Produkty požiarnej ochrany
|
Systemair požiarne klapky
do výbušného prostredia
kruhové PKI2-Ex-R požiarna odolnosť: EI60S, EI90S, EI120S
hranaté PKI2-Ex-S požiarna odolnosť: EI90S, EI120S
do výbušného prostredia:
Objednávkové kódy:
Popis
PKI2-Ex-
Typ
hranatá
kruhová
S
R
EI60S
EI90S
EI120S
Odolnosť
Rozmery
hranatá
kruhová
Vyhotovenie
zákl. vyhotovenie
zákl. s dopln. výstr.
špec. vyhotovenie
Príslušenstvo
pre pripojenie
so spiro safe
príruba
POZNÁMKY:
E = celistvosť plášťa
I = tepelná izolácia
S = prienik dymu
L×H
øD
ZV
DV1 až DV9-T
SV
O
P
Požiarna klapka (ďalej len klapka) je požiarny uzáver
vzduchotechnického potrubia vyhotovený tak, aby list
klapky na základe mechanického, teplotného, alebo
elektrického impulzu uzavrel potrubie a obmedzil šírenie
plameňov, tepla a dymu. Vyhotovenie do výbušného
prostredia je upravené podľa direktívy 94/9/EK, ktorou sa
stanovia technické požiadavky na zariadenia a ochranné
systémy určené pre použitie v prostredí
s nebezpečím výbuchu - požiarne klapky sú vo vyhotovení
skupiny II kategórie 2/- G proti vznieteniu plynov skupiny
výbušnosti IIB podľa STN EN 13463-1: 2009
Konštrukčné vyhotovenie
List klapky je vytvorený z kalcium - silikátových
bezazbestových dosiek a je vložený v ochrannom ráme
klapky. Ochranný rám, alebo plášť klapky, pozostáva
z dielov vyhotovených z pozinkovaného oceľového
plechu z konštrukčnej ocele. Pre hranaté klapky je
kalcium- silikátová bezazbestová doska použitá aj pre
prírubový spoj medzi časťami telesa, ktorý spoločne
s listom zabraňuje šíreniu požiaru a prestupu tepla.
Klapka je utesnená pasívnym tesnením (proti prestupu
dymu) a aktívnym protipožiarnym tesnením (proti
prestupu dymu a tepla pri požiari).
1/7
2/7
|
Produkty požiarnej ochrany
Aktivačný mechanizmus
Na podnet priameho (mechanicky alebo tepelne)
alebo diaľkového (elektricky) povelu spôsobí aktivačný
mechanizmus samočinné uzatvorenie listu klapky.
Po uzatvorení je list klapky zaistený v zatvorenej polohe
proti spätnému otvoreniu. Mechanicky sa klapka aktivuje
najmä pri kontrole funkcie klapky.
K aktivácii mechanizmu tepelným impulzom dochádza po
dosiahnutí, zotrvaní, alebo prekročení teploty prostredia
72 °C s toleranciou ± 1,5 °C po dobu
30 až 60 s, kedy sa poruší tepelná poistka a aktivačný
mechanizmus zatvorí list klapky. Elektricky je klapka
aktivovaná pomocou elektromagnetu (dodáva sa na
požiadanie), ktorý je aktivovaný na základe elektrického
impulzu z centrálnej riadiacej jednotky. Elektromagnet
uvoľní aktivačný mechanizmus, ktorý zatvorí list klapky.
Požiarne klapky vybavené
nevýbušným elektrickým
zariadením
Každé nevýbušné elektrické zariadenie inštalované
v alebo na požiarnej klapke musí svojím nevýbušným
vyhotovením zodpovedať danému prostrediu
s nebezpečím výbuchu podľa STN EN 60079-10.
Požiarne klapky v seizmickom
vyhotovení
Na požiadanie môžeme dodať požiarne klapky
v seizmickom vyhotovení kategórie 1a, s certifikátom
o zhode s požiadavkami noriem STN IEC 60980
a STN EIC 60780.
