Obsahová náplň skúšky z predmetu
Bezpečnosť elektrických zariadení
Poznámka: Základný okruh otázok pre predmet Bezpečnosť elektrických zariadení a pre skúšku
odbornej spôsobilosti elektrotechnikov podľa § 21 vyhlášky 508/2009 Z. z. je písaným tučným
typom písma (Bold). Doplňujúce otázky pre skúšku odbornej spôsobilosti samostatných
elektrotechnikov podľa § 22 sú písané normálnym typom písma.
1.
Druhy, charakteristické vlastnosti a označovanie elektrických systémov (TN-C, TN-S, TN-C-S,
TT, IT)
2.
Zásah elektrickým prúdom (terminológia, príčiny úrazov, účinky elektrického prúdu pretekajúceho
telom)
3.
Napäťové pásma pre elektrické inštalácie (pásma I a II pre striedavé a jednosmerné siete)
4.
Stupne ochrany krytom – IP kód (stupne ochrany pred vniknutím cudzích telies, pred dotykom
nebezpečných častí a proti vniknutiu vody)
5.
Samočinné odpojenie napájania (podstata ochranného opatrenia, základná ochrana, ochranné
uzemnenie, ochranné pospájanie, samočinné odpojenie napájania, doplnková ochrana, požiadavky na
impedanciu poruchovej slučky v systém TN, výber ochranného prístroja v systéme TN, samočinné
odpojenie napájania pri použití obvodov FELV)
6.
Požiadavky na rozvodné siete TN pri ochrannom opatrení samočinné odpojenie napájania
7.
Princíp ochrany samočinným odpojením napájania v systéme TT a IT
8.
Dvojitá alebo zosilnená izolácia (podstata ochranného opatrenia, základná ochrana, ochrana pri
poruche, požiadavky na kryty a elektrické rozvody)
9.
Elektrické oddelenie pri napájaní jedného spotrebiča (podstata ochranného opatrenia, základná
ochrana, ochrana pri poruche, požiadavky na ochranu)
10. Malé napätie SELV a PELV (podstata ochranného opatrenia, požiadavky na zdroje a obvody)
11. Ochranné opatrenia na použitie v inštaláciách, kde prevádzku alebo dozor zaisťujú výlučne
znalé alebo poučené osoby (prekážky, umiestenie mimo dosahu, nevodivé okolie, neuzemnené
miestne pospájanie, elektrické oddelenie pri napájaní viac ako jedného spotrebiča – podstata
a základné podmienky ochranných opatrení)
12. Opatrenia na základnú ochranu (základná izolácia živých častí, zábrany alebo kryty – podstata
a základné podmienky ochranných opatrení)
13. Doplnková ochrana (prúdové chrániče, doplnkové ochranné pospájanie – podstata a základné
podmienky ochranných opatrení)
14. Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom v priestoroch s mimoriadnym nebezpečenstvom zásahu
elektrickým prúdom
15. Ochrana na zabránenie dotyku susedných živých častí (ručné ovládacie prostriedky, prvky určené na
obsluhu alebo výmenu)
16. Prúdový chránič (princíp činnosti, použitie, zapojenie do obvodu)
17. Uzemňovacie sústavy (odpor uzemnenia, napätie uzemňovacej sústavy, druhy uzemňovačov,
uzemňovacie vodiče)
18. Uzemňovacie sústavy slúžiace na viac účelov (uzemnenie elektrickej inštalácie, bleskozvodu, a
oznamovacích zariadení, uzemnenie zvodičov prepätia)
1
19. Ochranné vodiče (druhy ochranných vodičov, požiadavky na ochranné vodiče, špecifické požiadavky
na vodiče PEN a vodiče ochranného pospájania)
20. Ochrana pred bleskom – vonkajší systém ochrany (hlavné časti bleskozvodu, druhy bleskozvodov,
triedy LPS, zóny ochrany pred bleskom, ochranný priestor – metóda ochranného uhla, metóda valivej
gule, mrežová sústava)
21. Ochrana pred bleskom – vnútorný systém ochrany (ekvipotenciálne pospájanie proti blesku,
elektrická izolácia vonkajšieho LPS)
22. Ochrana proti prepätiam (ochranné iskriská, bleskoistky, varistory, ochranné diódy – princíp
