Produkty požiarnej ochrany
|
PKI-C Požiarne klapky cartridge-ové
Požiarna odolnosť EI60S, EI90S a EI120S
1396 - CPD - 0050
Objednávacie kódy
PKI-C-EI Trieda požiarnej odolnosti
Rozmery
Spúšťanie
60S, 90S a 120S
Inštalácia, prevádzka a kontrola
klapiek
Požiarne klapky inštalujte, prevádzkujte a kontrolujte
podľa „Návodu na inštaláciu, prevádzku a kontrolu“.
ød
ZV, DV1, DV1-2
POZNÁMKY: E = celistvosť plášťa, I = tepelná izolácia, S = prienik dymu
Popis
Požiarne klapky cartridge-ové sú navrhnuté v súlade
s harmonizovanou normou STN EN 15650 a certifikované
tak, aby spĺňali vlastnosti EI-S (EN 1366-2). Sú určené
na zabudovanie do požiarnych stien do priebežného
potrubia, alebo na koniec potrubia pred ventil. Inštalácia
týchto zariadení je popísaná v „Návode na inštaláciu,
prevádzku a kontrolu požiarnych klapiek cartridgeových“. Všetky klapky môžu byť štandardne dodávané
v základnom vyhotovení, alebo s mikrospínačom,
alebo s doplnkovým príslušenstvom - inštalačnými
príložkami, alebo s pružnou potrubnou spojkou..
Požiarna klapka sa automaticky nastaví do zatvorenej
polohy, ak sa poškodí tepelná poistka. Po zatvorení
sa list klapky mechanicky zaistí v zatvorenej polohe a dá
sa otvoriť iba ručne, k čomu je nutný prístup obsluhy
do potrubia. Pre uľahčenie prístupu do potrubia pri revízii
požiarnej klapky dodávame ako príslušenstvo pružnú
potrubnú spojku - v objednacom kóde označenie TVKC.
Tavná poistka uvoľní list, keď teplota vzduchu v klapke
presiahne 72 °C.
Pracovné podmienky
Klapka sa môže inštalovať v potrubí, v ktorom sú
prevádzkové teploty v rozmedzí -10 až 65 °C.
Aktívna protipožiarna izolácia nesmie byť vystavená
priamemu styku s vodou. Maximálna rýchlosť prúdiaceho
vzduchu je 12 m/s s prúdením čistého vzduchu
bez mechanických a chemických nečistôt
s rovnomerným rozložením prúdenia, bez kondenzácie,
námrazy a ľadu. Do teploty 65 °C nedôjde k aktivácii
spúšťacieho zariadenia. Prípadné požiadavky na vyššie
teploty pracovného prostredia treba vždy vopred
konzultovať s výrobcom a vyznačiť v objednávke. Klapky
sú konštrukčne uspôsobené pre použitie s vodorovnou,
zvislou prípadne šikmou osou listu.
Podmienky prepravy, skladovania
a prevádzky
Klapky je potrebné prepravovať krytými dopravnými
prostriedkami v krabiciach. Pri manipulácii počas dopravy
a skladovania musia byť klapky chránené proti poškodeniu
a proti poveternostným vplyvom. Listy klapiek musia byť
v polohe „ZATVORENÁ“ („CLOSE“). Odporúča sa skladovať
tieto výrobky v uzavretých a suchých priestoroch
v rozsahu teplôt od - 10 °C do + 50 °C.
Teplota pri skladovaní, transporte a prevádzke nesmie
prekročiť 65°C!
1/7
2/7
|
Produkty požiarnej ochrany
Použitý materiál a spôsob
likvidácie
Výrobok obsahuje, oceľový pozinkovaný plech, kalciumsilikátovú dosku, grafitový protipožiarny laminát,
polyuretánovú penu, etylén-propylénový kaučuk,
medený plech, špeciálnu pájku na báze Sn, Bi Pb
a práškovú farbu. Tieto sú spracovávané podľa miestnych
zákonov. Výrobok neobsahuje žiadny nebezpečný
materiál s výnimkou miligramového množstva spájky,
obsahujúcej Pb.
Záruka
Výrobca poskytuje pri dodržaní predpísaných
prepravných, manipulačných a pracovných podmienok
na výrobok záruku 24 mesiacov od dátumu expedície.
