Promat – proizvodi
Tehnički podaci, obrada, preporuke
PROMATECT®-H-ploča otporna prema požaru
2
2
3
3
4
4
5
5
6
7
6
8
7
8
9
9
10Opis proizvoda
11 12 13 14 15 16 17
Silikatna ploča otporna prema požaru, sa cementnim vezivom, neosetljiva
na vlagu, velikih formata, samonosiva.
10 11 12 13 14 15 16 17
Oblasti primene
Izrada građevinskih elemenata za zaštitu od požara prema DIN 4102 - za
sva područja visokogradnje i industrije.
Klasa gorivosti materijala
Negorivi materijali, DIN 4102-A1.
Tehnički podaci
Zapreminska masa ρ:
Alkalitet (pH-vrednost):
Toplotna provodljivost λ:
Relativni koeficijent difuzije vodene pare µ:
12
ca. 870 kg/m³
Sadržaj vlage:
ca. 12,0
Obrada površine:
ca. 0,175 W/(mK)
Mogućnost odlaganja:
ca. 20,0
5 - 10 % (na suvom vazduhu) ;
Vidna strana ravna, zadnja strana nabrana
Deponije građevinskog šuta i inertnih materijala
klase I (EAK - Odluka 17 00 00).
Promat – proizvodi
Tehnički podaci, obrada, preporuke
PROMATECT®-L-ploča otporna prema požaru
Opis proizvoda
Silikatna ploča otporna prema požaru, sa cementnim vezivom, neosetljiva
na vlagu, velikih formata, samonosiva.
1
Oblasti primene
Izrada građevinskih elemenata za zaštitu od požara prema DIN 4102 - za
sva područja visokogradnje i industrije.
2
1
Klasa gorivosti materijala
Negorivi materijali, DIN 4102-A1.
Tehnički podaci
Zapreminska masa ρ:
Alkalitet (pH-vrednost):
Toplotna provodljivost λ:
Relativni koeficijent difuzije vodene pare µ:
ca. 450 kg/m³
Sadržaj vlage:
ca. 9,0
Obrada površine:
ca. 0,083 W/(mK)
Mogućnost odlaganja:
ca. 3,2
3,5 - 6 % (na suvom vazduhu) ;
Vidna strana glatka, zadnja blago nabrana
Deponije građevinskog šuta i inertnih materijala
klase I (EAK - Odluka 17 00 00).
13
2
Promat – proizvodi
Tehnički podaci, obrada, preporuke
PROMATECT®-LS-ploča otporna prema požaru
2
2
3
4
3
4
5
5
6
7
6
8
7
9
8
9
10Opis proizvoda
11 12 13 14 15 16 17
Laka silikatna ploča otporna prema požaru, sa cementnim vezivom, neosetljiva na vlagu, velikih formata i samonosiva.
10 11 12 13 14 15 16 17
Oblasti primene
Izrada samonosivih ventilacionih kanala, oblaganja kanala od čeličnog
lima, kao i izrada instalacionih kanala otpornih prema požaru i kablovskih
kanala sa svojstvima održanja električne funkcionalnosti.
Klasa gorivosti materijala
Negorivi materijali, DIN 4102-A1.
Tehnički podaci
Zapreminska masa ρ:
Alkalitet (pH-vrednost):
Toplotna provodljivost λ:
Relativni koeficijent difuzije vodene pare µ:
ca. 490 kg/m³
Sadržaj vlage:
ca. 10,0
Obrada površine:
ca. 0,087 W/(mK)
Mogućnost odlaganja:
ca. 3,4
3 - 7 % (na suvom vazduhu) ;
Vidna strana glatka, zadnja strana blago nabrana
Deponije građevinskog šuta i inertnih materijala
klase I (EAK - Odluka 17 01 01).
PROMATECT®-L500-ploča otporna prema požaru
Opis proizvoda
Laka silikatna ploča otporna prema požaru, sa cementnim vezivom, neosetljiva na vlagu, velikih formata i samonosiva.
Oblasti primene
Izrada samonosivih ventilacionih kanala, oblaganja kanala od čeličnog
lima, kao i izrada instalacionih kanala otpornih prema požaru i kablovskih
kanala sa svojstvima održanja električne funkcionalnosti.
Klasa gorivosti materijala
Negorivi materijali, DIN 4102-A1.
Tehnički podaci
Zapreminska masa ρ:
Alkalitet (pH-vrednost):
Toplotna provodljivost λ:
Relativni koeficijent difuzije vodene pare µ:
14
ca. 500 kg/m³
Sadržaj vlage:
ca. 9,0
Obrada površine:
ca. 0,09 W/(mK)
Mogućnost odlaganja:
ca. 3,2
3 - 7 % (na suvom vazduhu) ;
Vidna strana glatka, zadnja strana blago nabrana
Deponije građevinskog šuta i inertnih materijala
klase I (EAK - Odluka 17 01 01).
Promat – proizvodi
Tehnički podaci, obrada, preporuke
PROMATECT®-AD-ploča otporna prema požaru
Opis proizvoda
Laka silikatna ploča otporna prema požaru, sa cementnim vezivom, velikih
formata i samonosiva.
1
Oblasti primene
2
Izrada samonosivih ventilacionih kanala, oblaganje kanala od čeličnog
lima, kao i izrada instalacionih kanala otpornih prema požaru i kablovskih
kanala sa funkcijom održane električne funkcionalnosti.
1
Klasa gorivosti materijala
Negorivi materijali, DIN 4102-A1.
Tehnički podaci
Zapreminska masa ρ:
Alkalitet (pH-vrednost):
Toplotna provodljivost λ:
Relativni koeficijent difuzije vodene pare µ:
ca. 500 kg/m³
Sadržaj vlage:
ca. 9,0
Obrada površine:
ca. 0,09 W/(mK)
Mogućnost odlaganja:
ca. 3,2
3 - 5 % (na suvom vazduhu) ;
Vidna strana glatka, zadnja blago struktuirana
Deponije građevinskog šuta i inertnih materijala
klase I (EAK - Odluka 17 00 00).
15
2
Promat – proizvodi
Tehnički podaci, obrada, preporuke
DURASTEEL®-kompozitna ploča
2
3
2
4
3
4
5
5
6
6
7
8
7
9
8
9
10Opis proizvoda
11 12 13 14 15 16 17
Kompozitna ploča sa cementnim vezivom, obostrano armirana čeličnim
limom (pocinkovani, ili plemeniti čelik) debljine 0,5 mm, koja trpi visoka
mehanička opterećenja, otporna na koroziju.
10 11 12 13 14 15 16 17
Oblasti primene
Izrada građevinskih elemenata za građevinsku tehničku zaštitu od požara
- za specijalna područja visokogradnje i industrije - sa visokim mehaničkim
zahtevima, kao što su, npr., elektrane, postrojenja petrohemijske industrije,
tunelogradnja, postrojenja automobilske industrije. Moguća je primena u
spoljnjoj sredini.
Klasa gorivosti materijala
Negorivi materijali, DIN 4102-A1.
Promat-konstrukcije 450.91, 450.92 i 450.93
Tehnički podaci
Alkalitet (pH-vrednost):
Toplotna provodljivost λ:
Modul elastičnosti E:
Sadržaj vlage:
ca. 12,0
ca. 0,55 W/(mK)
ca. 40000 N/mm²
ca. 6 % (u suvom vazduhu)
Površina:
Skladištenje:
Odlaganje:
Obostrano sa pocinkovanim čeličnim limom, sa šupljinama
DURASTEEL® se čuva u suvom.
Kao običan građevinski šut (EAK-odluka 17 01 04).
Osobine
Preporuke
Obostrano armiranje - pocinkovani čelični lim 0,5 mm, sa šupljinama
prečnika 5,5 mm im, raspoređenim na rastojanjima 17,5 mm (92 % čelični
lim, 8 % ravnomerne perforacije). Specijalnim postupkom sečenja dobijaju se utisnuti ugibi obodnog lima, tako da se pod pritiskom stvara čvrst
spoj sa jezgrom ploče i nakon procesa sušenja dobija se velika mehanička
čvrstoća.
Slediti preporuke za obradu i montažu određene Promat- Konstrukcijama
i zvaničnim dokazima.
•
•
•
•
•
•
otpornost na vodu i mržnjenje
velika mehanička čvrstoća, čvrstoća na udar, pritisak i lom
fleksibilna konstrukcija, ušteda u prostoru
mogućnosti naknadne ugradnje
brza, čista montaža, demontaža i naknadna upotreba istih ploča
trajnost
Upotreba
Na zahtev se mogu isporučivati sečeni elementi. Pojedinačne ploče se
mogu seći udarnom testerom. Manji isečci se mogu dobiti sečenjem na
licu mesta - ručnim alatima za obradu metala. Sečene ploče su na ivicama
oštre. Moraju se štititi od korozije.
Mogućnost povređivanja na oštrim ivicama čeličnog lima sečenih
ploča!
16
Za posebnu pažnju
Ove preporuke zasnovane su na našim dosadašnjim iskustvima iz prakse
i na brižljivo sprovedenim istraživanjima, koja će se dalje dopunjavati i
proširivati.
Kako preispitivanje potrebnih pretpostavki kao i metoda obrade nisu u
našim ingerencijama, naša je preporuka da se uvek izvrši prilagođavanje
lokalnim uslovima i propisima. Pre konačne primene potrebno je sprovesti
sopstvena - probna ispitivanja - za konkretnu primenu.
Promat – proizvodi
Tehnički podaci, obrada, preporuke
PROMATECT®-100-ploča otporna prema požaru
Opis proizvoda
Ploče otporne prema požaru, izrađene na bazi mineralima vezanog
PROMATECT®100, velikih formata i samonosive.
1
Oblasti primene
Izrada instalacionih kanala otpornih prema požaru i kablovskih kanala za
održanje električne funkcionalnosti.
2
1
Klasa građevinskih materijala
Negorivi materijali, DIN 4102-A1.
Tehnički podaci
Zapreminska masa ρ:
Alkalitet (pH-vrednost):
Toplotna provodljivost λ:
Relativni koeficijent difuzije vodene pare µ:
ca. 850 kg/m³
Sadržaj vlage:
ca. 9,0
Obrada površine:
ca. 0,27 W/(mK)
Mogućnost odlaganja:
ca. 5,0
1 - 3 % (na suvom vazduhu) ;
Vidna strana glatka, zadnja blago nabrana
Deponije građevinskog šuta i inertnih materijala
klase I (EAK - Odluka 17 00 00).
PROMATECT®-200-ploča otporna prema požaru
Opis proizvoda
Ploče otporne prema požaru, izrađene na bazi mineralno vezanog
PROMAXON®-a, velikih formata i samonosive.
Oblasti primene
Izrada instalacionih kanala otpornih prema požaru i kablovskih kanala za
održanje električne funkcionalnosti
Klasa građevinskih materijala
Negorivo, DIN 4102-A1.
Tehnički podaci
Zapreminska masa ρ:
Alkalitet (pH-vrednost):
Toplotna provodljivost λ:
Relativni koeficijent difuzije vodene pare µ:
ca. 750 kg/m³
Sadržaj vlage:
ca. 9,0
Obrada površine:
ca. 0,189 W/(mK)
Mogućnost odlaganja:
ca. 4,0
1 - 2 % (na suvom vazduhu) ;
Vidna strana glatka, zadnja blago strukturirana
Deponije građevinskog šuta i inertnih materijala
klase I (EAK - Odluka 17 01 01).
17
2
Promat – proizvodi
Tehnički podaci, obrada, preporuke
PROMAPYR®-TA-ploče otporne prema požaru
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
7
8
7
8
9
9
10Opis proizvoda
11 12 13 14 15 16 17
Ploče – toplotnoizolacione, na bazi mineralnih vlakana (kamena vuna) i
otporne prema požaru.
10 11 12 13 14 15 16 17
Oblasti primene
Izrada i oblaganje građevinskih elemenata sa zahtevima zaštite od požara u
svim oblastima industrije i visokogradnje.
Klasa građevinskih materijala
A- negorivo, ÖNORM B 3800 Teil 1
Tehnički podaci
Zapreminska masa ρ:
Toplotna provodljivost λ:
18
ca. 100-200 kg/m³
Mogućnost odlaganja: Deponije građevinskog šuta i inertnih materijala
ca. 0,040 W/(mK) klase I (EAK - Odluka 17 01 01).
Promat – proizvodi
Tehnički podaci, obrada, preporuke
PROMAPYR®-A-ploče otporne prema požaru
Opis proizvoda
Samonosive, visokozbijene ploče na bazi mineralnih vlakana (kamena
vuna), otporne prema požaru.
1
Oblasti primene
Zaštita od požara u industriji i kao ispuna u vratima otpornim prema
požaru, i sl..
2
1
Klasa građevinskih materijala
B1 – teško zapaljivo, ÖNORM B 3800 Teil 1
Tehnički podaci
Zapreminska masa ρ:
Toplotna provodljivost λ:
Sadržaj vlage:
ca. 280 kg/m³
Obrada površine: Ravna
ca. 0,040 W/(mK)
Mogućnost odlaganja: Deponije građevinskog šuta i inertnih materijala
3 % (na suvom vazduhu) ; klase I (EAK - Odluka 17 01 01).
