548 860 / 4001050-110 RE / 10.2014
SR
Uputstvo za ugradnju i održavanje
Jednokrilna i dvokrilna čelična vrata
SRPSKI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Dalje prenošenje kao i umnožavanje ovog dokumenta, iskorišćavanje i saopštavanje
njegovog sadržaja je zabranjeno, ukoliko drugačije nije izričito odobreno. Suprotni
postupci obavezuju na naknadu štete. Sva prava su zadržana za slučaj upisivanje
patenta, upotrebe uzoraka ili dizajn uzoraka. Pridržano pravo na izmene.
SRPSKI
Sadržaj
1
1.1
1.2
2
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
O ovom uputstvu...................................................... 3
Korišćena upozorenja................................................ 3
Korišćeni simboli........................................................ 3
Sigurnosna uputstva....................................... 4
Obaveštenja o osobinama vrata............................. 4
Vrata sa zaštitom od požara
i vrata sa protivdimnom zaštitom............................... 4
Vrata koja štite od buke............................................. 4
Vrata sa zaštitom od provale..................................... 6
Vrata sa određenom funkcijom.................................. 6
Zaštita od požara i spoljna upotreba......................... 6
4Montaža.................................................................... 6
4.1
Pre montaže............................................................... 6
4.2Dimenzije................................................................... 6
4.3
Prilikom montaže....................................................... 6
4.4
Napomene kod slikovnog dela.................................. 6
5
Održavanje i negovanje........................................... 7
5.1
Godišnje održavanje.................................................. 7
5.2
Potreban tretman površina........................................ 7
5.3Čišćenje..................................................................... 7
5.4
Negovanje delova od plemenitog čelika.................... 7
6
Etiketiranje i označavanje....................................... 7
7
Opšti podaci............................................................. 7
.................................................................................. 8
Zvučna izolacija
Funkcijska vrata
Važna napomena
Pročitajte u
uputstvu
za ugradnju
Vidi slikovni deo
Pogledati uputstvo
za ugradnju u
kompletu opreme
Poručite kao pribor
Pravilno postupanje
Nedozvoljeno
postupanje
(način postupanja)
Varenje
Bušenje
Električno otvaranje
vrata
Opasnost od provale
na strani na kojoj se
vrata otvaraju
Opasnost od provale
na strani na kojoj se
vrata zaključavaju
Sigurnosna vrata
WK3/A
Pravac evakuacije
Zid od cigala / beton
Porozni beton
Gips
Beton
Malter
Poštovani kupci,
radujemo se što ste se odlučili za kupovinu proizvoda iz naše
kuće.
1
O ovom uputstvu
Molimo Vas da pročitate ovo uputstvo i da ga se pridržavate.
Ono vam pruža važne informacije za ugradnju, održavanje
i negovanje vaših čeličnih vrata i važan je dokumenat u
građevinskoj dokumentaciji.
Obratite se našoj servisnoj službi ako imate još pitanja nakon
što ste proradili ovo uputstvo.
1.1
Korišćena upozorenja
Opšti simbol upozorenja označava opasnost, koja može
dovesti do povređivanja ili smrti. U tekstu se opšti simbol upozorenja
koristi sa opisanim stepenima opasnosti u nastavku. U slikovnom delu
dodatni podatak upućuje na objašnjenja u tekstualnom delu.
OPASNOST
Označava opasnost, koja može dovesti do smrti ili teških povreda.
1.2
Korišćeni simboli
Protivpožarna zaštita
Zaštita od dima
548 860 / 4001050-110 RE / 10.2014
Sigurnosna vrata
Dihtung rama CR
Izolacioni materijal A
T60 / EI2 60 / HBS60
(EN 13501-1)
T90 / EI2 90 / HBS90
T120 / EI2 120 / HBS120
T30 / EI2 30 sa punjenjem mineralnom vunom
Drvo
3
SRPSKI
2
Sigurnosna uputstva
opasnost
Opasnost po život prilikom ugradnje čeličnih vrata
Prilikom ugradnje mogu pasti vrata ili ram vrata i pri tome
udariti osobe.
▶ Osigurajte vrata i ram pre i tokom montaže protiv
padanja.
•
•
•
•
•
3
Angažovati isključivo kvalifikovano i obučeno osoblje za
montažu i održavanje.
