E-mail Adress: [email protected]
Distributer: www.sajcommerce.rs
Sajcommerce d.o.o., Maršala Birjuzova 8, 11000 Beograd, tel: +381 11 2624 061, fax:+381 11 2638 695
WV term d.o.o.
Distributer: www.sajcommerce.rs (klikni)
TVT STADLER ®
TEHNIČKO UPUTSTVO
ZA TOPLOVODNI KOTAO
NA DRVA I UGALJ
Tip EKO i EKOs
IZRAČUNAJTE DA LI STE KUPILI KOTAO KOJI ODGOVARA PO KAPACITETI VAŠEM STANU - KUČI
(Površina stana u m2 x visina u cm x 0,3):860 = kW potrebna snaga kotla
Pokazni izračun (220 X250x0,3):860=19,186 kW izaberemo kotao snage 20 kW ili maximalno 25 kW
Ako ste izabrali kotao veče snage zamijenite ga, jer neće raditi u optimalnom režimu.
ČUVATI SA RAČUNOM
1
Sajcommerce d.o.o., Maršala Birjuzova 8, 11000 Beograd, tel: +381 11 2624 061, fax:+381 11 2638 695
E-mail Adress: sajcommerce@ sajcommerce.rs
Distributer: www.sajcommerce.rs
WV term d.o.o.
Sajcommerce d.o.o., Maršala Birjuzova 8, 11000 Beograd, tel: +381 11 2624 061, fax:+381 11 2638 695
KARAKTERISTIKE PROIZVODA
Toplovodni kotao za centralno grijanje STADLER tip EKO, konstruiran je za loženje drva i uglja.
U kotlu se mogu ložiti drava dužine: 33 cm (te ložimo po preko) i drva dužine 56 cm (te ložimo
uzdužno sa kotlom). Kota sa ugljem punimo samo do polovine zapremine za gorivo. U osnovnu
opremu kotla spada: zavareni kotao za rad režimom 90/70°C, ugrađeni sistem za pred grijanje
povratne vode, vrata za loženje goriva, vrata donja za pepeo, regulacijski ormarić sa sigurnosnim i
radnim elementima za regulaciju bojlera (samo kod kotla sa bojlerom tip EKO), lakirana oplata kotla
sa elementima za sastavljanje, dokumentacija, zaštitna ambalaža. Kod isporuke kotla u verziji EKOs
(s znači solo) kotao je bez bojlera, ugrađen je samo termometar u oplatu. Kotao odgovara svim
propisima za siguran rad. Konstrukcija kotla izrađena je u skladu sa propisima DIN 4751 B1.1, DIN
4702 ...Kotao i bojler ispitana su na tlak i vodo tijesnost. Radni dopušteni tlak iznosi 2,5 bara. Svi
sastavni dijelovi su izrađeni iz kvalitetnih materijala, a debljine ugrađenih limova su iznad
standardom propisanih, kako bi se postigla kvaliteta zavarenog sklopa i povećala doba trajanja
proizvoda. Kotao je moguće ugraditi na otvoreni i zatvoreni sistem instalacije centralnog grijanja.
Pažnja! Nove vrste kotlova imaju veće unutarnje površine za izmjenu topline pa imaju veće
iskorištenje i zbog toga nisu jednaki starim vrstama kotlova koji su imali niža iskorištenja i
nisu davali deklarirane jačine. A što je najvažnije zime nisu više tako hladne. Tako, da je
kapaciteta kotla iskorištena tek oko 70 % ili još manje u prelaznim periodima. Kupnja
prejakog kotla stvara same probleme jer se voda u kotlu brzo ugrije i ugrije se i stan. U tom
momentu voda na polaznom vodu nije ili je tek malo viša od 60°C tada je u povratu
temperatura 50°C ili manja. Stvara se kondenz i katran u kotlu. Kod takvog loženja dimnjak
se ne ugrije preko 100°C i taj kondenzira. Kotao se dimi i ne gori i tako nema mogućnosti za
dobar rad.
Kod loženja sa krutim gorivom dozvoljeno je priključenje kotla i na zatvoreni sistem
instalacije centralnog grijanja ako ste priključili i termički sigurnosni ventil i spojili ga na
vodovodni sistem. Kotlovi novije proizvodnje imaju već ugrađen sistem za termičku zaštitu.
Kod kupnje kotla sa oznakom EKO u opremu spada i emajliran bojler. Bojler se mora spojiti sa
kotlom sa vanjske strane prema shemi, a da mora biti u polaznom vodu ugrađena električna crpka sa
zapornim ventilima. Temperaturu vode u bojleru reguliramo preko regulacijskog ormarića sa
crpkom. Kapaciteta ugrijane sanitarne vode 45°C iznosi 675 l/h. Bez ugrađene crpke pade kapaciteta ugrijane vode svega na 15 % kapaciteta. Dozvoljen pritisak vode iz vodovodnog sistema je 6
bara, ako je pritisak veći obavezna je ugradnja reducirnog ventila i ekspanzijske posude. Kupnjom
seta za električno grijanje vode u bojleru, (električni grijač je 2 kW sa regulacijom) moguće je ljeti
grijanje vode i sa elektrikom.
MONTAŽA
Izradu instalacije kotlovnice i centralnog grijanja potrebno je izvesti u skladu sa važećim gradbenokontrolnim i sigurnosnim propisima. Dotok zraka u kotlovnicu mora biti dovoljan. Dimni priključak
na dimnjak mora biti takvog promjera kakav je promjer priključka kotla na dimnjak. Promaja
dimnjaka mora za određeni tip kotla biti u granici propisanoj u tabeli. Ako je promaja u dimnjaku
iznad propisane, potrebno ju je reducirati što je manje vjerojatno. Preporučujemo, da promjer
dimnjaka i visinu izračuna i propiše projektant centralnog grijanja, za dobar rad kotla
dimnjak je najvažniji.
2
Sajcommerce d.o.o., Maršala Birjuzova 8, 11000 Beograd, tel: +381 11 2624 061, fax:+381 11 2638 69
E-mail Adress:[email protected]
Predstavitev: www.wvterm..si
WV term d.o.o.
Valvasorjeva 73, 2000 Maribor, tel: 003862 4292 810, fax: 003862 4202 167, Št.reg.vložka:01/05930/00, Okr.sod. Maribor , Mat.št.:5628601, Davč.št: 33940282
Kotao postavimo na pod u kotlovnici ili mu napravimo manji podest za lakše posluživanje, čišćenje
i niveliramo ga vodoravno. Postavimo zadnju stijenu oplate i počnemo sa povezivanjem na sistem
centralnog grijanja.
Kod priključenja bojlera na kotao prema shemi moramo ugraditi i nalegajući cijevni termostat na
polaznom vodu kojeg podesimo na temperaturu 60°C. Sa time štitimo kotao od pothlađivanja a voda
u bojleru isto se ne hladi kad pada temperatura u kotlu. Preporučuje se ugradnja ventila za
miješanje vode. Sa zatvaranjem ventila moguće je grijanje sanitarne vode preko rada kotla, što je i
ekonomično rešenje. Crpka na polaznom vodu instalacije mora biti povezana sa nalegajući cijevnim
termostatom i podešena na minimalno temperaturu 60°C.
Otvor za svježi zrak:
Svaka kotlovnica mora imati otvor za dovod svježeg zraka pravilno dimenzioniran prema snazi
kotla. Otvor izračunamo po sljedećoj formuli:
A=6xsnaga kotla.
A= kvadratura otvora u cm2.
Montaža oplate je jednostavna i uradi se prije spajanja kotla na sistem. Sa kotla skinite sva
vrata. Uzmete iz paketa prednji dio oplate (stavite čelične peraje bočno ako te nisu tvorničko
montirane) i postavite stijeno na kotao preko okvira vrata, tako da se lijepo priljubi kotlu. Uzmite
bočne stijene i spojite ih sa prednjom stijenom, tako da sa perajama prednje stijene zakačite u
izsećene otvore na bočnoj stijeni lijevo i desno. Ako kotao ima bojler stavite prednju stijenu bojlera
na kotao i zakačite bočne stijene i gornju prednju stijenu bojlera (provjerite, dali su stavljene
kapilare). Kad su na kotao stavljene prednje i bočne stijene, uzmete iz paketa zadnju stijenu, sa te
stavite zadnju stijenu na mufe. Poravnajte oplatu i sa vijcima spojite zadnju stijenu sa bočnima.
Stavite poklopac. Ako ste kupili regulacijski set za reguliranje temperature vode u bojleru na
poklopac oplate bojlera sa vijcima pričvrstite nosač regulacijskog ormara te montirajte regulacijski
ormarić. Lagano poravnajte kapilare te ih stavite u čaure za pipala, poklopac postavite privremeno
na kotao.Na kotao-bojler položite komad izolacije i lijepo ga priljubite kotlu-bojleru. Na vrh oplate
postavite poklopac i ugurajte ga u ležište. Sa lakim udarcima ruke poravnajte poklopac i oplatu, da
su linije poravnate. Montirajte vrata kotla i pazite da dihtaju, ako je dihtanje slabo, okrenite očesni
vijak-nosač vrata za jedan navoj, zategnite kontra maticu.
