Instalacioni kanali za kablove i cevi
- Naknadno oblaganje kablovskih trasa
I 30 do
I 90
290.20
290.25
Tehnički podaci
1 I 30: PROMATECT®-200-ploča, d = 15 mm
(2 x 15 mm za I 90 - alternativa)
I 90: PROMATECT®-LS-ploča, d = 30 mm
2 PROMATECT®-traka, b = 100 mm, d ≥ 15 mm
3 PROMATECT®-traka
4 Zid određene klase otpornosti prema požaru
5 PROMASEAL®-element za ventilaciju
6 PROMASEAL®-mastika-protivpožarni kit
7 Električni kabl
8 Promat® -masa za špahtlovanje
9 Kablovski regal
10 Kamena vuna, tvrdo upresovana
11 štap sa navojem, dimenzionisanje prema statici (v. Detalj A)
12 Noseća konzola, dimenzionisanje prema statici (v. Detalj A)
13 L-Profil 40/40×1,0
14 Rampa-muf sa vijkom
15 Metalni tipl sa vijkom ≥ M6, rastojanja ≤ 400 mm
16 Stezaljka od čelične žice 38/10,7/1,2 (I 30),
63/11,2/1,53 (I 90), rastojanja oko 100 mm (*)
17 Stezaljka od čelične žice 22/10,7/1,2 (I 30), 28/10,7/1,2
(I 90) rastojanja oko 150 mm (*)
(*) alternativno: vijci odgovarajuće dužine
Prednosti koje se mogu uočiti već na prvi pogled
• jednoslojno izvođenje
• mala debljina zida kanala, mala težina
• 1-, 2-ili 3-strano oblaganje
• mogućnosti ventilisanja
• gorivi vodovi, kablovi i cevi svih vrsta (osim cevi za vazduh)
• glatka, za premazivanje i tapetiranje pripremljena spoljna površina
• mogućnost isporuke pripremljenih elemenata
Opšte preporuke
PROMATECT®-instalacioni kanali štite hodnike i puteve evakuacije od požara
razvijenog na kablovskim instalacijama. Kako bi se sprečilo pregrevanje
provodnika, a time i povećanje električne otpornosti, mogu se ugraditi
PROMASEAL®-elementi za ventilaciju (490.6) ili Promat®-ventilacioni boksovi (490.5).
Detalj A
14 15 16 17
14 15 16 17
Instalacioni kanali se mogu izvesti kao 1-, 2- ili 3-strani. Okolni građevinski
elementi moraju da imaju klasu otpornosti prema požaru (najmanje) isti
kao kanal. Kablovi i noseće konstrukcije kablova ne smeju da opterećuju
dno kanala. Izlazi noseće konstrukcije se kače na slobodnom kraju, čime se
sprečava njihovo deformisanje u uslovima pojave požara i oštećenje samog
kanala. Noseća konstrukcija kabla se polaže tako da zatezni napon iznosi ≤
9 N/mm² (I 30) odnosno ≤ 6 N/mm2 (I 90), a napon smicanja ≤ 15 N/mm²(I3°)
odnosno ≤ 10 N/mm2 (I 90).
Detalj B
Debljina d PROMATECT®-obloge (1) zavisi od klase otpornosti prema požaru.
Trake (2) za pokrivanje fuga mogu se postaviti unutra ili spolja.
Detalj C
PROMATECT®-ploče (1) čvrsto naležu u uglovima i spajaju se stezaljkama od
čelične žice ili (16) ili vijcima odgovarajuće dužine.
Detalj D
Kod provođenja kroz zidove koji imaju određene klase otpornosti prema požaru ploče (1) se vode bez spoja ploča, ili se, na način prikazan Detaljem D, čvrsto spoje u sredini zida. U tom slučaju pokrivka fuge (2) nije
potrebna. Ukoliko zidovi nemaju određenu klasu otpornosti prema požaru,
provođenje se vrši bez spajanja ploča ili se izvodi spajanje sa pokrivkom (2).
