STADLER TVT ®
TEHNIČKO UPUTSTVO
ZA TOPLOVODNI KOTAO
NA KRUTA GORIVA
PRIREĐEN ZA MONTAŽU PELETNOG GORIONIKA
Tip HS PELET
IZRAČUNAJTE DALI STE KUPILI KOTAO KOJI ODGOVARA PO KAPACITETI VAŠEM STANU - KUČI
(Površina stana u m2 x visina u cm x 0,3):860 = kW potrebna snaga kotla
Pokazni izračun (220 X250x0,3):860=19,186 kW izaberemo kotao snage 20 kW ili maximalno 25 kW
Ako ste izabrali kotao veće snage zamijenite ga jer neće raditi u optimalnom režimu.
Dokument za čuvanje
KARAKTERISTIKE KOTLA
Toplovodni kotao tip HS je izrađen u suradnji sa njemačkom firmom STADLER. Toplo
vodni kotao je specijalni kotao konstruiran za loženje krutih goriva - svih vrsta uglja, drva i
drvenih ostataka. Konstrukcija kotla omogućava ugradnju peletnih gorionika. Kotao je
priređen za ugradno pelet gorionika. Sa dodatnom kupnjom vrata i vertikalne rešetke se
može kotao opet urediti za prelazak na kruta goriva. Za priključenje bojlera za sanitarnu
vodu koristimo slobodne priključke za dovod i odvod koji se nalaze na zadnjoj strani kotla
prema shemi.
Pažnja nove vrste kotlova imaju veće unutarnje površine za izmjenu topline pa imaju
veće iskorištenje i zbog toga nisu jednaki starim vrstama kotlova koji su imali niža
iskorištenja i nisu davali deklarirane jačine. A što je najvažnije zime nisu više tako
hladne. Tako, da je kapaciteta kotla iskorištena tek oko 70 % ili još manje u prelaznim
periodima. Kupnja prejakog kotla stvara same probleme jer se voda u kotlu brzo ugrije
i ugrije se i stan. U tom momentu voda na polaznom vodu nije ili je tek malo viša od 60
°C tada je u povratnom vodu temperatura vode 50 °C ili manja. Kod rada kotla u nižim
temperaturama stvara se kondenz i katran u kotlu. Kod takvog loženja dimnjak se ne
ugrije preko 100 °C pa i taj kondenzira. Kotao se dimi i ne gori i tako nema mogućnosti
za dobar rad.
Kotao ima kod loženja sa lož uljem i sa peletima visoko iskorištenje. Kod loženja lož uljem ili
peletima moraju biti obavezno stavljeni svi turbolatori u cijevima.
Kotao KS pelet priređene je za ugradnju peletnih gorionika. Vrata kotla imaju otvor za
montažo gorionika. Sa zadnje strane na vrhu kotla nalaze se dodatni priključci za pipala
gorionika. Kod ugradnje peletnog gorionika blindira se priključak poz. 9 koji je namijenjen
regulatoru promaje kod loženja drva ili uglena.
Kotao ima sve potrebne priključke i to:
- priključak polaznog voda
- priključak povratnog voda
- priključak za punjenje i pražnjenje
- priključak za regulator promaje
- priključak za termometar
- priključke za termičku zaštitu
Kotao je dozvoljeno priključiti na otvoreni i zatvoreni i otvoreni sistem instalacije
centralnog grijanja. Kod zatvorenog sistema instalacije centralnog grijanja morate
OBAVEZNO ugraditi termički zaštitni ventil.
Kotao je obložen sa estetsko izrađenom oplatom koja se isporučuje posebno i nije tvorničko
sastavljena. Oplatu moramo sastaviti prije priključenja kotla na sistem centralnog
grijanja. Montaža oplate je vrlo jednostavna i ne može se pogriješiti ili zamijeniti
dijelove. Montažu počnite, tako da skinete vrata kotla, montirate oplatu i stavite vrata.
Upute kako montirate gornja vrata kotla su u nastavku uputa.
