Dům Kultury Teplice, Oprava zaatikových žlabů střechy
Krušnohorského divadla v Teplicích – II. Etapa
Provádění stavby
Obsah dokumentace:
A.
PRŮVODNÍ ZPRÁVA
B.
SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA
C.
SITUAČNÍ VÝKRESY
D.
DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A
TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ
E.
DOKLADOVÁ ČÁST
1)
Stavební objekty – SO
2)
Inženýrské objekty – IO
3)
Provozní soubory – PS
4)
Výrobní technologie – PSVT
5)
Ostatní ucelené dodávky – OUD
DŮM KULTURY TEPLICE, OPRAVA ZAATIKOVÝCH ŽLABŮ STŘECHY
KRUŠNOHORSKÉHO DIVADLA V TEPLICÍCH – II. ETAPA
_________________________________________________________________________________
D1. DOKUMENTACE STAVEBNÍHO OBJEKTU
D1: SO 102 KDT – STŘECHA JEVIŠTĚ VELKÉHO SÁLU
D1: SO 102.1 Architektonicko-stavební řešení
TECHNICKÁ ZPRÁVA
_________________________________________________________________________________
Vypracoval:
Pavel Tomáš
Ing. Milan Klíma, Svojsíkova 2223/33, 415 01 Teplice, IČ: 867 61 111
únor 2014
ver.08/13
Dům Kultury Teplice, Oprava zaatikových žlabů střechy
Krušnohorského divadla v Teplicích – II. Etapa
a)
Provádění stavby
Účel objektu
Předmětem projektu je oprava zaatikových žlabů a střešního pláště vč. dodatečného zateplení
střechy jeviště velkého sálu na objektu Krušnohorského divadla v Teplicích. Oprava je navržena na
části stávající střechy SO 102 KDT – STŘECHA JEVIŠTĚ VELKÉHO SÁLU. Krušnohorské divadlo se
nachází v ulici U Císařských lázní 761/4, 415 01 Teplice.
b)
Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení a řešení vegetačních
úprav v okolí objektu, včetně řešení přístupu a užívání objektu osobami s omezenou schopností
pohybu a orientace.
Jedná se o historickou budovu Krušnohorského divadla v Teplicích, situovaného v centru
města. Předpokládá se, že nosnou konstrukci řešené střechy jeviště velkého sálu tvoří betonová
monolitické konstrukce. Krytina je tvořena z měděných plechových tabulí spojovaných jednoduchou
stojatou drážkou. Řešená střecha je plochá se sklonem cca od 2-5°. Koruna atik je oplechována
měděným plechem. Zaatikové žlaby jsou odvodněny skrz atiku chrliči do svislých dešťových svodů.
Detail napojení je řešen plechovým kotlíkem. V místě zaatikových žlabů se drží voda, v oblasti kolem
netěsných detailů zaatikových žlabů dochází k zatékání vody do objektu a tvorbě vlhkostních map.
Po zimě 2013/2014 došlo k masivnímu poškození střešního pláště a zatékání do konstrukce
střechy a interiéru KDT.
Konstrukční, stavebně technické řešení a technické vlastnosti stavby se nemění. Jedná se o
opravu střešní krytiny na stávající střeše objektu.
c)
Kapacity objektu, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy, orientace,
osvětlení a oslunění
Zůstává stávající, nemění se.
d)
Technické a konstrukční řešení
Práce HSV
1. Zemní práce
Nejsou prováděny.
2. Základy
Nejsou prováděny.
3. Svislé a kompletní konstrukce
Nejsou prováděny.
4. Vodorovné konstrukce, schodiště
Je navržena oprava zaatikových žlabů a položení nové povlakové izolace z měkčeného PVC na
dodatečně zateplenou konstrukci střechy. Viz. další kapitoly.
Ing. Milan Klíma, Svojsíkova 2223/33, 415 01 Teplice, IČ: 867 61 111
únor 2014
ver.08/13
Dům Kultury Teplice, Oprava zaatikových žlabů střechy
Krušnohorského divadla v Teplicích – II. Etapa
Provádění stavby
5. Pozemní komunikace
Nejsou prováděny.
6. Úprava povrchů
Nejsou prováděny.
7. Podlahy a podlahové konstrukce
Nejsou prováděny.
8. Výplně otvorů
Nejsou prováděny.
9. Konstrukce trubních vedení
Nejsou prováděny.
10. Ostatní konstrukce a práce
V rámci bouracích prací se demontuje stávající oplechování zaatikových žlabů z měděných
plechů, oplechování koruny atiky a klempířských prvků střechy. Spolu s demontáží oplechování bude
demontována stávající krytina z měděných pásů. Demontáž plechové krytiny bude provedena vč.
pojistné asfaltové izolace přichycené na stáv. konstrukci. Vzhledem k nízkému sklonu stáv. střechy se
předpokládá, že pod měděnou krytinou je pojistná asfaltová izolace. Stavební průzkum nebyl proveden.