Inštalácia, prevádzka a kontrola
Požiarne klapky inštalujte, prevádzkujte a kontrolujte
podľa Návodu na inštaláciu, prevádzku a kontrolu.
Každá PKI2-Ex... do výbušného prostredia musí byť
po inštalácii uzemnená!
Pracovné podmienky
Klapka vybavená mechanickým spúšťacím
mechanizmom a tepelnou poistkou sa môže umiestniť v
priestore, kde sú prevádzkové teploty v rozmedzí od -20
do +60 °C.
Aktívna protipožiarna izolácia nesmie byť vystavená
priamemu styku s vodou. Maximálna rýchlosť prúdiaceho
vzduchu je 15 m/s s prúdením čistého vzduchu bez
mechanických a chemických nečistôt s rovnomerným
rozložením prúdenia, bez kondenzácie, námrazy
a ľadu. Maximálny prípustný tlakový rozdiel pred a za
zatvoreným listom je 1200 Pa. Do teploty 65°C nedôjde
k samospusteniu spúšťacieho zariadenia. Klapky sú
konštrukčne uspôsobené pre použitie s vodorovnou,
prípadne zvislou osou listu.
Podmienky prepravy, skladovania
a prevádzky
Klapky je potrebné prepravovať krytými dopravnými
prostriedkami na paletách. Pri manipulácii počas
dopravy a skladovania musia byť klapky chránené proti
poškodeniu a proti poveternostným vplyvom.
Listy klapiek musia byť v polohe „ZATVORENÁ“
(„CLOSE“). Odporúča sa skladovať tieto výrobky
v uzavretých a suchých priestoroch v rozsahu teplôt
od - 10 °C do + 50 °C. Teplota pri skladovaní, transporte
a prevádzke nesmie prekročiť 65°C!
Použitý materiál a spôsob
likvidácie
Výrobok obsahuje, oceľ, zinok, kalcium silikátovú dosku,
grafitový protipožiarny laminát, polyuretánovú penu
a etylén-propylénový kaučuk. Tieto sú spracovávané
podľa miestnych zákonov. Výrobok neobsahuje žiadny
nebezpečný materiál.
Záruka
Výrobca poskytuje na výrobok záruku 24 mesiacov
od dátumu expedície.
Dodatok
Je potrebné konzultovať akékoľvek požiadavky
na odchýlky od týchto technických podmienok
s výrobcom. Výrobca si vyhradzuje právo bez
oznamovania urobiť zmeny výrobku, ktoré nezhoršia
kvalitu a funkčnosť výrobku. Najnovší stav výrobkov je
dostupný na www.imos-systemair.sk
Produkty požiarnej ochrany
Kódy a typy klapiek
Inštalačné príslušenstvo
ZV; základný model s ručnou pákou a spúšťaním pružinou
pomocou tavnej tepelnej poistky nastavenej na 72 ºC.
Súprava ôsmich príložiek z kalcium-silikátových dosiek
(ak sa používajú pri inštalácii - viď návod na inštaláciu,
prevádzku a kontrolu požiarnych klapiek PP28... - 4
predné a 4 zadné príložky) .
DV1; ZV + signalizácia zatvorenej polohy pomocou 24 V
koncového spínača
DV1-2; ZV + signalizácia otvorenej a zatvorenej polohy
pomocou koncových spínačov 24 V
Objednací kód pre kruhové príložky:
PRR-ND, ND = nominálny priemer klapky
DV2; ZV + signalizácia zatvorenej polohy pomocou
koncového spínača 230 V
Objednací kód pre hranaté príložky:
PRS-L-H, L = šírka klapky, H = výška klapky
DV2-2; ZV + signalizácia otvorenej a zatvornej polohy
pomocou koncových spínačov 230 V
Klapky so servomotorom:
DV7-T; Požiarne klapky so servomotorom (230 V AC)
s pružinou s tepelným spúšťacím mechanizmom
a pomocnými spínačmi signalizácie polohy
DV9-T; Požiarne klapky so servomotorom (24 V)
s pružinou s tepelným spúšťacím mechanizmom
a pomocnými spínačmi signalizácie polohy
METO - PG20 adaptér, objednací kód:
MPA-L-H, L = šírka klapky, H = výška klapky
Špeciálne vyhotovenie
SV; len po dohode s výrobcom - vyhotovenia
v kombinácii ZV, DV1 až DV9-T, antikorózne prevedenie
častí klapky, seizmicky odolné klapky a iné.