PAŽNJA ! Oplata se montira pred priključenjem kotla na cjevovode.
Ako ste dokupili regulacijski ormarić pridržavajte se uputa koje su uz regulaciju. Priključni strujni
kabel i kabel za pumpe provucite kroz okruglu rupu na zadnjoj stijeni oplate. Stručno lice mora
izvršiti električno povezivanje, da se isključi mogućnost nesreće ili kvara pojedinih elemenata kotla.
Nakon montaže oplate možete ugraditi regulator promaje na priključak na prednjoj gornjoj desnoj
strani kotla.
Bojler mora biti spojen sa kotlom sa vanjske strane. Polazni vod priključimo sa najvišim priključkom
cijevnog izmjenjivača, na taj vod priključimo i cirkulacijsku pumpu ¾ “ i povežemo je sa cijevnim
termostatom kojeg podesimo na 60 °C. Cijevni termostat montiramo na polazni vod sistema za
grijanje. Jednostavni sistemi za grijanje imaju i na polaznom vodu crpku pa će tako i ta biti
podešena na 60 °C. U tom će se slučaju istodobno grijati prostorije i voda u bojleru. To je
najjednostavniji način. Preporučujemo ugradnju četiri putnog ventila koji ujedno čuva kotao od
preniskog povrata i sa time od kondenzacije.
3
Industrijska prodajalna: Valvasorjeva 73, 2000 Maribor SLOVENIJA, Tel.: 003862 4292-820; Fax: 003862 4200-279
E-mail Adress:[email protected]
Predstavitev: www.wvterm..si
WV term d.o.o.
Valvasorjeva 73, 2000 Maribor, tel: 003862 4292 810, fax: 003862 4202 167, Št.reg.vložka:01/05930/00, Okr.sod. Maribor , Mat.št.:5628601, Davč.št: 33940282
Shematski prikaz vezivanja instalacije za hladnu vodu na bojler
LEGENDA:
1. Ventil
2. Reducirni ventil
3. Nepovratni ventil
4. Manometar
5. Sigurnosni ventil
6. Dovod hladne vode
7. Kružni vod
8. Odvod tople vode
9. Ekspanziska posuda
10. Ispust vode
TERMIČKA ZAŠTITA
Prema DIN 4751 stranica 2 kao po normama ÖNORM B 8131 može se kotao ložiti sa tvrdim gorivima ako
je priključen na zatvoreni sistem centralnog grijanja samo ako je ugrađen u kotao termički zaštitni registar,
koji sprečava da se kotao pregrije. Oba navojna priključka termičkog registra 3/4" nalazita se na zadnoj stijeni
kotla kao i priključak za 1/2" za pipalo. Priključenje napravimo prema skici. Registar termičke zaštite ne
smijemo upotrijebiti kao grijač sanitarne vode. Dotok hladne vode moramo instalirati tako, da ga nije moguće
zatvoriti bez upotrebe alata. Instalacija odtoka vode koja se izbaci kad se aktivira sigurnosni ventil, mora biti
priključena na kanalizaciju kako vam ne bi poplavilo kotlovnicu. Pritisak vode u vodovodnom sistemu mora
biti minimalno 2 bara !. Temperatura vode u kotlu aktivira termički sigurnosni ventil kod temperature 97°C.
Ventil termičke zaštite i registar termičke zaštite moramo godišnje kontrolirati i prema potrebi održavati.
Pažnja: odvod termičke zaštite – voda ne smije teći po električnim dijelovima!
4
Industrijska prodajalna: Valvasorjeva 73, 2000 Maribor SLOVENIJA, Tel.: 003862 4292-820; Fax: 003862 4200-279
Predstavitev: www.wvterm..si
E-mail Adress:[email protected]
WV term d.o.o.
Valvasorjeva 73, 2000 Maribor, tel: 003862 4292 810, fax: 003862 4202 167, Št.reg.vložka:01/05930/00, Okr.sod. Maribor , Mat.št.:5628601, Davč.št: 33940282
LEGENDA:
1 Ložište
2 Dimni kanali
3 Odvodnik dima
4 Vodo hlađena rešetka
5 Prostor za pepeo
6 Vrata za loženje
7 Vrata za čišćenje
8
Izmjenjivač topline
9
Polazni vod
10 Povratni vod
11 Regulacijski ormarić
12 Punjenje, povratak iz bojlera
13 Vrata za čišćenje izmjenjivača
14 Klapna za regulacijo promaje
15 Plašt z izolacijom
16 Grijač sanitarne vode
17 Zaštitna anoda za emajl
18 Čaura za pipalo grijača sanitarne vode
19 Termički zaštitni registar
20 Elektro grijač 2kW (opcija)
21 Priključak za regulator promaje
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
Odvod tople vode
Dovod tople vode u grijač sanitarne vode
Kružni vod grijača tople vode
Hladna voda punjenje
Povrat kotlovske vode u kotao
Pregrijavanje povratne vode
Priključak za grijač sanitarne vode, ispust zraka, sigurnosni vod
Unutarnja rešetka
Pumpa
Lončić za ispuštanje zraka
Sigurnosni ventil
Protiv povratni ventil
Ventil
Priključak za ugradnju termičkog sigurnosnog ventila
Ispust vode v kanalizaciju
Priključak za ugradnjo pipala termičkog sigurnosnog ventila
Regulacijska klapna promaje u dimnjaku
Flanža gorionika na pelete (samo EKO PELET)
Zaštita vrata za čiščenje (samo EKO PELET)
Zaštita vrata za punjenje (samo EKO PELET)
Peletni gorionik (samo EKO PELET)
TEHNIČKE KARAKTERISTIKE
Tip
kotla
EKO
EKOs
Snaga Polazni Voda v Voda
na
vod grijaču u kotlu
drvo i
ugalj
R“
l
l
kW
12
8-12
1”
84
14
12-15
1”
97
25
20-25
5/4”
115
126
30
25-30
5/4”
115
120
35
30-35
5/4”
115
126
40
35-40
5/4”
140
144
50
40-50
6/4”
140
160
65
50-65
6/4”
170
185
80
65-80
6/4”
170
195
100
80-100
2”
170
210
Pridržavamo si pravo do izmjena!
Potrebna
promaja
Masa
EKO s
Masa
EKO
Pa
kg
kg
18
18
20
22
22
25
25
27
27
30
170
195
300
320
320
330
340
450
470
560
340
360
360
370
380
535
555
645
M E R E ( mm )
L
B
620
620
655
655
655
655
855
1020
1020
1120
470
470
640
640
640
640
740
820
820
880
HEKO
HEKOs
D
F
G
d
1830
1830
1830
1830
1930
1930
1930
2030
1150
1150
1170
1170
1170
1170
1380
1380
1380
1480
990
990
930
910
910
910
960
1100
1100
1200
550
550
540
540
540
540
685
765
765
765
540
540
550
550
550
550
450
520
520
620
130
130
160
180
180
180
200
220
220
220
5
Industrijska prodajalna: Valvasorjeva 73, 2000 Maribor SLOVENIJA, Tel.: 003862 4292-820; Fax: 003862 4200-279
E-mail Adress:[email protected]
Predstavitev: www.wvterm..si
WV term d.o.o.
Valvasorjeva 73, 2000 Maribor, tel: 003862 4292 810, fax: 003862 4202 167, Št.reg.vložka:01/05930/00, Okr.sod. Maribor , Mat.št.:5628601, Davč.št: 33940282
STARA KLASIČNA SHEMA VEZIVANJA KOTLA NA OTVORENI SISTEM SA ČETIRI PUTNIM
VENTILOM
Slika prikazuje sigurno shemo vezivanje kotla na sistem centralnoga grijanja.
LEGENDA:
1. Kotao
2. Četiri putni ventil
3. Polazni vod topla voda
4. Crpka
5. Ventil
6. Povratna voda hladna
7. Posuda za otvoreni sistem
8. Prelivni vod
9. Termomanometer
10. Radijator
11. Odvod u kanalizacijo
12. Sigurnosni vod
13. Nalegajući termostat za crpku
14. Nepovratni ventil
15. Lončić za ispust zraka
16. Punjenje, pražnjenje
TV Topla sanitarna voda
HV Hladna voda
KV Kružni vod tople sanitarne vode
6
Industrijska prodajalna: Valvasorjeva 73, 2000 Maribor SLOVENIJA, Tel.: 003862 4292-820; Fax: 003862 4200-279
E-mail Adress:[email protected]
Predstavitev: www.wvterm..si
WV term d.o.o.
