Produkty požiarnej ochrany
|
PKIR, PKIS
Systemair požiarne klapky
Požiarna odolnosť EI60S, EI90S a EI120S
1396 - CPD - 0061
1396 - CPR - 0076
1396 - CPR - 0077
1396 - CPD - 0062
Objednávacie kódy
Požiarna odolnosť
Rozmery
Typ aktivácie
Príklady objednávacích kódov:
PKIR-
3G* alebo EI60S, EI90S, EI120S
øDN
ZV, DV1 až DV9-T-SR
PKISPožiarna odolnosť
Rozmery
Typ aktivácie
3G* alebo EI90S, EI120S
W×H
ZV, DV1 až DV9-T-SR
Kruhové požiarne klapky – rozmery DN > ø 400 mm, príklad:
PKIR-EI90S - 1000 - DV7-T
Kruhová požiarna klapka s požiarnou odolnosťou EI90S, priemeru
ø 1000 mm, so servomotorom 230 V a s termoelektrickou poistkou.
Hranaté požiarne klapky – rozmery W > 800 mm a / alebo H > 600 mm, príklad:
PKIS-EI120S - 1600×1000 - DV9-T-SR
Hranatá požiarna klapka s požiarnou odolnosťou EI120S,
menovitých rozmerov šírka × výška = 1600 × 1000 mm,
s modulovaným servomotorom 24 V a s termoelektrickou poistkou.
Kruhové požiarne klapky 3G – rozmery DN ≤ ø 400 mm, príklad:
PKIR3G - 400 - DV5-2
Kruhová požiarna klapka, menovitého priemeru ø 400 mm, s 24 V AC
elektromagnetickým spúšťacím mechanizmom v impulznom zapojení
(spustenie sa uskutoční, keď sa aktivuje elektromagnet) plus 230 V spínače
ukazujúce uzavretú alebo otvorenú polohu klapky, požiarna odolnosť závisí
od inštalačnej metódy uvedenej v Tab. 1.
Hranaté požiarne klapky 3G – rozmery W ≤ 800 mm a H ≤ 600 mm, príklad:
PKIS3G - 800×600 - DV1-2
Hranatá požiarna klapka, menovitých rozmerov šírka × výška = 800 × 600 mm,
s ukazovateľmi otvorenej a zatvorenej polohy klapky pomocou 230 V
kontaktných mikrospínačov. Požiarna odolnosť závisí od inštalačnej metódy
uvedenej v Tab. 2.
POZNÁMKY :
* 3G = požiarne klapky tretej generácie
(rozmery DN ≤ ø 400 mm, W ≤ 800 mm a H ≤ 600 mm), kde požiarna
odolnosť závisí od inštalačnej metódy uvedenej v Tab. 1 a Tab. 2
E = integrita, I = tepelná izolácia, S = dymotesnosť
1 / 19
2 / 19
|
Produkty požiarnej ochrany
Popis
Štandardne sú všetky požiarne klapky navrhnuté
a certifikované v súlade s testovacími kritériami EIS
podľa normy EN1366 - 2. Požiarne klapky PKIR a PKIS
sú určené pre inštalácie uvedené na strane 15.
Ich inštalácia je opísaná v Návode na inštaláciu,
prevádzku a kontrolu požiarnych klapiek PP-28_PKI...
Štandardne sú všetky klapky dodávané s ručným
pohonom s voliteľným príslušenstvom, napríklad
mikrospínače, elektromagnety, alebo so servomotorom
a voliteľne s napájacou a komunikačnou jednotkou.
Aktivačné mechanizmy sú odnímateľné a môžu
sa všetky navzájom zamieňať, napríklad namiesto
ručného mechanizmu mechanizmus so servomotorom.
Výnimku tvoria kruhové požiarne klapky priemeru
nad ø 400 mm, ktoré nemajú odnímateľný mechanizmus.
Ručne ovládané požiarne klapky
V prípade požiaru sa požiarna klapka automaticky
nastaví do uzavretej polohy. V závislosti od jej
vyhotovenia sa klapka uzavrie buď po roztavení
tepelnej poistky, alebo nabudením elektromagnetu
v impulznom zapojení, alebo prerušením napájania
prídržného elektromagnetu v prerušovanom zapojení
(schémy zapojenia viď Návod na inštaláciu, prevádzku
a kontrolu požiarnych klapiek PP-28_PKI...).
Po uzatvorení je list klapky mechanicky zaistený
v uzavretej polohe a môže byť otvorený len manuálne.
Poistka aktivuje spúšťací mechanizmus, keď teplota
vzduchu v potrubí dosiahne 74 °C a klapka sa uzavrie
do 10 sekúnd po roztavení poistky.
Servomotorom ovládané požiarne klapky
Požiarna klapka môže byť vybavená servomotorom,
ktorý ju uzavrie na povel systému riadenia budovy,
alebo na základe porušenia termoelektrickej poistky.
Servomotorom ovládané požiarne klapky sú štandardne
vybavené termoelektrickými poistkami, ktoré aktivujú
zatváranie klapky po dosiahnutí alebo prekročení
okolitej teploty 72 °C, napájací obvod servomotora
sa preruší a pružina v servomotore zatvorí list klapky
do 20 sekúnd.
Informácie o príslušenstve pre požiarne klapky
PKIR a PKIS sú na strane 12.
• PRR a PRS - Príložky
• MPA - METO-PG20 adaptér
• MPC - METO-PG spojky
• TVK a TVH - Kompenzátor tepelnej dilatácie
• SSAR a SSAS - Adaptér s dymovým senzorom
• RFA - Príruby pre kruhové požiarne klapky
• IKRR, IKRS a IKSS – Inštalačné kity
Produkty požiarnej ochrany
Konštrukčné vyhotovenie
1
|
2
Požiarne klapky majú plášte vyrobené z pozinkovaného
plechu, listy z neazbestových izolantov majú studené
gumové tesnenie a intumescentnú hmotu na utesnenie
za požiaru.
