XXXVIII EDUKATIVNI SIMPOZIJUM
KLINIKE ZA PSIHIJATRIJU KCS
u saradnji sa
Udruženjem psihijatara Srbije, Psihijatrijskom sekcijom SLD-a i Sekcijom mladih psihijatara Srbije
“RANE PSIHOZE –IZAZOV ZA PREVENCIJU, DIJAGNOSTIKU I TERAPIJU”
Hotel “Continental”, 4-5. novembar 2010. Beograd
NAUČNI ODBOR
Miroslava Jašović-Gašić, predsednik
Članovi
Ljubica Leposavić
Sanja Totić-Poznanović
Aleksandar Jovanović
Aleksandar Damjanović
Gordana Nikolić-Balkoski
Srđan Milovanović
Nada Janković
ORGANIZACIONI ODBOR
Nadja Marić, predsednik
Članovi
Dubravka Britvić
Olivera Vuković
Maja Ivković
Milan Latas
Zorana Pavlović
Daniela Jovanović
Maja Lačković
Maja Pantović
POČASNI ODBOR
Dušica Lečić-Toševski
Slavica Đukić-Dejanović
Goran Mihajlović
Nikola Vučković
Ratomir Lisulov
Dušan Lazarević
Grozdanko Grbeša
Udruženje psihijatara Srbije
IZVRŠNI ODBOR
Prof. dr Miroslava Jašović-Gašić, predsednik
Akad. Prof. dr Dušica Lečić-Toševski, član veća, zonalni
predstavnik WPA
Prof. dr Slavica Đukić-Dejanović, zamenik predsednika
As. dr Nadja Marić, generalni sekretar
Prof. Dr Željko Špirić, sekretar za edukaciju
As. Dr Milica Pejović-Milovančević, sekretar za
publikacije
Prof. dr Mirko Pejović, član veća
Dr Marija Mitković, predsednik Sekcije mladih psihijatara
UPS
Psihijatrijska sekcija Srpskog lekarskog društva
Doc. dr Aleksandar Damjanović, predsednik
DOSADAŠNJI EDUKATIVNI SIMPOZIJUMI
INSTITUTA-KLINIKE ZA PSIHIJATRIJU
1. Osnovni pravci kliničke psihijatrije, 1976
2. Aktuelnosti u psihofarmakoterapiji, 1978.
3. Bihejvior psihoterapija, 1978.
4. Forenzička psihijatrija, 1979.
5. Normalnost i psihijatrija, 1979.
6. Psihijatrija i antipsihijatrija, 1980.
7. Novi grupni pravci, 1980.
8. O shizofreniji, 1981.
9. Psihopatologija neuroza danas, 1981.
10. Depresija, 1982.
11. Psihologija, psihijatrija i interpersonalni odnosi,
1982.
12. Psihoorganski sindromi, 1983.
13. Terapija psihijatrijskog koncepta krize i
psihijatrijske intervencije, 1983.
14. Manična stanja, 1984.
15. Interdisciplinarni pristup u psihijatriji, 1985.
16. Paranoidna stanja, 1986.
17. Poremećaji ličnosti, 1987.
18. Reaktivne psihoze, 1988.
19. Psihoterapija: nedoumice i perspektive, 1989.
20. Alkoholizam: aktuelni problemi, 1990.
21. Psihoterapija: doktrina, eklektika, integracija,
1991.
22. Sudska psihijatrija: simpozijum posvećen dr V.
Subotiću, prvom sudskom psihijatru, 1992.
23. Mržnja i mentalno zdravlje, 1993.
24. Psihijatrija u drugim medicinskim disciplinama,
1994.
25. Bračni i porodični poremećaji: prevencija i
terapija, 1995.
26. Shizofrenija, na pragu trećeg milenijuma: vreme
sadašnje, dileme, najave za budućnost, 1996.
27. Kognitivni procesi i mogućnost kognitivne
terapije, 1997.
28. Mentalno zdravlje i psihički poremećaji kod žena,
1998.
29. Svest, spavanje, snovi: čovek izmedju stvarnosti i
mašte na pragu 21. veka, 1999.
30. Problemi mentalnog zdravlja izbeglog, raseljenog
i prognanog stanovništva, 2001.
31. Normalno i poremećeno polno ponašanje, 2002.
32. Dileme i perspektive psihijatrije u novoj epohi,
2003.
33. Poremećaji raspoloženja: od dijagnostike do
terapije, 2004.
34. O suicidu, 2005.
35. Racionalna terapija mentalnih poremećaja, 2006.
36. Aktuelni problemi i trendovi sudske psihijatrije u
Srbiji, 2007
37. Antipsihotici-Put ka reintegraciji, 2009.
PRVI DAN, 4.11.2010.
