POŽIARNA KLAPKA A POŽIARNA KLAPKA DO VÝBUŠNÉHO PROSTREDIA
1396 - CPR - 0076
1396 - CPD - 0061
1396 - CPR - 0077
1396 - CPD - 0062
Kruhová
Hranatá
- PKIR3G / PKIR EI30S / EI60S / EI90S / EI120S / EI180S & EKIR EI30S & E60S
- PKIS3G / PKIS EI90S / EI120S
Do výbušného prostredia:
Kruhová - PKI2-Ex-R-EI60 / 90 / 120S
Hranatá - PKI2-Ex-S-EI90 / 120S
PÔVODNÝ NÁVOD NA INŠTALÁCIU, PREVÁDZKU A KONTROLU
KAŽDÁ POŽIARNA KLAPKA MUSÍ BYŤ NAINŠTALOVANÁ PODĽA TOHTO NÁVODU!
2 / 28
|
PP-28_201405
|
PKIR, PKIS
Spôsoby inštalácie kruhových požiarnych klapiek
Názov
Certifikát
PKIR3G
1396 - CPR - 0076
PKIR-EI60S
PKIR-EI90S
PKIR-EI120S
1396 - CPD - 0061
Inštalácia 1)
Aktivačný Rozmerový
mechanizmuz rad (mm) Pevná stena Pružná stena
mokrá
suchá
mäkký prechod
inštalačný kit
na stene
mimo steny
ZV, DV1
mokrá
ø 100
až
až 400
suchá
DV9-T-SR
mäkký prechod
inštalačný kit
na stene
mimo steny
mokrá
inštalačný kit
ZV, DV1 až
ø > 400
mokrá, suchá
DV9-T-SR
až 630
mokrá, suchá
ZV, DV1 až
ø > 400
DV9-T-W
až 1000
mäkký prechod
ZV, DV1 až
ø > 400
mokrá, suchá
DV9-T-W
až 1000 2)
Strop
-
Testované pri
podtlaku (Pa)
EI60 (ve ho i ↔ o) S
500
EI60 (ve i ↔ o) S
300
EI60 (ve ho i ↔ o) S
500
EI60 (ve i ↔ o) S
300
Požiarna odolnosť
-
EI90 (ve ho i ↔ o) S
EI90 (ve i ↔ o) S
EI90 (ve ho i ↔ o) S
-
EI90 (ve i ↔ o) S
500
300
500
300
-
EI120(ve ho i↔o)S
EI120 (ve i ↔ o) S
500
mokrá
EI60 (ve ho i ↔o) S
300
EI90 (ve ho i ↔ o) S
300
EI120(ve ho i↔o)S
300
mokrá
mokrá 2)
Tab. 1: Povolené spôsoby inštalácie kruhových požiarnych klapiek podľa požiarnych odolností
Spôsoby inštalácie hranatých požiarnych klapiek
Názov
Certifikát
PKIS3G
1396 - CPR - 0077
PKISEI90S
PKISEI120S
1396 - CPD - 0062
Inštalácia 1)
Pevná stena Pružná stena
mokrá
suchá
mäkký prechod
inštalačný kit
na stene
mimo steny
100 × 100
mokrá
až
suchá
800 × 600
mäkký prechod
inštalačný kit
na stene
mimo steny
mokrá
inštalačný kit
mokrá, suchá
W > 800 mm
mäkký prechod
a / alebo
mimo steny
H > 600 mm
až
1000 × 1000 3)
mokrá
až
1600 × 1000 4)
Aktivačný
Rozmerový
mechanizmuz rad (mm)
ZV, DV1
až
DV9-T-SR
ZV, DV1
až
DV9-T-W
Strop
-
Testované pri
podtlaku (Pa)
EI60 (ve ho i ↔ o) S
500
EI60 (ve i ↔ o) S
300
EI60 (ve ho i ↔ o) S
500
EI60 (ve i ↔ o) S
300
Požiarna odolnosť
-
EI90 (ve ho i ↔ o) S
EI90 (ve i ↔ o) S
EI90 (ve ho i ↔ o) S
-
EI90 (ve i ↔ o) S
mokrá
-
500
300
500
EI120(ve ho i↔o)S
EI120 (ve i ↔ o) S
EI90
(ve ho i ↔ o) S
EI90 (ve i ↔ o) S
EI120
(ve ho i ↔ o) S
300
500
300
Tab. 2: Povolené spôsoby inštalácie hranatých požiarnych klapiek podľa požiarnych odolností
Požiarne klapky sú certifikované podľa normy EN 15650, testované podľa normy EN 1366-2 a klasifikované podľa normy EN13501-3.
PODĽA NORMY EN 15650 KAŽDÁ POŽIARNA KLAPKA MUSÍ BYŤ NAINŠTALOVANÁ PODĽA INŠTALAČNÉHO NÁVODU OD VÝROBCU!
POZNÁMKY:
1) Steny musia mať požiarnu odolnosť rovnakú alebo lepšiu ako podľa Tab. 3 – 5 v norme EN 1366-2
2) Menovité priemery nad ø800mm mokrá inštalácia v strope, vertikálne iba pevná stena a suchá alebo mokrá inštalácia s príložkami
3) Všetky podporné konštrukcie
4) Pevná stena a strop
PKIR, PKIS
|
PP-28_201405
|
W
H1
1
øD 1
1
1
S
S
Obr. 1: RRW - Pevná stena/strop s kruhovým otvorom
Obr. 2 RSW - Pevná stena/strop so štvorcovým otvorom23
POZNÁMKA: Rozmery øD1 , W1 , H1 sú definované pri každej inštalácii v Tab. 5 až 23
Legenda
1
- Betón, Murivo, Pórobetón.
Požiarna odolnosť
(min)
60
90
120
s (mm)
Stena
Strop
Betón, Murivo
Pórobetón
Betón
Pórobetón
110±10
110±10
110±10
125±10
150±10
150±10
150±10
150±10
Tab. 3: Hrúbky normovaných stien/stropov podľa EN 1366-2
3 / 28
4 / 28
|
PP-28_201405
|
max. 6
25
PKIR, PKIS
max. 6
25
2
2
3
3
1
4
□D
4
H1
2
1
øD 1
W
1
S
S
Obr. 3: FRW – Flexibilná (sádrokartónová) stena
s kruhovým otvorom
Obr. 4: FSW - Flexibilná (sádrokartónová) stena
s hranatým otvorom
POZNÁMKA: Rozmery øD1 , W1 , H1 sú definované pri každej inštalácii v Tab. 5 až 23
Legenda
1
2
3
4
- Sadrokartónová protipožiarna doska hr. 12,5 mm / 2 vrstvy
- Vertikálne (zvislé) CW - profily (šírka profilu sCW podľa požiarnej odolnosti, vid Tab. 4),
maximálne rozstupy v mieste otvoru 625 mm.
- Horizontálne (vodorovné) CW - profily (šírka profilu sCW podľa požiarnej odolnosti, vid Tab. 4),
musia byť pevne uchytené do vertikálnych profilov
- Minerálna vlna hrúbka/objemová hmotnosť, viď Tab. 4
Požiarna odolnosť
(min.)
s
sCW
60
90
120
100
125
150
(mm)
50
75
100
Tab. 4: Hrúbky normovaných stien a vrstiev podľa STN EN 1366-2
Izolácia - minerálna vlna
Hrúbka
Obj. hustota
(kg/m3)
40
40
60
50
60
100
PKIR, PKIS
|
PP-28_201405
|
5 / 28
1.1
MOKRÁ
3
l
1
2
øDN
Legenda
1
2
3
- Ohýbateľný záves
- Výplň sadrou / maltou / betónom
- Skrutka 5,5 DIN7981
Obr. 5: Mokrá inštalácia kruhovej požiarnej klapky PKIR sadrovou zmesou maltou alebo betónom
Typ steny a otvoru
Rozmery otvorov
øD1 (mm)
Rozmer vn. rámu
□D2 (mm)
Men. rozmer DN
(mm)
RRW
FRW
øDN+80
øDN+80
□DN+100
100 - 400
Tab. 5: Otvor v stene
POZNÁMKA: øD1 , W1 , H1 viď Obr. 1 - 4
l (mm)
ZV, DV1 až DV6
DV7 - DV9
210
450
500
560
282 (286)
192 (196)
630 - 1000
342 (346)
242 (246)
Tab. 6: Vzdialenosť konca pripojenej rúry od steny
POZNÁMKA: Hodnoty v zátvorkách platia pre PKIR-EI60S.
