Stakleni zid – sistemska konstrukcija
PROMAGLAS®-Systemkonstruktion
F 30
485.33
Prednosti koje se mogu uočiti već na prvi pogled
• potpuna transparentnost
• vertikalne fuge između stakala zatvaraju se silikonom
(nisu potrebni profili)
• ostakljenje spratne visine, do 2,70 m (na zahtev: visina do 3 m)
• odobreno za primenu i sa vratima T 30-1 - T 30-2
• obrazovanje uglova bez vertikalnih profila
• dokazana sigurnost od obrušavanja
Opšte preporuke
Primena ovog, novog stakla otpornog prema požaru omogućila je ugradnju staklenih zidova visine do oko 2,70 m, pri neograničenoj dužini. Ovaj
PROMAGLAS®-stakleni zid primenjuje se u unutrašnjosti objekta. U zavisnosti od slučaja primene, na raspolaganju su različiti tipovi stakla (v. odeljak
“Proizvodi”). Treba uvažiti tehničke podatke za Promat®-SYSTEMGLAS F 30,
kao i „Važne tehničke preporuke za konstrukciju”.
11 12 13 14 15 16 17
11 12 13 14 15 16 17
Detalj A
Dužina ostakljenja nije ograničena. Maksimalne mere stakla iznose 1200
mm × 2700 mm. Širina stakala na mestu priključka na zid mora da bude ≥
870 mm. Pri visinama otvora > 2,70 m, ostakljenje se montira na zidani ili
betonski parapet (v., takođe, Detalj D). Ukoliko se izvode svetlarnici, stakla
(1) se raspoređuju u poprečnom formatu, pri najvećim dopuštenim merama
2500 mm × 1200.
Detalj B
Za ostakljenja sa silikonskim fugama primenjuje se Promat®-SYSTEMGLAS F
30, finih ivica (podatak navesti u narudžbenici). Uglačane fine ivice stakala
imaju usku ivičnu zaštitu, koja se ne sme uklanjati niti oštetiti. Širina vertikalnih fuga između stakala iznosi 3-10 mm. Fuge se potpuno ispunjavaju Promat®-SYSTEMGLAS-Silikonom (4), uz dodatno ravnanje. Nakon
očvršćavanja, višak silikona se odstranjuje.
Ukoliko se iz estetskih razloga zahteva toniranje (bojenje) fuga, one se
mogu izvesti sa pokrivnim trakama (12). Te trake se, u proizvoljnoj debljini i
širini, lepe silikonom (4) na staklo.
Detalj C
Svako staklo stoji na dva odstojnika (5) i sa gornje i donje strane drži se sa
po dva šuplja čelična profila (2). Za pričvršćivanje šupljih čeličnih profila za
masivne građevinske elemente postoje različite mogućnosti (v. Promatkonstrukciju 485.31). Ostakljenje se takođe može, sa gornje i sa bočnih strana, priključiti na obložene čelične građevinske elemente klase otpornosti
prema požaru (najmanje) F 30 (v. Promat-Konstrukciju 485.31, Detalj R).
Napomena: Na zahtev se mogu dobiti i rešenja sa staklima G30, koja u
požaru imaju samo svojstva integriteta i stabilnosti, a ne i toplotne izolacije.
132
Ostakljeni zid – sistemska konstrukcija
PROMAGLAS®-Systemkonstruktion
F 30
485.33
Detalj D
Alternativno, ostakljenje otporno prema požaru može se izvesti i bez okvira / ramova - bez primene šupljih čeličnih profila. Primenom maltera za
izravnavanje (13) i PROMATECT®-trake (7) stvoriće se, ukoliko je potrebno,
glatka klizna površina. Stakla se umeću u otvor i drže se u fiksiranoj poziciji
pomoću PROMATECT®-nosećih traka (8). Spoljna površina zida, uključujući
noseće trake, može da se malteriše i izravnava odn. Oblaže tapetama. Po
izboru, mogu se koristiti i pokrivni profili (12), nalepljeni ili pričvršćeni vijcima. U posebnim slučajevima, stakla (1) se takođe mogu umetati u posebno
izrađena udubljenja. Ova varijanta pogodna je, npr., u slučaju naknadne
ugradnje u vredne i nezamenljive obloge od prirodnog kamena. Dubina za
ugradnju stakla u ovim slučajevima mora da iznosi najmanje 25 mm. U zoni
spoja sa podom treba predvideti odgovarajuće mere protiv mehaničkih
oštećenja, npr., koja mogu da budu prouzrokovana radom aparata za
čišćenja.
presek C-C
presek E-E
Detalj E
Staklo otporno prema požaru može se, po dužini i u poprečnom pravcu,
priključiti na lake pregradne zidove. U zidnu površinu (presek) se, za metalni nosač pričvršćuje PROMASEAL®-PL-traka (9). Preostala (poprečna)
površina se zatvara PROMATECT®-trakama (7). Promat®-SYSTEMGLAS-stakla
(1) mogu se, alternativno, držati pomoću PROMATECT®-traka (8) ili pomoću
šupljih čeličnih profila (v. Promat-konstrukciju 485.31, Detalj N).
presek D-D/C-C
presek D-D/C-C
Detalj F
Ostakljenje se može izvesti i kao izlomljena površina, sa uglovima između
90° i 180° i na taj način se optimalno može prilagoditi specifičnostima objekta. Oblikovanje ide od “lomljenih” ostakljenja (poligonalne linije) do uglova pod pravim uglom.
Detalj D – Spoj na masivne gređevinske elemente
Detalj G
Pri izvođenju uglova pojedinačna stakla se postavljaju pod željenim uglom
i za pod ili tavanicu vezuju se na način prikazan u Detalju C odn. D. Vertikalne fuge se potpuno ispunjavaju silikonom (4). Iz estetskih razloga i u
cilju zaštite ivica stakala, primenjuju se pokrivke fuga (12), izrađene od plemenitog čelika, aluminijuma, drveta ili plastike, koje se lepe silikonom (4).
presek C-C
presek C-C
Detalj E – Spoj na lake pregradne zidove
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
7
7
8
8
9
9
10 11
10 11
Detalj F – Ostakljenje izlomljenog profila
do
Tačka A
Tačka B
Detalj G – Obrazovanje uglova
133
Download

Stakleni zid – sistemska konstrukcija PROMAGLAS