Valvasorjeva 73, 2000 Maribor, tel: 003862 4292 810, fax: 003862 4202 167, Št.reg.vložka:01/05930/00, Okr.sod. Maribor , Mat.št.:5628601, Davč.št: 33940282
SHEMA VEZIVANJA ZA REGULACIJO POVRATKA VODE I JEDNOG OGREVNOG KRUGA
LEGENDA:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
Kotao WVterm
Tro putni ventil sa crpkom
Termostat tro putnog ventila sa crpkom
Termička zaštita
Termički ventil sigurnosni ventil
Hidraulička kretnica
Nalegajuče temperaturno pipalo VF/Pt
Pipalo VF/Pt
Regulator promaje
Pipalo VF/Pt
Ekspanzijska posuda
Sigurnosna grupa
Regulator grijanja
Motor MP 15 sa ventilom 4P 1" KV8
Crpka za ogrevni krug 1"
Naležno temperaturno pipalo VF/6
Nepovratni ventil
Motor MP 15 sa ventilom 3P 1" KV8
Crpka za drugi ogrjevni krug 1"
Pipalo TF/Pt
Termostat podnog grijanja
Nepovratni ventil 1"
Sobna jedinica
Ogrjevna tijela
Crpka
Nepovratni ventil
Bojler za sanitarno vodo
Nepovratni ventil 1"
Crpalka sa podešavanjem temperature 3/4"
Crpalka 1"
Nepovratni ventil
Pipalo TF/Pt
Vanjsko pipalo
Sunčev kolektor
Sigurnosna grupa
Ekspanzijska posuda 25 l
Shema pokazuje mogućnost regulacije povratka vode i regulacijo jedno ogrjevnog kruga. Takva
regulacija štiti kotao od korozije.
7
Industrijska prodajalna: Valvasorjeva 73, 2000 Maribor SLOVENIJA, Tel.: 003862 4292-820; Fax: 003862 4200-279
E-mail Adress:[email protected]
Predstavitev: www.wvterm..si
WV term d.o.o.
Valvasorjeva 73, 2000 Maribor, tel: 003862 4292 810, fax: 003862 4202 167, Št.reg.vložka:01/05930/00, Okr.sod. Maribor , Mat.št.:5628601, Davč.št: 33940282
HIDRAVLIČNA SHEMAVEZIVANJA SA REGULACIJOM I AKUMULATOROM TOPLE VODE
Jedan od načina spajanja kotla in akumulatorja tople vode
8
Industrijska prodajalna: Valvasorjeva 73, 2000 Maribor SLOVENIJA, Tel.: 003862 4292-820; Fax: 003862 4200-279
E-mail Adress:[email protected]
Predstavitev: www.wvterm..si
WV term d.o.o.
Valvasorjeva 73, 2000 Maribor, tel: 003862 4292 810, fax: 003862 4202 167, Št.reg.vložka:01/05930/00, Okr.sod. Maribor , Mat.št.:5628601, Davč.št: 33940282
LEGENDA:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
Kotao WVterm
Troputni ventil sa crpkom
Ventilator ako je promaja suviše sklaba
Ugrađena termička zaštita
Termička zaštita STS20W-termički sigurnostni ventil
Crpka Grundfos UP BASIC 32-60 5/4"
Pipalo regulatora rada ventilatora
Temperaturno pipalo VF/Pt
Regulator promaje
Akumulator toplote AT
Ekspanzijska posoda
Sigurnostna grupa
Regulator ogrevnog kroga Teramatik D2
Motorni pogon MP15 z mešačkim ventilom 3P-1"KV8
Crpka Grundfos UP BASIC 25-40 1"
Naležno temperaturno tipalo VF/Pt
Nepovratni ventil
Motorni pogon MP15 z mešačkim ventilom 3P-1"KV8
Crpka Grundfos UP BASIC 25-40 1"
Naležno temperaturno pipalo VF/Pt
Naležni termostat za talno grijanje
Nepovratni ventil
Sobna digitalna jedinica DD2
Regulacijski krug Compact CMP12+/R
Crpka Grundfos UP BASIC 25-40 1"
Nepovratni ventil
Bojler za sanitarno vodo
Nepovratni ventil
Crpka IMP 15/15 BT sa podešavanjem temperature
Crpka Grundfos UP BASIC 25-40 1"
Nepovratni ventil
Naležno temperaturno pipalo VF/Pt
Vanjsko pipalo AF/5
Sončni kolektor
Sigurnostna grupa
Ekspanzijska posuda 25 l
9
Industrijska prodajalna: Valvasorjeva 73, 2000 Maribor SLOVENIJA, Tel.: 003862 4292-820; Fax: 003862 4200-279
E-mail Adress:[email protected]
Predstavitev: www.wvterm..si
WV term d.o.o.
Valvasorjeva 73, 2000 Maribor, tel: 003862 4292 810, fax: 003862 4202 167, Št.reg.vložka:01/05930/00, Okr.sod. Maribor , Mat.št.:5628601, Davč.št: 33940282
MONTAŽA AKUMULATORA TOPLE VODE
Akumulator tople vode: je element centralnoga grijanja i upotrebljava se u modernim
sistemima grijanja Akumulator prima viškove energije i daje jih u sistem kada je vatra u kotlu
več prestala. Akumulator tople vode je nepogrešiv posvuda tamo, gde je ugrađen kotao na drva i
kod kotlova na pelete jer pomaže, da kotao radi duže a uz to ima i duže stanke mirovanja. Kod
kotlova na drvo nije mogušče dobro regulirati proces izgaranja pa je zato najbolje postiti da drva
gore i da se viškovi enrgije pohrane za ksniju upotrebo. Takvim smo načinom bolje iskoristili
gorivo i sa dobrim iskorištenjem doprineli smo i zaštiti okoline.
Akumulatori tople vode proizvode se u razlicitim variantama pa je treba znati šta bi zapravo
željeli postiči sa našim sistemom grijanja i koje če se rešenje tome cilju najviše približiti. U
procesu rešavanja uklučite montera centralnog grijanja a i fabriko koja vam može najviše
pomoči.
Tip/ vrednosti
D
D1
H
H prekucna
Teža
Enota
mere
mm
mm
mm
mm
kg
AT 750
AT 1000
AT 1250
AT 1500
AT 2000
950
750
1843
1970
161
995
795
2143
2270
176
1160
960
2000
2120
190
1200
1000
2143
2270
205
1300
1100
2355
2460
231
*
Pazite na visino prostora, da prekucna mera nije dulja od visine prostora, jer u
tom slučaju akumulatora ne možete postaviti.
POZOR! Najprije montirajte čepe ako stoji samo jedan akumulator u sistemu i tulke nakon toga stavite
izolacijski plašt, navucite rozete. Tek sada počnite sa montažom cevovoda. Montaža izolacije kada smo priklučili
cevovode nije više moguče uraditi. Akumulator postavite tako, da možete bez teškoče vidjeti termometre zbog
kasnije kontrole temperatura.
Elementi izolacije su pakirani v posebnoj PVC embalaži. Izolacijski plašt je izrađen je iz dviju djelova. Montažo
počnemo tako da je savijemo oko plašta akumulatora. Izolaciju spojimo sa spajanjem plastičnog crnog sistema za
sklapanje. Pripororučujemo, da kod stavljanja sudeluje više osoba kako bi taj posao obavili lakše bez poteškoča nakon
sklapanja plašta na vrh stavimo izolaciju i plastični poklopac. Ako je u sistemu samo jedan akumulator najprije stavimo
čepove u priključke 2". Ako jsta u sistemu 2 akumulatora ti su četiri priključki predviđeni za spajanje jer imamo tako
naviše poravnato temperaturu. Priključki 5/4" pripremljeni su za spajanje na sistem grijanja. Priključki 1/2" pripremljeni
su za termometre i za pipala regulacije. Za gradnju sistema centralno grijanja priporučujemo savremene materiale Cu
cevi i druge plastične cjevi, jer ti materiali omogučajo kvalitetno, estetsko i jednostavno pregledno ugradnjo. Preglednost
cjevnih vodova i elektro instalacije je nužna radi vrlo složene montaže a vrednost takvog rada pokazati če kasnije kod
održanaja.
Slika prikazuje ostale serijske modele akumulatora tople vode sa kojima rešavamo različite zahtjeve investitora.
10
Industrijska prodajalna: Valvasorjeva 73, 2000 Maribor SLOVENIJA, Tel.: 003862 4292-820; Fax: 003862 4200-279
E-mail Adress:[email protected]
Predstavitev: www.wvterm..si
WV term d.o.o.