činnosti; koordinácia ochranných prvkov, impulzná výdržné kategórie zariadení)
23. Ochranné svorky na elektrických predmetoch (požiadavky na rozoberateľné a nerozoberateľné
spojenia, požiadavky na vnútornú a vonkajšiu ochrannú svorku)
24. Pripájanie elektrických prístrojov a zariadení (základné požiadavky, spínanie obvodov,
požiadavky na zásuvkové spojenia)
25. Ochranné svorky na elektrických predmetoch (požiadavky na rozoberateľné a nerozoberateľné
spojenia, požiadavky na vnútornú a vonkajšiu ochrannú svorku)
26. Predpisy pre pohyblivé káble a šnúry (druhy pohyblivých prívodov, zásady zhotovenia pohyblivých
prívodov)
27. Vonkajšie vplyvy pôsobiace na elektrické zariadenia (zásady určovania vonkajších vplyvov,
podklady na určenie vonkajších vplyvov, protokol o určení vonkajších vplyvov, kódové označenie
vonkajších vplyvov).
28. Elektrické zariadenie v horľavých látkach a na nich (rozdelenie látok podľa stupňa horľavosti, spôsob
a podmienky oddelenia elektrických zariadení od horľavých látok)
29. Ochrana proti požiaru v priestoroch so zvýšeným nebezpečenstvom požiaru
30. Ochrana pred nebezpečnými účinkami statickej elektriny (základné pojmy, účinky
elektrostatických nábojov, druhy opatrení proti elektrostatickým nábojom)
31. Požiadavky na dočasné elektrické inštalácie
32. Označovanie vodičov farbami alebo číslicami (zásady farebného označovania fázových,
neutrálnych a ochranných vodičov, číselný kód farieb používaných na označovania vodičov)
33. Označovanie svoriek elektrických predmetov a vybraných vodičov (písmenovo-číslicové
označenie svoriek a vodičov)
34. Označovanie oznamovačov a ovládačov farbami (základný význam farieb používaných pri
oznamovačoch a ovládačoch, zakázané použitie farieb)
35. Bezpečnostné značky (rozdelenie značiek a ich hlavné znaky)
36. Revízie elektrických zariadení (druhy revízií, podklady na vykonávanie revízií, správa o revízii)
37. Revízie a kontroly elektrického ručného náradia počas používania (rozdelenie náradia podľa
používania, kontrola náradia, revízia náradia)
38. Revízie a kontroly elektrických spotrebičov počas ich používania (rozdelenie spotrebičov do skupín;
rozsah kontrol a revízií spotrebičov)
39. Bezpečnostné predpisy pre obsluhu a prácu na el. zariadeniach (terminológia; dovolené činnosti
na elektrických zariadeniach: laici, poučené osoby, znalé osoby, znalé osoby s vyššou kvalifikáciou)
40. Bezpečnostné predpisy pre obsluhu a prácu v elektrických prevádzkárňach (definícia el. prevádzkarne,
základné požiadavky na vybavenie el. prevádzkarne)
41. Bezpečnostné predpisy pre obsluhu a prácu v skúšobných priestoroch (požiadavky na prevádzkovanie
skúšobných priestorov)
2
42. Zaobchádzanie s elektrickým zariadením pri požiaroch a záplavách (postup prác pri požiaroch a
záplavách)
43. Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci (zásady posudzovania
bezpečnosti technických zariadení, povinnosti zamestnávateľa, práva a povinnosti zamestnancov)
44. Zákon č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce (obsahová náplň inšpekcie práce, orgány štátnej správy v
oblasti inšpekcie práce)
45. Vyhláška 508/2009 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany
zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a
ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické
zariadenia (základné ustanovenia, rozdelenie technických zariadení do skupín A, B, C, požiadavky na
