Bro
j
Organ
Naziv preparata
6
KVS
Infiltratio adiposa myocardii
11
KVS
Thrombus venae in
organizatione
prepoznaje se na pločici
epitel k. suda i tromb, krv
30
KVS
Myofibrosis cordis
miokard + vezivno tkivo
31
KVS
Myocarditis virosa
oko kardiomiocita grupice zap. ćelija
(limfociti)
NEMA NEKROZE- kardiomiociti imaju
33
KVS
Atherocslerosis aortae
34
KVS
Infarctus myocardii
miokard + neutrofili (puno plavih tačkica)
nekroza - nema jedara
8
Respiratorni
Haemosiderosis pulmonum
hemosiderin (braon crveno)
oko alveola puno proširenih krvnih sudova
13
Respiratorni
Infarctus haemorrhagicus
pulmonis
14
Respiratorni
Pleuritis fibrinoso purulenta
Karakteristike
tigrasto srce
miokard + masno tkivo
Respiratorni
37
Respiratorni
38
Respiratorni
Bronchopneumonia
caseosa tuberculosa
39
Respiratorni
TBC miliaris pulmonis
40
Respiratorni
41
Respiratorni
42
Respiratorni
27
Respiratorni
17
Digestivni
Graviditas
tubaria (na
pločici)
holesterolski kristali
Myocarditis
virosa
krvarenje
Haemosiderosis
nekroza - nema jedara. *možda ne pronaĎeš
pulmonum
alveole, zato uvek gledaj ANTRAKOTIČNI
pleura- rastresito vezivno tkivo + mast
na periferiji leukociti
Pneumonia fibrinosa s. cruposa pluća, alveole pune leukocita skoro
(stadium hepatisationis
zatvorene (i tako CELO pluće)- zato teško
griseae)
prepoznajemo pluća
ima i praznih alveola za razliku od
Bronchopneumonia
predhodnog prep
fibrinoso-purulenta
zapaljenje nije svuda već postoje ognjišta..
36
Diferencij
alna dg.
zone kazeozne nekroze (zamućeni delovi) i
okolo zap. infiltrat, ponekad i džin. ćel.
granulom, i u njemu kazeozna nekroza
(manje nekroze)
džinovske ćel, okolo Ly
Bronchopneumo
nia
fibrinosolokalizovano oko
bronha
TBC miliaris
pulmonis
izražena
vazodilatacijacaka za
Memranae hylineae pulmonum
hijalin oko alveola (crveno) zadebljanje
(ARDS)
Emphysema pulmonum
ogromne alveole
prepoznaje se na pločici
hrskavica, puno tumorskih ćelija (sitne,
Karcinom bronha tipa malih
hiperhromatične)
anaplastičnih ćelija (oat cell)
rozikaste trake- stoma tumora
hrskavica i tumorske ŽLEZDANE
Adenocarcinoma pulmonis STRUKTURE ANTRAKOTIČNI
PIGMENT
jedini preparat iz apendixa
Appendicitis phlegmonosa prepoznaje se na pločici
zvezdast lumen, kripte..
www.belimantil.info
Adenocarcinoma
pulmonis
1. umnožene
žlezde, 2. back to
back, 3.
21
Digestivni
Papilloma mucosae oris
mnogo debelih resica i u njima puno ćelija
prepoznaje se na pločici
23
Digestivni
Adenoma tubulare intestini
coli
žlezde jako umnožene, skoro da se dodiruju
puno peharastih ćelija
43
Digestivni
44
Digestivni
45
Digestivni
46
Digestivni
47
Digestivni
parotidna žlezda- kapsula
hrskavičava(miksoidna) stroma, žlezdeumnoženi duktusi i acinusi
želudac' deblji mišićni sloj, žlezde, Ly i ly
Gastritis chronica
folikuli u sluznici
*intestinalna metaplazija- peharaste ćel.
želudac, žlezde
Adenocarcinoma ventriculi TUMORSKE ŽLEZDE (hiperhromatične,
velike, manje nego intestini coli)
želudac, rupa na preparatu (prekid
Ulcus ventriculi chronicum sluzokože)
prepoznaje se na pločici
Adenoma pleomorphe
Colitis ulcerosa chronica
Digestivni
49
Digestivni
2
Jetra i bilijarni sistem
7
Jetra i bilijarni sistem
9
Jetra i bilijarni sistem
Necrosis hepatis centralis
haemorrhagica
15
Jetra i bilijarni sistem
Abscessus hepatis
50
Jetra i bilijarni sistem
Cholestasis
Adenocarcinoma
intestini coli
Colitis ulcerosa
chronica
nema epitela
gomila leukocita
puno žlezda sa nenormalnim ćelijama
Adenocarcinoma intestini coli *na površini sve što vidimo je normalan
epitel, tumor je ispod lamine muscularis
jedini preparat iz pankreasa
Carcinoma pancreatis
tražiti žlezde koje su razreĎene
puno veziva, *teško se prepoznaje
braon mrlje centrolobularno
Atrophia fusca hepatis
pogment u hepatocitima
sinusi prošireni zbog atrofije
masne kapljice u hepatocitima
Metamorphosis adiposa
ductus billiaris - ogrlica crnih bisera
hepatis diffusa
(nema leukocita, veziva..)