PROMINA®-ploče
Opis proizvoda
Silikatne ploče sa cementnim vezivom, ojačane vlaknima, neosetljive na
vlagu, velikih formata i samonosive.
Oblasti primene
Izrada specijalnih ploča u visokogradnji i industriji.
Klasa građevinskih materijala
A- negorivo, ÖNORM B 3800 Teil 1
Tehnički podaci
Zapreminska masa ρ:
Alkalitet (pH-vrednost):
Toplotna provodljivost λ:
Relativni koeficijent difuzije vodene pare µ:
ca. 875 kg/m³
Sadržaj vlage:
ca. 11,0
Obrada površine:
ca. 0,19 W/(mK)
Mogućnost odlaganja:
ca. 15
do 5 % (na suvom vazduhu) ;
Vidna strana glatka, zadnja blago struktuirana
Deponije građevinskog šuta i inertnih materijala
klase I (EAK - Odluka 17 01 01).
19
2
Promat – proizvodi
Tehnički podaci, obrada, preporuke
PROMATECT®-MC
2
2
3
3
4
4
5
5
6
7
6
8
7
8
9
9
10Opis proizvoda
11 12 13 14 15 16 17
Kalcijumsilikatne ploče, ojačane vlaknima, neosetljive na vlagu, velikih
formata i samonosive.
10 11 12 13 14 15 16 17
Oblasti primene
Unutrašnje konstrukcije za poboljšavanje toplotne izolacije, za regulaciju
unutrašnje kondenzacije, za oblaganje zidova, za regulaciju mikroklime i za
rekonstrukciju stambenih prostora posle oštećenja usled požara i vode.
Klasa gorivosti materijala
A- Negorivo, ÖNORM B 3800 Deo 1
Tehnički podaci
Zapreminska masa ρ:
Alkalitet (pH-vrednost):
Toplotna provodljivost λ:
Relativni koeficijent difuzije vodene pare µ:
20
ca. 300 kg/m³
Sadržaj vlage:
ca. 9
Obrada površine:
ca. 0,060 W/(mK)
Mogućnost odlaganja:
ca. 6,0
3 - 5 % (na suvom vazduhu) ;
Vidna strana glatka, zadnja blago nabrana
Deponije građevinskog šuta i inertnih materijala
klase I (EAK - Odluka 17 00 00).
Promat – proizvodi
Tehnički podaci, obrada, preporuke
PROMATECT®-H-ploče za tunele
Opis proizvoda
Silikatna ploča otporna prema požaru, sa cementnim vezivom, otporna na
vlagu i mržnjenje, velikih formata i samonosiva.
1
Oblasti primene
Zaštita od požara u tunelogradnji.
Klasa gorivosti materijala
2
1
A- negorivo, ÖNORM B 3800 Deo 1
Tehnički podaci
Zapreminska masa ρ:
Alkalitet (pH-vrednost):
Toplotna provodljivost λ:
Relativni koeficijent difuzije vodene pare µ:
ca. 870 kg/m³
Sadržaj vlage:
ca. 12
Obrada površine:
ca. 0,175 W/(mK)
Mogućnost odlaganja:
ca. 20,0
5 - 10 % (na suvom vazduhu) ;
Vidna strana glatka, zadnja blago nabrana
Deponije građevinskog šuta i inertnih materijala
klase I (EAK - Odluka 17 00 00).
PROMATECT®-T-ploče za tunele
Opis proizvoda
PROMAXON-ploča otporna prema požaru, sa cementnim vezivom,
neosetljiva na vlagu i mržnjenje, velikih formata i samonosiva.
Oblasti primene
Zaštita od požara u tunelogradnji i za specijalne namene.
Klasa gorivosti materijala
A- negorivo, ÖNORM B 3800 Deo 1
Tehnički podaci
Zapreminska masa ρ:
Alkalitet (pH-vrednost):
Toplotna provodljivost λ:
Relativni koeficijent difuzije vodene pare µ:
ca. 900 kg/m³
Sadržaj vlage:
ca. 10
Obrada površine:
ca. 0,212 W/(mK)
Mogućnost odlaganja:
ca. 5,0
< 5 % (na suvom vazduhu) ;
Vidna strana glatka, zadnja blago nabrana
Deponije građevinskog šuta i inertnih materijala
klase I (EAK - Odluka 17 00 00).
21
2
Promat – proizvodi
Tehnički podaci, obrada, preporuke
2
2
Na vlagu neosetljive PROMATECT®-H- i lakše PROMATECT®-L-, -LS- i -L500ploče otporne prema požaru izrađene su na bazi silikata, PROMATECT®-200
i PROMATECT® 100, tip A, na bazi mineralima vezanog PROMAXON®-a.
3
4
5
6
7
8
9
Promat-ploče otporne prema požaru su negorive, u klasi građevinskih materijala A1 prema DIN 4102. Proizvodnja je pokrivena sistemom upravljanja
kvalitetom prema ISO 9001.
3
4
5
6
7
8
9
Mnogobrojne mogućnosti primene leže u svim područjima konstruktivne
izgradnje i kućnih instalacija. Male debljine oblaganja i mala težina Promatkonstrukcija, kao i mogućnost prethodne pripreme daju najveću meru
ekonomičnosti.
Kao završna površinska obrada mogu se primeniti bilo koji na tržištu
raspoloživi sistemi – premazi, nanosi i sl. Preporučujemo da se pre konačne
odluke i izvođenja radova sprovedu odgovarajuća ispitivanja. Svi navedeni
tehnički podaci su srednje vrednosti iz proizvodnje.
10 11 12 13 14 15 16 17
za impregnaciju 2000, zbog svoje ve10Istovremeno,
11 Promat®-sredstvo
12 13
14 Pri15
like sposobnosti
prodiranja,
učvršćuje podlogu.
tome ne16
dolazi do17
ugrožavanja difuzije vodene pare kroz impregnisanu površinu.
Posle odgovarajuće pripreme, mogu se lepiti tapete bilo koje vrste, npr.
papirne tapete, tapete sa metalnom folijom, PVC-tapete itd. Za dekorativne negorive površine primenjuju se silikatne boje i tkanine od staklenih
vlakana.
Površinka obrada PROMATECT®-H, -L-, -LS- i -L500
• impregnisanje
• premazivanje
• hidrofobiranje
• lakiranje
• špahtlovanje
• oblaganje pločicama
• malterisanje
• tapetiranje
Na zahtev se dostavljaju liste podesnih fabrikata za sve navedene vrste
obrade površine ploče.
PROMATECT®-oblaganja, koja su izložena spoljnjoj sredini, moraju da
se štite podesnim površinskim obradama ili dodatnim pokrivkama.
Pojedinosti ćete dobiti, na zahtev, od našeg Tehničkog odeljka t2.
Zavisno od zahteva, na površinu ploče se mogu nanositi sistemi premaza
različitih kvaliteta, npr. disperzione boje, sintetički lakovi, poliuretanski
lakovi (npr. D-D-lak), slojevi sa tečnim sintetičkim materijalima, npr. Na
bazi epoksida ili na PVC-bazi. Pri tome treba uvažiti tehničke podatke
proizvođača materijala koji se nanose. Pre izvođenja, molimo da
sprovedete sopstvena ispitivanja pogodnosti za nanošenje.
-Važna preporuka
PROMATECT®-ploče imaju sposobnost upijanja i alkalne su (videti „Tehničke
podatke” za bilo koju ploču). Podaci o podesnim fabrikatima – proizvodima
za prethodnu pripremu PROMATECT®-ploča mogu se dobiti na zahtev.
PROMATECT®-ploče se grundiraju pre nanošenja lepkova, boja itd. Pogodna su uobičajena alkalno otporna sredstva za grundiranje. Pri tome dolazi
do neutralizacije alkalnosti.
-PROMATECT®-H-ploče sa keramičkim površinama
Izveštaj o istraživanju pogodnosti primenePROMATECT®-H-ploča kao
moguće podloge za keramičke obloge postoji. Na zahtev se dobija informacija o ispitanim vrstama sredstava za lepljenje.
Moguće je lepljenje keramičkih pločica i mozaika, kao i tankih crepova.
Može se primeniti malter sa hidrauličkim vezivom, disperzioni lepak i lepak
na bazi epoksida.
Za špahtlovanje u unutrašnjim prostorima primeniti Promat®-masu za
špahtlovanje.
Kod dodatne primene odgovarajućih ankera od plemenitog čelika moguća
su, takođe, i oblaganja prirodnim kamenom.
Primenljivi su, takođe, i dekorativni slojevi različitih vrsta, na bazi hidraulički
vazanih maltera ili sintetičkih disperzija.
- Premazivanje
Pomoću Promat®-sredstva za impregnaciju 2000 postiže se odobrena impregnacija protiv prokišnjavanja, vlage i vode pod pritiskom.
Primenjuju se uobičajene disperzione boje. Prethodni premaz nanosi
se kao razblažena boja (max. 10 % vode). Za završni premaz boja se ne
razblažuje.
- Tapetiranje
Površinska obrada PROMATECT®-200 i PROMATECT® 100,
-Špahtlovanje fuga
Za špahtlovanje spojeva ploča treba primeniti Promat®-masu za
špahtlovanje. Ploče otporne prema požaru međusobno se spajaju slažu pri zazorima – fugama od 3 mm. Špahtlovanje se vrši u tri radna koraka:
Najpre se fuga po celoj dubini ispuni Promat®-masom za špahtlovanje.
Zatim se polaže traka za fuge (mrežasta tkanina). Posle nanošenja i
očvršćavanja mase za špahtlovanje fuga se izravnava pomoću Promat®mase za špahtlovanje, uz uklanjanje suvišnog materijala.
Pored ovoga, treba uzeti u obzir i podatke o odgovarajućoj Promat-konstrukciji, kao i zvanične dokaze za konstrukcije otporne prema požaru, kao
i tehnički list za Promat®-masu za špahtlovanje.
Promat-ploče otporne prema požaru mogu se obrađivati uobičajenim
mašinama i alatima, i međusobno, kao i na druge građevinske materijale i
građevinske elemente mogu se pričvršćivati uobičajenim mehaničkim elementima za pričvršćivanje – spajanje.
22
Površina ploče se najpre očisti razblaženim sredstvom za tapetiranje ili
mehanički. Zatim se tapet premaže i nalepi se na površinu. Lepak se bira
prema vrsti tapete.
Posebno upozorenje
Kako je ispitivanje potrebnih pretpostavki kao i primenjenih matoda obrade
izvan našeg uticaja, naše su preporuke da se uvek izvrši prilagođavanje
lokalnim uslovima. Pre završnog izvođenja radova trebalo bi sprovesti sopstvene oglede.
Promat – proizvodi
Tehnički podaci, obrada, preporuke
Sečenje / Sečenje ručnom kružnom testerom
- Stacionarne velikoformatne kružne testere
Sečenje se vrši bez probleme, kao u slučaju drveta ili iverica. Preporuka
je da se pri sečenju koristi list testere sa prevlakom od tvrdih metala.
Podešavanje i pričvršćivanje se ispituje i po potrebi se koriguje. Treba
podesiti predviđenu dubinu sečenja, pri čemu vrhovi zubaca treba da
prelaze površinu ca. 15 mm - optimalno podešavanje garantuje dugo
vreme upotrebe listova testere.
Treba uvažiti osnovne podatke (videti „Testerisanje/ Sečenje ručnom testerom”). Ploča se ravnomerno gura testerom, bez prekida. Dovoljno je guranje
rukom. Kada dođe do prekida, ploča se podiže. Dalje sečenje se nastavlja
pod kosim uglom u odnosu na ravan stola, a ploča se spušta ravnomernim
pomeranjem - guranjem.
Ploča mora sigurno da naleže i mora da bude osigurana od pomeranja.
Mora se voditi računa o sigurnom vođenju mašine.
1
- Formati listova kružne testere
Prečnik:
Broj obrtaja:
Zupci:
300 - 400 mm
ca. 500 - 1000 o./min
36 - 56 komada/list
1
Mogu se primeniti uobičajene mašine i listovi kružne testere:
• ručno
kružno testerisanje sa opremom za isisavanje, u slučaju malih
gradilišta ili dodatnih radova,
-Uređaji za razdvajanje/Izvođenje sa automatskim pomeranjem
• prenosive
Uvažiti podatke proizvođača, npr. Steup, Kolb i dr.
• Velikoformatne kružne testere sa opremom za isisavanje – za stacionarni
Napomena:
Broj zubaca utiče na vek listova kružne testere – pri većem broju zubaca
dobija se duži vek trajanja listova kružne testere.
kružne testere sa odvojenom prenosnom opremom za isisavanje, podesne za veća gradilišta kao i za male do srednjih radionica,
pogon – za izradu isečaka – delova u tačnim merama,
• potpuno automatizovani uređaji za sečenje, sa elektronskim upravljanjem i opremom za isisavanje prašine, stacionarni ili prevozni.
- Komadno sečenje
Listovi ručne kružne testere
Prečnik:
Broj obrtaja: Zupci: Tip:
180 mm (po mašini)
ca. 3000 o./min
36 - 56 komada/list
npr. GUHDO TFS
Za uobičajene mašine: AEG, Black & Decker, Bosch, Elu, Festo, Haffner, Inca,
Mafell, Makita, Reich, Scheer, Skil i dr.