180
Instalacioni kanali za kablove i cevi
- Naknadno oblaganje kablovskih trasa
I 30 do
I 90
290.20
290.25
Detalj E
Naknadno oblaganje kablova i njihovih nosećih konstrukcija može se izvesti
kao 1-, 2- ili 3-strano. Mesta sučeljavanja ploča se, unutra ili spolja, pokrivaju
prema Detalju B.
Detalj F
Kao priključak na zid ili tavanicu (Tačka b) za instalacione kanale na raspolaganju su dve varijante izvođenja. Pričvršćenje u masivni građevinski element
vrši se metalnim tiplovima i vijcima (15). Zid kanala se vijcima pričvršćuje
za ugaonik od čeličnog lima (13) odn. PROMATECT®-trake (3). Neravnine
masivne konstrukcije izravnavaju se Promat®-masom za špahtlovanje (8) ili
presovanom kamenom vunom (10).
Detalj G
Kablovske trase, koje su direktno pričvršćene za masivni građevinski element, mogu se oblagati u skladu sa Detaljem G. Poklopac (1) se može
pričvrstiti za PROMATECT®-trake (3) pomoću Rampa-mufova, tako da se
može izvaditi ukoliko se vrši revizija. Ukoliko se kanal postavlja ispod tavanice, poklopac (1) se pričvršćuje vijkom za masivni građevinski element. Kablovi i noseće konstrukcije se osiguravaju tako da se u slučaju požara ne
optereti zid kanala.
Detalj H
U području izlazaka kablova zid kanala (1) se udvostručuje - ojačava
PROMATECT®-trakama (3), a preostali otvor se zatvara PROMA-SEAL®mastikom-protivpožarnim kitom (6).
Detalj I
Revizioni otvori se mogu izvesti prema Detalju I. Demontažni element za zatvaranje revizionog otvora se pomoću 4 štapa sa navojem i Rampa-mufova
(14) pričvršćuje za zid kanala (1).
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
7
7
8
8
9
9
10 11 12 13 14
10 11 12 13 14
181
Instalacioni kanali za kablove i cevi
I 30 do
I 120
290.20
290.25
Tehnički podaci
1 I 30: PROMATECT®-200-ploča, d = 15 mm
I 60: na zahtev
I 90: PROMATECT®-LS-ploča, d = 30 mm
I 120: PROMATECT®-L500-ploča, d = 40 mm
2 PROMATECT®-traka, b = 100 mm, d ≥ 15 mm
3 PROMATECT®-traka, b = 100 mm, d ≥ 10 mm
4 PROMATECT®-trake
5 PROMASEAL®-element za ventilaciju
6 PROMASEAL®-mastika-protivpožarni kit
7 PROMASEAL®-protivpožarni silikon
8 Promat® -masa za špahtlovanje
9 Kablovski regal (po izboru: bez njega)
10 Kamena vuna, gusto zbijena
11 Štap sa navojem, dimenzionisan prema statici
12 L-profil, dimenzionisan prema statici
13 L-Profil 40/40×1,0
14 Rampa-muf sa vijkom
15 Metalni tipl sa vijkom ≥ M6, rastojanja ≤ 400 mm
16 do 19. stezaljke od čelične žice ili vijci (v. Tabelu)
Prednosti koje se mogu uočiti već na prvi pogled
• po izboru, sa ili bez nosača kabla / regala
• slobodan poklopac kao zatvarač revizionog otvora
• mogućnosti ventilisanja / hlađenja
• gorivi vodovi, kablovi i cevi svih vrsta (ali bez cevi za dovod vazduha)
• jednoslojna konstrukcija, mala debljina zida kanala, mala težina
• mogućnost velikih opterećenja.
Opšte preporuke
PROMATECT®-instalacioni kanali štite hodnike i puteve evakuacije od
širenja požara nastalog u kanalu - gorenjem kablova. Da bi se sprečilo (prekomerno) sopstveno zagrevanje kablova, mogu se ugraditi PROMASEAL®elementi za ventilaciju (490.6).