Valvasorjeva 73, 2000 Maribor, tel: 003862 4292 810, fax: 003862 4202 167, Št.reg.vložka:01/05930/00, Okr.sod. Maribor , Mat.št.:5628601, Davč.št: 33940282
PRAVILNA MONTAŽA AKUMULATORA
Vrlo je važno, da polazni i povratni vod vodimo mimo akumulatora sa T komadom kako prikazuje slika jer
ćemo tako omogućiti pravilan rad.
Razvod na pojedine grane grijanja nikako ne uradimo ispred akumulatora več nakon njega. Razvod obično
uradimo sa več pripremljenim rampama ili jih napravimo od debljijih cijevi.
PRIKLJUČKI:
• 5/4" 3 kom služe za vezavo polaznog i povratnog voda
• 1/2" 3 kom na 45 ° služe za montažu termometra
• 1/2" 1 kom služi za priklop pipala
Slika pokazuje pravilno inštaliran tropotni ventil sa motorom
Upute za montažu:
- ventil ručno postavite u pravilan položaj (urez na ventilu DESNO znači zatvoreno desno),
- motor priklopite po shemi ali ga još ne stavljajte,
- uključite Regulacijsku ploču na 1: i sačekajte, da se motor referira i postavi u konačni položaj,
- pravilom mora biti u konačnoj desni poziciji (ako nije zamjena smijeri),
Kada je kotao montiran desno je slika zrcalna!
11
Industrijska prodajalna: Valvasorjeva 73, 2000 Maribor SLOVENIJA, Tel.: 003862 4292-820; Fax: 003862 4200-279
E-mail Adress:[email protected]
Predstavitev: www.wvterm..si
WV term d.o.o.
Valvasorjeva 73, 2000 Maribor, tel: 003862 4292 810, fax: 003862 4202 167, Št.reg.vložka:01/05930/00, Okr.sod. Maribor , Mat.št.:5628601, Davč.št: 33940282
MODELI AKUMULATORA TOPLE VODE
Akumulator toplote
Akumulator toplote
Akumulator toplote
Akumulator toplote
Akumulator toplote
Akumulator toplote
Akumulator toplote
AT 500
AT 750
AT 1000
AT 1250
AT 1500
AT 2000
AT 3000
Akumulator toplote
Akumulator toplote
Akumulator toplote
Akumulator toplote
Akumulator toplote
Akumulator toplote
Akumulator toplote
AT B 500
AT B 750
AT B 1000
AT B 1250
AT B 1500
AT B 2000
AT B 3000
Akumulator toplote
Akumulator toplote
Akumulator toplote
Akumulator toplote
Akumulator toplote
Akumulator toplote
Akumulator toplote
AT BI 500
AT BI 750
AT BI 1000
AT BI 1250
AT BI 1500
AT BI 2000
AT BI 3000
Akumulator toplote
Akumulator toplote
Akumulator toplote
Akumulator toplote
Akumulator toplote
Akumulator toplote
Akumulator toplote
AT B2I 500
AT B2I 750
AT B2I 1000
AT B2I 1250
AT B2I 1500
AT B2I 2000
AT B2I 3000
AT B3I 500
AT B3I 750
AT B3I 1000
AT B3I 1250
AT B3I 1500
AT B3I 2000
AT B3I 3000
Akumulator toplote
Akumulator toplote
Akumulator toplote
Akumulator toplote
Akumulator toplote
Akumulator toplote
Akumulator toplote
AT I 500
AT I 750
AT I 1000
AT I 1250
AT I 1500
AT I 2000
AT I 3000
Akumulator toplote
Akumulator toplote
Akumulator toplote
Akumulator toplote
Akumulator toplote
Akumulator toplote
Akumulator toplote
Akumulator toplote
Akumulator toplote
Akumulator toplote
Akumulator toplote
Akumulator toplote
Akumulator toplote
Akumulator toplote
AT 2I 500
AT 2I 750
AT 2I 1000
AT 2I 1250
AT 2I 1500
AT 2I 2000
AT 2I 3000
Akumulator toplote
Akumulator toplote
Akumulator toplote
Akumulator toplote
Akumulator toplote
Akumulator toplote
Akumulator toplote
AT 2I 500
AT 2I 750
AT 2I 1000
AT 2I 1250
AT 2I 1500
AT 2I 2000
AT 2I 3000
12
Industrijska prodajalna: Valvasorjeva 73, 2000 Maribor SLOVENIJA, Tel.: 003862 4292-820; Fax: 003862 4200-279
E-mail Adress:[email protected]
Predstavitev: www.wvterm..si
WV term d.o.o.
Valvasorjeva 73, 2000 Maribor, tel: 003862 4292 810, fax: 003862 4202 167, Št.reg.vložka:01/05930/00, Okr.sod. Maribor , Mat.št.:5628601, Davč.št: 33940282
DIMNJAK JE NAJVAŽNIJI
Za dobar rad svakog kotla vrlo je važan pravilno izabran dimnjak. Osobito je to važno kod loženja drva jer u
drvu ima dosta vlage. Ako se kod loženja pojavljuju problemi kao što su: jako dimljenje u ložištu, ne može se
postići željena temperatura vode u kotlu, jače se sačinjava čađ i katran na stijenama ložišta najčešće je kriv
dimnjak koji ne ostvaruje dovoljno jake promaje i sa time pod pritisak u ložištu. Kako posljedica pojavljuje se
nepotpuno sagorijevanje koje utiče na znatno sniženje iskorištenja goriva, povećane su emisije dimnih plinova
i sačinjavaju se okolini štetni spojevi. U tim okolnostima potrebno je češće čišćenje dimnjaka i kotla a skraćen
je vijek trajanja kotla i dimnjaka. Prije odabira kotla potrebno je izmjeriti promaju dimnjaka, da bi se mogla
izvršiti sanacija dimnjaka ili sagraditi novi. Kod odabira dimnjaka potrebno se pridržavati nekoliko uputa:
•
•
•
•
•
•
•
•
Suviše niska temperatura dimnih plinova prouzrokuje slabu promaju, sačinjavanje katrana i stvaranje
vodenih kaplji. Temperatura dimnih plinova mora biti dovoljno visoka. Kod loženja drvima dopušta se
temperatura do 320°C, viša temperatura nije poželjna jer se sa time povećaju gubitci toplote. Preporučuje
se temperatura oko 220°C viša temperatura ne utiče mnogo na povišenje promaje. Dimnjak mora biti
toplotno izoliran, da se spreći hlađenje dimnjaka što utiče na sniženje promaje.
Promjer dimnjaka ne smije biti manji od promjera dimnog priključka na kotlu. Ni suviše veliki prečnik
nije poželjan jer se ne može postići zagrijavanje dimnjaka pa je posljedica pod hlađen dimnjak i slabija
promaja. Ako se ne može izbeči suviše veliki prečnik dimnjaka jer dimnjak već postoji, potrebno je
izraditi redukciju sa blagim konusom bez oštrih prijelaza. Koljena za priključenje moraju biti izrađena sa
blagim prijelazima. Svaka redukcija prečnika dimnjaka utiče na povišenje visine dimnjaka, da bi se
ostvarila potrebna promaja. Dimni priključak mora se podizati bar pod uglom 10°. Aktivna visina
dimnjaka broji se od dimnog priključka do vrha dimnjaka.
Dimenzije dimnjaka možete izabrati sa našeg dijagrama, koji je prilagođen kotlovima WVterm tip ST i
MV
(u dijagramu je uzeta pretpostavka, da je dimni priključak dug 2 m sa dva pravo ugaonima
koljenima). Ako je vaš kotao priključen direktno na dimnjak bez dugog ili prečnikom smanjenog
promjera, može se izabrati nešto manji dimnjak. Preporučujemo dodatno poštivanje uputa proizvođača
dimnjaka i propisa sa tog područja.
Potrebno je poštivati i upute, kako i gdje mora biti postavljen dimnjak prema krovu zgrade i kako se izradi
dimni zaključak. Poštivati je potrebno i neugodne uticaje susjednih objekata, brjegova, šuma i stalnijih
vjetrova.
Svaki kotao WVterm tip ST i MV mora imati svoj vlastiti dimnjak, koji mora imati otvore za čišćenje
koji moraju biti dobro dihtovani.
Postojeći stariji dimnjak mora pregledati stručnjak, očistiti ga, dobro zadihtovati i izmjeriti promaju. Ako
promaja nije dovoljna prema vrijednosti u tabeli za izabrani tip kotla potrebno je dimnjak sanirati.
Prejaka promaja nije dobra jer diže temperaturu dimnih plinova pa ju je treba prigušiti sa klapnom.
Ako nije moguće podiči promaju dimnjaka sa nadgradnjom u visinu moramo ugraditi ventilator.
13
Industrijska prodajalna: Valvasorjeva 73, 2000 Maribor SLOVENIJA, Tel.: 003862 4292-820; Fax: 003862 4200-279
E-mail Adress:[email protected]
Predstavitev: www.wvterm..si
WV term d.o.o.