3
7
4
Materiálové vyhotovenie
Výrobok obsahuje pozinkovaný plech, vápenato-kremičitú
dosku, ohňovzdorný uhlíkový sklolaminát, polyuretánovú
penu a etylén-propylénové suché gumy. Tieto sú
spracované v súlade s miestnymi predpismi.
Produkt neobsahuje žiadne nebezpečné látky,
s výnimkou spájky v termopoistke, ktorá obsahuje
miligramové množstvo olova.
5
6
Obr. 1: Časti kruhovej požiarnej klapky
2
1
5
6
Zapojenie elektrických prvkov
3
Zapojenie všetkých elektrických prvkov podľa typov
aktivačných mechanizmov je uvedené v Návode
na inštaláciu, prevádzku a kontrolu požiarnych
klapiek PP-28_PKI... .
7
4
Inšpekčné otvory
Každá požiarna klapka Systemair má minimálne jeden
inšpekčný otvor:
Rozsah
rozmerov
(mm)
Inšpekčný otvor
realizovaný pomocou
Druhý
štandardný
inšpekčný otvor
DN ≤ ø150
Odnímateľný aktivačný mechanizmus
-
ø150 < DN ≤ ø400
Prídavný
inšpekčný
otvor
Inšpekčné veko *
-
W ≤ 150 a H ≤ 150
Odnímateľný aktivačný mechanizmus
-
Časti klapky:
1. List
Odnímateľný aktivačný mechanizmus Inšpekčné veko
ø400 < DN ≤ ø1000
Obr. 2: Časti hranatej požiarnej klapky
Inšpekčné veko
na požiadanie
W > 150 alebo H > 150 Odnímateľný aktivačný mechanizmus Inšpekčné veko
POZNÁMKA:
* tieto rozmery nemajú odnímateľný aktivačný mechanizmus
Tesnosť listu a plášťa požiarnej klapky
Všetky kruhové aj hranaté požiarne klapky majú tesnosť
listu / plášťa triedy 2 / B podľa normy EN 1751.
Na požiadanie možno dodať požiarne klapky
s tesnosťou 3 / C.
2. Plášť
3. Ručný aktivačný mechanizmus (ZV, DV1 až DV5D-2)
4. Aktivačný mechanizmus so servomotorom
(DV-7 až DV9-T-SR)
5. Inšpekčný otvor
6. Termoelektrická poistka (DV7-T až DV9-T-SR)
7. Napájacia a komunikačná jednotka BKN230-24
(DV9-ST až DV9-T-ST)
3 / 19
Produkty požiarnej ochrany
170
50
110
ø6,2
ø6,2
110
|
max.
70
8,
8×
11
,8
øD
max.
85
45 R2
45
120
235
L=435
90
R2
L=325
Obr. 3: Rozmery ručnej kruhovej požiarnej klapky PKIR3G
- menovitý priemer ø 100 až 400 mm
50
ø6,2
110
(W+40)×(H+40)
Obr. 7: Rozmery ručnej hranatej požiarnej klapky PKIS3G
- menovité rozmery 100 × 100 mm až 800 × 600 mm
ø6,2
110
170
W×H
max.
170
8×
11
,
8
21
øD
max.
155
8,
45 R2
45
120
235
L=435
90
R2
L=325
Obr. 4: Rozmery servomotorom ovládanej kruhovej požiarnej klapky
PKIR3G - menovitý priemer ø 100 až 400 mm
W×H
(W+40)×(H+40)
Obr. 8: Rozmery servomotorom ovládanej hranatej požiarnej klapky PKIS3G
- menovité rozmery 100 × 100 mm až 800 × 600 mm
122
122
199 (EI60S)
203 (EI90S, EI120S)
ø6,2
ø6,2
80
øD
80
R1
45
45
R2
R1
180
255
145
R2
W×H
(W+80)×(H+80)
L=400
L (tab.)
Obr. 5: Rozmery ručnej kruhovej požiarnej klapky PKIR
- menovitý priemer ø 450 až 1000 mm
Obr. 9: Rozmery ručnej hranatej požiarnej klapky PKIS - menovité rozmery
W > 800 mm a / alebo H > 600 mm až po 1600 × 1000 mm
122
122
199 (EI60S)
203 (EI90S, EI120S)
ø6,2
ø6,2
100
80
øD
4 / 19
R1
45
45
R2
180
R1
255
L=400
145
R2
W×H
(W+80)×(H+80)
L (tab.)
Obr. 6: Rozmery servomotorom ovládanej kruhovej požiarnej klapky PKIR
- menovitý priemer ø 450 až 1000 mm
Obr. 10: Rozmery servomotorom ovládanej hranatej požiarnej klapky PKIS
- menovité rozmery W > 800 mm a / alebo H > 600 mm až po 1600 × 1000 mm
Produkty požiarnej ochrany
|
Požiarna odolnosť
Kruhové požiarne klapky PKIR3G, PKIR-EI60S, -EI90S a -EI120S
Kruhové požiarne klapky sú certifikované podľa normy EN 15650, testované podľa normy EN 1366-2
a klasifikované podľa normy EN13501-3.
Názov
Certifikát
Aktivačný
mechanizmuz
Rozmerový
rad (mm)
Inštalácia 1)
Pevná stena
Pružná stena
Strop
Požiarna
odolnosť
mokrá
suchá
500
-
mäkký prechod
PKIR3G
1396 - CPR - 0076
ø 100
až
až
DV9-T-SR
400
na stene
-
mimo steny
-
suchá
500
-
mäkký prechod
na stene
-
mimo steny
-
mokrá
ø 450
až 630
PKIR-EI90S
ZV, DV1
až DV9-T-W
ø 450
až 1000
ZV, DV1
až DV9-T-W
ø 450
až 1000 2)
1396 - CPD - 0061
PKIR-EI120S
mokrá, suchá
mokrá
mokrá, suchá
mokrá
mäkký prechod
mokrá, suchá
300
EI90
(ve ho i ↔ o) S
inštalačný kit
ZV, DV1
až DV9-T-SR
500
300
mokrá
inštalačný kit
PKIR-EI60S
300
EI60
(ve ho i ↔ o) S
inštalačný kit
ZV, DV1
Testované pri
podtlaku (Pa)
mokrá 2)
500
300
EI120
(ve ho i ↔ o) S
500
EI60 (ve ho i ↔ o) S
300
EI90 (ve ho i ↔ o) S
300
EI120 (ve ho i ↔ o) S
300
PODĽA NORMY EN 15650 KAŽDÁ POŽIARNA KLAPKA MUSÍ BYŤ NAINŠTALOVANÁ PODĽA INŠTALAČNÉHO NÁVODU OD VÝROBCU!
