2
PREDSTAVENIE SPOLOČNOSTI ZIN s.r.o.
INTRODUCTION OF THE COMPANY ZIN s.r.o.
Spoločnosť ZIN s.r.o. je súkromná slovenská spoločnosť bez zahraničnej kapitálovej účasti, ktorá vznikla v roku 1991. Sídli
v Hronskom Beňadiku, okres Žarnovica, kde sa nachádza výrobná
prevádzka. Obchodná činnosť je zabezpečovaná z prevádzky
v Hronskom Beňadiku ako aj prostredníctvom obchodnej kancelárie
v Bratislave.
Hlavným predmetom podnikania spoločnosti ZIN s.r.o. je výroba
a predaj súčastí bleskozvodov a uzemňovania. História výroby
bleskozvodov sa v Hronskom Beňadiku začala už v roku 1955, keď
sa v bývalom Československu zahájila výstavba panelových domov.
Spoločnosť ZIN je právnym nástupcom Okresného priemyselného
podniku Banská Štiavnica, pod hlavičkou ktorého sa výroba
bleskozovodov v minulosti vykonávala.
Postupne sa sortiment dielcov rozširoval podľa požiadaviek
stavebného trhu. Pribúdali nové druhy podpier na steny a strechy,
nové typy svoriek, vodičov a uzemňovacích dielcov. Z pôvodného
počtu 30 prvkov sa sortiment niekoľkonásobne rozrástol. Okrem
typizovaných sa vyrábajú aj atypické dielce podľa požiadaviek
jednotlivých odberateľov. Pribudli výrobky z nerezu, medi a hliníka.
Ponúkame tiež dielce v kombinácii s plastami a betónom. Samotná
výroba sa v posledných rokoch výrazne racionalizovala, používame
poloautomatické ako aj numericky riadené stroje. Proces žiarového
zinkovania je riadený automatizovaným systémom.
Vo výrobe bleskozvodov a ich súčastí je spoločnosť ZIN s.r.o.
dominantným producentom v Slovenskej republike. Z našich dielcov
je možné skompletizovať bleskozvod na ľubovoľný objekt. Zaviedli
sme do výroby viacero nových prvkov v súlade s aktuálymi normami,
vyrábame tiež dielce pre oddialené bleskozvody. V súčasnoti ponúkame najväčší sortiment bleskozvodov a ich súčastí zo všetkých
výrobcov na Slovensku aj v Čechách. Časť produkcie sa vyváža do
Českej republiky, Maďarska a Francúzska.
Neoddeliteľnou súčasťou pri montáži bleskozvodov sú
uzemňovacia páska a drôt, ktoré sú v prevažnej miere z pozinkovanej ocele, ale postupom času začína rásť používanie hliníku, nereze
a medi. Spoločnosť ZIN s.r.o. je významným dodávateľom týchto
komodít pre slovenský trh.
Väčšina dielcov bleskozvodov je povrchovo upravených žiarovým
zinkovaním, pričom naša spoločnosť pre tieto účely prevádzkuje
vlastnú zinkovňu. Pre lepšie využitie jej kapacít poskytujeme žiarové
zinkovanie aj ako samostatnú službu. Zinkujeme hlavne pre
partnerov z blízkeho okolia, ale prichádzakú k nám zákazníci
z celého Slovenska. Našou hlavnou výhodou je, že okrem
pozinkovania vieme ponúknuť aj následné začistenie, balenie
a rozvoz našími automobilmi.
Ďalšou z činností je zákazková kovovýroba. Vyrábame súčasti
pre montáž aktívnych bleskozvodov pre spoločnost Franklin France.
Pre spoločnosť La Buvette dodávame oceľové dielce kŕmnych
systémov pre hospodárske zvieratá. V roku 2012 sme začali
s výrobou konzol vysokého napätia. Veríme, že táto oblasť bude
v najbližších rokoch rásť.
Spoločnosť ZIN s.r.o. je taktiež dovozcom a distribútorom
aktívnych bleskozvodov vyrábaných renomovaným francúzskym
výrobcom Franklin France. V roku 2011 sme boli vyhlásení za
najlepšieho distribútara v Európe. V roku 2012 sme sa umiestnili na
druhom mieste.
Významnú časť príjmov tvoria obchody s kovmi, najmä
s elektrolytickým zinkom a s medenými katódami.
Za posledné roky získala spoločnosť ZIN viacero ocenení.
Najhodnotnejšie je ocenenie týždenníka Trend – 3. miesto v kategórii
Firma roka za rok 2011.
Našou prioritou je spokojný zákazník, preto i naďalej budeme
ponúkať výrobky vysokej kvality, s dlhou životnosťou, v súlade so
všetkými príslušnými normami, ale zároveň cenovo dostupné.
Founded in 1991, ZIN s.r.o, is privately owned Slovak company
without foreign capital investments. It is located in Hronský Beňadik,
in Žarnovica region, where the production is situated. Business
activities are managed from the operation in Hronský Beňadik as well
as by sales office in Bratislava.
Core business of ZIN s.r.o. is production and sales of lightning
rods and earthing components. History of production of lightning rods
in Hronský Beňadik dates back to 1955, when mass construction of
panel houses started in former Czechoslovakia. In the past,
production of lightning rods belonged among activities of Okresný
priemyselný podnik Banská Štiavnica (District industrial company
Banská Štiavnica), legal successor of which is ZIN s.r.o.
Gradually, the range of components was widening in line with
demand of the construction industry. New types of supports for walls
and roofs, new types of clamps, conductors and earthing components
were designed. From the original number of 30 items, the range has
grown severalfold. Besides standardized items, also customized
items are produced according to specific requirements of individual
clients. Products made of stainless steel, copper and aluminum were
added to the range. We offer combined components made with
plastic or concrete. The production itself has been modernized in
recent years, we use semiautomatic as well as computer operated
machinery. Hot dip galvanizing process is controlled by automated
system.
ZIN s.r.o. is a major producer of lightning rods and their
components in the Slovak Republic. For any given construction,
a lightning rod can be assembled from our components. We have
introduced several new items into the production in accordance with
current standards, we also produce components for isolated lightning
rods. Currently, our offer is the most complex one for lightning rods
and their components out of all producers in Slovakia and Czech
Republic. Part of our production is exported to Czech Republic,
Hungary and France.
Earthing strip and wire conductors are an integral part of lightning
rods assembly. They are mostly produced of zinc plated, hot dip
galvanized steel, but gradually use of aluminum, stainless steel and
copper becomes more popular. ZIN s.r.o. is a major supplier of these
commodities for Slovak market.
Most of the lightning rods components are zinc plated and our
company operates its own hot dip galvanizing line. For better use of
its capacity, we offer hot dip galvanizing also as a separate service.
We galvanize mainly for business partners from the region, but we
have also clients from all around Slovakia. Our biggest competitive
advantage is that besides galvanizing, we also offer complementary
services in a form of deburring, packing and transporting by our own
vehicles.
Our other activity is customized steel structures production. We
produce items for active lightning rods for Franklin France company.
For La Buvette, France we produce steel items for livestock feeding
systems. In 2012 we have started to produce high voltage braces.
We believe that this area of our activities will grow in future years.
ZIN s.r.o. also operates as an importer and distributor of active
lightning rods produced by renowned French producer Franklin
France. In 2011 we have been awarded the best European distributor
award and in 2012 we have taken the second place.
A significant part of incomes is generated by metal trading,
especially of electrolytic zinc and copper cathodes.
In recent years ZIN s.r.o. has been awarded several prizes. Our
most valued one is by weekly economic magazine Trend – 3rd place
in the category Company of the Year 2011.
Our priority is a satisfied customer, therefore we will continue to
offer high quality products, long lasting and in accordance with all
standards and at the same time affordable.
Člen medzinárodnej asociácie ochrany pred bleskom - ILPA
Member of International Lightning Protection Association - ILPA
Člen Asociácie európskych zinkovní - EGGA
Member of European General Galvanizers Association - EGGA
Člen asociácie českých a slovenských zinkovní - AČSZ
Member of Czech and Slovak Galvanizers Association
Zlaté Moravce
Hronský Beňadik
Nová Baňa
Mýtne námestie 464
966 53 Hronský Beňadik
GPS: +48° 20' 41.07", +18° 33' 34.67"
Tlmače
3
Obsah
Content
Strana / Page
Technické informácie
Technical data
Bleskozvody a uzemňovanie
Lightning protection and earthing
A - zachytávacie tyče
A - interception rods
7
B - držiaky zachytávacích tyčí
B - interception rods holders
8
C - ochranné striešky
C - protective covers
10
D - podpery vedenia
D - conductor supports
11
E - ochranné uholníky a príslušenstvo
E - protective angles and accessories
17
F - svorky
F - clamps
19
G - uzemňovacia sústava
G - earth termination system
26
H - zvody
H - down conductors
28
I - doplnky
I - accessories
29
Oddialené bleskozvody
Isolated lightning protection systems
30-32
Aktívne bleskozvody
Early streamer emission lightning conductors
33-39
Žiarové zinkovanie
Hot dip galvanizing
40-41
Balenie
Packing
5
6-29
42
A
A
D
C
F
D
B
H
H
F
F
E
G
G
4
TECHNICKÉ INFORMÁCIE
Tabuľka možných kombinácií materiálov / Allowed materials combinations
Materiál / Material
pozinkovaná oceľ / FeZn
meď / Cu
hliníková zliatina / Al
nerezová oceľ / StSt
Pozinkovaná oceľ / FeZn
áno / yes
nie / no
áno / yes
áno / yes
Meď / Cu
nie / no
áno / yes
nie / no
áno / yes
Hliníková zliatina / Al
áno / yes
nie / no
áno / yes
áno / yes
Tabuľka maximálnych uťahovacích momentov / Maximal bolts tightening torque
Rozmer závitu skrutky
Prevedenie skrutky a matice
Bolt thread dimension
Bolt and nut material
Fe/Zn
Meď / Cu
Nerez / StSt
M6
M8
M 10
10 Nm
20 Nm
7 Nm
15 Nm
8 Nm
10 Nm
20 Nm
Nerezová oceľ / StSt
áno / yes
áno / yes
áno / yes
áno / yes
Galvanicky pozinkovaná oceľ
Electrolitically galvanized steel
8 Nm
-
Triedenie (podľa STN EN 50164-1) - Spojovacie súčiastky (svorky) sú z hľadiska schopnosti odolávať prúdu blesku klasifikované ako
trieda N (50kA) pre normálne namáhanie.
Tabuľka prepočtov hmotností a dĺžky vodičov / Weight/length ratios of conductors
Materiál
FeZn drôt / FeZn wire
FeZn drôt / FeZn wire
FeZn + PVC drôt / Isolated FeZn wire
FeZn lano / FeZn rope
FeZn lano / FeZn rope
FeZn lano / FeZn rope
FeZn lano / FeZn rope
FeZn páska / FeZn strip
FeZn páska / FeZn strip
FeZn páska / FeZn strip
FeZn páska / FeZn strip
FeZn páska / FeZn strip
FeZn páska / FeZn strip
FeZn páska / FeZn strip
Cu drôt / Cu wire
AlMgSi drôt / AlMgSi wire
AlMgSi + PVC drôt / AlMgSi isolated wire
Nerez drôt / StSt wire
Nerez drôt / StSt wire
Nerez páska / StSt strip
Rozmer
Ø 8 mm
Ø 10 mm
Ø 10/13 mm
prierez 25 mm2
prierez 35 mm2
prierez 50 mm2
prierez 70 mm2
20 x 3 mm
30 x 4 mm
25 x 3 mm
30 x 3,5 mm
40 x 4 mm
50 x 5 mm
60 x 5 mm
Ø 8 mm
Hmotnosť 1m (kg)
0,400
0,620
0,695
0,226
0,280
0,400
0,617
0,480
0,950
0,580
0,830
1,330
2,080
2,500
0,450
Dĺžka 1 kg (m)
2,50
1,61
1,44
4,42
3,57
2,50
1,62
2,08
1,05
1,66
1,21
0,75
0,48
0,40
2,22
Ø 8 mm
Ø 8/11 mm
Ø 8 mm
Ø 10 mm
30 x 3,5 mm
0,140
0,200
0,400
0,620
0,840
7,41
5,00
2,50
1,62
1,19
5
BLESKOZVODY
A UZEMŇOVANIE
LIGHTNING PROTECTION
AND EARTHING
SYSTÉM OCHRANY PRED BLESKOM (LPS)
LIGHTNING PROTECTION SYSTEM (LPS)
Dodržiavané štandardy: Všetky súčasti systému ochrany pred bleskom sa
Standards: Complete range of our products is manufactured in
vyrábajú v zmysle aktuálnych noriem, pričom ide hlavne o súbor noriem STN
accordance with the Slovak Technical Standards STN EN 62305,
EN 62305, STN EN 50164 a STN EN 62561. Technológia žiarového zinko-
STN EN 50164, and STN EN 62561. Technology of hot dip galvanizing
vania je v súlade s normou EN ISO 1461.
is in accordance with EN ISO 1461.
Certifikáty: Naše výrobky sú certifikované Technickou inšpekciou,
Certificates: Our products, being considered as restricted technical
a.s. Nitra v súlade s vyhláškou č. 508/2009 Z.z, ktorou sa ustanovujú
equipment, have been examined by Technical Inspection, Inc. Nitra,
podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
in accordance with the regulation no. 508/2009 Coll.
s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými
a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa
považujú za vyhradené technické zariadenia.
Material composition: Used materials, and usage conditions are in accordance with the standard STN EN 62305-3 (table 5, 6, 7 etc.) Most of
the components are manufactured from construction steel S 235 with
Materiálové zloženie: Jednotlivé druhy materiálu a podmienky
hot dip zinc coating. We perform hot dip galvanization in accordance with
použitia sú v súlade s normou STN EN 62305-3 (tabuľka 5, 6, 7
EN ISO 1461. Some components are also manufactured from copper,
a ďalšie). Väčšina našich výrobkov je vyrobených z konštrukčnej
stainless steel, or aluminium. Fasteners are hot dip zinc coated, or
ocele S 235 s povrchovou ochranou žiarovým zinkovaním. Zinkujeme
coated with Geomet ® 500. For stainless steel, copper, and
v súlade s normou EN ISO 1461. Niektoré súčasti sú vyrábané
aluminium products, stainless steel fasteners are used.
v medenom, nerezovom a hliníkovom prevedení. Spojovací materiál
je povrchovo upravený žiarovovým zinkovaním, prípadne je chranený
Manufacturer reserves the right to replace the construction material,
technológiou Geomet ® 500. Pre nerezové, medené a hliníkové
and change the dimensions, weight, or tolerances.
prvky sa používa nerezový spojovací materiál.
Use: The individual components are designed to form lightning
Hmotnosť dielcov, rozmery a tolerancie sú uvedené v obrázkoch
protection system, which is used for intercepting lightnings striking
a v tabuľkách. Výrobca si vyhradzuje právo zmeny materiálu dielcov
the building, passing the high currents safely to the ground, and diffusing
ako aj ich rozmerov.
the lightning current into the ground. Range of manufactured
components allows creating LPS for any common type of construction.
Použitie: Z jednotlivých súčastí sa vytvára systém ochrany pred
bleskom, pričom tento je určený na zachytenie zásahu bleskov do
Installation: Lightning protection and earthing components are easy
stavby, zvedenie bleskového prúdu bezpečne do zeme a rozptýlenie
to install, there is no need for special tools. Nevertheless, it is
bleskového prúdu v zemi. Sortiment vyrábaných dielcov umožňuje
recommended to store them in sheltered area before installation.
konštrukciu systému ochrany pred bleskom pre všetky bežné typy
chránených objektov.
Packaging: Components are delivered in cardboard boxes, in PVC
bags, in bundles, taped, or individually. See table at the end of this
Stavebná realizácia: Systém ochrany pred bleskom sa montuje
catalogue for details.
bežným montážnym náradím, vytváraním rozoberateľných spojov.
Dielce je potrebné skladovať v krytých priestoroch.
Ordering: When ordering, specify part no., or code, number of pieces,
and date of delivery.
Balenie: Dielce sa dodávajú balené v kartónových krabiciach,
plastových vreciach, vo zväzkoch, prípadne voľne ložené. Pre bližšie
Delivery: In case of bigger orders, it is possible to arrange delivery to
informácie pozrite prehľad na konci tohto katalógu.
customer by manufacturer.
Spôsob objednávky: V objednávke je nutné uviesť objednávkové
číslo, prípadne označenie, počet kusov, termín dodania.
Doprava: Pri väčších a pravidelných odberoch môžeme zabezpečiť
rozvoz k zákazníkovi.
