PRAVILA UČESTVOVANJA U NAGRADNOM KVIZU „Prolećno vezivanje“
član
1.
(Opšte odredbe)
(1) Ova pravila određuju mehanizam izvođenja nagradnog kviza, koji se organizuje na
Radiju Laguna.
(2) Organizatori kviza su Radio Laguna, Bulevar Kralja Aleksanda 62, 11000 Beograd
(u daljem tekstu Producent) i ĐAK DOO, Milana Rešetara 5, 11000 Beograd (u daljem
tekstu Sponzor)
(3) Pravila po kojima se kviz realizuje dostupna su javnosti na sajtu producenta
www.radiolaguna.rs
2.
član
(Trajanje kviza)
Kviz u programu radija traje od 7.04. do 02.05.2014. godine u fazama koje su
dogovorene u Organizacionom sporazumu koji je potpisan od strane Producenta i
Sponzora kviza.
Ako se odluči da je neophodno, odnosno ako se ne nađe pobednik u roku trajanja kviza
propisanim ovim članom, kviz se produžava dok se ne proglasi pobednik kviza.
3.
član
(Uslovi za učesnike)
(1) Za učestvovanje u kvizu mogu se prijaviti državljani Republike Srbije i stanovnici
Republike Srbije, stariji od 16 godina.
(2) U akciji ne mogu učestvovati : zaposleni kod Producenta, njihovi najbliži srodnici i
bračni partneri, kao i službenici svih filijala i agencija povezanih sa producentom ili sa
Sponzorom. Svi ostali koji se prijavljuju ne smeju imati nikakvu podršku od strane gore
pomenutih lica ili pravnih subjekata. Svaka prijava takvog lica biće ništavna, a takvo lice
biće diskvalifikovano, čim se utvrdi da je nepravilnost nastala. Kontrolu vrše izabrani
predstavnici Sponzora, odnosno producenta.
(3) Uslov za učešće u kvizu je da je učesnik saglasan sa ovim pravilima, a producent
smatra da je učesnik saglasan ako pošalje urednu prijavu.
4.
član
(Način učestvovanja u kvizu)
(1) Da bi prijava bila uredna mora da sadrži:
(1.1)ime, prezime učesnika;
(1.2)odgovarajući broj, koji predstavlja procenu dužine pertli
(1.3)mora da bude poslata SMS-om na broj 066/6-937-937(broj nije dodatno
tarifiran a obezbeđuje ga producent) kada voditelj na programu pozove i označi
vreme za koje je potrebno poslati poruku.
Samo uredno prijavljeni učesnici postaju registrovani učesnici u kvizu.
(2) Po registraciji, učešće u akciji zasnovano je na tačno utvrđenom modalitetu (Pravilnik
o sprovođenju nagradnog kviza koji se nalazi kod ovlašćenog lica), a takmičar se bira
između svih učesnika prijavljenih u svakom krugu (dnevnom, koji traje od 6:00 do 6:00
narednog dana). U koliko u poruci stoji i tačan odgovor na kontrolno pitanje, taj učesnik
postaje izabrani takmičar.
(3) Izabrani takmičar je u telefonskoj vezi sa studijom za emitovanje programa. U slučaju
da je izabrani takmičar nedostupan ili je linija koja se poziva zauzeta, bira se sledeći
učesnik. Svi pozivi se snimaju i čuvaju u arhivi producenta, sa brojevima koji su pozivani
i tačnim vremenom kada je određeni poziv bio upućen. (Mogućnost listinga teleoperatera
dodatna je zaštita od zloupotreba.)
(4) Takmičari koji se uživo povezuju sa studijom, moraju se ponašati u skladu sa
normama i propisima koje utvrđuje Zakon o javnom informisanju ("Sl. glasnik RS", br.
43/2003, 61/2005 i 71/2009, čl.37,38), kao i ovim pravilima.
(5) Producent i voditelj imaju pravo da prekinu poziv, ali i da odbiju da dodele poklon
sponzora, ako se učesnik ponaša neprimereno ili u suprotnosti sa pravilima kviza i
propisima ili protivzakonito. Takođe, iste radnje će se izvršiti ako učesnici ne poštuju
sledeće:
(5.1)Učesnici ne smeju reklamirati bilo kakav proizvod ili usluge,
(5.2)Učesnici ne smeju upotrebljavati neprimeren govor, govor mržnje, klevetati
ili davati izjave o bilo kom licu, organu ili ustanovi koje bi bile na štetu ugleda navedenih
subjekata.
(6) Slušaoci, iz čl.3 st.1 ovog pravila se mogu prijavljivati za učešće u akciji više puta.
Prijave moraju biti lične i ne smeju biti poslate preko agenata ili treće strane, ili
kompjuterskih programa. U jednom krugu iz čl.4 stav 2, sa jednog broja može se poslati
samo jedna prijava.