Primenjuje se za manje radove - isečke. Ovde se koriste dobro naoštreni i
tvrdim metalima premazani listovi testere.
- Bušenje
Primenjivati uobičajene HSS-bušilice.
- Posebna pažnja
Pri obradi (sečenje, bušenje, glačanje itd.) nastaje prašina. Prašina može
da ugrozi zdravlje. Sprečiti kontakt sa očima i kožom. Ne udisati prašinu.
Prašina se mora isisavati. Voditi računa o graničnim vrednostima za prašinu.
Zahtevati podatke o sigurnim vrednostima.
Elementi za spajanje
- Zakucavanje eksera
Najekonomičnija je izrada elemenata za spajanje pomoću uređaja –
vazdušnih presa za izradu klamerica, kao što su npr. pojedinačni uređaji sa
prenosivim kompresorom, ili stacionarni uređaji sa više spojenih aparata.
Moguća primena svih vrsta eksera, takođe žičanih eksera.
- Spajanje vijcima
Za izradu dobrih elemenata sa navojem u igri su elektro-narezivači sa kontinuiranim pogonom i kliznim kuplovanjem.
Vrsta i mere elemenata za spajanje usvajaju se prema odgovarajućem radnom listu – za konkretnu konstrukciju.
- Spajanje stezaljkama
Stezaljke od čelične žice mogu da budu prevučene prijanjajućim lakom.
U slučaju spajanja pomoću aparata sa vazduhom pod pritiskom, mora se
obezbediti pritisak ca. 6 do 8 bar. Spajanje stezaljkama može se vršiti po
površini ploče ili na ivici ploče.
2
Primenjuju se samourezujući vijci ili vijci za iverice, npr. ABC-SPIX®-vijci, ili
za PROMATECT®-H-ploče, prvenstveno BÜHNEN-Hobau-vijci. Pričvršćivanje
vijcima moguće je kako po površini ploče, tako i po ivici ploče.
Za međusobno spajanje vijcima Promat-ploča otpornih prema požaru,
jedne za drugu preko ivica, na podkonstrukciju i na drvene delove
podkonstrukcije,posebno su podesni očeličeni brzourezujući vijci sa krstastim urezom, oštrim navojem i dubokim zahvatom navoja, sa vitkom
glavom i malim uglom prodiranja ≤ 75° i sa frezovanim rebrima na glavi
vijka.
23
2
Promat – proizvodi
Tehnički podaci, obrada, preporuke
2
2
Za spajanje ploča primenjuju se vijci sa delimičnim navojem. Vijci stvaraju sigurnu i na sile otpornu vezu – bez obrazovanja zazora (“tonjenje” ili
izdizanje građevinskog elementa). Građevinski elementi su međusobno
čvrsto spojeni silom zatezanja između glava vijaka i navoja u donjem delu
građevinskog elementa.
3
4
3
4
5
5
6
6
7
8
7
8
9
9
Takvi vijci su, npr., vijci SPIX®-S firme ABC, vijci sa skrivenom (uranjajućom)
glavom sa frezovanim rebrima. Oni su takođe podesni za pričvršćivanje vijcima u elementima podkonstrukcija, izrađenim od:
• čeličnog lima
• drveta
• iverica (odn. drugih prefabrikovanih tvrdopresovanih ploča na bazi
drveta)
Nakon navijanja i utiskivanja vijaka ivice su međusobno spojene i glave vijaka se špahtluju Promat®-masom za špahtlovanje. U vlažnim prostorijama
i u spoljnjoj sredini u ove svrhe se primenjuju cementne mase za izravnavanje.
Kod vidljivih mesta spajanja primenjuju se „upušteni vijci” sa uglom
upuštanja 90°. Tada se vrši prethodno bušenje i glačanja, a glave vijaka su
upuštene.
Dužina vijka je određena podacima iz Promat-listova za konstrukcije i
zvaničnim dokazima za konstrukcije za zaštitu od požara. U opštem slučaju,
dužina vijka mora da bude 2,5 puta veća od debljine građevinskog elementa koji se spaja, a koji je izrađen od Promat-ploča otpornih prema požaru.
Zavisno od područja i mesta primene, koriste se sledeći brzourezujući vijci:
• pocinkovani, žuto pasivizirani,
• mesingani,
• poniklovani,
• brunirani
• galvanski pocinkovani, plavo-/žuto-hromatirani, i
• sa čvrsto prijanjajućim sintetičkim slojevima.
• Ojačani standardni čelici
• A2 - materijal br. 1.4303
• Nerđajući plemeniti čelik
• A4 - materijal br. 1.4401
Tehnički podaci i mere brzourezujućih vijaka ABC-SPIX®-S sa skrivenom
glavom sa frezovanim rebrima, usvajaju se prema tehničkom radnom listu
firme Altenloh, Brinck & Co.
Preporuke
- Skladištenje
Sve Promat-ploče otporne prema požaru moraju se skladištiti u suvom
prostoru.
- Posebno upozorenje
Preporuke za pripremu i montažu, definisane u okviru Promat-listova za
konstrukcije i u okviru zvaničnih dokaza moraju se uvažavati.
Naše preporuke zasnivaju se na našim dosadašnjim iskustvima iz prakse i
na brižljivo sprovedenim istraživanjima, i dalje će se, u hodu, dopunjavati
i proširivati.
Pošto je preispitivanje potrebnih pretpostavki kao i primenjenih metoda
pripreme i obrade izvan našeg područja uticaja, naše preporuke je da se
izvrši prilagođavanje lokalnim uslovima. Pre konačnog izvođenja radova
trebalo bi sprovesti sopstvene testove.
24
10 11 12 13 14 15 16 17
10 11 12 13 14 15 16 17
Promat – proizvodi
Tehnički podaci, obrada, preporuke
PROMAT® Systemglas G30 – sistemsko staklo
Opis proizvoda
Promat®-SYSTEMGLAS je kompozitno staklo otporno prema
požaru, sa modifikovanim međuslojevima. Promat®-SYSTEMGLAS pruža posebna svojstva zaštite od požara i omogućava nov
način građenja – kao što su potpuno ostakljeni zidovi sa silikonskim
fugama, ili vrata otporna prema požaru sa naglašeno uskim
okvirima.
Oblasti primene
1
2
1
Promat®-SYSTEMGLAS se primenjuje u PROMAGLAS®sistemskim konstrukcijama G30 i R30.
Promat-konstrukcije 485.32 do 485.38, 485.43 i 485.65/66
25
2
Promat – proizvodi
Tehnički podaci, obrada, preporuke
PROMAT® Systemglas F30 – sistemsko staklo F30
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
7
7
8
8
9
9
10Opis proizvoda
11 12 13 14 15 16 17
Promat®-SYSTEMGLAS je kompozitno staklo otporno prema požaru, sa
modifikovanim međuslojevima. Promat®-SYSTEM-GLAS pruža posebna
svojstva zaštite od požara i omogućava nove načine građenja – kao što su
potpuno ostakljeni zidovi sa silikonskim fugama, ili vrata otporna prema
požaru sa naglašeno uskim okvirima (ramovima).
10 11 12 13 14 15 16 17
Oblasti primene
Promat®-SYSTEMGLAS se primenjuje u PROMAGLAS®sistemskim konstrukcijama F30 i T30.
Promat-konstrukcije 485.32 do 485.38, 485.43 i 485.65/66
26
Promat – proizvodi
Tehnički podaci, obrada, preporuke
PROMAT® Systemglas F60 – sistemsko staklo F60
Opis proizvoda
Promat®-SYSTEMGLAS je kompozitno staklo otporno prema požaru, sa
modifikovanim međuslojevima. Promat®-SYSTEM-GLAS pruža posebna
svojstva zaštite od požara i omogućava nove načine građenja – kao što su
potpuno ostakljeni zidovi sa silikonskim fugama.
1
Oblasti primene
Promat®-SYSTEMGLAS se primenjuje u PROMAGLAS®sistemskim konstrukcijama F60.
2
1
27
2
Promat – proizvodi
Tehnički podaci, obrada, preporuke
PROMAT® Systemglas F90 – sistemsko staklo F90
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
7
7
8
8
9
9
10Opis proizvoda
11 12 13 14 15 16 17
Promat®-SYSTEMGLAS je kompozitno staklo otporno prema požaru, sa
modifikovanim međuslojevima. Promat®-SYSTEM-GLAS pruža posebna
svojstva zaštite od požara i omogućava nove načine građenja – kao što su
potpuno ostakljeni zidovi sa silikonskim fugama.
10 11 12 13 14 15 16 17
Oblasti primene
Promat®-SYSTEMGLAS se primenjuje u PROMAGLAS®-sistemskim konstrukcijama F90.
28
Promat – proizvodi
Tehnički podaci, obrada, preporuke
PROMAGLAS® G30 – staklo G30
Opis proizvoda
PROMAGLAS® je kompozit sastavljen od više stakala sa međuslojevima koji
služe za zaštitu od požara. Međuslojevi se aktiviraju u slučaju pojave požara
i obrazuju visokovrednu izolaciju, tako da se prostor štiti od prodora toplotnog zračenja, čime se sprečava zagrevanja odn. Paljenje gorivih materijala
na strani koja nije direktno izložena požaru.
1
Oblasti primene
1
PROMAGLAS® 30 se primenjuje za protivpožarna ostakljenja i za izradu
vrata otpornih prema požaru u klasama otpornosti prema požaru
G30 odn. R30.
29
2
2
Promat – proizvodi
Tehnički podaci, obrada, preporuke
PROMAGLAS® F30 – staklo F30
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
7
7
8
8
9
9
10Opis proizvoda
11 12 13 14 15 16 17
PROMAGLAS® je kompozit sastavljen od više stakala sa međuslojevima koji
služe za zaštitu od požara. Međuslojevi se aktiviraju u slučaju pojave požara
i obrazuju visokovrednu izolaciju, tako da se prostor štiti od prodora toplotnog zračenja, čime se sprečava zagrevanja odn. Paljenje gorivih materijala
na strani koja nije direktno izložena požaru.
10 11 12 13 14 15 16 17
Oblasti primene
PROMAGLAS® F30 se primenjuje za protivpožarna ostakljenja i za izradu
vrata otpornih prema požaru u klasama otpornosti prema požaru
F30 odn. T30.
30
Promat – proizvodi
Tehnički podaci, obrada, preporuke
PROMAGLAS® F60 – staklo F60
Opis proizvoda
PROMAGLAS® je kompozit sastavljen od više stakala sa međuslojevima koji
služe za zaštitu od požara. Međuslojevi se aktiviraju u slučaju pojave požara
i obrazuju visokovrednu izolaciju, tako da se prostor štiti od prodora toplotnog zračenja, čime se sprečava zagrevanja odn. Paljenje gorivih materijala
na strani koja nije direktno izložena požaru.
1
Oblasti primene
1
PROMAGLAS® F60 se primenjuje za protivpožarna ostakljenja u klasama
otpornosti prema požaru F60.
31
2
2
Promat – proizvodi
Tehnički podaci, obrada, preporuke
PROMAGLAS® F90 – staklo F90
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
7
7
8
8
9
9
10Opis proizvoda
11 12 13 14 15 16 17
PROMAGLAS® je kompozit sastavljen od više stakala sa međuslojevima koji
služe za zaštitu od požara. Međuslojevi se aktiviraju u slučaju pojave požara
i obrazuju visokovrednu izolaciju, tako da se prostor štiti od prodora toplotnog zračenja, čime se sprečava zagrevanja odn. Paljenje gorivih materijala
na strani koja nije direktno izložena požaru.
10 11 12 13 14 15 16 17
Oblasti primene
PROMAGLAS® F90 se primenjuje za protivpožarna ostakljenja i za izradu
vrata otpornih prema požaru, u klasama otpornosti prema požaru
F90 odn. T90.
32
Promat – proizvodi
Tehnički podaci, obrada, preporuke
UV-Postojanost
Specijalni formati
Promat®-SYSTEMGLAS i PROMAGLAS® u tipu 1 -0 primenjuju se u
unutrašnjim prostorima zgrada. Pri tome se mora voditi računa o tome da
nikakvo UV-zračenje, koje potiče od, npr., insolacije preko UV-propusnih
krovnih stakala, svetiljki, ili iz drugih izvora, direktno ili indirektno ne deluje
na staklo za zaštitu od požara. Ukoliko se računa sa 1- ili 2-stranim (obostranim) UV-zračenjem, treba ugraditi specijalno opremljene tipove stakala
(videti tehničke podatke za tipove 2, 3, 5 i 10). Za stakla tipa 2, 3 i 5 pri tome
se pažnja mora obratiti i na ispravnu bočnu ugradnju (videti nalepnicu sa
oznakom, suvi žig = unutrašnja strana).
Pored uobičajenih pravougaonih ili kvadratnih formata, Promat®SYSTEMGLAS i PROMAGLAS® mogu se isporučivati u različitim oblicima,
npr. ovalnim, trapezastim, trougaonim itd. Narudžbine za formate nepravougaonih oblika moraju da budu propraćene egzaktnim skicama odn., u
slučaju potrebe, odgovarajućim šablonima.
