The art of handling air
DoP / FK-EU / DE / 2013 / 001
Uređaj za zatvaranje, koji sprečava širenje vatre u ventilacionim kanalima,
protivpožarna klapna
FK-EU
TROX GmbH
Heinrich-Trox-Platz
47504 Neukirchen-Vluyn
Nemačka
Imenovana tela 0749 - BCCA i 1322 - IBS izvršila su inicijalnu inspekciju proizvodnog pogona i
postupka kontrole fabričke proizvodnje, kao i procesa neprekidnog nadzora, procene i evaluacije
postupka kontrole fabričke proizvodnje u skladu sa Sistemom 1 Propisa o građevinskim
proizvodima i izdata je Deklaracija o usaglašenosti 0749 - CPD - BC1 - 606 - 4645 - 15650.11 4651 i 1322 - CPD - 74135/01.
Deklarisane karakteristike
Osnovne osobine
Veličina
Noseća
konstrukcija
DOP/FK-EU/DE/rs/2013/001
200 x 200 do
1500 x 800 Masivni plafon
[mm]
Detalji konstrukcije
d ≥ 125 mm,  ≥ 600 kg/m3, rastojanje
između kućišta ≥ 100 mm, minimalno
rastojanje do nosećih građevinskih
elemenata ≥ 40 mm
d ≥ 150 mm,  ≥ 600 kg/m3
Način ugradnje
Klasifikacija prema
EN 15650:2010 (EI
TT)
Ugradnja u plafon
EI 90 (ho i↔o) S - (300
na bazi maltera
Pa)
(mokra ugradnja)
Ugradnja u plafon
bez maltera - suva
ugradnja
(požarnootporna
"meka pregrada")
EI 120 (ho i↔o) S (300 Pa)
Napomena: ni u kom slučaju klasifikacija protivpožarne klapne ne može biti viša od klasifikacije zida/plafona u koji se
ona ugrađuje. U takvim slučajevima klasa protivpožarne klapne se redukuje na klasifikaciju zida/plafona.
Strana 1 od 3
Deklaracija o karakteristikama FK-EU
Deklaracija o karakteristikama
The art of handling air
Noseća
konstrukcija
Detalji konstrukcije
Način ugradnje
d ≥ 100 mm,  ≥ 500 kg/m3, rastojanje Ugradnja u zid na bazi
maltera (mokra ugradnja)
između kućišta ≥ 70 mm
EI 90 (ve i↔o) S (300 Pa)
Ugradnja na zid bez
maltera - suva ugradnja
(set za ugradnju)
EI 90 (ve i↔o) S (300 Pa)
Ugradnja bez maltera
blizu zida - suva ugradnja
(set za ugradnju)
EI 90 (ve i↔o) S (300 Pa)
Ugradnja bez maltera na
rastojanju od zida - suva
ugradnja (set za
ugradnju)
EI 90 (ve i↔o) S (300 Pa)
Ugradnja u zid na bazi
maltera (mokra ugradnja)
EI 90 (ve i↔o) S (300 Pa)
Ugradnja u zid bez
maltera - suva ugradnja
(požarnootporna "meka
pregrada")
EI 120 (ve i↔o) S (300 Pa)
Zid šahta sa metalnom konstrukcijom,
Ugradnja u zid bez
obložen sa jedne strane 2 x 20 mm,
maltera - suva ugradnja
požarnootporna gipsana ploča GKF, d
(set za ugradnju)
≥ 90 mm
EI 90 (ve i↔o) S (300 Pa)
Zid šahta sa metalnom konstrukcijom,
Ugradnja u zid bez
obložen sa jedne strane 2 x 20 mm, maltera - suva ugradnja
PROMAXON, d ≥ 90 mm
(set za ugradnju)
EI 90 (ve i↔o) S (300 Pa)
Zid šahta bez metalne konstrukcije, 2 x
Ugradnja u zid bez
20 mm, požarnootporna gipsana ploča maltera - suva ugradnja
GKF, d ≥ 40 mm
(set za ugradnju)
EI 90 (ve i↔o) S (300 Pa)
d ≥ 100 mm,  ≥ 500 kg/m3
Zid šahta
Ugradnja u zid na bazi