6
INTERCEPTION RODS
• Materiál: oceľ S 235 - žiarovo pozinkovaná (Fe/Zn);
meď E-Cu 57F25; nerez - akosť 1.4301 (304 / A2); na
požiadanie 1.4401 (316 / A4); hliník - zliatina AlMgSi
• Priemer tyčí: Ø 18 - 25 mm
• Použitie: pasívny zachytávač blesku
• Material: steel S235 - hot-dip galvanized (Fe/Zn);
Copper - E-Cu 57F25; Stainless steel - grade 1.4301 (304 / A2),
on demand 1.4401 (316 / A4), Aluminium - AlMgSi
• Rods diameter: Ø 18 - 25 mm
• Use: passive interceptor of lightning strike
A
Z AC H YT ÁVAC IE T YČ E / IN T ER C EPT ION RODS
ZACHYTÁVACIE TYČE
ZACHYTÁVACIA TYČ S VRUTOM DO DREVA
INTERCEPTION ROD WITH WOOD SCREW
Materiál
(Material)
Fe/Zn
Meď (Cu)
Nerez (StSt)
Označenie
(Code)
JD10
JD15
JD20
JD10
JD15
JD20
JD10
JD15
JD20
Obj.č.
(Part no.)
f111110
f111115
f111116
f111110 Cu
f111115 Cu
f111116 Cu
f111110 A2
f111115 A2
f111116 A2
L
(mm)
D
(mm)
1000
1500
2000
1000
1500
2000
1000
1500
2000
Ø18
Ø18
Ø18
Ø18
Ø18
Ø18
Ø18
Ø18
Ø18
Hmotnosť
(Weight) kg
2,29
2,28
3,52
2,46
2,45
3,83
2,16
2,15
3,36
ZACHYTÁVACIA TYČ K OCEĽOVÉMU PODSTAVCU
INTERCEPTION ROD FOR STEEL BASE
Materiál
(Material)
Fe/Zn
Meď (Cu)
Nerez (StSt)
Označenie
(Code)
JD10a
JD15a
JD20a
JD10a
JD15a
JD20a
JD10a
JD15a
JD20a
Obj.č.
(Part no.)
f111126
f111127
f111128
f111126 Cu
f111127 Cu
f111128 Cu
f111126 A2
f111127 A2
f111128 A2
L
(mm)
D
(mm)
1000
1500
2000
1000
1500
2000
1000
1500
2000
Ø18
Ø18
Ø18
Ø18
Ø18
Ø18
Ø18
Ø18
Ø18
Hmotnosť
(Weight) kg
2,28
3,51
5,11
2,45
3,82
5,61
2,15
3,35
4,92
ZACHYTÁVACIA TYČ NA UPEVNENIE DO MURIVA
INTERCEPTION ROD FOR IMBEDDING INTO MASONRY
Materiál
(Material)
Fe/Zn
Označenie
(Code)
JZ10
JZ15
Obj.č.
(Part no.)
f111210
f111215
L
(mm)
D
(mm)
1000
1500
Ø18
Ø18
Hmotnosť
(Weight) kg
1,99
3,12
ZACHYTÁVACIA TYČ BEZ OSADENIA / S OSADENÍM
INTERCEPTION ROD WITHOUT / WITH OFFSET
Materiál
(Material)
Fe/Zn
Meď (Cu)
Nerez (StSt)
Hliník (Al)
Označenie
(Code)
JP10
JP15
JP20
JP30 Ø18
JP30 Ø25
JP10
JP15
JP20
JP10
JP15
JP20
JP10
JP15
JP20
Obj.č.
(Part no.)
f111310
f111315
f111320
f111431
f111430
f111310 Cu
f111315 Cu
f111320 Cu
f111310 A2
f111315 A2
f111320 A2
f111310 Al
f111315 Al
f111320 Al
L
(mm)
D
(mm)
1000
1500
2000
3000
3000
1000
1500
2000
1000
1500
2000
1000
1500
2000
Ø18
Ø18
Ø18
Ø18
Ø25
Ø18
Ø18
Ø18
Ø18
Ø18
Ø18
Ø18
Ø18
Ø18
Hmotnosť
(Weight) kg
1,99
3,12
4,20
5,99
11,35
2,15
3,39
4,59
1,88
2,97
4,02
0,74
1,17
1,58
7
A
PODSTAVEC K ZACHYTÁVACEJ TYČI JP A OB 350X350
BASE FOR INTERCEPTION ROD FOR ISOLATED
LIGHTNING CONDUCTOR 350X350
Hmotnosť
(Weight) kg
14,00
337
Obj.č.
(Part no.)
D
(mm)
NEREZOVÝ KLIN PRE BETÓNOVÝ PODSTAVEC Ø 330
STAINLESS STEEL WEDGE FOR CONCRETE BASE Ø330
Materiál
(Material)
Označenie
(Code)
nerezový klin
L
(mm)
60
24
Novinka / New
Hmotnosť
(Weight) kg
0,03
R1,5
2
R5
Nerez (StSt)
Obj.č.
(Part no.)
t000063
325
17,00
90
Bet
bet. podstavec k JP a OB Ø330
t000304
Ø 330
Pre zachytávaciu tyč dĺžky max 4 m / For interception rod of max height 4 m
28
18
Hmotnosť
(Weight) kg
60
Označenie
(Code)
60
Materiál
(Material)
325
PODSTAVEC K ZACHYTÁVACEJ TYČI JP A OB Ø330
BASE FOR INTERCEPTION ROD FOR ISOLATED
LIGHTNING CONDUCTOR Ø330
1,5
Z AC H YT ÁVAC IE T YČ E / IN T ER C EPT ION RODS
Označenie
Obj.č.
D
(Material)
(Code)
(Part no.)
(mm)
Bet/FeZn
bet. podstavec k JP a OB 350x350
f615122
350x350
Pre zachytávaciu tyč dĺžky max 3 m / For interception rod of max height 3 m
26
Materiál
OCEĽOVÝ PODSTAVEC K ZACHYTÁVACEJ TYČI
STEEL BASE FOR INTERCEPTION ROD
Materiál
(Material)
Označenie
(Code)
Obj.č.
D
(Part no.)
(mm)
Fe/Zn
podstavec k JD Ø200
f111125
Ø 200
Pre zachytávaciu tyč dĺžky max 2 m / For interception rod of max height 2 m
Hmotnosť
(Weight) kg
14,60
ZACHYTÁVACIA TYČ NA OCEĽOVÉ KONŠTRUKCIE
INTERCEPTION ROD FOR STEEL CONSTRUCTIONS
Fe/Zn
Označenie
(Code)
JK 05
Obj.č.
(Part no.)
f111505
L
(mm)
D
(mm)
500
Ø18
Hmotnosť
(Weight) kg
1,34
ZACHYTÁVACIA TYČ S PODPEROU VEDENIA NA VRCHOL
KROVU - JP10 S PV15UNI
INTERCEPTION ROD WITH THE CONDUCTOR SUPPORT
FOR RIDGE AND HIP TILES
Materiál
(Material)
Označenie
(Code)
Obj.č.
(Part no.)
L
(mm)
Hmotnosť
(Weight) kg
Al/Fe/Zn
JP10 s PV15UNI
f111311
1000
0,39
Novinka / New
2 x M8x30
2 x M8
8
85-125
120-150
Materiál
(Material)
255-310
8
B
INTERCEPTION RODS
HOLDERS
• Materiál: oceľ S 235 - žiarovo pozinkovaná (Fe/Zn);
meď E-Cu 57F25; nerez akosť 1.4301 (304 / A2);
na požiadanie 1.4401 (316 / A4); hliník - zliatina AlMgSi
• Pre priemer tyčí: Ø 18 - 25 mm
• Použitie: pre upevnenie zachytávacej tyče
• Material: steel S235 - hot-dip galvanized (Fe/Zn);
Copper - E-Cu 57F25; Stainless steel - grade 1.4301 (304 /
A2), on demand 1.4401 (316 / A4), Aluminium - AlMgSi
• For rods of diamater: Ø 18 - 25 mm
• Use: for fixing the interception rod
D R Ž IAKY Z AC H YT ÁVAC EJ T YČ E / IN TERCEPTION RODS HOLDERS
DRŽIAKY ZACHYTÁVACEJ
TYČE
DRŽIAK ZACHYTÁVACEJ TYČE NA UPEVNENIE DO MURIVA
INTERCEPTION ROD HOLDER FOR FIXING INTO MASONRY
Materiál
(Material)
Fe/Zn
Meď (Cu)
Nerez (StSt)
Označenie
(Code)
Obj.č.
(Part no.)
f211112
f211112 Cu
f211112 A2
DJ1
DJ1
DJ1
L
(mm)
D
(mm)
140
140
140
Ø18
Ø18
Ø18
Hmotnosť
(Weight) kg
0,32
0,39
0,31
Novinka / New
190
Ø 18 - 30
Hmotnosť
(Weight) kg
0,359
3
2 x M8
D
(mm)
3,50
DJ1 s platničkou
L
(mm)
2 x M8x30
Obj.č.
(Part no.)
f211111
R9
Fe/Zn
Označenie
(Code)
16
66
8
R8
Materiál
(Material)
141
R1
30
DRŽIAK ZACHYTÁVACEJ TYČE S PLATNIČKOU
INTERCEPTION ROD HOLDER WITH THE PLATE
DRŽIAK ZACHYTÁVACEJ TYČE NA UPEVNENIE DO MURIVA
INTERCEPTION ROD HOLDER FOR FIXING INTO MASONRY
Materiál
(Material)
Fe/Zn
Nerez (StSt)
Označenie
(Code)
DJ2
DJ2
Obj.č.
(Part no.)
f211113
f211113 A2
L
(mm)
D
(mm)
250
250
Ø25
Ø25
Hmotnosť
(Weight) kg
1,03
0,99
HORNÝ DRŽIAK ZACHYTÁVACEJ TYČE NA KROV
UPPER INTERCEPTION ROD HOLDER FOR RAFTERS
Materiál
(Material)
Fe/Zn
Nerez (StSt)
Označenie
(Code)
DJ4h
DJ5h
DJ4h
DJ5h
Obj.č.
(Part no.)
f211212
f211213
f211212 A2
f211213 A2
D
(mm)
Ø20
Ø25
Ø20
Ø25
Hmotnosť
(Weight) kg
1,23
1,40
1,18
1,33
SPODNÝ DRŽIAK ZACHYTÁVACEJ TYČE NA KROV
LOWER INTERCEPTION ROD HOLDER FOR RAFTERS
Materiál
(Material)
Fe/Zn
Nerez (StSt)
Označenie
(Code)
DJ 4d
DJ 5d
DJ 4d
DJ 5d
Obj.č.
(Part no.)
f211312
f211313
f211312 A2
f211313 A2
D
(mm)
Ø20
Ø25
Ø20
Ø25
Hmotnosť
(Weight) kg
2,26
2,46
2,16
2,34
DRŽIAK ZACHYTÁVACEJ TYČE NA DREVENÉ KONŠTRUKCIE
INTERCEPTION ROD HOLDER FOR WOODEN CONSTRUCTIONS
Materiál
(Material)
Fe/Zn
Nerez (StSt)
Označenie
(Code)
DJ 7hd
DJ 8hd
DJ 7hd
DJ 8hd
Obj.č.
(Part no.)
f211412
f211413
f211412 A2
f211413 A2
D
(mm)
Ø20
Ø25
Ø20
Ø25
Hmotnosť
(Weight) kg
0,56
0,76
0,52
0,70
9
Novinka / New
DRŽIAK ZACHYTÁVACEJ TYČE MEDZI KROKVY
INTERCEPTION ROD HOLDER BETWEEN RAFTERS
Materiál
(Material)
Fe/Zn
Označenie
(Code)
DK
Obj.č.
(Part no.)
m63509
L
(mm)
D
(mm)
800x960
Ø48
Hmotnosť
(Weight) kg
5,00
48x2
800
B
Použitie: držiak na satelit alebo aktívny bleskozvod
Use: holder for satelite or Early streamer emission lightning conductor
C
960
OC H R AN N É STRIEŠKY / PROTECTIVE COV E RS
OCHRANNÉ STRIEŠKY
PROTECTIVE COVERS
• Materiál: oceľ S 235 - žiarovo pozinkovaná (Fe/Zn);
meď E-Cu 57F25; hliník - zliatina AlMgSi
• Pre priemer tyčí: Ø 20 - 25 mm
• Použitie: ochrana strechy pred zatekaním v mieste
uchytenia zachytávacej tyče
• Material: steel S235 - hot-dip galvanized (Fe/Zn);
Copper - E-Cu 57F25; Aluminium - AlMgSi
• For rods of diamater: Ø 20 - 25 mm
• Use: roof protection against water leak on the interception rod fixing spot
HORNÁ OCHRANNÁ STRIEŠKA
UPPER PROTECTIVE COVER
Materiál
(Material)
Fe/Zn
Meď (Cu)
Hliník (Al)
Označenie
(Code)
OS01
OS02
OS01
OS02
OS01
OS02
Obj.č.
(Part no.)
f221112
f221113
f221112 Cu
f221113 Cu
f221112 Al
f221113 Al
D
(mm)
Ø20
Ø25
Ø20
Ø25
Ø20
Ø25
Hmotnosť
(Weight) kg
0,17
0,16
0,16
0,15
0,06
0,06
D
(mm)
Ø20
Ø20
Hmotnosť
(Weight) kg
0,33
0,31
SPODNÁ OCHRANNÁ STRIEŠKA
LOWER PROTECTIVE COVER
Materiál
(Material)
Fe/Zn
Meď (Cu)
Označenie
(Code)
OS04
OS04
Obj.č.
(Part no.)
f221212
f221212 Cu
OCHRANNÁ STRIEŠKA PRI HREBENI STRECHY
PROTECTIVE COVER FOR ROOF RIDGE
10
Materiál
(Material)
Označenie
(Code)
Fe/Zn
Meď (Cu)
OS07
OS07
Obj.č.
(Part no.)
f221312
f221312 Cu
D
(mm)
Ø20
Ø20
Hmotnosť
(Weight) kg
0,20
0,19
CONDUCTOR SUPPORTS
• Materiál: oceľ S 235 - žiarovo pozinkovaná (Fe/Zn);
meď E-Cu 57F25; nerez akosť 1.4301 (304 / A2); na
požiadanie 1.4401 (316 / A4); hliník - zliatina AlMgSi
• Pre bleskozvodový drôt: Ø 8 - 10 mm
• Použitie: k upevneniu bleskozvodového vodiča - drôtu /
pásky
• Material: steel S235 - hot-dip galvanized (Fe/Zn);
Copper - E-Cu 57F25; Stainless steel - grade 1.4301 (304 /
A2), on demand 1.4401 (316 / A4), Aluminium - AlMgSi
• For wire down conductor: Ø 8 - 10 mm
• Use: for fixing of the wire / strip down conductor
D
POD PER Y VED EN IA / C ON D U C T OR SUPPORTS
PODPERY VEDENIA
PODPERA VEDENIA DO MURIVA
CONDUCTOR SUPPORT TO FIX TO MASONRY
Materiál
(Material)
Fe/Zn
Nerez (StSt)
Označenie
(Code)
PV01
PV02
PV03
PV01
PV02
PV03
Obj.č.
(Part no.)
f311115
f311120
f311125
f311115 A2
f311120 A2
f311125 A2
L
(mm)
150
200
250
150
200
250
Hmotnosť
(Weight) kg
0,15
0,17
0,20
0,14
0,16
0,19
PODPERY VEDENIA DO DREVA
CONDUCTOR SUPPORT INTO A WOOD
Materiál
(Material)
Fe/Zn
Nerez (StSt)
Označenie
(Code)
PV04
PV05
PV06
PV04
PV05
PV06
Obj.č.
(Part no.)
f311220
f311225
f311230
f311220 A2
f311225 A2
f311230 A2
L
(mm)
200
250
300
200
250
300
Hmotnosť
(Weight) kg
0,20
0,21
0,22
0,19
0,20
0,21
PODPERA VEDENIA DO MURIVA A DO HMOŽDINKY
CONDUCTOR SUPPORT INTO MASONRY /
INTO SCREW ANCHOR
Materiál
(Material)
Fe/Zn
Meď (Cu)
Nerez (StSt)
Označenie
(Code)
PV01h
PV01h
PV01h
Obj.č.
(Part no.)
f311116
f311116 Cu
f311116 A2
L
(mm)
80
80
80
Hmotnosť
(Weight) kg
0,12
0,11
0,10
PODPERA VEDENIA POD ŠKRIDĽOVÚ STRECHU
CONDUCTOR SUPPORT UNDER TILE ROOF
Materiál
(Material)
Fe/Zn
Meď (Cu)
Nerez (StSt)
Označenie
(Code)
PV11
PV11
PV11
Obj.č.
(Part no.)
f312110
f312110 Cu
f312110 A2
L
(mm)
100
100
100
Hmotnosť
(Weight) kg
0,52
0,61
0,49
PODPERA VEDENIA POD ŠKRIDĽOVÚ STRECHU
CONDUCTOR SUPPORT UNDER TILE ROOF
Materiál
(Material)
Fe/Zn
Meď (Cu)
Nerez (StSt)
Označenie
(Code)
PV12
PV13
PV12
PV13
PV12
PV13
Obj.č.
(Part no.)
f312210
f312215
f312210 Cu
f312215 Cu
f312210 A2
f312215 A2
L
(mm)
100
150
100
150
100
150
Hmotnosť
(Weight) kg
0,29
0,31
0,34
0,37
0,27
0,29
11
D
PODPERA VEDENIA POD ŠKRIDĽOVÚ STRECHU
CONDUCTOR SUPPORT UNDER TILE ROOF
Materiál
(Material)
Označenie
(Code)
POD PER Y VED EN IA / C ON D U C T OR SUPPORTS
Fe/Zn
Meď (Cu)
Nerez (StSt)
PV14
PV14
PV14
Obj.č.
