Spušteni plafon otporan prema
požaru, nezavisan
7
8
9
8
9
120.40
10 11 12 13 14 15 16 17
10 11 12 13
14 15 16 17
Prednosti uočljive na prvi pogled
Reviziona klapna
Dužina nije ograničena
Ugradna svetiljka,
ventil za ventilaciju,
odn. zvučnik
Širina nije ograničena
6
7
Po potrebi
5
6
Ugradna svetiljka
5
F 30-A
• jednoslojno oblaganje
• mala površinska masa: oko 17,3 kg/m2
• proizvoljno požarno opterećenje: odozdo, ili odozgo
• ugradne svetiljke, odn. zvučnici
• ugradnja revizionih otvora
• ventilisanje slobodnog prostora plafona
• uobičajene vešaljke
• sa aspekta zaštite od požara - bez potrebe za špahtlovanjem
• priključak na masivni zid, ili na laki pregradni zid
• slobodnonoseći, raspon do 5 m
• montaža u sistemu sa skrivenom fugom
Opšte preporuke
Za ventilisanje slobodnog prostora mogu se postaviti ventili za ventilaciju.
Detalj A - Pogled sa donje strane plafona
Detalj A – Spušteni plafon (pogled odozdo)
Spušteni plafon se primenjuje bez ograničenja u pogledu mera (širina,
dužina). Rastojanje C-tavaničnih profila iznosi do 625 mm, rastojanje vešaljki
do 625 mm (u x-pravcu) odnosno do 700 mm (u z-pravcu), - odn. do 400 mm
neposredno ispred zida. Ukoliko se ugrađuju revizione klapne, potrebno je
predvideti dodatne vešaljke.
Detalj B - Vešaljke
presek A-A
presek B-B
Pričvršćivanje vešaljki na masivnu tavanicu vrši se, kod požarnog opterećenja
sa donje strane (iz prostorije) pomoću tiplova (odgovarajućeg, dokazanog
kvaliteta), a kod dejstva požara sa gornje strane (iz međuprostora spuštenog
plafona) pomoću metalnih tiplova (najmanje) M8 (dvostruka dubina ugradnje, najmanje 60 mm, max. 500 N/tiplu), ili pomoću protivpožarnih tiplova
(sa odgovarajućim ABZ).
Detalj B – Vešaljke
PROMATECT®-100-ploče (1) se pričvršćuju direktno pomoću vijaka (10) u Cprofile (6). Noseća konstrukcija se može dodatno ojačati - ukrutiti - postavljanjem dodatnih C-tavaničnih profila u poprečnom pravcu (x-pravac). Mesta sučeljavanja ploča u principu treba da su ispod C-profila. Špahtlovanje
mesta sučeljavanja ploča u pogledu građevinske tehničke zaštite od požara
nije potrebno.
Detalj C - Priključak na zid - dve mogućnosti
presek C-C
Detalj C – Priključak na zid
72
presek C-C, alternativa
Priključak na zid vrši se pomoću ugaonika od čeličnog lima (8), odn. - u cilju
obrazovanja skrivenih fuga - pomoću traka (2).
Spušteni plafon otporan prema
požaru, nezavisan
F 30-A
120.40
Detalj D - Zaštita na mestu spajanja - sučeljavanja ploča
Poprečne fuge (Presek D-D) mogu po izboru da budu pokrivene
C-tavaničnim profilima (6) ili trakama (2).
presek D-D, alternativa
presek D-D
Detalj D – Pokrivanje spoja
Detalj E - Priključak na lake pregradne zidove
Tavanica može da bude u vezi sa lakim pregradnim zidovima ≥ F 30. Kod
pregradnih zidova sa jednostrukim oblogama se dodatno postavlja traka (2)
na mestu spoja sa zidom. Pričvršćivanje zidnog ugaonika (8) vrši se vijcima
u metalnu konstrukciju ili, u slučaju potrebe, tiplovima za šupljine - u zidnu
površinu. Skrivene fuge izvode se prema Detalju C.
Detalj F - Ugradne svetiljke
U spušteni plafon mogu se integrisati ugradna svetla najvećih mera 1600
mm x 500 mm. U isečke > 0,20 m² se ugrađuje ugradna svetiljaka od
pločastih traka (2) sa vešaljkama (9), Rastojanje vešaljki ≤ 500 mm.
presek C-C, alternativa
presek C-C
Detalj E – Spoj sa lakim pregradnim zidom ≥ F30
Detalj G - Ovalne svetiljke
1
2
3
4
5
Pokrivke za kružne svetiljke ili zvučnike mogu se izvesti na način koji je prikazan, i mogu se spojiti sa plafonom. Prečnik isečka ovde iznosi ≤ 250 mm.
1
2
3
4
Detalj H - Ugradnja revizionih klapni
U spušteni plafon se mogu ugraditi Promat®-Revizione klapne Univerzal, Tip A. Ugradnja se može vršiti tokom montaže plafona, ili naknadno.
Potrebno je zadržati potrebna rastojanja tavaničnih profila, a u suprotnom
treba postaviti dodatne (izmene). Naredna tabela sadrži standardne mere
Promat®-revizionih klapni Univerzal, Tip A (međuveličine, na zahtev).
presek E-E
presek F-F
presek G-G
Detalj F – Ugradna svetiljka
Detalj G – Ovalna svetiljka
Detalj I - Ugradnja elementa za ventilaciju
Detalj H – Reviziona klapna

U spušteni plafon se mogu ugrađivati, za svrhe provetravanja komunikacija
odnosno prostorija ispod njih, ventilacioni ventili odgovarajućeg kvaliteta,
različitih proizvođača. Konstruktivna rešenja ventilacionih ventila i način
ugradnje preuzimaju se iz odgovarajućih Odobrenja. Detalj I prikazuje
primer ugradnje ventila za ventilaciju.
Detalj J - Provođenje pojedinačnog kabla
Kroz spušteni plafon smeju se provoditi pojedinačni električni kablovi.
Za obezbeđenje zaštite od požara se otvor za provođenje obezbeđuje na
odgovarajući način. Iznad spuštenog plafona postavlja se ojačanje (trakasto). Na odgovarajući način izvode se izlazi kablova iz kutija za svetiljke.
Detalj I
 + 10
Posebne preporuke
 + 40
U slučaju dodatnih zahteva za zvučnom, toplotnom molimo da konsultujete naš tehnički odeljak t2.
Detalj J
73
5
Download

Spušteni plafon otporan prema požaru, nezavisan F 30