Na úvod ...
Nízkoenergetické rodinné domy budú stáť na dvoch parcelách uvedených vo Výpise
katastra nehnuteľností, katastrálne územie Poruba, List vlastníctva č.1:
Parcelné číslo 2999/1
Výmera: 5 306 m2,
Parcelné číslo 2998/2
Výmera: 4 972 m2,
nachádzajúcich sa v katastrálnom území obce Poruba, mimo zastavaného územia obce.
Miestnym obyvateľom, turistom smerujúcim na Roveň alebo Maguru a lyžiarom
navštevujúcim porubský vlek (keď bol ešte v prevádzke) je tento priestor dôverne
známy. Nezainteresovaní to tiež nájdu ľahko, stačí sa držať hlavnej cesty až na horný
koniec obce a pokračovať po ceste stále až po poslednú zástavbu, hneď za hranicou
obce sa priestor otvorí a ste na obecnej lúke.
Dolná časť (parcela 2999/1) je rovinatá v miernom svahu, dĺžka je vzdušnou čiarou cca
205 metrov a šírka v najširšom mieste 37 metrov.
Horná časť (parcela 2998/2) je v miernom svahu, dĺžka je vzdušnou čiarou cca 250
metrov a šírka v najširšom mieste 30 metrov.
Prirodzenú hranicu pozemkov vytvára Porubský potok. Je to potôčik tečúci po okrajoch
parciel, s čistou „živou“ pramenitou vodou. Od prameňa na južnom svahu Magury má
len tri malé prítoky a neprechádza žiadnou obytnou zónou – tak čistá voda je dnes už
raritou.
Prístupová cesta k parcelám je komunikácia v správe obce, ktorá vedie pozdĺž celého
pozemku smerom ďalej do doliny a je aj počas zimných mesiacov riadne udržiavaná.
Parcely sú orientované od juhovýchodu na severozápad, budúce stavebné pozemky
predpokladáme v kolmici na parcely, čo zabezpečí optimálne podmienky z hľadiska
umiestnenia jednotlivých domov.
V súčasnej dobe pracujeme na úplne presnom zameraní a polohopise terénu tak, aby
bolo možné jasne zadefinovať prípadné korekcie ešte pred začiatkom budovania
inžinierskych sietí a aby záujemcovia o rodinné domy dostávali čo najpresnejšie
informácie.
Výsek z katastrálnej mapy:
S
Parcela 2998/2
Parcela 2999/1
Potok
Komunikácia
Aké domy by sme radi v Porube postavili...
Pre zachovanie prírodného rázu prostredia sa chceme s každým záujemcom rozprávať
predovšetkým o nízkoenergetických montovaných domoch s malými nárokmi na energie
a s prípadným využitím alternatívnych zdrojov energie.
Na parcelách nie je zemný plyn a ani nepredpokladáme jeho privedenie, základom bude
elektrická energia, v prípade záujmu plus možné alternatívy.
... v akom prostredí...
Chceme zachovať pôvodný ráz územia. Potok je prirodzeným zdrojom pozitívnej energie
a ak bude nutné pristúpiť k jeho úpravám, budú to úpravy minimálne, s použitím
prírodných materiálov a predovšetkým zdravého rozumu. 
... a pre koho...
Samozrejme, že budeme v maximálnej možnej miere rešpektovať priania našich
zákazníkov, radi by sme však v spolupráci s nimi dosiahli dobrú dohodu o určitej
„unifikácii“ domov a celého územia, aby sme danému priestoru výstavbou pomohli a nie
ublížili. Pozemky sú a zostanú obklopené lesom, potok je okrem estetickej hodnoty aj
z ekologického hľadiska najprirodzenejšou termoregulačnou jednotkou územia,
zásobárňou kvalitnej a čistej vody na zavlažovanie a pomôže nám aj v riešení
ekologického odbúrania záťaží pri čistení odpadových vôd.
Našim „favoritom“ je Bungalow 4i, malý a zároveň najpriestrannejší dom v triede
Economic. Poskytuje vkusný a nápaditý domov pre 4 až 5 osôb pri minimálnej
vstupnej investícii. Má zaujímavú filozofiu využitia vnútorného priestoru a umožňuje
variabilne upraviť tri obytné miestnosti, resp. znížiť ich počet na dve...