Neka vam sprovedu radove na elektrici isključivo obučeni
stručnjaci.
Nemojte vršiti prepravke i dogradnje, jer time možete
ugroziti sigurnost.
Prenebegnite opasnost od vatre, gasa, prašine, pare,
dima, požara i eksplozije prilikom radova zavarivanja,
autogenog varenja i brušenja.
Prilikom varilačkih radova treba sprečiti da penušavi
građevinski materijali reaguju usled delovanja toplote i da
na taj način izgube svoje karakteristike.
Obaveštenja o osobinama vrata
Obratite pažnju da vrata mogu ispuniti pojedine karakteristike
ili biti vrata sa određenom funkcijom, to znači da su
kombinacija karakteristika kao što je zaštita od požara, zaštite
od dima, akustična zaštita i zaštita od provale.
3.1
•
•
•
•
•
•
•
•
4
Vrata sa zaštitom od požara i vrata sa
protivdimnom zaštitom
Dotična odobrenja možete pronaći pod
www.hoermann.de/dokumentation/
zulassungsbescheide-fuer-feuerschutzabschluesse/.
Odobrenje mora postojati na mestu upotrebe.
Navedene informacije predstavljaju minimalne zahteve za
ugrađivanje u Nemačkoj. Prilikom ugrađivanja u drugim
zemljama važe odgovarajući nacionalni propisi, pri čemu
je neophodno da poštujete bar karakteristike materijala
koje su u skladu sa standardima DIN.
Obratite pažnju na DIN 18093 (ugradnja protivpožarnih
vrata) i DIN 18100 (otvori u zidu za vrata) odn. propisima
specifičnim za državu.
U pojedinim slučajevima proizvođač može izdati izjavu
o usklađenosti u skladu sa § 22 i § 23 za tipski propis
o građenju.
Korisnik je odgovoran za besprekorno stanje vrata.
U Nemačkoj se na vratima i klapnama sa sledećim
karakteristikama ne smeju upotrebljavati šarke sa
oprugom:
– Težina krila > 80 kg
– Ostakljenje
– Ugradnja u montažnim zidovima
(izuzetak: mera < 1000 × 1000 mm)
– Kombinacija sa vratima sa protivdimnom zaštitom
prema DIN 18095
– 2-krilna
Izvan Nemačke mogu važiti drugačije propise, ali
preporučujemo pre svega da se pridržavate nemačkim
instrukcijama.
Koristite okove, brave, naprave za zatvaranje i elekrični
ugradni delovi samo kada su sastavni deo odobrenja za
vrata ili kada postoji odobrenje od strane proizvođača.
Ugradite vrata, koja imaju žleb sa tri strane a nemaju
donji dihtung, u najnižem nivou poda.
•
•
•
•
•
Dopušteni zidovi i debljine zidova: vidi Tab. 1:
Zidovi od gipsanog kartona i debljine zida: vidi Tab. 2:
Ispunite zaleđe rama mineralnim malterom na cementnoj
osnovi, npr. LM21 od Sakret-a, ukoliko drugačije nije
propisano u situaciji ugradnje. Poduprite obuhvatni
i ugaoni ram (sa ili bez protivdržače) pre punjenja
malterom, kako se ne bi savili pod pritiskom maltera.
Zaštita od dima:
– Upotrebite donje dihtunge i dihtung klinove (pogledati
slikovni deo tačka 10.6 i 11).
– Zapečatite obostrano i bez zazora priključak rama na
dodirnim delovima sa trajno elastičnom masom ako
se zaleđe rama ne ispunjava sa malterom.
– Upotrebite cilindar brave.
Nemojte izlagati ostakljenje direktnim sunčevim zracima
kod protivpožarnih vrata.
Tab. 1: Dozvoljena debljina pregradnih zidova od gipsa prema ABP
i minimalne debljine zida za protivpožarna vrata i vrata sa protivdimnom
zaštitom (mm)
Zidovi od gipsanog
kartona1)
T306) T606) T906) Kontrolna potvrda br.