Svojstva sigurnosti
Promat®-SYSTEMGLAS i PROMAGLAS® ispunjavaju sigurnosna saobraćajna
svojstva i u smislu DIN 1259 smatraju se sigurnosnim staklima. Sprovedena
su odgovarajuća ispitivanja prema DIN 52337/EN 12600 (ogled udarnim
klatnom), DIN 52338 (ogled pada kugle) kao i DIN 18032 (ispitivanje sigurnosti na udar bačene lopte).
1
1
Ukoliko postoji međusobno odstupanje mera prema skici u odnosu na
šablon, za izradu stakla biće merodavna mera sa šablona.
Šabloni moraju da budu izrađeni od materijala koji ostaju dimenzionalno
stabilni pod uticajem klimatskih uslova ili vlage. Materijal mora da ima
glatku površinu (spoljna strana), kako bi se sprečilo “škrabanje” i grebanje
stakla.
Oblik isporuke
Promat®-SYSTEMGLAS i PROMAGLAS® isporučuju se u fiksiranim merama,
pripremljena za ugradnju. Naknadna obrada na licu mesta nije moguća.
Ugradnja
Pre ugradnje stakla se ispituju na evtl. Vidljiva oštećenja; oštećena stakla, ili
stakla sa prisutnim oštećenjima se ne smeju ugrađivati.
Ivice stakala za sve vrste stakala opremljene su specijalnim ivičnim zaštitnim
trakama. Ova ivična zaštita ne sme da bude oštećena, uklonjena ili izmenjena. Stakla sa oštećenom ivičnom zaštitom ne smeju se ugrađivati. Kod
primene masa za zaptivanje koriste se hemijski neutralni silikoni. U slučaju
varijanti sa „finom ivicom”-varijanta Promat®-SYSTEMGLAS, treba primeniti
Promat®-SYSTEMGLAS-Silikon.
Specijalna izvođenja
Specijalna izvođenja, kao npr. uz ispitivanjem dokazana svojstva prigušenje
udara bačenim predmetom, loma ili prolaska metka, moguće je isporučiti.
Zahtevi građevinske regulative
U ivičnom području širine do 20 mm mogu da se pojave mehurići (uslovljeno proizvodnim procesom), koji će biti pokriveni ramovima (okvirima).
U unutrašnjosti stakala mogu da se pojave veoma mali mehurići ili čvorići,
koji su jedva vidljivi. Ove osobenosti stakala za zaštitu od požara ne utiču na
funkciju stakla i nisu osnov za reklamaciju. U pogledu izgleda stakala važi
standard DIN EN ISO 12543-6.
Stakla za zaštitu od požara su građevinski elementi koji zahtevaju
odgovarajuća odobrenja, koja su integralni deo propisa u okviru Opštih
odobrenja za primenu u građevinarstvu (ABZ) i u nadležnosti su Nemačkog
instituta za građevinsku tehniku (DIBt), Berlin. Ugradnju stakala Promat®SYSTEMGLAS i PROMAGLAS® može vršiti samo od strane Promata odobrenog i školovanog stručnog kadra. U području je dogovornosti preduzeća
koje izvodi radove da preispita uslove ugradnje i da u slučaju odstupanja
od zvaničnih dokaza i uslova ugradnje vodi brigu o tome da se obezbede
odgovarajuće saglasnosti. Pored toga, moraju se uvažiti svi prateći standardi i propisi. Promat ne može da preuzme odgovornost za posledice koje
mogu da proisteknu iz primene konstrukcije koja nije ispitana i dokazana, ili
za koju nisu ispunjeni deklarisani uslovi.
Transport i skladištenje
Za posebnu pažnju
Promat®-SYSTEMGLAS- i PROMAGLAS®-stakla se postavljaju na oslonac u
vertikalnom položaju i pod pravim uglom, i osiguravaju se od izvrtanja i
pada, npr. primenom “jarčeva” nagiba ca. 5° do 6°. Ne sme se ređati, jedno
naspram drugog, više od 20 stakala, opremljenih elastičnim međuosloncima
- odbojnicima, npr. od filca.
U svakom slučaju treba uvažiti granične uslove, kao, npr., podatke u vezi sa
građevinskom fizikom.
U osnovi treba slediti odredbe i detaljne podatke iz opštih odobrenja za primenu u građevinarstvu.
Preporuke / Važne preporuke
Ni u kom slučaju ne lagerovati sa naležućom (oslonjenom) površinom!
Za transport na gradilišta ili u pogone koriste se podesni tehnički aparati.
Kontakt sa metalima se bezuslovno mora sprečiti.
Sve tehničke preporuke oslanjaju se na naša dosadašnja iskustva iz
prakse i na brižljivo sprovedena istraživanja. One će se dalje dopunjavati i
proširivati. Dopuna se sada odnosi na podatke aktuelnih Promat-tehničkih
podloga, kao i važećih zvaničnih dokaza. Pošto je preispitivanje potrebnih pretpostavki kao i u praksi primenjenih metoda pripreme izvan našeg
područja uticaja, naše preporuke se moraju prilagođavati lokalnim odnosima i uslovima.
Promat®-SYSTEMGLAS i PROMAGLAS® se skladište u hladnim i suvim i ventilisanim prostorijama, i štite se od UV-zračenja i insolacije. Potrebno je
obezbediti zaštitu od atmosferskih uticaja, kako pri transportu i lagerovanju
na gradilištu, tako i pre i posle montaže stakala (dopušteno temperatursko
područje: -20 °C do +45 °C). Otvaranje pakovanja mora se vršiti uz najveću
pažnju. Strana pakovanja koju treba otvoriti nosi odgovarajuću oznaku.
33
2
2
Promat – proizvodi
Tehnički podaci, obrada, preporuke
Promat®-Glashaltekonsole – Držač/nosač stakla
2
2
3
4
3
5
4
5
6
6
7
7
8
8
9
10Opis proizvoda
11 12 13 14 15 16 17
9
Držač stakla koji se zavaruje na nosače od plemenitog čelika - za postavljanje stakla za zaštitu od požara - PROMAGLAS®-sistemska konstrukcija
GG-Keln. Čelični delovi su izrađeni od plemenitog čelika i imaju mogućnost
pomeranja u svim pravcima, u funkciji uravnoteženja tolerancija. Promatdržač stakla sadrži krstasti element izrađen od specijalnog drveta, i služi kao
ugaoni nosač stakla.
10 11 12 13 14 15 16 17
Područja primene
Za izradu stakla za zaštitu od požara PROMAGLAS®-sistemska konstrukcija
GG-Keln.
Promat-konstrukcija 485.43
Obrada
Promat®-držač stakla se zavaruje na nosač od plemenitog čelika, na
odgovarajućoj visini. Detaljnije preporuke za montažu pojedinih sastavnih
delova držača stakla, kao i za podešavanje (uravnoteženje tolerancija)
priložene su uz pakovanje proizvoda.
Preporuke
- Oblik isporuke
Promat-držač stakla se isporučuje u jediničnim pakovanjima izrađenim
od stabilnog kartona. Karton sadrži sve potrebne pojedinačne delove
(uključujući vijke i drveni krstasti element) - već montirane, kao i uputstvo
za montažu.
- Za posebnu pažnju
Izrada (montaža) stakala za zaštitu od požara dopušta se, saglasno Odobrenju DIBt, samo stručnim kadrovima, koji su obučeni od strane sopstvenika Odobrenja.
34
Promat – proizvodi
Tehnički podaci, obrada, preporuke
PROMASTOP®-Brandschutzmörtel MG III – Protivpožarni malter MG III
Opis proizvoda
Suvi malter sa cementnim vezivom, koji u pravilnoj upotrebi odgovara grupi
zidarskih maltera MG III (DIN 1053 Deo 1).
1
2
Oblasti primene
PROMASTOP®-protivpožarni malter MG III je suvi malter. Upotrebljava se za
protivpožarno malterisanje u zonama protivpožarnih klapni, ventilacionih
kanala i negorivih cevi - u tavanicama i zidovima, kao i za malterisanje spojeva vrata otpornih prema požaru sa masivnim zidovima.
1
Promat-konstrukcija 620.20
- Za posebnu pažnju
Tehnički podaci
Gustina:
Pritisna čvrstoća:
Čvrstoća na savijanje:
ca. 1740 kg/m3 (očvrsnuti malter)
prosečno 24,4 N/mm²,
pri ispravnoj pripremi
prosečno 7,1 N/mm²,
pri ispravnoj pripremi.
Priprema
PROMASTOP®-protivpožarni malter MG III može se peipremati za upotrebu
svim uobičajenim mašinama za mešanje i nanošenje. Za manje količine
priprema se može vršiti ručno pomoću mašine za bušenje (bormašina) i dodatka - mešalice. Treba obratiti pažnju da mešanje bude temeljno. Nakon
umešavanja ostaviti na kratko da malter “sazri”.
Ove preporuke oslanjaju se na naša dosadašnja iskustva iz prakse i na
brižljivo sprovedena istraživanja, koja će se dalje dopunjavati i proširivati.
Pošto je preispitivanje potrebnih pretpostavki kao i u praksi primenjenih
metoda pripreme izvan našeg područja uticaja, naše preporuke se moraju
prilagođavati lokalnim odnosima i uslovima. Pre konačnog izvođenja radova, trebalo bi sprovesti sopstvene testove.
- Važna preporuka
Treba uvažiti i preporuke za pripremu maltera, koje se nalaze na pakovanju
- vrećici.
Zbog svoje velike prionljivosti za podlogu, kao i zbog sposobnosti pumpanja i tečenja, ovaj malter je iznad svega pogodan za primenu u radovima
montaže.
Temperatura na kojoj se malter priprema mora da iznosi najmanje +5 °C
- Odnos mešanja
PROMASTOP®-protivpožarni malter MG III se meša sa vodom, bez drugih
dodataka. Preporučuje se sledeći odnos:
30 kg maltera na 6,3 l vode.
Dopuštaju se manja odstupanja, u cilju prilagođavanja na specifične radne
uslove.
- Količina
Vrećica suvog maltera daje, uz ispravnu pripremu (gore navedeni odnos
mešanja) količinu svežeg maltera od ca. 15 litara (0,015 m³).
- Čišćenje
Sa kože se malter odstranjuje vodom. Na isti način se peru alati i zaprljani
podovi, ili zidovi.
Preporuke
- Oblik isporuke
Papirne vrećice, sadržaj: ca. 30 kg.
- Skladištenje
Suvo, na paletama ili drvenim osloncima! Vreme lagerovanja do 9 meseci.
35
2
Promat – proizvodi
Tehnički podaci, obrada, preporuke
PROMASTOP®-Brandschutzmörtel, Typ S – Protivpožarni malter, tip S
2
2
3
4
3
4
5
6
5
6
7
7
8
9
8
10Opis proizvoda
11 12 13 14 15 16 17
9
Suvi malter sa cementnim vezivom i lakim dodacima.
10
11 12 13 14 15 16 17
Oblasti primene
PROMASTOP®-protivpožarni malter, Tip S, je suvi malter koji se primenjuje
za zatvaranje prodora kablova kroz zidove i tavanice, u cilju sprečavanja
prenosa požara.
Promat-konstrukcija 620.12
- Za posebnu pažnju
Tehnički podaci
Priprema
Ove preporuke oslanjaju se na naša dosadašnja iskustva iz prakse i na
brižljivo sprovedena istraživanja, koja će se dalje dopunjavati i proširivati.
PROMASTOP®-protivpožarni malter, Tip S, se nasipa u rezervoar sa vodom.
Ostavi se kratko da zri, pa se promeša. U zavisnosti od količine, mešanje
se može izvesti ručno, pomoću bor-mašine i dodate mešalice, ili pomoću
mašine za mešanje. PROMASTOP®-protivpožarni malter, Tip S, meša se sa
vodom, bez drugih dodataka. Preporučuje se sledeći odnos mešanja:
Pošto je preispitivanje potrebnih pretpostavki kao i u praksi primenjenih
metoda pripreme izvan našeg područja uticaja, naše preporuke se moraju
prilagođavati lokalnim odnosima i uslovima. Pre konačnog izvođenja radova, trebalo bi sprovesti sopstvene testove.
Gustina:
ca. 900 kg/m3 (očvrsnuti malter)
20 kg maltera na 7,5 l vode.
U cilju prilagođavanja na radne uslove, dopuštena su manja odstupanja.
Veće količine maltera mogu se pripremati uobičajenim mašinama za
mešanje i nanošenje. U pogledu izbora puža i obloge puža, treba uvažiti
preporuke proizvođača mašina za izradu maltera. Malterska smeša je tokom
ca. 12 sati spremna za upotrebu odn. obradu. Temperatura pri pripremi maltera mora da iznosi najmanje +5 °C.
- Količina
Jedno pakovanje (vrećica) suvog maltera pri ispravnoj pripremi (gore
navedena vrednost odnosa mešanja) daje količinu svežeg maltera od ca. 22
litra (0,022 m3).
Preporuke
- Čišćenje
Sa kože se malter odstranjuje vodom. Na isti način se peru alati i zaprljani
podovi, ili zidovi.
- Oblik isporuke
Papirne vrećice, sadržaj: ca. 20 kg.