Valvasorjeva 73, 2000 Maribor, tel: 003862 4292 810, fax: 003862 4202 167, Št.reg.vložka:01/05930/00, Okr.sod. Maribor , Mat.št.:5628601, Davč.št: 33940282
Visine i udaljenosti među dimnjacima
Kod uspona krova više od 20o mora dimnjak
viriti iznad krova minimalno 40 cm.
Kod uspona krova do 20o važi najniža visina
1 m iznad krova.
Kod prozora na krovu se mora dimnjak u
radiju 1,5 m uzdizati bar 1m iznad gornje
ivice prozora. Da izbjegnemo neželjeno
zadimnjavanje neka bude visina radine 2x
veća.
Kod krova sa mekanim kritinama moraju
biti dimnjaci na vrhu krova i uzdizati se 80
cm iznad sljemena.
Između dvije zgrade mora biti udaljenost
dimnjaka 15 m.
Ugradnjo dimnjaka neka uradi stručna osoba
koje će uvažavati i sve propise i preporuke
kako bi dimnjak najbolje odgovarao svojoj
svrsi.
•
•
•
•
•
•
Propisano priključenje na dimnjak
•
•
•
•
•
Kotao morate priključiti sa što kraću vanjsku
cijev, koja mora biti izolirana.
Kotao priključite pod kutom 30-45o.
Preporučujemo maksimalno 1 m sa jednim
lukom.
Svaki daljnji kuk prouzrokuje gubitak
promaje.
Kada iz bilo kojih razloga cijev za
priključenje na dimnjak duža od 1m moramo
cijev izolirati sa 5 cm kamene vune i obložiti
je prekrovnim limom.
14
Industrijska prodajalna: Valvasorjeva 73, 2000 Maribor SLOVENIJA, Tel.: 003862 4292-820; Fax: 003862 4200-279
E-mail Adress:[email protected]
Predstavitev: www.wvterm..si
WV term d.o.o.
Valvasorjeva 73, 2000 Maribor, tel: 003862 4292 810, fax: 003862 4202 167, Št.reg.vložka:01/05930/00, Okr.sod. Maribor , Mat.št.:5628601, Davč.št: 33940282
EKSPLOZIJSKA KLAPNA ZA REGULACIJU PROMAJE U DIMNJAKU
Za optimalno sagorijevanje drva u kotlu moramo
stvoriti konstantan pod pritisak u dimnjaku. Toliko
više to dobiva na značenju kada montiramo kotao
na već postojeći dimnjak. Dimnjak i nove vrste
kotla nisu usklađene. Nove vrste kotlova imaju
bolje iskorištenje i trebaju veću promaju a kada je
ta postignuta trebamo je držati na jednoj razini.
Klapna za reguliranje promaje u dimnjaku
omogućava stalnu regulaciju tlaka prema
trenutačnim uvjetima u kotlu i u dimnjaku.
Regulator promaje snižuje točku stvaranja
kondenza u dimnjaku.
Klapna brine za:
¾ konstantni pod tlak u dimnjaku
¾ bolji start u početnoj fazi loženja
¾ Prilagođavanje dimnjaka na kotao
Klapna radi na principu stalnog izjednačavanja pod
pritiska u dimnjaku. Sa regulirnim dugmetom
reguliramo klapnu, tako da niše već kod malih
razlika u pod pritisku. Ako se pod pritisak u
dimnjaku poveća zanjiše klapna prema unutar i
dimnjak zahvati više zraka iz kotlovnice. Kod
niskog pod tlaka u dimnjaku u početnoj fazi loženja
klapna će biti vertikalno i neće uzimati zrak iz
kotlovnice. Iznimka može biti samo kod jakog pod
tlaka kada je dimnjak vrlo visok ili je prečnik veći
od propisanog za vrstu kotla kojeg smo kupili.
Klapna radi na principu izravnane težine ta se
podešava za vijkom-utegom.
Što smo postigli sa radom klapne:
¾ temperatura na izlazu iz kotla se
snižava
¾ poveća se volumen dimnih plinova i
protočna upornost
¾ točka kondenza volumna dimnih
plinova se snižava
¾ poveća se brzina protoka kod čega se
snižava zadržavanje dimnih plinova u
sistemu (smanjuje se ohlađivanje
dimnjaka) ili (smanjuje se potrebno
vrijeme ohlađivanja dimnjaka).
15
Industrijska prodajalna: Valvasorjeva 73, 2000 Maribor SLOVENIJA, Tel.: 003862 4292-820; Fax: 003862 4200-279
E-mail Adress:[email protected]
Predstavitev: www.wvterm..si
WV term d.o.o.
Valvasorjeva 73, 2000 Maribor, tel: 003862 4292 810, fax: 003862 4202 167, Št.reg.vložka:01/05930/00, Okr.sod. Maribor , Mat.št.:5628601, Davč.št: 33940282
RAD KOTLA
Kod podešavanja temperature vruče vode u sistemu pazite, da temperatura povratne vode ne pade
ispod 60°C. Prije početka loženja najprije podesimo dužino vrpce regulatora promaje tako, da će
regulator zatvarati klapnu promaje kod temperature koju pokazuje regulator promaje i temperature
koju pokaže termometar. Regulator promaje je potrebno podesiti na temperaturo 70°C i da je kod te
temperature klapna promaje zatvorena a vrpca u napetom stanju. Sa vijkom na klapni dignemo
klapnu, da ta dobije zazor max. 2 mm tako da očuvamo minimalne uvjete za sagorijevanje na
podešenoj temperaturi. Kod svakog loženja otvorimo klapnu na dimnoj cijevi (poz 3) prema nazad
kako bi spriječili eventualno dimljenje u prostoriju. Vatra u kotlu se zapali sa papirom, usitnjenim
drvom i većim komadima drva.
Kotao radi vrlo dobro ako se pridržavamo uputa za rad, loženje i održavanje. Pribor za održavanje kotla je u
obimu isporuke. Kotao vrlo brzo postiže radnu temperaturu ako podesimo vrpcu regulatora na 70°C i pazimo,
da se tek tada zatvori klapna dovod zraka na doljnim vratima.
LOŽENJE SA DRVIMA
Kotao je konstruiran za loženje svih vrsta drva i jednostavno ga je posluživati. Preporučujemo
loženje drvima vlažnosti 25 %, drva koja imaju veću vlažnost ne gore dobro i stvaraju
neželjeni kondenz u ložištu.
Standardni način loženja:
Sa sitnim drvetom i papirom zapalite kotao. Kad se vatra dobro razgori pogurajte žeravico sa
grebljicom prema zadnjoj stijeni i naložite novo gorivo. Ako tako ložimo postižemo ravnomjerno
izgaranje, bolje iskorištenje goriva i prihvatljive emisije dimnih plinova. Klapna na dimovodnoj
cijevi (poz. 3) mora biti do temperiranja kotla otvorena i može se tek kasnije pritvoriti prema potrebi.
Kada želimo ponovo naložiti izbjegnemo zadimljavanje kotlovnice tako, da najprije otvorimo
klapnu na dimnjaku, da se oslobodi prolaz dimnih plinova i zatvorimo klapnu na vratima dole
sa podešavanjem glave regulatora na veću vrijednost. Vrata voženje poz. 6 najprije otvorimo
za tren samo za 1 cm kako bi dimnjak povukao dim, nakon toga otvorimo vrata i osiguramo ih
sa otvaranjem sasvim desno, da se dobro naslone. Kad su vrata za loženje u otvorenom položaju
naložimo sveže gorivo. Uvijek prekontroliramo dali su vrata dobro sela na okvir, da su osigurana sa
zatvaračem, i da ne izlazi dim ili suprotno, da ne ulazi nekontrolirani zrak u kotao.
PAZITE NA SIGURNOST KOD RADA SA KOTLOM !!
•
•
•
Nosite zaštitne rukavice
Budite odjeveni i sa cipelama, kako se ne bi opekli po kojem djelu tijela
Pazite, da ne pade ploča bilo koji dio po vam
PROTIV POŽARNA ZAŠTITA !!
•
•
•
•
Zatvarajte sva vrata na kotlu nakon loženja
Ispred kotla stavite lim, da vam se ne upali ili ošteti pod
Kod čišćenja pazite, da vam se ne otkotrlja nekontrolirano dio žeravice
Ne skladištite drva i druge upaljive tvari kod kotla
16
Industrijska prodajalna: Valvasorjeva 73, 2000 Maribor SLOVENIJA, Tel.: 003862 4292-820; Fax: 003862 4200-279
E-mail Adress:[email protected]
Predstavitev: www.wvterm..si
WV term d.o.o.