(Part no.)
f312316
f312316 Cu
f312316 A2
L
(mm)
160
160
160
Hmotnosť
(Weight) kg
0,31
0,36
0,29
PODPERA VEDENIA NA VRCHOL KROVU
CONDUCTOR SUPPORT FOR RIDGE AND HIP TILES
Materiál
(Material)
Fe/Zn
Meď (Cu)
Nerez (StSt)
Označenie
(Code)
PV 15 A
PV 15 B
PV 15 C
PV 15 D
PV 15 E
PV 15 F T*
PV 15 A
PV 15 B
PV 15 C
PV 15 D
PV 15 E
PV 15 F T*
PV 15 A
PV 15 B
PV 15 C
PV 15 D
PV 15 E
PV 15 F T*
Obj.č.
(Part no.)
f312433
f312423
f312413
f312412
f312422
f312443
f312433 Cu
f312423 Cu
f312413 Cu
f312412 Cu
f312422 Cu
f312443 Cu
f312433 A2
f312423 A2
f312413 A2
f312412 A2
f312422 A2
f312443 A2
L
(mm)
B
(mm)
A
(mm)
210
175
215
155
130
160
210
175
215
155
130
160
210
175
215
155
130
160
110
100
110
110
95
110
110
100
110
110
95
110
110
100
110
110
95
110
220
260
240
220
165
210
220
260
240
220
165
210
220
260
240
220
165
210
Hmotnosť
(Weight) kg
0,33
0,26
0,30
0,23
0,13
0,41
0,40
0,31
0,36
0,29
0,15
0,53
0,31
0,24
0,28
0,22
0,12
0,40
* Tondach
PODPERA VEDENIA NA VRCHOL KROVU
CONDUCTOR SUPPORT FOR RIDGE AND HIP TILES
Materiál
(Material)
Fe/Zn
Meď (Cu)
Nerez (StSt)
FeZn
Meď (Cu)
Nerez (StSt)
Označenie
(Code)
PV 15 UNI
PV 15 UNI
PV 15 UNI
PV 15 UNI malá
PV 15 UNI malá
PV 15 UNI malá
Obj.č.
(Part no.)
f312410
f312410 Cu
f312410 A2
f312411
f312411 Cu
f312411 A2
L
(mm)
B
(mm)
A
(mm)
165-200
165-200
165-200
145-185
145-185
145-185
85-125
85-125
85-125
62-100
62-100
62-100
255-310
255-310
255-310
150-205
150-205
150-205
Hmotnosť
(Weight) kg
0,31
0,32
0,22
0,24
0,26
0,19
PODPERA VEDENIA NA HREBEŇ STRECHY
CONDUCTOR SUPPORT FOR RIDGE
Materiál
(Material)
Fe/Zn
Nerez (StSt)
12
Označenie
(Code)
PV16
PV16
Obj.č.
(Part no.)
f312509
f312509 A2
L
(mm)
90
90
Hmotnosť
(Weight) kg
0,56
0,53
D
PODPERA VEDENIA DO DREVENÝCH KONŠTRUKCIÍ
CONDUCTOR SUPPORT INTO WOODEN STRUCTURES
Materiál
(Material)
Meď(Cu)
vrut / screw
Nerez (StSt)
vrut / screw
Obj.č.
(Part no.)
f312622
f312618
f312625
f312627
f312628
f312622 Cu
f312618 Cu
f312625 Cu
f312627 Cu
f312628 Cu
f312622 A2
f312618 A2
f312625 A2
f312627 A2
f312628 A2
PV17
PV18
PV 17-3*
PV 17-5
PV 17-6
PV17
PV18
PV 17-3*
PV 17-5
PV 17-6
PV17
PV18
PV 17-3*
PV 17-5
PV 17-6
L1
(mm)
L2
(mm)
100
80
40
100
180
100
80
40
100
180
100
80
40
100
180
100
100
100
200
100
100
100
100
200
100
100
100
100
200
100
Hmotnosť
(Weight) kg
0,11
0,17
0,12
0,21
0,22
0,11
0,17
0,11
0,21
0,22
0,10
0,16
0,10
0,19
0,20
PV17
L2
L1
PV17-3
L1
L2
L2
L1
* s tesniacou podložkou krytina Ruukki /roof Ruukki
PV17-5
M8
L2
M8
3
20
3
12
8-10
20
8-10
L1
L1
216
6
L2
PV18
PV17-6
PODPERA VEDENIA NA ZATEPLENÉ FASÁDY
CONDUCTOR SUPPORT FOR EXTERNAL
THERMAL INSULATION COMPOSITE SYSTEMS
Materiál
(Material)
Fe/Zn
klinec / nail
Označenie
(Code)
Obj.č.
(Part no.)
f312623
f312624
f312626
PV 17-1*
PV 17-2*
PV 17-4
POD PER Y VED EN IA / C ON D U C T OR SUPPORTS
Fe/Zn
vrut / screw
Označenie
(Code)
L1
(mm)
L2
(mm)
120
140
140
100
100
200
L1
Hmotnosť
(Weight) kg
0,10
0,11
0,20
L2
L1
* s tesniacou podložkou krytina Ruukki / roof Ruukki
PODPERA VEDENIA POD ŠINDEĽ NA VRCHOL KROVU
CONDUCTOR SUPPORT UNDER SHINGLE ON THE RIDGE
Materiál
(Material)
Fe/Zn
Nerez (StSt)
Označenie
(Code)
PV19
PV19
Obj.č.
(Part no.)
f312619
f312619 A2
L
(mm)
100
100
Hmotnosť
(Weight) kg
0,37
0,33
PODPERA VEDENIA NA PLOCHÉ STRECHY
CONDUCTOR SUPPORT FOR FLAT ROOFS
Materiál
(Material)
Označenie
(Code)
Fe/Zn
PV21oceľ
Obj.č.
(Part no.)
f313113
L
(mm)
100
Hmotnosť
(Weight) kg
1,06
PODLOŽKA K PODPERE VEDENIA
PLASTIC BASE FOR CONDUCTOR SUPPORT FOR FLAT ROOFS
Materiál
(Material)
Plast
Označenie
(Code)
podložka k PV 21.
Obj.č.
(Part no.)
t313100
L
(mm)
ø170
Hmotnosť
(Weight) kg
0,10
13
D
PODPERA VEDENIA NA PLOCHÉ STRECHY
CONDUCTOR SUPPORT FOR FLAT ROOFS
Označenie
(Code)
Plast
PV21plast
Obj.č.
(Part no.)
f313111
L
(mm)
80
Hmotnosť
(Weight) kg
0,40
BETÓNOVÁ PODPERA VEDENIA NA PLOCHÉ STRECHY
CONCRETE CONDUCTOR SUPPORT FOR FLAT ROOFS
Materiál
(Material)
Betón/plast
Označenie
(Code)
Obj.č.
(Part no.)
L
(mm)
Hmotnosť
(Weight) kg
PV21bet.
f313112
140x100x77
1,09
Novinka / New
77
POD PER Y VED EN IA / C ON D U C T OR SUPPORTS
Materiál
(Material)
140
100
Novinka / New
90-1-035
M8
M8x30
20
70
NADSTAVEC NA BETÓNOVÚ PODPERU NA PLOCHÉ STRECHY
EXTENSION FOR CONCRETE CONDUCTOR SUPPORT
L
(mm)
110x70x30
Hmotnosť
(Weight) kg
0,20
8
30
140
2
Nadstavec PV21bet.
Obj.č.
(Part no.)
f 313 114
77
Fe/Zn
Označenie
(Code)
142
122
Materiál
(Material)
PODPERA VEDENIA NA LEPENKOVÉ STRECHY A ŠKRIDLOVÉ STRECHY
CONDUCTOR SUPPORT FOR ASPHALT (COMPOSITION) SHINGLES AND TILE ROOFS
Materiál
(Material)
Označenie
(Code)
Fe/Zn
Meď (Cu)
Nerez (StSt)
PV22
PV22
PV22
Obj.č.
(Part no.)
f313210
f313210 Cu
f313210 A2
L
(mm)
100
100
100
Hmotnosť
(Weight) kg
0,19
0,22
0,17
M8
L
PODPERA VEDENIA NA LEPENKOVÉ STRECHY A ŠKRIDLOVÉ STRECHY
CONDUCTOR SUPPORT FOR ASPHALT (COMPOSITION)
SHINGLES AND TILE ROOFS
PV 22 nevyt
PV 22 nevyt
PV 22 nevyt
L
(mm)
100
100
100
Hmotnosť
(Weight) kg
0,14
0,17
0,12
114
Fe/Zn
Meď (Cu)
Nerez (StSt)
Obj.č.
(Part no.)
f313209
f313209 Cu
f313209 A2
PODPERA VEDENIA NA ŠKRIDLOVÉ STRECHY BRAMAC / TONDACH
CONDUCTOR SUPPORT FOR TILE ROOFS BRAMAC / TONDACH
Materiál
(Material)
Obj.č.
(Part no.)
PV22 br max
f313214
Fe/Zn
PV22 br
f313213
PV22 ton*
f313224
PV22 br max
f313214 Cu
Meď (Cu)
PV22 br
f313213 Cu
PV22 ton*
f313224 Cu
PV22 br max
f313214 A2
Nerez (StSt)
PV22 br
f313213 A2
PV22 ton*
f313224 A2
PV22 ton* = bobrovka, bravúra, twist
14
Označenie
(Code)
L1
(mm)
L2
(mm)
80
80
80
80
80
80
80
80
80
470
420
380
470
420
380
470
420
380
Hmotnosť
(Weight) kg
0,36
0,35
0,30
0,38
0,37
0,35
0,33
0,32
0,29
8-10
3x 5
100
7
Označenie
(Code)
2,50
Materiál
(Material)
M8
210
D
PODPERA VEDENIA NA LEPENKOVÉ A ŠKRIDLOVÉ STRECHY
CONDUCTOR SUPPORT FOR ASPHALT (COMPOSITION)
SHINGLES AND TILE ROOFS
Materiál
Označenie
(Code)
PV22 pl
PV22 pl
Obj.č.
(Part no.)
f313211
f313211 A2
L
(mm)
100
100
Hmotnosť
(Weight) kg
0,20
0,17
POD PER Y VED EN IA / C ON D U C T OR SUPPORTS
(Material)
Fe/Zn
Nerez (StSt)
M8
pl - s planžetou / with steel plate
PODPERA VEDENIA NA ŠKRIDLOVÉ A LEPENKOVÉ STRECHY
CONDUCTOR SUPPORT FOR TILE AND FOR ASPHALT
(COMPOSITION) ROOFS
Materiál
(Material)
Označenie
(Code)
Fe/Zn
Meď (Cu)
Nerez (StSt)
Fe/Zn
PV22 un
PV22 un
PV22 un
PV22 un/1
Obj.č.
(Part no.)
f313212
f313212 Cu
f313212 A2
f313212/1
L
(mm)
100
100
100
120
Hmotnosť
(Weight) kg
0,18
0,20
0,18
0,21
un = univerzálna / universal
Materiál
(Material)
Označenie
(Code)
Fe/Zn
Meď (Cu)
Nerez (StSt)
PV22 ton*
PV22 ton*
PV22 ton*
f313215 PV 22 tondach univerzálna, franc. 12.
f313216 PV 22 tondach francúzska
f313217 PV 22 tondach románska
f313218 PV 22 tondach brnenka, figaro
f313219 PV 22 tondach valčík, polka,stodo
f313220 PV 22 tondach hranice 11
Obj.č.
(Part no.)
f313215-30
f313215-30 Cu
f313215-30 A2
L
(mm)
80
80
80
Hmotnosť
(Weight) kg
0,20
0,22
0,20
L
PODPERA VEDENIA NA ŠKRIDLOVÉ STRECHY TONDACH
CONDUCTOR SUPPORT FOR TILE ROOFS TONDACH
f313221 PV 22 tondach sulm, samba
f313222 PV 22 tondach falcovka
f313223 PV 22 tondach mediteran
f313224 PV 22 tondach bobrovka, bravúra, twist*
f313229 PV 22 tondach bolero
f313230 PV 22 tondach venus
*(bez zámky / unmoulded plate)
PODPERA VEDENIA NA PLECHOVÉ STRECHY
CONDUCTOR SUPPORT FOR METAL/TIN ROOFS
Materiál
(Material)
Fe/Zn
Meď (Cu)
Nerez (StSt)
Hliník (Al)
Označenie
(Code)
PV23
PV24
PV23
PV24
PV23
PV24
PV23
PV24
Obj.č.
(Part no.)
f313311
f313324
f313311 Cu
f313324 Cu
f313311 A2
f313324 A2
f313311 Al
f313324 Al
L
(mm)
B
(mm)
110
240
110
240
110
240
110
240
80
100
80
100
80
100
80
100
Hmotnosť
(Weight) kg
0,19
0,24
0,22
0,29
0,18
0,23
0,09
0,12
B
PODPERA VEDENIA NA PLECHOVÉ STRECHY
CONDUCTOR SUPPORT FOR METAL / TIN ROOFS
Materiál
(Material)
Fe/Zn
Nerez (StSt)
Označenie
(Code)
PV23 vyt
PV23 vyt
Obj.č.
(Part no.)
f313312
f313312 A2
L
(mm)
B
(mm)
110
110
80
80
Hmotnosť
(Weight) kg
0,19
0,18
15
PODPERA VEDENIA NA LEPENKOVÚ KRYTINU NA HREBENI
CONDUCTOR SUPPORT FOR ASPHALT (COMPOSITION)
SHINGLES ROOFS ON THE RIDGE
PODPERY VEDENIA / CONDUCTOR SUPPORTS
Materiál
(Material)
Označenie
(Code)
Fe/Zn
Nerez (StSt)
PV25
PV25
Obj.č.
(Part no.)
f313425
f313425 A2
L
(mm)
250
250
Hmotnosť
(Weight) kg
0,19
0,18
3,5
D
Ø8-10
Ø8-10
L
PODPERA VEDENIA NA SVETLÍK
CONDUCTOR SUPPORT FOR GLASS SKYLIGHT
Materiál
(Material)
Označenie
(Code)
Fe/Zn
Meď (Cu)
Nerez (StSt)
PV31
PV31
PV31
Obj.č.
(Part no.)
f314110
f314110 Cu
f314110 A2
L
(mm)
250
250
250
3,5
Hmotnosť
(Weight) kg
0,30
0,37
0,29
Fe/Zn
Meď (Cu)
Nerez (StSt)
PV32
PV32
PV32
Obj.č.
(Part no.)
f314205
f314205 Cu
f314205 A2
L
(mm)
45
45
45
Hmotnosť
(Weight) kg
0,22
0,23
0,20
37
Označenie
(Code)
3,5
Materiál
(Material)
Ø8-10
PODPERA VEDENIA NA SVETLÍKY A OCEĽOVÉ KONŠTRUKCIE
CONDUCTOR SUPPORT FOR GLASS SKYLIGHTS
AND FOR STEEL STRUCTURES
45
PODPERA VEDENIA DO MURIVA NA UZEMŇOVACIU PÁSKU
EARTHING STRIP SUPPORT INTO MASONRY
Materiál
(Material)
Fe/Zn
Nerez (StSt)
Označenie
(Code)
Obj.č.
(Part no.)
f315120
f315130
f315120 A2
f315130 A2
PV41
PV42
PV41
PV42
Pre uzem.
pásk.
A
(mm)
20x3
30x4
20x3
30x4
45
55
45
55
Hmotnosť
(Weight) kg
0,06
0,07
0,05
0,06
PODPERA VEDENIA NA KONŠTRUKCIE
EARTHING STRIP SUPPORT ON CONSTRUCTIONS
Materiál
(Material)
Fe/Zn
Nerez (StSt)
Označenie
(Code)
Obj.č.
(Part no.)
f315220
f315230
f315220 A2
f315230 A2
PV43
PV44
PV43
PV44
Pre uzem.
pásk.
A
(mm)
20x3
30x4
20x3
30x4
68
78
68
78
Hmotnosť
(Weight) kg
0,05
0,07
0,04
0,06
PODPERA NA UZEMŇOVACIU PÁSKU
EARTHING STRIP SUPPORT
Materiál
(Material)
Fe/Zn
16
Označenie
(Code)
PP
Obj.č.
(Part no.)
f315500
L
(mm)
290
Hmotnosť
(Weight) kg
0,31
Ø9
E
PROTECTIVE ANGLES
AND ACCESSORIES
• Materiál: oceľ S 235 - žiarovo pozinkovaná (Fe/Zn);
meď E-Cu 57F25; nerez akosť 1.4301 (304 / A2);
na požiadanie 1.4401 (316 / A4); hliník - zliatina AlMgSi
• Použitie: ochrana bleskozvodového vodiča pred mechanickým poškodením
• Material: steel S235 - hot-dip galvanized (Fe/Zn);
Copper - E-Cu 57F25; Stainless steel - grade 1.4301 (304 /
A2), on demand 1.4401 (316 / A4), Aluminium - AlMgSi
• Use: protection of wire down coductor against mechanical damage
OCHRANNÝ UHOLNÍK
PROTECTIVE ANGLE
Materiál
(Material)
Označenie
(Code)
Fe/Zn
OU 1,7 m
OU 2 m
OU 1,7 m
OU 2 m
OU 1,7 m
OU 2 m
OU 1,7 m
OU 2 m
Meď (Cu)
Nerez (StSt)
Hliník (Al)
Obj.č.