48
Teratoma
hemosiderin oko v. centalis
nekroza- nema jedara u ćelijama
Adenocarcinoma
venticuli
Cholestasis
Atrophia fusca
hepatis
ogromna šupljina u jetri koja ne liči ni na
šta
gomila leukocita
ZELENO
ograničava lobulus
jera i želudac, dvojni preparat
Adenocarcinoma ventriculi
*nagli prelaz: tkivo jetre- tumor
metastaticum in hepate
vide se žlezdane strukture
jetra- nekroza, masne kapljice, puno
leukocita
Hepatitis virosa
na pločici kao zmijica (jer se uzima iglom)
51
Jetra i bilijarni sistem
52
Jetra i bilijarni sistem
53
Jetra i bilijarni sistem
Cirrhosis hepatis
vezivne pregrade- karakterist.
54
Jetra i bilijarni sistem
Carcinoma hepatis
hepatocellulare
jetra, hiperhromatične ćelije
(sistemom eliminacije..)
55
Endokrini sistem i dojka
KOLOID- tireoidea (uvek)
Struma colloides glandulae
ogromne strukture
thyreoideae
koloid kao popucala zemlja (testerasto)
www.belimantil.info
Atrophia fusca
hepatis (ali tu je
centolobularno)
koloid, limfni folikuli sa svetlim germ.
centrom, Hirtlove ćelije
izmeĎu folikula obilni leukocitni infiltrat
koloid- normalno tkivo na periferiji
Carcinoma papillare glandulae
Endokrini sistem i dojka
papilarne (prstaste) tvorevine
thyreoideae
svetla jedra
koloid (manje), mali gusto zbijeni folikuli
Carcinoma folliculare
Endokrini sistem i dojka
tamne ćelije
glandulae thyreoideae
*potraži maligne ćel. u većim krvnim
jedini preparat iz nadbubrega
Endokrini sistem i dojka
nizovi ćelija
Pheochromocytoma
nepravilne poligonalne ćelije
Endokrini sistem i dojka
Hashimoto thyreoiditis
(struma lymphomatosa)
60
Endokrini sistem i dojka
Fibrocistične promene dojke
61
Endokrini sistem i dojka
Fibroadenoma mammae
62
Endokrini sistem i dojka
3
Urinarni sistem
Amyloidosis renis
12
Urinarni sistem
Infarctus anaemicus renis
32
Urinarni sistem
Nephrocirrhosis arterio et
arteriosclerotica
63
Urinarni sistem
Pyelonephritis purulenta
64
Urinarni sistem
65
Urinarni sistem
66
Urinarni sistem
67
Urinarni sistem
Carcinoma lucidocellulare
renis
68
Urinarni sistem
Wilmsov tumor
plavo-ljubičasto oblaci (ne može se
promašiti, kao debele kobasice). IzmeĎustromalna komponenta
1
Genitalni sistem
Atrophia et sclerosis testis
sklerotični kanalići- svetloružičaste boje
22
Genitalni sistem
Polypus cervicis uteri
25
Genitalni sistem
HSIL cervicis uteri
56
57
58
59
normalna dojka + fibroza + ciste + svašta
nešto što nije tumor
proliferacija veziva koje komprimuje
duktuse
tumorske ćelije u nizovima u gustoj
Carcinoma mammae ductale
vezivnoj stromi
invasivum
grade duktuse
glomeruli isprskani homogenom ružičastom
masom (izvan ćelija)
hiperemična zona izmeĎu infarkta (belo
polje) i normalnog tkiva, leukociti na
granici
bubreg
arterije jako zadebljale, ima i hijalinisanih
glomerula
glomeruli očuvani, vide se ljubičaste štrafte
leukocita
segmentovani glomeruli
uvećani glomeruli pa je sužen urinarni
prostor
Glomeruloneprhritis
malo glomerula, zadebljali krvni sudovi,
membrano- proliferativa s. leukociti polumesečaste
chronica
formacije/segmentovani glomeruli (nema
papile, epitel sa više od 7 slojeva
Carcinoma transitiocellulare
(u brzini može da liči na Papiloma mucosae
(urotheliale) papillare
oris)
Glomeruloneprhritis
endocapillaris s. acuta
mora se prepoznati bubreg