Tab. 1: Požiarne odolnosti, rozmerové rady, typy aktivačných mechanizmov a povolené spôsoby inštalácie kruhových požiarnych klapiek
POZNÁMKY:
1. Steny musia mať konštrukciu a požiarnu odolnosť rovnakú alebo lepšiu ako podľa Tab. 3 – 5 v norme EN 1366-2
2. Menovité priemery nad ø 800 mm mokrá inštalácia v strope, vertikálne iba pevná stena a suchá alebo mokrá inštalácia s príložkami
5 / 19
6 / 19
|
Produkty požiarnej ochrany
Hranaté požiarne klapky PKIS3G, PKIS-EI60S, EI90S a EI120S
Hranaté požiarne klapky sú certifikované podľa normy EN 15650, testované podľa normy EN 1366-2
a klasifikované podľa normy EN13501-3
Názov
Certifikát
Aktivačný
mechanizmuz
Rozmerový
rad (mm)
Inštalácia 1)
Pevná stena
Pružná stena
Strop
Požiarna
odolnosť
mokrá
suchá
500
-
mäkký prechod
PKIS3G
1396 - CPR - 0077
100 × 100
až
až
DV9-T-SR
800 × 600
na stene
-
mimo steny
-
suchá
500
-
mäkký prechod
na stene
-
mimo steny
-
inštalačný kit
ZV, DV1
až
PKIS-EI120S
1396 - CPD - 0062
DV9-T-W
až
1000 × 1000 2)
až
1600 × 1000 3)
mokrá, suchá
300
EI90
(ve ho i ↔ o) S
mokrá
W > 800 mm
a / alebo
H > 600 mm
500
300
mokrá
inštalačný kit
PKIS-EI90S
300
EI60
(ve ho i ↔ o) S
inštalačný kit
ZV, DV1
Testované pri
podtlaku (Pa)
mokrá
mäkký prechod
mokrá
300
EI120
(ve ho i ↔ o) S
500
EI90
(ve ho i ↔ o) S
300
EI120
(ve ho i ↔ o) S
300
PODĽA NORMY EN 15650 KAŽDÁ POŽIARNA KLAPKA MUSÍ BYŤ NAINŠTALOVANÁ PODĽA INŠTALAČNÉHO NÁVODU OD VÝROBCU!
Tab. 2: Požiarne odolnosti, rozmerové rady, typy aktivačných mechanizmov a povolené spôsoby inštalácie hranatých požiarnych klapiek
POZNÁMKY:
1. Steny musia mať konštrukciu a požiarnu odolnosť rovnakú alebo lepšiu ako podľa Tab. 3 – 5 v norme EN 1366-2
2. Všetky podporné konštrukcie
3. Pevná stena a strop
500
Produkty požiarnej ochrany
Rozmery
PKIR3G, PKIR-EI30&E60S, -EI60S, -EI90S a -EI120S
m
DN
øD
L
Ručný pohon
(mm)
Pohon
servomotorom
R1
(kg)
R2
(mm)
100
98,5
2,5
4,0
-
-
125
122,5
2,7
4,2
-
-
150
147,5
3,0
4,5
-
-
180
177,5
3,3
4,8
-
-
200
197,5
3,5
5,0
-
-
225
222,5
3,9
5,4
-
-
250
247,5
4,3
5,8
-
-
280
277,5
4,8
6,3
-
14
315
312,5
5,6
7,1
-
31,5
355
352,5
6,7
8,2
-
51,5
400
397,5
8,3
9,8
-
74
450
447
15,5
17,0
-
35
500
497
17,9
19,4
-
60
560
557
20,4
21,9
-
90
630
627
23,7
25,2
-
125
710
707
27,6
29,1
25
165
800
797
33,8
35,3
70
210
900
897
39,8
41,3
120
260
1000
997
46,6
48,1
170
310
435
450
500
Tab. 3: Hmotnosti kruhových požiarnych klapiek a previs listu po úplnom otvorení
POZNÁMKY:
R1 a R2 = Previs úplne otvoreného listu, vrátane tesnenia a medzery po otvorení
=
Požiarne klapky s dĺžkou 435 mm (PKIR3G)
|
7 / 19
8 / 19
|
Produkty požiarnej ochrany
PKIS3G, PKIS-EI60S, EI90S a EI120S
m (kg)
100
150
200
250
300
315
350
355
400
450
500
550
H
(mm) 560
600
630
650
700
710
750
800
850
900
950
1000
m (kg)
100
150
200
250
300
315
350
355
400
450
500
550
H
(mm) 560
600
630
650
700
710
750
800
850
900
950
1000
300
6,0
6,7
7,4
8,1
8,8
9,1
9,6
9,7
10,3
11,0
11,7
12,4
12,6
13,1
315
6,1
6,8
7,6
8,3
9,1
9,3
9,8
9,9
10,5
11,3
12,0
12,7
12,9
13,5
350
6,4
7,2
8,0
8,8
9,6
9,8
10,3
10,4
11,1
11,9
12,7
13,5
13,6
14,2
22,2
23,6
24,9
355
6,5
7,3
8,1
8,9
9,7
9,9
10,4
10,5
11,2
12,0
12,8
13,6
13,7
14,4
23,6
24,8
26,0
26,4
400
6,9
7,7
8,6
9,4
10,3
10,5
11,1
11,2
12,0
12,8
13,7
14,5
14,7
15,4
25,0
26,0
27,0
28,1
29,0
30,0
W (mm)
100
4,2
4,6
5,1
150
4,6
5,1
5,7
6,2
6,7
200
5,1
5,6
6,2
6,8
7,4
7,6
8,0
8,1
8,6
250
5,5
6,2
6,8
7,5
8,1
8,3
8,8
8,9
9,4
10,1
10,7
450
7,4
8,3
9,2
10,2
11,1
11,3
12,0
12,1
12,9
13,8
14,7
15,6
15,8
16,5
26,4
27,2
29,2
29,8
32,1
34,3
36,0
37,5
500
7,8
8,8
9,8
10,8
11,8
12,1
12,8
12,9
13,7
14,7
15,7