Dodatok
Je potrebné prediskutovať akékoľvek požiadavky
na odchýlky od týchto technických podmienok
s výrobcom. Výrobca si vyhradzuje právo
bez oznamovania urobiť zmeny výrobku, ktoré nezhoršia
kvalitu a funkčnosť výrobku. Najnovší stav výrobkov
je dostupný na www.imos-systemair.sk
Kódy a typy klapiek
ZV; základný model so zatváraním pružinou a tepelnou
poistkou nastavenou na 72°C
DV1; ZV + mikrospínač 230V indikujúci zatvorený a
otvorený list (indikuje sa zatvorenie jednej polovice listu)
DV1-2; ZV + 2 mikrospínače indikujúce zatvorený a
otvorený list (indikuje sa zatvorenie oboch polovíc listu)
Príslušenstvo
Objednávací kód
- Inštalačné príložky
Objednávací kód
- Pružná potrubná spojka
PRC-MR
TVKC-MR
POZNÁMKA: MR = menovitý rozmer z tabuľky na str. 4
POZNÁMKA: MR = menovitý rozmer z tabuľky na str. 4
Kompletná sada štyroch príložiek z kalcium-silikátových
dosiek (použitie pri inštalácii viď „Návod na inštaláciu,
prevádzku a kontrolu“). PRE SUCHÚ INŠTALÁCIU SÚ
PRÍLOŽKY POVINNÉ!
Pružná spojka pre umožnenie inšpekcií sa umiestni
zo strany na ktorú sa otvárajú listy hneď za potrubie
zabudované v stene
Produkty požiarnej ochrany
PKI-C-EI60S, -EI90S a -EI120S
Ponúkame požiarne klapky cartridge-ové s požiarnou odolnosťou 60, 90 a 120 minút pre kruhové potrubie.
Požiarne klapky cartridge-ové spĺňajú požiadavky normy STN EN 15650 a sú testované podľa normy EN 1366-2 a
klasifikované podľa normy EN13501-3:
PKI-C EI60S-ZV až DV1
Pre rozmery ø100 mm až ø 200 mm
Inštalácia:
do pevnej steny - mokrou aj suchou cestou
do pružnej steny - mokrou cestou
do stropu - mokrou cestou
EI 60 (ve ho i ↔ o) S
PKI-C EI90S-ZV až DV1
Pre rozmery ø100 mm až ø 200 mm
Inštalácia:
do pevnej steny - mokrou aj suchou cestou
do pružnej steny - mokrou aj suchou cestou
do stropu - mokrou cestou
EI 90 (ve ho i ↔ o) S
PKI-C EI120S-ZV až DV1
Pre rozmery ø100 mm až ø 200 mm
Inštalácia:
do pevnej steny - mokrou aj suchou cestou
do pružnej steny - mokrou aj suchou cestou
do stropu - mokrou cestou
EI 120 (ve ho i ↔ o) S
Všetky cartridge-ové požiarne klapky PKI-C majú číslo CE certifikátu: 1396-CPD-0050
|
3/7
|
Produkty požiarnej ochrany
Popis častí klapky:
3
7
1.plášť
1
2.listy klapky
3.vonkajšie obvodové tesnenie
2
4.tepelná poistka
5.aretačná pružina
4
6.koncový spínač 230V
6
7.vnútorné obvodové tesnenie, , vypeňovacia hmota
5
Obr. 1: Konštrukcia a rozmery požiarnej klapky cartridge-ovej
Hlavné rozmery a hmotnosti
Ød
4/7
MR
d
EI60/90/120S
(mm)
(mm)
W1 (mm)
W1
Obr. 2: Základné rozmery PKI-C
EI90/120S
M (kg)
100
27
0,3
0,3
125
39,5
0,4
0,4
140
47
0,5
0,5
52
0,4
0,6
160
57
0,5
0,6
180
67
0,6
0,7
200
77
0,7
0,9
150
60
EI60S
MR-1,5
Tab. 1: Hmotnosti PKI-C podľa rozmerov a požiarnej odolnosti
Zapojenie koncových spínačov
DV1 - jeden koncový spínač
DV1-2 - dva koncové spínače
OTVORENÉ
- čierny vodič
Indikácia ZATVORENÁ - modrý vodič
Indikácia OTVORENÁ - šedý vodič
ZATVORENÉ
OTVORENÉ
ZATVORENÉ