|
PP-28_201405
|
PKIR, PKIS
MOKRÁ
1.1
6 / 28
l
2
3
H
1
W
Legenda
1
2
3
- Ohýbateľný záves
- Výplň sadrou / maltou / betónom
- Skrutka 5,5 DIN7981
Obr. 6: Mokrá inštalácia hranatej požiarnej klapky PKIS sadrovou zmesou maltou alebo betónom
Typ steny a otvoru
Rozmery otvorov
W1×H1 (mm)
Rozmer vn. rámu
(mm)
RSW
FSW
W+120×H+120
W+120×H+120
W+120×H+120
PKIS3G
185
l (mm)
PKIS-EI60S
PKIS-EI90S
254
Tab. 8: Vzdialenosť konca klapky od steny
Tab. 7: Otvor v stene
POZNÁMKA: øD1 , W1 , H1 viď Obr. 1 - 4
PKIS-EI120S
PKIR, PKIS
|
PP-28_201405
|
7 / 28
1.2
l
SUCHÁ
3
1
4
4
2
5
PKIR3G
PKIR-EI60/90/120S
øDN
Legenda
1
2
3
4
5
- Ohýbateľný záves
- Výplň minerálnou vlnou (50kg/m3)
- Skrutka 5,5 DIN7981
- Príložka PRR (príslušenstvo)
- Skrutka 5,5 DIN7981
Obr. 7: Suchá inštalácia kruhovej požiarnej klapky PKIR minerálnou vlnou s príložkami
Typ steny a otvoru
Rozmery otvorov
øD1 (mm)
Rozmer vn. rámu
□D2 (mm)
Men. rozmer DN
(mm)
RRW
FRW
øDN+120
øDN+ 120
□DN+120
100 - 400
Tab. 9: Otvor v stene
POZNÁMKA: øD1 , W1 , H1 viď Obr. 1 - 4
l (mm)
ZV, DV1 až DV6
DV7 - DV9
230
450
500
560
282 (286)
192 (196)
630 - 1000
342 (346)
242 (246)
Tab. 10: Vzdialenosť konca pripojenej rúry od steny
POZNÁMKA: Hodnoty v zátvorkách platia pre PKIR-EI60S.
|
PP-28_201405
|
PKIR, PKIS
1.2
8 / 28
4
l
4
2
Legenda
H
3
- Ohýbateľný záves
- Výplň minerálnou vlnou (50kg/m3)
- Skrutka 5,5 DIN7981
- Príložka PRS
- Skrutka 5,5 DIN7981
5
1
2
3
4
5
SUCHÁ
1
W
3
3
1
4
4
1
5
5
2
PKIS-EI90S
PKIS3G
Obr. 8: Suchá inštalácia hranatej požiarnej klapky PKIS minerálnou vlnou s príložkami
Typ steny a otvoru
Rozmery otvorov
W1×H1 (mm)
Rozmer vn. rámu
(mm)
RSW
FSW
W+120×H+120
W+120×H+120
W+120×H+120
Tab. 11: Otvor v stene
POZNÁMKA: øD1 , W1 , H1 viď Obr. 1 - 4
PKIS3G
205
l (mm)
PKIS-EI60S
PKIS-EI90S
254
Tab. 12: Vzdialenosť konca klapky od steny
PKIS-EI120S
PKIR, PKIS
|
PP-28_201405
|
9 / 28
1.3 MÄKKÝ PRECHOD
3
4
1
2
min.100
l
min.10
0
min.10
0
øDN
Legenda
1
2
3
4
- Ohýbateľný záves
- Segment minerálnej vlny (150kg/m3)
- Skrutka 5,5 DIN7981
- Náter protipožiarnym tmelom hrúbky min. 2mm
Obr. 9: Inštalácia kruhovej požiarnej klapky PKIR do mäkkého prechodu
Typ steny a otvoru
Rozmery otvorov
øD1 (mm)
Rozmer vn. rámu
□D2 (mm)
Men. rozmer DN
(mm)
RRW
FRW
øDN+120
øDN+ 120
□DN+120
100 - 400
Tab. 13: Otvor v stene
POZNÁMKA: øD1 , W1 , H1 viď Obr. 1 - 4
l (mm)
ZV, DV1 až DV6
DV7 - DV9
210
450
500
560
282 (286)
192 (196)
630 - 1000
342 (346)
242 (246)
Tab. 14: Vzdialenosť konca pripojenej rúry od steny
POZNÁMKA: Hodnoty v zátvorkách platia pre PKIR-EI60S.
|
PP-28_201405
|
PKIR, PKIS
1.3
10 / 28
4
MÄKKÝ PRECHOD
l
2
3
7
1
5
H
6
min.100
W
4
mi
n.1
00
Legenda
1
2
3
4
5
6
7
- Ohýbateľný záves
- Segment minerálnej vlny (150kg/m3)
- Skrutka 5,5 DIN7981
- Náter protipožiarnym tmelom hrúbky min. 2mm
- L-profil 60×40×3mm (použitie viď. kapitola 1.3)
- Skrutka 5,5 DIN7981
- Skrutka 3,9×max.13 DIN7504
Obr. 10: Inštalácia hranatej požiarnej klapky PKIS do mäkkého prechodu
Typ steny a otvoru
Rozmery otvorov
W1×H1 (mm)
Rozmer vn. rámu
(mm)
RSW
FSW
W+120×H+120
W+120×H+120
W+120×H+120
Tab. 15: Otvor v stene
POZNÁMKA: øD1 , W1 , H1 viď Obr. 1 - 4
PKIS3G
185
l (mm)
PKIS-EI60S
PKIS-EI90S
254
Tab. 16: Vzdialenosť konca klapky od steny
PKIS-EI120S
PKIR, PKIS
|
PP-28_201405
|
11 / 28
1.4
1
min.10
øDN
Legenda
1
- Skrutka 5,5 DIN7981
Obr. 11: Inštalácia kruhovej požiarnej klapky PKIR pomocou inštalačného kitu
Typ steny a otvoru
RRW
FSW *
Rozmery otvorov
øD1±1
W1×H1±1 (mm)
øD1 (Tab. 19)
W1× W1 (Tab. 19)
Rozmer vn. rámu
(mm)
Vhodné pre
inštalačný kit
W1+50×W1+50
IKRR
IKRS
Tab. 17: Otvor v stene
POZNÁMKY: øD1 , W1 , H1 viď Obr. 1 - 4
* Vnútorné plochy otvoru obložiť dvomi vrstvami (12,5mm) sadrokartónu po obvode
** Vzdialenosť konca pripojenej rúry od steny
INŠTALAČNÝ KIT
265 **
|
PP-28_201405
|
PKIR, PKIS
1.4
12 / 28
H
INŠTALAČNÝ KIT
185
W
Legenda
1
- Skrutka 5,5 DIN7981
Obr. 12: Inštalácia hranatej požiarnej klapky PKIS pomocou inštalačného kitu
Typ steny a otvoru
Rozmery otvorov
W1×H1±1 (mm)
RSW
FSW *
W+100×H+100
W+100×H+100
Rozmer vn. rámu
(mm)
W+150×H+150
Tab. 18: Otvor v stene
POZNÁMKY: øD1 , W1 , H1 viď Obr. 1 - 4
* Vnútorné plochy otvoru obložiť dvomi vrstvami (12,5mm) sadrokartónu po obvode
1
PKIR, PKIS
30
13 / 28
ø6,2
95
30
~150
ø6,2
|
W2×W2
W2×W2
W×H
265
120
265
IKRR
435
100
125
150
180
200
225
250
280
315
355
400
W1
W2
W3
200
350
375
400
430
450
475
500
530
565
605
650
øD1
øD2
187
200
187
237
250
237
287
300
287
337
350
337
387
400
387
437
487
450
500
437
487
(mm)
250
300
350
400
450
500
120
435
Obr. 13: Inštalačný kit (IKRR, IKRS, IKSS)
DN
Tab. 19: Základné rozmery IKRR, IKRS a ich otvorov
POZNÁMKA: øD1 , W1 , H1 viď Obr. 1 - 4
(W+88)×(H+88)
W3×W3
øDN-2,5
øD2
øDN-2,5
(W+250)×(H+250)
IKRS
185
325
126
IKSS
INŠTALAČNÝ KIT
30
~150
ø6,2
PP-28_201405
1.4
~150
|
14 / 28
|
PP-28_201405
|
PKIR, PKIS
10
1.6
1
9
7
180
MIMO STENY
L
8
a
150
155
1.5
øDN
NA STENU
1 70
40
11
6
12
6
Legenda
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
4
- Oceľová závitová tyč M12
- Plechový prstenec na zavesenie klapky
(napr. MP-MX/HILTI)
- Keramická páska (napr. A-KERA) šírka 40mm, hrúbka 2mm
- Plechový pás 40×2mm ohnutý do L o stranách 35 a 160mm
- Skrutka 5,5 DIN7981
- Skrutka 3,9×max.13 DIN7504
- Minerálna vlna (66kg/m3)
- Náter protipožiarnym tmelom hrúbky min.2mm
- Minerálna vlna (66kg/m3)
- Minerálna vlna (66kg/m3)
- Oceľový viazací drôt hrúbka 1,6mm
- Kryt čela izolácie (súčasť príslušenstva IPOR - viď TPI-28)
40
2
1
3
PKIR3G
5