(Part no.)
f511121
f511120
f511121 Cu
f511120 Cu
f511121 A2
f511120 A2
f511121 Al
f511120 Al
L
(mm)
Obj.č.
(Part no.)
f511122
f511122 Cu
f511122 A2
L
(mm)
1700
2000
1700
2000
1700
2000
1700
2000
Hmotnosť
(Weight) kg
1,77
1,96
1,84
2,05
1,61
1,79
0,64
0,71
OCHRANNÁ TRUBKA
PROTECTIVE TUBE
Materiál
(Material)
Označenie
(Code)
Fe/Zn
Meď (Cu)
Nerez (StSt)
OT
OT
OT
1700
1700
1700
Hmotnosť
(Weight) kg
1,80
1,88
1,64
DRŽIAK OCHRANNÉHO UHOLNÍKA DO MURIVA
PROTECTIVE ANGLE HOLDER INTO MASONRY
Materiál
(Material)
Označenie
(Code)
Fe/Zn
Meď (Cu)
Nerez (StSt)
DUZ
DUZ
DUZ
Obj.č.
(Part no.)
f521111
f521111 Cu
f521111 A2
L
(mm)
150
150
150
Hmotnosť
(Weight) kg
0,24
0,26
0,23
DRŽIAK OCHRANNÉHO UHOLNÍKA DO DREVA
PROTECTIVE ANGLE HOLDER INTO WOOD
Materiál
(Material)
Označenie
(Code)
Fe/Zn
Meď (Cu)
Nerez (StSt)
DUD
DUD
DUD
Obj.č.
(Part no.)
f521112
f521112 Cu
f521112 A2
L
(mm)
80
80
80
Hmotnosť
(Weight) kg
0,21
0,20
0,22
DRŽIAK OCHRANNÉHO UHOLNÍKA UNIVERZÁLNY S VRUTOM
PROTECTIVE ANGLE HOLDER UNIVERSAL WITH SCREW INTO WOOD
Materiál
(Material)
Fe/Zn
Meď (Cu)
Nerez (StSt)
Označenie
(Code)
DOU vr 1
DOU vr 2
DOU vr 3
DOU vr 1
DOU vr 2
DOU vr 3
DOU vr 1
DOU vr 2
DOU vr 3
Obj.č.
(Part no.)
f521113
f521116
f521117
f521113 Cu
f521116 Cu
f521117 Cu
f521113 A2
f521116 A2
f521117 A2
L1
(mm)
L2
(mm)
100
100
180
100
100
180
100
100
180
80
205
80
80
205
80
80
205
80
Hmotnosť
(Weight) kg
0,32
0,39
0,35
0,26
0,33
0,26
0,24
0,30
0,26
17
OC H R AN N É U H OLN ÍKY A PR ÍSLU ŠENSTVO / PROTECTIVE ANGL ES AN D A CC E SSO R IE S
OCHRANNÉ UHOLNÍKY
A PRÍSLUŠENSTVO
E
DRŽIAK OCHRANNÉHO UHOLNÍKA UNIVERZÁLNY SO ŠPICOM
PROTECTIVE ANGLE HOLDER UNIVERSAL WITH PIN
Materiál
(Material)
OC H R AN N É U H OLN ÍKY A PR ÍSLU ŠENSTVO / PROTECTIVE ANGL ES AN D A CC E SSO R IE S
Fe/Zn
Nerez (StSt)
Fe/Zn
Nerez (StSt)
Označenie
(Code)
DOU šp
DOU šp
DOU šp dlhý
DOU šp dlhý
Obj.č.
(Part no.)
f521114
f521114 A2
f521114/1
f521114/1 A2
L
(mm)
180
180
260
260
Hmotnosť
(Weight) kg
0,40
0,31
0,25
0,29
DRŽIAK OCHRANNÉHO UHOLNÍKA UNIVERZÁLNY S KLINCOM
PROTECTIVE ANGLE HOLDER UNIVERSAL WITH NAIL
Materiál
(Material)
Fe/Zn
Meď (Cu)
Nerez (StSt)
Označenie
(Code)
DOU kl 1
DOU kl 2
DOU kl 3
DOU kl 1
DOU kl 2
DOU kl 3
DOU kl 1
DOU kl 2
DOU kl 3
Obj.č.
(Part no.)
f521123
f521124
f521125
f521123 Cu
f521124 Cu
f521125Cu
f521123 A2
f521124 A2
f521125 A2
L1
(mm)
L2
(mm)
120
140
140
120
140
140
120
140
140
80
80
205
80
80
205
80
80
205
L
(mm)
D
(mm)
8x100
8x100
8x100
Ø 20
Ø 20
Ø 20
Hmotnosť
(Weight) kg
0,31
0,32
0,38
0,25
0,23
0,32
0,23
0,25
0,29
DRŽIAK OCHRANNEJ TRUBKY
PROTECTIVE TUBE HOLDER
Materiál
(Material)
Fe/Zn
Meď (Cu)
Nerez (StSt)
18
Označenie
(Code)
DOT
DOT
DOT
Obj.č.
(Part no.)
f521115
f521115 Cu
f521115 A2
Hmotnosť
(Weight) kg
0,33
0,39
0,31
F
CLAMPS
• Materiál: oceľ S 235 - žiarovo pozinkovaná (Fe/Zn);
meď E-Cu 57F25; nerez akosť 1.4301 (304 / A2);
na požiadanie 1.4401 (316 / A4); hliník - zliatina AlMgSi
• Použitie: pre vodivé spojenie bleskozvodových
prvkov
• Material: steel S235 - hot-dip galvanized (Fe/Zn);
Copper - E-Cu 57F25; Stainless steel - grade 1.4301 (304 /
A2), on demand 1.4401 (316 / A4), Aluminium - AlMgSi
• Use: for connecting the lightning protections system
elements
SVOR KY / C LAM PS
SVORKY
SVORKA K UZEMŇOVACEJ TYČI
EARTHING ROD CLAMP
Materiál
(Material)
Označenie
(Code)
Fe/Zn
SJ01
SJ02
SJ01
SJ02
SJ01
SJ02
Meď (Cu)
Nerez (StSt)
Obj.č.
(Part no.)
f611120
f611128
f611120 Cu
f611128 Cu
f611120 A2
f611128 A2
D
(mm)
Ø 20
Ø 25
Ø 20
Ø 25
Ø 20
Ø 25
Hmotnosť
(Weight) kg
0,40
0,40
0,48
0,48
0,38
0,38
D
D
SVORKA K UZEMŇOVACEJ TYČI
EARTHING ROD CLAMP
Materiál
(Material)
Fe/Zn
Nerez (StSt)
Označenie
(Code)
SJ 01 m
SJ 02 m
SJ 02 s podl.
SJ 01 m
SJ 02 m
Obj.č.
(Part no.)
f611119
f611127
f611129
f611119 A2
f611127 A2
D
(mm)
Ø 20
Ø 25
Ø 25
Ø 20
Ø 25
Hmotnosť
(Weight) kg
0,16
0,17
0,23
0,16
0,16
SVORKA K UZEMŇOVACEJ TYČI
EARTHING ROD CLAMP
Materiál
(Material)
Označenie
(Code)
Fe/Zn
SJ 03
Obj.č.
(Part no.)
f611130
D
(mm)
Ø 25
Hmotnosť
(Weight) kg
0,55
SVORKA K ZACHYTÁVACEJ TYČI PARALELNÁ
PARALLEL CLAMP FOR INTERCEPTION ROD
Materiál
(Material)
Označenie
(Code)
Bronz + nerez
Bronze + StSt
SJ3F
Obj.č.
(Part no.)
f000191/1
D
(mm)
Ø30
Hmotnosť
(Weight) kg
0,11
KRÍŽOVÁ SVORKA
CROSS CLAMP
Materiál
(Material)
Označenie
(Code)
Obj.č.
(Part no.)
D
(mm)
Hmotnosť
(Weight) kg
Fe/Zn
Meď (Cu)
SK
SK
f612110
f612110 Cu
Ø 8-10
Ø 8-10
0,22
0,25
ØD
ØD
ØD
19
F
Novinka / New
KRÍŽOVÁ SVORKA
CROSS CLAMP
Materiál
(Material)
SVOR KY / C LAM PS
Nerez (StSt)
Označenie
(Code)
SK
Obj.č.
(Part no.)
f612110 A2
D
(mm)
Ø 8-10
Hmotnosť
(Weight) kg
0,10
PRIPOJOVACIA SVORKA PRE SPOJENIE KOVOVÝCH SÚČIASTOK
METAL PARTS CONNECTING CLAMP
Materiál
(Material)
Fe/Zn
Meď (Cu)
Nerez (StSt)
Označenie
(Code)
SP 1
SP 1
SP 1
Obj.č.
(Part no.)
f613212
f613212 Cu
f613212 A2
D
(mm)
Ø 8-10
Ø 8-10
Ø 8-10
Hmotnosť
(Weight) kg
0,15
0,18
0,14
PRIPOJOVACIA SVORKA PRE SPOJENIE KOVOVÝCH SÚČIASTOK
METAL PARTS CONNECTING CLAMP
Materiál
(Material)
Fe/Zn
Meď (Cu)
Nerez (StSt)
Označenie
(Code)
SP 2
SP 2
SP 2
Obj.č.
(Part no.)
f613213
f613213 Cu
f613213 A2
D
(mm)
Ø 8-10
Ø 8-10
Ø 8-10
Hmotnosť
(Weight) kg
0,14
0,16
0,13
SKÚŠOBNÁ SVORKA
TESTING CLAMP
Materiál
(Material)
Fe/Zn
Meď (Cu)
Nerez (StSt)
Označenie
(Code)
SZ
SZ
SZ
Obj.č.
(Part no.)
t614109
f614110 Cu
f614110 A2
D
(mm)
Ø 8-10
Ø 8-10
Ø 8-10
Hmotnosť
(Weight) kg
0,17
0,12
0,10
SKÚŠOBNÁ SVORKA
TESTING CLAMP
Materiál
(Material)
Fe/Zn
Nerez (StSt)
Označenie
(Code)
SZ pl maláMs
SZ pl maláMs
Obj.č.
(Part no.)
f614112
f614112 A2
D
(mm)
Ø 8-10
Ø 8-10
Hmotnosť
(Weight) kg
0,13
0,12
pl = plech, Ms = mosadzné matice / pl = steel plate, Ms = brass
SKÚŠOBNÁ SVORKA
TESTING CLAMP
Materiál
(Material)
Označenie
(Code)
Fe/Zn
Nerez (StSt)
SZ pl malá
SZ pl malá
Obj.č.
(Part no.)
f614113
f614113 A2
D
(mm)
Ø 8-10
Ø 8-10
Hmotnosť
(Weight) kg
0,13
0,12
pl = plech / pl = steel plate
SKÚŠOBNÁ SVORKA
TESTING CLAMP
Materiál
(Material)
Označenie
(Code)
Fe/Zn
Nerez (StSt)
SZ pl veľká
SZ pl veľká
pl = plech / pl = steel plate
20
Obj.č.
(Part no.)
f614111
f614111 A2
D
(mm)
Ø 8-10
Ø 8-10
Hmotnosť
(Weight) kg
0,24
0,22
F
SPOJOVACIA SVORKA - 2 SKRUTKY S PRÍLOŽKOU
CONNECTING CLAMP - 2 BOLTS WITH MIDDLE PLATE
Označenie
(Code)
Fe/Zn
Meď (Cu)
Nerez (StSt)
Hliník (Al)
SS s.p. 2sk
SS s.p. 2sk
SS s.p. 2sk
SS s.p. 2sk
Obj.č.
(Part no.)
f613112
f613112 Cu
f613112 A2
f613112 Al
D
(mm)
Ø 8-10
Ø 8-10
Ø 8-10
Ø 8-10
Hmotnosť
(Weight) kg
0,16
0,19
0,15
0,10
SVOR KY / C LAM PS
Materiál
(Material)
s.p. 2sk = s príložkou, s 2 skrutkami / with 2 bolts, and middle plate
SPOJOVACIA SVORKA - 2 SKRUTKY BEZ PRÍLOŽKY
CONNECTING CLAMP - 2 BOLTS WITHOUT MIDDLE PLATE
Materiál
Označenie
(Material)
Fe/Zn
Meď (Cu)
Nerez (StSt)
Hliník (Al)
(Code)
SS b.p. 2sk
SS b.p. 2sk
SS b.p. 2sk
SS b.p. 2sk
Obj.č.
(Part no.)
f613111
f613111 Cu
f613111 A2
f613111 Al
D
(mm)
Ø 8-10
Ø 8-10
Ø 8-10
Ø 8-10
Hmotnosť
(Weight) kg
0,13
0,16
0,13
0,09
b.p. 2sk = bez príložky, s 2 skrutkami / with 2 bolts, without middle plate
SPOJOVACIA SVORKA - 1 SKRUTKA, BEZ PRÍLOŽKY
CONNECTING CLAMP - 1 BOLT WITHOUT MIDDLE PLATE
Materiál
(Material)
Označenie
(Code)
Fe/Zn
SS b.p. 1sk
Obj.č.
(Part no.)
f613110
D
(mm)
Ø 8-10
Hmotnosť
(Weight) kg
0,12
b.p. 1sk = bez príložky s jednou skrutkou / with 1 bolt, without middle plate
SPOJOVACIA SVORKA MALÁ - 2 SKRUTKY S PRÍLOŽKOU
SMALL CONNECTING CLAMP - 2 BOLTS WITH MIDDLE PLATE
Materiál
(Material)
Fe/Zn
Meď (Cu)
Nerez (StSt)
Označenie
(Code)
SS m s.p. 2sk
SS m s.p. 2sk
SS m s.p. 2sk
Obj.č.
(Part no.)
f613119
f613119 Cu
f613119 A2
D
(mm)
Ø 8-10
Ø 8-10
Ø 8-10
Hmotnosť
(Weight) kg
0,13
0,15
0,12
s.p. 2sk = s príložkou, s 2 skrutkami / with 2 bolts, and middle plate
SPOJOVACIA SVORKA MALÁ - 2 SKRUTKY BEZ PRÍLOŽKY
SMALL CONNECTING CLAMP - 2 BOLTS WITHOUT MIDDLE PLATE
Materiál
(Material)
Fe/Zn
Meď (Cu)
Nerez (StSt)
Označenie
(Code)
SS m b.p. 2sk
SS m b.p. 2sk
SS m b.p. 2sk
Obj.č.
(Part no.)
f613118
f613118 Cu
f613118 A2
D
(mm)
Ø 8-10
Ø 8-10
Ø 8-10
Hmotnosť
(Weight) kg
0,11
0,13
0,10
b.p. 2sk = bez príložky, s 2 skrutkami / with 2 bolts, without middle plate
PRIPOJOVACIA SVORKA PRE PRIPOJENIE ODKVAPOVÝCH ŽĽABOV
CONNECTING CLAMP FOR GUTTERS
Materiál
(Material)
Fe/Zn
Meď (Cu)
Nerez (StSt)
Hliník (Al)
Označenie
(Code)
SO
SO
SO
SO
Obj.č.
(Part no.)
f613312
f613312 Cu
f613312 A2
f613312 Al
D
(mm)
Ø 8-10
Ø 8-10
Ø 8-10
Ø 8-10
Hmotnosť
(Weight) kg
0,29
0,35
0,28
0,17
21
F
ODBOČOVACIA SPOJOVACIA SVORKA
DEFLECTING CONNECTING CLAMP
Meď (Cu)
Nerez (StSt)
SR 01
SR 02 (M6)
SR 02 (M8)
SR 02 (M8)s podl
SR 01
SR 02 (M6)
SR 02 (M8)
SR 02 (M8)s podl
SR 01
SR 02 (M6)
SR 02 (M8)
SR 02 (M8)s podl
Obj.č.
(Part no.)
f616111
f616112
f616122
f616123
f616111 Cu
f616112 Cu
f616122 Cu
f616123 Cu
f616111 A2
f616112 A2
f616122 A2
f616123 A2
A
(mm)
B
(mm)
45
55
55
55
45
55
55
55
45
55
55
55
28
38
38
38
28
38
38
38
28
38
38
38
Hmotnosť
(Weight) kg
0,16
0,18
0,22
0,22
0,17
0,22
0,25
0,26
0,15
0,17
0,21
0,21
UZEMŇOVACIA SVORKA
EARTHING CLAMP
Materiál
(Material)
Fe/Zn
Meď (Cu)
Nerez (StSt)
10
Označenie
(Code)
Obj.č.
(Part no.)
D
(mm)
Hmotnosť
(Weight) kg
SR 03 A
SR 03 A
SR 03 A
f616211
f616211 Cu
f616211 A2
Ø 8-10
Ø 8-10
Ø 8-10
0,21
0,23
0,20
Obj.č.
