Fire dampers
Systemair Kruhové evakuačné klapky
Circular Smoke Evacuation Damper
www.systemair.com
r.
www.imos-systemair.sk
Požiarna odolnosť
EI30S & E60S
Produkty požiarnej ochrany
EK-I
Funkcia evakuačnej klapky
Servomotor otvorí list klapky na povel
z riadiaceho systému budovy, alebo signálom z termoelektrickej poistky. Evakuačné
klapky môžu byť vybavené elektrotepelnou
poistkou. Fungujú tak, že táto poistka pri dosiahnutí, alebo prekročení teploty prostredia
72 °C s toleranciou ±1,5 °C aktivuje servomotor, ktorý otvorí list klapky do 20 sekúnd.
Inštalácia, prevádzka a kontrola
Evakuačné klapky inštalujte, prevádzkujte
a kontrolujte podľa Návodu na inštaláciu,
prevádzku a kontrolu.
Pracovné podmienky
Klapka vybavená tepelnou poistkou sa môže
umiestniť v priestore, kde sú prevádzkové
teploty v rozmedzí -10 až 65°C.
DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE:
Klapku uvádzajte do pracovnej polohy
„ZATVORENÁ“ nabudením serva. Po otvorení a zaaretovaní v otvorenej polohe
kľukou sa dá klapka otvoriť len pomocou
kľuky!
Aktívna protipožiarna izolácia nesmie
byť vystavená priamemu styku s vodou.
Maximálna rýchlosť prúdiaceho vzduchu
je 12 m/s s prúdením čistého vzduchu
bez mechanických a chemických nečistôt
s rovnomerným rozložením prúdenia,
bez kondenzácie, námrazy a ľadu. Maximálny prípustný tlakový rozdiel je 1200 Pa.
Do teploty 65°C nedôjde k samospusteniu spúšťacieho zariadenia. V prípade
požiadaviek na vyššie teploty pracovného prostredia konzultovať s výrobcom
a vyznačiť v objednávke. Klapky sú
2
konštrukčne uspôsobené pre použitie s vodorovnou, prípadne zvislou osou listu.
Klapky je potrebné prepravovať krytými
dopravnými prostriedkami na paletách.
Pri manipulácii počas dopravy a skladovania
musia byť klapky chránené proti poškodeniu
a proti poveternostným vplyvom. Listy
klapiek musia byť v polohe „ZATVORENÁ“
(„CLOSED“). Odporúča sa skladovať tieto
výrobky v uzavretých a suchých priestoroch
v rozsahu teplôt od - 10 °C do + 50 °C.
Teplota pri skladovaní, transporte a prevádzke nesmie prekročiť 65°C!
øD
Podmienky prepravy a skladovania
45
6
4
3
2
180
L
45
L1
122
Všetky evakuačné klapky sú štandardne
navrhnuté a certifikované tak, aby boli v súlade s vlastnosťami EI-S. Evakuačné klapky
EK-I sú určené na zabudovanie do požiarnych stien. Inštalácia týchto zariadení
je popísaná v návode na inštaláciu, obsluhu
a údržbu. Všetky klapky sú štandardne
dodávané so servomotorom a môžu byť
dodávané s komunikačnými riadiacimi jednotkami. Podrobný popis jednotlivých vyhotovení je v Katalógu výrobkov Systemair.
Použitý materiál a spôsob
likvidácie
Výrobok obsahuje, oceľ, zinok, kalcium,
silikátovú dosku, grafitový protipožiarny
laminát, keramické tesnenie, polyuretánovú
penu a etylén-propylénový kaučuk. Tieto
sú spracovávané podľa miestnych zákonov.
Výrobok neobsahuje žiadny nebezpečný
materiál.
Záruka
Výrobca poskytuje na výrobok záruku
24 mesiacov od dátumu expedície.