Obr. 14: Inštalácia kruhovej požiarnej klapky PKIR
na stenu a mimo steny
Typ steny a otvoru
Rozmery otvorov
øD1 (mm)
Rozmer vn. rámu
□D2 (mm)
RRW
FRW
øDN+120
øDN+120
□DN+120
Tab. 20: Otvor v stene
POZNÁMKA: øD1 , W1 , H1 viď Obr. 1 - 4
PKIR, PKIS
|
PP-28_201405
|
15 / 28
1.5 NA STENU
9
8
7
1
4
L
6
150
a
c
5
1.6 MIMO STENY
11
9
12
10
2
b
H
3
W
14 0
a
13
14
Obr. 15: Inštalácia hranatej požiarnej klapky PKIS na stenu a mimo steny
POZNÁMKA: L=max.1500mm po koniec klapky
1
1
17 6 16
1
1
2
3
16
18
15
2
3
2
PKIS-EI90S
PKIS3G
18
NA STENU
1.5
a
MIMO STENY
1.6
16 / 28
|
PP-28_201405
|
PKIR, PKIS
Legenda
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
- Oceľová závitová tyč M10
- U-profil (napr.MQ31/HILTI)
- Kalcium-silikátová doska 60×20 mm *
- Oceľový L-profil 60×40×3mm
- Skrutka 5,5 DIN7981
- Skrutka 3,9×13 DIN7504
- Minerálna vlna (66kg/m3)
- Náter protipožiarnym tmelom hrúbky min.2mm
- Minerálna vlna (66kg/m3)
- Minerálna vlna (66kg/m3)
- Navárací tŕň dĺžky 90 resp. 100mm
- Navárací tŕň dĺžky 180 resp. 200mm
- Kryt čela izolácie *
- Skrutka 3,9×max.13 DIN7504
- Závesný rám z jäklových profilov 60×40×3mm *
- Plech 85×40×2,5mm
- Skrutka izolačného rámu klapky
- Oceľová závitová tyč M8
* súčasť príslušenstva IPOS - viď TPI-28
Typ steny a otvoru
Rozmery otvorov
W1×H1 (mm)
Rozmer vn. rámu
(mm)
RSW
FSW
W+120×H+120
W+120×H+120
W+120×H+120
Tab. 21: Otvor v stene
POZNÁMKA: øD1 , W1 , H1 viď Obr. 1 - 4
Rozmery vybratia v krytovaní
pre mechanizmus
a
b
c
PKIS3G
PKIS-EI90S
40
155
180
65
320
200
Tab. 22: Rozmery vybratia pre mechanizmus v krytovaní
PKIR, PKIS
4
7 2
1
PP-28_201405
3
6
H
HL
PKI-2A
80
2
H
PKI-2B
2
PKI-1A
1 00
4
PKI-1B
W
1
100 00
W
L
5
W
220
Obr. 16: Multiinštalácia hranatej požiarnej klapky
Legenda
Typ steny a otvoru
RSW
FSW *
Rozmery otvorov
øD1
W1×H1 (mm)
WL+100×HL+100
x
Tab. 23: Otvor v stene
POZNÁMKA: øD1 , W1 , H1 viď Obr. 1 - 4
Rozmer vn. rámu
(mm)
x
1
2
3
4
5
6
7
8
9
- Konzola
- Minerálna vlna (150kg/m3)
- Skrutka 5,5 DIN7981
- Náter protipožiarnym tmelom
- L-profil 60×40×3mm
- Skrutka 5,5 DIN7981
- Skrutka 3,9×max.13 DIN7504
- Plechový pás 80×0,9mm
- Skrutka 3,5×13 DIN7504
5
17 / 28
MULTIINŠTALÁCIA
6
|
1.7
9 8
|
18 / 28
|
PP-28_201405
|
PKIR, PKIS
Spínač
Predná príložka DN > ø400mm
Predná príložka ø100-400mm
Zadná príložka ø100-1000mm
Obr. 18: Kontrolný spínač tepelnej poistky
Obr. 17: Predná a zadná príložka pre PKIR
Pohon servomotorom
Servomotor
Belimo BLF/BF
Elektromagnet
Spínač
Otv.
Zatv.
Impulzný
Typ prúdu
AC/DC
AC/DC
AC
DC
Prídržný
230-T
24-T
24-T-ST
24-T-W
24-SR-T
AC
DC
AC
AC/DC
Napätie
230 V
230 V
24 V
230 V
24 V
24 V
230 V
24 V
230 V
24 V
24 V
24 V
24 V
ZV
DV1
DV1-2
DV3
DV5
DV5-2
DV4
DV6
DV6-2
DV3C
DV5C
DV5C-2
DV3B *
DV5B *
DV5B-2 *
DV4B
DV6B
DV6B-2
DV3D
DV5D
DV5D-2
DV7-T
DV9-T
DV9-T-ST
DV9-T-W
DV9-T-SR**
Aktivačný mechanizmus
Kód typu
aktivácie
Ručný pohon
•
• •
•
• •
• • •
Tab. 24: Zloženie aktivačných mechanizmov podľa objednacích kódov
POZNÁMKY:
* Platí len pre PKIS3G a PKIR3G
** Platí len pre PKIS3G, PKIR3G , PKIR-EI60/90/120S a PKIR-E60S
•
• •
•
• •
•
• •
•
• •
•
• •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
•
•
•
•
•
PKIR, PKIS
Elektromagnet
impulzné zapojenie
Elektromagnet
prerušované zapojenie
U
PP-28_201405
|
19 / 28
Indikácia zatvorená
Indikácia otvorená
U
U
U
E
|
E
1
4
1
2
3
1
2
1
Obr. 19: Zapojenie elektromagnetov a koncových spínačov podľa tabuľky Tab. 4
Legenda
DC
AC
230
24
T
ST
W
SR
1
- Jednosmerný prúd
- Striedavý prúd
- Servomotor 230V
- Servomotor 24V
- Servomotor s termoelektricou poistkou
- Servomotor s napájacou a komunikačnou jednotkou
BKN320-24
- Servomotor s káblami pre napájaciu a komunikačnú jednotku
- Modulovaný servomotor s riadením 0 - 10V
- Otvorená
2
- Zatvorená
3
- Zatvorená impulzom v obvode
4
U
E
- Zatvorená po prerušní obvodu
- Napätie zdroja podľa tabuľ ky Tab. 24
- Elektromagnet podľa Tab. 24
Elektrická výbava
Spínače
Kód typu aktivacie
Platí pre všetky, okrem
ZV, DV3x a DV4x
DV3, DV5 a DV5-2
Impulzný
Magnet
Prídržný
Servopohon
DV4, DV6 a DV6-2
DV3C, DV5C a DV5C-2
DV3B, DV5B a DV5B-2
DV4B, DV6B a DV6B-2
DV3D, DV5D a DV5D-2
DV7-T
DV9-T, DV9-T-W
DV9-T-ST
DV9-T-SR
PKIS3G a PKIR3G
Elektrické parametre
PKIR/S EI60S, EI90S a EI120S
DC 12/24V, 3A; AC 125/250V, 3A
DC 12/24V, 3A; AC 125/250V, 3A
AC 24V, 50/60Hz, 0,30kVA,
zaťažovateľ 40%
AC 230V, 50/60Hz, 0,30kVA,
zaťažovateľ 40%
DC 24V, 31W, zaťažovateľ 40%
AC 24V, 50/60Hz, 4W, zaťažovateľ 100%
AC 230V, 50/60Hz, 4W, zaťažovateľ 100%
DC 24V, 4W, zaťažovateľ 100%
AC 230V, 50/60Hz, 7VA
AC 24V, 50/60Hz, 7VA; DC 24V, 7VA
AC 230V, 50/60Hz, 11VA
AC 24V, 50/60Hz, 7VA; DC 24V, 5VA
AC 24V, 50/60 Hz, 240VA,
zaťažovateľ 40%
AC 230V/50Hz, 240VA,
zaťažovateľ 40%
DC 24V, 47W, zaťažovateľ 40%
AC 230V, 50/60Hz, 6W, zaťažovateľ 100%
DC 24V, 4W, zaťažovateľ 100%
AC 230V, 50/60Hz, 10VA
AC 24V, 50/60Hz, 7VA; DC 24V, 10VA
AC 230V, 50/60Hz, 11VA
AC 24V, 50/60Hz, 7VA; DC 24V, 9,5VA
Tab. 25: Elektrické parametre mikrospínačov, elektromagnetov a servomotorov podľa typu aktivačného mechanizmu
POZNÁMKA: Zaťažovateľ : 40% - maximálne 120s pod napätím, 100% - nepretrižité zaťaženie.
PKIR, PKIS
2
S1 S2 S3 S4 S5 S6
<5°
Tf1
Tf2
<80°
Tf3
LE D
BAE72B- S
Farby vodičov mikrospínačov:
1 23 1 23 1
1. šedý - normálne zopnutý
(rozpínací)
2. čierny - stredný vodič
3. modrý - normálne rozopnutý
(spínací)
3
2
2
Obr. 23: Ručný aktivačný mechanizmus
s elektromagnetom v impulznom zapojení
pre požiarne klapky rozmerov ø100-400mm
a 100×100mm až 800×600mm
|
1
EMI
1
S1
2
3
S2
~
Upozornenie
!
