POŽIARNA KLAPKA
A POŽIARNA KLAPKA DO VÝBUŠNÉHO PROSTREDIA
1396 - CPD - 0061
1396 - CPR - 0076
1396 - CPD - 0062
1396 - CPR - 0077
Kruhová - PKIR3G / PKIR EI30S / EI60S / EI90S / EI120S / EI180S & EKIR EI30S &E60S
Hranatá -
PKIS3G / PKIS EI90S / EI120S
Do výbušného prostredia:
Kruhová PKI2-Ex-R-EI60 / 90 / 120S
Hranatá PKI2-Ex-S-EI90 / 120S
PÔVODNÝ NÁVOD NA INŠTALÁCIU, PREVÁDZKU A KONTROLU
KAŽDÁ POŽIARNA KLAPKA MUSÍ BYŤ NAINŠTALOVANÁ PODĽA TOHTO NÁVODU!
SK - Pôvodný návod na inštaláciu, prevádzku a kontrolu
PP-28 Systemair 02 / 2014
2 / 12
|
PKIR, PKIS
Spôsoby inštalácie kruhových požiarnych klapiek
Názov
Certifikát
PKIR3G
1396 - CPR - 0076
ZV, DV1
až
DV9-T-SR
ZV, DV1
až DV9-T-SR
PKIR-EI60S
PKIR-EI90S
PKIR-EI120S
Aktivačný
mechanizmuz
1396 - CPD - 0061
Rozmerový
rad (mm)
Inštalácia 1)
Pevná stena
Pružná stena
Strop
mokrá
suchá
mäkký prechod
inštalačný kit
na stene
mimo steny
mokrá
suchá
mäkký prechod
inštalačný kit
na stene
mimo steny
mokrá
inštalačný kit
ø 100 až 400
Testované pri
podtlaku (Pa)
500
EI60
(ve ho i ↔ o) S
-
300
500
300
500
EI90
(ve ho i ↔ o) S
-
ø > 400 až 630
mokrá, suchá
mokrá
ZV, DV1
až DV9-T-W
ø > 400 až 1000
mokrá, suchá
mäkký prechod
mokrá
ZV, DV1
až DV9-T-W
ø > 400 až 1000 2)
mokrá, suchá
Požiarna
odolnosť
mokrá 2)
300
500
300
EI120
(ve ho i ↔ o) S
500
EI60 (ve ho i ↔ o) S
300
EI90 (ve ho i ↔ o) S
300
EI120 (ve ho i ↔ o) S
300
Požiarna
odolnosť
Testované pri
podtlaku (Pa)
Tab. 1: Povolené spôsoby inštalácie kruhových požiarnych klapiek podľa požiarnych odolností
Spôsoby inštalácie hranatých požiarnych klapiek
Názov
Certifikát
Aktivačný mechanizmuz
ZV, DV1
až
DV9-T-SR
PKIS3G
Rozmerový rad
(mm)
100 × 100
až
800 × 600
1396 - CPR - 0077
PKIS-EI90S
PKIS-EI120S
ZV, DV1
až
DV9-T-W
1396 - CPD - 0062
W > 800 mm
a / alebo
H > 600 mm
až 1000 × 1000 3)
až 1600 × 1000 4)
Inštalácia 1)
Pevná stena
Pružná stena
mokrá
suchá
mäkký prechod
inštalačný kit
na stene
mimo steny
mokrá
suchá
mäkký prechod
inštalačný kit
na stene
mimo steny
mokrá
inštalačný kit
mokrá, suchá
mäkký prechod
Strop
500
EI60
(ve ho i ↔ o) S
-
300
500
300
500
EI90
(ve ho i ↔ o) S
-
mokrá
mokrá
300
500
300
EI120
(ve ho i ↔ o) S
500
EI90
(ve ho i ↔ o) S
300
EI120
(ve ho i ↔ o) S
300
Tab. 2: Povolené spôsoby inštalácie hranatých požiarnych klapiek podľa požiarnych odolností
Požiarne klapky sú certifikované podľa normy EN 15650, testované podľa normy EN 1366-2 a klasifikované podľa normy EN13501-3.
PODĽA NORMY EN 15650 KAŽDÁ POŽIARNA KLAPKA MUSÍ BYŤ NAINŠTALOVANÁ PODĽA INŠTALAČNÉHO
NÁVODU OD VÝROBCU!
POZNÁMKY:
1) Steny musia mať požiarnu odolnosť rovnakú alebo lepšiu ako podľa Tab. 3 – 5 v norme EN 1366-2
2) Menovité priemery nad ø 800 mm mokrá inštalácia v strope, vertikálne iba pevná stena a suchá alebo mokrá inštalácia s príložkami
3) Všetky podporné konštrukcie
4) Pevná stena a strop
PKIR, PKIS
2
1
3
(W+120)×(H+120)
3
PKIR
S
2
W×H
øDN+80
□DN+100
oceľová výstuha steny
øDN
1
Suspension plane
otvor v sadrokartóne
PKIS
S
Obr. 1: Mokrá inštalácia kruhovej a hranatej požiarnej klapky sadrovou zmesou maltou alebo betónom
Suspension plane 3G
Suspension plane 3G
Suspension plane EI60, 90, 120
20
Suspension plane EI90, 120
20
1 2 4
2
3
(W+120)×(H+120)
W×H
øD2
øDN+120
øDN
150
4
PKIR
S
S
3
PKIS
Obr. 2: Suchá inštalácia kruhovej a hranatej požiarnej klapky minerálnou vlnou s príložkami
Suspension plane
min.
100
2
Suspension plane
1 2
W×H
øDN+120
øDN
(W+120)×(H+120)
min.
100
1
min.
100
min.