1002)
1255) P-3310/563/07-MPA BS
1253)
Knauf W112, F90
100
Knauf W131
1164) 1164) 177 P-3391/170/08-MPA BS
Knauf W132
1614) 1614) 161 P-3391/170/08-MPA BS
Knauf W352
100
Rigips 3.40.04
100
Rigips 3.60.20
1002)
125 P-MPA-E-99-184
100
1253)
1002)
150 P-3202/2028-MPA BS
1503)
–
1255) P-3956/1013-MPA BS
Rigips SB, F90-A, 6.70.10 1654) 1654) 165 P-3020/0109-MPA BS
Rigips TB, F90-A
1304) 1304) 130 P-3021/0119-MPA BS
Fermacell 1S 31, F90-A
95
–
Fermacell 1S 35, F90-A
–
–
145 P-3854/1372-MPA BS
140 P-3365/2559-MPA BS
Fermacell 4S 31
1654) 165
Fermacell 4S 31
1764) 1764) 1255) P-3358/2489-MPA BS
Lafaržov gips L14
100
Lafaržov gips L15
100
–
176 P-3358/2489-MPA BS
125
P-MPA-E-99-020
P-MPA-E-99-021
1002)
150 P-MPA-E-98-005
1253)
Lafaržov gips L16
1504) 1504) 161 P-3515/0519-MPA BS
Lafaržov gips L18
1614) 1614) 140 P-3391/0890-MPA BS
Promat F90-A
1404) 1404) 140 P-MPA-E-99-047
1)
4)
5)
6)
pogledati Tab. 2:
2) jednokrilna
3) dvokrilna
zabranjena upotreba kao protivpožarni zid
Obratite pažnju na sliku 9 / D4 i sliku 9 / D8
jednokrilna i dvokrilna: e ≤ 2500 i k ≤ 2500; pogledati 4.2
3.2
Vrata koja štite od buke
• Celokupna zvučna izolacija zavisi od okolnih delova.
Rezultirajuću zvučnu izolaciju od zida i vrata morate
posebno dokazati, pošto se ona ne može sama odvesti
od strane vrata iz procenjene mere zvučne izolacije Rw
odn. R.
• Navedena vrednost zvučne zaštite se dostiže samo uz
podnog vazdušnog zazora od maks. 10 mm.
• Obratite pažnju da dihtung(zi) naleže(u) potpuno.
• Pod mora biti glatak, da bi se zagarantovala potpuna
funkcija dihtovanja donjeg dihtunga.
• Odvojite estrih od područje praga.
• Upotrebite dihtung klinove i donji dihtung (pogledati
slikovni deo tačka 10.6 i 11).
• Upotrebite cilindar brave.
• Ispunite potpuno zaleđe rama sa malterom.
548 860 / 4001050-110 RE / 10.2014
548 860 / 4001050-110 RE / 10.2014
UZ
EZ
U-ram
Ugaoni ram
Minimalne debljine zida
Gips ploče za pregradne zidove
VG Orth, P–SAC 02 / III-468
Montažni zid F90-B
DIN 4102-4 / Tab. 49, Obratite pažnju
na sliku 9D, maks. visina 5000 mm
Montažni zid F90-A
DIN 4102-4 / Tab. 48, Obratite pažnju
na sliku 9D, maks. visina 5000 mm
Montažni zid F90-A
prema ABP, Obratite pažnju na
sliku 9D, maks. visina 5000 mm
Porozni beton ili ravan kamen,
DIN 4165-3, klasa čvrstoće ≥ 4,
Ploče od poroznog betona prema
opšte odobrenje građevinskog
nadzora, klasa čvrstoće ≥ 4.4
Zid od cigala DIN 1053-1,
čvrstoća kamena ≥ 12,
grupa maltera ≥ 2
Beton DIN 1045-1,
čvrstoće ≥ C12/15
Zid
Čelična vrata
H3-2
H_30 C-2
H_30 D-2 (VM)
140
100
140
100
e < 625
ili
k < 1750
H6-1
H_60 D-1
140
e ≥ 625
i
k ≥ 1750
175
115
175
115
175
175
175
–
–
100
130
–
e ≤ 1125
ili
k ≤ 2125