Pošto je kotao bez bojlera, moguće ga je priključiti na samostalan bojler naše proizvodnje tip
KGV 115 ili koji drugi. Za povezivanje bojlera sa ogrjevnom vodom koristimo priključke za
polazni i povratni vod koji se nalaze na zadnjoj strani kotla prema shemi.
SKICA KOTLA SA POPISOM SASTAVNIH DIJELOVA
LEGENDA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
ložište
cijevi za prolaz dima
dimna klapna
prostor za pepeo
trokutne cijevi
otvor za čiščenje
vodeni prostor
priključak povrat
priključak za termičku zaštitu
oplata sa izolacijom
vrata za loženje
peletni gorionik
klapna za regulaciju dodatnog zraka
priključak za polazni vod
punjenje pražnjenje
priključak za regulator promaje
šamotna opeka
priključak za odvod vode od termičke zaštite
priključci za pipalo termičke zaštite i za peletni gorionik
turbolatori
šamotna cigla standardno u isporuci
izolacijska ploča
Kod montaže peletnog gorionika poz 12 pazimo, da taj poravnat sa unutarnjim rubom
ložišta ne viri previše u ložište jer time smanjujemo prostor za izgaranje. Peletni
gorionik mora biti montiran malo koso, da plamen ne prigrijava trokutne cijevi rešetke.
Ako to nije moguće položite na cijevi samo ispod plamena tanko šamotnu ploču poz. 17.
Klapna poz. 13 mora biti zatvorena, podešava ju samo serviser ako je potrebno. Kod
čišćenja kotla obavezno vratiti izolacijsko ploču u kotao.
VAŽNO! PRIDRŽAVAJTE SE UPUTA KOJA SU UZ PELETNI GORIONIK
MONTAŽA KOTLA
Kotao mora biti postavljen na betonsko postolje za koje preporučujemo, da bude visoko 80 100 mm. Postolje mora biti vodoravno u oba smjera. Kod postavljanja kotla na postolje
moramo paziti, da imamo sa svih strana pristup za sastavljanje oplate i kasnije za čišćenje
kotla. Sistem centralnog grijanja mora biti otvoren. Izradu instalacije kotlovnice i centralnog
grijanja potrebno je izvesti u skladu sa važećim gradbeno-kontrolnim i sigurnosnim
propisima. Kako kotao tako i instalacija trebaju da budu opremljeni sa odgovarajućim
sigurnosnim uređajima. Kod priključenja kotla na sistem centralnog grijanja moramo izabrati
stručnu shemu vezivanja sa sigurnosnim i regulacijskim elementima. Kod vezivanja kotla po
domače kotao neće dobro raditi i Vi nećete biti zadovoljni sa kotlom.
Dopustite, da montažu izvrši stručno lice.
PAŽNJA Preporučujemo 70 C kao najnižu izabranu temperaturu vode u kotlu.
Goriva nije dozvoljeno polijevati sa tekućim gorljivim tvarima!
Preporučljiva shema
vezivanja kotla na otvoren sistem centralnog grijanja.
LEGENDA:
1. KOTAO
2. VENTIL ZA MIJEŠANJE
3. POLAZNI VOD
4. CRPKA
5. VENTIL
6. POVRATNI VOD
7. SIGURNOSNI VOD
8. SIGURNOSNI VENTIL
9. PRIKLJUČAK ZA HLADNU VODU
10. BOJLER
11. POSUDA ZA OTVORENI SISTEM
12. ISPUST VODE IZ KOTLA
13. TERMOMANOMETAR
14. TOPLA SANITARNA VODA
15. PROTIV POVRATNI VENTIL
OSNOVNA SHEMA VEZIVANJA ZATVOREN SISTEM GRIJANJA BEZ
REGULACIJE POVRATKA VODE
Skica prikazuje sigurno shemo vezivanja kotla na sistem centralnog grijanja
LEGENDA:
1. Kotao
2. Priključci za pipala kotla i gorionika
3.