100
3
3
100
S
100
S
PKIR
Obr. 3: Inštalácia kruhovej a hranatej požiarnej klapky do mäkkého prechodu
PKIS
3 / 12
POZNÁMKA:
* Suspension plane – Rovina zavesenia
Suspension plane*
|
|
PKIR, PKIS
POZNÁMKA:
* Suspension plane – Rovina zavesenia
Suspension plane *
1
S
PKIR
S
Suspension plane
W×H
øD2 pre pevnú stenu
W3×W3 pre flexibilnú stenu
øDN
1
(W+120)×(H+120)
4 / 12
PKIS
Obr. 4a: Inštalácia kruhovej a hranatej požiarnej klapky pomocou inštalačného kitu
~150
ø6,2
ø6,2
95
30
~150
ø6,2
30
30
~150
W1×W1
W1×W1
W×H
265
IKRR
120
265
120
435
435
100
125
140
150
160
180
200
225
250
280
315
355
400
W1
350
375
390
400
410
430
450
475
500
530
565
605
650
W2
W3
D1
D2
187
(mm)
200
187
200
237
250
237
287
300
287
300
337
350
337
350
387
400
387
400
437
487
450
500
437
487
450
500
Tab. 3 Základné rozmery IKRR, IKRS a ich otvorov
IKRS
185
325
Obr. 4b: Inštalačný kit (IKRR, IKRS, IKSS)
DN
(W+88)×(H+88)
W2×W2
øDN - 2,5
øD1
øDN - 2,5
(W+250)×(H+250)
250
126
IKSS
|
PKIR, PKIS
2
4
5
1
5 / 12
min.
100
2
(W+120)×(H+120)
øDN
180
6
W×H
1
øDN+120
5
180
6
min.
100
3
150
140
170 ± 5
S
S
150
PKIR
PKIS
Obr. 5: Inštalácia kruhovej a hranatej požiarnej klapky na stenu
7
5
8
2
min.
100
1
(W+120)×(H+120)
øDN
4
180
1 2
W×H
8
øDN+120
5
180
150
7
min.
100
3
140
170 ± 5
L = max. 1500
S
150
L = max.1500 mm
6
PKIR
3
S
PKIS
Obr. 6: Inštalácia kruhovej a hranatej požiarnej klapky mimo steny
Spínač
Predná príložka DN > ø 400 mm
Predná príložka ø 100-400 mm
Zadná príložka ø 100-1000 mm
Obr. 7: Predná a zadná príložka pre PKIR
Obr. 8 Kontrolný spínač tepelnej poistky
|
PKIR, PKIS
Typ prúdu
AC/DC
AC/DC
Otv.
Zatv.
Spínač
AC
Impulzný
Magnet
Napätie
230 V
230 V
24 V
230 V
24 V
24 V
230 V
24 V
230 V
230 V
24 V
24 V
24 V
24 V
24 V
24 V
24 V
24 V
DC
AC
Servomotor Belimo
Prídržný
DC
230 **
230-T
24 **
24-T
24-ST **
24-T-ST
24-W **
24-T-W
24-SR **
24-SR-T
BLF / BF
•
• • •
• • •
• • •
• • •
•
•
•
•
POZNÁMKY:
* Len pre rozmery do 800 × 600 a ø 400 vrátane.
** Aktivačný mechanizmus bez termoelektrickej poistky - nepovolené v EÚ - par. 4.2.1.2.1 v STN EN 15650
Legenda
- Jednosmerný prúd
- Striedavý prúd
- Servomotor 230 V alebo 24 V
- Servomotor s termoelektricou poistkou
- Servomotor s napájacou a komunikačnou jednotkou BKN320-24
- Servomotor s káblami pre napájaciu a komunikačnú jednotku
- Modulovaný servomotor s riadením 0 - 10 V
Elektromagnet
impulzné zapojenie
Elektromagnet
prerušované zapojenie
U
E
Indikácia zatvorená
U
Indikácia otvorená
U
U
E
1
4
1
2
3
1
2
1
Obr. 9: Zapojenie elektromagnetov a koncových spínačov podľa tabuľky Tab. 4
1
– otvorená
2
– zatvorená
3
– zatvorená impulzom v obvode
4
– zatvorená po prerušní obvodu
U = napätie zdroja podľa tabuľky Tab. 4
E = elektromagnet podľa Tab. 4
DV3, DV5, DV5-2 -
Spínač otv. / zatv. DV4, DV6, DV6-2 -
DV9-SR
DV9-T-SR
DV9-W
DV9-T-W
DV9-ST
• • • • • • • • • • • • •
•
•
•
•
•
•
• •
• •
• •
• •
Tab. 4: Zloženie aktivačných mechanizmov podľa objednacích kódov
DC
AC
230 alebo 24
T
ST
W
SR
DV9-T-ST
DV9
DV7
DV7-T
DV5D *
DV5D-2 *
DV3D *
DV6B
DV6B-2
DV4B
DV5B
Pohon servomotorom
DV5B-2
DV3B
DV5C *
DV5C-2 *
DV3C *
DV6
• • •
•
•
•
•
• •
DV6-2
DV4
DV5
• • • • •
•
• •
•
• •
DV5-2
DV3
DV1-2
ZV
Aktivačný mechanizmus
DV1
Kód typu
aktivácie
Ručný pohon
DV9-T
6 / 12
Elektromagnet EVJ 1, MEP Postřelmov, AC 24V 50Hz, 10/1,70 A,
špičkový príkon 240 VA, čas zopnutia 100ms, krytie IP00
Microspínač Zippy vk-03 - 3A 125/250VAC
Elektromagnet E1AS 0551-1, MEP Postřelmov, AC 230 V, 6 W, zaťažovateľ 100%, krytie IP65
•
•
•
•
•
•
PKIR, PKIS
2
S1 S2 S3 S4 S5 S6
<5°
Tf1
Tf2
<80°
Tf3
LED
BAE72B-S
3
2
2
Obr. 13: Ručný aktivačný mechanizmus s
elektromagnetom v impulznom zapojení
pre požiarne klapky rozmerov ø 100 - 400
mm a 100 × 100 mm až 800 × 600 mm
1
1
EMI
S1
1
2
3
S2
~
Upozornenie
!