Valvasorjeva 73, 2000 Maribor, tel: 003862 4292 810, fax: 003862 4202 167, Št.reg.vložka:01/05930/00, Okr.sod. Maribor , Mat.št.:5628601, Davč.št: 33940282
Sva vrata moraju se za vrijeme rada kotla zatvarati. Ako se vrata ne zatvaraju dobro, dimi se ili ulazi
nekontrolirani zrak i kotao nekontrolirano gori. U tom slučaju potrebno je vrata regulirati, to
napravite tako, da popustite maticu, šarnir malo pomerite prema natrag i zategnite maticu. Ali je
najbolje, da to napravi stručna osoba.
PAŽNJA ! Gorivo nije dozvoljeno polijevati sa tekućim gorljivim tvarima !
Loženje od vrha prema dole znatno poveća termine loženja:
Skica pokazuje kako je potrebno naložiti gorivo. Preporučujemo zapaljivanje drva na vrhu, to nam
omogućava, da drvo gori od vrha prema dole što produžava vrijeme spaljivanja drva. Sa takvim
načinom loženja može trajati jedna sarža dobrih tvrdih drva preko 3 sata. Prije ponovnog loženja
goriva očistite rešetku, te žeravicu pogurajte prema zadnjoj stijeni ložišta. Kada ste to učinili naložite
sveže gorivo. Kod takvog načina loženja postižemo bolje izgaranje i vrući dimni plinovi i plamen
prenose toplotu u prvoj promaji i kotao postiže najbolje iskorištenje.
PAŽNJA: Preporučujemo 70°C kao najnižu izabranu temperaturu vode u kotlu.
PAZITE NA SIGURNOST
Kod otvaranja vrata za loženje pazite, da jih otvorite skroz nazad do oplate. Ako ne otvorite
vrata do kraja može se desiti, da će se kod loženja vrata zatvoriti što može prouzrokovati
ozljede. Kad završite loženje zatvorite sva vrata provjerite, da dihtuju i da je regulator
promaje na željenoj temperaturi. PAŽNJA! Otvorena vrata mogu prouzrokovati požar.
17
Industrijska prodajalna: Valvasorjeva 73, 2000 Maribor SLOVENIJA, Tel.: 003862 4292-820; Fax: 003862 4200-279
E-mail Adress:[email protected]
Predstavitev: www.wvterm..si
WV term d.o.o.
Valvasorjeva 73, 2000 Maribor, tel: 003862 4292 810, fax: 003862 4202 167, Št.reg.vložka:01/05930/00, Okr.sod. Maribor , Mat.št.:5628601, Davč.št: 33940282
DIZANJE TEMPERATURE POVRATNE VODE ZA ZAŠTITU KOTLA PROTIV KOROZIJE
Preniska temperatura polazne i povratne vode direktno utječe na smanjenje vijeka trajanja kotla. To
se posebno odražava na smanjenje debljine lima i varova na vodom hlađenim prekatima gdje su
temperature dimnih plinova niže od temperature kondenza 55°C ili se vrući dimni plinovi hlade na
pothlađenim vodnim prekatima te tako dođe do kondenzacije. U nekim ekstremnim okolnostima
može doći do stvaranja kondenzacije koja se može mjeriti u litrama, pa kad nam kondenzat iscuri
posumnjamo, da kotao pušta. Kondenzat ima u sebi i sumpornu kiselinu ili (mravljičnu kiselinu ako
kotao ložimo drvom). Kiselina se stvara nakon sagorijevanja kada kondenzat otopi katran i čađ na
stijenama ložišta. Sumporna i mravljična kiselina uzrokuje koroziju varova i lima. Točka
kondenzacije počinje, ovisno o gorivu i izgaranju, između 50 i 55°C. Zbog toga moramo paziti, da
kod rada kotla povratna voda ne padne nikad ispod 60°C.
Kotao nije konstruiran za nisko temperaturni rad.
Paziti, da kotao nije ugrađen u sustav koji traži kotao većeg kapaciteta jer će doći do pothlađivanja i
kondenzacije. Ako je kotao obložen čađom, slab je prijelaz temperature pa će također doći do
pothlađivanja i kondenzacije. Do kondenzacije dolazi i kada kotao nije dovoljno opterećen i ložimo
ga suviše nisko ispod 60°C. Instalacijom reguliramo dizanja temperature povratka vode kao npr.
pravilno dimenzionirani četiri putni ventil ili usporednom ugrađenom termostatski vođenom
crpkom. Rad kotla u režimu 85/60°C osjetno se poveća životni vijek kotla.
CRPKA SA TROPUTNIM VENTILOM ZA DIZANJE POVRATKA IZNAD 60 °C
Specijalna crpka sa tro putnim ventilom brine, da kotao najprije postigne temperaturu 60 °C i daje u
sistem samo viškove energije. Ujedno brine da ne dolazi u kotao voda u povratu ispod 55 °C i tako
sprečava nastajanje kondenza. Ako se uz kotao nabavi i akumulator tople vode sa tim ventilom
omogućeno je punjenje akumulatora kada se podmire potrebe po energiji. Sa akumulatorom
postižemo bolji rad gorionika što se odlikuje u prelaznim periodama kada nije tako hladno.
18
Industrijska prodajalna: Valvasorjeva 73, 2000 Maribor SLOVENIJA, Tel.: 003862 4292-820; Fax: 003862 4200-279
E-mail Adress:[email protected]
Predstavitev: www.wvterm..si
WV term d.o.o.
Valvasorjeva 73, 2000 Maribor, tel: 003862 4292 810, fax: 003862 4202 167, Št.reg.vložka:01/05930/00, Okr.sod. Maribor , Mat.št.:5628601, Davč.št: 33940282
Priprema drva
Kod loženja ugljenom obično nema problema pa na to mjestu više posvećujemo pažnju pripremi
drva kako bi postigli bolji rada kotla. V
Važi pravilo, da moraju biti drva za manje kotlove sječena na manje dijelova kako bi drvo bolje
izgaralo. Posve je pogrešno ako mislimo da će veliki komadi drveta i okrugla drva gorjeti dulje i da
ćemo se time bolje grijati. Drva gore zbog slabog zahvaćanja plamena dulje ali se sa time ne grijemo
bolje jer će izgaranje biti nepotpuno i iskorištenje goriva biče slabije.
Zbog niskih temperatura u ložištu kod spaljivanja velikih komada drva i gušenja stvara se u
ložištu samo drveni plin koji ne izgara zbog niskih temperatura. Taj se drveni plin kondenzira
na hladnim vodo hlađenim stijenama. Rezultat takvog izgaranja je taloženje katrana i čađi na
stijenama kotla. Taj pojava najviše utiče na zatvaranje dimovodnih cijevi u registru što
prouzrokuje slabljenje promaje i slab rad kotla. Slabo izgaranje povećava troškove grijanja i
šteti eko sistemu.
Drva moramo sječi na manje dijelove što možemo paralelnije ta će nam pažnja kasnije omogućavati
bolje slaganje drva u ložišni prostor što povećava efikasnost rada kotla. Manje komade drva brže će
zahvatiti vatra, drvo će bolje izgarati i potiči ćemo više temperature u ložištu, dimnjak će bolje
funkcionirati.
Drva nasječena na manje komade lakše se suši. Drva koje smo sušili 2 godine i skladištili smo njih
na zračnom suhom prostoru imetče najveću energetsko vrijednost.
19
Industrijska prodajalna: Valvasorjeva 73, 2000 Maribor SLOVENIJA, Tel.: 003862 4292-820; Fax: 003862 4200-279
E-mail Adress:[email protected]
Predstavitev: www.wvterm..si
WV term d.o.o.
Valvasorjeva 73, 2000 Maribor, tel: 003862 4292 810, fax: 003862 4202 167, Št.reg.vložka:01/05930/00, Okr.sod. Maribor , Mat.št.:5628601, Davč.št: 33940282
SJEČENJE DRVA
Kod piljenja drva na dužino pazimo na dužino komada koja je propisana za pojedini kotao. Predugi
komadi ne mogu se pravilno stavljati u kotao. Prekratki komadi ostavljaju suviše praznog prostora u
prostoru za loženje što slabi efikasnost rada kotla.
Gornja skica pokazuje preporuku za sječenje drva kako bi pripremili dimenzije koje bi bile
najpogodnije za loženje kotla Za loženje klasičnih kotlova bolje je ako su promjeri nekoliko manji,
sa njima ćemo dobiti komade koji su potrebni za brzo paljenje početne vatre. Posebno pazimo, da su
za loženje manjih kotlova čela drva dimenzije 8 x 8 cm. Različitost čelnih oblika daje mogućnost, da
je nakon punjenja kotla sa drvom dovoljno zraka između drva da je omogućeno dobro izgaranje.
Deliji komadi drva koji se ne mogu presjeći služe za loženje vatre kada je kotao u punom radu i
dobro temperiran. Takve komade dajemo na vrh novo naložene šarže.
20
Industrijska prodajalna: Valvasorjeva 73, 2000 Maribor SLOVENIJA, Tel.: 003862 4292-820; Fax: 003862 4200-279
E-mail Adress:[email protected]
Predstavitev: www.wvterm..si
WV term d.o.o.