• Pripojenie cez oddelovací transformátor.
• Paralelné pripojenie ďalších pohonov je možné.
Dodržiavajte údaje o príkonoch!
1
2
S1 S2 S3 S4 S5 S6
<5°
Tf1
Tf2
Tf3
<80°
LE D
BAE72B- S
BELIMO BLF24-T, BF24-T
Obr. 21: Schéma zapojenia
servomotorov pre DV9-T
T
+
12
3
–
1 2 3
1 2 31 2 31
4
3
2
2
1
EMH
T
Y
U
2
3
5
S1 S2 S3 S4
S5 S6
<5°
Tf1
Tf2
Tf3 LED
<80°
BAE72B- S
1
2
3
Otv.-zatv., 1 vodič – spätná pružina + EEx-i prúdový okruh SB7.0
Vstavané pevne nastavené
3 pomocné spínače, max
12
24V/3A, 230V/0,5A spínajúce
pri 5°a 85°. Napätie
na pomoc. spínačiS3
musí zodpovedať napájaciemu
aktivácia
napätiu a byť istené
rovnakou poistkou.
tepelnou
poistkou
Prúdový okruh EEx-i pre
pasívne a bezpotenciálové
S2
tlačidlo (dodávka
stavby)
a bezpečnostný obmedzovač
teploty (typ FireSafe
ako príslušenstvo)
12
3
1
DC 0…10 V
DC 2…10 V
S1
BELIMO BF24-SR-T
Obr. 22: Schéma elektrického
zapojenia servomotora
+
~
–
Upozornenie:
• pripojenie cez oddeľovací transformátor !
• paralelné zapojenie ďalších pohonov je možné
Dodržiavajte údaje o príkonoch!
Obr. 24: Ručný aktivačný mechanizmus
s elektromagnetom v prídržnom zapojení
pre požiarne klapky rozmerov ø100-400mm
a 100×100mm až 800×600mm
PP-28_201405
Upozornenie
!
• Pozor sieťové napätie !
• Pre odpojenie od siete musia byť k dispozícii
zariadenia, ktoré oddelia pólové vodiče
(min. 3 mm otvorenie kontaktov).
• Paralelné pripojenie ďalších pohonov je možné.
Dodržiavajte údaje o príkonoch!
N L1
1
|
BELIMO BLF230-T, BF230-T
Obr. 20: Schéma zapojenia
servomotorov pre DV7-T
20 / 28
! Pozor !
Pri jednovodičovom
riadení ohrievanie
po prerušení kontaktu
nie -jemikrospínač
aktívne.
S1-S3
Zippy ADW-N3S-01E0-EA001-Z - 3A 125/250VAC
tlačidlo
EMI - elektromagnet v impulznom zapojení
EMH - prídržný elektromagnet v prerušovanom zapojení
ohrievanie
Otv.-zatv., 1 vodič – spätná pružina + EEx-i prúdový okruh SB7.0
Vstavané pevne nastavené pomocné spínače, max
24V/3A, 230V/0,5A spínajúce pri 5°a 85°. Napätie
na pomoc. spínači musí zodpovedať napájaciemu
napätiu a byť istené rovnakou poistkou.
Prúdový okruh EEx-i pre
pasívne a bezpotenciálové
tlačidlo (dodávka stavby)
a bezpečnostný obmedzovač
teploty (typ FireSafe
ako príslušenstvo)
Otv.-zatv., 3 body – spätná pružina + EEx-i prúdový okruh SB7.1
Vstavané pevne nastavené pomocné spínače, max
24V/3A, 230V/0,5A spínajúce pri 5°a 85°. Napätie
na pomocnom spínači musí zodpovedať napájaciemu
napätiu a byť istené rovnakou poistkou.
Prúdový okruh EEx-i pre
pasívne a bezpotenciálové
tlačidlo (dodávka stavby)
a bezpečnostný obmedzovač
teploty (typ FireSafe
ako príslušenstvo)
! Pozor !
Pri jednovodičovom
riadení ohrievanie
po prerušení kontaktu
nie je aktívne.
tlačidlo
ohrievanie
ohrievanie
Štandardné pripojenie = spätný pružinový chod v ~10 s.
Prídavná svorka 5 = spätný pružinový chod v ~3 s.
Otv.-zatv., 3 body – spätná pružina + EEx-i prúdový okruh SB7.1
Vstavané pevne nastavené pomocné spínače, max
24V/3A, 230V/0,5A spínajúce pri 5°a 85°. Napätie
na pomocnom spínači musí zodpovedať napájaciemu
tlačidlo
Prúdový okruh EEx-i pre
pasívne a bezpotenciálové
tlačidlo (dodávka stavby)
Štandardné pripojenie = spätný pružinový chod v ~10 s.
Prídavná svorka 5 = spätný pružinový chod v ~3 s.
Obr. 25: Elektrické zapojenie servomotora
Schischek ExMax-15 BF s tepelnou
poistkou FireSafe
Štandardné pripojenie = spätný pružinový chod v ~10 s.
Prídavná svorka 5 = spätný pružinový chod v ~3 s.
PKIR, PKIS
Tento návod na inštaláciu, prevádzku a kontrolu sa vzťahuje
na požiarne klapky typu PKIR a PKIS s požiarnou odolnosťou EI30S,
EI60S, EI90S, EI120S a na požiarne klapky PKIR3G a PKIS3G.
Tento návod sa vzťahuje aj na evakuačné klapky EKIR EI30S&E60S
(v ďalšom texte použijeme názov klapky ak sa to týka požiarnych
aj evakuačných klapiek). Povolené spôsoby inštalácie sú uvedené
v Tab. 1 a Tab. 2. Tento návod sa týka aj požiarnych klapiek upravených podľa direktívy 94/9/EK, ktorou sa stanovia technické
požiadavky na zariadenia a ochranné systémy určené pre použitie
v prostredí s nebezpečím výbuchu - požiarne klapky sú vo vyhotovení skupiny II kategórie 2/- G pre ochranu proti vznieteniu
plynov skupiny výbušnosti IIB podľa STN EN 13463-1: 2009.
Obsahuje základné informácie a odporúčania týkajúce sa inštalácie,
používania a kontroly, ktoré musia byť splnené s cieľom zabezpečiť
riadnu a bezproblémovú prevádzku klapky. Kľúčom k tomu je starostlivé prečítanie tejto príručky, použitie klapky podľa pokynov tu
uvedených a dodržiavanie požiadavok na bezpečnosť.
Upozornenie
Niektoré časti klapky môžu mať ostré hrany - preto je nutné použiť
rukavice pri inštalácii a manipulácii s klapkou. Aby sa zabránilo úrazu
elektrickým prúdom, požiaru alebo inému poškodeniu, ktoré by
mohli nastať v dôsledku nesprávneho použitia a prevádzky klapky,
je dôležité:
• inštalovať klapku podľa návodu na inštaláciu náležite
vyškoleným personálom
• vykonávať kontrolu klapky podľa návodu na údržbu a inšpekcie.
Prevádzkové podmienky
Požiarne klapky Systemair sú definované ako požiarne uzávery
pre vzduchotechnické potrubia v mieste, kde prechádzajú stenou
alebo stropom, ktoré sú hranicou požiarneho úseku. V prípade
požiaru požiarne klapky fungujú ako prvok požiarnej bezpečnosti
a bránia svojím uzavretím šíreniu ohňa a dymu po vzduchotechnickom potrubí počas určeného času.
• Požiarne klapky PKI sú navrhnuté pre inštalácie podľa Tab. 1 a Tab. 2
• Všetky požiarne klapky sú štandardne ručné alebo s elektrickým pohonom.
• Sú určené na inštaláciu v miestach, ktoré sú chránené proti poveternostným vplyvom v potrubiach distribujúcich vzduch bez
akýchkoľvek mechanických alebo chemických nečistôt
v nasledovných prevádzkových podmienkach:
• Maximálna rýchlosť prúdenia vzduchu 12m/s
• Teplota v rozmedzí -10 až 60°C
POZNÁMKA: Príslušenstvo pre montáž - príložky pre suchú montáž
PRR/PRS, tlmiče pre umožnenie dilatácie potrubia TVK/ TVH, spojky
MPC, adaptéry MPA, príruby pre kruhové klapky RFA, adapter s dymovým senzorom SSAR a SSAS, IPOR – kryt čela izolácie pri inštalácii
kruhovej klapky na/mimo steny, IPOS – kryt čela izolácie a izolačné
dosky/závesný rám pri inštalácii hranatej klapky na/mimo steny a
inštalačné kity IKRR, IKRS a IKSS (viď TPI-28) možno objednať spolu s
požiarnymi klapkami.
V štandardnom vyhotovení sú všetky požiarne klapky ručné
aj motorové vybavené tepelnou poistkou, ktorá po dosiahnutí
alebo prekročení teploty 72±2°C, odblokuje pružinu, ktorá zatvorí
list klapky.
Z hľadiska hluku sú klapky Systemair pasívne. Zvýšený šum počuť
|
PP-28_201405
|
21 / 28
iba pri zatváraní alebo otváraní klapky v prípade revízie alebo
požiaru (a to trvá menej než 20 sekúnd).