• Pripojenie cez oddelovací transformátor.
• Paralelné pripojenie ďalších pohonov je možné.
Dodržiavajte údaje o príkonoch!
1
2
S1 S2 S3 S4 S5 S6
<5°
Tf1
Tf3
3
DC 0…10 V
DC 2…10 V
5
S1 S2 S3 S4 S5 S6
T
<5°
Tf1
Tf2
Tf3 LED
<80°
BAE72B- S
1 2 3
1 2 31 2 31
4
3
2
2
1
EMH
S1
1
2
Otv.-zatv., 1 vodič – spätná pružina + EEx-i prúdový
3 okruh SB7.0
Vstavané pevne nastavené pomocné spínače, max
24V/3A, 230V/0,5A spínajúce
pri 5°a 85°. Napätie
3
12
na pomoc. spínači musí
zodpovedať napájaciemu
S3
napätiu a byť istené rovnakou poistkou.
aktivácia
tepelnou
poistkou
Prúdový okruh EEx-i pre
pasívne a bezpotenciálové
tlačidlo (dodávka stavby)
S2
a bezpečnostný
obmedzovač
teploty (typ FireSafe
ako príslušenstvo)
12
3
2
BAE72B-S
BELIMO BF24-SR-T
Obr. 12 Schéma elektrického
zapojenia servomotora
+
Y
U
1
LED
Upozornenie:
• pripojenie cez oddeľovací transformátor !
• paralelné zapojenie ďalších pohonov je možné
Dodržiavajte údaje o príkonoch!
~
–
Tf2
<80°
BELIMO BLF24-T, BF24-T
Obr. 11 Schéma zapojenia
servomotorov pre DV9-T
T
+
12
3
–
7 / 12
Obr. 14: Ručný aktivačný mechanizmus s
elektromagnetom v prídržnom zapojení
pre požiarne klapky rozmerov ø 100 - 400
mm a 100 × 100 mm až 800 × 600 mm
N L1
1 23 1 23 1
!!
BELIMO BLF230-T, BF230-T
Obr. 10 Schéma zapojenia
servomotorov pre DV7-T
Upozornenie
• Pozor sieťové napätie !
• Pre odpojenie od siete musia byť k dispozícii
zariadenia, ktoré oddelia pólové vodiče
(min. 3 mm otvorenie kontaktov).
• Paralelné pripojenie ďalších pohonov je možné.
Dodržiavajte údaje o príkonoch!
|
! Pozor !
Pri jednovodičovom
riadení ohrievanie
po prerušení kontaktu
nie je aktívne.
tlačidlo
S1 - S3 – mikrospínač Zippy ADW-N3S-01E0-EA001-Z
- 3A 125/250VAC
EMI - elektromagnet v impulznom zapojení
EMH - prídržný elektromagnet v prerušovanom zapojení
ohrievanie
Štandardné pripojenie = spätný pružinový chod v ~10 s.
Prídavná svorka 5 = spätný pružinový chod v ~3 s.
Prúdový okruh EEx-i pre
pasívne a bezpotenciálové
tlačidlo (dodávka stavby)
a bezpečnostný obmedzovač
teploty (typ FireSafe
ako príslušenstvo)
Otv.-zatv., 3 body – spätná pružina + EEx-i prúdový okruh SB7.1
Vstavané pevne nastavené pomocné spínače, max
24V/3A, 230V/0,5A spínajúce pri 5°a 85°. Napätie
na pomocnom spínači musí zodpovedať napájaciemu
napätiu a byť istené rovnakou poistkou.
Prúdový okruh EEx-i pre
pasívne a bezpotenciálové
tlačidlo (dodávka stavby)
a bezpečnostný obmedzovač
teploty (typ FireSafe
ako príslušenstvo)
! Pozor !
Pri jednovodičovom
riadení ohrievanie
po prerušení kontaktu
nie je aktívne.
tlačidlo
ohrievanie
ohrievanie
Štandardné pripojenie = spätný pružinový chod v ~10 s.
Prídavná svorka 5 = spätný pružinový chod v ~3 s.
Otv.-zatv., 3 body – spätná pružina + EEx-i prúdový okruh SB7.1
Vstavané pevne nastavené pomocné spínače, max
24V/3A, 230V/0,5A spínajúce pri 5°a 85°. Napätie
na pomocnom spínači musí zodpovedať napájaciemu
napätiu a byť istené rovnakou poistkou.
tlačidlo
Prúdový okruh EEx-i pre
pasívne a bezpotenciálové
tlačidlo (dodávka stavby)
a bezpečnostný obmedzovač
teploty (typ FireSafe
Štandardné pripojenie = spätný pružinový chod v ~10 s.
Prídavná svorka 5 = spätný pružinový chod v ~3 s.
Obr. 15: Elektrické zapojenie servomotora Schischek ExMax-15 BF s tepelnou
poistkou FireSafe
Otv.-zatv., 1 vodič – spätná pružina + EEx-i prúdový okruh SB7.0
Vstavané pevne nastavené pomocné spínače, max
24V/3A, 230V/0,5A spínajúce pri 5°a 85°. Napätie
na pomoc. spínači musí zodpovedať napájaciemu
napätiu a byť istené rovnakou poistkou.