(Part no.)
f616212
f616212 Cu
f616212 A2
f616212 Al
D
(mm)
Hmotnosť
(Weight) kg
0,20
0,22
0,19
0,10
UZEMŇOVACIA SVORKA
EARTHING CLAMP
Materiál
(Material)
Fe/Zn
Meď (Cu)
Nerez (StSt)
Hliník (Al)
Označenie
(Code)
SR 03 B
SR 03 B
SR 03 B
SR 03 B
Ø 8-10
Ø 8-10
Ø 8-10
Ø 8-10
UZEMŇOVACIA SVORKA
EARTHING CLAMP
Materiál
(Material)
Fe/Zn
Označenie
(Code)
SR 03 C
Obj.č.
(Part no.)
f616213
D
(mm)
Ø 8-10
Hmotnosť
(Weight) kg
0,21
s mosadznými maticami / with brass bolts
UZEMŇOVACIA SVORKA
EARTHING CLAMP
Materiál
(Material)
Fe/Zn
Nerez (StSt)
Označenie
(Code)
SR 03 D
SR 03 D
Obj.č.
(Part no.)
f616214
f616214 A2
D
(mm)
Ø 8-10
Ø 8-10
Hmotnosť
(Weight) kg
0,13
0,12
UZEMŇOVACIA SVORKA
EARTHING CLAMP
Materiál
(Material)
Fe/Zn
Meď (Cu)
Nerez (StSt)
Hliník (Al)
22
Označenie
(Code)
SR 03 E
SR 03 E
SR 03 E
SR 03 E
Obj.č.
(Part no.)
f616215
f616215 Cu
f616215 A2
f616215 Al
D
(mm)
Ø 8-10
Ø 8-10
Ø 8-10
Ø 8-10
Hmotnosť
(Weight) kg
0,13
0,15
0,13
0,07
10
3,50
R12
R0
,20
31
45
59
80
35
°
SVOR KY / C LAM PS
Fe/Zn
Označenie
(Code)
10
30
45
Materiál
(Material)
F
UZEMŇOVACIA SVORKA
EARTHING CLAMP
Materiál
(Material)
SR 03 E s Ms
Obj.č.
(Part no.)
f616216
D
(mm)
Ø 8-10
Hmotnosť
(Weight) kg
0,14
SVOR KY / C LAM PS
Fe/Zn
Označenie
(Code)
Ms - s mosadznými maticami / with brass bolts
SPOJOVACIA SVORKA
CONNECTING CLAMP
Materiál
(Material)
Označenie
(Code)
Fe/Zn
SM 8
SM10
SM 8
SM10
Nerez (StSt)
Obj.č.
(Part no.)
f613116
f613117
f613116 A2
f613117 A2
D
(mm)
Ø8
Ø 10
Ø8
Ø 10
Hmotnosť
(Weight) kg
0,08
0,09
0,08
0,08
UNIVERZÁLNA SVORKA
UNIVERSAL CLAMP
Materiál
(Material)
Označenie
(Code)
Fe/Zn
Meď (Cu)
Nerez (StSt)
SU
SU
SU
Obj.č.
(Part no.)
f613113
f613113 Cu
f613113 A2
D
(mm)
Ø 8-10
Ø 8-10
Ø 8-10
Hmotnosť
(Weight) kg
0,17
0,19
0,16
UNIVERZÁLNA SVORKA
UNIVERSAL CLAMP
Materiál
(Material)
Označenie
(Code)
Fe/Zn
Meď (Cu)
Nerez (StSt)
SUA
SUA
SUA
Obj.č.
(Part no.)
f613114
f613114 Cu
f613114 A2
D
(mm)
Ø 8-10
Ø 8-10
Ø 8-10
Hmotnosť
(Weight) kg
0,12
0,14
0,12
UNIVERZÁLNA SVORKA
UNIVERSAL CLAMP
Materiál
(Material)
Fe/Zn
Meď (Cu)
Nerez (StSt)
Označenie
(Code)
SUB
SUB malá
SUB
SUB malá
SUB
SUB malá
Obj.č.
(Part no.)
f613115
f613125
f613115 Cu
f613125 Cu
f613115 A2
f613125 A2
A
(mm)
B
(mm)
M
(mm)
42
35
42
35
42
35
42
35
42
35
42
35
10
8
10
8
10
8
Hmotnosť
(Weight) kg
0,12
0,07
0,14
0,08
0,11
0,07
Novinka / New
Fe/Zn
6
Označenie
(Code)
Obj.č.
(Part no.)
D
(mm)
Hmotnosť
(Weight) kg
SUS
f613120
Ø 16-48
0,11
48
Novinka / New
SUS s príložkami
Ø 16-48
R5
55
6
Hmotnosť
(Weight) kg
0,15
92
D
(mm)
5
Obj.č.
(Part no.)
f613121
M10
48
33
30
Fe/Zn
Označenie
(Code)
10
58
88
STRMEŇOVÁ SVORKA S PRÍLOŽKAMI (NA BETÓNOVÉ VÝSTUŽE)
U-CLAMP TERMINAL WITH 2 CLAMPING FRAMES
Materiál
(Material)
M10
30
Materiál
(Material)
R5
STRMEŇOVÁ SVORKA (NA BETÓNOVÉ VÝSTUŽE)
U-CLAMP TERMINAL (FOR FIXING TO CONCRETE
STEEL REINFORCEMENTS)
58
88
23
F
SVORKA UNIVERZÁLNA POTRUBNÁ BEZ PÁSIKA
UNIVERSAL PIPE CLAMP WITHOUT STRIP
Materiál
(Material)
SVOR KY / C LAM PS
Fe/Zn
Meď (Cu)
Nerez (StSt)
Označenie
(Code)
SUP bez pásika
SUP bez pásika
SUP bez pásika
Obj.č.
(Part no.)
f615110
f615110 Cu
f615110 A2
D
(mm)
Ø 8-10
Ø 8-10
Ø 8-10
Hmotnosť
(Weight) kg
0,125
0,100
0,090
PÁSIK K UNIVERZÁLNEJ SVORKE POTRUBNEJ
STRIP FOR UNIVERSAL PIPE CLAMP
pásik nerezový A2 0,5m
pásik nerezový A2 1,0m
Obj.č.
(Part no.)
f615111
f615111/1
L
(mm)
0,5 m
1m
Hmotnosť
(Weight) kg
0,03
0,06
120
Nerez (StSt)
Označenie
(Code)
80-
Materiál
(Material)
DIAGONÁLNA KRÍŽOVÁ SVORKA
DIAGONAL CROSS CLAMP
Materiál
(Material)
Fe/Zn
Nerez (StSt)
Označenie
(Code)
DKS 01
DKS 01
Obj.č.
(Part no.)
f612111
f612111 A2
D
(mm)
Ø 8-10
Ø 8-10
Hmotnosť
(Weight) kg
0,24
0,23
DIAGONÁLNA KRÍŽOVÁ SVORKA
DIAGONAL CROSS CLAMP
Materiál
(Material)
Fe/Zn
Nerez (StSt)
Označenie
(Code)
DKS 02
DKS 02
Obj.č.
(Part no.)
f612112
f612112 A2
D
(mm)
Ø 8-10
Ø 8-10
Hmotnosť
(Weight) kg
0,32
0,30
DIAGONÁLNA KRÍŽOVÁ SVORKA
DIAGONAL CROSS CLAMP
Materiál
(Material)
Fe/Zn
Nerez (StSt)
Označenie
(Code)
Obj.č.
(Part no.)
f612113
f612113 A2
Hmotnosť
(Weight) kg
0,24
0,23
Označenie
(Code)
Obj.č.
(Part no.)
Hmotnosť
(Weight) kg
RS 1
RS 1
f612114
f612114 A2
0,16
0,16
Obj.č.
(Part no.)
f612115
f612115 A2
Hmotnosť
(Weight) kg
0,14
0,13
Obj.č.
(Part no.)
f612116
f612116 A2
Hmotnosť
(Weight) kg
0,13
0,12
DKS 03
DKS 03
ROZPOJOVACIA SVORKA
DISCONNECTING CLAMP
8-
10
Fe/Zn
Nerez (StSt)
81
0
Materiál
(Material)
ROZPOJOVACIA SVORKA
DISCONNECTING CLAMP
Materiál
(Material)
0
RS 2
RS 2
8-1
Fe/Zn
Nerez (StSt)
Označenie
(Code)
Materiál
(Material)
Fe/Zn
Nerez (StSt)
24
Označenie
(Code)
RS 3
RS 3
8-1
0
ROZPOJOVACIA SVORKA
DISCONNECTING CLAMP
8-
10
F
SVORKA NA POTRUBIE
CONNECTING CLAMP FOR PIPELINE
Materiál
(Material)
Nerez (StSt)
D
("")
D
(mm)
A
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
Hmotnosť
(Weight) kg
ST 01
ST 02
ST 03
ST 04
ST 05
ST 06
ST 07
ST 08
ST 09
ST 01
ST 02
ST 03
ST 04
ST 05
ST 06
ST 07
ST 08
ST 09
ST 01
ST 02
ST 03
ST 04
ST 05
ST 06
ST 07
ST 08
ST 09
f615101
f615102
f615103
f615104
f615105
f615106
f615107
f615108
f615109
f615101 Cu
f615102 Cu
f615103 Cu
f615104 Cu
f615105 Cu
f615106 Cu
f615107 Cu
f615108 Cu
f615109 Cu
f615101 A2
f615102 A2
f615103 A2
f615104 A2
f615105 A2
f615106 A2
f615107 A2
f615108 A2
f615109 A2
1/2"
3/4"
1"
11/4"
11/2"
2"
21/2"
3"
4"
1/2"
3/4"
1"
11/4"
11/2"
2"
21/2"
3"
4"
1/2"
3/4"
1"
11/4"
11/2"
2"
21/2"
3"
4"
21
26,5
33
42
48
60
75
88
113
21
26,5
33
42
48
60
75
88
113
21
26,5
33
42
48
60
75
88
113
104
112
137
149
155
189
207
219
250
104
112
137
149
155
189
207
219
250
104
112
137
149
155
189
207
219
250
50
58
72
84
90
112
130
142
175
50
58
72
84
90
112
130
142
175
50
58
72
84
90
112
130
142
175
30
30
35
35
35
42
42
42
42
30
30
35
35
35
42
42
42
42
30
30
35
35
35
42
42
42
42
40
44
53,5
59.5
62,5
77
86
92
92
40
44
53,5
59.5
62,5
77
86
92
92
40
44
53,5
59.5
62,5
77
86
92
92
0,27
0,29
0,35
0,39
0,40
0,44
0,48
0,53
0,62
0,27
0,29
0,36
0,40
0,41
0,44
0,48
0,54
0,62
0,25
0,26
0,32
0,36
0,37
0,39
0,43
0,48
0,55
F
E
30
Meď (Cu)
Obj.č.
(Part no.)
SVOR KY / C LAM PS
Fe/Zn
Označenie
(Code)
Ø 8-10
A
G
SVORKA NA ODKVAPOVÉ POTRUBIE
CONNECTING CLAMP FOR DOWNPIPES
Materiál
(Material)
Fe/Zn
Meď (Cu)
Nerez (StSt)
Označenie
(Code)
ST 10
ST 11
ST 10
ST 11
ST 10
ST 11
Obj.č.
(Part no.)
f615215
f615225
f615215 Cu
f615225 Cu
f615215 A2
f615225 A2
D
(mm)
D1
(mm)
50 - 150
160 - 250
50 - 150
160 - 250
50 - 150
160 - 250
8 - 10
8 - 10
8 - 10
8 - 10
8 - 10
8 - 10
Hmotnosť
(Weight) kg
0,60
0,84
0,59
0,98
0,47
0,79
SVORKA K UZEMŇOVACEJ TYČI Ø20
CLAMP FOR EARTHING ROD Ø20
Materiál
(Material)
Mosadz / Brass
Označenie
(Code)
S2F
Obj.č.
(Part no.)
f000190
L1
(mm)
L2
(mm)
40,0
45,5
25
G
U Z EM Ň OVAC IA SÚ ST AVA / EAR T H T ERM INATION SYSTEM
UZEMŇOVACIA SÚSTAVA
EARTH TERMINATION SYSTEM
• Materiál: oceľ S 235 - žiarovo pozinkovaná (Fe/Zn);
nerez - akosť 1.4301 (304 / A2); na požiadanie 1.4401
(316 / A4)
• Použitie: zvedenie a rozptýlenie bleskového prúdu do
zeme
• Material: steel S235 - hot-dip galvanized (Fe/Zn);
Stainless steel - grade 1.4301 (304 / A2), on demand
1.4401 (316 / A4),
• Use: for diffusing the lightning current into
the ground
UZEMŇOVACIA TYČ
EARTHING ROD
Materiál
(Material)
Označenie
(Code)
Obj.č.
(Part no.)
f712111
f712112
f712113
f712111 A2
f712112 A2
f712113 A2
ZT 1m
ZT 1,5m
ZT 2m
ZT 1m
ZT 1,5m
ZT 2m
Fe/Zn
Nerez (StSt)
L
(mm)
D
(mm)
1000
1500
2000
1000
1500
2000
Ø25
Ø25
Ø25
Ø25
Ø25
Ø25
Obj.č.
(Part no.)
f712132
f712133
f712134
L
(mm)
Hmotnosť
(Weight) kg
3,93
5,78
7,93
3,80
5,60
7,65
L
D
UZEMŇOVACIA TYČ
EARTHING ROD
Materiál
(Material)
Označenie
(Code)
ZT 1m X profil
ZT 1,5m X profil
ZT 2m X profil
Fe/Zn
1000
1500
2000
Hmotnosť
(Weight) kg
2,61
3,97
5,20
L
UZEMŇOVACIA TYČ NADSTAVOVACIA
EARTHING ROD OF PARTS
Materiál
(Material)
Fe/Zn
Označenie
(Code)
ZT 1 d.Ø 20, 2m
ZT SDv Ø20, 2m
ZT PDv Ø20, 2m
ZT HDv Ø20, 2m
ZT 1 d.Ø 25, 1,5m
ZT SDv Ø25, 1,5m
ZT PDv Ø25, 1,5m
ZT HDv Ø25, 1,5m
ZT 1 d.Ø 25, 2m
ZT SDv Ø25, 2m
ZT PDv Ø25, 2m
ZT HDv Ø25, 2m
ZT prieb. Ø20, 1,5m
ZT prieb. Ø20, 2m
ZT prieb. Ø25, 1,5m
ZT prieb. Ø25, 2m
Obj.č.
(Part no.)
f712121
f712125
f712126
f712127
f712140
f712144
f712145
f712146
f712150
f712154
f712155
f712156
f712115/1
f712115
f712114/1
f712114
L
(mm)
D
(mm)
2000,00
2000,00
2000,00
2000,00
1500,00
1500,00
1500,00
1500,00
2000,00
2000,00
2000,00
2000,00
1500,00
2000,00
1500,00
2000,00
Ø 20
Ø 20
Ø 20
Ø 20
Ø 25
Ø 25
Ø 25
Ø 25
Ø 25
Ø 25
Ø 25
Ø 25
Ø 20
Ø 20
Ø 25
Ø 25
Hmotnosť
(Weight) kg
5,13
5,10
5,10
5,10
5,89
5,88
5,88
5,88
5,89
5,88
5,88
5,88
3,90
5,20
6,04
8,05
ZT 1d
Varianty - uzemňovacie tyče nadstavovacie:
ZT 1d
ZT 2d = ZT SDv + ZT HDv
ZT 3d = ZT SDv + ZT PDv + ZT HDv
ZT 2d
ZT 3d
L
55
L
D
120
ZT PDv
100
ZT HDv
26
30
L1
4
55
L
D
ZT SDv
D
G
UZEMŇOVACIA PROFILOVÁ TYČ
PROFILE EARTHING ROD
Označenie
(Code)
Fe/Zn
ZPT 1m
ZPT 1,5m
ZPT 2m
Obj.č.
(Part no.)
f712032
f712033
f712034
L1
(mm)
L2
(mm)
1000
1500
2000
820
1320
1820
Hmotnosť
(Weight) kg
2,33
3,39
4,44
U Z EM Ň OVAC IA SÚ ST AVA / EAR T H T ERM INATION SYSTEM
Materiál
(Material)
UZEMŇOVACIA PROFILOVÁ TYČ S DRÔTOM
PROFILE EARTHING ROD WITH WIRE
Materiál
(Material)
Fe/Zn
Označenie
(Code)
ZPT 2m s drôt. 10
Obj.č.
(Part no.)
f712036
L
(mm)
2000
Hmotnosť
(Weight) kg
5,11
UZEMŇOVACIA PRIEBEŽNÁ PROFILOVÁ TYČ
PROFILE EARTHING ROD
Materiál
(Material)
Označenie
(Code)
Fe/Zn
p. = priebežná
ZPT 1,5 m p.
Obj.č.
(Part no.)
f712035
L
(mm)
1500
Hmotnosť
(Weight) kg
3,61
UZEMŇOVACIA TRUBKOVÁ TYČ
TUBULAR EARTHING ROD
Materiál
(Material)
Fe/Zn
Označenie
(Code)
ZTT
ZTT
ZTT
Obj.č.