–
100
100
e ≤ 1250
ili
k ≤ 2500
–
e ≤ 1250
ili
k ≤ 2500
150
175
–
–
130
e ≤ 2500 ili
k ≤ 2500
9 / A6 ili 9 / B9
100
H_30 D-2
(VM)
e ≤ 2500 e ≤ 2750
ili
ili
k ≤ 2500 k ≤ 2750
H3-2
H_30 C-2
e ≤ 2500
ili
k ≤ 2500
150
175
240
–
–
–
–
100
e ≤ 1250
ili
k ≤ 2500
pogledati Tab. 1:
e ≤ 1250
ili
k ≤ 2500
200
e ≤ 1250 e > 1250 e ≤ 2500 e > 2500 e < 625 e ≤ 1250 e > 1250
ili
i
ili
i
ili
ili
i
k ≤ 2500 k > 2500 k ≤ 2500 k > 2500 k < 1750 k ≤ 2500 k > 2500
115
–
–
240
e ≤ 1250 e ≤ 1250
e > 1250
e ≤ 1250 e > 1250 e ≤ 2500 e > 2500 e < 625
ili
ili
i
i
ili
i
ili
ili
k ≤ 2500 k ≤ 2250
k > 2500
k ≤ 2500 k > 2500 k ≤ 2500 k > 2500 k < 1750
UZ
EZ
100
e ≤ 1250 e > 1250 e ≤ 2500 e > 2500
ili
i
ili
i
k ≤ 2500 k > 2500 k ≤ 2500 k > 2500
H3-1
H_30 C-1
H_30 D-1
–
–
115
–
115
–
100
–
H3D
H_30 B
Tab. 2: Dozvoljeni zidovi i minimalne debljine zida za protivpožarna vrata i vrata sa protivdimnom zaštitom (mm) pogledati 4.2
–
–
–
–
125
e ≤ 2500
ili
k ≤ 2500
e ≤ 2500
i
k ≤ 2500
200
–
175
–
140
–
H6-2
H_60 D-2
175
140
e > 625
i k > 750
140
–
H16-2
H_90...-2
e ≤ 1250
ili
k ≤ 2500
–
–
–
–
125
240
200
e > 1250
i
k > 2500
e ≤ 1250
ili
k ≤ 2500
175
240
200
–
–
–
–
125
e ≤ 2500
ili
k ≤ 2500
e ≤ 2500
ili
k ≤ 2500
150
e ≤ 2500 e > 2500
ili
i
k ≤ 2500 k > 2500
175
e ≤ 1250 e > 1250 e ≤ 2500 e > 2500
i
ili
i
ili
k ≤ 2500 k > 2500 k ≤ 2500 k > 2500
e ≤ 1250
ili
k ≤ 2500
115
e ≤ 625
ili
k ≤ 750
100
e ≤ 625
ili
k ≤ 750
H16-1
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
240
–
140
–
H16-S1
H_90 E-1
–
–
–
–
150
–
150
–
175
–
175
–
140
–
HBS
SRPSKI
5
SRPSKI
3.3
Vrata sa zaštitom od provale
• Vrata su sigurna od provale samo ako je zasun
kompletno zatvoren skroz do kraja.
• Osigurajte krila vrata na vratima klase WK4/B i na svim
dvokrilnim vratima sa dva zavrtnja po šarci (pogledati
slikovni deo tačke 8.4b i 10.2).
• Koristite samo ugaone ramove, ugaone ramove sa
obuhvatnim štokovima i obuhvatne ramove
• Na vratima klase WK2/N podglavite drvo na ram
u području zabravljivanja, šarki i klinova za osiguranje
tako da budu čvrsti na pritisak.
• Na vratima klase WK3/A i WK4/B podglavite drvo sa svih
strana tako da budu čvrsti na pritisak.
• Kod vrata sa staklom montirajte ram za držanje stakla sa
sigurnosnom spojnicom sa napadne strane.
• Prilikom zamene gornjeg ostaklenja montirajte klocnu na
zadnjoj strani kao ispred montaže.
• Izmerite donji zazor od udubljenja u podu kod dvokrilnih
vrata.
• Kod protivprovalnih vrata otežajte povlačenje sa žicom,
npr. smanjenjem razmaka između vrata i poda ili
postavljanjem praga sa zavrtnjima sa ravnom glavom.
• Ugradite ram kod WK2 / RC2 vrata kompletno u malter,
ukoliko se vrata ugrađuju u F90A montažne zidove.