8 / 12
|
PKIR, PKIS
Tento návod na inštaláciu, prevádzku a kontrolu sa vzťahuje
na požiarne klapky typu PKIR a PKIS s požiarnou odolnosťou
EI30S, EI60S, EI90S, EI120S a na požiarne klapky PKIR3G a
PKIS3G. Tento návod sa vzťahuje aj na evakuačné klapky EKIR
EI30S&E60S (v ďalšom texte použijeme názov klapky ak sa to týka
požiarnych aj evakuačných klapiek). Povolené spôsoby inštalácie
sú uvedené v Tab. 1 a Tab. 2. Tento návod sa týka aj požiarnych
klapiek upravených podľa direktívy 94/9/EK, ktorou sa stanovia
technické požiadavky na zariadenia a ochranné systémy určené
pre použitie v prostredí s nebezpečím výbuchu - požiarne klapky
sú vo vyhotovení skupiny II kategórie 2/- G pre ochranu proti vznieteniu plynov skupiny výbušnosti IIB podľa STN EN 13463-1:
2009. Obsahuje základné informácie a odporúčania týkajúce sa
inštalácie, používania a kontroly, ktoré musia byť splnené s cieľom
zabezpečiť riadnu a bezproblémovú prevádzku klapky. Kľúčom k
tomu je starostlivé prečítanie tejto príručky, použitie klapky podľa
pokynov tu uvedených a dodržiavanie požiadavok na bezpečnosť.
Upozornenie
Niektoré časti klapky môžu mať ostré hrany - preto je nutné použiť
rukavice pri inštalácii a manipulácii s klapkou. Aby sa zabránilo
úrazu elektrickým prúdom, požiaru alebo inému poškodeniu, ktoré by mohli nastať v dôsledku nesprávneho použitia a prevádzky
klapky, je dôležité:
• inštalovať klapku podľa návodu na inštaláciu náležite vyškoleným
personálom
• vykonávať kontrolu klapky podľa návodu na údržbu a inšpekcie.
Prevádzkové podmienky
Požiarne klapky Systemair sú definované ako požiarne uzávery
pre vzduchotechnické potrubia v mieste, kde prechádzajú stenou
alebo stropom, ktoré sú hranicou požiarneho úseku. V prípade
požiaru požiarne klapky fungujú ako prvok požiarnej bezpečnosti
a bránia svojím uzavretím šíreniu ohňa a dymu po vzduchotechnickom potrubí počas určeného času.
• Požiarne klapky PKI sú navrhnuté pre inštalácie podľa Tab. 1 a Tab. 2
• Všetky požiarne klapky sú štandardne ručné alebo s elektrickým
pohonom.
• Sú určené na inštaláciu v miestach, ktoré sú chránené proti poveternostným vplyvom v potrubiach distribuujúcich vzduch bez
akýchkoľvek mechanických alebo chemických nečistôt v nasledovných prevádzkových podmienkach:
• Maximálna rýchlosť prúdenia vzduchu 12 m/s
• Teplota v rozmedzí -10 až 60 °C
POZNÁMKA: Príslušenstvo pre montáž - príložky pre suchú
montáž PRR/PRS, tlmiče pre umožnenie dilatácie potrubia TVK/
TVH, spojky MPC, adaptéry MPA, príruby pre kruhové klapky RFA,
adapter s dymovým senzorom SSAR a SSAS a inštalačné kity
IKRR, IKRS a IKSS (viď TPI28_PKIR_S_SK.pdf) možno objednať
spolu s požiarnymi klapkami.
V štandardnom vyhotovení sú všetky požiarne klapky ručné aj motorové vybavené tepelnou poistkou, ktorá po dosiahnutí alebo prekročení
teploty 72 ± 2 °C, odblokuje pružinu, ktorá zatvorí list klapky.
Z hľadiska hluku sú klapky Systemair pasívne. Zvýšený šum
počuť iba pri zatváraní alebo otváraní klapky v prípade revízie alebo požiaru (a to trvá menej než 20 sekúnd).
1 Návod na inštaláciu
• Potrubie pripojené na požiarnu klapku musí byť podopreté alebo zavesené tak, aby klapka neniesla jeho hmotnosť. Klapka
nesmie niesť žiadnu časť okolitej konštrukcie alebo steny, čo by
mohlo spôsobiť poškodenie a následne zlyhanie klapky.
• Pohon klapky môže byť umiestnený na ľubovoľnej strane steny,
avšak musí byť umiestnený tak, aby bol zabezpečený ľahký
prístup pri inšpekcii.
• Vzdialenosť medzi požiarnymi klapkami musí byť minimálne
200 mm podľa STN EN 1366-2.
• Vzdialenosť medzi stenou/stropom a požiarnou klapkou, musí
byť najmenej 75 mm podľa STN EN 1366-2.
• Požiarna klapka musí byť nainštalovaná do požiarnej deliacej
konštrukcie tak, aby sa list klapky v uzavretej polohe nachádzal
vo vnútri tejto konštrukcie.
• Požiarne klapky možno inštalovať do steny alebo do stropu s
min. hrúbkou podľa STN EN 1366-2.
• Všetky klapky možno inštalovať s osou listu v horizontálnej alebo vertikálnej polohe.
• Požiarna klapka v nevýbušnom vyhotovení musí byť uzemnená
po inštalácii do potrubia.
• Nevýbušné elektrické zariadenie inštalované v alebo na
požiarnej klapke musí svojím nevýbušným vyhotovením
zodpovedať danému prostrediu s nebezpečím výbuchu podľa
STN EN 60079-10.
