Oblaganje ventilacionih kanala
od čeličnog lima
L 90
471
Tehnički podaci
1 PROMATECT®-AD ploča, d= 40mm
2 PROMATECT®-LS ploča, d = 50 mm
alternativno PROMATECT®-L500 ploča, d = 50 mm
3 PROMATECT®-H-trake (muf), b= 100 mm, d= 10 mm
4 PROMATECT®-H-traka (muf), b= 180 mm, d ≥ 20 mm
5 PROMATECT®-AD trake, dimenzionisanje prema detaljima
6 Ventilacioni kanal o čeličnog lima
7 Spoj kanala
8 Spoj ventilacionih kanala od čeličnog lima
9 Stezaljka od čelične žice 63/11,2/1,53, rastojanja oko 150 mm
ili brzourezujući vijak 4,0 x 60, rastojanja oko 200 mm
10 Stezaljka od čelične žice 38/10,7/1,2, rastojanja oko 200 mm
ili brzourezujući vijak 3,9 x 35, rastojanja oko 200 mm
11 stezaljka od čelične žice 50/11,2/1,53, rastojanja oko 200 mm
12 stezaljka od čelične žice 90/12,2/2,03, rastojanja oko 150 mm
ili brzourezujući vijak 6,0 x 90, rastojanja oko 200 mm
13 traverza (v. konstrukciju 476, Detalji S i T)
14 Vešaljka, štap sa navojem (v. konstrukciju 476, Detalji R do X)
15 Ugaonik od čeličnog lima 60/35 x 0,7
16 Metalni tipl sa vijkom i M6, rastojanja ≤ 400 mm
17 Brzourezujući vijci
18 Kamena vuna
19 PROMASEAL®-Silikon
20 spoj čeličnih flanši
21 sloj od PROMASTOP®-protivpožarnog maltera MG IM
22 Promat®-masa za špahtlovanje
23 obloženi šuplji čelični profill 60/30 x 3,0
Detalj B – Spoj na uglu,
alternativa
Detalj A – Spoj na uglu
Prednosti koje se mogu uočiti već na prvi pogled
• debljina zida kanala samo 40 mm
• konstrukcija koja štedi prostor
• laka montaža
Opšte preporuke
U slučaju naknadnog oblaganja kanala od čeličnog lima, postojeće vešaljke
se moraju ispitati u pogledu nosivosti, u suprotnom se moraju zameniti
nosećom konstrukcijom (13), (14) (uporediti sa 476, Detalji R do X).
Detalj C – Podužni presek
1
2
1
2
3
4
3
4
Ventilacioni kanal se može primeniti za radne pritiske ± 500 Pa u slučaju
kanala od čeličnog lima bez zahteva za zaptivenošću (DIN V 24 194-2, Klasa
zaptivenosti I). Ukoliko kanali od čeličnog lima odgovaraju Klasi zaptivenosti II (DIN V 24 194-2), radni pritisak može da iznosi +2500 Pa/-1000 Pa.
5
6
7
8
9
10 11 12
U horizontalne kanale od čeličnog lima moraju se, u cilju izjednačenja dilatacija, ugraditi kompenzatori - prema DIN 4102-4. Pri visini kačenja ≤ 1500
mm (UK osnovna tavanica do UK obloga) vešaljke (14) mogu da ostanu
neobložene, a pri većim visinama kačenja treba predvideti oblaganje prema
konstrukciji 472, Detalj X.
5
6
7
8
9
10 11 12
Detalji A i B
Detalj D – Vešaljka
Detalj E – Postavljanje,
kanala od čeličnog lima
Pločasto oblaganje (1) se u uglovima pričvršćuje stezaljkama ili vijcima (9).
Lepljenje nije potrebno.