Valvasorjeva 73, 2000 Maribor, tel: 003862 4292 810, fax: 003862 4202 167, Št.reg.vložka:01/05930/00, Okr.sod. Maribor , Mat.št.:5628601, Davč.št: 33940282
Skladištenje drva
Za skladištenje pripremljenih drva upotrebljavamo suhe zračne prostore. Drva moraju biti kod
skladištenje uredno složena kako bi smanjili skladišteni prostor i ujedno pripremili uvjete za efikasno
sušenje. Starije kuče imaju odvojene gospodarske objekte gdje je tradicionalni prostor za skladištenje
drva. Novije kuče nemaju takve prostorije pa su drva u podrumima. Ta skladišta su slabija. Kada
nemamo dovoljno pokrivenog zračnog prostora je najbolje da se drva skladište 2 godine vani kako
cjepanice in pile se prije unošenja u podrum. Zbog protiv požarne zaštite najbolje je, da su drva
složena u gospodarskim objektima ili u klaftrima dalje od kuče.
Ako nema drugih prostorija onda je podrum jedino rešenje za skladištenje drva. Važno je, da su
podrumi suhi i da drva ne leže direktno na zemlji. Ako su drva skladištena u vlažnom prostorima
počet će trunuti. Trunula drva rapidno gubi energetsku vrijednost. Podrumu ne smiju biti skladištene
većeg količine drva jer je protiv požarna opasnost vrlo velika. U prostoru kotlovnice ne smije biti
većeg skladište drva jer je tamo požarna opasnost najveća. U podrumu i kotlovnici moraju biti drva
lijepo uredno složena i bez drvenih ostataka posvuda na podu.
Kotao tip HS ima ložište prilagođeno drvu dužine 33 cm. Vrijeme izgaranja jedne ture punjenja ja
između 2,5 do 3,5 sati. Vrijeme sagorijevanja je povezno sa vanjskom temperaturom i temperaturom
grijanja prostorija pa zato tu nema eksaktne vrijednosti. Slika dolje pokazuje pravilne načine loženja
drava u kotao. Najbolje je ako imamo približno jednake komade drveta, tada njih složimo kako
pokazuje slika 1. Ako ima drvene komade različitih promjera onda ložimo kako pokazuje slika 2,
početno loženje je sa normalnim komadima i na vrh stavljamo veće komade. Ako imamo granje i
sitne drvene komade onda ložimo kako pokazuje 3, najprije naložimo drva normalno pripremljena a
na vrh složimo sitno drvo i granje. Kod lijepog vremena ložimo manje kako pokazuje slika 4 a
regulator promaje neka bude podešen na 70 °C, da bi bilo dovoljno zraka za sagorijevanje. Niže
podešen regulator promaje prouzrokuje stvaranje katrana u kotlu.
21
Industrijska prodajalna: Valvasorjeva 73, 2000 Maribor SLOVENIJA, Tel.: 003862 4292-820; Fax: 003862 4200-279
E-mail Adress:[email protected]
Predstavitev: www.wvterm..si
WV term d.o.o.
Valvasorjeva 73, 2000 Maribor, tel: 003862 4292 810, fax: 003862 4202 167, Št.reg.vložka:01/05930/00, Okr.sod. Maribor , Mat.št.:5628601, Davč.št: 33940282
ODRŽAVANJE KOTLA
Uz kotao isporučuje se pribor za čišćenje koji se sastoji od ladlice za pepeo, greblice i četke za
struganje čađi sa stijena kotla.
ODRŽAVANJE ČISTOČE LOŽIŠTA NAJOSNOVNILE JE PRAVILO ZA DOBAR RAD KOTLA. KOD
LOŽENJA TVRDNIH GORIVA SE NA STJENAMA LOŽIŠTA I U CJEVIMA NATALOŽI SLOJ ČADŽI I
KATRANA, ZBOG TOGA JE POTREBNO LOŽIŠTE DNEVNO MEHANSKO ČISTITI. POSEBAN
TRETMAN UZETI U OBZIR KADA SE ZBOG GORIVA ČADŽ NATALOŽI U DEBLJIM SLOJEVIMA. U
TOM SE PRIMJERU PRIPORUČUJE SVAKODNEVNO ČIŠČENJE PEPELA I LOŠIŠTA. TEMELJITO
ČIŠČENJE MORATE OBAVITI BAR JEDAN PUT U TJEDNU, TO ČIŠČENJE JE NUŽNO I OBAVEZNO.
ČADŽ NA STJENAMA LOŽIŠTA
POVEČA POTROŠNJU GORIVA I SMANJUJE ISKORIŠTENJE
KOTLA. POSLE SVAKOTJEDNOG TEMELJITOG ČIŠČENJA MORAMO KOTAO cca. JEDAN SAT
LOŽITI JAČE KOD VIŠE TEMPERATURE TAKO, DA DOSTIŽE VODA V KOTLU 85° C. TEMPERIRANJE
KOTLA NA TU TEMPERATURU POSTIŽEMO TAKO, DA REGULATOR ZRAKA PODESIMO NA
POLOŽAJ 85° C. LOŽIMO POD LIČNOM KONTROLOM, DA IZBEGNEMO DIZANJE TEMPERATURE
IZNAD 90°C. SA TAKVIM NAČINOM LOŽENJA POSTIŽEMO IZGARANJE ČADŽI NA STJENAMA
LOŽIŠTA I KOTAO ČE IMATI PONOVO BOLJE ISKORIŠTENJE.
Kod loženja uljem kotao se čisti bar jednom u godini i to posle ložišne sezone. Prije nove ložišne
sezone mora se obavezno podesiti plamenik ili regulator promaje ako ložimo sa krutim gorivom.
Provjeriti sigurnosne elemente, nivo vode u sistemu i ako su svi radijatori odzračeni. Bojler je
potrebno, ako je voda tvrda, čistiti bar jedan put godišnje od vodnog kamenca. Prije čišćenja moramo
prekinuti električni dovod struje, ako imamo grijanje sa elektro grijačem, vodo zatvoriti. Kod
čišćenja pazimo, da se očuva emajl. Ako je anoda istrošena potrebno je zamijeniti, preporučuje se
zamjena brtvila kod skidanja poklopca prirubnice. Ako postoji neredovito loženje i prijeti opasnost
smrzavanja najbolje je napuniti sistem sa tekućinom protiv smrzavanja a iz bojlera ispustiti vodu.
Kod održavanja kotla obavezno ugrađivati originalne djelove proizvođača, jer čete samo tako očuvati
tvorničku garanciju.
22
Industrijska prodajalna: Valvasorjeva 73, 2000 Maribor SLOVENIJA, Tel.: 003862 4292-820; Fax: 003862 4200-279
E-mail Adress:[email protected]
Predstavitev: www.wvterm..si
WV term d.o.o.
Valvasorjeva 73, 2000 Maribor, tel: 003862 4292 810, fax: 003862 4202 167, Št.reg.vložka:01/05930/00, Okr.sod. Maribor , Mat.št.:5628601, Davč.št: 33940282
Na osnovi pravilnika o tlačni opremi, Uradni list RS št. 15/2002 in direktive o tlačni opremi
(PED ) 97/23/EG izdajamo:
ES izjavo skladnosti za toplovodni kotel tip EKO
Proizvajalec:
WVterm d.o.o
Valvasorjeva 73
SI - 2000 Maribor
Tel. 02 4292810
Fax. 02 4202167
Opis toplovodnega kotla:
Toplovodni kotli so izdelani in konstruirani tako, da pri pravilni in predpisani uporabi, pravilnem in
predpisanem vzdrževanju ni ogrožena niti varnost ljudi in živali, niti niso ogrožene materialne
dobrine. Toplovodni kotli so izdelani iz atestirane pločevine v varjeni izvedbi. Kotel je konstruiran
za kurjenje vseh vrst lesnih polen in vseh vrst premogov. Nov pristop pri konstruiranju je kurišča
omogoča ekonomično spreminjanje lesa in premogov v toplotno energijo ob upoštevanju vseh
kriterijev s področja ekologije.
Podrobnejše informacije so napisane v navodilih za uporabo.
Uporabljeni postopki za ugotavljanje skladnosti:
-
atestiranje in certificiranje po DGR 97/23 EG
certificiranje po modulu B1 in D
TRD 702, TRD 802
EN 303-5
pravilnik o tlačni opremi Ur. List RS15/2002
Atestiranje opravil TÜV SÜDDEUTSCHLAND Bau und Betrieb GmbH – KN 0036
Maribor 14.04.2007
Odgovorna oseba:
Žig in podpis:
Vanovšek Vojteh ing.
