TOVORNJAK
KAMION
TAM 2001
-- 9- —
MOTOR M 34/V
Motor M 34/V je štiritaktni vodno hlajeni dieselski motor z vrtinčno
komoro. Ima štiri valje, ki so postavljeni v vrsti. Efektivna moč mo­
torja pri 2600 mir,“ 1 je merjena po DIN 70020 61 KS, merjena po
JUS M.F2.025 pa 59,5 KS. Maksimalni vrtilni moment ima motor pri
1500 mir“ 1 ter znaša merjen po DIN 70020 19,9 kpm, oziroma merjen
po JUS M.F2.025 19,3 kpm.
Za moč 61 KS je motor M 34/V razmeroma lahek ter pomeni s
svojim mirnim tekom primeren agregat za manjša cestna gospo­
darska vozila.
Motor M 34/V je četvorotaktni dizel motor na vodno hladenje
sa vihornom komorom. Ima četiri cilindra, koji su smešteni u liniji.
Efektivna snaga motora pri 2600 m i r r 1 mereno po D!N 70020 iznosi
61 KS, a mereno po JUS-u M.F2.025 iznosi 59,5 KS. Motor postiže
maksimalni obrtni moment kod 1500 m i r r ; i iznosi mereno po
DIN 70020 19,9 kpm, odnosno mereno po JUS M.F2.025 19,3 kpm.
Za snagu 61 KS motor M 34/V je srazmerno lak, te svojim mirnim
radom predstavlja pogodan agregat za manja drumska privredna
vozila.
MOTOR M 34/V
Štiritaktni vodno
čr palko goriva
MOTOR M 34/V
hlajeni
die selski
motor
z vrtinčno
Razvrstitev v a lje v
Število v a lje v
Premer valja
Gib bata
Prostornina v a lje v
Efektivna moč pri vrtilni hitrosti 2600 m ir —5
(p o DIN 70020)
Efektivna moč pri vrtilni hitrosti 2600 mir.—1
(po JUS M.F2.025)
Kompresijsko razm erje
Maksimalna vrtilna hitrost
Maksimalni vrtilni moment pri vrtilni hitrosti
1500 m ir —1 (p o DIN 70020)
Maksimalni vrtilni moment pri vrtilni hitrosti
1500 mir.—*1 (p o JUS M.F2.025)
Teža m otorja
Količina olja v karterju
komoro
in z
rotacijsko
Četvorotaktni dizel motor na vodno
cionom pumpom za gorivo
stoječi v vrsti
4
91,4 mm
127 mm
3330 cm3
h lad en je
Raspored cilindar a
Broj cilindara
Prečnik cilindra
Hod klipa
Zap remina cilindar a
Efektivna snaga pri 2600 mir,—
(po DIN 70020)
Efektivna snaga pri 2600 m ir —
(po JUS M.F2.025)
Stepen kom presije
Maksimalna obrtna brzina
Maksimalni obrtni moment pri 1500 mir —
(po DIN 70020)
Maksimalni obrtni moment pri 1500 mir —
(po DUS M.F2.025)
Težina motora
Količina ulja u karteru
61 KS
59,5 KS
17,4
2600 mi; —
19,9 kpm
19,3 kpm
288 kp
5,1 I
sa vihornom
komorom
i rota
u liniji
4
91,4 mm
127 mm
3330 cm1
61 KS
59,5 KS
17,4
2600 mir —
19,9 kpm
19,3 kpm
288 kp
5,1 I
P (KS)
DO
I
Mod\ po J U S M . F2. C)25
Snž ga pa JUS M. F2 . 0 2 5
«n
D
U
---- ---55
_____
Mod✓ po [ )IN 7( 3 0 2 0
Snž ga po DIN 7 0 0 2 D
S
50
45
/i
40
S/
</
35
/
/
30
25
1000
1250
1500
1750
2000
2250
2500
M (Kpm)
Maksim alni vrtilni moment po JUS M F2. 0 25
M aksim alni obrtni momenl po JUS M F2. 0 25
Mak simal ii vrti ni mpment po DIN 70
Mak simal ii obrtni moment po DIN 7 0
1000
1250
1500
1750
2000
020
020
2250
2500
n ( m i n 1)
TAM 2001
TOVORNJAK
KAMION
TEHNIČNI PODATKI
Nosilnost
Teža vozila z o prem o, šoferjem
polnim rezervoarjem goriva
Dovolje na skupna teža
TEHNIČKI PODACI
2000 k p
in
Prem agovanje vzponov pri d o v o lj e ­
ni skupni teži vozila 4200 kp in pri
1500 mir.— motorja:
— v
I. prestavi
— v II. prestavi
— v III. prestavi
— v IV. prestavi
— v V. prestavi
Premer obrač an ja vozila
Maksimalna hitrost vozila
M e d o sje
M e r e vozila (po JUS M.NO.012)
— dolžina vozila
— širina vozila