16,7
16,7
17,7
27,8
28,4
31,4
31,5
33,3
36,7
38,9
40,1
41,7
43,5
550
8,3
9,3
10,4
11,5
12,5
12,8
13,5
13,6
14,6
15,6
16,7
17,7
17,9
18,8
29,1
31,2
34,4
33,2
34,5
39,1
41,2
42,7
44,6
46,5
560
8,4
9,4
10,5
11,6
12,6
13,0
13,7
13,8
14,8
15,8
16,9
17,9
18,1
19,0
31,0
34,0
35,3
34,9
35,7
40,0
42,3
43,5
45,5
47,7
600
8,8
9,9
11,0
12,1
13,2
13,5
14,3
14,4
15,4
16,5
17,7
18,8
19,0
19,9
32,9
36,5
37,4
36,6
37,9
41,5
43,3
45,5
47,6
49,4
630
9,0
10,2
11,3
12,5
13,6
14,0
14,8
14,9
15,9
17,1
18,2
19,4
19,6
20,5
34,8
37,4
38,8
38,3
40,1
44,6
45,4
47,0
50,1
53,0
650
9,2
10,4
11,6
12,8
13,9
14,3
15,1
15,2
16,3
17,5
18,6
19,8
20,0
21,0
36,7
38,3
40,3
40,0
42,0
46,5
47,5
48,1
51,7
55,1
700
9,7
10,9
12,2
13,4
14,6
15,0
15,9
16,0
17,1
18,4
19,6
20,9
21,1
22,1
38,6
39,2
42,1
41,7
43,5
46,4
48,5
50,8
53,0
55,2
850
900
950
1000 1050 1100 1120 1150 1200 1250 1300 1350 1400 1450 1500 1550 1600
21,2
24,0
26,5
26,4
29,1
29,5
33,4
36,1
38,5
41,2
41,8
43,5
44,0
44,4
48,6
49,2
50,3
53,8
55,9
59,0
60,5
64,0
22,8
25,1
27,7
28,2
30,4
30,8
34,9
37,6
40,2
43
43,8
45,5
46,4
47,3
50,8
51,7
52,9
56,2
58,5
61,6
63,4
66,9
24,5
26,2
29,0
30,0
31,8
32,2
36,4
39,2
42,0
44,8
45,8
47,5
48,9
50,2
53,1
54,3
55,5
58,6
61,1
64,2
66,3
69,8
26,1
27,3
30,2
31,8
33,1
33,5
37,9
40,7
43,7
46,6
47,8
49,5
51,3
53,1
55,3
56,8
58,1
61
63,7
66,8
69,2
72,7
W (mm)
28,0
29,2
31,5
33,2
35,4
36,4
39,4
42,4
45,4
48,5
49,8
51,5
54,0
55,5
57,5
59,0
61,0
63,4
66,1
69,5
72,3
75,6
29,8
31,1
32,7
34,5
37,7
39,3
40,9
44
47,1
50,3
51,7
53,4
56,6
57,8
59,6
61,2
63,8
65,8
68,4
72,2
75,4
78,5
31,7
33,0
34,0
35,9
38,7
41,0
41,8
45,2
48,3
51,6
53,1
55,4
59,3
60,2
61,2
63,4
66,7
67,4
70,8
73,6
76,6
79,9
33,5
34,9
35,2
37,2
39,7
41,8
42,7
46,4
49,5
52,9
54,5
56,8
61,9
62,5
62,8
65,6
69,5
69,0
73,1
75,0
77,8
81,3
34,8
35,6
36,1
38,6
40,4
42,6
43,8
47,1
50,7
54
55,6
57,3
64,6
64,9
64
67,8
72,4
70,7
75,5
77,5
79,0
84,3
35,5
36,3
37,3
39,9
41,1
43,4
44,9
47,8
51,9
55,1
56,5
57,8
67,2
67,2
65,2
70,0
75,2
72,4
77,8
80,0
80,2
87,3
36,2
37,0
38,5
40,9
41,8
44,2
46,0
48,5
53,1
56,2
57,2
58,3
68,6
69,6
66,4
72,2
76,6
74,1
80,2
82,5
81,4
90,3
Tab. 4: Hmotnosti ručných a servomotorových hranatých požiarnych klapiek EI60S a EI90S
=
Požiarne klapky s dĺžkou L = 325 mm (PKIS3G)
=
Požiarne klapky s dĺžkou L = 400 mm
=
Nevyrába sa
36,9
37,7
39,7
41,9
43,5
45,0
47,1
49,2
54,3
57,3
58,0
58,8
69,8
71,9
67,6
74,4
75,0
75,8
82,5
85,0
82,6
93,3
37,6
38,4
40,9
42,9
45,9
47,8
49,7
53,5
57,4
61,3
63,3
65,1
70,9
72,8
72,8
75,8
77,5
78,5
84,9
88,3
83,8
95,3
38,3 39,0
39,1 39,8
42,1 43,3
43,9 44,9
48,3 50,7
51,4 51,8
52,3 52,7
57,8 56,7
60,5 60,9
65,3
65
68,6 67,8
70,3 71,1
71,8 72,3
73,5 74,2
75,3 77,1
76,8 77,9
80,0 81,1
81,2 85,3
87,2 89,2
91,6 93,6
85,0 97,5
97,3 101,8
54,2
58,3
61,1
66,9
69,2
72,0
73,4
76,1
79,3
80,4
83,3
87,7
92,0
96,3
100,4
104,7
55,6
59,9
61,3
68,7
70,6
72,9
74,4
77,9
81,5
82,8
85,4
90,1
94,7
99
103,3
107,6
710
9,8
11,0
12,3
13,5
14,8
15,2
16,0
16,2
17,3
18,6
19,8
21,1
21,3
22,3
39,5
40,0
42,8
43,4
45,0
46,3
48,9
50,6
53,4
55,3
750
10,1
11,4
12,7
14,1
15,4
15,8
16,7
16,8
18,0
19,3
20,6
21,9
22,2
23,2
41,1
42,5
44,4
45,1
46,5
48,8
50,6
53,4
55,7
58,2
800
10,6
11,9
13,3
14,7
16,1
16,5
17,5
17,6
18,8
20,2
21,6
22,9
23,2
24,3
42,7
43,5
46,4
46,8
48,0
51,3
53,4
56,2
58,8
61,1
Produkty požiarnej ochrany
R1
H
EI60/90/120S;
W ≤ 800 mm
R2
EI60/90/120S;
W > 800
EI60/90/120S;
W ≤ 800 mm
EI60/90/120S;
W > 800
(mm)
100
-
-
150
-
200
-
250
-
-
-
-
-
-
7,5
-
-
-
32,5
-
300
-
-
57,5
20
315
-
-
65
27,5
350
-
-
82,5
45
355
-
-
85
47,5
400
-
-
107,5
70
450
-
-
132,5
95
500
12,5
-