- Skladištenje
Suvo, na paletama ili drvenim osloncima! Vreme lagerovanja do 18 meseci.
36
Promat – proizvodi
Tehnički podaci, obrada, preporuke
Promat®-Spachtelmasse – Masa za izravnavanje / špahtlovanje
Opis proizvoda
Promat®-masa za špahtlovanje je specijalno razvijen, visokoplastificiran, beli
suvi malter sa mnogobrojnim mogućnostima primene. Ukoliko se meša sa
čistom vodom iz vodovoda, dobija se dragocena plastična masa, koja se nakon očvršćavanja čvrsto drži na podesnim zidnim i tavaničnim površinama.
Ona je aktivna za udisanje, hemijski potpuno indiferentna. Materijal se
posebno dobro drži na jako upijajućim podlogama.
1
1
Oblasti primene
Ispunjavanje i izravnavanje spojeva ploča, špahtlovanje fuga i ivica, glava
vijaka i eksera, i stezaljki. Potpuno površinsko špahtlovanje ploča. Ispunjavanje i ravnanje šupljina i procepa u zidovima, tavanicama i oblogama
izrađenim od drugih materijala.
Promat®-masa za špahtlovanje primenjuje se samo u unutrašnjim prostorima, a ne i u izrazito vlažnim prostorijama. Do završnog ravnanja masa je u
plastičnom stanju.
Tehnički podaci
- Potrošnja
- Pritisna čvrstoća prema DIN 1164
Prednost Promat®-mase za špahtlovanje je mala potrošnja, kao što pokazuju sledeći brojevi:
• posle 1 dana: • posle 28 dana:
ca. 2,0 N/mm²
ca. 9,0 N/mm²
- Čvrstoća na savijanje prema DIN 1164
• posle 1 dana:
• posle 28 dana:
ca. 1,0 N/mm²
ca. 4,8 N/mm²
• Normalno špahtlovanje:
• Popunjavanje fuga, nalepljivanje i izravnavanje:
• Potpuno površinsko izravnavanje:
ca. 250 g/m²
ca. 350 g/lfdm
ca. 1000 g/m²/mm
Preporuke
Priprema
- Označavanje
Potebno je odstraniti sve ostatke boje, mrlje i tapete. Isto tako i ostatke voska, ulja i masti. Podloga mora da bude čvrsta, bez prašine i suva. Po potrebi,
površine se mogu malo izhrapaviti i nakvasiti.
Označavanje na etiketi proizvoda odgovara aktuelnom stanju regulative.
- Oblik u isporuci
Promat®-masa za špahtlovanje je upotrebljiva u trajanju ca. 45 minuta.
Eventualno očvrsnuta masa ne može se dovesti do upotrebljivosti naknadnim dodavanjem vode. Priprema je moguća na temperaturama iznad +5 °C.
Nanošenje se vrši čeličnom glet-špahtlom ili aparatom za nanošenje maltera.
Fuge ploča mogu da budu širine do 10 mm. U zavisnosti od sposobnosti
upijanja ploče, potrebno je ispuniti ca. 1,0 bis 1,5 m osnove fuge, umetnuti armaturu za fuge, pritisnuti špahtlom, ravnati i naneti masu. Osušeni
namaz sa armatutom u fugi ponovo premazati i izravnati (u širini ca. 25
cm) i na kraju, nakon sušenja, pomoću jednog finog sloja izvući dovoljnu
širinu ka površini ploče. U cilju postizanja glatke površine može se preduzeti
brušenje neravnina.
Glave vijaka i sl. Popunjavati i izravnavati dva puta, a po potrebi i više puta,
Promat®-masom za špahtlovanje.
- Odnos mešanja, mešanje
Suvi prah, u papirnim vrećicama, sadržaj: 25 kg.
- Skladištenje
Promat®-masa za izravnavanje mora se skladištiti u suvom.
Trajanje skladištenja iznosi ca. 6 meseci.
Oštećeno pakovanje ponovo dobro zatvoriti.
- Za posebnu pažnju
Ove preporuke oslanjaju se na naša dosadašnja iskustva iz prakse i na
brižljivo sprovedena istraživanja, koja će se dalje dopunjavati i proširivati.
Pošto je preispitivanje potrebnih pretpostavki kao i u praksi primenjenih
metoda pripreme izvan našeg područja uticaja, naše preporuke se moraju
prilagođavati lokalnim odnosima i uslovima. Pre konačnog izvođenja radova, trebalo bi sprovesti sopstvene testove.
Za 25 kg Promat®-mase za špahtlovanje (originalna vrećica) primeniti ca.
10,5 I čiste vode (voda iz vodovoda). Usuti Promat®-masu za špahtlovanje
tako da na površini ostane nešto slobodne vode, i ostaviti ca. 2 minuta da
zgušnjava.
Mešati, ručno ili mašinom, do stvaranja žitke mase. Naknadno ne dosipati
(opasnost stvaranja grudvica). Drugi dodaci nisu potrebni i ne smeju se dodatno umešavati.
Do završnog ravnanja, masa je u plastičnom stanju.
37
2
2
Promat – proizvodi
Tehnički podaci, upotreba, uputstva
Promat®-Kleber K84 - Promat®-lepak K84
2
2
3
4
3
5
4
5
6
6
7
7
8
8
9
10Opis proizvoda
11 12 13 14 15 16 17
9
Lepak na bazi vodenog stakla, modifikovan dodatnim neorganskim puniocima. Promat®-lepak K84 ima kašastu konzistenciju.
10 11 12 13 14 15 16 17
Oblasti primene
Po pravilu, lepak se koristi u građevinskoj tehničkoj zaštiti od požara - kao
pomoć pri montaži, a osim toga i za zaptivanje PROMA-TECT®-ventilacionih
kanala, kao i u vidu pomoći pri montaži u smislu obrade lakih izolacionih
materijala. Primenjuje se u unutrašnjim prostorima, izuzimajući vlažne i
mokre prostorije.
Promat®-lepak K84 se primenjuje za lepljenje ploča:
•
•
PROMATECT®-H
PROMATECT®-LS
• PROMATECT®-L
• PROMATECT®-L500
Promat®-lepak K84 podesan je, takođe, i za lepljenje gorenavedenih ploča
na beton i gasbeton, uz dodatna mehanička pričvršćenja.
Tehnički podaci
- Količina za nanošenje
- Požarna svojstva
Za lepljenje velikih površina ca. 1,2 do 1,8 kg/m2, pri čemu utrošak materijala zavisi od stanja površina materijala koji se lepe.
Promat®-lepak K84 je neorganski i u slučaju požara ne razvija štetne ili zapaljive gasove. Negoriv materijal, DIN 4102-A1.
- Vreme vezivanja
Promat®-lepak K84 je rastvorljiv vodom. Zbog toga sve lepljene površine
moraju da budu zaštićene od vode.
Proces vezivanja odvija se na slogovima, na ravnoj podlozi. Na temperaturama od ca. +20 °C očvršćavanje je bezuslovno završeno nakon 12 sati. Kod
lepljenja materijala velike gustine usled smanjenog dotoka vazduha mora
se računati sa dužim vremenima vezivanja.
Upotreba
- Čišćenje alata
- Svojstvo vlažnosti
Pre upotrebe lepak dobro promešati, tube dobro izgnječiti.
Površine koje se lepe moraju da budu suve, oslobođene prašine i masnoća.
Konzistencija lepka zavisi od temperature. Pri nižim temperaturama lepak
postaje krut i mora se zagrejati u vodenom kupatilu. Najpovoljnije temperature za nanošenje leže u opsegu od +10 °C do +20 °C. Najniža temperatura
nanošenja, temperatura materijala koji se lepe i temperatura radnih prostorija ne sme da bude niža od +5 °C. To se odnosi i na temperaturu tokom
procesa očvršćavanja.
- Način nanošenja
Nanošenje lepka može se vršiti sa jedne strane. Suvi komad koji se obrađuje
lako protrljati obrćući ga, kako bi se postiglo optimalno pokrivanje lepkom, kao i popunjavanje fuga. Kod lepljenja materijala različitih gustina,
nanošenje lepka se vrši na materijal veće gustine. Pri tome se mora paziti da
se na površini sloja lepka ne obrazuje zatvorena pokožica. Slobodno vreme
do vezivanja lepka iznosi oko 3 minuta. Ono zavisi od temperature, vlažnosti
vazduha i materijala, kao i od svojstava upijanja materijala. Lepljenje se
mora vršiti na ravnoj podlozi, kao i slaganje zalepljenih materijala.
Preveliku količinu lepka ne izvlačiti, već ukloniti špahtlom.
- Aparat za nanošenje
Špahtla, visokonazubljena, debljine (zupca) oko 3 mm (npr. PAJARITO fino
nazubljena-H ili specijalno nazubljena 21).
38
Alati se neposredno nakon upotrebe mogu oprati vodom.
Preporuke
- Označavanje
Označavanje na etiketi proizvoda odgovara stanju aktuelne tehničke regulative.
- Oblik u isporuci
Pripremljeno za upotrebu, u plastičnim pakovanjima, sadržaj: 15 kg,
i u tubama, sadržaj: 1 kg.
- Skladištenje
Vreme skladištenja iznosi najmanje 6 meseci.
Temperatura skladištenja ne sme da bude ispod +5 °C.
- Za posebnu pažnju
Ove preporuke oslanjaju se na naša dosadašnja iskustva iz prakse i na
brižljivo sprovedena istraživanja, koja će nadalje biti dopunjavana i
proširena.
Pošto je preispitivanje potrebnih pretpostavki kao i u praksi primenjenih
metoda pripreme izvan našeg područja uticaja, naše preporuke se moraju
prilagođavati lokalnim odnosima i uslovima. Pre konačnog izvođenja radova, trebalo bi sprovesti sopstvene testove.
Promat – proizvodi
Tehnički podaci, upotreba, uputstva
PROMASTOP®-Rohrmanschette, UniCollar® - Cevna obujmica, UniCollar®
Opis proizvoda
PROMASTOP®-Cevna obujmica, UniCollar® je protivpožarni trakasti element
sastavljen od trake (čelik) sa intumescentnim (ekspandujućim) materijalom,
i u zavisnosti od spoljnjeg prečnika cevi može se seći na potrebnu dužinu.
1
Oblasti primene
1
PROMASTOP®-Cevne obujmice, UniCollar® u slučaju pojave požara zatvaraju otvore u zidovima i tavanicama koji služe za provod gorivih cevi i time
sprečavaju širenje vatre i dima u druge požarne sektore.
Promat-konstrukcija 500.30
- Oblik u isporuci
Tehnički podaci
Mere trakaste obujmice
Debljina:
Širina:
Dužina:
Stabilna, kompaktna kartonska kutija sledećeg sadržaja:
oko 13 mm
oko 50 mm
oko 2250 mm (= 150 članaka)
Upotreba
- traka obujmice
- 15 stezaljki za pričvršćenje (kratke, 50 mm)
- 15 klinastih ekserčića
5 pločica za označavanje (za označavanje prodora cevi, postavljanje na
zid odn. tavanicu)
Potrebna dužina trakste obujmice za proizvoljni (spoljni) prečnik cevi koja
se štiti utvrđuje se iz podataka sadržanih u tabeli otisnutoj na kartonskom
pakovanju. Intumescentni materijal se prereže skalpelom, a čelična traka se
savija do prelamanja (na mestu gde je perforirana) - i skrati se na potrebnu
dužinu.
Na zahtev se mogu isporučiti već na odgovarajuću dužinu isečene obujmice (upakovane pojedinačno, sa priborom) kao i dugačke stezaljke za
pričvršćenje (za postavljanje 2 obujmice, jedne pored druge).
Traka se zatvara stezaljkom za pričvršćenje; ova kao i ostale stezaljke istovremeno služe za pričvršćivanje na zid / tavanicu.
- Skladištenje
Uputstvo
- Označavanje
Nakon ugradnje elementa isti se označava u pakovanju priloženom
pločicom (na zidu, ili na tavanici, gde se nalazi zaštićeni prodor).
Skladištiti u suvom.
- Za posebnu pažnju
U obzir se mora uzeti konstrukcioni list 500.30 i Opšte odobrenje za primenu
u građevinarstvu br. Z-19.17-1536.
PROMASTOP® Protivpožarne obujmice za spiro-cevi
Oblasti primene
Izrada zatvaranja F 90, na mestima gde plastične cevi imaju prodore na granici požarnog sektora.
Opis proizvoda
PROMASTOP®-protivpožarne obujmice sadrže intumescentne materijale, koji ispenjavaju u slučaju pojave požara, potiskujući plastičnu cev i
sprečavajući prenos plamena i dima u drugi požarni sektor.
39
2
2
Promat – proizvodi
Tehnički podaci, upotreba, uputstva
PROMASTOP®-Brandschutzmanschette - Protivpožarna obujmica
2
2
3
4
3
4
5
5
6
6
7
8
7
8
9
10Opis proizvoda
11 12 13 14 15 16 17
9
PROMASTOP®-protivpožarne obujmice sastoje se od dve poluobujmice
(sa kućištem od čeličnog lima), koje omogućavaju jednostavnu naknadnu
montažu oko već ugrađene i omalterisane plastične cevi.