9 00 - 9 25
OTVARANJE I POZDRAVNI GOVOR
SIMPOZIJUM - RANE PSIHOZE – UVODNI DEO
RADNO PREDSEDNIŠTVO
M. JAŠOVIĆ-GAŠIĆ, A. JOVANOVIĆ, N. MARIĆ
9 25 – 9 50
RANE INTERVENCIJE U PSIHOZI: KONCEPT, SADAŠNJE STANJE I PERSPEKTIVE
M. JAŠOVIĆ-GAŠIĆ I N.P. MARIĆ (BEOGRAD)
9 50 – 10 15
SHIZOTIPIJA – PSIHOZA ILI POREMEĆAJ LIČNOSTI
D. LEČIĆ-TOŠEVSKI (BEOGRAD)
10 15 – 10 45
REMISSION IN EARLY PSYCHOSIS: RATES, PREDICTORS AND CLINICAL AND FUNCTIONAL
OUTCOME CORRELATES
H.J. MOELLER (MUNICH)
10 45 - 11 10
KREATIVNA PSIHOFARMAKOTERAPIJA RANIH PSIHOZA
M. JAKOVLJEVIĆ (ZAGREB)
11 10 – 11 25
DISKUSIJA
11 25 – 11 45 PAUZA
11 45 – 12 45
OKRUGLI STO – TERAPIJA PSIHOZA: PREPREKE I KAKO IH PREVAZIĆI
MODERATOR: M. JAŠOVIĆ-GAŠIĆ
UČESNICI: S. ĐUKIĆ-DEJANOVIĆ, A. DAMJANOVIĆ, N. MARIĆ
SIMPOZIJUM – NEUROBILOŠKE OSNOVE PSIHOTIČNOSTI
RADNO PREDSEDNIŠTVO
D. LEČIĆ-TOŠEVSKI, M. JAKOVLJEVIĆ, O. VUKOVIĆ
12 45 – 13 10
IMPULSIVNO I KOMPULSIVNO PONAŠANJE U PARKINSONOVOJ BOLESTI
V. KOSTIĆ (BEOGRAD)
13 10 – 13 35
NEUROPLASTIČNOST I NOVE TERAPIJSKE MOGUĆNOSTI
S. ĐUKIĆ-DEJANOVIĆ (KRAGUJEVAC)
13 35 – 14 00
MIKROGLIJALNA ETIOPATOGENEZA SHIZOFRENIJE: MOGUĆNOSTI PREDIKCIJE I RANE
DIJAGNOSTIKE
A. DAMJANOVIĆ, M. IVKOVIĆ, B. DUNJIĆ-KOSTIĆ, M. LAČKOVIĆ, M. JAŠOVIĆ-GAŠIĆ (BEOGRAD)
14 00 – 14 15
DISKUSIJA
14 15 – 15 15 PAUZA
SIMPOZIJUM – RAZLIČITI ASPEKTI PRVE PSIHOTIČNE EPIZODE
RADNO PREDSEDNIŠTVO
A. KUČUKALIĆ, A. DAMJANOVIĆ, S. MILOVANOVIĆ
15 15 – 15 35
INFLUENCE OF TYPE OF ANTIPSYCHOTIC MEDICATIONS AND OTHER RISK FACTORS ON
REHOSPITALIZATION OF PATIENTS WITH FIRST-EPISODE SCHIZOPHRENIA
M. HERCEG (ZAGREB)
15 35 – 15 55
INTENZIVIRANI EKSPLORATIVNI RAD SA MLADIMA – MOGUĆNOST RANE DETEKCIJE PSIHOZA
I. ILIĆ, N.P. MARIĆ, B. ŠAULA MAROJEVIĆ, S. PAVIĆ , Z. KOLAŠINAC I A. MIJOVIĆI (BEOGRAD)
15 55 – 16 20
BIPOLAR DISORDER IN CHILDREN AND ADOLESCENTS: CLINICAL AND RESEARCH
CONTROVERSIES
G. MILAVIĆ (LONDON)
16 20 – 16 40
PRVA PSIHOTIČNA EPIZODA KOD VOJNIKA ZA VREME SLUŽENJA VOJNOG ROKA
G. DEDIĆ, Ž. ŠPIRIĆ, R. SAMARDŽIĆ, Z. STOJANOVIĆ I D. KRSTIĆ (BEOGRAD)
16 40 -17 05
ETHICAL ASPECTS OF THE POSSIBLE MANIFESTATION OF EARLY PSYCHOSIS
S. LOGA (SARAJEVO)
17 05-17 30 DISKUSIJA
17 30 – 18 30
OKRUGLI STO - ANTIDEPRESIVI: DA LI SMO BLIŽI OPTIMALNOM REŠENJU?