157,5
120
550
37,5
-
182,5
145
560
42,5
-
187,5
150
600
62,5
20
207,5
170
630
-
35
-
185
650
-
45
-
195
700
-
70
-
220
710
-
75
-
225
750
-
95
-
245
800
-
120
-
270
850
-
145
-
295
900
-
170
-
320
950
-
195
-
345
1000
-
220
-
370
|
DV4; ZV + elektromagnetický spúšťací mechanizmus
230 V AC v impulznom zapojení (spustenie nastane
aktiváciou elektromagnetu)
DV5; ZV + elektromagnetický spúšťací mechanizmus 24 V
AC v impulznom zapojení (spustenie nastane aktiváciou
elektromagnetu) + indikácia zatvorenej polohy klapky
spínačom 230 V
DV5-2; ZV + elektromagnetický spúšťací mechanizmus
24 V AC v impulznom zapojení (spustenie nastane
aktiváciou elektromagnetu) + indikácia zatvorenej
a otvorenej polohy klapky spínačmi 230 V
DV6; ZV + elektromagnetický spúšťací mechanizmus
230 V AC v impulznom zapojení (spustenie nastane
aktiváciou elektromagnetu) + indikácia zatvorenej polohy
klapky spínačom 230 V
DV6-2; ZV + elektromagnetický spúšťací mechanizmus
230 V AC v impulznom zapojení (spustenie nastane
aktiváciou elektromagnetu)+ indikácia zatvorenej
a otvorenej polohy klapky spínačmi 230 V
DV3B až DV6B-2; rovnako ako k DV3 až DV6-2
s elektromagnetom 24 V AC alebo 230 V AC
v prerušovanom zapojení (spustenie nastane, keď je
prerušené napájanie elektromagnetu)
DV3C až DV5C-2; rovnako ako k DV3, DV5 a DV5-2
s elektromagnetom 24 V DC v impulznom zapojení
(spustenie nastane aktiváciou elektromagnetu)
DV3D až DV5D-2; rovnako ako k DV3, DV5 a DV5-2
s elektromagnetom 24 V DC v prerušovanom zapojení
(spustenie nastane, keď je prerušené napájanie
elektromagnetu)
Tab. 5: Previs listu hranatých požiarnych klapiek po úplnom otvorení
POZNÁMKA:
R1 a R2 = Previs úplne otvoreného listu, vrátane tesnenia a medzery
po otvorení
Typ aktivácie
Prehľad typov aktivácie – parametre sú uvedené v Tab. 6.
ZV; základný model s ručnou pákou a spúšťacím
mechanizmom s pružinou, s tavnou tepelnou poistkou
nastavenou na 74°C
DV1; ZV + indikácia zatvorenej polohy s kontaktným
spínačom 230 V
DV1-2; ZV + indikácia otvorenej a zatvorenej polohy
s kontatnými spínačmi 230 V
DV3; ZV + elektromagnetický spúšťací mechanizmus
24 V AC v impulznom zapojení (spustenie nastane
aktiváciou elektromagnetu)
Servom ovládané požiarne klapky
DV7-T; požiarne klapky ovládané servomotorom
(230 V AC) s vratnou pružinou, s termoelektrickou
poistkou a pomocnými spínačmi
DV9-T; požiarne klapky ovládané servomotorom
(24 V) s vratnou pružinou, s termoelektrickou poistkou
a pomocnými spínačmi
DV9-T-ST; požiarne klapky ovládané servomotorom
(24 V) s vratnou pružinou, s termoelektrickou poistkou,
pomocnými spínačmi a s napájacou a komunikačnou
jednotkou Belimo BKN230-24
DV9-T-W; požiarne klapky ovládané servomotorom
(24 V) s vratnou pružinou, spolu s termoelektrickou
poistkou, pomocnými spínačmi a káblami pre napájaciu
a komunikačnú jednotku Belimo BKN230-24
DV9-T-SR; požiarne klapky ovládané servomotorom
(24 V) modulovaným (možnosť nastaviť polohu listu
pri otvorení na ľubovolný uhol) s vratnou pružinou,
s termoelektrickou poistkou a pomocnými spínačmi
9 / 19
Produkty požiarnej ochrany
AC/DC
230 V







AC/DC
230 V
 
 
 
 
 
 
 
AC
PRERUŠOVANÉ
ZAPOJENIE
Otv.
BLF / BF
DC
AC
24 V
24 V
24 V
T
230 V
-
24 V
T
24 V
ST
24 V
T-ST
24 V
W
24 V
T-W
24 V
SR
24 V
SR-T
24 V
DV9-T-SR
DV9-SR
DV9-T-W
DV9-W
DV9-T-ST
  
  
230 V
230 V
DV9-ST
  
24 V
-
DV9-T
  
230 V
DC
DV7
DV5D-2 *
DV5D *
DV3D *
DV6B-2
DV6B
DV4B
                    
Tab. 6: Zloženie aktivačných mechanizmov podľa objednávacích kódov
POZNÁMKA :
* Len pre rozmery PKIR3G do ø 400 mm a PKIS3G do 800 × 600 mm vrátane.