23
Industrijska prodajalna: Valvasorjeva 73, 2000 Maribor SLOVENIJA, Tel.: 003862 4292-820; Fax: 003862 4200-279
Predstavitev: www.wvterm..si
E-mail Adress:[email protected]
WV term d.o.o.
Valvasorjeva 73, 2000 Maribor, tel: 003862 4292 810, fax: 003862 4202 167, Št.reg.vložka:01/05930/00, Okr.sod. Maribor , Mat.št.:5628601, Davč.št: 33940282
WV term
d.o.o.
SLO 2000 MARIBOR
Valvasorjeva 73
tel.:(00386)02/4292-810
fax:(00386)02/4202-167
GARANCIJSKI LIST
Model : EKO 12
14
25
30
35
40
50
65
80
100
Tvornički br.:
Garancija
12 mjeseca
Datum proizvodnje:
Potpis kontrole kvaliteta:
Pečat:
Ovo polje obavezno ispuniti !!
Ovlašteni monter:
Datum puštanja u rad:
Pečat i potpis ovlaštenog montera:
24
Industrijska prodajalna: Valvasorjeva 73, 2000 Maribor SLOVENIJA, Tel.: 003862 4292-820; Fax: 003862 4200-279
E-mail Adress:[email protected]
Predstavitev: www.wvterm..si
WV term d.o.o.
Valvasorjeva 73, 2000 Maribor, tel: 003862 4292 810, fax: 003862 4202 167, Št.reg.vložka:01/05930/00, Okr.sod. Maribor , Mat.št.:5628601, Davč.št: 33940282
GARANCIJSKA DEKLARACIJA
IZJAVLJAMO:
- da ima proizvod propisana i deklarirana kvalitetna svojstva. Obavezujemo se, da ćemo na zahtjev
kupca ako pravovremeno u garancijskom roku podnese zahtjev za popravku, na svoje troškove
izvršiti sve popravke kvarova, tako, da će proizvod raditi u skladu sa deklariranim svojstvima.
- da će proizvod u garancijskom roku raditi bez prijekorno, ako ćete poštivati uputstva za upotrebu,
rad i montažu;
- da ćemo u garancijskom roku biti spremni otkloniti sve kvarove na proizvodu i držati na zalihi
sve potrebne rezervne dijelove
- da ćemo u garancijskom roku na svoje troškove otkloniti sve kvarove i da rok za otklanjanje
kvarova neće biti dulji od 45 dana
- garancijski rok počinje od dana kupnje i traje 12 mjeseca.
- garancija važi ako je garancijski list ovjeren od prodavača i ako je upisan datum kupnje i
predložen račun zajedno sa primopredajnim zapisnikom
- firma garantira servis i rezervne dijelove 8 godina
GARANCIJSKI ROK PRESTANE VAŽITI:
- ako se ustanovi, da je kvarove otklanjala neovlaštena osoba ili neovlašteni servis
- ako kod popravke nisu bili upotrijebljeni i ugrađeni originalni dijelovi
- kad ističe garancijski rok
GARANCIJSKI ROK NE VAŽI:
- za zamjenu dijelova kod redovitog godišnjeg održavanja u skladu sa uputama
- kod kvarova koje je načinio kupac zbog nestručnog rukovanja proizvodom
- kod mehaničkih kvarova načinjenih kod transporta
- ako se proizvod instalirao nestručno u suprotnosti važećim propisima iz tog područja
- ako je kupac koristio proizvod iznad deklariranih svojstava i u nenormalnim okolnostima
- ako nije ispunjen uručeni primopredajni zapisnik i ustanovi se, da kotao nije instalirao u skladu sa
važećim propisima iz tog područja
JAVITE KVAROVE PISMENO ILI TELEFONSKI NAJBLIŽEM OVLAŠTENOM
SERVISU PROIZVOĐAČA (spisak ovlaštenih servisa nalazi se uz prilog tog uputama)
KOD JAVLJANJA KVARA OBAVEZNO DATI SLEDEČE PODATKE:
- naziv i tip proizvoda
- datum kupnje i montaže
- kratku informaciju o kvaru odnosno nedostatku
- točnu adresu
- željeni rok za otklanjanje kvara
25
Industrijska prodajalna: Valvasorjeva 73, 2000 Maribor SLOVENIJA, Tel.: 003862 4292-820; Fax: 003862 4200-279
E-mail Adress:[email protected]
Predstavitev: www.wvterm..si
WV term d.o.o.
Valvasorjeva 73, 2000 Maribor, tel: 003862 4292 810, fax: 003862 4202 167, Št.reg.vložka:01/05930/00, Okr.sod. Maribor , Mat.št.:5628601, Davč.št: 33940282
PRIMOPREDAJNI ZAPISNIK
Instalater koji je instalirao kotao
Adresa investitora - kotlovnice
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------------
Telefon:
Fax:
Koji tip kotla je instaliran? (molimo unesite podatke sa tipske tablice)
Tvornički broj.______________________
Datum instalacije:
Godina proizvodnje: _________________
___________________________________
Tip kotla: __________________________
KVADRATURA STANA – KUČE _________________u m2 VISINA STANA – KUČE _______________u cm
Kolika je promaja u dimnjaku kod krutog goriva?______________________mm/WS/mbar/Pa
Dužina dimnih cijevi od kotla do dimnjaka
______________________m
dali je izolirana da _____ne
Koliko dimnih koljena?
______________________ Kom 45° _________________kom 90°
Koliki je unutarnji promjer dimnjaka?
______________________mm
Radna visina dimnjaka od priključka dimne cijevi do kraja dimnjaka?
_________________m
Dali je u istom dimnjaku još koja dimna cijev od kotla ili štednjaka?
___________da ____________ne
Na koju temperaturu je podešen regulator promaje?
____________°C
Dali su vrata za pepeo i vrata za čišćenje zatvorena ?
___________da _____________ne
Dali je dovod svježeg zraka zadovoljavajući?
___________da _____________ne
Koje gorivo se upotrebljava? Opkružite: Ugalj___Komadi drveta___Drveni otpad___ Papir ____Ostalo__________
Temperatura dimnih plinova kod krutih goriva:________________________________________
Dali je ugrađen samo stojeći bojler za toplu vodo
_____________________da _________ne,
(ako je) kolika je njegova zapremina:
_____________________litra
Kolika je čitava potrošnja toplotnog postrojenja?
_________________________________kW
Dali se u prostoru za pepeo skuplja kondens?
______________da _______________ne
Dali temperatura povratnoga voda prilikom stalnog rada iznosi najmanje 60ºC na kraju kotla? da ne
Dali se kružna crpka uključi kod 60ºC?
________________________da ________________ne
Dali je ugrađen termometar koji pokazuje temperaturo povratnog voda __________da ________________ne
Dali je garancijski list ispunjen i predložen? ________________________da ________________ne
Datum_______________________
_______________________________________
_____________________________________
(potpis, žig) INSTALATERA
(potpis) INVESTITORA
Kako u našem, tako je i u Vašem interesu, da je kotao ugrađen po najnovijim tehničkim dostignućima, da je
ugrađen tako, da će Vam dugotrajno služiti. Molimo Vas, da promišljeno ispunite upitnik i pošaljete ga u
tvornicu. Tako ćemo biti u mogućnosti savjetovanja i informiranja o uzrocima za moguće nastale
komplikacije. Najčešće se te komplikacije sa našim savjetom mogu lako spriječiti i otkloniti. U primjeru, ako
bi neposredno trebali našu pomoć, molimo Vas, da si najprije nabavite predračun u kojem su zapisane cijene
za rezervne dijelove, cijena za rad i putni troškovi. U slučaju nepravilnog ili nedovoljnog ispunjenog
upitnika do viših troškova smo prisiljeni, da Vam te uračunamo u Vašemu računu. Podrazumijeva se, da
ćemo u Vašem interesu pokušati naći najugodnije rešenje za Vaš primjer.
POSEBNA NAPOMENA instalaterima kotlova! Tražite od onoga, koji rukuje sa kotlom pisnu potvrdu,:
- da je bio pravilno obaviješten o upravljanju i održavanju kotla
- da je dobio sva uputama o upotrebi i druge podatke, regulatorima toplote i da ih znaju upotrijebiti
- da je u zadovoljavajući mjeri podučen o korištenju i racionalnom upravljanju sa kotlom.
VAŽNA NAPOMENA: Kad se na podlazi reklamacije uključi servisnu službu te se ustanovi, da nešto nije bilo montirano u skladu
sa našim uputama, tada poduzeće sve troškove pored garancije naplaćuje investitoru.
Molimo kopiju zapisnika i garancijskog lista poslati natrag u tvornicu !!!!
HVALA
Tehnička služba WVterm d.o.o.
28
Industrijska prodajalna: Valvasorjeva 73, 2000 Maribor SLOVENIJA, Tel.: 003862 4292-820; Fax: 003862 4200-279
Download

termd.oo - Saj