1.1 MOKRÁ INŠTALÁCIA požiarnej klapky PKIR / PKIS
do pevnej alebo pružnej steny alebo do stropu
pomocou sadrovej zmesi, malty alebo betónu (Obr. 1)
1. Pripravte pre inštaláciu kruhovej klapky kruhový otvor s priemerom DN + 80 mm, pre hranatú klapku štvorhranný otvor s
rozmermi W + 120 mm a H + 120 mm. Otvor v pružnej stene
musí byť vystužený podľa štandardov pre sadrokartónové steny.
2. Vložte zatvorenú klapku do stredu otvoru tak, aby sa list klapky
nachádzal v stene. Ohýbateľný záves (1; - alebo závesy, ak sú
dva) použite na pripevnenie klapky k stene vhodnou skrutkou
(3; odporúčaný priemer skrutky 5,5, napr. DIN 7981).
3. Priestor medzi stenou a klapkou vyplňte sadrovou zmesou,
maltou alebo betónom (2), pričom treba dávať pozor, aby
nedošlo k znečisteniu funkčných častí klapky, čo by mohlo obmedziť jej správnu funkčnosť. Najlepšie je pri inštalácii
funkčné časti klapky zakryť. Vytekaniu výplňového materiálu
možno zabrániť použitím dodávaných príložiek PRR/PRS. Tie
však nie sú povinné pre mokrú inštaláciu.
4. Ak je to potrebné, klapku po namontovaní odkryte a vyčistite.
5. Skontrolujte funkciu klapky (viď návod na prevádzku).
1.2 SUCHÁ INŠTALÁCIA požiarnej klapky PKIR / PKIS
do pevnej alebo pružnej steny alebo do stropu
pomocou minerálnej vlny a príložiek (Obr. 2)
1. Pripravte pre inštaláciu kruhovej klapky kruhový otvor s priemerom DN + 120 mm, pre hranatú klapku štvorhranný otvor s
rozmermi W + 120 mm a H + 120 mm. Otvor v pružnej stene
musí byť vystužený podľa štandardov pre sadrokartónové steny.
2. Vložte zatvorenú klapku do stredu otvoru tak, aby sa list klapky
nachádzal v stene. Ohýbateľný záves (1; - alebo závesy, ak sú
dva) použite na pripevnenie klapky k stene vhodnou skrutkou
(3; odporúčaný priemer skrutky 5,5, napr. DIN 7981).
3. Zo strany závesu (závesov) uzavrite medzeru medzi klapkou
a montážnym otvorom pre kruhovú klapku príložkami PRR (2),
pre hranatú klapku príložkami PRS pomocou skrutiek (3) cez
predvŕtané otvory.
4. Priestor medzi stenou a klapkou vyplňte minerálnou vlnou (4),
pričom treba dávať pozor, aby nedošlo k znečisteniu funkčných
častí klapky, čo by mohlo obmedziť jej správnu funkčnosť.
5. Uzavrite medzeru medzi klapkou a montážnym otvorom pre
kruhovú klapku príložkami PRR, pre hranatú klapku príložkami
PRS pomocou skrutiek cez predvŕtané otvory.
6. Všetky medzery medzi príložkami navzájom, medzi príložkami
PKIR, PKIS
a stenou, medzi príložkami a požiarnou klapkou vyplňte
protipožiarnym tmelom (napr. Intumex AN).
7. Ak je potrebné, klapku po namontovaní očistite.
8. Skontrolujte funkciu klapky (viď návod na prevádzku).
1.3 INŠTALÁCIA DO MÄKKÉHO PRECHODU
požiarnej klapky PKIR / PKIS (Obr. 3)
1. Pripravte pre inštaláciu kruhovej klapky kruhový otvor od DN
+ 120 mm, pre hranatú klapku štvorhranný otvor s rozmermi
W + 120 mm a H + 120 mm. Otvor v pružnej stene musí byť
vystužený podľa štandardov pre sadrokartónové steny.
2. Pripravte segmenty pre inštaláciu z čadičovej vaty (1) objemovej hmotnosti 150 kg/m3, hrúbky 100 mm. Klapku v mieste budúceho uloženia natrite vhodným lepidlom (napr. Intumex AC),
zložte a zlepte výplň budúcej inštalácie tým istým lepidlom. Po
zaschnutí je klapka spolu s výplňou pripravená na inštaláciu
3. Natrite rovnakým lepidlom vnútorný povrch otvoru v stene. Natrite
tým istým lepidlom aj vonkajší povrch výplne nalepenej na povrchu
klapky. Ihneď po natretí klapku zasuňte do otvoru v stene. List
klapky sa musí nachádzať v podpornej konštrukcii. Potom pripevnite klapku pomocou závesných prvkov inštalovaných na klapke.
4. Po vložení klapky do otvoru a jej upevnení vhodnou skrutkou (3;
odporúčaný priemer skrutky 5,5, napr. DIN 7981), natrite výplň
otvoru aj okraje steny na oboch stranách rovnakým požiarnym
náterom (2) na šírku 100 mm rovnako z oboch strán na telese
klapky i na nadvädzujúcom potrubí.
5. Ešte pred zaschnutím odstráňte nežiaduce zvyšky lepidla.
6. Ak je to potrebné, klapku po namontovaní odkryte a očistite.
7. Skontrolujte funkciu klapky.
1.4 INŠTALÁCIA POMOCOU INŠTALAČNÉHO KITU
požiarnej klapky PKIR / PKIS (Obr. 4)
1. Pripravte pre inštaláciu kruhovej klapky kruhový otvor s priemerom
D2 ± 5 mm pre pevnú stenu, resp. W3 × W3 ± 5 mm, pre pružnú stenu, podľa Tab. 3 a pre hranatú klapku štvorhranný otvor s rozmermi
W + 120 mm a H + 120 mm ± 5 mm. Otvor v pružnej stene musí
byť vystužený podľa štandardov pre sadrokartónové steny.