Typ pripojenia:
O – s tesnením Spiro safe
P – s prírubami
Meto-PG spojka - objednací kód:
MPC, číslo produktu: 15476
|
3/7
Produkty požiarnej ochrany
6
Ovládanie pomocou servomotora
– vyhotovenie DV7-T až DV9-T
W1 45
1
45 W2
2
øD / 2 + 90
180
øD + 110
W
Obr. 3: Konštrukcia ručne ovládanej kruhovej požiarnej klapky
7
199 (EI60S)
203 (EI90S)
203 (EI120S)
6
1
8
øD
Funkcia servomotora:
Po pripojení na elektrické napätie je servomotor uvedený
do prevádzkovej polohy a súčasne sa napne spätná
pružina servomotora. To znamená, že list klapky je v
prevádzkovej polohe otvorený. Po prerušení elektrického
napätia, alebo porušení tepelnej poistky, sa list klapky
pomocou energie spätnej pružiny zatvorí - havarijný stav.
Termoelektrické spúšťacie zariadenie FireSafe sa poruší,
ak teplota okolia, alebo teplota vo vnútri klapky prekročí
72 °C. V servomotore sú štandardne zabudované dva
pevne nastavené mikrospínače pre určenie koncových
polôh klapky – určenie otvorenia a zatvorenia listu.
5
122
Pre ovládanie listu klapky možno použiť servo, ktoré
svojím nevýbušným vyhotovením zodpovedá danému
prostrediu s nebezpečím výbuchu podľa STN EN
60079-10. Napríklad pre vyhovuje
Schischek ExMax-15BF.
43
øD
Tlakové straty a hlučnosti požiarnych klapiek
do výbušného prostredia sú rovnaké ako u bežných
požiarnych klapiek a možno ich odčítať z návrhového
programu PKI selektor.
199 (EI60S)
203 (EI90S)
203 (EI120S)
122
Tlakové straty a hlučnosti
W1 45
45 W2
2
180
øD / 2 + 80
øD + 110
W
Obr. 4: Konštrukcia servomotorom ovládanej kruhovej požiarnej klapky
4 3 5
2
1
3
4
122
Termoelektrické spúšťacie zariadenie
s kontrolným tlačidlom
2
H
Termoelektrické spúšťacie zariadenie spustí v prípade
prekročenia medznej teploty 72°C pružinu, ktorá
zatvorí list klapky.