3.3.1
Minimalni zahtevi na protivprovalna vrata
Otpornost na vetar prema
DIN EN V 1627 / DIN EN 1627 / VDS
WK2 /
RC2 / N
WK3 /
RC3 / A
WK4 /
RC4 / B
Zid od cigala DIN 1053 deo 1 (mm)
115
115
240
Armirani beton, min. B12 / 15 (mm)
100
120
140
300
–
Opeke od poroznog betona
kl. 4 (mm)
Ploče od poroznog betona
kl. 4 (mm)
Montažni zid F90 A
175,
115 1)
150
–
–
✓
–
–
P2BS
P2BS
P3BS
Profilni cilindar 2) 3) 4)
Klasa A
Klasa A
Klasa B
Sigurnosni okovi prema DIN 18257 3)
ES1 (ZA)
ES2 (ZA)
ES3 (ZA)
Sigurnosni okovi 2) 3)
Klasa A
Klasa A
Klasa B
P4A
P6B / P7B
–
Profilni cilindar prema DIN 18252 3)
Stakla EN 356 (protivpožarna)
1)
2)
3)
4)
samo jednokrilna, preporučujemo debljinu zida od 150 mm
za VdS odobrena vrata
sigurnosni okov ili profilni cilindar mora imati zaštitu od povlačenja (ZA).
nije obavezno u standardnoj opremi
3.4
•
Da li u području zaštitnog zidnog profila treba izdubiti zid
dletom?
4.2
Dimenzije
f
e
a
c
d
j i
g
Crt. 1: Dimenzije
a/g
c/i
d/j
e/k
f/l
čista širina / visina otvaranja
čista širina / visina falca
spoljna širina / visina rama
širina / visina građevinske mere
čista širina / visina neomalterisanog otvora EN 12519
4.3
Prilikom montaže
• Pridržavajte se uputstava za ugradnju iz kompleta opreme.
• Upotrebite montažne delove, ukoliko su saisporučeni,
npr. tipl sa kopčom, tipl ili zavrtnji.
• Koristite navedeni tipl pod tačkom 8 i obratite pažnju na
podatke u odobrenju za tipl.
• Obratite pažnju da kod ramova bez dela okova vrata koji
se nakon postavljanja ravnajućeg sloja nalaze ispod kote
ravnog poda moraju ukloniti vinkl pre montaže.
4.4
8
Za zaštitu od požara i spoljašnju upotrebu neophodno
je posebno odobrenje. Obratite pažnju na posebno uputstvo
za ugradnju br. art. 479166.
4
4.1
Montaža
Pre montaže
Pre početka montaže razjasnite sledeća pitanja:
• Koje karakteristike poseduju vrata?
• Da li postojeći zid odgovara za ugradnju vrata?
• Da li je poznat položaj poda (metarska oznaka)?
• U kom pravcu se vrata trebaju otvarati?
• Da li je potrebno poštovati neke građevinske propise?
6
Pregled ugradnih situacija
A = ugradnja u zid od opeke / betona
B = ugradnja u zid od opeke / betona, vidljivog
C = ugradnja u porozni beton
Vrata sa određenom funkcijom
Zaštita od požara i spoljna upotreba
Napomene kod slikovnog dela
Pogledati tačku Opis
D = ugradnja u gipsani karton / laka gradnja
Ram ne mora biti obavezno ispunjen malterom sa zadnje
strane.