Před demontáží klempířských prvků bude dočasně demontován stáv. bleskosvod a topné
kabely uložené ve žlabu. Po provedení stavebních prací bude bleskosvod opětovně namontován, topné
kabely se budou řešeit samostatně v další etapě – upřesní investor.
Zaatikový žlab a navazující část střechy musí být rozkryty a následně zajišťovány
hydroizolací po denních etapách, přičemž nesmí dojít k zatečení do interiéru objektu nebo je
nutné zajistit provizorní zakrytí odkrytých ploch.
Zaatikové žlaby budou odvodněny skrz atiku novými kruhovými PVC chrliči – 1ks, DN 150 –
průměr ověřit na stavbě. Plastové chrliče budou mít integrovanou manžetu z hydroizolační fólie,
ochranou. Chrliče budou vyvedeny do nových měděných kotlíků z revizním přepadem.
Provede se přespádování koruny atiky směrem do plochy střechy – min. spád 3%.
Přespádování bude provedeno pomocí dřevotřískových desek, na kterou bude vytažena nový fólie a
osazeny nové klempířské prvky z pozinkovaného plechu s lakovaným povrchem v odstínu mědi (imitace
mědi).
Před provedením nového penetračního nátěru bude stávající povrch očištěn od nečistot a
zbaven ostrých výstupků.
Ing. Milan Klíma, Svojsíkova 2223/33, 415 01 Teplice, IČ: 867 61 111
únor 2014
ver.08/13
Dům Kultury Teplice, Oprava zaatikových žlabů střechy
Krušnohorského divadla v Teplicích – II. Etapa
Provádění stavby
Práce PSV
1. Izolace proti vodě a zemní vlhkosti
Před položením dodatečné tepelné izolace a nové střešní fólie z mPVC bude proveden penetrační
nátěr stávající monolitické konstrukce asfaltovou emulsí. Po zaschnutí bude nataven asfaltový pás
v jedné vrstvě sloužící jako parozábrana. Např. hydroizolační pás z SBS modifikovaného asfaltu
s nosnou vložkou ze skleněné tkaniny (plošná hmotnost 200g/m2) – GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL.
Parozábrana bude oddělena od tepelné izolace pomocí separační fólie FILTEK 300.
Jako nová izolace proti vodě je navržena povlaková krytina . Je navržena z jednovrstvé,
mechanicky kotvené hydroizolace z PVC-P fólie s PEC výztužnou vložkou. Např. DEKPLAN 76,
ALKOPLAN. Tloušťka fólie je 1,5mm – odstín v imitaci mědi (zelenkavá měď). Některé detaily
(zhotovování manžet a tvarových dílců) budou opracovány homogenní fólií bez výztužné vložky tl.
1,5mm. K zesílení hydroizolace ve vnitřních koutech a vnějších rozích budou použity tvarovky z fólie
z doplňkového materiálu. Provedení povlakové krytiny z fólie (horkovzdušně svařovanou ve spojích),
který bude spolehlivě ukončena na všech navazujících i prostupujících konstrukcí s odvodněním do
zaatikového žlabu.
Jako podklad po novou povlakovou fólii bude položena separační a ochranná vrstva textilie ze
sklovláknitých vláken s plošnou hmotností min. 300g/m2 (např. FILTEK V).
Novou skladbu střechy je navrženo stabilizovat mechanickým kotvení. Nová hydroizolace
z plastových fólií bude kotvena do betonového pokladu pomocí šroubů zušlechtilé pozinkované oceli
pomocí zatloukačích hmoždinek EJOT ND-K-6 x dl. Množství a typ kotev bude upřesněn na stavbě dle
technologického postupu výrobce vybrané PVC-P fólie.
Skladba konstrukce je popsána ve výkresové dokumentaci – ozn. S3. Takto provedená skladba
splňuje index šíření plamene po povrch Broof (t3).
Před provedením kotvení je nutno ověřit únosnost kotev tahovými zkouškami dle ETAG 006
při realizaci opravy. Tahové zkoušky včetně návrhu počtu kotev zajistí dodavatel stavby. Na
základě tahových zkoušek bude rozhodnuto o použití příslušného druhu kotevních prvků.
2. Izolace tepelné
Dodatečné zateplení střechy nad jevištěm velkého sálu bude provedeno z pěnového
polystyrenu EPS 100S tl. 2x 100mm (λ=max. 0,037 W/mK). Tepelnou izolaci je třeba skládat na sraz
tak, aby byla zajištěna její homogenita v celé ploše. Jednotlivé řady musí být vůči sobě posunuty na
vazbu. Tepelná izolace bude položena na separační vrstvu, který bude položena na parozábranu.