— višina neo b re m e n je n e g a vozila z
loki in cerad o
— višina pod a zabo ja od tal pri
ne o brem enje nem voziiu
Notranje mere zab oja
Nakladaln a površina
M otor
Sklopka
M enjaln ik
Vrsta olja v menjalniku
Količina o lja v menjalniku
Krmilo
Zadnja prem a:
— sistem ozobja
— prestavno razm erje
— vrsta olja v dife re ncia lu
— količina olja v d ife re ncia lu
Zav ore: — nožna
— ročna
Vzmeti: — sp red aj
— zadaj
Kolesa: — označba platišč
— pnevm atike (plašč in
zračnica)
— tlak v pnevmatikah
— predn jih
— zadnjih
R ezervoar za gorivo — prostornina
2200 kp
4200 kp
30 %
15 %
8 %
4,5 %
2 %
11,5 m
86 km/h
2600 mm
4945 mm
2023 mm
2480 mm
1015 mm
3040 mm X 1890 mm X 400 mm
5,75 m1
M 34/V
eno la m elna suha
Z 5 — 25 S petstopenjski sinhro­
niziran* (na ž e ljo kupca tudi
nesinhroniziran Z 5 — 25 S)
»Hypenol« SAE 90
3,5 1
Tip »Gem mer« — polžasto
»Gleason«
4,10 (10 zob : 41 zobom)
»Hypenol« SAE 90
2 I
hidravlična na vsa štiri kolesa
mehanična na zadnji kolesi
p o le lip tič n e , sim etrične
(listnate)
po le lip tič n e , sim etrične
(listnate)
4,50 E X 16
6,50 — 16 eT
3,25 k p/c m2
3,00 kp/cm2
55 I
* od 2. do 5. stopnje
Nosivost
Težina vozila sa sprem om , šoferom
i punim rezervoarom gor iva
Dozvoljena ukupna težina
Sa vla div anje uspona uz dozvolje nu
ukupnu težinu vozila 4200 kp i kod
1500 mir.— moto ra.
— u
I. brzini
— u II. brzini
— u I II. brzini
— u IV. brzini
— u V. brzini
Prečnik okretanja vozila
Maksimalna brzina vozila
Razmak izmedu osovina
M e r e vozila (po JUS M.NO.012)
— dužina vozila
— širina vozila
— višina neo p te re čen o g vozila sa
arnjevima i ceradom
— višina pod a sanduka n e o p te r e č e ­
nog vozila
Unutrašnje mere sanduka
Površina za smeštaj tereta
M otor
Kvačilo
Menjač
Vrsta ulja u menjaču
Količina ulja u menjaču
Upra vljač
Zadnji trap
— sistem ozup čenja
— prenosni odnos
— vrsta ulja u d ife re ncijalu
— količina ulja u d ife re ncijalu
Kočnice — nožna
— ručna
O pruge — p redn je
— zadnje
Točkovi — oznaka naplatka
— gume (spolja šnje i
unutrašnje)
— pritisak u gumama
— pred njim
— zadnjim
Rezervoar za gorivo — zaprem ina
2000 kp
2200 kp
4200 kp
30 %
15 %
8 %
4,5 %
2 %
11,5 m
86 km/h
2600 mm
4945 mm
2023 mm
2480 mm
1015 mm
3040 mm X 1890 mm X 400 rnrn
5,75 m2
M 34/V
jed n o la m e ln o suho
Z 5 — 25 S sa pet stupnjeva p r e ­
nosa si nhronizovan* (p o ž e ­
lji kupca i nesinhronizovan
Z 5 — 25 S)
Hypenol SAE 90
3,5 I
Tip G em m er — pužni
G leas on
4,10 (10 zubi : 41 zubu)
Hypenol SAE 90
2 1
hidraulična na sva četiri točka
mehanična na zadnje točkove
p o iueliptične, simetrične
(lisne)
p o iueliptične, simetrične
(lisne)
4,50 E X 16
6,50 — 16 eT
3,25 kp/cm2
3,00 kp/cm2
55 I
* od 2. do 5. stepen a prenosa
CD
O
2600
tsso
TOVORNJAK TAM 2001
KAMION
TAM 2001
BREZ TEŽAV V GOSTEM MESTNEM PROMETU
BEZ POTEŠKOĆA U GU S TOM GR A D SK OM SAOBRACAJU
Tovornjak TAM 2001 je vozilo, ki je namenjeno za hiter prevoz
blaga v mestu ter na krajših razdaljah. Temu primerno je tudi
grajen. Kompaktna gradnja in majhen prem er obračanja vozila
omogočata, da ga lahko parkirate tudi tam, kjer to z drugimi
vozili ne bi bilo mogoče. Poleg tega ima živahen mirno tekoč
motor ter dobro prilagojen menjalnik z mehko tekočo menjalno
ročico na podu vozila, kar bodo vozniki znali posebno ceniti.