Detalj A
Kao alternativa kanalu kompaktno zatvorenom na 4 strane, mogu se predvideti, za svrhe naknadnih polaganja kablova, slobodni naležući poklopci
- na celoj dužini kanala. Ove PROMATECT®-trake (4) sprečavaju bočno pomeranje poklopca. Kanali se, po izboru, mogu izvesti sa ili bez nosača - regala (9). U varijanti sa kablovskim regalima opterećenje kanala se određuje
na osnovu proračuna statike. U varijanti bez kablovskih regala, dopušteno
podužno opterećenje od mase kablova sme da iznosi max. 30 kg/m. Treba
uvažiti elektrotehničke propise za polaganje kablova.
14 15 16 17
14 15 16 17
Detalj B
Po pravilu se za kačenje i polaganje kanala koriste čelični štapovi sa navojem (11) i noseće konzole (12), prema proračunu statike. Za rasterećenje se
primenjuje PROMATECT®-traka (2) preko nosećeg profila. Oblikovani elementi se spajaju međusobno - po obimu - na tri strane, preko muf-spoja (3).
Detalj C
PROMATECT®-ploče (1) u uglovima tesno naležu jedna na drugu i spajaju
se stezaljkama ili vijcima. Obuhvatajući muf (3) odn. (2) se spaja na oba oblikovana elementa. Kod izvođenja sa slobodnim poklopcem PROMATECT®traka (3) se spaja stezaljkama na samo jedan deo poklopca, tako da se
pojedinačni delovi poklopca mogu nezavisno skidati.
182
I 30 do
I 120
Instalacioni kanali za kablove i cevi
290.20
290.25
Detalj D
Prodori kroz zidove određene klase otpornosti prema požaru principijelno
se smatraju “potrebnim mestima prekida” i izvode se bez traka (3). Za polaganje kablova odn. Kablovskih regala primenjuju se izdeljene trake (4).
Detalj E
U području izvoda kablova zid kanala (1) se udvostručuje pomoću PROMATECT®-traka (4), a preostali otvor se zatvara PROMASEAL®-mastikomprotivpožarnim kitom (6).
Detalj F
Pored slobodno položenog poklopca (Detalj A), mogu se izvesti revizioni
otvori prema Detalju F. Demontažni zatvarač revizionog otvora pričvršćuje
se pomoću 4 štapa sa navojem i Rampa-mufa (14) u zid kanala (1).
Detalj G
Instalacioni kanali se mogu izvesti i kao 2-strani ili 3-strani. Svi navedeni
principi konstruisanja važe na odgovarajući način. Okolni građevinski elementi moraju (najmanje) da odgovaraju klasi otpornosti prema požaru
kanala.
Noseća konstrukcija instalacionih kanala se postavlja sa spoljne strane.
Bočni zid (1) može se demontirati - za svrhe revizije.
Detalj H
Za priključak na tavanicu ili zid (Tačka a) za instalacione kanale prema Detalju
G na raspolaganju su različiti varijante izvođenja. Pričvršćivanje na masivni
građevinski elementvrši se pomoću metalnih tiplova i vijaka (15). Zid kanala
vijcima se pričvršćuje u ugaonik od čeličnog lima (13) odn. PROMATECT®trake (4). Neravnine masivnog građevinskog elementa izravnavaju se
Promat®-masom za špahtlovanje (8) ili presovanom kamenom vunom
(10). U osnovi, iz konstruktivnih razloga preporučuje se izvođenje pomoću
ugaonika od čeličnog lima (13).
Tabela - Stezaljke od čelične žice
®
PROMATECT-200Ploče (E30)
d = 18 mm
A
B
C
44/11,2/1,53
32/10,7/1,2
44/11,2/1,53
a oko 150 mm a oko 150 mm a oko 150 mm
®
PROMATECT-LSPloče (E90)
d = 45 mm
A
B
C
80/12,2/2,03
50/11,2/1,53 50/11,2/1,53
a oko 100 mm a oko 150 mm a oko 150 mm
Alternativno Vijci odgovarajuće dužine
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
7
7
8
8
9
9
10 11 12 13 14
10 11 12 13 14
183
Download

Instalacioni kanali za kablove i cevi