(Part no.)
f712161
f712162
f712163
L
(mm)
D
(mm)
1000
1500
2000
Ø 25
Ø 25
Ø 25
Hmotnosť
(Weight) kg
1,08
1,63
2,18
L
HROT A ZÁTKA K UZEMŇOVACEJ TRUBKOVEJ TYČI
TIP AND PLUG FOR TUBULAR EARTHING ROD
1000
1500
2000
Hmotnosť
(Weight) kg
1,27
1,84
2,38
20°
20°
22,5
21
15 4,5
45°
Ø21,3
Ø25,3
4,5
Ø25,3
L
(mm)
75°
ZTT s hrotom a zátkou
ZTT s hrotom a zátkou
ZTT s hrotom a zátkou
Obj.č.
(Part no.)
f712164
f712165
f712166
25°
Fe/Zn
Označenie
(Code)
Ø21,3
Materiál
(Material)
15
46
L
UZEMŇOVACIA DOSKA S PRIVARENOU PÁSKOU
EARTHING PLATE WITH WELDED STRIP
Materiál
(Material)
Fe/Zn
Označenie
(Code)
ZD 01 s páskou
Obj.č.
(Part no.)
f711125
L
(mm)
D
(mm)
2000
250
L
(mm)
D
(mm)
2000
2000
2000
250
250
250
Hmotnosť
(Weight) kg
17,27
Fe/Zn
Meď
Nerez
ZD 01 bez pásky
ZD 01 bez pásky
ZD 01 bez pásky
Hmotnosť
(Weight) kg
11,29
0,08
10,63
80
Obj.č.
(Part no.)
f711126
f711126 Cu
f711126 A2
L
Označenie
(Code)
4x M8x30
Materiál
(Material)
1000
UZEMŇOVACIA DOSKA BEZ PÁSKY
EARTHING PLATE WITHOUT STRIP
2,5
D
27
G
UZEMŇOVACIA DOSKA S PRÍLOŽKAMI
EARTHING PLATE WITH CLEATS
Materiál
(Material)
Fe/Zn
Nerez (StSt)
Označenie
(Code)
Obj.č.
(Part no.)
f711250
f711250 A2
ZD 02
ZD 02
L
(mm)
D
(mm)
1000
1000
500
500
Hmotnosť
(Weight) kg
11,20
10,54
UZEMŇOVACIA PÁSKA
EARTHING STRIP
Označenie
(Code)
Obj.č.
(Part no.)
Fe/Zn
Páska
Páska
Páska
Páska
Páska
Páska
Páska
Páska A2
Páska A4
t195203
t195253
t195335
t195304
t195404
t195505
t195605
m62346
m62370
Nerez (StSt)
H
Rozmer
(Dimensions)
AxB
20x3
25x3
30x3,5
30x4
40x4
50x5
60x5
30x3,5
30x3,5
Hmotnosť
(Weight)
1m/1kg
0,48
0,58
0,83
0,95
1,33
2,08
2,50
0,84
0,84
Dĺžka
(Length)
1kg/1m
2,08
1,66
1,21
1,05
0,75
0,48
0,40
1,19
1,19
B
A
Materiál
(Material)
ZVODY / D OW N C ON DU C T OR S
ZVODY
DOWN CONDUCTORS
• Materiál: oceľ S 235 - žiarovo pozinkovaná (Fe/Zn);
meď E-Cu 57F25; akosť 1.4301 (304 / A2);
na požiadanie 1.4401 (316 / A4); hliník - zliatina AlMgSi
• Použitie: zvedenie bleskového prúdu bezpečne do
zeme
• Material: steel S235 - hot-dip galvanized (Fe/Zn);
Copper - E-Cu 57F25; Stainless steel - grade 1.4301 (304 /
A2), on demand 1.4401 (316 / A4), Aluminium - AlMgSi
• Use: for passing the lightning current safely to the
ground
BLESKOZVODOVÝ DRÔT
ROUND WIRE DOWN CONDUCTOR
Materiál
(Material)
Fe/Zn
Meď (Cu)
Nerez (StSt)
Hliník (AlMgSi)
Označenie
(Code)
Obj.č.
(Part no.)
Rozmer
(Dimensions)
Hmotnosť
(Weight)
1m/1kg
Drôt
Drôt
Drôt
Drôt
Drôt
Drôt
t195008
t195010
t195008 Cu
m62122
m62123
t195008 Al
8
10
8
8
10
8
0,40
0,62
0,45
0,40
0,62
0,14
Označenie
(Code)
Obj.č.
(Part no.)
Rozmer
(Dimensions)
Hmotnosť
(Weight)
1m/1kg
Lano
Lano
Lano
t195011
t195012
t195013
35
50
70
0,402
0,280
0,617
Dĺžka
(Length)
1kg/1m
2,50
1,61
2,22
2,50
1,62
7,41
D
LANÁ
ROPES
Materiál
(Material)
Fe/Zn
Dĺžka
(Length)
1kg/1m
2,50
3,75
1,62
detail prierezu
28
DOPLNKY
I
ACCESSORIES
D OPLN KY / AC C ESSOR IES
DRŽIAK ELEKTRICKEJ SKRINKY
HOLDER OF ELECTRIC CASE
Materiál
(Material)
Fe/Zn
Označenie
(Code)
SIL 1
SIL2
Obj.č.
(Part no.)
f211560
f211561
Hmotnosť
(Weight) kg
1,11
2,23
ROVNAČKA DRÔTU
WIRE - STRAIGHTENING MACHINE
Materiál
(Material)
Nerez (StSt)
Označenie
(Code)
Rovnačka drôtu
• Jednoduchá ručná manipulácia
• Vhodné pre drôt s priemerom
8-10 mm
• 5 vyrovnávacích kladiek
Obj.č.
(Part no.)
t195100
Hmotnosť
(Weight) kg
5,80
• Simple hand manipulation
• Applicable for wires with diameter
of 8-10 mm
• 5 balancing rollers
TESNIACI SET NA PLECHOVÉ STRECHY
CALKING SET FOR TIN ROOFS
Materiál
(Material)
Označenie
(Code)
Nerez (StSt)
Tesniaci set
Obj.č.
(Part no.)
t000055
Hmotnosť
(Weight) kg
0,05
ČÍSLO NA OZNAČENIE ZVODU 0-9, ZEM (NEREZ)
NUMBER FOR DOWN CONDUCTOR IDENTIFICATION 0-9,
EARTH (STAINLESS STEEL)
Materiál
(Material)
Nerez (StSt)
Označenie
(Code)
Obj.č.
(Part no.)
f711124
Hmotnosť
(Weight) kg
0,02
Označenie
(Code)
Obj.č.
(Part no.)
Hmotnosť
(Weight) kg
Sádra
Sádra
Sádra
Sádra
Sádra
Sádra
t000073
t000074
t000075
t000076
t000077
t000078
1,00
5,00
30,00
1,00
5,00
30,00
Číslo na Označenie
(Code) zvodu (0-9)
SÁDRA
GYPSUM
Farba
(Color)
šedá/ grey
biela / white
Novinka / New
29
PR VKY OD D IALEN ÉH O BLESKOZ VOD U / ISOLATED LIGHTNING PROTECT ION SYS T EM S
ODDIALENÉ
BLESKOZVODY
ISOLATED LIGHTNING
PROTECTION SYSTEMS
Oddialené (izolované) bleskozvody sa montujú s cieľom
minimalizovať účinky bleskových prúdov na inžinierske
siete v chránenej budove. Pomocou sústavy kotevných
prvkov a plastových izolátorov (izolujúcich tyčí) sa
montujú zvody oddialené od chránenej stavby a jej
vodivých častí. Oddialenie zároveň zabráni
nebezpečným iskreniam medzi bleskozvodom a stavbou.
Optimálne je používať kovové vodiče s vysokonapäťovou
izoláciou. Izolujúce tyče sa vyrábajú v dĺžkach podľa
požiadaviek projektu. Pri realizácii bleskozvodovej
sústavy je možné použiť aj niektoré prvky klasického
bleskozvodu.
Isolated lightning protection systems are used in order to
minimise the impact of the lightning strikes on the networks (electricity, telephone, TV, internet, ...) within the
buildings. With the help of various holders and plastic
spacing rods, downconductors are mounted in the safe
distance from the building and its conducting parts. This
distance also avoids the flashovers between components
of the external lightning protection system and conductive
internal system components (electrical installation, piping,
etc.). Optimal solution is to use isolated conductors with
HV isolation. Spacing bars are delivered in various
lengths according to the project requirements. When
designing the isolated LPS, it is possible to use also
some parts of classical LPS – clamps, holders, rods, etc.
STENOVÁ KOTVA K ODDIALENÉMU BLESKOZVODU
WALL HOLDER FOR ISLOLATED LPS
Materiál
(Material)
Fe/Zn
Označenie
(Code)
Držiak FR OB
Obj.č.
(Part no.)
f615121
D
(mm)
65x65
Hmotnosť
(Weight) kg
0,18
IZOLUJÚCA TYČ Ø16
SPACING ROD Ø16
Materiál
(Material)
Označenie
(Code)
Sklolaminát
Izolujúca tyč
(GRP)*
Izolujúca tyč
(GRP)* Glass-fibre reinforced plastic
Obj.č.
(Part no.)
d90-1-136
d90-1-121
D
(mm)
L
(mm)
Ø 16
Ø 16
500
1000
Hmotnosť
(Weight) kg
0,20
0,40
DRŽIAK ZVODOVÉHO DRÔTU K ODDIALENEMÉMU BLESKOZVODU
WIRE CONDUCTOR HOLDER FOR ISOLATED LPS
Materiál
(Material)
Fe/Zn
Označenie
(Code)
RS 3 OB
Obj.č.
(Part no.)
f612117
D
(mm)
Ø 8-10
Hmotnosť
(Weight) kg
0,20
DRŽIAK ZACHYTÁVACEJ TYČE K ODDIALNÉMU BLESKOZVODU
INTERCEPTION ROD HOLDER FOR ISOLATED LPS
Materiál
(Material)
Označenie
(Code)
Fe/Zn
SJ 01m OB
SJ 02m OB
Obj.č.
(Part no.)
f611126
f611126
D
(mm)
Ø18
Ø25
Hmotnosť
(Weight) kg
0,17
0,22
DRŽIAK ZVODOVÉHO DRÔTU K ODDIALENEMÉMU BLESKOZVODU
WIRE CONDUCTOR HOLDER FOR ISOLATED LPS
Materiál
(Material)
Fe/Zn
30
Označenie
(Code)
SR 03 E OB
Obj.č.
(Part no.)
f616217
D
(mm)
Ø 8-10
Hmotnosť
(Weight) kg
0,16
PR VKY OD D IALEN ÉH O BLESKOZ VOD U / ISOLATED LIGHTNING PROTECT ION SYS T EM S
DRŽIAK NA POTRUBIE K ODDIALENÉMU BLESKOZVODU
PIPELINE HOLDER FOR ISOLATED LPS
Materiál
Označenie
(Material)
Obj.č.
(Part no.)
f615114
f615115
f615116
(Code)
ST04 OB
ST05 OB
ST06 OB
Fe/Zn
D
(mm)
Ø42,25
Ø48
Ø60
Hmotnosť
(Weight) kg
0,30
0,31
0,32
PEVNÁ TROJNOŽKA K ODDIALENÉMU BLESKOZVODU
FIXED TRIPOD FOR ISOLATED LPS
Materiál
(Material)
Označenie
(Code)
Fe/Zn
Obj.č.
(Part no.)
f000159/1
Trojnožka k OB
D
(mm)
Ø60
Hmotnosť
(Weight) kg
8,00
Pre zachytávaciu tyč dĺžky max 5,5 m / For interception rod of max height 5,5 m
SKLADACIA TROJNOŽKA K ODDIALENÉMU BLESKOZVODU
S BETÓNOVÝMI PODSTAVCAMI
FOLDABLE TRIPOD FOR ISOLATED LPS WITH CONCRETE BASES
Fe/Zn + betón
Fe/Zn + Concrete
Označenie
(Code)
Obj.č.
(Part no.)
D
(mm)
Hmotnosť
(Weight) kg
Trojnožka k OB
s bet.podstavcami
f000053/1
Ø60
59,00
D
1000
Materiál
(Material)
Pre zachytávaciu tyč dĺžky max 5,5 m / For interception rod of max height 5,5 m
963
1300
PODSTAVEC K ZACHYTÁVACEJ TYČI JP A OB
BASE FOR INTERCEPTION ROD AND ISOLATED LPS
Materiál
Označenie
(Material)
Fe/Zn + betón
Fe/Zn + Concrete
Obj.č.
(Part no.)
f615122
f615123
(Code)
betónový podst. k JP a OB
betónový podst. k JP a OB
D
(mm)
350x350
900x380
Hmotnosť
(Weight) kg
14,00
35,00
900x380
Pre zachytávaciu tyč dĺžky max 3 m / For interception rod of max height 3 m
SAMOSTATNE STOJACI STOŽIAR
SELF-SUPPORTING INTERCEPTION ROD
Materiál
(Material)
Označenie
(Code)
Fe/Zn + B./C.*
podstavec k OB
Nerez (StSt)
nadstavovacia tyč L1
Hliník (Al)
nadstavovacia tyč L2
Hliník (Al)
nadstavovacia tyč L3
Obj.č.
(Part no.)
f000179
f000184
f000180
f000181
f00182
f00183
L3
D
(mm)
L
(mm)
770x715
28x5
Ø 16
2000
1000
2000
1000
2000
Ø 10
350x350
Hmotnosť
(Weight) kg
65,00
5,70
0,55
1,10
0,21
4,42
L2
L1
B./C.* - Betón / Concrete
29
SVORKA UNIVERZÁLNA POTRUBNÁ BEZ PÁSIKA
UNIVERSAL PIPE CLAMP WITHOUT STRIP
Materiál
(Material)
Fe/Zn
Označenie
(Code)
SUP OB bez pásika
Obj.č.
(Part no.)
f615112
D
(mm)
Ø 8-10
Hmotnosť
(Weight) kg
0,13
M6x12
M8x25
Nerez (StSt)
Označenie
(Code)
pásik nerezový A2 0,5m
pásik nerezový A2 1,0m
Obj.č.
(Part no.)
f615111
f615111/1
D
(mm)
0,5 m
1m
Hmotnosť
(Weight) kg
0,03
0,06
80-
Materiál
(Material)
120
PÁSIK K UNIVERZÁLNEJ SVORKE POTRUBNEJ
STRIP FOR UNIVERSAL PIPE CLAMP
31
PR VKY OD D IALEN ÉH O BLESKOZ VOD U / ISOLATED LIGHTNING PROTECT ION SYS T EM S
ZEMNÝ VRUT
GROUND SCREW
Fe/Zn
Označenie
(Code)
ZV
Obj.č.
(Part no.)
f713001
f713002
f713003
f713004
f713005
L
(mm)
Obj.č.
(Part no.)
f312632
f312633
f312634
f312638
D
(mm)
1000
1200
1400
1600
1800
Hmotnosť
(Weight) kg
6,20
7,56
8,76
9,96
11,16
L
77
Materiál
(Material)
PODPERY PRE IZOLUJÚCU TYČ
SUPPORTS FOR SPACING ROD
Materiál
(Material)
Označenie
(Code)
Fe/Zn
PV 17 OB
PV 17-1 OB
PV 17-2 OB
PV 17-6 OB
100
120
140
180
Hmotnosť
(Weight) kg
0,90
0,90
0,90
0,90
PV 17-1 OB, PV 17-2 OB
PV 17 OB, PV 17-6 OB
DRŽIAKY ZACHYTÁVACEJ TYČE
INTERCEPTION ROD HOLDERS
DRŽIAKY IZOLUJÚCEJ TYČE
SPACING ROD HOLDERS
32
AKT ÍVN E BLESKOZ VOD Y / EAR LY ST R EAM ER EM ISSION LIGHTNING CO N DUC TO R S
AKTÍVNY BLESKOZVOD
Active 1D
VČASNÁ EMISIA VÝBOJA
PRINCÍP A FUNGOVANIE
Iniciačný predstih bleskozvodu ACTIV 1D sa
dosahuje pomocou zariadenia nazývaného „impulzné
zariadenie“. Jeho princíp spočíva v zadržiavaní
elektrostatickej energie prítomnej v atmosfére pri
príchode búrkového mraku a v uvoľnení iniciácie
vzostupného výboja v pravý čas.
Integrovaný senzor, merajúci hodnotu elektrického
poľa uvedie počas búrkovej aktivity do činnosti
impulzné zariadenie pre včasnú emisiu výboja.
Zároveň vyvolá otočenie polarity hlavy bleskozvodu,
čím vytvorí náhle zosilnenie elektrického poľa na jeho
vrchole.
EARLY STREAMER
EMISSION LIGHTNING
CONDUCTOR
Active 1D
EARLY STREAMER EMISSION
PRINCIPLE & OPERATING
The ACTIVE 1D's early emission is obtained by
a device named "impulse device". Its principle is
based on storing the electrostatic energy present in
the Atmosphere at a stormy cloud approach, and
releasing of the the ascending discharge excitation
at right time.
Integrated sensor, measuring the electrostatatic field
value, initiates impulse device to create the discharge
early emission.
It also causes the polarity inversion of the lightning
conductor head, creating the sudden amplification of
the electrical field on its tip.