10 11 12 13 14 15 16 17
Oblasti primene
PROMASTOP®-protivpožarne obujmice zatvaraju otvore u zidovima i tavanicama, potrebne za provođenje gorivih cevi, i time sprečavaju da se, u slučaju
požara, vatra i dim prošire u druge požarne sektore.
Promat-konstrukcija 500.20 i 600.46
Oblik isporuke
PROMASTOP®-protivpožarne obujmice su - s izuzetkom velikih obujmica i
obujmica za račvanja i savijanja cevi - pakovane sa po 2 komada u kartonskoj kutiji.
PROMASEAL®-PL-Element za fuge (spojnice)
Opis proizvoda
Fleksibilni kompozitni element od penastog materijala i PROMASEAL®-PL,
za ugradnju u, npr., dilatacione fuge. Kod dejstva požara dolazi do velikog
povećanja zapremine i stvaranja pene otporne prema požaru, koja ispunjava i zatvara fuge.
Oblasti primene
Sve fuge u građevinskim elementima, dilatacione fuge itd., kod kojih se
mora sprečiti širenje požara. Time su ubetonirane, elastične PVC-trake za
fuge, zaštićene od razaranja u požaru.
Promat-konstrukcija 482.20
Oblik u isporuci
Gotove trake, l × d oko 900 mm × 30 mm.
PROMASTOP®-Sistemski kit
Opis proizvoda
PROMASTOP®-sistemski kit je zaptivna masa već pripremljena za upotrebu,
koja ispenjava u slučaju pojave požara i time sprečava prolaz vatre i dima.
Oblasti primene
Ispunjavanje fuga, naprslina i šupljina.
Promat-konstrukcije 500.70, 630.10, 630.15, 630.20 i 630.40
Oblik u isporuci
Pripremljeno za upotrebu, u kartušama, sadržaj: 310 ml.
40
Promat – proizvodi
Tehnički podaci, upotreba, uputstva
PROMASEAL®-Mastika
Opis proizvoda
PROMASEAL®-mastika je veoma fleksibilna jednokomponentna zaptivna
masa na akrilnoj bazi, sa višestranim mogućnostima primene u građevinskoj
tehničkoj zaštiti od požara.
1
Oblasti primene
1
PROMASEAL®-mastika nalazi primenu svuda gde se zahteva protivpožarno
zaptivanje - sprečavanje prodora plamena i dima: za fuge, međuprostore,
šupljine itd.
Uputstva
Tehnički podaci
Boja:
viskoznost:
Zapreminska masa:
Klasa materijala:
Širenje, prodiranje:
Temperatura primene:
Očvršćavanje:
Bela
Pastozna masa
mokro: oko 1,6 g/cm3suvo: oko 1,8 g/cm3
Teško zapaljivo (DIN 4102-B1),
Između masivnih, mineralnih materijala
oko ±15 %
+5 °C do +35 °C
Nekoliko minuta nakon nanošenja
• dobro prijanjanje na različite podloge
• postojanost prema vodi, posle potpunog sušenja
• veoma dobra UV-postojanost
Upotreba
Podloga mora da bude suva, bez prašine, masnoća i ulja. Za pripremu osnove umeću se trake za fuge od, npr., PROMAFOAM®-C, PU-pene ili PS-tvrde
pene, odnosno utisnuta mineralna vuna.
PROMASEAL®-mastika se upresuje u fugu direktno iz pakovanja (kartuše) i
izravna se.
Temperatura podloge i temperatura pri nanošenju ne smeju da budu ispod
+5 °C.
- Označavanje
Označavanje na etiketi proizvoda odgovara aktuelnom stanju tehničke
regulative.
- Oblik u isporuci
Za primenu spremne kartiše, sadržaj: 310 ml.
- Skladištenje
PROMASEAL®-mastika se čuva u hladnom i suvom prostoru, zaštićena od
mržnjenja i toplote.
Skladištenje u originalnim zatvorenim pakovanjima 12 meseci od datuma
punjenja. Otvorene kartuše brzo upotrebiti.
- Za posebnu pažnju
Ove preporuke oslanjaju se na naša dosadašnja iskustva iz prakse i na
brižljivo sprovedena istraživanja, koja će nadalje biti dopunjavana i
proširena.
Pošto je preispitivanje potrebnih pretpostavki kao i u praksi primenjenih
metoda pripreme izvan našeg područja uticaja, naše preporuke se moraju
prilagođavati lokalnim odnosima i uslovima. Pre konačnog izvođenja radova, trebalo bi sprovesti sopstvene testove.
- Potrošnja
Potrošnja se izračunava iz
mm širine fuge × mm dubine fuge = ml mastike/metar.
Kao ispravne vrednosti dobijaju se dužine fuga (u metrima) po kartuši, prema sledećoj tabeli:
41
2
2
Promat – proizvodi
Tehnički podaci, upotreba, uputstva
PROMASEAL®-Protivpožarni kit
2
2
3
4
3
4
5
5
6
6
7
7
8
8
9
10Opis proizvoda
11 12 13 14 15 16 17
9
PROMASEAL®-protivpožarni kit je zaptivna masa bez rastvarača, koja ima
mnogostrane oblasti primene u građevinskoj tehničkoj zaštiti od požara.
PROMASEAL®-protivpožarni kit ispenjava pri dejstvu požara i pri tome obrazuje stabilnu, toplotnoizolacionu strukturu.
10 11 12 13 14 15 16 17
Oblasti primene
PROMASEAL®-protivpožarni kit zatvara fuge, dilatacione fuge i šupljine u
visokogradnji i u podzemnoj gradnji i sprečava prodor plamena i dima u
požaru. U osnovi, PROMASEAL®-protivpožarni kit primenjuje se za zaptivanje:
• prodora pojedinačnih kablova
• dilatacionih fuga
• vrata otpornih prema požaru • stakala za zaštitu od požara
• fuga u prefabrikovanoj gradnji
• fuga u lakim zidovima
• zidnih i tavaničnih priključnih elemenata
U sanacijskim radovima PROMASEAL®-protivpožarni kit zatvara rupe, pukotine, male otvore, zazore, šupljine i fuge.
Tehnički podaci
Boja:
Konzistencija:
Zapreminska masa:
Temperatura nanošenja:
Klasa materijala:
Temperatura ispenjavanja:
Povećanje zapremine:
Pritisak naduvavanja:
Svojstva vlažnosti:
Uputstva
crna
pastozno
1,2 ± 0,2 g/cm3
od +5 °C
Teško zapaljivo, DIN 4102-B1.
Od oko 150 °C
oko 7 puta (pri nesprečenom direktnom
ispenjavanju i direktnom plamenu)
do 7 bar, zavisno od primene
Pri dejstvu vlage iz vazduha
protivpožarna svojstva ostaju očuvana.
- Označavanje
Označavanje na etiketama proizvoda odgovara stanju tehničke regulative u
vreme izrade Kataloga AT1.1.
- Oblik u isporuci
Kartuše, spremne za upotrebu, sadržaj: 310 ml.
- Skladištenje
U hladnim i suvim prostorima, zaštićeno od mržnjenja i vreline. Vreme
skladištenja oko 12 meseci.
- Postojanost
PROMASEAL®-protivpožarni kit je, u ugrađenom i suvom stanju, bezuslovno
postojan na većinu tehničkih ulja i goriva, kao i prema slabim kiselinama i
bazama. Vlaga iz vazduha, voda i mraz , kao i svetlost i UV-zračenje ne utiču
na njegova protivpožarna svojstva.
- Za posebnu pažnju
Upotreba
Pošto je preispitivanje potrebnih pretpostavki kao i u praksi primenjenih
metoda pripreme izvan našeg područja uticaja, naše preporuke se moraju
prilagođavati lokalnim odnosima i uslovima. Pre konačnog izvođenja radova, trebalo bi sprovesti sopstvene testove.
Podloga mora da bude suva, bez prašine, masnoća i ulja. PROMA-SEAL®protivpožarni kit čvrsto prijanja za materijale kao što su Promat-ploče otporne prema požaru, beton, opeka, drvo, metal itd.
PROMASEAL®-protivpožarni kit se direktno utiskuje, iz kartuše, u fuge i
šupljine, a potom se izravna.
Temperatura podloge i temperatura nanošenja ne bi trebalo da budu ispod
+5 °C.
U osnovi preporučujemo nanošenje završnog sloja od podesnog materijala
(npr. PROMASEAL®-Silikon). Dilatacione fuge u spoljnoj sredini neophodno
zahtevaju nanošenje završnog sloja, pri čemu je PROMASEAL®-protivpožarni
kit nanet dovoljno duboko. U svim slučajevima širina fuge trebalo bi da iznosi najmanje 5 mm.
PROMASEAL®-protivpožarni kit može se direktno bojiti lakovima od alkidnih
smola, lakovima na bazi hlor-kaučuka, 2-K-akrilnim lakovima, 2-K-lakovima
na bazi epoksidne smole, itd.
42
Ove preporuke oslanjaju se na naša dosadašnja iskustva iz prakse i na
brižljivo sprovedena istraživanja, koja će nadalje biti dopunjavana i
proširena.
- Važno uputstvo
Uzeti u obzir odredbe Opšteg odobrenja za primenu u građevinarstvu br.
Z-19.11-419.
Promat – proizvodi
Tehnički podaci, upotreba, uputstva
Promat®-SYSTEMGLAS-Silikon – Silikon za sistemsko staklo
Opis proizvoda
Promat®-SYSTEMGLAS-Silikon je elastični jednokomponentni silikonski
zaptivni materijal, pripremljen za upotrebu, hemijski neutralno umrežen. U
reakciji sa vlagom iz vazduha odvija se proces vulkanizacije do elastičnog
materijala za zaptivanje fuga. Promat®-SYSTEMGLAS-Silikon je, zbog lakoće
upotrebe, kao i zbog dobrih svojstava prijanjanja, univerzalno primenljiv.
1
Oblasti primene
1
Promat®-SYSTEMGLAS-Silikon je univerzalni silikon za sva Promat-ostakljenja otporna prema požaru, specijalno namenjen za silikonske fuge u
PROMAGLAS®-sistemskim konstrukcijama.
Promat®-SYSTEMGLAS-Silikon je samoprijanjajući na čiste i suve površine
kao što je staklo, keramika, emajl, aluminijum, lakirano i lazur-drvo, različite
plastike i mnogi metali.
Tehnički podaci
Tonovi boje:
Viskoznost:
Zapreminska masa:
Tvrdoća Šor-A:
Razvlačenje do kidanja:
Zatezna čvrstoća:
E-modul 100%:
Prakt. dilatiranje:
Temperatura upotrebe:
Obrazovanje pokožice:
Očvršćavanje (vulkanizacija):
prozirno*, crno, sivo*
(* sa fungicidima)
pastozno, nerazlivajuće
oko 1,15 g/cm3
oko 20 - 25
oko 400 - 600 % (DIN)
oko 1,0- 1,4N/mm2(DIN)
ca. 0,35- 0,4 N/mm2 (DIN)
25%
+5 °C do +35 °C
oko 8 - 12 min (23 °C, 50 % rel. vl.)
oko 2 mm/24 h (23 °C, 50 % rel. vl.)
Uputstva
- Sigurnosna uputstva
• bezuslovno neutralnog mirisa
• podnosi premaze, ali se ne može nanositi ko premaz
• dobro prijanjanje na mnoštvo materijala
• postojano na vremenske uticaje i starenje
• UV-postojano
Upotreba
Promat®-SYSTEMGLAS-Silikon se direktno iz kartuše utiskuje u fuge i
izravnava se. Strane fuga moraju da budu čiste, suve, bez masnoće i nosive.
Temperatura podloge i temperatura nanošenja ne bi trebalo da budu ispod
+5 °C. Izravnavanje spoljne površine vrši se sredstvom za glačanje.
Zatvaranje mora da ima najmanju širinu od 3 mm.
Držati van domašaja dece. Sprečiti kontakt sa očima ili kožom, a u slučaju
kontakta temeljno isprati vodom, i zatražiti pomoć lekara. Raditi samo u dobro ventilisanim prostorima, ili pod prinudnim odsisavanjem.
Tokom nanošenja / vulkanizacije oslobađa se ekspanzivan, nadražujući materijal. Ukoliko se on udiše, u visokim koncentracijama i trajnije, ne mogu
se isključiti štete po zdravlje. Nakon očvršćavanja Promat®-SYSTEMGLASSilikon je bez mirisa i neškodljiv. Za vreme radova sa ovim silikonom ne sme
se jesti niti piti, a na kraju oprati ruke vodom i sapunom.
- Oblik u isporuci
Za primenu pripremljene kartuše, sadržaj: 310 ml.
- Skladištenje
Sprečiti neposredni kontakt sa materijalima na bazi bitumena i sa materijalima koji sadrže omekšivače, kao što je, npr., butil, EPDM, izolacioni i crni
premazi.
Promat®-SYSTEMGLAS-Silikon skladištiti u hladnom i suvom prostoru,
zaštićenom od mraza i vreline.
Može se skladištiti, u originalnim zatvorenim kartušama, najmanje 12 meseci od datuma punjenja. Oštećene / otvorene kartuše brzo upotrebiti.