Tudi nakladanje vozila je enostavno, saj je 5,75 m2 velika nakla­
dalna površina komaj 1 m eter od tal.
V vozilo je vgrajen vodno hlajeni dieselski motor M 34/V. Moč
motorja se prenaša preko sklopke, petstopenjskega menjalnika,
kardanske gredi in diferencialnih zobnikov.
Okvir vozila je sestavljen iz dveh vzdolžnih nosilcev oblike »U«,
ki sta med seboj povezana s prečkami. Spoji so delno kovičeni,
delno pa so varjeni. O be osi sta pritrjeni na okvir preko listnatih
vzmeti.
Menjalnik ima pet stopenj za vožnjo naprej in eno za vožnjo nazaj.
Je sinhroniziran, na posebno željo pa je na razpolago tudi nesinhroniziran. Prestavna ročica menjalnika je na podu, gibi pretikanja pa so enakomerni in mehki.
Vozilo ima trambus kabino z jekleno konstrukcijo. Ima dobro zvočno
izolacijo, tako da ropot motorja ne moti voznika. Vgrajena je
naprava za g retje oziroma p rezračevanje vozila, ki obenem p re ­
prečuje, da bi se panoramsko vetrobransko steklo zameglilo. Za
težke p o g o je vožnje je vgrajena tudi naprava za pranje vetro­
branskega stekla. V kabini sta še sodobna armaturna plošča in
držaj za sovoznika.
Zavore so hidravlične in delu jejo na vsa kolesa, medtem ko
deluje mehanična ročna zavora na zadnji kolesi.
Kamion TAM 2001 je vozilo koje je posvečeno za brzi prevoz
robe u gradovima i na kračim relacijama. U tu svrhu je i graden.
Kompaktna gradnja i mali prečnik okretanja vozila omogučavaju
lako parkiranje čak i onde g de to za druga vozila nije moguče.
Osim toga ima živahan motor mirnog hoda i lepo prilagoden
menjač sa lako pomičnom polugom menjača na podu vozila, što
če vozači naročito da cene. Utovar na vozilo je takode jednostavan, je r se velika površina za utovar nalazi na jedva jedan
metar višine.
Proizvajalec si pridržuje
vozilu.
pravico do morebitnih sprememb
U vozilo je ugraden dizel motor na vodno hladenje M 34/V. Snaga
motora prenosi se preko kvačila, petstepenog menjača, kardana,
zupčanika diferencijala i planetnog prenosa na zadnje točkove.
Okvir vozila sastavljen je od dva uzdužna nosača u obliku U, koji
su medusobno spojeni prečagama. Spojevi su delimično zakovičeni, a delimično vareni. O be osovine su pritvrdene na okvir
lisnim oprugama.
Menjač ima pet brzina za vožnju napred i jednu za vožnju natrag. On je sinhronizovan, a prema želji stoji na raspoloženju
i nesinhronizovan. Poluga menjača nalazi se na podu, hodovi
uključivanja brzina podjednako su kratki i glatki.
Kamion ima trambus kabinu čelične konstrukcije. Ima dobru zvučnu izolaciju, te tako buka motora ne smeta vozaču. Ugraden joj
je uredaj za grejanje odnosno provetravanje vozila, koji ujedno
sprečava zamagljivanje panoramskog vetrobrana. Za teške uslove
smešten je uredaj za pranje vetrobrana. U kabini se nalazi još
i savremena armaturna ploča, držač za vozačevog pratioca, a postoji takode mogučnost da se ugradi i treče sedište.
Kočnice su hidraulične i dejstvuju na sve točkove, dok mehanična
ručna kočnica dejstvuje na zadnje točkove.
na
Proizvodač pridržava sebi pravo eventualnih izmena na vozilu.
TOVARNA AVTOMOBILOV IN MOTORIEV MARIBOR
Propagandni od sek BS/KT — 10.000/70
ČP Mariborski tisk
Download

Trasferisci file