Tavanica ili krov sa drvenim gredama
6
6
7
8
7
8
9
9
F 90-B
128.30
10 11 12 13 14 15 16 17
10 11 12 13 14 15 16 17
Prednosti koje se mogu uočiti već na prvi pogled
• jednoslojna, tanka obloga (d = 18 mm)
• mala površinska masa, tj. težina ploča: oko 15,3 kg/m2
• mnogobrojne varijante: direktno oblaganje, spušteno oblaganje
(kačenje), ispod materisanih tavanica ili opružnih šina
• sa tavaničnom ispunom ili mineralnom vunom kao zaštitom od
(udarnog) zvuka
• ugradne svetiljke
• zaštita od požara krovova sa drvenim gredama
Opšte preporuke
Deklarisana klasa otpornosti prema požaru važi, u osnovi, za prikazano konstruktivno rešenje u celini, a ne za samo PROMATECT®-oblaganje. U cilju poboljšavanja
zvučne i toplotne izolacije, mogu se - u slobodni prostor tavanice - postaviti
ploče mineralne vune. Ploče mineralne vune pričvršćuju se na drvene grede, tako
da podtavanica nije opterećena.
Detalj A
Detalj A - Izgled tavanice (sa donje strane)
Detalj A prikazuje izgled tavanice sa donje strane, sa mogućom šemom polaganja PROMATECT®100-ploča otpornih prema požaru.
Detalj B - Direktno oblaganje (presek A-A)
presek A-A
Detalj B
presek B-B
Detalj C
PROMATECT®100-ploče (1) mogu se direktno pričvrstiti na drvene grede (4).
Mesta sučeljavanja ploča ispod drvenih greda se ne štite dodatno, dok se mesta
sučeljavanja ploča u pravcu poprečno na grede štite (dodatno pokrivanje) - v.
Detlj I. U cilju izjednačavanja tolerancija, alternativnu za direktno oblaganje predstavlja postavljanje podkonstrukcije, izrađene od drveta, ili od metala.
Detalj C - Oblaganje ispod malterisane tavanice (presek B-B)
Oblaganje (1) može se montirati, takođe, ispod postojeće materisane tavanice plafona (5).
Detalj D - Sa ispunom u tavanici (presek B-B)
Tavanice od drvenih greda u starim zgradama imaju često, iz razloga zvučne i
toplotne zaštite, umetak - ispunu (8). Klasifikacija F 90 je osigurana i u takvim
slučajevima, uz primenu oblaganja PROMATECT®100-pločama, d = 18 mm.
Različite varijante (kačenje, opružne šine itd.) su na raspolaganju.
Detalj E - Krov sa drvenim gredama
presek B-B
Detalj D
86
presek B-B
Detalj E
Detalj E prikazuje konstrukciju F90-krova sa drvenim gredama, sa tvrdim krovnim
pokrivačem (10) i parnom branom (11).
U pogledu detalja za izvođenje videti Promat-konstrukciju 128.50.
Tavanica ili krov sa drvenim gredama
F 90-B
128.30
Detalj F - Varijanta spuštenog oblaganja (presek B-B, presek F-F)
Pločasto oblaganje može se takođe izvesti u varijanti spuštene obloge. Primenjuju se uobičajeni C-tavanični profili, nonijus-vešaljke i čelične trake
sa zarezom. Podužna sučeljavanja PROMATECT®-ploča (1) nalaze se ispod
C-tavaničnih profila, a poprečna sučeljavanja se dodatno štite - pokrivaju
- kao u Detalju I. Visina kačenja je proizvoljna. Vešaljke se takođe mogu
pričvrstiti za drvene grede (4) kroz postojeći malterisani plafon. Noseća konstrukcija se može dodatno ojačati pomoću C-tavaničnih profila (13).
Detalj G - Spajanje na opružne šine (presek B-B, presek G-G)
18
Iz razloga zvučne zaštite, oblaganje izrađeno od PROMATECT®-100-ploča
(1) može se spajati i sa opružnim šinama (14) - čime se stvara elastičan
spoj. Opružne šine se pričvršćuju vijcima za drvenu gredu (4), pri čemu
se održava potreban zazor od ≤ 1,0 mm. PROMATECT®-100-ploče otporne
prema požaru (1) pričvršćuju se vijcima za opružne šine. Mesta sučeljavanja
ploča raspoređuju se tako da budu ispod opružnih šina (14), a sučeljavanja
u poprečnom pravcu se štite dodatno trakama (2) (v. Detalj I).
presek A-A
presek F-F
Detalj F
Detail H - Priključak na zid (C-C, ili C-C alternativa)
Za priključak PROMATECT®100-obloge na zidove na raspolaganju su dve
alternative:
1
2
3
4
5
- izvođenje sa ugaonikom od čeličnog lima (15), ili
- Spajanje ploča stezaljkama (1) na trake (2). Ukoliko se trake udvostruče
(2), na mestu priključka je moguće izvesti skrivenu fugu.
presek B-B
18
18
1
2
3
4
5
Detalj I - Pokrivanje mesta sučeljavanja ploča (D-D, ili D-D alternativa)
Mesta sučeljavanja ploča koja nisu pokrivena drvenim gredama (4), izvode
se prema Detalju I. Za pokrivanje mesta sučeljavanja mogu se alternativno
primeniti trake (2) ili C-tavanični profili (13).
presek G-G
Detalj G
Detail J - Ugradne svetiljke
U slobodni prostor tavanice, između drvenih greda, mogu se postavljati ugradne svetiljke. Pokrivka kutije za svetiljke, izrađena od traka (2)
pričvršćuje se na gornju pokrivku tavanice (3) pomoću ugaonika od
čeličnog lima. Između kutije svetiljke i gornje pokrivke ugrađuje se mineralna vuna tačke topljenja > 1000 °C. Detalji za Izlvode kablova mogu se
dobiti na zahtev.
18
18
18
Posebne preporuke
presek C-C
Špahtlovanje mesta sučeljavanja ploča iz razloga zaštite od požara nije neophodno.
presek C-C, alternativa
presek D-D
18
1818
Detalj H
Oblaganja F 30-B do F 90-B za noseće drvene stubove i drvene grede izvode
se prema konstrukciji 160.30. Tavanice sa drvenim gredama F 90-B, sa proizvoljnim dopuštenim požarnim opterećenjem (odozgo, ili odozdo) opisane
su u konstrukciji 128.35.
U slučaju dodatnih zahteva za konstrukciju (npr. Zvučna, toplotna ili izolacija od vlage), podaci se mogu dobiti od našeg tehničkog odeljka t2.
presek D-D, alternativa
18 18
18
Detalj I
18
presek E-E
Detalj J
87
6
6
Download

Tavanica ili krov sa drvenim gredama F 90