W1
255
145
H + 80
|
L
W2
L + 80
W = 400
L + 120
Obr. 5: Konštrukcia ručne ovládanej hranatej požiarnej klapky
Obr. 1: Príklad servomotora
Schischek ExMax-15BF
Obr. 2: Príklad spúšťacieho
zariadenia FireSafe
6
8
7
2
2
1
7
122
Popis častí klapky:
1.List klapky
H
4/7
2.Plášť
3.Spúšťací mechanizmus
4.Elektromagnet
5.Koncový spínač
6.Inšpekčný (kontrolný) otvor
7.Servomotor
8.Termoelektrická poistka
W1
255
W = 400
145
W2
L
L + 80
L + 140
Obr. 6: Konštrukcia servomotorom ovládanej hranatej požiarnej klapky
Produkty požiarnej ochrany
|
Kruhové požiarne klapky
Kruhové požiarne klapky sú CE certifikované podľa STN EN 15 650, testované podľa normy STN EN 1366-2 a
klasifikované podľa normy STN EN13501-3:
PKI2-Ex-R-EI60S-ZV, DV1 až DV9-T
Pre rozmery ø 100 mm až ø 630 mm
inštalácia:
• pevná stena - suchá
alebo mokrá
• pružná stena - suchá
alebo mokrá
• strop - mokrá
EI 60 (ve ho i ↔ o) S
PKI2-Ex-R-EI90S-ZV, DV1 až DV9-T
Pre rozmery ø 100 mm až ø 800 mm
inštalácia:
• pevná stena - suchá
alebo mokrá
• pružná stena - suchá
alebo mokrá
• strop - mokrá
EI 90 (ve ho i ↔ o) S
PKI2-Ex-R-EI120S-ZV, DV1 až DV9-T
Pre rozmery ø 100 mm až ø 1000 mm *
inštalácia:
• pevná stena - mokrá
• pružná stena - mokrá
• strop - mokrá
EI 120 (ve ho i ↔ o) S
Do výbušného prostredia certifikované podľa smernice ES č. 94/9/EC a normy STN EN 13 463, časť 1
Pre rozmery ø 100 až ø 1000 mm
Č. certifikátu: FTZÚ 13 ATEX 0046
Všetky kruhové požiarne klapky majú CE certifikát číslo 1396-CPD-0061
* tlakové straty sú veľmi vysoké pri priemere klapky menšom ako ø 200 mm
DN
100
125
160
W
W1*
180
200
225
250
280
450
315
400
500
450
500
560
630
710
540
800
(kg)
900 1000
600
(mm)
37,5
W2*
Q
355
3,6
4
4,8
5,2
5,6
6,5
7
87,5
5
27,5
52,5
77,5 107,5 142,5 182,5 227,5 277,5 327,5
8,4
9,4
10,6
12,8
15,5
17,9
20,4
23,7
27,6
33,8
39,8
46,6
280
315
355
400
450
500
560
630
710
800
900 1000
* previs otvoreného listu včítane tesnenia a medzery pri otvorení
Tab. 1: Rozmery a hmotnosti ručných požiarnych klapiek
DN
100
125
160
180
200
225
W
W1*
250
450
500
(mm)
42,5
W2*
Q
(kg)
3,9
4
4,8
5,2
5,6
6,5
7
8,4
9,4
87,5 137,5 187,5
5
27,5
52,5
77,5 107,5 142,5 182,5 227,5 277,5 327,5
10,6
12,8
15,5
19,4
21,9
25,2
29,1
35,3
41,3
48,1
* previs otvoreného listu včítane tesnenia a medzery pri otvorení
Tab. 2: Rozmery a hmotnosti požiarnych klapiek so servom
Prírubový spoj
Pripojenie na potrubie
Kruhové klapky sa pripájajú na vzduchotechnické
potrubie pomocou tesnenia Spirosafe, alebo pomocou
prírubového spoja (viď. obr. 7).