1 Návod na inštaláciu
• Potrubie pripojené na požiarnu klapku musí byť podopreté alebo
zavesené tak, aby klapka neniesla jeho hmotnosť. Klapka nesmie
niesť žiadnu časť okolitej konštrukcie alebo steny, čo by mohlo
spôsobiť poškodenie a následne zlyhanie klapky.
• Pohon klapky môže byť umiestnený na ľubovoľnej strane steny,
avšak musí byť umiestnený tak, aby bol zabezpečený ľahký
prístup pri inšpekcii.
• Vzdialenosť medzi požiarnymi klapkami musí byť minimálne
200mm podľa STN EN 1366-2. Táto podmienka neplatí pre
multiinštaláciu bod 1.7.
• Vzdialenosť medzi stenou/stropom a požiarnou klapkou, musí byť
najmenej 75mm podľa STN EN 1366-2.
• Požiarna klapka musí byť nainštalovaná do požiarnej deliacej
konštrukcie tak, aby sa list klapky v uzavretej polohe nachádzal
vo vnútri tejto konštrukcie. Táto podmienka neplatí pre inštaláciu
na stenu a mimo steny odstavec 1.5 a 1.6.
• Požiarne klapky možno inštalovať do steny alebo do stropu
s min. hrúbkou podľa STN EN 1366-2.
• Všetky klapky možno inštalovať s osou listu v horizontálnej
alebo vertikálnej polohe.
• Požiarna klapka v nevýbušnom vyhotovení musí byť uzemnená
po inštalácii do potrubia.
• Nevýbušné elektrické zariadenie inštalované v alebo na požiarnej
klapke musí svojím nevýbušným vyhotovením zodpovedať danému prostrediu s nebezpečím výbuchu podľa STN EN 60079-10.
Nasledujú povolené spôsoby inštalácie. Každý spôsob platí len pre
typy klapiek uvedené v nadpise príslušného odstavca. Metódy, pri
ktorých je uvedené PKIS a PKIR platia pre všetky typy klapiek.
1.1 MOKRÁ INŠTALÁCIA požiarnej klapky PKIR a PKIS
do pevnej alebo pružnej steny alebo do stropu pomocou sadrovej zmesi, malty alebo betónu (Obr. 5, 6)
1. Pripravte (podľa Obr. 1 až 4 a Tab. 5 a 7) pre inštaláciu kruhovej klapky kruhový otvor s priemerom DN+80mm,
pre hranatú klapku štvorhranný otvor s rozmermi
W+120mm a H+120 mm, steny otvoru musia byť rovné
a začistené. Otvor v pružnej stene musí byť vystužený podľa
štandardov pre sadrokartónové steny .
2. Vložte zatvorenú klapku do stredu otvoru tak, aby sa list
klapky nachádzal v stene. Ohýbateľný záves (1; - alebo
závesy, ak sú dva) použite na pripevnenie klapky k stene
vhodnou skrutkou (3; odporúčaný priemer skrutky 5,5,
napr. DIN7981).
3. Priestor medzi stenou a klapkou vyplňte sadrovou zmesou,
maltou alebo betónom (2), pričom treba dávať pozor, aby
nedošlo k znečisteniu funkčných častí klapky, čo by mohlo
obmedziť jej správnu funkčnosť. Najlepšie je pri inštalácii
funkčné časti klapky zakryť. Vytekaniu výplňového materiálu
možno zabrániť použitím dodávaných príložiek PRR/PRS.
Tie však nie sú povinné pre mokrú inštaláciu.
4. Ak je to potrebné, klapku po nainštalovaní odkryte a vyčistite.
5. Skontrolujte funkciu klapky (viď návod na prevádzku).
1.2 SUCHÁ INŠTALÁCIA požiarnej klapky PKIR / PKIS
do pevnej alebo pružnej steny alebo do stropu
pomocou minerálnej vlny a príložiek (Obr. 7, 8)
1. Pripravte (podľa Obr. 1 až 4 a Tab. 9 a 11) pre inštaláciu
kruhovej klapky kruhový otvor s priemerom DN+120mm,
pre hranatú klapku štvorhranný otvor s rozmermi W+120mm
a H+120mm, steny otvoru musia byť rovné a začistené.
Otvor v pružnej stene musí byť vystužený podľa štandardov
pre sadrokartónové steny.
2. (Platí len pre PKIS-EI90S a PKIR-EI90S/E120S) Vložte
22 / 28
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
|
PP-28_201405
|
PKIR, PKIS
zatvorenú klapku do stredu otvoru tak, aby sa list klapky
nachádzal v stene. Ohýbateľný záves (1) použite na pripevnenie klapky k stene vhodnou skrutkou (3; odporúčaný
priemer skrutky 5,5, napr. DIN7981).
(Platí len pre PKIS-EI90S a PKIR-EI90/120S) Zo strany závesu (závesov) uzavrite medzeru medzi klapkou a montážnym otvorom pre
kruhovú klapku príložkami PRR alebo PRS (4), pre hranatú klapku
príložkami PRS pomocou skrutiek (3) cez predvŕtané otvory.
(Platí len pre PKIS3G a PKIR3G) Pri týchto klapkách je nutné
ohýbateľné závesy (1) montovať na príložky nie na stenu
vhodnými skrutkami (3; odporúčaný priemer skrutky 5,5,
napr. DIN7981. Preto treba začať montážou dvoch susedných
príložiek PRR alebo PRS (4) zo strany mechanizmu a prichytiť
ich ku stene tak aby sa cez ne dala presunúť klapka do otvoru
a zafixovať ich aj klapku do steny vhodnými skrutkami (3;
odporúčaný priemer skrutky 5,5, napr. DIN7981). Následne
domontujte ostávajúce príložky zo strany mechanizmu.
Do priestoru medzi stenou a klapkou natlačte minerálnu
vatu (2) hustoty min. 50kg/m3 dôkladne ale tak, aby sa nezdeformovalo teleso klapky, pričom treba dávať pozor, aby
nedošlo k znečisteniu funkčných častí klapky, čo by mohlo
obmedziť jej správnu funkčnosť.
Uzavrite medzeru medzi klapkou a montážnym otvorom
pre kruhovú klapku príložkami PRR, pre hranatú klapku
príložkami PRS pomocou skrutiek (5) cez predvŕtané otvory.
Všetky medzery medzi príložkami navzájom, medzi príložkami
a stenou, medzi príložkami a požiarnou klapkou vyplňte
protipožiarnym tmelom (napr. Promaseal-A/fa. Promat).
Ak je potrebné, klapku po nainštalovaní očistite.
Skontrolujte funkciu klapky (viď návod na prevádzku).
1.3 INŠTALÁCIA požiarnej klapky PKIR a PKIS
DO MÄKKÉHO PRECHODU (Obr. 9, 10)
1. Pripravte (podľa Obr. 1 až 4 a Tab. 13 a 15) pre inštaláciu
kruhovej klapky kruhový otvor s priemerom DN+120mm,
pre hranatú klapku štvorhranný otvor s rozmermi
W+120mm a H+120mm, steny otvoru musia byť rovné
a začistené. Otvor v pružnej stene musí byť vystužený podľa
štandardov pre sadrokartónové steny.
2. Pripravte segmenty pre inštaláciu z minerálnej vlny (2 objemovej hmotnosti 150kg/m3, hrúbky 100mm. Klapku
v mieste budúceho uloženia natrite vhodným protipožiarnym
náterom/lepidlom (napr. Promastop-CC/fa. Promat), zložte
a zlepte výplň budúcej inštalácie tým istým lepidlom.
Po zaschnutí je klapka spolu s výplňou pripravená na inštaláciu
3. Natrite rovnakým lepidlom vnútorný povrch otvoru v stene.
Natrite tým istým lepidlom aj vonkajší povrch výplne nalepenej na povrchu klapky. Ihneď po natretí klapku zasuňte
do otvoru v stene tak, aby nenastala deformácia telesa
klapky. List klapky sa musí nachádzať v podpornej konštrukcii.
Potom pripevnite klapku pomocou ohýbateľného závesu
4. Po vložení klapky do otvoru a jej upevnení, pomocou závesov (určujú hĺbku zapustenia klapky do steny) a vhodných
skrutiek (3; odporúčaný priemer skrutky 5,5, napr. DIN7981),
natrite výplň otvoru aj okraje steny na oboch stranách
rovnakým protipožiarnym tmelom (4) na hrúbku min.2mm a
šírku min.100mm rovnako z oboch strán na telese klapky i na
nadväzujúcom potrubí. V mieste mechanizmu, inšpekčných
otvorov a výrobných šítkov tento náter vynechajte.
