Zidovi šahta i pregradni zidovi
F 90-A
150.41
8
8
9
h - prema Tabeli 1
Prednosti koje se mogu uoćiti već na prvi pogled
alternativno
10 11 12 13 14 15 16Opšte17
preporuke
9
Klasifikacija F 90-A važi nezavisno od strane na kojoj deluje požarno
opterećenje. Sa aspekta građevinske tehničke zaštite od požara,
špahtlovanje spojeva ploča nije potrebno.
10 11 12 13 14 15 16 17
b - neograničeno
presek A-A
Zidovi šahta i pregradni zidovi mogu se izrađivati pomoću odgovarajućih
podupirućih profila - profila za ukrućenje (8) odn. (10), do visine od 5,00 m,
i u proizvoljnoj dužini (širina zida neograničena). Statička sigurnost dokazana je prema DIN 4103-1. U zavisnosti od potrebne visine zida, vertikalni
profili za ukrućenje (8) ili (10), kao i dopuštene ugradnje (područja ugradnje
DIN 4103) preuzimaju se iz tabele 1.
presek A-A, alternativna
Detalj C – Profil za ukrućenje
PROMATECT®-100-ploče otporne prema požaru (1) mogu se, po izboru,
raspoređivati po visini ili poprečno. U zidove šahta i u pregradne zidove
mogu se ugrađivati Promat®- revizione klapne Univerzal, Tip C (v. Detalj G),
koje predstavljaju, praktično, elemente za zatvaranje revizionog otvora vratanca -odgovarajuće klase otpornosti prema požaru.
Detalji B i C
Detalj B – Priključak na zid
presek B-B
Za pripremu obrade površine mesta sučeljavanja ploča se izravnavaju
Promat®-masom za špahtlovanje i armiraju se uobičajenim tkanim trakama.
U pogledu ugradnje PROMASEAL®-elemenata za ventilaciju videti Promatkonstrukciju 490.6.
Detalj A
Detalj A – Izgled
106
• statički dokazana konstrukcija
• montaža iz prostorije
• debljina oblaganja 2 x 20 mm
• ugradnja Promat®-revizionih klapni Univerzal, Tip C
Sa zadnje strane zidovi sadrže vertikalne profile za ukrućenja. U zavisnosti
od visene zida (v. Tabelu 1), primenjuju se uobičajeni CW- odn. šuplji čelični
profili, na koje se vijcima pričvršćuje prvi sloj PROMATECT®-100 ploča (1).
Drugi sloj ploča pričvršćuje se za prvi sloj, stezaljkama od čelične žice ili vijcima.
presek B-B, alternativa
Zidovi šahta i pregradni zidovi
F 90-A
150.41
Detalj D
5
20 20 20 20
3
2
11
9
1
≥ 50
6
Na mestima spajanja sa podom ili tavanicom UW-profili (9) se pričvršćuju
pomoću tiplova, a u UW-profile se postavljaju vertikalni profili za ukrućenje
(8) ili (10).
Detalj E
7
Kroz zidove se smeju voditi pojedinačni električni vodovi. U cilju očuvanja
zaštite od požara, prostor oko kabla se zatvara, na način kako je prikazano.
Sa strane šahta vrši se dodatna zaštita PROMATECT®-100 trakama (2). Detalji
za ugradnju električnih dozni mogu se dobiti na zahtev.
12
1
10
Detalj F
ili
8
Detail E – Vođenje pojedinačnog kabla
9
7
8
1
9
10
i
ili
20 20
9
5
1
Presek C-C
Detalj D – Vertikalni presek
8
Detalj G
U zidove se mogu ugrađivati Promat®-revizione klapne Univerzal, Tip C.
Pored revizione klapne raspoređuju se, sa obe strane, vertikalni profili
za ukrućenje (8) ili (10), prema Tabeli 1. Iznad i ispod profila (8) ili klapne
horizontalne rigle (8) odn. (10) se sa vertikalnim profilima spajaju vijcima.
Tabela 2 sadrži standardne mere Promat®-revizionih klapni Univerzal, Tip
C (međuveličine - na zahtev). Kod mere građevinskog otvora b iznad 600
mm, sa obe strane se postavljaju po dva vertikalna nosača (dvostruki nosač),
izrađena od profila iz Tabele 1.
6
20 20
Uglovi - spojevi dva zida - mogu se izvesti prema Detalju F. U zavisnosti od
visine zida, primenjuju se vertikalni profili za ukrućenje C- i U-zidni profili, ili
šuplji čelični profili.
7
Posebne preporuke
1
2
3
4
5
6
7
U slučaju dodatnih zahteva za konstrukciju (npr. Zvučna, toplotna- ili zaštita
od vlage) molimo da konsultujete naš tehnički odeljak t2. Na zahtev možete
dobiti podatke o ugradnji prodora kablova i gorivih cevi.
Detalj F – Izvedba ugla
1
10
2
3
4
5
6
7
20 20 26 25
Zidovi šahtova klase F 90 širine do 2,50 m podležu, takođe, Promatkonstrukcijama 150.40 i 150.50.
b
Presek D-D
4
1
Detalj G – Reviziona klapna - vratanca
Visina
h
Širina
b
≤2,75 m
∞
≤3,50 m
∞
≤4,00 m
∞
≤5,00 m
∞
Zidni profil
8 ili 10
Tavanični / podni
profil
(horizontalan) 9
Područje
ugradnje
(DIN 4103)
2
CW 50/50 × 0,6
Y 50/50 × 3,0
Y 50/50 × 4,0
UW 40/50/40 × 0,6
1
2
Tabela 1 – Mere zidova i profila
b - mera građevinskog otvora
a - mera svetlog otvora
400 mm × 400 mm
250 mm × 250 mm
500 mm × 500 mm
350 mm × 350 mm
600 mm × 600 mm
450 mm × 450 mm
700 mm × 700 mm
550 mm × 550 mm
800 mm × 800 mm
650 mm × 650 mm
Tabela 2 – Mere revizionih klapni - vratanaca
107
8
8
Download

Zidovi šahta i pregradni zidovi F 90