2. V danom prípade ide o najjednoduchšiu montáž, klapku zasuňte
do otvoru a čelnú dosku pripevnite skrutkami (1; odporúčaný
priemer skrutky 5,5, napr. DIN 7981) do pripravených otvorov.
3. Ak je to potrebné, klapku po namontovaní odkryte a očistite.
4. Skontrolujte funkciu klapky.
1.5 INŠTALÁCIA NA STENU požiarnej klapky PKIR /
PKIS (Obr. 5)
1. Pripravte pre inštaláciu kruhovej klapky kruhový otvor s priemerom DN + 120 mm, pre hranatú klapku štvorhranný otvor s
rozmermi W + 120 mm a H + 120 mm. Otvor v pružnej stene
musí byť vystužený podľa štandardov pre sadrokartónové steny.
2. Vložte rúru do otvoru v nosnej konštrukcii. Okolo rúry natlačte
izoláciu (1) a rovno zarežte jej okraje s povrchom steny. Plochy izolácie lícujúce s povrchom steny natrite vhodným náterom (2; - napr. BSF, ISOVER). Pripojte plášť klapky pomocou
valcovaných L profilov k nosnej konštrukcii. Kruhovú klapku
pripojte pomocou profilov len v najnižšom a najvyššom bode.
3. Kruhovú klapku zaveste na vhodný záves (3) plechových prstencov osadených v mieste listu. Hranatú klapku v mieste listu
opášte po obvode U profilmi (4) a zaveste pomocou závitových
tyčí, klapky M10.
4. Vhodné lepidlo (5; - napr. BSK, ISOVER) naneste na nosnú
konštrukciu tak, aby bolo možné nalepiť ku nej dve vrstvy izolácie, hustoty 66 kg/m3 každá hrúbky 90 mm. Izoláciu v dvoch
vrstvách po 90 mm na hranaté potrubie upevňujte pomocou na-
|
9 / 12
váracích tŕňov dĺžky 90 mm. Izoláciu na kruhovú klapku oviňte
viazacím drôtom ako je obvyklé pri izolácii kruhových rúr.
5. Čelo izolácie a obvod do vzdialenosti 150 mm od rohu
izolácie oplechuje pozinkovaným plechom (6) hrúbky minimálne 0,9 mm, plech pritexujte o teleso klapky
- POZOR! vyčnievajúce skrutky, ktoré budú zavadzať listu
pri otváraní treba zvnútra telesa orezať.
6. Ak je to potrebné, klapku po namontovaní odkryte a očistite.
7) Skontrolujte funkciu klapky.
1.6 INŠTALÁCIA MIMO STENY požiarnej klapky
PKIR / PKIS (Obr. 6)
1. Pripravte pre inštaláciu kruhovej klapky kruhový otvor s priemerom DN + 120 mm, pre hranatú klapku štvorhranný otvor
s rozmermi W + 120 mm a H + 120 mm. Otvor v pružnej stene
musí byť vystužený podľa štandardov pre sadrokartónové steny.
2. Okolo potrubia vloženého v otvore nosnej konštrukcie natlačte
izoláciu (1) a rovno zarežte jej okraje s povrchom steny. Plochy
izolácie lícujúce s povrchom steny natrite vhodným náterom
(2; - napr. BSF, ISOVER) . Potrubie pripojte pomocou valcovaných profilov k deliacej konštrukcii. Hranaté potrubie pripojte
po obvode, kruhové len v najnižšom a najvyššom bode.
3. Kruhovú klapku zaveste na vhodný záves z plechových prstencov (3) osadených v mieste listu. Hranatú klapku v mieste listu
opášte po obvode U profilmi (4) a zaveste na závitové tyče M10.
4. Zaizolujte časti klapky a potrubia medzi klapkou a deliacou
konštrukciou. Izoláciu k deliacej stene prilepte vhodným lepidlom (8; - napr. BSK, ISOVER). Izoláciu (5) hustoty 66 kg/m3 v
dvoch vrstvách po 90 mm na hranaté potrubie upevňujte pomocou naváracích tŕňov (6) dĺžky 90 mm (pre 1. vrstvu) a 180 mm
(pre 2. vrstvu). Izoláciu časti kruhovej klapky a potrubia oviňte
viazacím drôtom ako je obvyklé pri izolácii kruhových rúr.
5. Čelo izolácie a obvod do vzdialenosti 150 mm od rohu
izolácie oplechujte pozinkovaným plechom (7) hrúbky minimálne 0,9 mm, plech pritexujte o teleso klapky
- POZOR! vyčnievajúce skrutky, ktoré budú zavadzať listu
pri otváraní treba zvnútra telesa orezať
6. Ak je to potrebné, klapku po namontovaní odkryte a očistite.
7. Skontrolujte funkciu klapky.
2 Návod na prevádzku
Po inštalácii treba klapku nastaviť do prevádzkovej polohy
– požiarnu klapku otvoriť, evakuačnú klapku zatvoriť.
2.1 Servom ovládaný aktivačný mechanizmus
Pripojte elektrický pohon k prislúchajúcemu zdroju elektrickej
energie (obr. 10, 11, 12, 15). Elektromotor sa aktivuje a nastaví
klapku do prevádzkovej polohy.
2.2 Ručne ovládaný aktivačný mechanizmus
požiarnej klapky
Otočte a zaaretujte páku do polohy „OTVORENÉ“ (obr.13 a 14). List
klapky sa otvorí, kontrolný systém, ak je klapka pripojená (podľa
zapojenia klapky, Obr. 9) signalizuje otvorenú polohu listu klapky.