33
AKT ÍVN E BLESKOZ VOD Y / EAR LY ST R EAM ER EM ISSION LIGHTNING CO N DUC TO R S
VLASTNOSTI BLESKOZVODU ACTIVE 1D
• spracováva energetickú informáciu zo svojho okolia,
•
autonómny a čistý zdroj energie: atmosférické elektrické pole,
•
zohľadňuje polaritu mraku,
•
polomer krivky hlavy je optimalizovaný, aby obmedzoval
•
ACTIVE 1D FEATURES
•
which has the capacity to become an ascending leader,
•
Autonomous and clean energy source: Atmospheric electrical
field,
korónový efekt a zabezpečoval iniciačné zariadenie,
•
Cloud polarity consideration,
záruka funkčnosti pri akýchkoľvek atmosférických
•
Head curve radius optimized to reduce the Corona effect and
podmienkach,
•
Consider the energetic parameter to choose the streamer,
guarantee the excitation device,
vysoká odolnosť voči korózií vďaka 100% prevedeniu
•
Functioning warranty in any atmospheric condition,
z nehrdzavejúcej ocele kvality 304 L
•
High resistance to the corrosion thanks to its 100%
OCHRANNÝ PRIESTOR BLESKOZVODU ACTIVE 1D
Bleskozvod Active 1D so skorou emisiou výboja bol testovaný
v laboratórnych podmienkach v súlade so štandardným
protokolom NF C 17-102.
Tieto testy stanovili iniciačný predstih 12, 25 a 45 μs v porovnaní
s jednoduchým bleskozvodom.
manufacture in 304L stainless steel.
ACTIVE 1D RADIUS OF PROTECTION
The Early Streamer Emission (ESE) ACTIVE 1D lightning
conductor has been tested in laboratories in compliance with
NF C 17-102 standard protocol.
These tests have determined an excitation advance from 12, 25,
and 45 μs with regard to a simple rod.
34
LEPŠIA OCHRANA PRIESTORU
BETTER PROTECTION AREA
Oblasti ochrany ACTIVE 1D uvedené nižšie sú definované
The ACTIVE 1D radii of protection here below mentioned,
pre štyri úrovne ochrany Np (od I po IV) v závislosti od
are defined for the four Np levels of protection (from I to IV)
výšky h medzi vrcholom bleskozvodu a najvyšším bodom
depending on the height h between lightning conductor tip
chránenej konštrukcie.
and the structure highest point to protect.
T: iniciačný predstih pre Active 1D, T = 12, 25 a 45 μs
ΔT: Excitation Advance for the ACTIVE 1D, ΔT = 12, 25, 45 μs
SIZE OF PROTECTED ZONE
Polomer ochrany pre SAINT ELMO ACTIVE 1D je uvedený
Protection radii for Saint Elmo Actove 1D:
AKT ÍVN E BLESKOZ VOD Y / EAR LY ST R EAM ER EM ISSION LIGHTNING CO N DUC TO R S
VEĽKOSŤ CHRÁNENÉHO PRIESTORU
v nasledujúcej tabuľke
h(m)/Np
2
4
5
6
8
10
20
30
60
AFB 1012 1D
II
III
13
16
27
32
34
41
34
42
36
43
37
45
41
51
42
55
42
57
I
11
23
28
29
30
30
32
32
32
IV
19
37
46
48
50
52
60
65
72
I
17
34
42
43
43
44
45
45
45
AFB 1025 1D
II
III
20
23
40
46
49
57
49
58
50
59
51
61
54
65
55
68
55
70
Rp
= polomer ochrany pre uvažovanú výšku
h
= výška hrotu aktívneho bleskozvodu
meraná od horizontálnej roviny, ktorá
IV
26
52
65
66
67
69
75
80
85
Rp
I
25
51
63
63
64
64
65
65
65
AFB 1045 1D
II
III
28
32
57
65
71
81
71
81
72
82
72
83
74
86
75
89
75
90
IV
36
72
89
90
91
92
97
101
105
= Radius of protection with defined
height
h
= Height between the lightning conductor tip and the highest point to protect.
sa má chrániť
T
= predstih iniciácie
T
= Excitation Advance
Np
= stupeň ochrany LPS
Np
= Level of protection with different
severity levels (I to IV) determined by
40% = bezpečnostný koeficient v polomere
lightning risk assessment.
ochrany týkajúcej sa chránených miest
40% = Safety ratio for radius of protection
of protected points.
PONÚKANÉ MODELY BLESKOZVODOV ACTIVE 1D®
ACTIVE 1D RANGE PRODUCTS®
Model
DT (μs)
Model
DT (μs)
AFB10121D
12
AFB10121D
12
AFB10251D
25
AFB10251D
25
AFB10451D
45
AFB10451D
45
BALENIE
PACKAGING
Kompletný bleskozvod zabalený v kartónovej krabici
Complete lightning conductor conditioned in carton box.
Hmotnosť:
3,0 kg
Weight:
3,0 Kg
Rozmery:
430 x 110 x 110 mm
Dimensions:
430 x 110 x 110 mm
35
AKT ÍVN E BLESKOZ VOD Y / EAR LY ST R EAM ER EM ISSION LIGHTNING CO N DUC TO R S
AKTÍVNY BLESKOZVOD
Active 2D
PRINCÍP A FUNGOVANIE
Aktívny bleskozvod SAINT ELMO ACTIVE 2D patrí do
kategórie bleskozvodov so včasnou emisiou výboja. Počas
búrky je z hrotu bleskozvodu vysielaný smerom k oblohe
výboj, ktorý je schopný ovplyvniť alebo zmeniť dráhu
bleskového výboja smerujúceho z mraku smerom k zemi.
Zostupná a vzostupná vetva sa vzájomne spoja a prúd
z blesku je zvedený do zeme.
Energia potrebná pre vznik výboja je získavaná pomocou
solárnych článkov a veternej ružice z okolitého prostredia.
Aktívny bleskozvod SAINT ELMO ACTIVE 2D je preto
permanentne zásobovaný dôležitou energiou, ktorá mu
umožňuje podporovať šírenie vzostupného výboja. Počas
búrkovej aktivity integrovaný senzor merajúci hodnotu
elektrického poľa uvedie do činnosti impulzné zariadenie
pre včasnú emisiu výboja. Keď zostupný výboj vchádza do
ochrannej zóny bleskozvodu, meraný prúd prudko stúpne.
Akonáhle je tento prúd vyšší ako je bežná úroveň, napäťové
kapacitory uvoľňujú energiu potrebnú na šírenie
vzostupného výboja.
VLASTNOSTI BLESKOZVODU SAINT ELMO ACTIVE 2D
- spracováva energetickú informáciu zo svojho okolia
- zabezpečuje šírenie vzostupného výboja
- zdroj energie je samostatný a čistý (solárna a veterná energia)
- zohľadňuje polaritu oblaku
- tvar krivky záchytnej hlavy optimalizuje redukciu korona efektu
a chráni emisné zariadenie
- elektrické časti sú chránené pred vplyvmi počasia
- vysoká kvalita materiálov aj estetika
36
CHARACTERISTICS OF THE SAINT ELMO ACTIVE 2D LIGHT-
Active 2D
- Maintain the propagation of the tracer by discharge of the power
AKT ÍVN E BLESKOZ VOD Y / EAR LY ST R EAM ER EM ISSION LIGHTNING CO N DUC TO R S
EARLY STREAMER
EMISSION LIGHTNING
CONDUCTOR
NING CONDUCTOR
- Take in account the energetic information to choose the tracer
which can become an ascending tracer
device
- Source of energy autonomous and clean
PRINCIPLE & OPERATING
- Solar or wind energy for the „power device“
A first device, named „impulse device“ stores the
- Atmospheric electrical field for the „impulse device„
electrostatic energy present in the atmosphere at the
- Consider the cloud polarity
approach of a stormy cloud and releases the
- Radius of curve of the head optimize to reduce the corona effect
excitation of the ascending discharge at the right
time. A second device, named „power device“, collects and stores the wind and / or the solar energy in
several strong power capacitors. The Saint Elmo
and guarantee the excitation device
- Protection of the electrical part against the rain with a dimensioned flange
- High quality materials, esthetical
lightning conductor is in this way permanently
pre-loaded of an important energy which enables him
to support the propagation of the ascendant tracer.
Close to the storm activity, an integrated sensor
measuring the surrounding electric field value,
releases the impulse device like most of usual Early
Streamer Emission systems. Those lightning
Budovy / Buildings
conductors almost immediately reverse the polarity of
Obchodné centrá, kostoly, monumenty
Warehouses, churches, monuments
their head, Creating a sudden amplification of the
electrical field. The innovation of Saint Elmo Active2D
lightning conductor comes from the use of a second
integrated sensor which measures the intensity of the
electric discharge current, which is formed on the
lightning conductor’s head.
When the downward leader enters the protection area
of the lightning conductor, the measured current
strongly increases. As soon as this current is higher
Otvorené - vonkajšie priestory / Open–air installations
Štadióny, golfové ihriská, zábavné parky
Stadiums, golf courses, leisure parks
than the characteristic threshold, the power capacitors discharge and release the necessary energy for
the propagation of the leader.
In this last device, the lightning conductor’s head acts
as a capture device. Therefore, the head is electrically insulated from the ground.
Telekomunikácie / Telecommunications
Vysielače, antény
Hertzian relays, antennas
Priemysel / Industry
Rafinérie, čerpacie stanice
Refinneries, gas stations
37
AKT ÍVN E BLESKOZ VOD Y / EAR LY ST R EAM ER EM ISSION LIGHTNING CO N DUC TO R S
TESTS AND STANDARDS
TESTY A ŠTANDARDY
Bleskozvod SAINT ELMO ACTIVE 2D bol testovaný vo
The Saint Elmo Active2D lightning conductor was tested in the
vysokonapäťovom laboratóriu BAZET ( CEB ) podľa francúzskej
high voltage laboratory BAZET(CEB) in compliance with the NFC
normy NFC 17-102.
17 – 102 standard,and is subject to the tests campaign in situ.
Firma ZIN s.r.o., vlastní certifikát o skúške vyhradeného
technického zariadenia podľa vyhlášky č. 508/2009 Z. z.
APPLICATIONS OF SAINT ELMO ACTIVE 2D
- Industrial buildings
POUŽITIE BLESKOZVODU SAINT ELMO ACTIVE 2D
- Refinneries, gas stations, inflammable materials storages
Aktívne bleskozvody sa s úspechom používajú pre ochranu
- Stadiums, golf courses, leisure parks
objektov ako sú:
- Supermarkets, warehouses, churches, monuments
- priemyselné haly
- Telecommunication devices, antennas
- rafinérie, čerpacie stanice, sklady pohonných hmôt a iných
DELIVERY
horľavín
- štadióny, golfové ihriská, zábavné parky
ZIN s.r.o. is the exclusive distributor of Saint Elmo ESE lightning
- supermarkety, sklady, kostoly, pamätníky
conductors. ZIN s.r.o. also offer all relevant accesories to enable
installation to any object.
- telekomunikačné zariadenia, stožiary, antény
Saint Elmo is packed in cardboard box.
DODÁVKY BLESKOZVODOV
Pre Slovenskú republiku zabezpečuje dodávky spoločnosť ZIN
s.r.o. autorizovaný distribútor. ZIN s.r.o. ponúka všetko potrebné
ACTIVE 2D RANGE PRODUCTS
príslušenstvo pre montáž bleskozvodu na ľubovoľný objekt.
Model
DT (μs)
Bleskozvod je kompletne zabalený v kartónovom obale.
AFB 1032 2D
30
AFB 1062 2D
60
PONÚKANÉ MODELY BLESKOZVODOV ACTIVE 2D
Model
DT (μs)
AFB 1032 2D
30
AFB 1062 2D
60
®
PACKAGING
Complete lightning conductor conditioned in carton box.
- Weight: 7,0 Kg
- Dimensions: 800 x 260 x 240 mm
BALENIE
Kompletný bleskozvod zabalený v kartónovej krabici
- Hmotnosť: 7,0 kg
- Rozmery: 800 x 260 x 240 mm
38
SIZE OF PROTECTED ZONE
Polomer ochrany pre SAINT ELMO ACTIVE 2D je uvedený
Protection radii for Saint Elmo Active 2D:
AKT ÍVN E BLESKOZ VOD Y / EAR LY ST R EAM ER EM ISSION LIGHTNING CO N DUC TO R S
VEĽKOSŤ CHRÁNENÉHO PRIESTORU
v nasledujúcej tabuľke
h(m)/Np
2
4
5
6
8
10
20
30
60
AFB 1032 2D
II
III
21
25
43
51
55
63
55
64
56
65
57
66
59
71
60
73
60
75
I
19
38
48
48
49
49
50
50
50
IV
28
57
71
72
73
75
81
85
90
Rp
= polomer ochrany pre uvažovanú výšku
h
= výška hrotu aktívneho bleskozvodu meraná od
I
31
63
79
79
79
80
80
80
80
horizontálnej roviny, ktorá sa má chrániť
ΔT
= predstih iniciácie
Np
= stupeň ochrany LPS
40%
= bezpečnostný koeficient v polomere ochrany týkajúcej
sa chránených miest
AFB 1062 2D
II
III
34
39
69
78
86
97
87
97
87
98
88
99
89
102
90
104
90
105
Rp
IV
43
85
107
107
108
109
113
116
120
= Radius of protection with defined height
h
= Height between the lightning conductor tip and the
highest point to protect.
T
= Excitation Advance
Np = Level of protection with different severity levels
(I to IV) determined by lightning risk assessment.
40% = Safety ratio for radius of protection of protected
points.
PRÍSLUŠENSTVO / ACCESSORIES
Počítadlo úderov blesku
AFV 0907 CF
Strikes counter
Trojnožka na rovnú strechu
AFD 3200 FS
Tripod for flat roof
Rozpätie trojnožky 1200 - 2300 mm.
Expansion 1200 - 2300 mm.
Tester na aktívny
bleskozvod AFV 0100 TT
Tester
Pre zachytávaciu tyč dĺžky max 8,5 m
For interception rod of max height 8,5 m
Konzola (dĺžka 220 - 310 mm)
na hmoždinku AFZ 0414 PD
"Offset" fixing bracket (length
220-310 mm)
Nadstavovacie tyče
Elevation rods
Brackets and elevation rods
are manufactured from hotdip galvanized steel S235.
On demand, we can offer
also stainless steel versions.
Konzola spojovacia
AFZ 0513 SL
Fixing bracket
Konzola spojovacia
AFZ 0417 FC
Fixing bracket
Konzoly a nastavovacie tyče
sú vyrábané z konštrukčnej
ocele S235 povrchovo
upravenej žiarovým zinkom.
Na požiadanie zabezpečíme
aj v nerezovom prevedení.
Spojovací materiál
je vyrobený z nereze.
Posuvná konzola
Adjustable fixing bracket
Dĺžka / Length: 400-700 mm
39
Ž IAR OVÉ Z IN KOVAN IE / H OT D IP GALVAN IZ ING
Žiarové zinkovanie
Hot Dip Galvanizing
DÔVODY PRE ŽIAROVÉ ZINKOVANIE
OCELE:
BENEFITS OF HOT DIP GALVANIZING:
VEĽKÁ ŽIVOTNOSŤ TEJTO POVRCHOVEJ ÚPRAVY.
Za normálnych podmienok viac ako 50 rokov.
ODOLNOSŤ
Žiarový zinok vytvára kovový zliatinový povlak, ktorý je so
základnou oceľou spojený zliatinovou medzivrstvou. Povlak
je odolný pri údere a otere.
SPOĽAHLIVOSŤ
Žiarové zinkovanie je riadený technologický proces.
Požiadavky na pozinkovaný povrch určuje norma STN EN
14061. Zinkový povlak vykonaný podľa tejto normy
poskytuje spoľahlivú protikoróznu ochranu.
DOBRÝ VZHĽAD
Striebro šedý vzhľad je akceptovateľný v exteriéri aj
v interiéri. V súčasnosti sa povrch často upravuje nátermi
alebo práškovaním (metóda Duplex).
CORROSION RESISTANCE.
In normal conditions more than 50 years.
COATING TOUGHNESS
Zinc creates metal alloy coating, which is metallurgically
bonded to the steel. Coating is resistant to mechanical
damage - hit and abrasion.
RELIABILITY
Hot dip galvanizing is controlled technological process.
Requirements for coating are defined by standard EN ISO
14061. Zinc coating performed in accordance with this
standard provides reliable corrosion resistance.
GOOD APPEARANCE
Silver-gray appearance is well accepted in exteriors as well
as in interiors. Recently, coating is often covered by
painting or powdercoating (Duplex technology).
MOŽNOSŤ ZINKOVANIA DUTÝCH VÝROBKOV
Duté výrobky je možné pri správnom navŕtaní pozinkovať
komplexne – zinok zateká do všetkých dutín.
POSSIBILITY TO GALVANIZE
Correctly designed (welded and drilled) hollow structures
can be galvanized also from inside, as molten zinc can access every hollow, corner, narrow gap.
JEDNODUCHÁ KONTROLA
Pozinkovaný povrch sa kontroluje najmä vizuálne.