Legenda
DC
AC
T
ST
W
SR
DV5B-2
DV5B
DV3B
DV5C-2 *
DV5C *
DV3C *
DV6-2
DV6
DV4
DV5-2
DV5
DV3
DV1-2
DV1
Type of
activation
Napätie
IMPULZNÉ
ZAPOJENIE
Typ prúdu
Pohon servomotorom
Zatv.
SERVOMOTOR BELIMO
ELEKTROMAGNET
SPÍNAČ
Aktivačný mechanizmus
ZV
Ručný pohon
DV9
|
DV7-T
10 / 19
- Jednosmerný prúd
- Striedavý prúd
- Servomotor bez termoelektrickej poistky (nepovolené v EÚ – par. 4.2.1.2.1, EN 15 650)
- Servomotor s termoelektricou poistkou
- Servomotor s napájacou a komunikačnou jednotkou BKN230-24
- Servomotor s káblami pre napájaciu a komunikačnú jednotku
- Modulovaný servomotor s riadením 0 - 10 V
  
  










Produkty požiarnej ochrany
|
11 / 19
Tlakové straty a akustické výkony
80
45
50 dB(A)
40
30
45
35
20
10
0
0
40
40
0
ø40
30
35
25
30
25
1
2
3
4
45
40
35
5
50 dB(A)
6
7
5
6
45
30
20
35
40
30
35
0
25
7
0
Rýchlosť v potrubí - v (m • s )
-1
Diagram 1: Tlaková strata a akustický výkon – PKIR
Úplne otvorená klapka
45
40
0
50 dB(A)
0
40
10
ø450
ø1000
Poloha klapky 45°
(platné pre DV9-T-SR)
0×
10
50
Tlaková strata - ps (Pa)
Úplne otvorená klapka
ø400
Tlaková strata - ps (Pa)
60
50 dB(A)
50
10
Poloha klapky 45°
(platné pre DV9-T-SR)
100×
100
70
ø10
0
ø100
60
50 dB(A)
0
×6
0
80
1
45
25
30
45
40
2
3
4
800×600
50 dB(A) 700×700
5
6
1600×1000
7
Rýchlosť v potrubí - v (m • s )
-1
Diagram 2: Tlaková strata a akustický výkon – PKIS
Technické parametre
50 cyklov / ručný spúšťací mechanizmus - bezo zmeny požadovaných vlastností
Test trvanlivosti
10000 + 100 + 100 cyklov servomotorom ovládané - bezo zmeny požadovaných vlastností
20000 cyklov modulované - bezo zmeny požadovaných vlastností
Skúšobný podtlak
300 / 500 Pa v závislosti od spôsobu inštalácie
Bezpečná poloha
Zatvorená
Možná inštalácia
Vertikálna / horizontálna, pevná / flexibilná stena, mokrá / suchá (viď klasifikačné tabuľky na str. 5 a 6)
Smer prúdenia vzduchu
Voliteľný
Povolená rýchlosť vzduchu
Max. 12 m/s
Strana chránená pred ohňom
Voliteľná
Ručné - 74° C ako štandard (100 °C na požiadanie) pružinou po roztavení tepelnej poistky
Teplota zatvárania
Servomotorom ovládané - 72 °C ako štandard (95 °C na požiadanie) pružinou po roztavení tepelnej poistky,
čím sa preruší napájanie
Doba zatvárania
Manuálne < 10 s, servomotorom ovládané < 20 s
Okolitá teplota
Maximálne 60 °C, minimálne -10 °C
Opakované otváranie
Je možné otvoriť zariadenie ručne, v chladnom stave
Indikátor zatvorená / otvorená
Ručné 230 V mikrospínače pre verzie DV1 až DV6B-2
Servom ovládané – zabudované mikrospínače - verzie DV7 až DV9-T-SR
Vhodnosť prostredia
Iba vnútorné prostredie
Možnosť inšpekcie
Po odňatí aktivačného mechanizmu, alebo po otvorení krytu inšpekčného otvoru / prídavného inšpekčného otvoru
Údržba
Nie je potrebná
Povolený tlak
1800 Pa
Tesnosť listu (STN EN 1751)
Trieda 2, na požiadanie trieda 3
Tightness of the housing (STN EN 1751) Trieda B, na požiadanie trieda C
Modulovaný servomotor
Možno nastaviť ľubovoľnú polohu listu pri otvorení - viď typy aktivačných mechanizmov DV9-T-SR
12 / 19
|
Produkty požiarnej ochrany
Príslušenstvo
PRÍLOŽKY
METO-PG SPOJKY
Objednávacie kódy
Objednávacie kódy
Objednávací kód pre kruhové príložky:
PRR-DN
MPC
Číslo položky v M3: 15476
DN = menovitý priemer (mm)
Objednávací kód pre obdĺžnikové príložky:
PRS-W×H
W = menovitá šírka (mm), H = menovitá výška (mm)
Sú určené pre požiarne klapky s požiarnou odolnosťou
EI60S a EI90S do všetkých povolených stien a stropov.
Pri suchej inštalácii sú povinné. Sada 8 príložiek
vyrobených z vápenatokremičitých dosiek (pri inštalácii
treba postupovať podľa Návodu na inštaláciu, prevádzku
a kontrolu požiarnych klapiek PP-28_PKI... – sú tam štyri
predné a štyri zadné príložky).