maltera (mokra ugradnja)
Zid sa metalnom konstrukcijom,
požarnootporna gipsana ploča GKF, d
Ugradnja u zid bez
≥ 100 mm, sa ili bez mineralne vune maltera - suva ugradnja
(set za ugradnju)
Zid sa metalnom konstrukcijom,
Ugradnja u zid bez
požarnootporna gipsana ploča GKF, d
maltera - suva ugradnja
≥ 100 mm, bez mineralne vune "klizna
(set za ugradnju)
veza sa plafonom"
Laki pregradni
zid
Ugradnja u zid na bazi
Pregradni zid koji odvaja požarne
maltera (mokra ugradnja)
sektore - zid sa metalnom
Ugradnja u zid bez
konstrukcijom, sa čeličnim limom d ≥
maltera - suva ugradnja
115 mm
(set za ugradnju)
Ugradnja u zid bez
Zid sa metalnom konstrukcijom,
maltera - suva ugradnja
požarnootporna gipsana ploča GKF, d
(požarnootporna "meka
≥ 100 mm, sa mineralnom vunom
pregrada")
DOP/FK-EU/DE/rs/2013/001
EI 90 (ve i↔o) S (300 Pa)
Ugradnja u zid bez
maltera - suva ugradnja
(set za ugradnju)
Masivni zid
200 x 200 do
1500 x 800
[mm]
Klasifikacija prema
EN 15650:2010 (EI
TT)
EI 90 (ve i↔o) S (300 Pa)
EI 90 (ve i↔o) S (300 Pa)
EI 90 (ve i↔o) S (300 Pa)
EI 90 (ve i↔o) S (300 Pa)
EI 90 (ve i↔o) S (300 Pa)
EI 120 (ve i↔o) S (300 Pa)
Napomena: ni u kom slučaju klasifikacija protivpožarne klapne ne može biti viša od klasifikacije zida/plafona u koji se
ona ugrađuje. U takvim slučajevima klasa protivpožarne klapne se redukuje na klasifikaciju zida/plafona.
Strana 2 od 3
Deklaracija o karakteristikama FK-EU
Veličina
The art of handling air
Karakteristika
Nominalni uslovi aktiviranja/osetljivost u skladu sa ISO 10294-4:
- Opteretivost osetnog elementa
- Temperatura odziva osetnog elementa
Ispunjena
Zadrška u odzivu (vreme zatvaranja) u skladu sa EN 1366-2:
Ispunjena
Operativna pouzdanost (otvaranje, zatvaranje) u skladu sa EN 1366-2:
Ispunjena
Trajnost zadrške u odzivu u skladu sa ISO 10294-4:
- Odziv osetnog elementa na temperaturu i opteretivost
Ispunjena
Trajnost operativne pouzdanosti (ciklus otvaranja i zatvaranja) u skladu sa EN
15650:
B(L)F-T-(ST)-TR:
- 10.000 ciklusa
Ispunjena
SFR T (SLC):
- 10.000 ciklusa
Ispunjena
ExMax 15-BF-TR:
- 10.000 ciklusa
Ispunjena
Pneumatski pokretač:
- 10.000 ciklusa
Ispunjena
Antikorozivna zaštita EN 60068-2-52:
NPD
Propuštanje na lameli za zatvaranje protivpožarne klapne u skladu sa EN 1751:
Min. klasa 2
Propuštanje na kućištu u skladu sa EN 1751:
Min. klasa B
Karakteristike proizvoda su u saglasnosti sa karakteristikama koje su deklarisane u gornjem tekstu. Ova Deklaracija
o karakteristikama se izdaje pod isključivom odgovornošću proizvođača.
Potpisuje u ime proizvođača:
Dipl.-Ing. Jan Heymann
CE Chief Officer
Manager Quality Management
DOP/FK-EU/DE/rs/2013/001
Neukirchen-Vluyn, 8. april 2013.
Strana 3 od 3
Deklaracija o karakteristikama FK-EU
Osnovne osobine
Download

Deklaracija o karakteristikama FK-EU