2.3 Ručne ovládaný aktivačný mechanizmus
požiarnej klapky s elektromagnetom
Postup je rovnaký ako v 2.2 a navyše treba pripojiť elektromagnet k riadiacemu systému, ktorý riadi elektromagnet v prípade
aktivácie požiarnej klapky z riadiaceho centra (Obr. 9).
10 / 12
|
PKIR, PKIS
3 Kontrola funkcie požiarnej klapky
3.1 Ručný pohon
• Otvorte klapku - otočte páku štvorhranným kľúčom (klapka rozmerov
W ≤ 800 a H ≤ 600 mm) / otočte páku do polohy „OTVORENÁ“ a
zaaretujte (klapka rozmerov W > 800 a / alebo H > 600 mm) - páka
musí zostať zaaretovaná v polohe „OTVORENÁ“, mikrospínač pre
indikáciu otvorenej polohy musí byť zopnutý (ak je namontovaný).
• Zatvorte klapku - uvoľnite mechanizmus páčkou (klapka
rozmerov W ≤ 800 a H ≤ 600 mm) / ťahom aretačného kolíka
(klapka rozmerov W > 800 mm a / alebo H > 600 mm) - páka sa
musí sama prestaviť do polohy „ZATVORENÁ“ a zostať zaaretovaná v tejto polohe, mikrospínač indikácie zatvorenej polohy
musí byť zopnutý (ak je namontovaný).
• Otvorte klapku - otočte páku štvorhranným kľúčom (klapka rozmerov
W ≤ 800 a H ≤ 600 mm) / otočte páku do polohy „OTVORENÁ“ a
zaaretujte (klapka rozmerov W > 800 a / alebo H > 600 mm) - páka
musí zostať zaaretovaná v polohe „OTVORENÁ“, mikrospínač pre
indikáciu otvorenej polohy musí byť zopnutý (ak je namontovaný).
3.2 Servom ovládaný aktivačný mechanizmus
• Uzavretím napájacieho obvodu serva sa musí automaticky
požiarna klapka otvoriť / evakuačná klapka zatvoriť – šipka na
oske serva musí ukazovať polohu 0 °.
• Stlačte kontrolný spínač na tepelnej poistke (obr. 8) a držte ho až do
úplného zatvorenia požiarnej klapky/ úplného otvorenia evakuačnej
klapky - šipka na oske servomotora musí ukazovať polohu 90 °.
• Uvoľnite kontrolný spínač na tepelnej poistke. Požiarna klapka sa
musí plne otvoriť / evakuačná klapka sa musí plne zatvoriť - šipka
na oske serva musí ukazovať polohu 0 ° - to je prevádzková poloha.
4 Kontrola klapiek
Spúšťací mechanizmus udržuje klapky v pohotovostnom režime
počas celej doby životnosti v súlade s Návodom na prevádzku,
ktorý vydal výrobca. Bez súhlasu výrobcu sa nesmú na klapkách
vykonať žiadne zmeny ani zásahy do ich konštrukcie.
Prevádzkovateľ vykonáva na klapkách pravidelné kontroly podľa
platných predpisov a noriem najmenej raz za 12 mesiacov. Kontrolu klapky musí vykonávať výrobcom odborne zaškolený pracovník.
Stav požiarnej klapky zistený počas kontroly sa poznamená do
prevádzkového denníka spolu s dátumom kontroly, čitateľne napísaným menom a priezviskom a podpisom pracovníka, ktorý kontrolu vykonal. Súčasťou denníka je kópia oprávnenia pracovníka. Ak
sa zistia akékoľvek nezrovnalosti, tieto sa musia poznamenať v prevádzkovom denníku spolu s návrhom na ich odstránenie. Denník sa
nachádza na predposlednej strane tohto návodu.
Ihneď po inštalácii a uvedení klapky do prevádzky musí byť vykonaná kontrola klapky za podmienok rovnakých aké platia pre vyššie
uvedené 12-mesačné kontroly. Tabuľka pre uvedenie klapky do
prevádzky sa nachádza na predposlednej strane tohto návodu.
Zraková kontrola umožňuje zistiť viditeľné poškodenia na dieloch
kontrolovanej klapky. Z vonkajšej strany klapky skontrolujte teleso klapky a spúšťacie zariadenie. Kvôli možnosti vykonať vizuálnu kontrolu vnútornej časti klapky je nutné odmontovať základovú
dosku s aktivačným mechanizmom, čím získame prístup dovnútra
klapky alebo otvoriť inšpekčný otvor, ak je ním klapka vybavená.
Odnímateľný mechanizmus treba vyberať z klapky a vkladať do
klapky pri zatvorenom liste klapky. Kontrolujeme vnútorný plášť
klapky, tepelnú poistku, tesnenia, vypeniteľnú hmotu, stav listu klapky a správnosť dovretia listu klapky pri jeho opretí o doraz v zatvorenej polohe. Vo vnútri klapky sa nesmú nachádzať žiadne cudzie
predmety, ani nános nečistôt zo vzduchotechnických rozvodov.
NIKDY NEOOTVÁRAJTE INŠPEKČNÝ OTVOR POČAS
PRÚDENIA VZDUCHU V POTRUBÍ NAPOJENOM NA
POŽIARNU KLAPKU!