Dodatok
Je potrebné prediskutovať akékoľvek
požiadavky na odchýlky od týchto technických podmienok s výrobcom. Výrobca
si vyhradzuje právo bez oznamovania urobiť
zmeny výrobku, ktoré nezhoršia kvalitu
a funkčnosť výrobku. Najnovší stav výrobkov je dostupný na www.imos-systemair.sk
1
5
øD/2+80
øD+110
Obr. 1 Kruhové evak. klapky so servomotorom
Popis častí klapky
1. list klapky
2. plášť
3. inšpekčný (kontrolný otvor)
4. servomotor
5. termoelektrická poistka
6. napájacia a komunikačná jednotka����
Belimo BKN230-24
Objednávkové kódy:
EK-I-R
Trieda požiarnej odolnosti*
EI30S
Rozmer
øD
Spúšťanie
Dv7 až DV9-T-W
O
Typ pripojenia
Štandardné príruby P
Príslušenstvo na inštaláciu
PR
* POZNÁMKA: E = celistvosť plášťa, I = tepelná izolácia, S = prienik dymu
Produkty požiarnej ochrany
EK-I
EK-I-R-EI30S & E60S
K nášmu širokému sortimentu patrí
evakuačná klapka testovaná ako požiarna
klapka so 60-minútovou odolnosťou pre okrúhle potrubie navrhnutá a certifikovaná tak,
aby bola v súlade s vlastnosťami E60S.
Kódy a typy evak. klapiek
DV7; Evakuačné klapky so servomotorom
(230 V) s pružinou bez tepelného spúšťacieho
mechanizmu, s pomocnými spínačmi
DV7-T; Evakuačné klapky so servomotorom
(230 V) s pružinou s tepelným spúšťacím
mechanizmom a pomocnými spínačmi
DV9; Evakuačné klapky so servomotorom
(24 V) s pružinou bez tepelného spúšťacieho
mechanizmu, s pomocnými spínačmi
DV9-T; Evakuačné klapky so servomotorom (24 V) s pružinou s tepelným spúšťacím
mechanizmom a pomocnými spínačmi
DV9-ST; Evakuačné klapky so servomotorom (230 V) s pružinou bez tepelného
spúšťacieho mechanizmu, s pomocnými
spínačmi a s napájacou a komunikačnou
jednotkou Belimo BKN230-24
DV9-T-ST;
Evakuačné klapky so servo-
motorom (24 V) s pružinou s tepelným
spúšťacím mechanizmom, pomocnými
spínačmi a komunikačnou jednotkou Belimo BKN230-24
DV9-W; Evakuačné klapky so servomotorom (24 V) s pružinou s pomocnými
spínačmi a s káblami pre napájaciu a komunikačnú jednotku Belimo BKN230-24
Typ pripojenia:
O - s tesnením Spiro safe
P - s prírubami
Inštalačné príslušenstvo
PR; kompletná sada ôsmich príložiek z kalcium silikátových dosiek (použitie pri inštalácii
viď Návod na inštaláciu, prevádzku a kontrolu)
DV9-T-W; Evakuačné klapky so servomotorom (24 V) s pružinou s tepelným spúšťacím
mechanizmom, s pomocnými spínačmi a s káblami pre napájaciu a komunikačnú jednotku Belimo BKN230-24
Kruhové evakuačné klapky sú testované rovnako ako požiarne klapky a vyhovujú norme EN 1366-2 a sú klasifikované
podľa normy EN13501-3:2005:
EK-I-E30S-ZV, DV7 až DV9-T-ST
Pre rozmery ø 100 mm až ø 630 mm
Č. certifikátu: SK01-ZSV-0259
Č. protokolu o klasifikácií: FIRES-CR-061-10-AUPE
Č. protokolu o skúške: FIRES-FR-055-10-AUNE
EI30 (ve i ↔ o) S
E60 (ve i ↔ o) S
Hlavné rozmery
100
L (mm)
L1 (mm)
Q (kg)
125
160
180
200
4,9
5,3
øD (mm)
250
280
225
315
355
400
450
500
8,9
5
10,4
28
12,6
53
15,3
78
18,2
450
3,4
3,8
4,6
6,2
6,6
7,9
560
500
108
21,2
630
143
23,8
Tab. 1 Rozmery a hmotnosti
IMOS-Systemair December 2010 TPI 82
3
Produkty požiarnej ochrany
EK-I
IMOS-Systemair, s.r.o.
Systemair December 2010
903 43 Kalinkovo 46
Tel.: + 421 2 402 03 111-2
Fax: + 421 2 459 89 179
[email protected]
www.imos-systemair.sk
Download

Systemair Kruhové evakuačné klapky - IMOS