Tepelná izolace bude položena na stávající vyspárovanou konstrukce střechy. Dílce tepelné izolace se
přikotví ke stávající betonové konstrukci střechy talířovými hmoždinkami systému EJOT. Typ a množství
kotev bude součástí dílenské dokumentace dodavatele stavby. V místě okraje střechy bude vrchní
deska tepelné izolace seříznuta pod úhlem 45° pro lepší stékaní vody do žlabu.
Na veškerý použitý materiál budou dodány certifikáty a prohlášení o shodě. Zateplení
střechy objektu je nutno provést dle technologických postupů a pokynů dodavatele/výrobce!
Ing. Milan Klíma, Svojsíkova 2223/33, 415 01 Teplice, IČ: 867 61 111
únor 2014
ver.08/13
Dům Kultury Teplice, Oprava zaatikových žlabů střechy
Krušnohorského divadla v Teplicích – II. Etapa
Provádění stavby
3. Izolace akustické
Nejsou prováděny.
4. Protichemické izolace
Nejsou prováděny.
5. Vnitřní instalace
5.1. Kanalizace, vodoinstalace, plynoinstalace
Neprovádí se.
5.2.
Elektroinstalace
Před demontáží klempířských prvků bude dočasně demontován stáv. bleskosvod a topné
kabely uložené ve žlabu. Po provedení stavebních prací bude bleskosvod opětovně namontován, topné
kabely se budou řešit samostatně v další etapě – upřesní investor.
5.3.
Slaboproudé rozvody
Neprovádí se.
5.4.
EZS, EPS, PC síť
Neprovádí se.
5.5.
Vytápění
Neprovádí se.
5.6.
Vzduchotechnika
Neprovádí se.
6. Sklobetonové konstrukce
Nejsou prováděny.
7. Tesařské konstrukce
Dřevěné prvky budou impregnovány. Zaatikový žlab vč. vyspádování koruny atiky bude
provedeno pomocí dřevotřískových desek OSB/3 tl. 18mm.
Ing. Milan Klíma, Svojsíkova 2223/33, 415 01 Teplice, IČ: 867 61 111
únor 2014
ver.08/13
Dům Kultury Teplice, Oprava zaatikových žlabů střechy
Krušnohorského divadla v Teplicích – II. Etapa
Provádění stavby
8. Klempířské konstrukce
Budou provedeny nové klempířské prvky z poplastovaného plechu (koutové, rohové a stěnové
lišty, pásky). Plechy jsou vyrobeny z pozinkovaného ocelového plechu tl. 0,65mm, který je ze spodní
strany lakovaný a na vrchní straně je vrstva PVC. Oplechování koruny atiky – okrajový krycí plech –
bude nově provedeno ze žárově pozinkovaného plechu tl. 0,6mm, resp. 0,7mm s PES lakem v barvě
imitující měď. Nové kotlíky budou z měděného plechu tl. min. 0,55mm. Na jejich kotvení budou
používány šrouby, nýty, příchytky nebo jiné kotevní prvky. Specifikace prvků je v této PD.
Klempířské prvky je nutno doměřit na stavbě.
9. Tvrdé krytiny
Nejsou prováděny.
10. Plastové a truhlářské konstrukce
Nejsou prováděny.
11. Zámečnické konstrukce
Nejsou prováděny.
12. Příčkové konstrukce montované
Nejsou prováděny.
13. Podlahy z dlaždic
Nejsou prováděny.
14. Podlahy z kamene
Nejsou prováděny.
15. Podlahy lité
Nejsou prováděny.
16. Podlahy vlysové, plovoucí, parketové
Nejsou prováděny.
17. Podlahy povlakové
Nejsou prováděny.
18. Keramické obklady
Nejsou prováděny.
Ing. Milan Klíma, Svojsíkova 2223/33, 415 01 Teplice, IČ: 867 61 111
únor 2014
ver.08/13
Dům Kultury Teplice, Oprava zaatikových žlabů střechy
Krušnohorského divadla v Teplicích – II. Etapa
Provádění stavby
19. Nátěry
Bude proveden penetrační nátěr asfaltovou emulsí po celé ploše střechy vč. žlabů a koruny
atiky.
20. Malby
Nejsou prováděny.
21. Čalounické úpravy
Nejsou prováděny.
22. Lokální vytápění
Neprovádí se.
23. Zasklívání
Neprovádí se.
Ing. Milan Klíma, Svojsíkova 2223/33, 415 01 Teplice, IČ: 867 61 111
únor 2014
ver.08/13
Download

dům kultury teplice, oprava zaatikových žlabů střechy