Doporučený postup a zápis kontroly podľa STN
EN 15 650:
1. Identifikácia klapky
2. Dátum inšpekcie
3. Kontrola elektrického zapojenia aktivačného mechanizmu
(kde je to aplikovateľné)
4. Kontrola elektrického zapojenia koncových spínačov
(kde je to aplikovateľné)
5. Kontrola klapky na čistotu a prípadné čistenie
(kde je to potrebné)
6. Kontrola stavu listov a tesnenia, prípadná korekcia a záznam
(kde je to potrebné)
7. kontrola bezpečného uzavretia požiarnej klapky - detaily viď
predchádzajúce odstavce
8. Kontrola funkcie klapky - otváranie a zatváranie pomocou riadiaceho systému, fyzické sledovanie správania klapky, prípadná korekcia a záznam (kde je to potrebné)
9. Kontrola funkcie koncových spínačov pre otvorenú a zatvorenú polohu, prípadná korekcia a záznam (kde je to potrebné)
10.Kontrola, či klapka plní funkciu ako časť regulačného systému
(kde je to potrebné)
11.Kontrola, či klapka zotrváva v svojej normálnej pracovnej polohe.
Klapka je obyčajne súčasťou systému. V tom prípade musí byť
skontrolovaný celý systém ako je uvedené v jeho prevádzkových
a údržbových požiadavkách.
5 Podmienky záruky:
1. Systemair s.r.o. poskytuje záruku na všetky uňho vyrobené
požiarne klapky PKI; záruka je platná po dobu 24 mesiacov
od dátumu dodania produktu, v prípade osobitnej dohody maximálne 30 mesiacov od dátumu dodávky.
2. Výrobok je vo výrobnom závode pred odoslaním podrobený
skúške. Výrobca zaručuje, že vlastnosti výrobku budú po celú
záručnú dobu v súlade s príslušnými technickými normami za
predpokladu, že odberateľ ho používa spôsobom, aký je uvedený v návode na obsluhu.
3. Zákazník môže požiadať o záručnú opravu len písomnou formou s uvedením sériového čísla reklamovanej klapky.
4. Záruka sa nevzťahuje na nedostatky spôsobené neprofesionálnou manipuláciou, nesprávnou montážou, nesprávnou
inštaláciou, mechanickým poškodením, alebo nedodržiavaním
pokynov uvedených v Návode na prevádzku.
5. Záručná doba sa predlžuje o rovnakú dobu, aká uplynula medzi uplatnením nároku na záručnú opravu a vykonaním opravy.
6. Oprava sa vykoná v budovách zákazníka a výrobca znáša
náklady, ktoré sú nevyhnutné pre vykonanie opravy.
7. V prípade, že sa nenájdu žiadne defekty, na ktoré by sa
vzťahovala záruka, náklady na vyslanie servisného technika
bude znášať zákazník, ktorý vzniesol nárok na opravu.
Klapky sa prepravujú krytými dopravnými prostriedkami na paletách alebo v krabiciach. Pri manipulácii počas dopravy pri
skladovaní musia byť klapky chránené proti poškodeniu a proti
poveternostným vplyvom. Listy klapiek musia byť v polohe „ZATVORENÁ“ („CLOSED“) piktogram
. Odporúča sa skladovať
tieto výrobky v uzavretých a suchých priestoroch v rozsahu teplôt
od - 10 °C do + 50 °C.
PKIR, PKIS
|
11 / 12
Prevádzkový denník
Uvedenie klapky do prevádzky
Použitý spôsob inštalácie označte krížikom:
1.1 suchá
1.2 mokrá
1.3 mäkký
prechod
1.4 inštalačný kit
1.5 na stenu
1.6 mimo steny
POZNÁMKA: Treba vyznačiť použitý spôsob inštalácie aj na štítku nalepenom na požiarnej klapke.
Dátum
Opis nájdených chýb a porúch
Podpis kontrolného technika
Periodické kontroly klapky – minimálne raz za 12 mesiacov
Dátum
Opis nájdených chýb a porúch
Podpis kontrolného technika
PKIR, PKIS
12, 14
Identifikácia klapky
1396
Systemair 90043 Kalinkovo 146 Slovensko
Stavebný objekt
EN 15650:2010
Požiarna odolnosť:
- stabilita priečneho rezu (pod E)
- integrita E
- izolácia I
- dymotesnosť S
- mechanická stabilita (pod E)
- priečny rez (pod E)
Umiestnenie
1396-CPD-0061 PKI-R EI30/60/90/120(ve ho i ↔ o)S
+FTZU 13 ATEX 0046:
II 2/- G IIB
PKI2-Ex-R EI60/90/120(ve ho i ↔ o)S
1396-CPD-0062 PKI-S EI90/120S(ve ho i ↔ o)S
+FTZU 13 ATEX 0046:
II 2/- G IIB
PKI2-Ex-S EI90/120(ve ho i ↔ o)S
1396-CPD-0069 PKI-R E60S E60S(ve ho i ↔ o)S
1396-CPR-0076
1396-CPR-0077
PKIR3G požiarne odolnosti viď Tab.2
PKIS3G požiarne odolnosti viď Tab.3
Menovité podmienky
aktivácie /citlivosť:
- zaťažiteľnosť teplotného snímača
- teplota zopnutia teplotného snímača
vyhovuje
Prevádzková bezpečnosť:
- cyklovanie motorizovanej
- cyklovanie manuálnej
vyhovuje
Stabilita oneskorenia odozvy:
- teplota zopnutia a zaťažiteľnosť
teplotne citlivého snímača
Pozičné číslo
vyhovuje
Oneskorenie odozvy (čas odozvy)
- čas zatvorenia
10200 cyklov
50 cyklov
Miestnosť číslo
vyhovuje
Označenie
Signalizácia
Záručný servis
Dátum oznámenia
záručnej opravy
Dátum ukončenia
záručnej opravy
Opis vykonanej záručnej opravy
Zástupca výrobcu
(pečiatka, podpis)
|
12 / 12
Download

požiarna klapka a požiarna klapka do výbušného prostredia