5. (Platí len pre PKIS-EI90S) Klapky inštalované do steny je
nutné prichytiť o stenu štyrmi oceľovými L-profilmi
(5; 60×40×3mm) zhora a zdola. Profily ukotvite o stenu
na každom konci minimálne jednou skrutkou (6; odporúčaný
priemer skrutky 5,5, napr. DIN7981) a samovrtnými skrutkami o klapku v max. rozstupoch 200mm (7, odporúčaný
priemer skrutky 3,9×max.13, napr. DIN7504)
6. Klapky inštalované do stropu je nutné prichytiť o strop dvomi
oceľovými L-profilmi (5; 60×40×3mm) z hornej strany (platí
pre všetky typy). Profily ukotvite o strop na každom konci
minimálne jednou skrutkou (6; odporúčaný priemer skrutky
5,5, napr. DIN7981) a samovrtnými skrutkami o klapku
v max. rozstupoch 200mm (7, odporúčaný priemer skrutky
3,9×max.13, napr. DIN7504)
7. Ešte pred zaschnutím odstráňte nežiaduce zvyšky lepidla.
8. Ak je to potrebné, klapku po nainštalovaní odkryte a očistite.
9. Skontrolujte funkciu klapky.
1.4 INŠTALÁCIA požiarnej klapky PKIR3G a PKIS3G
POMOCOU INŠTALAČNÉHO KITU (Obr. 11, 12)
1. Pripravte (podľa Obr. 1 až 4 a Tab. 17 a 18) pre inštaláciu
kruhovej klapky kruhový otvor s priemerom D2±1mm pre
pevnú stenu, resp. W1×W1±1mm, pre pružnú stenu, podľa Tab.
19 a pre hranatú klapku štvorhranný otvor s rozmermi
W+100mm a H+100mm ±1mm. Otvor v pružnej stene musí
byť vystužený podľa štandardov pre sadrokartónové steny a
vnútro otvoru musí byt obložené dvojitou vrstvou sadrokartónu hr. 12,5mm po obvode.
2. Táto inštalácia je najjednoduchšia. Klapku zasuňte do otvoru
a čelnú dosku pripevnite skrutkami (odporúčaný priemer
skrutky 5,5, napr. DIN7981) do pripravených otvorov.
3. Ak je to potrebné, klapku po nainštalovaní odkryte a očistite.
4. Skontrolujte funkciu klapky.
1.5 INŠTALÁCIA požiarnej klapky PKIR3G a PKIS3G
NA STENU
Inštalácia je rovnaká ako inštalácia mimo stenu (viď kapitola 1.6)
s nasledujúcimi odlišnosťami:
• na stenu možno inštalovať iba PKIR3G a PKIS3G,
• koniec hranatej klapky aj príruba rúry (inštalovanej v stene)
je vzdialená od steny 35mm,
• koniec kruhovej rúry (inštalovanej v stene) licuje s plochou
steny priľahlou ku klapke.
PKIR, PKIS
1.6 INŠTALÁCIA MIMO STENY (L = max. 1500 mm)
požiarnej klapky PKIR3G, PKIS3G a PKIS EI90S
(Obr. 14, 15)
Pripravte (podľa Obr. 1 až 4 a Tab. 20 a 21) pre inštaláciu kruhovej
klapky kruhový otvor s priemerom DN+120mm, pre hranatú klapku štvorhranný otvor s rozmermi W+120mm a H+120mm, steny
otvoru musia byť rovné a začistené. Otvor v pružnej stene musí
byť vystužený podľa štandardov pre sadrokartónové steny.
Príprava klapky na montáž:
(Platí len pre PKIR3G) Kruhovú klapku opášte v mieste listu
a perforácie keramickou páskou so samolepom (3, šírka
40mm/hr. 2mm) a stiahnite vhodným plechovým prstencom
(2, napr. MP-MX/fa. HILTI).
(Platí len pre PKIS3G) Hranatú klapku v mieste listu/perforácie
opášte kalcium – silikátovými doskami (3) hr. 20mm, širokými
60mm (možno objednať ako súčasť inštalačného príslušenstva IPOS,
viď TPI-28) po obvode a stiahnite ich U profilmi (2; napr MQ31/
fa.HILTI) a stiahnite ich navzájom pomocou závitových tyčí M8 (1).
(Platí len pre PKIS-EI90S) Na hranatú klapku v mieste listu/tepelnej bariéry namontujte závesný rám (15) zvarený z jäklových
profilov 60×40×2mm (možno objednať ako súčasť inštalačného
príslušenstva IPOS, viď TPI-28), vnútorný rozmer rámu musí byť
W+85×H+85mm. A spojte ho s klapkou plechmi (16; rozmer
85×40×2mm s jedným otvorom ø6mm na jednej strane). Pre
tento účel použite skrutky (17), ktorými je stiahnutá tepelná
bariéra klapky. Pozor skrutky neuvoľňujte nikdy naraz. Vždy treba
uvoľniť a prichytiť plechy postupne. Takto prichytené plechy
spojte samovrtnými skrutkami (16; dporúčaný priemer skrutky
3,9×max.13, napr. DIN7504) o jäklový rám. Urobte to po celom
obvode, tak aby pre menovité rozmery do W a H≤1000mm boli
min. 3 plechy a pre H>1000mm 4 ks na každú stranu.
1. Vložte rúru do otvoru v nosnej konštrukcii spolu s klapkou
tak, aby vytŕčala mimo stenu do potrebnej vzdialenosti max.
však 1500mm od steny. Okolo rúry natlačte izoláciu (7)
hustoty 66kg/m3 a rovno zarežte jej okraje s povrchom steny.
Plochy izolácie lícujúce s povrchom steny natrite vhodným
náterom (8; napr. BSF/fa. ISOVER) do vzdialenosti 100mm
od potrubia tak aby prekrývalo izoláciu a časť steny.
2. Pripojte rúru pomocou valcovaných L-profilov (4; 40×40×3mm,
dĺžka W+300) k nosnej konštrukcii skrutkami, minimálne jednou na
každom konci (5; odporúčaný priemer skrutky 5,5, napr. DIN7981)
a samovrtnými skrutkami o potrubie v max. rozstupoch 200 mm
(6, odporúčaný priemer skrutky 3,9×max.13, napr. DIN7504).
Kruhovú klapku pripojte pomocou plechových konzol tvaru L s
ramenami 160 a 35mm z plechového pásu 40mm rovnomerne po
obvode v štyroch bodoch. Použite skrutky ako pre hranatú klapku.
3. Kruhovú klapku zaveste plechového prstenca (2) osadeného
v mieste listu na závitovú tyč min. (1) M12. Hranatú klapku v
mieste listu opásanú po obvode U profilmi (2) resp. jäklovým
rámom zaveste na závitové tyče (1) min. M10.
4. (Platí len pre PKIR3G a PKIS3G) Zaizolujte časti klapky a potrubia
medzi klapkou a stenou. Izoláciu k stene prilepte vhodným lepidlom (napr. BSK, ISOVER). Izoláciu (9, 10) hustoty 66kg/m3 v dvoch
vrstvách po 90 mm na hranaté potrubie upevňujte pomocou naváracích tŕňov (11, 12) dĺžky 90mm (pre 1. vrstvu) a 180mm (pre
2. vrstvu). Izoláciu časti kruhovej klapky a potrubia oviňte viazacím
drôtom (ø1,6mm) ako je obvyklé pri izolácii kruhových rúr.
5. (Platí len pre PKIR EI90S) Zaizolujte časti klapky a potrubia
medzi klapkou a deliacou konštrukciou. Izoláciu k deliacej stene
prilepte vhodným lepidlom (8; - napr. BSK, ISOVER). Izoláciu
(9, 10) hustoty 66kg/m3 v dvoch vrstvách po 100mm na hranaté potrubie upevňujte pomocou naváracích tŕňov (11, 12)
dĺžky 100mm (pre 1. vrstvu) a 200mm (pre 2. vrstvu).
6. Čelo izolácie a obvod do vzdialenosti 150mm od rohu izolácie oplechujte pozinkovaným plechom (13) hrúbky minimálne 0,9mm - možno objednať hotový kryt čela izolácie
- inštalačné príslušenstvo IPOR (viď TPI-28); oplechovanie
prichyťte o teleso klapky len na stranách pozdĺžnych s osou
|
PP-28_201405
|
23 / 28
klapky (plati len pre PKIS3G) samovrtnými skrutkami v
max. rozstupoch 200mm (14, odporúčaný priemer skrutky
3,9×max.13, napr. DIN7504). Skrutky treba v miestach, okolo
ktorých sa pri otváraní pohybuje list orezať zarovno vnútornej
steny telesa klapky.
7. Ak je to potrebné, klapku po namontovaní odkryte a očistite.
8. Skontrolujte funkciu klapky.
POZNÁMKA: Rúru možno do steny inštalovať aj mokrou cestou
- sadrou / maltou / betónom namiesto pozícií (4) až (8)
1.7 MULTIINŠTALÁCIA - inštalácia sústavy
požiarnych klapiek PKIS EI90S (Obr. 16)
1. Pripravte (podľa Obr. 1 až 4 a Tab. 23) pre inštaláciu hranatých klapiek štvorhranný otvor s rozmermi WL+120mm
a HL+120mm. (WL a HL sú menovite rozmery zostavy), steny
otvoru musia byť rovné a začistené.