Obr. 7: Pripojenie klapky kruhového prierezu pomocou prírubového spoja
5/7
6/7
|
Produkty požiarnej ochrany
Hranaté požiarne klapky
Hranaté požiarne klapky sú CE certifikované podľa STN EN 15650, testované podľa normy STN EN 1366-2 a
klasifikované podľa normy STN EN13501-3:2005:
PKI2-Ex-S-EI90S-ZV, DV1 až DV9-T
Pre rozmery 100 × 100 mm až 1600 × 1000 mm
• všetky podporné
konštrukcie: 100 × 100
až 1000 × 1000
• pevná stena / strop: 100
× 100 až 1600 × 1000
inštalácia:
• pevná stena - suchá
alebo mokrá
• pružná stena - suchá
alebo mokrá
• strop - mokrá
EI 90 (ve ho i ↔ o) S
PKI2-Ex-S-EI120S-ZV, DV1 až DV9-T
Pre rozmery 100 × 100 až 1600 × 1000 mm *
• všetky podporné
konštrukcie: 100 × 100
až 1000 × 1000
• pevná stena / strop: 100
× 100 až 1600 × 1000
inštalácia:
• pevná stena - mokrá
• pružná stena - mokrá
• strop - mokrá
EI 120 (ve ho i ↔ o) S
Do výbušného prostredia certifikované podľa smernice ES č. 94/9/EC a normy STN EN 130463, časť 1
Pre rozmery 100 × 100 až 1600 × 1000 mm
Č. certifikátu: FTZÚ 13 ATEX 0046
Všetky hranaté požiarne klapky majú CE certifikát číslo 1396-CPD-0062
* tlakové straty sú veľmi vysoké pri rozmeroch menších ako 200 × 200 mm
H/L (mm)
200
250
300
350
400
450
500
550
600
700
800
200
8,41
9,41
10,41
11,46
12,42
13,39
14,45
15,42
16,38
18,41
20,44
250
9,40
10,52
11,64
12,75
13,85
14,96
16,16
17,27
18,38
20,59
300
10,37
11,64
12,89
14,03
15,28
16,53
17,78
19,03
20,27
22,77
350
11,36
12,75
14,13
15,42
16,81
18,20
19,49
20,88
22,27
400
12,32
13,85
15,28
16,81
18,24
19,77
21,20
22,73
450
14,96
16,53
18,10
19,67
21,34
22,92
500
16,06
17,78
19,49
21,20
22,92
550
19,03
20,88
22,63
600
20,17
22,17
24,85
700
800
900
1000
22,90
25,12
27,33
25,26
27,66
24,95
27,73
30,40
24,16
27,13
30,09
24,49
26,06
29,30
24,63
26,34
28,06
24,49
26,34
28,20
24,16
26,06
28,06
27,03
29,20
29,99
900
1100
1200
30,16
32,65
36,05
33,08
37,76
40,44
45,89
34,95
37,91
40,87
43,83
34,35
37,59
40,73
43,98
47,12
31,48
36,81
40,23
43,66
47,09
30,05
35,56
39,27
42,98
46,59
29,95
33,85
37,74
41,63
45,52
31,38
35,46
37,64
42,09
46,45
34,25
36,71
39,17
41,53
46,45
37,49
40,13
42,78
45,52
43,56
46,49
49,41
1000
Tab. 3: Rozmery a hmotnosti hranatých požiarnych klapiek EI90S
1500
1600
49,75
52,71
55,67
53,51
56,75
59,89
50,61
57,46
60,89
64,31
50,29
54,00
61,32
65,03
68,74
49,51
53,40
57,29
65,08
69,07
72,96
50,81
55,26
59,62
63,98
72,79
77,14
81,50
51,27
56,19
61,01
65,84
70,76
80,50
85,32
90,14
50,81
56,19
61,58
66,87
72,25
77,54
88,31
93,60
98,99
55,26
61,01
66,87
72,72
78,47
84,32
95,93
101,78
107,63
Pre klapky so servom treba k hmotnosi z tabuľky pridať 3,5 kg.