Na trhu je však aj dostatok prístrojov na kontrolu hrúbky
pozinkovanej vrstvy.
SIMPLE INSPECTION
Zinc coating is controlled mostly visually. There are also
many devices for checking the zinc coating thickness on the
market.
PRIAZNIVÝ VPLYV NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Zinkovanie sa vykonáva v priemyselných objektoch. Všetky
emisie do ovzdušia sú zachytávané, vplyv na vodu je
minimálny. Odpady sú recyklovateľné. Vysoká životnosť
povrchu minimalizuje potrebu opráv a riziko znečistenia
životného prostredia.
POSITIVE EFFECT ON THE ENVIRONMENT
Hot dip galvanizing is performed in controller industrial
areas. All air emissions are captured, effect on the water is
limited. Waste materials are recyclable. Long lifetime of the
coating minimizes the needs for repair, and risks for the
environment.
Ako povlak vyzerá a aká je jeho odolnosť
Zinc coating and its resistance.
Práve zliatinové fázy dodávajú
zinkovému povlaku jeho
výnimočné vlastnosti.
40
Alloy layers cause the unique zinc
coating characteristics.
PROCESS OF HOT DIP GALVANIZING:
MORENIE
V plastových moriacich vaniach je povrch morený v kyseline
chlorovodíkovej (HCI) až na kovový povrch. Manipulácia je
vykonávaná diaľkovým ovládaním. Výpary sú odsávané
a zachytávané v absorbéroch.
DEGREASING
Steel is degreased in the plastic bath with Hydrogen
Chloride Acid (HCl), to remove the dust, dirt, oil, grease,
and soluble markings. Manipulation with the steel parts is
remote, all exhalations are captured in absorbers.
OPLACH
V oplachovej vani naplnenej vodou sú z dielcov opláchnuté
zvyšky kyselín.
RINSING
Steel parts are rinsed in rinsing bath filled with water,
to remove the acid.
TAVIDLOVANIE
Je nevyhnutné pre dokonalý spôsob zinkovania. Zabraňuje
oxidácii povrchu, zlepšuje difúziu oxidu zinku do ocele.
FLUXING
Steel is immersed in a zinc ammonium chloride solution to
remove oxides and to prevent oxidation prior to dipping into
zinc bath. It also improve zinc oxide diffusion into the steel.
SUŠENIE
V komorovej sušiacej peci pri teplote 180oC sú dielce úplne
vysušené a predohriate.
ZINKOVANIE
Na zinkovanie sa používa zinok kvality 99,95%, do ktorého sa
pridávajú zliatiny zinku s niklom a bizmutom. Výrobky sú zavesené
na traverzách a mikroposuvom ponárané do roztaveného
zinkového kúpeľa zohriateho na teplotu 450°C. Teplota je regulovaná automaticky. Pri vyberaní výrobkov z vane je prebytočný
zinok odstraňovaný vibrovaním pomocou vibrátorov uložených na
traverze. Nad zinkovacou vaňou je postavený kryt, ktorý sa otvára
iba pri vstupe a výstupe traverzy s výrobkami. Výpary a úlety
z vane sú odsávané a zachytávané v odlučovači a filtroch.
DRYING
In chamber drying oven, with the temperature of 180 C,
steel is dried out, and pre-heated.
GALVANIZING (IMMERSING INTO MOLTEN ZINC)
For galvanization, we use 99,95% zinc. To improve the process,
we add thr alloy of zinc, nickel and bismuth. Steel components are
hanged on the hangers, and are slowly immersed into the molten
zinc. Temperature of zinc is around 450°C, and is controlled
automaticaly. A typical time of immersion is about four or five
minutes but it can be longer for heavy articles. As the steel is withdrawn slowly from the galvanizing bath, excess zinc is removed by
vibrating, or centrifuging. All exhalations and ashes are exhausted
and captured in filters and separators.
CHLADENIE
Výrobky sú po zinkovaní chladené v chladiacej vani
s vodou alebo voľne vzduchom. Na požiadanie vieme
zabezpečiť pasiváciu pasivačným roztokom, ktorý zabráni
oxidácii pozinkovaného povrchu.
COOLING
After withdrawal, steel is cooled down in water, or slowly in the
air. We also offer passivation of the steel in special
passivation solution, which protect the coating from oxidation.
KONTROLA A ČISTENIE
Všetky výrobky sú vizuálne kontrolované a na požiadanie
začistené.
INSPECTION AND LAPPING
All steel components are visually inspected, and if needed
manually lapped.
BALENIE A EXPEDÍCIA
Vaše výrobky podľa priania zabalíme do balíkov, prípadne
do vratných a nevratných paliet. Ponúkame tiež dopravu
našimi nákladnými vozidlami až k vám.
PACKING AND EXPEDITION
We are able to pack the steel components into boxes, or we
can place them on pallets (refundable or disposable.) We
can also arrange transportation by our trucks.
mm
1200 m
m
1800 mm
4500
Ž IAR OVÉ Z IN KOVAN IE / H OT D IP GALVAN IZ ING
PROCES ŽIAROVÉHO ZINKOVANIA:
Maximálny rozmer dielcov pre bezpečnú manipuláciu
a kvalitu pozinkovania je/Maximum size of the parts for safe
manipulation and quality galvanization is:
4100 mm x 1100 mm x 1600 mm
41
BALEN IE / PAC KAGIN G
JD 10
páskovanie / taped
10
PV 17-2 až 6
kartónová krabica / cardboard box
50
JD 15
páskovanie / taped
10
PV 18
kartónová krabica / cardboard box
50
JD 20
páskovanie / taped
10
PV 19
kartónová krabica / cardboard box
50
JD 10a
páskovanie / taped
10
PV 21
voľne / individually
-
JD 15a
páskovanie / taped
10
Podložka k PV 21
voľne / individually
-
JD 20a
páskovanie / taped
10
PV 21 betón/plast
voľne / individually
-
JZ 10
páskovanie / taped
10
PV 22
kartónová krabica / cardboard box
50
JZ 15
páskovanie / taped
10
PV 22 s planž.
kartónová krabica / cardboard box
50
JP 10
páskovanie / taped
10
PV 22 univer.
kartónová krabica / cardboard box
50
JP 15
páskovanie / taped
10
PV 22 tondach
kartónová krabica / cardboard box
50
JP 20
páskovanie / taped
10
PV 22 br.
páskovanie / taped
50
JP 30
páskovanie / taped
10
PV 23
kartónová krabica / cardboard box
100
JK 05
voľne / individually
-
PV 23 vyt.
kartónová krabica / cardboard box
100
DJ 1
kartónová krabica / cardboard box
25
PV 24
kartónová krabica / cardboard box
50
DJ 1 s platničkou
kartónová krabica / cardboard box
25
PV 25
kartónová krabica / cardboard box
50
DJ 2
páskovanie / taped
10
PV 31
kartónová krabica / cardboard box
50
DJ 4h
voľne / individually
-
PV 32
kartónová krabica / cardboard box
100
DJ 5h
voľne / individually
-
PV 41
kartónová krabica / cardboard box
100
DJ 4d
voľne / individually
-
PV 42
kartónová krabica / cardboard box
100
DJ 5d
voľne / individually
-
PV 43
kartónová krabica / cardboard box
100
kartónová krabica / cardboard box
10
PV 44
kartónová krabica / cardboard box
100
DJ 8hd
kartónová krabica / cardboard box
10
PP
voľne / individually
-
DK
kartónová krabica / cardboard box
1
OU 1,7m
páskovanie / taped
25
Bet. podstavec k JP a OB 350x350 voľne / individually
-
OU 2m
páskovanie / taped
25
Bet. podstavec k JP a OB Ø330
voľne / individually
-
OT
páskovanie / taped
25
Nerezový klin
voľne / individually
-
DUZ
kartónová krabica / cardboard box
50
Podstavec k JD Ø200
voľne / individually
-
DUD
kartónová krabica / cardboard box
50
JP 10 s PV15UNI
voľne / individually
-
DOU vr. 1-3
kartónová krabica / cardboard box
50
Trojnožka k AB
voľne / individually
-
DOU šp.
kartónová krabica / cardboard box
50
OS 01
páskovanie / taped
10
DOU kl. 1-3
kartónová krabica / cardboard box
50
OS 02
páskovanie / taped
10
DOT
kartónová krabica / cardboard box
25
OS 04
voľne / individually
-
SJ 01
kartónová krabica / cardboard box
50
OS 07
voľne / individually
-
SJ 02
kartónová krabica / cardboard box
50
PV 01h
kartónová krabica / cardboard box
100
SJ 01m
kartónová krabica / cardboard box
50
PV 01
kartónová krabica / cardboard box
50
SJ 02m
kartónová krabica / cardboard box
50
PV 02
kartónová krabica / cardboard box
50
SJ 03
kartónová krabica / cardboard box
25
PV 03
kartónová krabica / cardboard box
50
SJ3F
kartónová krabica / cardboard box
50
PV 04
kartónová krabica / cardboard box
50
SK
kartónová krabica / cardboard box
100
PV 05
kartónová krabica / cardboard box
50
DKS 1
kartónová krabica / cardboard box
50
PV 06
kartónová krabica / cardboard box
50
DKS 2
kartónová krabica / cardboard box
50
PV 11
páskovanie / taped
50
DKS 3
kartónová krabica / cardboard box
50
PV 12
kartónová krabica / cardboard box
50
SS s.p 2sk
kartónová krabica / cardboard box
100
PV 13
kartónová krabica / cardboard box
50
SS b.p. 2 sk
kartónová krabica / cardboard box
100
PV 14
kartónová krabica / cardboard box
50
SSm b.p. 2 sk
kartónová krabica / cardboard box
100
PV 15
PVC vrecko / PVC bag
25
SSm s.p. 2 sk
kartónová krabica / cardboard box
100
PV 15 F
kartónová krabica / cardboard box
25
SS b.p. 1 sk
kartónová krabica / cardboard box
100
PV 15 D
kartónová krabica / cardboard box
25
SP 1
kartónová krabica / cardboard box
100
DJ 7hd
PV 15 br.
42
PVC vrecko / PVC bag
25
SP 2
kartónová krabica / cardboard box
100
PV 15 uni.
kartónová krabica / cardboard box
25
SO
kartónová krabica / cardboard box
50
PV 15 uni. malá
kartónová krabica / cardboard box
25
SZ
kartónová krabica / cardboard box
100
PV 16
páskovanie / taped
10
SZ pl. veľká
kartónová krabica / cardboard box
50
PV 17
kartónová krabica / cardboard box
50
SZ pl maláMS
kartónová krabica / cardboard box
100
PV 17-1
kartónová krabica / cardboard box
50
SZ pl malá
kartónová krabica / cardboard box
100
kartónová krabica / cardboard box
50
ZT prieb. Ø20, 1,5m
páskovanie / taped 10/25/50/100
ST 02
kartónová krabica / cardboard box
50
ZT prieb. Ø20, 2m
páskovanie / taped 10/25/50/100
ST 03
kartónová krabica / cardboard box
50
ZT prieb. Ø25, 1,5m
páskovanie / taped 10/25/50/100
ST 04
kartónová krabica / cardboard box
25
ZT prieb. Ø25, 2m
páskovanie / taped 10/25/50/100
ST 05
kartónová krabica / cardboard box
25
ZTT
voľne / individually
-
ST 06
kartónová krabica / cardboard box
25
Páska 20x3 (1kotúč)
v kotúčoch / in bundles of
50 +/- 0,5 kg
ST 07
kartónová krabica / cardboard box
25
Páska 25x3 (1kotúč)
v kotúčoch / in bundles of
50 +/- 0,5 kg
ST 08
kartónová krabica / cardboard box
25
Páska 30x4 (1kotúč)
v kotúčoch / in bundles of
25 +/- 0,5 kg
ST 09
PVC vrecko / PVC bag
25
Páska 30x3,5 (1kotúč)
v kotúčoch / in bundles of
25 +/- 0,5 kg
ST 10
páskovanie / taped
25
Páska 40x4 (1kotúč)
v kotúčoch / in bundles of
25 +/- 0,5 kg
ST 11
páskovanie / taped
25
Páska 50x4 (1kotúč)
v kotúčoch / in bundles of
50 +/- 0,5 kg
SR 01
kartónová krabica / cardboard box
50
Páska 50x5 (1kotúč)
v kotúčoch / in bundles of
50 +/- 0,5 kg
SR 02 (M6)
kartónová krabica / cardboard box
100
Páska 60x5 (1kotúč)
v kotúčoch / in bundles of
50 +/- 0,5 kg
SR 02 (M8)
kartónová krabica / cardboard box
100
Pozinkovaný drôt Ø8
v kotúčoch / in bundles of
50 +/- 0,5 kg
SR 03
kartónová krabica / cardboard box
100
Pozinkovaný drôt Ø10
v kotúčoch / in bundles of
50 kg
SR 03 A
kartónová krabica / cardboard box
100
Lano 35
voľne / individually
-
SR 03 B
kartónová krabica / cardboard box
100
Lano 50
voľne / individually
-
SR 03 C
kartónová krabica / cardboard box
100
Lano 70
voľne / individually
-
SR 03 D
kartónová krabica / cardboard box
100
SIL 1
voľne / individually
-
SR 03 E
kartónová krabica / cardboard box
100
SIL 2
voľne / individually
-
PVC vrecko / PVC bag
50
kartónová krabica / cardboard box
1
voľne / individually
-
SR 03 E s Ms
kartónová krabica / cardboard box
100
Označenie zvodu
SM 8
kartónová krabica / cardboard box
100
Rovnačka drôtu Ø8-10
SM 10
kartónová krabica / cardboard box
100
SU
kartónová krabica / cardboard box
100
Tesniaci set
SUA
kartónová krabica / cardboard box
100
Sadra šedá
vrece / bag
1/5/30 kg
SUB
kartónová krabica / cardboard box
100
Sadra biela
vrece / bag
1/5/30 kg
SUB malá
kartónová krabica / cardboard box
100
Držiak FR OB
voľne / individually
-
SUS
kartónová krabica / cardboard box
100
Izolujúca tyč Ø16, 500 mm
voľne / individually
-
SUS s príložkami
kartónová krabica / cardboard box
100
Izolujúca tyč Ø16, 1000 mm
voľne / individually
-
voľne / individually
-
RS 3 OB
voľne / individually
-
ZD 01
ZD 01 bez pásky
voľne / individually
-
SJ 01m OB
voľne / individually
-
ZD 02
voľne / individually
-
SJ 02m OB
voľne / individually
-
ZT 1m
páskovanie / taped 10/25/50/100
SR 03 OB
voľne / individually
-
ZT 1,5 m
páskovanie / taped 10/25/50/100
ST 04 OB
voľne / individually
-
ZT 2m
páskovanie / taped 10/25/50/100
ST 05 OB
voľne / individually
-
ZT 1m X profil
voľne / individually
-
ST 06 OB
voľne / individually
-
ZT 1,5 m profil
voľne / individually
-
Trojnožka
ZT 2 m profil
voľne / individually
-
k OB s bet.podstavcami
voľne / individually
-
Hrot k ZTT
voľne / individually
-
Betónový podst.
Zátka k T
voľne / individually
-
k JP a OB (350x350)
voľne / individually
-
ZT 1 d.Ø 20, 2m
páskovanie / taped 10/25/50/100
Betónový podst.
ZT SDv Ø20, 2m
páskovanie / taped 10/25/50/100
k JP a OB (900x380)
voľne / individually
-
ZT PDv Ø20, 2m
páskovanie / taped 10/25/50/100
Podstavec k OB
voľne / individually
-
ZT HDv Ø20, 2m
páskovanie / taped 10/25/50/100
Nadstavovacia tyč L1
voľne / individually
-
ZT 1 d.Ø 25, 1,5m
páskovanie / taped 10/25/50/100
Nadstavovacia tyč L2
voľne / individually
-
ZT SDv Ø25, 1,5m
páskovanie / taped 10/25/50/100
Nadstavovacia tyč L3
voľne / individually
-
ZT PDv Ø25, 1,5m
páskovanie / taped 10/25/50/100
SUP OB bez pásika
voľne / individually
-
ZT HDv Ø25, 1,5m
páskovanie / taped 10/25/50/100
ZV
voľne / individually
-
ZT 1 d.Ø 25, 2m
páskovanie / taped 10/25/50/100
PV 17 OB
voľne / individually
-
ZT SDv Ø25, 2m
páskovanie / taped 10/25/50/100
PV 17-1 OB
voľne / individually
-
ZT PDv Ø25, 2m
páskovanie / taped 10/25/50/100
PV 17-2 OB
voľne / individually
-
ZT HDv Ø25, 2m
páskovanie / taped 10/25/50/100
PV 17-6 OB
voľne / individually
-
BALEN IE / PAC KAGIN G
ST 01
43
10 / 2013
ZIN s.r.o., Mýtne námestie 464, 966 53 Hronský Beňadik, Slovakia
Tel.: +421 45 68 93 216, 320, Fax: +421 45 68 93 214
Obchodná kancelária / sales office:
Čapkova 2, 811 04 Bratislava, Tel./fax: +421 2 52 49 20 09
E-mail: [email protected], www.zinkovo.sk
Download

zin_prospekt_2013_Layout 1-4.pdf