Obytné miestnosti:
4
Zastavaná plocha:
135,0 m2
Obstavaný priestor:
499,5 m3
Celková úžitková plocha:
117,4 m2
... ale sú tu aj iní favoriti ...
ALFA 87
Zastavaná plocha: 87,5 m2
ALFA 99
Zastavaná plocha: 98,5 m2
ALFA 101
Zastavaná plocha: 104,4 m2
Bungalov 1102
Zastavaná plocha: 94,0 m2
Laguna 16
Zastavaná plocha: 124,0 m2
... a ceny?
Na stránke našej spoločnosti nájdete vybrané typy rodinných domov aj s orientačnými
cenami „na kľúč“, ktoré dokážeme postaviť ako nízkoenergetické montované domy
technológiou VAREA MODUL:
http://www.comtel-sro.sk/stavebna-cinnost/wp-content/uploads/porovnanie-RD-pre-investorov.pdf
http://www.comtel-sro.sk/stavebna-cinnost/uvod/showroom-vzorovy-dom/ (vybrané rodinné domy)
Je samozrejme potrebné si uvedomiť, že každý zákazník a tým aj každý dom je
špecifický. To je dobré, nemôžeme byť všetci rovnakí, každý má svoje individuálne
predstavy a túžby. Znamená to však, že odchýlky od určitého štandardu majú dopad na
konečnú cenu rodinného domu a je len na zvážení staviteľa – investora, ako sa
rozhodne.
Nami prezentované orientačné ceny sú ceny za výstavbu rodinného domu vo vysokej
kvalite a z kvalitných komponentov. Ich zmena je závislá len od individuálnych želaní
klienta, ktoré by boli nad rámec nami ponúkaného štandardu.
A teraz o tých malých písmenkách pod zmluvou...
Nie je problém záujemcovi o rodinný dom niečo sľúbiť, zvyčajne je problém to sľúbené
aj dodržať.
V prípade ceny za rodinný dom je asi najčastejším kameňom úrazu presná definícia, čo
v cene je a čo nie je.
„Na kľúč“ a „na kľúč“ neraz nie je to isté, pokúsime sa teda to naše „na kľúč“
zadefinovať pre Vás čo najpresnejšie, aby sme hneď na začiatku predišli zbytočným
nedorozumeniam.
V prípade realizácie výstavby rodinného domu sú všetky návrhy po zapracovaní
konkrétnych požiadaviek investora spracované do formy hotového projektu, ktorý
poslúži pre potreby samotnej realizácie rodinného domu. Pre každého stavebníka je
tento projekt záväzný.
Projekt je vždy spracovaný v súlade s platnými normami a so stavebným zákonom.
Cena takto spracovaného projektu nie je súčasťou ceny „na kľúč“.
Projekt obsahuje:





Projekt architektúry obsahuje sprievodnú správu, technickú správu, výkresy v mierke, základy,
pôdorysy, rezy, krov, pohľady, výpisy výrobkov, detaily a projekt požiarnej ochrany.
Projekt statiky obsahuje technickú správu, výkresy a tvaru stropov, výkresy výstuže stropov,
prekladov, výkazy materiálov a statický výpočet.
Projekt zdravotechniky obsahuje technickú správu, výkresy vnútorného vodovodu, kanalizácie,
(prípadne domového plynovodu) a výkaz materiálu.
Projekt infravykurovania obsahuje technickú správu, výkresy rozvodov, schému zapojenia,
rozmiestnenia a dimenzie vykurovacích telies, výkaz materiálu, projektové energetické hodnotenie.
Projekt je spracovaný prednostne pre infravykurovanie, v prípade technických možností a záujmu
investora je ako alternatíva aj plynové kúrenie.
Projekt elektroinštalácie obsahuje technickú správu, elektrické rozvody, schému rozvádzača a výkaz
materiálu.