Detalj C
Detalj F – Alternativa: spoj
sa čeličnim
flanšama
Detalj G – Alternativa: direktno
oblaganje kanala od
čeličnog lima
Pojedinačni oblikovani elementi mogu se izrađivati u dužinama do 2500
mm (uzeti u obzir težine - za transport i montažu). Vešaljke (13), (14) mogu
se raspoređivati na različite načine, a preporučuje se postavljanje ispod
mufova (v., takođe, i Detalje M1 do M5). Pojedinačni oblikovani elementi
kanala međusobno se spajaju obuhvatajućim PROMATECT®-H-mufom (3).
Muf-spoj se može izvesti, alternativno, sa spoljne ili sa unutrašnje strane.
Spajanje mufa stezaljkama za drugi deo kanala potrebno je samo na dostupnim mestima, a može se izostaviti ukoliko su mesta spajanja delova
kanala i mufova lepljena Promat®-lepkom K84.
159
Oblaganje ventilacionih kanala
od čeličnog lima
L 90
471
Detalji D i E
Kao distancer između kanala od čeličnog lima (6) i pločastog oblaganja (1)
služe trake (5), koje se postavljaju preko nosećeg profila (13) ispod uglova
kanala od čeličnog lima (6).
Detalj F
Kao alternativa muf-spoju prema Detalju C, moguće je primeniti spoj
pomoću čelične flanše (20). Detalji se mogu dobiti na zahtev.
Detalj G
Alternativa
Detalj H – Vođenje kroz tavanicu
Horizontalni kanali od čeličnog lima mogu se, u cilju uštede prostora, oblagati direktno. Detalji se mogu dobiti na zahtev.
Detalj H
Kod prodora kroz tavanicu obloga (1) se prekida i međuprostor se popunjava PROMASTOP®-protivpožarnim malterom MG III (21). Alternativno, oblaganje (1) se može voditi kroz mesto prodora. Kanali kod kojih se težina
ne rasterećuje na međuspratnoj konstrukciji, podupiru se dimenzionisanom
nosećom konstrukcijom.
ili
Detalji za oblaganja ventilacionih kanala od čeličnog lima za spratne visine
do 15 m mogu se dobiti na zahtev.
Detalj I
Detalj I – Vođenje kroz zid
Detalj J – Priključak na zid
Provođenje ventilacionih kanala kroz zidove određene otpornosti prema
požaru prikazano je Detaljem I. Zazor između otvora u zidu i kanala zatvara
se kamenom vunom (18). Kanali svetle širine ≤ 600 mm imaju, na proizvoljnoj strani zida, obuhvatajuću pokrivnu traku (5). Trake se raspoređuju
direktno na mestu prodora kroz zid (prikazano gore levo), ili se, iz razloga
zvučne zaštite, postavljaju sa međuslojem od kamene vune (18) (prikazano
dole levo). Na suprotnoj strani zida zazor se zatvara Promat®-masom za
špahtlovanje (22) odn. PROMASEAL®-silikonom (19).
Kod ventilacionih kanala širine svetlog otvora > 600 mm, traka (5) se postavlja sa obe strane zida.
Detalj J
12 13 14 15 16 17
12 13 14 15 16 17
Detalj K – Vođenje kroz lake pregradne zidove određene klase
otpornosti prema požaru
Detalj J prikazuje dve alternative (gore i dole) za spajanje PROMATECT®obloga (1) na masivni zid. Pričvršćivanje se vrši na prikazani način, pomoću
traka (5).
Detalj K
Ventilacioni kanali od PROMATECT® ploča mogu se, takođe, voditi kroz lake
pregradne zidove klase otpornosti prema požaru F 90. Kod kanala širine >
600 mm provođenje se izvodi prema Detalju K. Laki pregradni zid sa obe
strane sadrži ojačanje -dvostruke trake (5), koje se lepe na površinu zida na
način kako je prikazano i spajaju se stezaljkama, kako bi se zid ojačao. Ventilacioni kanal sadrži ojačanje i na gornjoj strani, izrađeno od traka (5), koje
može biti jednoslojno (d ≥ 40 mm) ili dvoslojno (d ≥2×20 mm).