prevádzku technických zariadení, kontrola stavu bezpečnosti technických zariadení pri ich výrobe,
montáži dodávke a prevádzke , odborná spôsobilosť pracovníkov v oblasti elektrických zariadení)
46. Zákon č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody (základné
pojmy: výrobok, výrobca, dovozca, distribútor, uvedenie na trh, technické požiadavky, určené
výrobky, oprávnený záujem, posudzovanie zhody, technický predpis, technická norma,
harmonizovaná STN, norma vhodná na posúdenie zhody; zhoda s STN, požiadavky na určené
výrobky, povinnosti pri uvádzaní výrobkov na trh, posudzovanie zhody, vyhlásenie o zhode)
47. Zákon č. 294/1999 Z. z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú vadným výrobkom (zodpovednosť za
výrobok, vylúčenie zodpovednosti)
48. Nariadenie vlády č. 308/2004 (hlavné zásady bezpečnosti elektrických zariadení, všeobecné
podmienky, aktívna a pasívna bezpečnosť elektrických zariadení)
49. Vyhláška č. 605/2007 o vykonávaní kontroly protipožiarnej kontroly elektrického zariadenia
50. Medzinárodná a európska normalizácia v oblasti elektrotechniky (IEC, CENELEC)
51. Úrazy elektrickým prúdom – zásady poskytovania prvej pomoci (činnosť záchrancu po úraze,
umelé dýchanie a nepriama masáž srdca – jeden, resp. dvaja záchrancovia, prvá pomoc pri
popáleninách, protišokové opatrenia)
52. Požiare spôsobené elektrickým prúdom (požiarne charakteristiky látok, hasiace prístroje, zásady a
postupy pri hasení elektrických zariadení)
Bratislava 20. 4. 2010
Doc. I. Bojna
3
Základné nutné znalosti na úspešné absolvovanie skúšky (vedomostné minimum)
•
Druhy elektrických systémov (TN, TN-C, TN-S, TN-C-S, TT, IT)
•
Napäťové pásma I a II
•
Stupne ochrany krytom (IP kód)
• Ochrana pre zásahom elektrickým prúdom – ochranné opatrenia: rozdelenie, podstata, možnosti
použitia, základné požiadavky
• Ochrana samočinným odpojením napájania v systéme TN (podstata ochranného opatrenia,
základná ochrana, ochranné uzemnenie, ochranné pospájanie, samočinné odpojenie napájania, doplnková
ochrana, požiadavky na impedanciu poruchovej slučky v systém TN, výber ochranného prístroja v systéme
TN, samočinné odpojenie napájania pri použití obvodov FELV)
•
Prúdový chránič (princíp činnosti, hlavné časti, správne a nedovolené zapojenie)
•
Druhy ochranných vodičov, základné požiadavky na ochranné vodiče, požiadavky na vodiče PEN
• Ochrana vodičov proti nadprúdom (vypínacie charakteristiky poistiek a ističov, ochrana proti
prúdovým preťaženiam a proti skratovým prúdom)
• Ochrana pred bleskom – druhy bleskozvodov, ochranný priestor – metódy určenia, odpor
uzemnenia, druhy uzemňovačov a zásady ich uloženia v zemi
•
Druhy ochranných prvkov proti prepätiu, koordinácia ochranných prvkov
•
Označovanie vodičov farbami alebo číslami
•
Bezpečnostné značky
• Obsluha a práca na el. inštaláciách (dovolené činnosti, vzdialenosti od živých častí pod napätím –
laici, poučené osoby, znalé osoby, znalé osoby s vyššou kvalifikáciou)
• Vyhláška č. 508/2009 (základné ustanovenie, rozdelenie technických zariadení do skupín A, B, C,
požiadavky na prevádzku technických zariadení, druhy skúšok technických zariadení, odborná spôsobilosť
pracovníkov v oblasti elektrických zariadení)
•
Úrazy elektrickým prúdom – zásady poskytovania prvej pomoci
• Hasenie elektrických zariadení (požiarne charakteristiky látok, hasiace prístroje, zásady a postupy pri
hasení)
20. 4. 2010
Doc. I. Bojna
4
Download

Bezpečnosť elektrických zariadení