Tavanica ili krov sa drvenim gredama
6
6
7
8
7
8
9
9
F 30-B
F 60-B
128.10
128.20
10 11 12 13 14 15 16 17
10 11 12 13 14 15 16 17
Prednosti koje se mogu uočiti već na prvi pogled
• jednoslojna, tanka obloga (d ≥ 8 mm)
• mala površinska masa, tj. težina ploča: oko 7,3 kg/m2 (d = 8 mm)
• mnogobrojne varijante: direktno oblaganje, spušteno oblaganje
(kačenje), ispod materisanih tavanica ili opružnih šina
• sa tavaničnom ispunom ili mineralnom vunom kao zaštitom od
(udarnog) zvuka
• ugradne svetiljke
• zaštita od požara krovova sa drvenim gredama
Opšte preporuke
Deklarisana klasa otpornosti prema požaru važi, u osnovi, za prikazano konstruktivno rešenje u celini, a ne za samo PROMATECT®-oblaganje. U cilju poboljšavanja
zvučne i toplotne izolacije, mogu se - u slobodni prostor tavanice - postaviti
ploče mineralne vune. Ploče mineralne vune pričvršćuju se na drvene grede, tako
da podtavanica nije opterećena. Preporučuje se da, pri debljini ploča d = 8 mm,
rastojanje podkonstrukcije bude ograničeno na ≤ 600 mm.
Detalj A
Detalj A - Izgled tavanice (sa donje strane)
Detalj A prikazuje izgled tavanice sa donje strane, sa mogućom šemom polaganja PROMATECT®100-ploča otpornih prema požaru.
Detalj B - Direktno oblaganje (presek A-A)
presek A-A
Detalj B
presek B-B
Detalj C
PROMATECT®100-ploče (1) mogu se direktno pričvrstiti na drvene grede (4).
Mesta sučeljavanja ploča ispod drvenih greda se ne štite dodatno, dok se mesta
sučeljavanja ploča u pravcu poprečno na grede štite (dodatno pokrivanje) - v.
Detlj I. U cilju izjednačavanja tolerancija, alternativnu za direktno oblaganje predstavlja postavljanje podkonstrukcije, izrađene od drveta, ili od metala.
Detalj C - Oblaganje ispod malterisane tavanice (presek B-B)
Oblaganje (1) može se montirati, takođe, ispod postojeće materisane tavanice
- plafona (5).
Detalj D - Sa ispunom u tavanici (presek B-B)
presek B-B
Detalj D
84
presek B-B
Detalj E
Tavanice od drvenih greda u starim zgradama imaju često, iz razloga zvučne i toplotne zaštite, umetak- ispunu (8). Klasifikacija F 30 (F 60) je osigurana i u takvim
slučajevima, uz primenu oblaganja PROMATECT®100-pločama, d > 8 mm (d = 12
mm). Različite varijante (kačenje, opružne šine itd.) su na raspolaganju.
F 30-B
F 60-B
Tavanica ili krov sa drvenim gredama
128.10
128.20
Detalj E - Krov sa drvenim gredama (presek B-B)
Detalj E prikazuje konstrukciju jednog krova sa drvenim gredama, sa
tvrdim krovnim pokrivačem (10) i parnom branom (11). U pogledu detalja
izvođenja videti Promat-konstrukciju 128.50.
Detalj F - Varijanta spuštenog oblaganja (presek B-B, presek F-F)
Pločasto oblaganje može se takođe izvesti u varijanti spuštene obloge. Primenjuju se uobičajeni C-tavanični profili, nonijus-vešaljke i čelične trake
sa zarezom. Podužna sučeljavanja PROMATECT®-ploča (1) nalaze se ispod
C-tavaničnih profila, a poprečna sučeljavanja se dodatno štite - pokrivaju
- kao u Detalju I. Visina kačenja je proizvoljna. Vešaljke se takođe mogu
pričvrstiti za drvene grede (4) kroz postojeći malterisani plafon. Noseća konstrukcija se može dodatno ojačati pomoću C-tavaničnih profila (13).
Detalj G - Spajanje na opružne šine (presek B-B, presek G-G)
presek B-B
presek F-F
Detalj F
Iz razloga zvučne zaštite, oblaganje izrađeno od PROMATECT®-100-ploča
(1) može se spajati i sa opružnim šinama (14) - čime se stvara elastičan
spoj. Opružne šine se pričvršćuju vijcima za drvenu gredu (4), pri čemu
se održava potreban zazor od ≤ 1,0 mm. PROMATECT®-100-ploče otporne
prema požaru (1) pričvršćuju se vijcima za opružne šine. Mesta sučeljavanja
ploča raspoređuju se tako da budu ispod opružnih šina (14), a sučeljavanja
u poprečnom pravcu se štite dodatno trakama (2) (v. Detalj I).
1
2
3
Detalj H - Priključak na zid (C-C, ili C-C alternativa)
1
2
3
4
4
5
5
Za priključak PROMATECT®100-obloge na zidove na raspolaganju su dve
alternative:
presek B-B
presek G-G
- izvođenje sa ugaonikom od čeličnog lima (15), ili
- Spajanje ploča stezaljkama (1) na trake (2). Ukoliko se trake udvostruče
(2), na mestu priključka je moguće izvesti skrivenu fugu.
Detalj G
Detalj I - Pokrivanje mesta sučeljavanja ploča (D-D, ili D-D alternativa)
Mesta sučeljavanja ploča koja nisu pokrivena drvenim gredama (4), izvode
se prema Detalju I. Za pokrivanje mesta sučeljavanja mogu se alternativno
primeniti trake (2) ili C-tavanični profili (13).
Detalj J - Varijanta sa vidnim drvenim gredama
presek C-C
presek C-C, alternativa
Detalj H
Drvene grede (4) mogu takođe, iz dekorativnih razloga, da ostanu vidne, bez
da se naruši klasa otpornosti prema požaru. Osno rastojanje drvenih greda
iznosi najviše 1000 mm, a mere poprečnog preseka grede ≥ 80 mm x ≥ 160
mm. Pri tome mora ostati očuvan dopušteni napon na savijanje (Tabela 61,
DIN 4102 Deo 4). Na gornju pokrivku (3) postavlja se podna pokrivka klase
gorivosti (najmanje) B1.
Detalj K - Ugradne svetiljke
presek D-D
presek D-D, alternativa
Detalj I
U slobodni prostor tavanice, između drvenih greda, mogu se postavljati ugradne svetiljke. Pokrivka kutije za svetiljke, izrađena od traka (2)
pričvršćuje se na gornju pokrivku tavanice (3) pomoću ugaonika od čeličnog
lima. Izlazi kablova za napajanje svetiljke izvode se kao što je opisano u Promat-konstrukciji 120.40.
Posebne preporuke
Špahtlovanje mesta sučeljavanja ploča iz razloga zaštite od požara nije neophodno.
Oblaganja F 30-B do F 90-B za noseće drvene stubove i drvene grede izvode
se prema konstrukciji 160.30. Tavanice sa drvenim gredama F 30-B, sa proizvoljnim dopuštenim požarnim opterećenjem (odozgo, ili odozdo) opisane
su u konstrukciji 128.15.
presek E-E
Detalj J
Detalj K
U slučaju dodatnih zahteva za konstrukciju (npr. Zvučna, toplotna ili izolacija od vlage), podaci se mogu dobiti od našeg tehničkog odeljka t2.
85
6
6
Download

Tavanica ili krov sa drvenim gredama F 30-B F 60