Klapna za dodavanje zraka
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Ugrađena termička zaštita
Ventil termičke zaštite
Odvod u kanalizaciju
Sigurnosna posuda
Sigurnosna grupa
priključak za regulator promaje
Crpka
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
Nalegajuči termostat
Sobni termostat
Nepovratni ventil
Troputni ventil sa motorom
Crpka
Nalegajuči termostat
Termostat talnoga grijanja
Nepovratni ventil
Regulacija talnoga grijanja
Crpka
Nepovratni ventil
Bojlez sanitarne vode
Hladna voda
Nepovratni ventil
Crpka
Hidraulična kretnica
UPUTA ZA MONTAŽU OSIGURAČA VRATA ZA LOŽENJE
Molimo, da nakon montaže oplete i vrata zaštitite os vrata za loženje pred ispadanjem sa
opružnim osiguračima, koje su u priboru kotla. Osigurač najlakše montirate ako uzmete cijev
manjeg promjera koja ide preko osi stavite je ne osigurač kojeg ste nastavili na os i polako
udarate sa čekićem, da se osigurač navuče na os. Osigurač mora biti bar 3 mm na osi. Isto tako
uradimo i na drugoj strani. Da nam se os ne bi pomicala moramo je na drugoj strani pridržati.
HIDRAVLIČNA SHEMA VEZIVANJA SA REGULACIJOM I AKUMULATOROM TOPLE
VODE
priklopa kotla in akumulatorja tople vode
LEGENDA:
1
Kotao WVterm
2
Priključci za pipala kotla i gorionika
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
Klapna za dodavanje zraka
Pipalo VF/Pt
Termička zaštita STS20W-termički sigurnosni ventil
Crpka Grundfos
Motorni pogon sa mešačkim ventilom
Temperaturno pipalo VF/Pt
Regulator promaje
Akumulator toplote AT
Ekspanzijska posuda
Sigurnostna grupa
Regulator ogrjevnog kruga
Motorni pogon sa mešačkim ventilom
Crpka Grundfos
Nalegajuče temperaturno pipalo VF/Pt
Nepovratni ventil
Motorni pogon sa mešačkim ventilom
Crpka Grundfos
Nalegajuče temperaturno pipalo VF/Pt
Nalegajuči termostat za podno grijanje
Nepovratni ventil
Sobna digitalna jedinica DD2
Regulacija podno grijanja
Crpka Grundfos
Nepovratni ventil
Bojler za sanitarno vodo
Nepovratni ventil
Crpka sa podešavanjem temperature
Crpka Grundfos
Nepovratni ventil
Nalegajuče temperaturno pipalo VF/Pt
Vanjsko pipalo AF/5
Solarni kolektor
Sigurnosna grupa
Ekspanzijska posuda 25 l
TERMIČKA ZAŠTITA
Prema DIN 4751 stranica 2 kao po normama ÖNORM B 8131 može se kotao ložiti sa tvrdim
gorivima ako je priključen na zatvoreni sistem centralnog grijanja samo ako je ugrađen u kotao
termički zaštitni registar, koji sprečava da se kotao pregrije. Oba navojna priključka termičkog registra
3/4" nalaze se na zdanoj stijeni kotla kao i priključak za 1/2" za pipalo. Priključenje napravimo prema
skici. Registar termičke zaštite ne smijemo potrebiti kao grijač sanitarne vode. Dotok hladne vode
moramo instalirati tako, da ga nije moguće zatvoriti bez upotrebe alata. Instalacija opticanja vode koja
se izbaci kad se aktivira sigurnosnog ventil mora biti priključena na kanalizaciju kako vama ne bi
poplavilo kotlovnicu. Pritisak vode u vodovodnom sistemu mora biti minimalno 2 bara !.
Temperatura vode u kotlu aktivira termički sigurnosni ventil kod temperature 97 °C. Ventil termičke
zaštite i registar termičke zaštite moramo godišnje kontrolirati i prema potrebi održavati.
Pažnja: odvod termičke zaštite – voda ne smije teći po električnim dijelovima!
Download

TEHNIČKO UPUTSTVO ZA TOPLOVODNI KOTAO NA KRUTA