Kod provođenja kanala poprečnih preseka (svetle mere) ≤ 600 mm × ≤ 600
mm, obostrano ojačanje pregradnog zida i ojačanja iznad kanala (5) nisu
potrebni. Rastojanje vešaljki sa obe strane pregradnog zida ne sme da bude
veće od 500 mm.
Detalj L
presek A-A
Detalj L – Revizioni otvor
160
Revizioni otvori veličine do 600 mm × 600 mm mogu se integrisati u zida
kanala. Pričvršćivanje vijcima vrši se preko ugaonika od čeličnog lima
pričvršćenog za otvor u zidu kanala. Na zahtev se mogu dobiti konstrukcioni detalji.
Oblaganje ventilacionih kanala
od čeličnog lima
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
L 90
6
6
7
7
8
8
9
9
471
10 11 12
10 11 12
161
Oblaganje ventilacionih kanala
od čeličnog lima
L 90
471
Detalj M6
1 PROMATECT®-ploča, d = 40mm
6 ventilacioni kanal od čeličnog lima
23 obloženi šuplji čelični profil 60/30 × 3,0
Važna napomena
Traverze se oblažu prema konstrukciji 472, Detalj V odn. W, rastojanje vešaljki
iznosi ≤ 600 mm. Oblaganje profila za ojačanje - ukrućenje (23) za gornju
PROMATECT®-ploču (1) izvodi se prema konstrukciji 472, Detalj H, odn. Saglasno
odgovarajućem ABP.
Oblaganje ventilacionih kanala od čeličnog lima većih poprečnih preseka – bez
gornjeg ojačanja (23) i bez oblaganja traverzi, sa zidovima kanala izrađenim od 2 x
40 mm PROMATECT®-ploča, izvodi se prema detaljima koji se mogu dobiti na
zahtev.
Detalj M6 – Mere poprečnog preseka
Detalj M7
1 PROMATECT®-ploča, d = 40mm
6 ventilacioni kanal od čeličnog lima
≤ 1250
≤ 1450
≤ 600
≤ 600
≤ 600
Unutra
ili
spolja
unutra
unutra
12 13 14 15 16 17
Tačka a
PROMATECT®-ventilacioni kanali mogu se, takođe, izvesti kao 2- ili 3-strani.
Maksimalne unutrašnje mere preuzimaju se iz Detalja M7.
Kod kanala do 600 mm × 600 mm odvojeno kačenje obloga nije potrebno.
Kanali se, takođe, mogu izvoditi kao zidovi u sredini.
Pri tome granični masivni građevinski elementi moraju da imaju klasu otpornosti
prema požaru (najmanje) F 90. Za plafonski ili zidni priključak (Tačka a) na
raspolaganju su dve alternative. Pričvršćivanje na masivni građevinski element vrši se
pomoću metalnih tiplova i vijaka (16). Zidovi u sredini fiksiraju se pomoću U-profila
(Tačka b).
Zidovi kanala pričvršćuju se vijcima (17).
Tačka a
unutra
Tačka b
M – Mere15
poprečnog
12 13Detalj14
16preseka17
7
Detalj M8
1 PROMATECT®-ploča, d = 40mm
6 ventilacioni kanal od čeličnog lima
≤ 1200
≤ 1270
Detalj M8 – Mere poprečnog preseka
162
≤ 1200
PROMATECT®-ventilacioni kanali izvode se kao 2- ili 3-strani, pri merama svetlog
poprečnog preseka do 1200 mm × 900 mm.
Vešaljke se oblažu prema konstrukciji 476, Detalj X. Rastojanje vešaljki iznosi ≤ 1400
mm. Traverze se oblažu prema konstrukciji 472, Detalj V odn. W.
Okolni masivni građevinski elementi moraju da imaju (najmanje) istu klasu otpornosti
prema požaru – tj. F 90.
Pričvršćivanje na zid odn. Tavanicu uvek se vrši pomoću ugaonika od čeličnog lima.
Download

Oblaganje ventilacionih kanala od čeličnog lima L 90 471