Promat®-SYSTEMGLAS-Silikon nije podesan za fugovanje na mramoru i drugim vrstama prirodnog kamena, kao npr. na porfiru, granitu, kvarcitu.
- Za posebnu pažnju
- Potrošnja
Ove preporuke oslanjaju se na naša dosadašnja iskustva iz prakse i na
brižljivo sprovedena istraživanja, koja će nadalje biti dopunjavana i
proširena.
Potrošnja se računa iz:
mm širine fuge × mm dubine fuge = ml silikona/metar.
Ispravne vrednosti se mogu preuzeti iz tabele. Vrednostii su na gornjoj granici i služe kao polazna osnova za slučaj pravougaonih preseka fuga.
Pošto je preispitivanje potrebnih pretpostavki kao i u praksi primenjenih
metoda pripreme izvan našeg područja uticaja, naše preporuke se moraju
prilagođavati lokalnim odnosima i uslovima. Pre konačnog izvođenja radova, trebalo bi sprovesti sopstvene testove.
43
2
2
Promat – proizvodi
Tehnički podaci, upotreba, uputstva
PROMASEAL®-Silikon
2
2
3
4
3
4
5
6
5
7
6
7
8
9
8
10Opis proizvoda
11 12 13 14 15 16 17
9
PROMASEAL®-Silikon je elastičan, na atmosferilije postojan jednokomponentni silikon sa mnogostranim mogućnostima primene.
10 11 12 13 14 15 16 17
Oblasti primene
PROMASEAL®-Silikon nalazi primenu svuda gde treba izvršiti elastično i potpuno zaptivanje fuga, međuprostora i priključnih elemenata:
• dilatacione fuge,
• prodori cevi,
• priključci na zidove i tavanice,
• prodori kablova, itd.
Tehnički podaci
Boja:
Konzistencija:
Zapreminska masa:
Klasa materijala:
Vraćanje u prvobitno stanje:
Temperaturska postojanost:
Površinsko očvršćavanje:
Modul elastičnosti:
Čvrstoća na kidanje:
Tvrdoća Šor-A-:
Potpuno očvršćavanje:
siva (standardno)
pastozna
oko 1,18 g/cm3
Teško zapaljivo (DIN 4102-B1)
između masivnih, mineralnih materijala
>80%(DIN7389)
-40°C do +120°C
oko 20 minuta
oko 0,15 N/mm² (DIN 53504)
oko 0,5 N/mm² (DIN 53504)
oko 12 (DIN 53505)
1 mm/24 h (23 °C, 50 % rel. vl.)
• neutralnog mirisa
• dobro prijanjanje na mnoge građevinske materijale, kao, npr., kamen,
beton, metal, drvo, keramika, staklo itd.
• otpornost na atmosferilije, EKO- i UV-dejstva
Uputstva
- Označavanje
Način označavanja na etiketama proizvoda odgovara tehničkoj regulativi
koja je važila u vreme izrade Kataloga AT1.1.
- Oblik u isporuci
Za upotrebu pripremljene kartuše, sadržaj: 310 ml.
Upotreba
- Skladištenje
Podloge moraju da budu suve, bez prašine, masnoća i ulja. U osnovu fuge
polažu se zaptivne trake, alastocel-trake odn. Upresovana mineralna vuna.
PROMASEAL®-Silikon skladištiti u hladnom i suvom prostoru, zaštićen od
mraza i vreline.
PROMASEAL®-Silikon se direktno iz kartuše utiskuje u fuge i zatim se
izravnava. Izravnavanje površine silikona vrši se rastvorom sapuna u vodi.
U originalnim, zatvorenim kartušama najmanje 12 od datuma punjenja.
Oštećene kartuše brzo upotrebiti..
Temperature podloge i temperature nanošenja na bi smele da budu ispod
+5 °C.
- Za posebnu pažnju
Popunjavanje fuge silikonom mora da ima najmanju širinu 3 mm i najmanju
dubinu 5 mm. Dubinafuge trebalo bi, za slučaj dilatacionih fuga, da iznosi
2/3 širine fuge.
- Potrošnja
Potrošnja se izračunava iz
mm širine fuge × mm dubine fuge = ml silikona/metar
Tabela daje prikaz tačnih vrednosti za dužine fuga po kartuši, u metrima.
44
Ove preporuke oslanjaju se na naša dosadašnja iskustva iz prakse i na
brižljivo sprovedena istraživanja, koja će nadalje biti dopunjavana i
proširena.
Pošto je preispitivanje potrebnih pretpostavki kao i u praksi primenjenih
metoda pripreme izvan našeg područja uticaja, naše preporuke se moraju
prilagođavati lokalnim odnosima i uslovima. Pre konačnog izvođenja radova, trebalo bi sprovesti sopstvene testove.
Promat – proizvodi
Tehnički podaci, upotreba, uputstva
PROMASEAL®-ST
Opis proizvoda
PROMASEAL®-ST je organski intumescentni materijal, koji u požaru obrazuje
toplotnoizolacionu penu, zatvara fuge i otvore u građevinskim elementima,
čime sprečava prodor vatre i dima.
1
Oblasti primene
1
Zaptivke u vratima otpornim prema požaru, protivpožarnim klapnama i elementima za zatvaranje šinskih transportnih sredstava, zaptivanje prodora
cevi u kućnim instalacijama, izrada prodora, u zidovima, za električne kablove i strujne šine.
Tehnički podaci
Boja:
Konzistencija:
Zapreminska masa:
Temperatura primene:
Klasa materijala:
Povećanje zapremine
u slučaju požara:
Pritisak naduvavanja:
Lepljenje:
Svojstva vlažnosti:
Hemijska svojstva:
mrkocrveno
Savitljivo do tvrdo
> 0,45 g/cm3 (varijabilna)
≥5°C
Normalno zapaljivo, DIN 4102-B2
oko 5x (nesprečeno ispenjavanje)
bez nazivne vrednosti
Kontaktni lepak
Vlaga ne utiče na protivpožarna svojstva
U suvom stanju nije korozivno prema
čeliku i aluminijumu. U vlažnom stanju
pH-vrednost oko 4.
Postojanost na hemikalije:
Bez daljeg postojano na većinu tehničkih
ulja i goriva, kao i prema slabim
kiselinama i bazama.
Uputstva
- Oblik u isporuci
Ploče, trake ili oblikovani elementi, različitih mera.
- Skladištenje
Ne skladištiti napolju, u ostalom bez ograničenja. U uslovima normalnih
klima saglasno DIN 50014, ne postoje ograničenja u pogledu dopuštenog
vremena skladištenja.
- Važna preporuka
Treba uvažiti odredbe iz Opšteg odobrenja za primenu u građevinarstvu br.
Z-19.11-604.
PROMASEAL®-Element za ventilisanje
Opis proizvoda
PROMASEAL®-elementi za ventilisanje sastoje se od organskog intumescentnog materijala, koji u slučaju požara obrazuje toplotnoizolacionu penu,
koja zatvara otvore rebara za ventilisanje i time sprečava prodor plamena.
Oblasti primene
PROMASEAL®-elementi za ventilisanje služe za dovod i odvod vazduha
u kablovskim kanalima, slobodnim prostorima tavanica i u instalacionim
šahtovima. (*)
Promat-konstrukcija 490.6
Tehnički podaci
Mere: Klasa materijala:
Povećanje zapremine u
požaru:
Pritisak naduvavanja:
Lepljenje:
Svojstva vlažnosti:
Hemijsko svojstvo:
Postojanost na hemikalije:
Uputstva
d = 35, 45, 60, 75 mm
b x h = 93 mm x 93 mm
Normalno zapaljivo, DIN 4102-B2
oko 5x (nesprečeno ispenjavanje)
Bez nazivne vrednosti
Kontaktni lepak
Pri dejstvu vlage svojstva zaštite od
požara ostaju očuvana.
U suvom stanju nije korozivno prema
čeliku i aluminijumu. U vlažnom stanju
pH-vrednost oko 4.
Bezuslovno postojano prema većini
tehničkih ulja i goriva, kao i prema slabim
kiselinama i bazama.
- Oblik u isporuci
Oblikovani elementi pripremljeni za ugradnju, uključujući perforirani poklopac od pocinkovanog čeličnog lima.
- Skladištenje
Ne skladištiti napolju, u ostalom bez ograničenja. U uslovima normalnih
klima saglasno DIN 50014, ne postoje ograničenja u pogledu dopuštenog
vremena skladištenja.
- Važna napomena
(*) Kroz zvanične Sertifikate o ispitivanjima dobijena je potvrda da njihovo
postavljanje neme negativan uticaj.
45
2
2
Promat – proizvodi
Tehnički podaci, upotreba, uputstva
PROMASTOP®-Sistemski element
2
2
3
4
3
4
5
5
6
7
6
7
8
8
9
9
10Opis proizvoda
11 12 13 14 15 16 17
PROMASTOP®-sistemski elementi sastoje se od elastičnog intumescentnog
materijala, koji u požaru obrazuje toplotnoizolacionu penu, i na taj način
sprečava širenje plamena i dima u druge požarne sektore.
10 11 12 13 14 15 16 17
Oblasti primene
Izrada kablovskih prodora PROMASTOP®-sistemski element, S 30 i S 90, odobrenih u okviru Opšteg odobrenja za primenu u građevinarstvu (ABZ).
Promat-konstrukcije 630.10 i 630.15
Mere
b × h × I: 120/130 mm × 60 mm × 220 mm
PROMASTOP®-Sistemski utiskujući element
Opis proizvoda
PROMASTOP®-Sistemski utiskujući elementi sastoje se od elastičnog intumescentnog materijala, koji u požaru obrazuje toplotnoizolacionu penu i
time sprečava širenje plamena i dima u druge požarne sektore.
Oblasti primene
Izrada kablovskih prodora PROMASTOP®-Sistemski utiskujući element, S 90,
odobrenih u okviru Opšteg odobrenja za primenu u građevinarstvu (ABZ).
Promat-konstrukcija 630.20
Mere
Za kernovane šupljine do Ø 200 mm.
PROMASTOP®-Element za cevi
Opis proizvoda
PROMASTOP®-cevasti elementi su elastični oblikovani elementi od intumescentnog materijala, koji u požaru obrazuje toplotnoizolacionu penu i time
sprečava širenje plamena i dima u druge požarne sektore.
Oblasti primene
Izrada prodora cevi PROMASTOP®-Cevni prodor, kompaktan, R 90, odobrenog u okviru Opšteg odobrenja za primenu u građevinarstvu (ABZ), kao i
kablovskog prodora PROMASTOP®-Kombinovani-prodor, kompaktan, S 90.
Promat-konstrukcije 500.70 i 630.40
Mere
b × h × l: 120/130 mm × 60 mm × 220 mm
46
Promat – proizvodi
Tehnički podaci, upotreba, uputstva
PROMASTOP®-Brandschutz-Coating – Protivpožarni premaz
Opis proizvoda
Premaz na bazi disperzije, bez rastvarača, sa pigmentima koji prigušuju
gorenje. PROMASTOP®-protivpožarni premaz, ima endotermnu reakciju u
požaru.
1
Oblasti primene
1
PROMASTOP®-protivpožarni premaz, i PROMASTOP®-protivpožarni premaz Tip E SP (SP= špahtla), primenjuju se za izradu kablovskih prodora
PROMASTOP®-Pločasti prodor 30/90 i 120, PROMASTOP®-Predprodor 90
i PROMAFOAM®-Kablovski prodor 90, kao i PROMASTOP®-Kombinovanih
prodora 90, za ugradnju u zidove i tavanice klasa otpornosti prema požaru
F 90 i F 120 premaDIN 4102.
Promat-konstrukcije 600.41, 600.43, 600.46, 600.55 i 640.10
- Čišćenje
Tehnički podaci
Boja:
Viskoznost:
Zapreminska masa:
pH-vrednost:
Tačka paljenja:
EKO-aspekti:
Čisto bela(RAL9010)
oko 250 dPa
oko 1,4 do 1,6 g/cm3
7,5
nema
bez rastvarača, bez omekšivača,
bezhalogeno, slabog mirisa, EKOpogodno
Upotreba
Pre nanošenja premaza podloga mora da bude očišćena i odmašćena.
Nanošenje četkom, ravnaljkom, valjkom ili postupkom livenja, pri čemu se
masa može raspoređivati pomoću plastične špahtle; može se nanositi prskanjem - pomoću aparata za rasprskavanje boje (SP -nanošenje isključivo
špahtlom!).
Pre upotrebe dobro promešati. Temperatura pri nanošenju mora da iznosi
najmanje +5 °C.
- Količine za nanošenje
Za dobijanje suvog sloja debljine 1 mm potrebna je količina vlažnog nanosa
od 1850 g/m2, što odgovara debljini vlažnog sloja od 1400 µm. Potrebne
debljine slojeva treba ispitivati.
- Vreme sušenja
Sloj debljine 1 mm je suv za upijanje prašine nakon oko 2 h, a nakon oko 6 h
je potpuno suv (na +20 °C i 65 % rel.vl.).
Alate prati vodom odmah posle upotrebe, kao i nakapane delove premaza.
Uputstva
- Označavanje
Označavanje na etiketama proizvoda odgovara tehničkoj regulativi koja je
važila u vreme izrade Kataloga AT1.1.