kao da ima koloid
cerviks- pločast slojevit epitel
jednoredan epitel- parenhim
*u jednom delu- kao loptica na peteljci
pločasto-slojevit bez orožavanja- cerviks
plaže pločastosloj. epitela- HSIL u samim
žlezdama ćelije imaju maligne
www.belimantil.info
UTERUS
vrtložne strukture ispod epitela- rakove
perle invazivan- probijena BM, Tu čel u
kapsula
debeli preseci kanala sa grupicama
leukocita unutra
kapsula
nema normalnog tkiva pa je teže
septe- vrše lobulaciju tumora
neke žlezde su cistično dilatirane, a neke
male i gusto pakovane. Pseudožlezde
bazalne i epitelne ćel.-2 sloja jedara na
26
Genitalni sistem
Carcinoma planocellulare
invasivum cervicis uteri
69
Genitalni sistem
Epidydimitis purulenta
subacuta
70
Genitalni sistem
Seminoma testis
71
Genitalni sistem
Hyperplasia nodularis
prostatae
72
Genitalni sistem
Graviditas tubaria
73
Genitalni sistem
Hyperplasia endometrii
simplex nonatypica
74
Genitalni sistem
prstasti izraštaji- liče na paprat (ili pero)
Adenocarcinoma endometrii papilarni produžeci se spajaju i prave
celularne mostiće
75
Genitalni sistem
Cystadenoma ovarii serosum
76
Genitalni sistem
Mola hydatidosa
77
Genitalni sistem
Choriocarcinoma
78
Genitalni sistem
Teratoma
98
Genitalni sistem
Leiomyoma
4
Limfohematopoezni
sistem
Amyloidosis lienis
5
Limfohematopoezni
sistem
Hyalinosis vasorum lienis
10
Limfohematopoezni
sistem
Hyperaemia passiva lienis
chronica
18
Limfohematopoezni
sistem
Lymhadenitis TBC
(limfni čvor)
29
Limfohematopoezni
sistem
Carcinoma metastaticum in
nodo lymphatico
79
Limfohematopoezni
sistem
Hyperplasia follicularis
lymphonodi
80
Limfohematopoezni
sistem
Hodgkinov limfom
(limfni čvor)
ne pomešati sa
kožom!
vide se resice tube i zametak
Thrombus venae
citotrofoblast, sinciciotrofoblast.. Krvarenje in organizatione
endometrijum i ogromne žlezde
kapsula
papile- nizak kubični epitel, glatki mišići
velike balonirane edematozne horionske
resice
pupljenje citotrofoblasta- ponegde višeredan
miometrijum- glatki mišići
horionske resice
puno krvi!!
sve u jednom (kost, hrskavica, žlezde,
dlaka,
k. sudovi, epitel, mozak..)
izdužene mišićne ćelije kao da idu u krug
jedra su špicasta
izražen endometrijum na površini (taman)
kapsula- slezina
bela pulpa zamenjena amiloidom (roze) oko
centralne arteriole
slezina- kapsula (debela)
zadebljanje oko krvnog suda
zbrisana graĎa
kapsula,hemosiderin,prošireni
sinusoidi(crvena p.) marginalna zona jasno
uočljiva, polumesec.
kapsula- mast (limfni čvor)
kazeozna nekroza- TBC
Langhansova ćel.- velika sa puno jedara
glandularne strukture u limfnom čvoru(vide
se tek na velikom uveličanju)
ispod kapsule ima malo limfnog tkiva
limfni čvor- kapsula
puno folikula- umnoženi, različite veličine i
oblika
Reed-Stendberg ćel.
*ima puno nekih eozinofilnih ćelijica
www.belimantil.info
Leiomyosarcoma
Amiloid (ali tu je
crveno svuda)
*Ovaj preparat
se prepoznaje tek
kada se eliminišu
*u
germinativnim
centrima brojne
81
Limfohematopoezni
sistem
82
Limfohematopoezni
sistem
83
Limfohematopoezni
sistem
limfni čvor
Limfom malih limfocita-SLL gomila malih limfocita, kao da se spuštaju u
prugicama, *pseudofolikuli- tzv. prolif.
tonzila- pločasto slojevit epitel, a ispodDifuzni limfom krupnih B
krvni sudovi, vezivno tkivo..
