMPOZIJUM JE AKREDITOVAN KOD
ZDRAVSTVENOG SAVETA SRBIJE
SA 13 BODOVA ZA PREDAVAČE
7 BODOVA ZA SLUŠAOCE
REGISTRACIJA I MESTO ODRŽAVANJA SIMPOZIJUMA
Petak 8.april 09.00 - 10.00
Medicinski fakultet u Nišu – nova zgrada fakulteta
UČESNICI SU OSLOBOĐENI KOTIZACIJE
Svi registrovani učesnici će dobiti sertifikat za učešće
DRUŠTVO ZA DEČJU
I ADOLESCENTNU PSIHIJATRIJU
I SRODNE STRUKE SRBIJE
SIMPOZIJUM
MENTALNO ZDRAVLJE DECE I MLADIH
SAVREMENI TOKOVI
TEHNIČKI ODBOR
Ljiljana Jovančić Stoiljković
Violeta Potić
Marija Stojković Jovanović
Marko Mladenović
Gorica Stefanović
KONTAKT I INFORMACIJE
018-4238-706
[email protected]
ODELJENJE ZA DEČIJU I ADOLESCENTNU PSIHIJATRIJU
KLINIKA ZA ZAŠTITU MENTALNOG ZDRAVLJA, KC NIŠ
Zorana Đinđića 48, 18000 Niš
8. april 2011. godine
Klinika za mentalno zdravlje, Klinički centar Niš
Odeljenje za dečju i adolescentnu psihijatriju
Mesto održavanja simpozijuma:
Medicinski fakultet u Nišu
PROGRAMSKI ODBOR
Veronika Išpanović Radojković, predsednik
Vojislav Ćurčić, potpredsednik
Aneta Lakić
Milica Pejović Milovančević
Snežana Tomić
Svetlana Ivanović-Kovačević
Miodrag Stanković
ORGANIZACIONI ODBOR
Ljubiša Milosavljević, predsednik
Milica Pejović Milovančević
Sanja Životić
Jadranka Vukićević
Olga Milojković
Miodrag Stanković
Dragana Krasić
Jelena Kostić
Miroslav Krstić
Vladimir Borovnica
Neda Ilić
Milan Mitić
PROGRAM SIMPOZIJUMA
PETAK, 8. APRIL – nova sala Medicinskog fakulteta
10.00-10.20
Svečano otvaranje simpozijuma: pozdravne reči
• Gradonačelnik Niša: Mr Miloš Simonović
• Dekan Medicinskog fakulteta u Nišu: prof.dr Milan Višnjić
• Predsednica DEAPS-a: prof. Dr Veronika Išpanović
Radojković
13.20-14.00
PAUZA - Koktel
10.20-10.40
Grozdanko Grbeša: Posttraumatski stresni poremećaj i
transgeneracijska traumatizacija
14.20-14.40
Aneta Lakić: Hiperkinetski poremećaj sa poremećajem
pažnje – novine
10.40-11.00
Veronika Išpanović Radojković: Etički izazovi u
unapređenju i zaštiti mentalnog zdravlja dece i mladih
14.40-15.00
Svetlana Ivanović Kovačević: Forenzički aspekti u dečijoj
psihijatriji
11.00-11.20
Olga Milojković: Lokalni akcioni plan za decu i mlade – Niš
po meri dece
15.00-15.20
Ljubiša Milosavljević: Analiza psihopatoloških ispoljavanja kod adolescenata romske populacije
11.20-11.40
Milica Pejović Milovančević: Poseban protokol sistema
zdravstvene zaštite za zaštitu dece od zlostavljanja i
zanemarivanja – prikaz i primena
15.20-15.40
Dragana Krasić: Poremećaj ishrane, sličnosti i razlike sa
opsesivno kompulzivnom bolešću – prikaz slučaja
14.00-14.20
Vojislav Ćurčić: Psihoterapija i psihofarmakoterapija u
adolescentnoj psihijatriji
11.40-12.00
Snežana Tomić: Primarna zdravstvena zaštita i
unapređenje mentalnog zdravlja mladih
15.40-16.00
Vesna Dukanac: Granična simptomatologija u adolescenciji – integracija psihometrijske opservacije i
psihoanaltičkog razumevanja
12.00-12.20
Miodrag Stanković: Prikaz najavljenih izmena u svrstavanju pervazivnih poremećaja razvoja u novoj DSM-V
klasifikaciji i predstavljanje strateškog akcionog plana za
autizam u javnom zdravstvu Evrope
16.00-17.00
Klinički aspekti mentalnog zdravlja dece i mladih
Moderator: Vojislav Ćurčić
Učesnici: Aneta Lakić, Ljubiša Milosavljević, Svetlana
Ivanović Kovačević, Dragana Krasić, Vesna Dukanac
12.20-13.20
OKRUGLI STO - Strategije za unapređenje mentalnog
zdravlja dece i mladih
Moderatorka: Veronika Išpanović Radojković
Učesnici: Grozdanko Grbeša, Olga Milojković, Milica
Pejović Milovančević, Snežana Tomić, Miodrag Stanković
17.00
ZATVARANJE SIMPOZIJUMA
Download

SIMPOZIJUM MENTALNO ZDRAVLJE DECE I MLADIH