3.5
k l
E = ugradnja u gips ploče za pregradne zidove
8.1
Tanki i široki falc
8.2
Vrste okvira
8.3a/8.3b
Broj pričvrsnih tačaka
8.3c
Tok ugradnje
8.4a
Demontaža standardnih vrata
8.4b
Demontaža sigurnosnih vrata
8.5
Sastavljanje ugaonog štoka
8.6
Podno korito i montažni ugaonik
8.7
Pričvrsni delovi
8.8
Ugradnja konturnih nažlebljenih profila
8.9
Rebrasta creva u ramu
8.10
Električno otvaranje vrata
8.11
Kutija koja se montira na zidove od gips kartona
9.0
Ugradne situacije
10.1a
Ugradnja sa standardnim šarkama
548 860 / 4001050-110 RE / 10.2014
SRPSKI
5.2
Pogledati tačku Opis
10.1b
Ugradnja sa 3D-šarkama
10.2
Ugradnja sigurnosnih vrata
10.3
Podešavanje procepa za vazduh
10.4
Uklanjanje podnog ugaonika kod ramova bez dela
okova vrata koji se nakon postavljanja ravnajućeg
sloja nalazi ispod kote ravnog poda
10.5
Ugradnja obuhvatnog štoka
10.6
Pričvršćivanje dihtung klinova sa silikonom
10.7
Ugradnja dihtunga rama
10.8
Turpijanje lima na vratima u koji ulazi jezičak brave
10.9
Podizanje vrata
10.10
Zatezanje opružne šarke
10.11
Prepravka okvira za staklo
10.12
Prepravka ventilacione rešetke
10.13
Sloj koji stvara izolaciju kod zaštite od požara i dima
10.14
Sloj koji stvara zvučnu izolaciju na klinovima za
osiguranje
10.15
Oznaka velikih staklenih površina
10.16
Panik vrata i WK3/A
10.17
Ugradnja sigurnosne blok brave kod višetruko
zaključavanje
5.3
11
Podni dihtunzi
▶
12
Zatvarači vrata
13.1
Skinuti ključ kod vrata za slučaj nužde
13.2
Izbegnuti pogrešno aktiviranje brave
5
5.1
▶
▶
▶
▶
▶
▶
▶
opasnost
Opasnost po život od strane odvojenih slojeva koji
stvaraju zvučnu izolaciju
Posredstvom odvajanja slojeva koji stvaraju zvučnu izolaciju
protivpožarna vrata gube svoju funkciju.
▶ Zamenite odvojene slojeve koji stvaraju zvučnu
izolaciju, pogledati slikovni deo tačku 10.13.
▶
▶
1. Uklonite dihtung(e).
2. Obrusite sve površine koje je potrebno lakirati do sloja
koji stvara zvučnu izolaciju.
3. Očistite temeljno površine.
4. Za završnu obradu krila vrata, rama i intumescentnog
premaza koristite sledeće:
– Osnovni premaz od dvokomponetne epoksi podloge
i završni sloj sa prikladnom dekorativnom bojom
ili
– Osnovni i završni sloj sa lakom od dvokomponentne
poliuretanske pene.
Ne koristite tamne boje kod direktnih sunčevih zraka.
Obratite pažnju na BFS brošuru br. 24 kao i na uputstva
obrade od strane proizvođača laka i napravite jednu
probu prianjanja. Preduzmite završnu obradu u roku
od tri meseca nakon montaže, da biste sprečili oštećenja
od korozije.
5. Nakon sušenja boje namestite ponovo dihtung(zi).
5.4
▶
Održavanje i negovanje
Godišnje održavanje
Kontrolišite krilo vrata, ram i sredstva za fiksiranje na
mehanička ili korozivna oštećenja.
Kontrolišite funkciju brave i podmažite po potrebi rezu sa
mašću.
Podmažite brave sa zasunom sa teflonskim sprejem.
Kontrolišite sredstva za fiksiranje ugradnih delova kao
npr. kvaku, bravu, gornji zatvarač vrata, šarke itd.
Podmažite mašću šarke i prstene ležaja.
Kontrolišite zazor.
Kontrolišite vidljivost oznaka.
Zamenite pokvareni delovi.
Koristite samo originalne delove proizvođača.
Ukoliko utvrdite nedostatke koje ne možete sami otkloniti,
dajte nalog stručnoj firmi.
548 860 / 4001050-110 RE / 10.2014
Potreban tretman površina
Površina krila i ram vrata urađena su kao granulirani osnovni
sloj na epoksidalnoj smoli na poliesterskoj bazi.
6
Čišćenje
Očistite površine sa čistom vodom ili uobičajenim
sredstvom za čišćenje laka.
Negovanje delova od plemenitog čelika
Očistite i negujte redovno delove od plemenitog čelika sa
sredstvom za čišćenje plemenitog čelika, koji je na
raspolaganju kod Hormann-a, i nanesite ovo sredstvo sa
mekom krpom na delove.