(7) Za prijave koje su iz bilo kog razloga nepristigle (greška u slanju, poruka nije
poslata), zakasnele ili nepotpune ili za pravilne prijave, koje nisu bile primljene ili
dostavljene na vreme, producent ili tehnički izvršilac ne mora preuzeti odgovornost. Sve
takve prijave će se tretirati kao nevažeće.
(8) Registracija za učestvovanje u akciji se ne može kupiti.
5.
član
(Cena poruke)
(1) Cena SMS-a poslatog na broj koji je obezbedio producent zavisi od
telekomunikacionih operatera koji pružaju usluge na teritoriji Srbije. Producent ne
naplaćuje uslugu slanja/primanja SMS-a.
6.
član
(Zaštita podataka)
(1)Podaci učesnika dobijenih SMS-om deponuju se u posebnoj bazi podataka, kojoj će
pristup imati samo osobe koje odredi producent. Podatke će moći da koriste samo
producent i sponzor akcije i neće biti dostavljani trećim licima.
(2)Svi lični podaci koje je učesnik poslao biće namenjeni isključivo za potrebe realizacije
kviza.
(3) Sa ličnim podacima će se postupati u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti
"Službeni glasnik RS", br. 97/2008, 104/2009” .
(4) Učesnik u kvizu priznavanjem ovih pravila, i samim učešćem u kvizu dozvoljava
fotografisanje i snimanje za promotivne aktivnosti producenta i sponzora i upotrebu tih
fotografija i snimaka za potrebe promotivnih aktivnosti i producenta i sponzora, kao i
primanje promotivnih(obaveštavajućih)SMS poruka od strane sponzora.
7.
član
(kviz)
(1) Kviz je osmišljen tako da takmičari pokušavaju da, na osnovu iskustva, pažljivog
slušanja radija, pronicljivosti otkriju dužinu pertli koje formiraju logo sponzora, a
postavljene na oglasnom panou u navedenim(u programu radija) maloprodajnim
objektima sponzora.
8.
član
(Sistem poverljivosti)
(1)Tačnu dužinu znaju samo odgovorni predstavnici Sponzora, odnosno Producenta(dva
člana zadužena za kontrolu sprovođenja nagradnog kviza.)
(Članovi zaduženi za kontrolu)
(2)Sponzor određuje osobu od poverenja, koja jedina ima uvid o tačnoj dužini, i u stalnoj
je komunikaciji sa osobom od poverenja Producenta. Obe osobe ne smeju odavati
rešenje zadatka(dužina pertli) ma kojoj trećoj osobi, sve dok se ne pojavi učesnik kviza
koji ima rešenje zadatka.
9.
član
(Nagrade)
(1) Učesnik, kada je uključen u program, ukoliko da tačno rešenje zadatka, dobija poklon
koji u svrhu promocije daje sponzor kviza.
Pokloni su :
I poklon (za tačnu dužinu) – Vaučer za kupovinu 5.000,00 dinara
II poklon (za tačnu dužinu) – Vaučer za kupovinu 6.000,00 dinara
III poklon (za tačnu dužinu) – Vaučer za kupovinu 7.000,00 dinara
IV poklon (za tačnu dužinu) – Vaučer za kupovinu 8.000,00 dinara
(2)Kod prijema poklona, pobednik mora dokazati identitet ličnim dokumentom (lična
karta, pasoš).
(3) Pokloni će pobedniku biti izdati od strane sponzora
(4) Jedan poklon može biti dodeljen jednom pobedniku. Pobednik koji je osvojio jedan
poklon nema prava daljeg učešća
10.
član
(Oslobađanje od odgovornosti producenta i tehničkog izvršioca)
Producent i tehnički izvršilac nisu odgovorni za kvarove na mreži, telefonskim linijama ili
bilo kakve prekide komunikacije, kao ni za nepotpune, nerazumljive ili nepristigle prijave.
11.
član
(Reklamacije)
(1) Sve primedbe u vezi sa kvizom možete poslati na [email protected]
12.
član
(Dodatne informacije o kvizu)
(1) O ovim pravilima svakodnevno, za vreme trajanja kviza, svi slušaoci Radija Lagune
biće obaveštavani i kroz program, bez obzira gde se oni nalaze i bez obzira da li će biti
učesnici kviza.
(2)Prijavljenima savetujemo da pravila kviza kopiraju na svom računaru ili odštampaju i
skladište na bezbednom.
(2) Pravila kviza treba tumačiti u skladu sa zakonima Republike Srbije.
(3) Producent ima pravo smanjiti broj pravila kviza, ali ih da ih dopuni ukoliko je to
neophodno ukoliko o tome blegovremeno obavesti javnost.
Download

Pravila za učestvovanje možete preuzeti ovde.