H/L (mm)
200
250
300
350
400
450
500
550
600
700
800
200
8,83
9,88
10,94
12,04
13,06
14,07
15,19
16,21
17,23
19,36
21,50
250
9,87
11,05
12,22
13,38
14,54
15,70
16,96
18,12
19,28
21,59
300
10,90
12,22
13,52
14,72
16,02
17,32
18,62
19,92
21,22
23,82
350
11,94
13,38
14,82
16,16
17,60
19,05
20,39
21,83
23,27
400
12,96
14,54
16,02
17,60
19,09
20,67
22,15
23,74
450
15,70
17,32
18,95
20,57
22,30
23,92
500
16,86
18,62
20,39
22,15
23,92
550
19,92
21,83
23,64
600
21,12
23,17
25,96
700
800
900
1000
1400
900
1000
1100
1200
24,01
26,33
28,65
26,43
28,93
26,06
28,94
31,72
25,22
28,29
31,35
25,54
27,17
30,52
25,69
27,45
29,22
25,54
27,45
29,36
25,22
27,17
29,22
28,19
30,42
31,25
31,53
34,13
37,63
34,51
39,29
42,07
47,74
36,32
39,39
42,45
45,52
35,67
39,02
42,26
45,61
48,86
32,75
38,18
41,71
45,24
48,77
31,27
36,88
40,69
44,51
48,22
31,17
35,11
39,11
43,11
47,10
32,65
36,78
39,01
43,57
48,03
35,57
38,08
40,59
43,01
48,03
38,92
41,61
44,31
47,10
45,14
48,12
51,10
Tab. 4: Rozmery a hmotnosti hranatých požiarnych klapiek EI120S
1400
1500
1600
51,65
54,72
57,78
55,46
58,81
62,06
52,41
59,47
63,00
66,53
52,04
55,85
63,38
67,19
71,01
51,20
55,20
59,19
67,19
71,28
75,28
52,50
57,06
61,52
65,98
75,01
79,47
83,93
52,96
57,99
62,92
67,84
72,87
82,82
87,75
92,68
52,50
57,99
63,48
68,87
74,37
79,76
90,74
96,13
101,63
57,06
62,92
68,87
74,83
80,69
86,65
98,46
104,42
110,38
Pre klapky so servom treba k hmotnosi z tabuľky pridať 3,5 kg.
Produkty požiarnej ochrany
H (mm)
W1 (mm) *
EI90/120S
W2 (mm) *
|
7/7
EI90S / EI120S
EI90S
EI120S
H/L (mm) 100 150 200 250 300 400 500 600 800
300
22
12
100*
5,5
6,1
6,8
7,5
8,2
9,5
10,9
12,3
15,0
400
72
62
150*
6,1
6,9
7,6
8,4
9,1
10,6
12,1
13,6
16,6
500
122
112
200
8,1
8,9
600
22
172
162
250
9,7
800
122
272
262
300
10,4
1000
222
372
362
400
* previs otvoreného listu včítane tesnenia a medzery pri otvorení
Tab. 5: Previs listu v plne otvorenej pozícii
Pre klapky so servom treba k hmotnosi z tabuľky pridať 3,5 kg.
* malá klapka (viď obr. 4 a 6)
Tab. 6: Hmotnosti malých požiarnych klapiek
Technické parametre
Test trvanlivosti
- 50 cyklov manuálne / 10000+100+100 cyklov servové – bez zmeny požadovaných vlastností
Testovací tlak
- 300 Pa
Bezpečná poloha
- Zatvorená
Povolené inštalácie
- Vertikálne/horizontálne, pevná/pružná stena, mokrá/suchá (viď klasifikačné tabuľky na stranách 6 a 7)
Smer prúdenia vzduchu
- Ľubovoľný
Strana chránená pred ohňom
- Ľubovoľná
- Pri 72 °C štandardne, iné teploty na požiadanie
Zatváranie
- Ručná –pružinou po roztavení tepelnej poistky
- Servová – pružinou v serve po prerušení termoelektrickej poistky
Teplota okolia
- V prípade tepelnej poistky 72 °C, maximálna 60°C, minimálna -20°C
Opakované otvorenie
- Možno otvoriť v studenom stave ak nebolo zatvorenie vyvolané porušením poistky
Indikácia
otvorenej/zatvorenej polohy
- Ručná - 24 V DC / 230 V AC mikrospínače - verzie DV1 až DV2-2
- Servová – mikrospínače zabudované v serve – verzie DV7-T až DV9-T
Vhodná pre prostredie
- Iba vnútorné
Možnosť inšpekcií
- Po odňatí aktivačného mechanizmu
Údržba
- Žiadna
Trieda nevýbušnosti
TPI-84 Systemair 08 / 2013
Tlakové straty a hluky možno odčítať v software PKI selektor - sú rovnaké ako pri bežných požiarnych klapkách s rovnakými nominálnymi rozmermi.
Download

TPI 84 PKI2-EX SK 201308 - IMOS