KOMPENZÁTORY TEPELNEJ DILATÁCIE
Objednávacie kódy
METO - PG20 ADAPTÉR
Objednávací kód pre kruhové kompenzátory:
TVK-DN
DN = menovitý rozmer (mm)
(dĺžka kompenzátora L = 150 mm pre všetky menovité priemery)
Objednávací kód pre hranaté tlmiče:
TVH-W×H
W = šírka (mm), H = výška (mm)
(dĺžka kompenzátora L = 150 mm pre všetky menovité rozmery)
Objednávacie kódy
MPA-W×H
W = šírka (mm), H = výška (mm)
Produkty požiarnej ochrany
|
13 / 19
ADAPTÉRY S DYMOVÝMI SENZORMI
KRUHOVÉ PRÍRUBY PRE POŽIARNE KLAPKY
Objednávacie kódy
Objednávacie kódy
Objednávací kód pre kruhový adaptér s dymovým senzorom:
SSAR-DN
RFA-DN
DN = menovitý priemer (mm), DN ≥ 150 mm
(dĺžka adaptéra L = 400 mm pre všetky nominálne priemery; øD = DN-2).
Objednávací kód pre hranatý adaptér s dymovým senzorom:
SSAS-W×H
DN = menovitý priemer (mm)
V prípade potreby montovať kruhové požiarne klapky
na príruby možno dodať kruhové prírubové adaptéry.
W = šírka (mm), W ≥ 150 mm, H = výška (mm)
(dĺžka adaptéra L = 400 mm pre všetky menovité rozmery)
øD
W1 = W + 40 mm, H1 = H + 40 mm;
pre menovité rozmery 100 × 100 mm až 800 × 600 mm
W1 = W + 80 mm, H1 = H + 80 mm; pre menovité rozmery W > 800 mm
a / alebo H > 600 mm až 1600 × 1000 mm
Optický dymový senzor Hekatron LRS01 je namontovaný
v adaptére (kuse rúry).
n×ød1
a
øD1
80
Obr. 12: Príruba pre kruhové požiarne klapky
øD1
100
130
125
155
150
181
180
215
10
200
235
9
225
260
250
285
280
315
W×H
315
350
W1×H1
355
390
400
445
450
495
500
545
560
605
630
680
710
760
800
860
øD
DN
a
ød1
n
7
4
(mm)
45
45
8,
8×
11
,8
400
400
Obr. 11: Adaptéry s dymovým senzorom pre kruhové alebo hranaté
požiarne klapky
7
8
9
10
12
16
11
12
Tab. 7: Rozmery príruby pre kruhové požiarne klapky
POZNÁMKA:
Príruby pre DN > ø 800 mm sa nevyrábajú.
20
14 / 19
|
Produkty požiarnej ochrany
INŠTALAČNÝ KIT
DN
W1
Inštalačný kit sa dodáva iba pre PKIR3G a PKIS3G,
vždy namontovaný na požiarnej klapke.
100
350
125
375
150
400
180
430
200
450
225
475
250
500
280
530
315
565
355
400
W2
øD1
187
187
237
237
287
287
337
337
387
387
605
437
437
650
487
487
(mm)
Objednávacie kódy
Objednávací kód pre inštalačný kit pre kruhovú
požiarnu klapku s kruhovým obvodom kitu:
IKRR-DN
DN = nominálny priemer (mm)
Objednávací kód pre inštalačný kit pre kruhovú
požiarnu klapku s hranatým obvodom kitu:
IKRS-DN
DN = nominálny priemer (mm)
Tab. 8: Rozmery inštalačného kitu
Objednávací kód pre inštalačný kit pre hranatú požiarnu
klapku s hranatým obvodom kitu:
IKSS-W×H
W = šírka (mm), H = výška (mm)
~150
~150
~150
ø6,2
W1×W1
ø6,2
95
95
95
ø6,2
W1×W1
W×H
265
120
435
Obr. 13: Inštalačný kit (IKRR, IKRS, IKSS)
(W+88)×(H+88)
W2×W2
øDN - 2,5
øD1
øDN - 2,5
(W+250)×(H+250)
265
120
435
185
126
325
Produkty požiarnej ochrany
|
15 / 19
Inštalácia, prevádzka, kontrola a údržba
Požiarne klapky musia byť nainštalované, prevádzkované a kontrolované podľa Návodu na inštaláciu, prevádzku
a kontrolu požiarnych klapiek PP-28_PKI... . Všetky zariadenia protipožiarnej ochrany Systemair sú bezúdržbové.
Spôsoby inštalácie do pružnej a pevnej steny
Detaily viď Návod na inštaláciu, prevádzku a kontrolu požiarnych klapiek PP-28_PKI...
Mokrá inštalácia
(W+120)×(H+120)
W×H
øDN+100
øDN
øDN+80
Mokrá inštalácia je určená pre požiarne klapky všetkých požiarnych odolností do všetkých povolených stien
a stropov - v pevnej alebo pružnej stene alebo v strope s odolnosťou rovnakou alebo lepšou ako podľa Tab. 3 - 5
v norme EN 1366-2. Treba pripraviť otvor, upevniť požiarnu klapku v strede otvoru zavesením na záves a medzeru
medzi klapkou a stenou vyplniť sadrou alebo maltou alebo betónom
185
PKIR
S
PKIS
Obr. 14: Mokrá inštalácia požiarnej klapky do steny
Suchá inštalácia
Je určená pre požiarne klapky požiarnych odolností EI60S a EI90S do všetkých povolených stien - v pevnej alebo pružnej stene
alebo v strope s odolnosťou rovnakou alebo lepšou ako podľa Tab. 3 - 5 v norme EN 1366-2. Treba pripraviť otvor, upevniť
požiarnu klapku v strede otvoru zavesením na záves, namontovať príložky z jednej strany závesu, medzeru medzi klapkou
a stenou vyplniť minerálnou vlnou, namontovať príložky z druhej strany a všetky medzery medzi príložkami, stenou / stropom
a požiarnou klapkou vyplniť protipožiarnym tmelom.