MODERATOR: M. JAŠOVIĆ-GAŠIĆ
UCESNICI: S. ĐUKIĆ-DEJANOVIĆ, A. DAMJANOVIĆ
DRUGI DAN, 5.11.2010.
9 00 – 9 30
SAOPŠTENJE - OD SEROTONERGIĆKE DO DOPAMINERGIĆKE TRANSMISIJE – MOGUĆNOST PREDIKCIJE
TERAPIJSKOG ODGOVORA
A. DAMJANOVIĆ
OKRUGLI STO – DIJAGNOSTIKA I PRISTUP OSOBAMA SA PRODROMALNIM PSIHOTIČNIM SIMPTOMIMA
RADNO PREDSEDNIŠTVO
S. LOGA, S. ĐUKIĆ-DEJANOVIĆ, Ž. ŠPIRIĆ
9 45 – 10 15
EARLY DIAGNOSIS IN PSYCHOSIS IN A STEPWISE MULTIDOMAIN APPROACH
A. RIECHER (BASEL)
10 15 – 10 35
DIJAGNOSTIČKE DILEME KOD RANIH PSIHOTIČNIH ISPOLJAVANJA
S. TOTIĆ-POZNANOVIĆ, D.MARINKOVIĆ, O. VUKOVIĆ (BEOGRAD)
10 35 – 11 00
THE IMPORTANCE OF EARLY INTERVENTION IN THE FIRST PSYCHOTIC EPISODE
A. KUČUKALIĆ (SARAJEVO)
11 00 – 11 30
HUMANISTIC TREATMENT IN EARLY PSYCHOSIS
M. MUSALEK (WIEN)
11 30 – 11 45 DISKUSIJA
11 45 – 12 15 PAUZA
12 15 – 13 15
OKRUGLI STO – RANE PSIHOZE, IZBOR PRVOG ANTIPSIHOTIKA, EFIKASNOT I NEŽELJENA DEJSTVA
MODERATOR: M. JAŠOVIĆ-GAŠIĆ
UČESNICI: S. ĐUKIĆ-DEJANOVIĆ, V. POPOVIĆ
13 15 – 14 15
OKRUGLI STO – NAŠA ISTRAŽIVANJA DEPRESIJE
UČESNICI: M. JAŠOVIĆ-GAŠIĆ, N. MARIĆ
14 30 – 15 30
GENERALNA SKUPSTINA UDRUŽENJA PSIHIJATARA SRBIJE
15 30
ZATVARANJE SIMPOZIJUMA
RADIONICE
4.11.2010. 14 30 – 17 30
Delusions—Diagnosis and Treatment
M. Musalek (Austrija)
5. 11. 2010. 12 00 – 15 00
Electroconvulsive Therapy: Evidence, Challenges and
Personal Experience
P. Gligorović (SAD)
Registracija i smeštaj
UNIS TOURS Travel
Bulevar kralja Aleksandra 54
11120 Beograd
Tel: +381 11 3244 421
Tel: +381 11 3220 591
Fax: +381 11 3236 147
e-mail: [email protected]
SIMPOZIJUM
Kotizaciju* u iznosu od 5.000,00 dinara** uplatiti na racun broj: 355-1135983-80
Vojvodjanska banka A.D. Novi Sad, Glavna filijala Beograd,
Poziv na broj 110-5-1
*Kotizacija je neophodna za učešće u radionicama
**Članovi UPS ostvaruju pravo na popust od 20%
RADIONICE
Kotizaciju u iznosu od 3000.00** dinara (po radionici) uplatiti na gore naveden broj računa.
Lekari na specijalizaciji i klinički lekari, koji su članovi Sekcije mladih psihijatara, ostvaruju pravo na popust od 50%
za radionice.
Broj učesnika je ograničen na 40
PRILIKOM PRIJAVE ZA UČEŠĆE NEOPHODNO PRILOŽITI BROJ LICENCE LEKARSKE KOMORE
AKREDITACIJA SIMPOZIJUMA
prema odluci Zdravstvenog saveta Srbije broj А-1-3501/10
Osamnaest (18) KME bodova za predavače
i
Devet (9) KME bodova za učesnike
RADIONICA
Delusions—Diagnosis and Treatment
prema odluci Zdravstvenog saveta Srbije broj А-1-3500/10
Pet (5) KME bodova za učesnike
RADIONICA
Electroconvulsive Therapy: Evidence, Challenges and Personal Experience
Akreditacija je u toku
POTVRDE O UČEŠĆU IZDAJU SE 5.11.2010. u terminu 13 30-16 00h
Download

Preuzmite dokument u PDF formatu