2. Do spodnej časti otvoru inštalujte na oboch stranách steny
vo výške 60mm nad hranou otvoru L-profily (5; 60×40×3mm,
dĺžka profilu WL+300mm ). L-profil prichyťte do steny skrutkami (6; odporúčaný priemer skrutky 5,5, napr. DIN7981).
Takto vzniknutý priestor vyplňte minerálnou vatou (2) objemovej hmotnosti 150kg/m3, hrúbky 100mm a výšky 60mm.
Pred vložením do otvoru, stykové plochy vaty natrite
protipožiarnym náterom/lepidlom (napr. Promastop CC/fa.
Promat). Do minerálnej vaty vyrežte v strede medzi L- profilmi pozdĺžnu drážku po celej dĺžke otvoru o rozmeroch
42×42mm pre osadenie klapiek. Takto pripravte aj jeden bok
z minerálnej vaty s pozdĺžnou drážkou 42×42mm po celej
jeho výške a prichyťte ju protipožiarnym tmelom. Bude to bok
pre klapky 1A a 2A.
3. Do takto pripraveného otvoru so styčnými plochami natretými protipožiarnym náterom vložte prvú klapku 1A tak, aby
dosadla do oboch drážok a servopohon smeroval von z otvoru a pritlačte ju k boku otvoru na ktorom je minerálna vata.
Klapku prichyťte zospodu cez L-profil samovrtnými skrutkami
(7; odporúčaný priemer skrutky 3,9×max.13, napr. DIN 7504)
v rozstupoch max. 200mm. Pre lepšiu stabilitu dočasne
uchyťte svorkami klapku v jej hornej časti.
4. K bokom klapky 1A smerujúcim do stredu zostavy prilepte
bloky minerálnej vaty (2; objemová hmotnost 150kg/m3)
o hrúbke 80 mm, požiarnym náterom/lepidlom (napr. Promastop CC/fa. Promat). Rozmery musia byť také aby sa priestor medzi klapkami 1A a 1B vyplnil. Naneste na vonkajšie
stykové plochy vaty a klapky 1A protipožiarny náter.
5. Položte druhú klapku 1B, servom smerujúcim von z otvoru,
na L-profily a pritlačte ju k prvej klapke tak aby sa stýkali
na oboch stranách prírubami a stiahnite ich vhodnými svorkami. Prichyťte zospodu cez L-profil samovrtnými skrutkami
(7; odporúčaný priemer skrutky 3,9×max.13, napr. DIN7504)
v rozstupoch max. 200mm. Klapky medzi sebou zafixujte
plechovými pásmi (8; hr. 0,9mm, šírka 80mm) na oboch
stranách skrutkami (9; odporúčaný priemer skrutky 3,5×13,
napr. DIN7504) po celej styčnej ploche prírub. Maximálny
rozstup skrutiek je 200mm.
6. Na hornú stranu klapiek 1A a 1B tvoriacu predel budúceho
druhého radu 2A a 2B naneste protipožiarny tmel, (lepidlo)
a položte minerálnu vatu o hrúbke 80 mm (hustota 150kg/m3).
Pomocou plechu (8) o hrúbke 0,9mm a šírke 80mm vytvorte
v dĺžke WL doraz z jednej strany inštalácie a uchyťte ho skrutkami (9). Ak je potrebné pre stabilitu klapku 2A, provizórne ju
zafixujte do boku steny, kým bude pevne ukotvená do steny
L-profilom (5).
7. Podobne postupujte aj pri montáži klapky 2B.
8. Priestor medzi klapkami a stenou, ktorý zostal nevyplnený vyplňte vatou a lepidlom. Pre tento účel je možné
demontovať mechanizmus z klapiek, na ktorých prekáža.
9. Horné klapky prichyťte pomocou L-profilov (5; 60×40×3mm,
dĺžka profilu WL+300mm) do steny skrutkami (6; odporúčaný
priemer skrutky 5,5, napr. DIN7981) a profil s klapkou
24 / 28
|
PP-28_201405
|
PKIR, PKIS
samovrtnými skrutkami (7; odporúčaný priemer skrutky
3,9×max.13, napr. DIN7504) v rozstupoch max. 200mm.
10.K všetkým L-profilom treba privariť konzoly (1; 150×40×3mm
s dvomi otvormi 6mm na jednej strane). Do menovitého
rozmeru sústavy WL≤1200mm, jedna konzola do stredu a
pre rozmery WL>1200mm dve konzoly do 1/3 a do 2/3 dĺžky
L- profilu a priskrutkujte ich k stene skrutkami (3; odporúčaný
priemer skrutky 5,5, napr. DIN7981).
11.Takto ukotvené klapky, ktoré ešte neboli prekryté plechovými
pásmi zmontujte na dotýkajúcich sa prírubách plechovými
pásmi (8) o šírke 80mm a hr. min.0,9mm na oboch stranách
pomocou samovrtných skrutiek (9; odporúčaný priemer
skrutky 3,5×13, napr. DIN7504) po celej styčnej ploche
prírub. Maximálny rozstup skrutiek je 200mm.
12.Natrite výplne otvoru aj okraje steny protipožiarnym tmelom
min. hrúbky 2mm (4; napr. Promastop CC/fa. Promat )
na širku min. 100mm rovnako z oboch strán tak isto aj teleso
klapky do vzdialenosti 100mm od steny. Natrite všetky spoje
medzi klapkami do vzdialenosti min.100mm od stredu spoja
po celej jeho dĺžke na oboch stranách klapiek. V mieste
mechanizmu, inšpekčných otvorov a výrobných štítkov tento
náter vynechajte.
13.Ešte pred zaschnutím odstráňte nežiaduce zvyšky lepidla.
14.Ak je to potrebné, klapku po nainštalovaní odkryte
a očistite a namontujte demontované mechanizmy.
15.Skontrolujte funkciu klapky.
2 Návod na prevádzku
Po inštalácii treba klapku nastaviť do prevádzkovej polohy
– požiarnu klapku otvoriť, evakuačnú klapku zatvoriť.
2.1 Servom ovládaný aktivačný mechanizmus
Pripojte elektrický pohon k prislúchajúcemu zdroju elektrickej
energie (Obr. 20, 21, 22, 25). Elektromotor sa aktivuje a nastaví
klapku do prevádzkovej polohy.
2.2 Ručne ovládaný aktivačný mechanizmus
požiarnej klapky
Otočte a zaaretujte páku do polohy „OTVORENÉ“ (Obr. 23 a 24).
List klapky sa otvorí, kontrolný systém, ak je klapka pripojená
(podľa zapojenia klapky, Obr. 19) signalizuje otvorenú polohu
listu klapky.
2.3 Ručne ovládaný aktivačný mechanizmus
požiarnej klapky s elektromagnetom
Postup je rovnaký ako v 2.2 a navyše treba pripojiť elektromagnet k riadiacemu systému, ktorý riadi elektromagnet v prípade
aktivácie požiarnej klapky z riadiaceho centra (Obr. 19).
3 Kontrola funkcie požiarnej klapky
3.1 Ručný pohon
• Otvorte klapku - otočte páku štvorhranným kľúčom
(klapka rozmerov W≤800 a H≤600mm) / otočte páku
do polohy „OTVORENÁ“ a zaaretujte (klapka rozmerov
W>800 a / alebo H>600mm) - páka musí zostať zaaretovaná
v polohe „OTVORENÁ“, mikrospínač pre indikáciu otvorenej
polohy musí byť zopnutý (ak je namontovaný).
• Zatvorte klapku - uvoľnite mechanizmus páčkou (klapka
rozmerov W≤800 a H≤600mm) / ťahom aretačného kolíka
(klapka rozmerov W>800 mm a / alebo H>600mm) - páka sa
musí sama prestaviť do polohy „ZATVORENÁ“ a zostať zaaretovaná v tejto polohe, mikrospínač indikácie zatvorenej polohy
musí byť zopnutý (ak je namontovaný).
• Otvorte klapku - otočte páku štvorhranným kľúčom
(klapka rozmerov W≤800 a H≤600mm) / otočte páku
do polohy „OTVORENÁ“ a zaaretujte (klapka rozmerov
W>800 a / alebo H>600mm) - páka musí zostať zaaretovaná
v polohe „OTVORENÁ“, mikrospínač pre indikáciu otvorenej
polohy musí byť zopnutý (ak je namontovaný).
3.2 Servom ovládaný aktivačný mechanizmus
• Uzavretím napájacieho obvodu serva sa musí automaticky
požiarna klapka otvoriť / evakuačná klapka zatvoriť
– šipka na oske serva musí ukazovať polohu 0°.
• Stlačte kontrolný spínač na tepelnej poistke (Obr. 18)
a držte ho až do úplného zatvorenia požiarnej klapky/ úplného
otvorenia evakuačnej klapky - šipka na oske servomotora musí
ukazovať polohu 90°.
• Uvoľnite kontrolný spínač na tepelnej poistke. Požiarna klapka
sa musí plne otvoriť / evakuačná klapka sa musí plne zatvoriť
- šipka na oske serva musí ukazovať polohu 0° - to je prevádzková poloha.