(W+120)×(H+120)
W×H
øD2
øDN+120
øDN
150
20
179
S
Obr. 15: Suchá inštalácia požiarnej klapky do steny
PKIR
PKIS
16 / 19
|
Produkty požiarnej ochrany
Inštalácia do mäkkého prechodu
Je určená pre požiarne klapky odolností EI60S a EI90S do všetkých povolených stien a stropov s odolnosťou rovnakou
alebo lepšou ako podľa Tab. 3 - 5 v norme EN 1366-2. Treba pripraviť otvor v stene, vlepiť doňho dosku z minerálnej
vlny, do otvoru v doske z minerálnej vlny vlepiť klapku. Na konci inštalácie treba povrch dosiek z minerálnej vlny
z oboch strán, stenu / strop a obvod rúry / klapky natrieť protipožiarnym tmelom hrúbky min. 1,5 mm a šírky 100 mm
od steny ku klapke / rúre z oboch strán.
(W+120)×(H+120)
W×H
øDN+120
øDN
min.
100
min.
100
173
100
PKIR
S
PKIS
Obr. 16: inštalácia požiarnej klapky do mäkkého prechodu
Rýchla inštalácia pomocou inštalačného kitu
(W+120)×(H+120)
W×H
øD1
øDN
Je určená pre všetky požiarne klapky všetkých odolností do všetkých povolených stien a stropov s odolnosťou
rovnakou alebo lepšou ako podľa Tab. 3 - 5 v norme EN 1366-2. Treba pripraviť otvor, vložiť požiarnu klapku
s inštalačným kitom do otvoru a primontovať na stenu dosku zo strany servomotora. Inštalačný kit sa dodáva
namontovaný na klapke.
185
S
PKIR
Obr. 17: Rýchla inštalácia požiarnej klapky do steny pomocou inštalačného kitu
PKIS
Produkty požiarnej ochrany
|
17 / 19
Inštalácia na stenu
(W+120)×(H+120)
W×H
øDN+120
øDN
180
180
Je určená pre požiarne klapky požiarnych odolností EI60S a EI90S na všetky povolené steny a stropy s odolnosťou rovnakou
alebo lepšou ako podľa Tab. 3 - 5 v norme EN 1366-2. Treba pripraviť otvor v stene, nainštalovať potrubie do steny,
namontovať požiarnu klapku na stenu a doizolovať potrubie od steny až po list klapky.
140
L1
150
S
PKIR
PKIS
Obr. 18: Inštalácia požiarnej klapky na stenu
Inštalácia mimo steny
(W+120)×(H+120)
W×H
øDN
øDN+120
180
180
Je určená pre požiarne klapky požiarnych odolností EI60S a EI90S ku všetkým povoleným stenám a stropom
s odolnosťou rovnakou alebo lepšou ako podľa Tab.3 - 5 v norme EN 1366-2. Treba pripraviť otvor v stene, nainštalovať
potrubie do steny, namontovať požiarnu klapku do potrubia a doizolovať potrubie od steny až po list klapky.
140
L
S
150
PKIR
Obr. 19: Inštalácia požiarnej klapky mimo steny
L
PKIS
18 / 19
|
Produkty požiarnej ochrany
Prevádzkové podmienky
Záruka
Požiarne klapky môžu byť nainštalované na miestach
s prevádzkovými teplotami podľa Tab. 9.
Výrobca poskytuje 24-mesačnú záručnú dobu,
ktorá začína dňom expedície uvedeným
na dodacom liste.
Typ aktivačného
mechanizmu
ZV, DV1 až DV6B-2
DV7 až DV9-T-SR
Teplota zatvárania
požiarnej klapky
Povolená teplota v potrubí
a jeho okolí
Dodatok
(°C)
74 Štandardne
-10 až +60
100 Na objednávku
-10 až +80
72 Štandardne
-10 až +60
95 Na objednávku
-10 až +80
Tab. 9: Teploty zatvárania požiarnych klapiek a povolené prevádzkové
teploty
Aktívne požiarne tesnenie nesmie byť vystavené
priamemu kontaktu s vodou. Maximálna rýchlosť
prúdenia vzduchu je 12 m/s s čistým vzduchom
bez mechanickej alebo chemickej kontaminácie
s rovnomerným prúdením, bez kondenzácie, námrazy
alebo ľadu. Maximálny prípustný tlakový rozdiel
pred a za listom je 1800 Pa. V prípade potreby
úpravy pre vyššie teploty v mieste inštalácie je
potrebné požiadať výrobcu a vyznačiť to v objednávke
zodpovedajúcim spôsobom. Požiarne klapky sú určené
pre použitie s horizontálnou alebo vertikálnou osou listu.
Doprava a skladovanie
Požiarne klapky sa musia prepravovať krytými
dopravnými prostriedkami, na paletách
alebo v krabiciach. Pri manipulácii počas prepravy musia
byť klapky chránené proti poškodeniu a poveternostným
vplyvom. Listy klapiek musia byť v polohe “zatvorená”.
Odporúča sa skladovať tieto výrobky na uzavretom,
suchom mieste, kde je teplota pohybujúca sa v rozmedzí
od -10°C do +60°C. Teplota pri skladovaní, preprave
a prevádzke nesmie v žiadnom prípade prekročiť 60°C!
Všetky odchýlky od tu uvedených technických
špecifikácií a podmienok treba prejednať s výrobcom.
Výrobca si vyhradzuje právo na akékoľvek zmeny
na výrobku bez predchádzajúceho upozornenia
za predpokladu, že tieto zmeny nemajú vplyv na kvalitu
a požadované parametre výrobku. Aktuálne informácie
o všetkých výrobkoch sú k dispozícii na stránke
www.imos-systemair.sk.
Produkty požiarnej ochrany
|
19 / 19
Požiarne klapky - Príbuzné produkty
PKI2-Ex
Systemair požiarne klapky do výbušného prostredia
Informácie o produkte sú k dispozícii v technickej dokumentácii TPI-84.
PKI-C
Cartridge-ové požiarne klapky
Informácie o produkte sú k dispozícii v technickej do kumentácii TPI-74.
1396 - CPD - 0050
DKI1
Systemair dymové klapky
1396 - CPD - 0058
TPI-28 Systemair 01 / 2014
Dymové klapky sú určené do ventilačných systémov pre odvod dymu a tepla (SODT).
Informácie o produkte sú k dispozícii v technickej dokumentácii TPI-52.
Download

PKIR, PKIS - IMOS