Organizacioni odbor Simpozija:
Abdulah Kučukalić
Alma Džubur Kulenović
Alma Bravo Mehmedbašić
Tanja Cabrera
Sabina Šahbegović
Eliza Idrizi
Stručni odbor Simpozija:
Slobodan Loga
Abdulah Kučukalić
Miro Jakovljević
Miroslava Jašović Gašić
Ismet Cerić
Saida Fišeković
Lilijana Oruč
Alma Bravo-Mehmedbašić
Enra Suljić
UDRUŽENJE ZA BIOLOŠKU
PSIHIJATRIJU-PSIHOFARMAKOLOGIJU
U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE
Miro Klarić
Marija Burgić-Radmanović
Izet Pajević
Alija Sutović
Esmina Avdibegović
Milan Stojaković
Dragan Babić
Alma Džubur Kulenović
Nađa Marić
Nermana Mehić-Basara
Moderatori:
Akademik Slobodan Loga
Prof dr Ismet Cerić
Kotizacija:
Članovi Udruženja za Biološku
psihijatriju/psihofarmakologiju u FBiH
200 KM
Članovi Udruženja psihijatara u Bosni i
Hercegovini
200 KM
Specijalizanti
50 KM
Ostali
400 KM
Uplata kotizacije na žiro račun Udruženja za Biološku
psihijatriju/psihofarmakologiju u FBiH ili prilikom registracije na
Simpoziju
Raiffeisen bank d.d. BiH – Filijala Sarajevo
1610000054660093
Kotizacija uključuje:
• prisustvovanje Simpoziju
• certifikat o prisustvovanju
• osvježenja
• materijale simpozija
• svečanu večeru
Za sve dodatne informacije, molimo Vas obratite se na:
[email protected]
[email protected]
UDRUŽENJE/UDRUGA PSIHIJATARA
U BOSNI I HERCEGOVINI
УДРУЖЕЊЕ ПСИХИЈАТАРА
У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ
Osmi Simpozij iz biološke psihijatrije/psihofarmakologije:
Aktualnosti u
psihofarmakologiji
Hoteli Ilidža, 25 - 26. april/travanj 2014.
Osmi Simpozij iz biološke psihijatrije/psihofarmakologije:
Aktualnosti u
psihofarmakologiji
Hoteli Ilidža, 25 - 26. april/travanj 2014.
15:30-15:45
17:30-17:45
Miro Klarić: Nocebo efekt i njegova
važnost u kliničkoj praksi
Amra Memić Serdarević: Glutamat i
shizofrenija
Satelitski simpozij
Osvježenje
Izet Pajević: Da li kanabis i kanabinoidi
imaju psihofarmakoterapijski učinak?
Esmina Avdibegović: Etičke dileme u
psihofarmakoterapiji
Diskusija
18:00–19:00
Sastanak Predsjedništva UPUBiH
20:00
Svečana večera -sala Austrija
15:45-16:00
16:00-16:45
16:45-17:00
17:00-17:15
17:15-17:30
Petak, 25.04.2014.
Moderator: Akademik Slobodan Loga
09:30-10:00
10:00-10:20
10:20-10:40
10:40-11:00
11:00-11:20
11:20-11:40
11:40-12:00
12:00-12:15
12:15-12:30
12:30-12:45
12:45-13:00
13.00-13:45
13:45-15:00
15:00-15:15
15:15-15:30
Otvaranje i pozdravne riječi
Prof dr Abdulah Kučukalić, predsjedavajući
UBPP FBiH
Prof dr Dragan Babić, predsjedavajući UPUBiH
Abdulah Kučukalić: Doprinos
farmakogenetike u liječenju depresije
Miroslava Jašović-Gašić: Komplijansa kao
zamka u antipsihotičnoj terapiji
Miro Jakovljević: Placebo i nocebo u
depresiji: od kontroliranih studija do
kliničke prakse
Nađa Marić: Farmakogenomika vs 'rezistencije
na liječenje' – prikaz slučaja terapije
shizofrenije klozapinom
Diskusija
Osvježenje
Saida Fišeković: Nove mogućnosti u
psihofarmakoterapiji shizofrenije
Alma Džubur Kulenović: U susret novim
antidepresivima
Marija Burgić-Radmanović: Aktualnosti u
psihofarmakologiji razvojne dobi
Diskusija
Okrugli stol Farmavita Ariprizol
Prof dr Abdulah Kučukalić, moderator
Prof dr Miroslava Jašović-Gašić
Prof dr Miro Jakovljević
Pauza za ručak
Liliana Oruč: Rizici i prednosti primjene
stabilizatora raspoloženja u trudnoći
Alma Bravo-Mehmedbašić: Utjecaj nikotina i
kofeina na plazma koncentraciju psihofarmaka
Subota: 26.04.2014.
Moderator: Prof dr Ismet Cerić
09:00-09:15
09:15-09:30
09:30-09:45
09:45-10:00
10:00-10:15
10:15-10:30
10:30-10:45
10:45-11:00
11:00-11:30
Enra Suljić: Antiepileptici u psihijatriji
Prof dr Milan Stojaković: Forenzički aspekti
psihofarmakoterapije
Diskusija
Satelitski simpozij
Prof dr Alija Sutović: Savremena
psihofarmakoterapija alkoholizma
Nermana Mehić-Basara, Snježana
Marjanović-Lisac, Miloš Pokrajac: Primjena
psihofarmakoterapije u tretmanu ovisnika
Dževad Begić, Biljana Kurtović, Omer
Ćemalović, Srebrenka Bise:
Primjena stabilizatora raspoloženja u kliničkoj
praksi-naša iskustva
Diskusija
Zatvaranje simpozija
Download

UBPP FBIH -brosura 10x21cm - Udruženje/Udruga psihijatara u