Orientačná cena stavby na kľúč obsahuje:






















zemné práce s presunom zeminy do 10 m, osadenie rodinného domu podľa projektovej
dokumentácie
štrkový podsyp pod základy a zhutnený násyp pod dosku
základové konštrukcie – pásy, pätky, základovú dosku
hydroizolácia proti zemnej vlhkosti, penetračný náter
obvodová a vnútorná nosná konštrukcia a jej zloženie
vnútorné deliace priečky
montovaná drevená stropná konštrukcia
podbitie viditeľných častí krovu tatranským profilom, SDK, OSB doskou
strešná krytina vrátane doplnkov, strešná fólia
klampiarske konštrukcie z povrchovo upraveného plechu
vonkajšie okná a dvere plastové – biela/biela
vnútorné inštalácie - vodovod, kanalizácia, (prípadne plynovod, kotol so zásobníkom TÚV),
elektroinštalácia, končiace 1 meter od domu
vykurovacie telesá
vonkajšia silikátová/silikónová/omietka ryhovaná 1,5 mm
zárubne obložkové, interiérové dvere fóliované s kovaním
tepelné izolácie podláh
tepelné izolácie stropov
obklady a dlažby v sociálnych zariadeniach
zariaďovacie predmety: umývadlá, vaňa, WC, sprcha, výtokové armatúry
vlysové podlahy v hrúbke 7 mm aj s podložkou a lištami
elektro - vypínače, zásuvky, bleskozvod
vnútorné maľby stien a stropov – farba biela
V cene stavby „na kľúč“ nie sú zahrnuté:










náklady na nákup stavebného pozemku
vonkajšie prípojky inžinierskych sietí
terasy, okapové chodníky, spevnené plochy
obklad schodiska, zábradlia
kuchynská linka
krb, krbová vložka
svietidlá, alarm
oplotenie pozemku, záhradné úpravy
poplatky za stavebný odpad a výkopovú zeminu,
vedľajšie rozpočtové náklady vyvolané investorom alebo vyvolané samotnou investíciou.
Pre rýchlejšiu orientáciu sme štruktúru ceny spracovali aj do tabuľky:
ŠTRUKTÚRA CENY RODINNÉHO DOMU „NA KĽÚČ“ V PREVEDENÍ ŠTANDARD
Vypracovanie PD
Projekt pre stavebné povolenie*
Základová platňa
BETÓN C 25
Obvodový plášť nosných stien
VAREA MODUL , Ekopanel ...
Izolácie proti vode
HYDROIZOLAČNÝ PÁS NATAVENÍM
Nosné priečky vnútorné
Nenosné priečky vnútorné
Vyhotovenie krovu a izolácia
Strešná krytina štandard
Výplne a okná - izolačné dvojsklo
Interiérové dvere a obložkové zárubne
Keramika
Sanita WC a kúpeľňa
Vykurovanie
Ležatá kanalizácia domu
Kompletáže remesiel
Podľa použitej technológie stavby
Podľa použitej technológie stavby
Podľa použitej technológie stavby
MEDITERRAN, BRAMAC
ALLDOOR, ALFAPLAST, SLOVAKTUAL
Omietka silikónová /silikátová, 1,5 mm
Profi Slovensko / SAKRET Slovakia
RIGIPS SDK
REMAL, SPEKTRA, Profi
PLÁVAJÚCA PODLAHA 7 mm KRONODOOR
KRONODOOR fóliované
KERKO štandard
JIKA štandard
INFRAPANELY, FARBA biela / čierna
PVC podľa PD
ŠTANDARD
Stavebný pozemok
X - nie je súčasťou ceny
Stavebné povolenie
X - nie je súčasťou ceny
Realizačná projektová dokumentácia
Prípojky inžinierskych sietí, ČOV
Terasy, okapové chodníky, spevnené plochy
X - nie je súčasťou ceny
X - nie je súčasťou ceny
X - nie je súčasťou ceny
Krbová vložka + riešenie rozvodu vykurovania
Svietidlá, alarm
Obklad schodiska, zábradlia
Oplotenie, záhradné úpravy
Výplne - izolačné trojsklo
X
X
X
X
X
Garáže a prístrešky
X - nie je súčasťou ceny
Povrchová úprava vonkajšia
Povrchová úprava vnútorná
Interiérové farby
Podlahy
-
nie
nie
nie
nie
nie
je
je
je
je
je
súčasťou
súčasťou
súčasťou
súčasťou
súčasťou
ceny
ceny
ceny
ceny
ceny
*Projektová dokumentácia pripravená len v rozsahu potrebnom pre získanie územného
rozhodnutia a stavebného povolenia.
Download

Projekt výstavby rodinných domov v obci Poruba