- Oblik u isporuci
PROMASTOP®-protivpožarni premaz, u plastičnim pakovanjima za jednokratnu upotrebu, sadržaj: 12,5 kg, kao i u plastičnim doznama, sadržaj:
1,0 kg. PROMASTOP®-protivpožarni premaz Tip E SP u plastičnim pakovanjima za jednokratnu upotrebu, sadržaj: 12,5 kg, kao i u kartušama, sadržaj:
310 ml.
- Skladištenje
Oko 6 meseci na sobnoj temperaturi, bez mržnjenja, u zatvorenim pakovanjima.
- Za posebnu pažnju
Ove preporuke oslanjaju se na naša dosadašnja iskustva iz prakse i na
brižljivo sprovedena istraživanja, koja će nadalje biti dopunjavana i
proširena.
Pošto je preispitivanje potrebnih pretpostavki kao i u praksi primenjenih
metoda pripreme izvan našeg područja uticaja, naše preporuke se moraju
prilagođavati lokalnim odnosima i uslovima. Pre konačnog izvođenja radova, trebalo bi sprovesti sopstvene testove.
Ploče mineralne vune, premazane PROMASTOP®-protivpožarnim premazom, Tip E
Opis proizvoda
Ploče mineralne vune, (prethodno) premazane PROMASTOP®protivpožarnim premazom, d = 1 mm:
Debljina ploče d = 50 mm, ploča premazana sa jedne strane,
Debljina ploče d = 80 mm, ploča premazana sa obe strane.
Oblasti primene
Izrada kablovskog prodora PROMASTOP®-pločasti prodor 30/90, Tip E, i
PROMASTOP®-kombinovanog prodora 90, za ugradnju u zidove i tavanice
klase otpornosti prema požaru F 90 prema DIN 4102.
Promat-konstrukcije 600.41 i 600.46
47
2
2
Promat – proizvodi
Tehnički podaci, upotreba, uputstva
PROMAPAINT® SC – Premaz za čelik
2
2
3
4
3
4
5
5
6
6
7
7
8
9
8
10Opis proizvoda
11 12 13 14 15 16 17
9
Premaz koji obrazuje izolacioni sloj - ekspandujući premaz PROMAPAINT®
SC je disperzija na bazi sintetičkih smola, bez rastvarača, sa pigmentima
za sprečavanje gorenja, slabog mirisa. Pod dejstvom toplote stvara toplotnoizolacioni zaštitni sloj.
10 11 12 13 14 15 16 17
Oblasti primene
U unutrašnjosti zgrada i u otvorenim halama. Premazani čelični građevinski
elementi ispunjavaju zahteve regulative za građevinske elemente u klasi otpornosti prema požaru F 30 premaDIN 4102-2.
PROMAPAINT® SC-premaz za čelik namenjen za zaštitu čeličnih nosača,
stubova i rešetkastih konstrukcija otvorenih profila, kao i stubova i
rešetkastih konstrukcija zatvorenih profila do U/A-vrednosti ≤ 300 m 1. Premaz je potvrđen odgovarajućim odobrenjem za primenu u građevinarstvu
(ABZ).
Promat-konstrukcija 445.50
Upotreba
- Skladištenje
Premaz može da nanosi samo stručno osoblje obučeno od strane Promata.
Uvažiti odredbe Opšteg odobrenja za primenu u građevinarstvu br. Z-19.11346. Ne primenjivati na građevinskim konstrukcijama koje će stalno biti
izložene visokoj vlažnosti (iz vazduha) ili agresivnim gasovima. Nanošenje
valjkom, četkom, aparatima za prskanje boje - pneumatskim i Airless-aparatima u postupku nanošenja debelog sloja. Pre upotrebe dobro promešati.
Proizvode transportovati i skladištiti u suvom, bez mržnjenja. Skladištenje
do 6 meseci, nakon čega treba ispitati sadržaj.
Podloga mora da bude suva, bez rđe, prljavštine, masnoće i tragova stare
boje. Svu staru boju koja ne prijanja dobro treba odstraniti. Temperatura
okoline mora da iznosi najmanje +10 °C, a u postupku prskanja najmanje
+12 °C. Temperatura čelika pri tome ne sme da bude ispod +5 °C.
Uputstva
- Označavanje
Označavanje na etiketama proizvoda odgovara tehničkoj regulativi koja je
važila u vreme izrade Kataloga AT1.1.
- Oblik u isporuci
Limena pakovanja za jednokratnu upotrebu:
PROMAPAINT®-osnovni protivpožarni premaz, sadržaj 28, kg
PROMAPAINT®-završni protivpožarni premaz, sadržaj 10,0+1 kg
Plastična pakovanja za jednokratnu upotrebu:
PROMAPAINT® boja slonove kosti, sadržaj 20,0 kg
48
- Za posebnu pažnju
PROMAPAINT® SC je tehnički premaz, koji se ne može zameniti uobičajenim
lakovima. Pojedinačni slojevi se moraju brižljivo nanositi. Tokom postupka
nanošenja stalno se ispituju debljine slojeva. Na premaz se ne mogu nanositi drugi premazi.
Promat – proizvodi
Tehnički podaci, upotreba, uputstva
PROMADUR®-Color-Premaz za drvo
Opis proizvoda
PROMADUR®-Color-premaz za drvo je sintetička disperzija bez rastvarača.
On se pod dejstvom plamena ili povišene temperature pretvara u čvrst
penasti sloj, koji u slučaju pojave požara zatvara podlogu i tako štiti drvo i
materijale na bazi drveta.
1
Različite vrste drveta i materijala na bazi drveta, navedene u zvaničnom
dokazu, zaštićene premazom PROMADUR®-Color-premaz za drvo, klasifikuju se kao teško zapaljivi materijali (klasa materijala DIN4102-B1).
1
Oblasti primene
PROMADUR®-Color-premaz za drvo primenjuje se tamo gde se zakonskim
propisima zahteva postizanje klase materijala B1 za drvo, i gde se mora
računati sa povećanom opasnošću pojave požara, npr. u industrijskim objektima, javnim objektima, pozorištima, prostorima za okupljanje ljudi, bolnicama, školama, itd.
Promat-konstrukcija 462.20
Tehnički podaci
Požarna svojstva:
Boja:
Zapreminska masa:
- Sušenje
Klasa materijala za zaštićeno drvo:
DIN4102-B1
PROMADUR®-Color-premaz za drvo:
RAL 9001 belo-mat
PROMADUR®-zaštitni lak:
bezbojan, bojeni - na zahtev
PROMADUR®-Color-premaz za drvo:
oko 1,2 g/cm³
Podesnost primene PROMADUR®-Color-premaza za drvo, uključujući
završno nanošenje PROMADUR®-zaštitnog laka, zvanično je dokazano za:
• puno drvo debljine ≥ 12 mm,
• ravno presovane drvene ploče - iverice - prema DIN 68761-1 i DIN
68763, debljine ≥ 12 mm (takođe i furnirane, ukoliko je primenjen
duroplastični lepak),
• građevinske furnirane šper-ploče prema DIN 68705-3 BFU 100 i BFU
100 G, kao i prema DIN 68705-5, debljine ≥ 12 mm.
Vreme sušenja zavisi od površine drveta, temperature, vlažnosti vazduha,
kao i od debljine nanetog sloja. Prosečno vreme sušenja iznosi, po sloju
(ukuliko je nanet u dva radna koraka) oko 6 h (+20 °C, 65 % rel. vl.). Po
potrebi, nakon potpunog sušenja naneti PROMADUR®-zaštitni lak.
- Zaštitni lak
PROMADUR®-zaštitni lak se primenjuje iz estetskih razloga, kao zaštita od
uticaja okoline (pri visokoj vlažnosti vazduha), ili u svrhu lakšeg čišćenja
drveta koje se tretira.
- Označavanje
Označavanje na etiketama proizvoda odgovara tehničkoj regulativi koja je
važila u vreme izrade Kataloga AT1.1.
- Oblik u isporuci
PROMADUR®-Color-premaz za drvo, pripremljen za upotrebu, u plastičnim
pakovanjima za jednokratnu upotrebu, sadržaj: 12,5 kg.
Upotreba
Premaz za drvo ne sme se primenjivati u spoljnoj sredini i u vlažnim prostorijama. Građevinski materijali moraju da budu zaštićeni od kiše odn. vlage
(zatvorene prostorije, pokrivene građevine itd.)
PROMADUR®-zaštitni lak u limenim pakovanjima za jednokratnu upotrebu,
sadržaj: 5 kg.
- Skladištenje
Nanošenje valjkom, četkom ili pneumetskim vazdušnim ili Air-less aparatima za nanošenje boje - u postupku debeloslojnog nanošenja. Pre upotrebe
dobro promešati. Temperatura okoline ne bi smela da bude ispod +10
°C.Podloga mora da bude otprašena i odmašćena. Pre početka radova
treba ispitati podlogu. Svi stari premazi koji se ne drže dobro moraju bez
ostatka da se odstrane pre nanošenja PROMADUR®-Color-premaza za drvo.
Ukoliko se jave teškoće pri nanošenju premaza, podlogu treba prebrusiti ili
prethodno premazati što je moguće tanjim slojem sredstva za grundiranje.
Naknadno brušenje nije potrebno. U osnovi, preporučujemo izvođenje malih testova, kako bi se ispitalo prijanjanje premaza.
- Količine za nanošenje
PROMADUR®-Color-premaz za drvo:
odgovara debljina vlažnog sloja:
Debljina suvog sloja:
Po potrebi, PROMADUR®-zaštitni lak:
≥ 500 g/m2,
425 µm,
300 µm
50 g/m²
U suvim prostorijama, bez mržnjenja, do 6 meseci, nakon čega se sadržaj
mora proveriti.
- Za posebnu pažnju
PROMADUR®-Color-premaz za drvo je tehnički premaz, koji se ne može zameniti uobičajenim lakovima. Pojedinačni slojevi se moraju brižljivo nanositi. Ne smeju se nanositi premazi debljina manjih od deklarisane debljine.
Pošto je preispitivanje potrebnih pretpostavki kao i u praksi primenjenih
metoda pripreme izvan našeg područja uticaja, naše preporuke se moraju
prilagođavati lokalnim odnosima i uslovima. Pre konačnog izvođenja radova, trebalo bi sprovesti sopstvene testove.
49
2
2
Promat – proizvodi
Tehnički podaci, upotreba, uputstva
PROMAFOAM®-C – Protivpožarna pena
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
7
7
8
8
9
9
10Opis proizvoda
11 12 13 14 15 16 17
PROMAFOAM®-C je za upotrebu spremna, modifikovana jednokomponentna poliuretanska pena sa aktivatorom koji ne sadrži fluor-hlor-ugljovodonik (bez FCKW).
10 11 12 13 14 15 16 17
PROMAFOAM®-C ima izuzetne moći prijanjanja za različite građevinske materijale, dobru dimenzionalnu stabilnost i brzo se aplicira - sa kratkim vremenima ispenjavanja i očvršćavanja.
Oblasti primene
PROMAFOAM-C se koristi za izradu PROMAFOAM®-C-kablovskih prodora
90, za ispunjavanje i zaptivanje fuga, međuprostora i šupljina, kao i za zapunjavanje kod ugradnje prozorskih okvira i vrata. Dalje, PROMAFOAM®-C
služi i kao toplotna izolacija. PROMAFOAM®-C se primenjuje u unutrašnjosti
zgrada i u otvorenim halama (ne sme biti izložena atmosferskim uticajima
u slobodnom prostoru).
U pogledu zahteva građevinske tehničke zaštite od požara merodavni su
zvanični dokazi za odgovarajući građevinski element.
Upotreba
Podloge moraju da budu čiste i nosive. Ukloniti otpale deliće, prašinu i
masnoću. Površine pre prskanja pene dobro navlažiti. Pre upotrebe doznu
snažno protresti oko 20 puta.
Pre upotrebe se PROMAFOAM®-C-pištolj naviti na predviđeno mesto.
Količina PROMAFOAM®-C se dozira pritiskivanjem na ručicu i podešavanjem
vijka za doziranje na pištolju.
Penu dozirati štedljivo i primenjivati u postupku ekstrudiranja. Ukoliko se
izvodi nanošenje u više slojeva, vršiti međukvašenja površina.
Da bi se sprečila obojenja, penu pokrivati odn. potiskivati.
Ukoliko se uvaže preporuke za upotrebu PROMAFOAM®-pištolja, on se
može zadržati 4 nedelje, pričvršćen navijanjem, na punoj ili delimično punoj PROMAFOAM®-C dozni za penu. Uputstvo za upotrebu PROMAFOAM®pištolja priloženo je na pakovanju!
Posebna uputstva
Rezervoar je pod pritiskom. Štititi od insolacije i temperatura iznad 50°C.
Takođe, nakon upotrebe ne otvarati prinudno, niti sagorevati. Ne sme doći
u dodir sa plamenom ili užarenim predmetom. Udaljiti od izvora paljenja pušenje zabranjeno. Čuvati van domašaja dece.
Ostale pojedinosti sadrži etiketa proizvoda!
50
Promat – proizvodi
Tehnički podaci, upotreba, uputstva
1
2
1
51
2
Download

Promat – proizvodi Tehnički podaci, obrada, preporuke