Obr. 3: Zapojenie mikrospínačov indikácie zatvorenej a otvorenej polohy listu
Produkty požiarnej ochrany
Nastavenie listu do prevádzkovej polohy
1.Stlačiť obe aretačné pružiny
2.Otvoriť obe polovice listu do rovnobežnej polohy
3.Zakliknúť tepelnú poistku
Obr. 4: Nastavenie listu do otvorenej polohy
Tlakové straty a hlučnosti
100,0
90
80
70
60
50
45 dB(A)
40
30
40 dB(A)
Δp (Pa)
20
35 dB(A)
30 dB(A)
10,0
9
8
7
6
5
4
3
2
1,0
1
2
3
v (m/s)
Diagram 1: Tlakové straty a hlučnosti
4
5
6
7
8
9
10
|
5/7
6/7
|
Produkty požiarnej ochrany
Inštalácia
Inštalácia do steny
1.stena
1
2.potrubie
3.príložky
2
4.minerálna vlna
5.PKI-C
3
6.sadra / malta / betón
7.tanierový ventil
4
5
6
7
A
B
C
A - Inštalácia suchou cestou s príložkami do priebežného potrubia
B - Inštalácia mokrou cestou do priebežného potrubia
C - Inštalácia na koniec potrubia s tanierovým ventilom
Obr. 5: Inštalácia suchou a mokrou cestou do steny
Inštalácia do stropu
1
2
1.strop
3
2.potrubie
4
3.sadra / malta / betón
5
4.PKI-C
5.tanierový ventil
D
E
D - Inštalácia do priebežného potrubia
E - Inštalácia s vyústením do tanierového ventilu
Obr. 6: Inštalácia do stropu
Inštalácia na koniec potrubia s tanierovým ventilom
PKI-C možno nainštalovať do steny/stropu na koniec
potrubia s tanierovým ventilom (ventil treba samostatne
objednať z katalógu ADP – vhodný je plastikový ventil
„Balance-E“ zo Systemair AB, Švédsko). Inštalácia je
rovnaká, ako do priebežného potrubia. Detaily o inštalácii
sú v „Návode na inštaláciu, prevádzku a kontrolu
požiarnych klapiek cartridge-ových“.
1
Sadrokartónová stena
EI60S
EI90S
3
4
EI120S
H [mm]
100
125
150
RF [mm]
12.5
12.5
12.5
D1/ρ [mm/kg.m-3]
40/40
60/50
60/100
MR PKI-C [mm]
100÷200
100÷200
100÷200
Tab. 2: Sadrokartónová stena podľa STN EN 1366-2
2
1 - Tanierový ventil, 2 - PKI-C, 3 - Sadra, 4 - Potrubie
Obr. 7:Inštalácia na koniec potrubia s ventilom
Produkty požiarnej ochrany
|
7/7
Technické parametre
test trvanlivosti
- 50 cyklov bez zmeny požadovaných vlastností
testovací tlak
- 300 Pa
bezpečná poloha
- zatvorená
možné inštalácie
- vertikálna / horizontálna, pevná / flexibilná stena, mokrá / suchá cesta
(viď tabuľka certifikátov a klasifikácií)
smer prúdenia vzduchu
- ľubovoľný
strana, na ktorej chráni pred ohňom
- ľubovoľná
uzavretie
- pružinami po roztopení tepelnej poistky - štandardne 72 °C, iné teploty po dohode s výrobcom
teplota okolia
- pri tepelnej poistke 72 °C maximálne 65 °C
opätovné otvorenie
- v studenom stave možno ručne otvoriť
indikácia otvorenej/zatvorenej polohy
- bez indikácie model ZV, jeden mikrospínač 230V model DV1; dva mikrospínače 230V model DV1-2
vhodnosť do prostredia
- iba vnútorného
možnosť revízie
- Po namontovaní flexibilnej spojky do priľahlého potrubia (viď opcia „P S“ v objednacom kóde)
údržba
- nie je potrebná
TPI-74 IMOS-Systemair 09 / 2013
Tab. 3: Technické parametre
Download

PKI-C Požiarne klapky cartridge-ové - IMOS