PKIR, PKIS
|
PP-28_201405
|
25 / 28
4 Kontrola klapiek
5 Podmienky záruky:
Spúšťací mechanizmus udržuje klapky v pohotovostnom režime počas
celej doby životnosti v súlade s Návodom na prevádzku, ktorý vydal
výrobca. Bez súhlasu výrobcu sa nesmú na klapkách vykonať žiadne
zmeny ani zásahy do ich konštrukcie.
1. Systemair s.r.o. poskytuje záruku na všetky uňho vyrobené
požiarne klapky PKI; záruka je platná po dobu 24 mesiacov
od dátumu dodania produktu, v prípade osobitnej dohody
maximálne 30 mesiacov od dátumu dodávky.
2. Výrobok je vo výrobnom závode pred odoslaním podrobený
skúške. Výrobca zaručuje, že vlastnosti výrobku budú po celú
záručnú dobu v súlade s príslušnými technickými normami
za predpokladu, že odberateľ ho používa spôsobom, aký je
uvedený v návode na obsluhu.
3. Zákazník môže požiadať o záručnú opravu len písomnou
formou s uvedením sériového čísla reklamovanej klapky.
4. Záruka sa nevzťahuje na nedostatky spôsobené neprofesionálnou manipuláciou, nesprávnou montážou, nesprávnou
inštaláciou, mechanickým poškodením, alebo nedodržiavaním
pokynov uvedených v Návode na prevádzku.
5. Záručná doba sa predlžuje o rovnakú dobu, aká uplynula medzi
uplatnením nároku na záručnú opravu a vykonaním opravy.
6. Oprava sa vykoná v budovách zákazníka a výrobca znáša
náklady, ktoré sú nevyhnutné pre vykonanie opravy.
7. V prípade, že sa nenájdu žiadne defekty, na ktoré by
sa vzťahovala záruka, náklady na vyslanie servisného technika bude znášať zákazník, ktorý vzniesol nárok na opravu.
Prevádzkovateľ vykonáva na klapkách pravidelné kontroly podľa
platných predpisov a noriem najmenej raz za 12 mesiacov. Kontrolu
klapky musí vykonávať výrobcom odborne zaškolený pracovník. Stav
požiarnej klapky zistený počas kontroly sa poznamená do prevádzkového denníka spolu s dátumom kontroly, čitateľne napísaným
menom a priezviskom a podpisom pracovníka, ktorý kontrolu vykonal. Súčasťou denníka je kópia oprávnenia pracovníka. Ak sa zistia
akékoľvek nezrovnalosti, tieto sa musia poznamenať v prevádzkovom
denníku spolu s návrhom na ich odstránenie. Denník sa nachádza
na predposlednej strane tohto návodu. Ihneď po inštalácii a uvedení
klapky do prevádzky musí byť vykonaná kontrola klapky za podmienok rovnakých aké platia pre vyššie uvedené 12-mesačné kontroly.
Tabuľka pre uvedenie klapky do prevádzky sa nachádza na predposlednej strane tohto návodu.
Zraková kontrola umožňuje zistiť viditeľné poškodenia na dieloch
kontrolovanej klapky. Z vonkajšej strany klapky skontrolujte teleso
klapky a spúšťacie zariadenie. Kvôli možnosti vykonať vizuálnu kontrolu vnútornej časti klapky je nutné odmontovať základovú dosku
s aktivačným mechanizmom, čím získame prístup dovnútra klapky alebo otvoriť inšpekčný otvor, ak je ním klapka vybavená.
Odnímateľný mechanizmus treba vyberať z klapky a vkladať
do klapky pri zatvorenom liste klapky. Kontrolujeme vnútorný plášť
klapky, tepelnú poistku, tesnenia, vypeniteľnú hmotu, stav listu klapky
a správnosť dovretia listu klapky pri jeho opretí o doraz v zatvorene
polohe. Vo vnútri klapky sa nesmú nachádzať žiadne cudzie predmety, ani nános nečistôt zo vzduchotechnických rozvodov.
NIKDY NEOOTVÁRAJTE INŠPEKČNÝ OTVOR POČAS PRÚDENIA
VZDUCHU V POTRUBÍ NAPOJENOM NA POŽIARNU KLAPKU!
Doporučený postup a zápis kontroly
podľa STN EN 15 650:
1. Identifikácia klapky
2. Dátum inšpekcie
3. Kontrola elektrického zapojenia aktivačného mechanizmu
(kde je to aplikovateľné)
4. Kontrola elektrického zapojenia koncových spínačov
(kde je to aplikovateľné)
5. Kontrola klapky na čistotu a prípadné čistenie
(kde je to potrebné)
6. Kontrola stavu listov a tesnenia, prípadná korekcia a záznam
(kde je to potrebné)
7. kontrola bezpečného uzavretia požiarnej klapky
- detaily viď predchádzajúce odstavce
8. Kontrola funkcie klapky - otváranie a zatváranie pomocou
riadiaceho systému, fyzické sledovanie správania klapky,
prípadná korekcia a záznam (kde je to potrebné)
9. Kontrola funkcie koncových spínačov pre otvorenú
a zatvorenú polohu, prípadná korekcia a záznam
(kde je to potrebné)
10.Kontrola, či klapka plní funkciu ako časť regulačného systému
(kde je to potrebné)
11.Kontrola, či klapka zotrváva v svojej normálnej pracovnej
polohe. Klapka je obyčajne súčasťou systému. V tom prípade
musí byť skontrolovaný celý systém ako je uvedené v jeho
prevádzkových a údržbových požiadavkách.
Klapky sa prepravujú krytými dopravnými prostriedkami na
paletách alebo v krabiciach. Pri manipulácii počas dopravy pri
skladovaní musia byť klapky chránené proti poškodeniu
a proti poveternostným vplyvom. Listy klapiek musia byť
v polohe „ZATVORENÁ“ („CLOSED“) piktogram
.
Odporúča sa skladovať tieto výrobky v uzavretých a suchých
priestoroch v rozsahu teplôt od -10°C do +50°C.
26 / 28
|
PP-28_201405
|
PKIR, PKIS
Prevádzkový denník
Uvedenie klapky do prevádzky
Použitý spôsob inštalácie označte krížikom:
1.1
suchá
1.2
mokrá
1.3 mäkký
prechod
1.4
inštalačný kit
1.5
na stenu
1.6
mimo steny
1.7
multiinštalácia
POZNÁMKA: Treba vyznačiť použitý spôsob inštalácie aj na štítku nalepenom na požiarnej klapke.
Dátum
Opis nájdených chýb a porúch
Podpis kontrolného technika
Periodické kontroly klapky – minimálne raz za 12 mesiacov
Dátum
Opis nájdených chýb a porúch
Podpis kontrolného technika
PKIR, PKIS
|
PP-28_201405
|
27 / 28
Periodické kontroly klapky – minimálne raz za 12 mesiacov
Dátum
Opis nájdených chýb a porúch
Podpis kontrolného technika
28 / 28
|
PP-28_201405
|
PKIR, PKIS
12, 14
Systemair
Identifikácia klapky
1396
90043 Kalinkovo 146 Slovensko
EN 15650:2010
Požiarna odolnosť:
- stabilita priečneho rezu (pod E)
- integrita E
- izolácia I
- dymotesnosť S
- mechanická stabilita (pod E)
- priečny rez (pod E)
Stavebný objekt
Umiestnenie
1396-CPD-0061 PKI-R EI30/60/90/120(ve ho i ↔ o)S
+FTZU 13 ATEX 0046:
II 2/- G IIB PKI2-Ex-R EI60/90/120(ve ho i ↔ o)S
1396-CPD-0062 PKI-S EI90/120S(ve ho i ↔ o)S
+FTZU 13 ATEX 0046:
II 2/- G IIB PKI2-Ex-S EI90/120(ve ho i ↔ o)S
Miestnosť číslo
1396-CPD-0069 PKI-R E60S E60S(ve ho i ↔ o)S
1396-CPR-0076
1396-CPR-0077
PKIR3G požiarne odolnosti viď Tab. 2
PKIS3G požiarne odolnosti viď Tab. 3
Menovité podmienky
aktivácie /citlivosť:
- zaťažiteľnosť teplotného snímača
- teplota zopnutia teplotného snímača
Oneskorenie odozvy (čas odozvy)
- čas zatvorenia
Pozičné číslo
vyhovuje
vyhovuje
Označenie
Prevádzková bezpečnosť:
vyhovuje
- cyklovanie motorizovanej 10200 cyklov
- cyklovanie manuálnej
50 cyklov
Stabilita oneskorenia odozvy:
vyhovuje
Signalizácia
- teplota zopnutia a zaťažiteľnosť
teplotne citlivého snímača
Záručný servis
Dátum oznámenia
záručnej opravy
Dátum ukončenia
záručnej opravy
Opis vykonanej záručnej opravy
Zástupca výrobcu
(pečiatka, podpis)
Download

PP-28_PKIR_PKIS_PKI2-EX_SK_201405_web.pdf