Etiketiranje i označavanje
Etiketa kod tipova vrata D45-1, D45-2, D55-1, D55-2, D65-1,
D65-2, E45-1, E45-2, E55-1, E55-2, E65-1, E65-2
je označena na osnovu uredbe (EU) br. 305/2011
sa CE-oznakom o usaglašenosti. Primenjeni i harmonizovani
evropski standard za proizvod je EN 14351-1:2006 + A1:2010
„Prozori i vrata – Standard­za proizvod, tehničke karakteristike
– 1. deo: Prozor i spoljna­vrata bez karakteristike zaštite
od požara i / ili nepropuštanja dima.“ Broj pripadajuće
CE oznake odn. izjava o performansama je navedena
u području falca vrata između logoa proizvođača i CE oznake
o usaglašenosti.
Vrata, na čijoj etiketi nije navedena CE oznaka
o usaglašenosti, ne spadaju u području primene gore
navedenog i harmonizovanog evropskog standarda
za proizvod i zbog toga ne smeju da raspolažu
sa CE oznakom odn. izjavom o performansama.
7
Opšti podaci
Zabranjeno je puštanje u rad vrata dok se ne utvrdi da su
montirana prema našim uputstvima i da su proverena na
pravilnu funkcionalnost. U slučaju izmene na proizvodu koje
nisu odobrene sa naše strane, onda izjava o performansama
gubi svoju važnost.
7
8
548 860 / 4001050-110 RE / 10.2014
548 860 / 4001050-110 RE / 10.2014
9
10
548 860 / 4001050-110 RE / 10.2014
548 860 / 4001050-110 RE / 10.2014
11
12
548 860 / 4001050-110 RE / 10.2014
548 860 / 4001050-110 RE / 10.2014
13
14
548 860 / 4001050-110 RE / 10.2014
548 860 / 4001050-110 RE / 10.2014
15
16
548 860 / 4001050-110 RE / 10.2014
548 860 / 4001050-110 RE / 10.2014
17
18
548 860 / 4001050-110 RE / 10.2014
548 860 / 4001050-110 RE / 10.2014
19
20
548 860 / 4001050-110 RE / 10.2014
548 860 / 4001050-110 RE / 10.2014
21
22
548 860 / 4001050-110 RE / 10.2014
548 860 / 4001050-110 RE / 10.2014
23
24
548 860 / 4001050-110 RE / 10.2014
548 860 / 4001050-110 RE / 10.2014
25
26
548 860 / 4001050-110 RE / 10.2014
548 860 / 4001050-110 RE / 10.2014
27
28
548 860 / 4001050-110 RE / 10.2014
548 860 / 4001050-110 RE / 10.2014
29
30
548 860 / 4001050-110 RE / 10.2014
548 860 / 4001050-110 RE / 10.2014
31
32
548 860 / 4001050-110 RE / 10.2014
548 860 / 4001050-110 RE / 10.2014
33
34
548 860 / 4001050-110 RE / 10.2014
548 860 / 4001050-110 RE / 10.2014
35
36
548 860 / 4001050-110 RE / 10.2014
548 860 / 4001050-110 RE / 10.2014
37
38
548 860 / 4001050-110 RE / 10.2014
548 860 / 4001050-110 RE / 10.2014
39
40
548 860 / 4001050-110 RE / 10.2014
548 860 / 4001050-110 RE / 10.2014
41
42
548 860 / 4001050-110 RE / 10.2014
548 860 / 4001050-110 RE / 10.2014
43
44
548 860 / 4001050-110 RE / 10.2014
548 860 / 4001050-110 RE / 10.2014
45
46
548 860 / 4001050-110 RE / 10.2014
548 860 / 4001050-110 RE / 10.2014
47
48
548 860 / 4001050-110 RE / 10.2014
548 860 / 4001050-110 RE / 10.2014
49
50
548 860 / 4001050-110 RE / 10.2014
548 860 / 4001050-110 RE / 10.2014
51
52
548 860 / 4001050-110 RE / 10.2014
548 860 / 4001050-110 RE / 10.2014
53
54
548 860 / 4001050-110 RE / 10.2014
548 860 / 4001050-110 RE / 10.2014
55
56
548 860 / 4001050-110 RE / 10.2014
548 860 / 4001050-110 RE / 10.2014
57
HÖRMANN KG Verkaufsgesellschaft
Upheider Weg 94-98
D-33803 Steinhagen
www.hoermann.com
Download

Template BA B168xH238