ćelija
nema kapsulu
Burkittov limfom
(limfni čvor)
kao zvezdano nebo
(stary sky, uz puno mašte)
slojeviti epitel na površini
difuzno gnojno zapaljenje bez granica
SAMO U DERMU (dole)
16
Koža
Phlegmone cutis
20
Koža
Granuloma corporis alieni
84
Koža
Naevus naevocellularis
85
Koža
Keratosis seborrhoica
86
Koža
Dermatofibroma
87
Koža
Haemangioma cutis
koža epitel i PUNO KRVNIH SUDOVA
88
Koža
Melanoma malignum
mnogo crnih malignih pigmentnih ćelija
odmah ispod kože
strano telo i okolo zapaljenje
puno Langhansovih ćelija
koža i puno nevusnih ćelija- okrugle,
okrugla jedra, izražena jedarca,
pigmentovane
izdužene dermalne papile
na epitelu puno keratina (kao nabacana
slama) melanin u keratinocitima,
fibrozno tkivo u koži
naglašene papilarne prečke
koža i puno vrtložnih struktura (rakove
Carcinoma planocellulare cutis perle) keratin na površini a ispod
ulceracija..
plaže tumorskih ćelija oivičene nečim
Carcinoma basocellulare
halo oko ćelija- artefakt, ali karakteristično.
cutis
Jedra pod pravim uglom u odnosu na
89
Koža
90
Koža
28
Kosti, zgobovi i meka
tkiva
91
Kosti, zgobovi i meka
tkiva
92
Kosti, zgobovi i meka
tkiva
Osteomyelitis chronica
93
Kosti, zgobovi i meka
tkiva
Chondroma
94
Kosti, zgobovi i meka
tkiva
Sarcoma Ewing
95
Kosti, zgobovi i meka
tkiva
Tumor gigantocellulare
96
Kosti, zgobovi i meka
tkiva
Osteosarcoma
NIJE
MATERICA
Carcinoma metastaticum in koštane gredice i maligne žlezde(plaže Tu
ćelija)
medulla ossis
???
*liči na kožu ali nema epitel
Synovitis chronica
koštane gredice(roze)- ima i nekrotičnih i
onih koje su u regeneraciji. Puno leukocitaLy, ali i neutrofili-aktivan proces, česte
bledo- hrskavica
puno hondrocita
male plave ćelije- maligne (liči na oat cell
pluća) koštane gredice
multinuklearne džinovske ćelije
OSTEOID
krupne tumorske ćelije (nejednake veličine)
www.belimantil.info
Sarcoma Ewing
97
Kosti, zgobovi i meka
tkiva
Lipoma
99
Kosti, zgobovi i meka
tkiva
Fibrosarcoma
100
Kosti, zgobovi i meka
tkiva
Leiomyosarcoma
19
CNS
Cysticercosis cerebri
cista sa troslojnom membranom
možda se vidi i mozak
101
CNS
Haemorrhagia cerebri
hypertensiva
mozak
puno krvi
102
CNS
103
CNS
104
CNS
105
CNS
106
CNS
107
CNS
24
mast svuda (adipociti)
ni na šta ne liči
*riblja kost ///\\\ ///\\\
jedra su vretenasta!
glatke mišićne ćelije koje idu vrtložno, u
svim pravcima
jedra četvrtastija, zatupasta. Krvari
acidofilna degeneracija (read is dead)
jak edem, penaste ćelije
beli infarkt, vidi se granica sa normalnim
mozak(- potpuno normalan) i puno
Leptomeningitis purulenta leukocita u moždanoj opni (neutofilni
eksudat)
kazeozna nekroza (fenomen ispucale
Leptomeningitis tuberculosa zemlje)
rupice svuda u mozgu
mozak i grupice leukocita u
mozgu(perivaskularni limfocitni infiltrati)
Encephalitis virosa
edem, acidofilna degeneracija
nema normalnog moždanog tkiva
Meningioma
gomile ljubičastih ćelija
lukovičaste (vrtložaste) formacije
mozak
Glioblastoma multiforme
GLOMERULOIDNA telašca- krvni sudovi
kapilarnog tipa sa proliferisanom intimom
Leiomyoma
(jedra su
špicasta)
Infarctus cerebri
Maligne ćelije u razmazu
Leptomeningitis
tuberculosa
razmaz (bledo), grupice maligneh ćelija
prepoznaje se na pločici
Prepoznavanje preparata podrazumeva da PRVO PREPOZNATE KOJI JE ORGAN U PITANJU
Leukociti: PLAVE OKRUGLE TAČKICE
Tumorske žlezde: HIPERHROMATIČNE žlezde ili žlezdane struture
Tumorske ćelije: poligonalne/ hiperhromatične/ višejedarne/ nepravilne...
Prepoznaje se na pločici: znači da ima karakterističan oblik (tromb, ateroskleroza, ulkus, razmas malignih ćel., emfizem pluća)
Boldovani su preparati koje ne biste smeli da promašite!!!
www.belimantil.info
Download

Prirucnik za predispitne vezbe.pdf