Stakleni zid – sistemska konstrukcija
PROMAGLAS®-Systemkonstruktion GG-Köln
F 30
485.43
Držač stakla
isporučiv u kompletu
Prednosti koje se mogu uočiti već na prvi pogled
• potpuno ostakljen zid, arhitektonski zahtevan, sa mnogobrojnim
neograničeno
mogućnostima oblikovanja
• slobodnonoseći stubići- čelične cevi - sa tačkastim držačima stakala
• vertikalne i horizontalne silikonske fuge
max. Glasmaß
Opšte preporuke
Ostakljenje se odlikuje slobodnostojećim stubićima (šuplje čelične cevi)
raspoređenim sa samo jedne strane (2), koji nose, odn. drže stakla (1) u
ugaonim tačkama, preko malih konzola. Fuge stakala zatvaraju se Promat®SYSTEMGLAS-Silikonom (3). Stakla se mogu ugrađivati bez ramova u
masivne građevinske elemente. Staklo se primenjuje u unutrašnjem prostoru objekta. Posebni detalji se mogu dobiti na zahtev. U primeni treba
uvažiti Tehničke podatke za Promat®-SYSTEMGLAS 30, kao i “Važne tehničke
preporuke za konstrukcije”.
Detalj A – Mere: max 1400 mm x 2300 mm, vertikalno, ili horizontalno
Detalj A
Dužina ostakljenja nije ograničena. Maksimalna visina iznosi 5,00 m.
1
presek A-A
Detalj B – Fuge
1
2
3
2
3
4
Detalj B
5
6
7
8
9
10 11
Za ovu konstrukciju primenjuju se stakla Promat®-SYSTEMGLAS 30, finih
ivica. Fino uglačane ivice stakala sadrže usku ivičnu zaštitu, koja se ne sme
skidati niti oštetiti. Fuge se potpuno pune Promat®-SYSTEMGLAS-Silikonom
(3) i vrši se ravnanje. Nakon očvršćavanja, višak silikona se može ukloniti.
Ukoliko se, iz estetskih razloga, zahteva toniranje / bojenje fuga, mogu se
primeniti pokrivne trake (11).
4
5
6
7
8
9
10 11
Detalj C
Stubići - nosači od šupljih čeličnih cevi mogu se, uz uvažavanje statike, oblikovati u skladu sa arhitektonskim zahtevima. Promat®-konzola za nošenje
/ držanje stakla, razvijena za ovu konstrukciju, isporučuje se kao pribor. Za
polaganje stakala na konzole uglovi stakala pripremaju na odgovarajući
način. Molimo da u narudžbenici navedete broj konstrukcije - broj radnog
lista.
Detalj C – Konzola - držač
Detalj D
Detalj D prikazuje spoj ostakljenja / staklenog zida sa podom. Priključci na
zid ili tavanicu mogu se izvesti analogno (v. Konstrukciju 485.33). Moraju se
predvideti mere protiv mehaničkih oštećenja, npr. od aparata za čišćenje.
Detalj E
presek B-B
Detalj D – Spoj na masivni
građ. element
presek C-C
Detalj E – Vertikalni presek
U Detalju E šematski je prikazano pričvršćenje stubića od čeličnih cevi (2) na
pod i tavanicu, kao i držanje stakala (1) na konzolama.
131
Download

Stakleni zid – sistemska konstrukcija PROMAGLAS