Požiarne klapky do výbušného prostredia
www.systemair.com
r.
www.imos-systemair.sk
PK-I-Ex
Požiarna odolnosť
Kruhové: EI60S, EI90S, EI120S
Hranaté: EI90S, EI120S
Produkty požiarnej ochrany
PK-I-Ex
Popis
Pracovné podmienky
Požiarna klapka (ďalej len klapka) je požiarny uzáver vzduchotechnického potrubia vyhotovený tak, aby list klapky na základe mechanického, teplotného, alebo elektrického impulzu uzavrel potrubie a
obmedzil šírenie plameňov, tepla a dymu. Vyhotovenie do výbušného
prostredia vyhovuje požiadavkám smernice Európskeho spoločenstva
č. 94/9/EC a normy STN EN 13463 pre klasifikáciu Ex II 2 G c IIB.
Klapka vybavená mechanickým spúšťacím mechanizmom a tepelnou poistkou s nízkotavnou spájkou sa môže umiestniť v priestore,
kde sú prevádzkové teploty v rozmedzí -10 až 65°C. Klapka vybavená mechanickým spúšťacím mechanizmom a elektromagnetom sa
môže umiestniť v priestore, kde sú prevádzkové teploty od -10 do
40°C. Klapka vybavená servomotorom a tepelnou poistkou sa môže
umiestniť v priestore, kde sú prevádzkové teploty v rozmedzí -10 až
65°C.
Konštrukčné vyhotovenie
List klapky je vytvorený z kalcium - silikátových bezazbestových
dosiek a je vložený v ochrannom ráme klapky. Ochranný rám, alebo plášť klapky, pozostáva z dielov vyhotovených z pozinkovaného
oceľového plechu z konštrukčnej ocele. Pre hranaté klapky je kalcium- silikátová bezazbestová doska použitá aj pre prírubový spoj,
ktorý spoločne s listom zabraňuje šíreniu požiaru a prestupu tepla.
Klapka je utesnená pasívnym tesnením (proti prestupu dymu) a
aktívnym protipožiarnym tesnením (proti prestupu dymu a tepla
pri požiari).
Požiarne klapky so spúšťacím mechanizmom
Na podnet priameho (mechanicky alebo tepelne) alebo diaľkového
(elektricky) povelu spôsobí spúšťací mechanizmus samočinné uzatvorenie listu klapky. Po uzatvorení je list klapky zaistený v zatvorenej polohe proti spätnému otvoreniu. Mechanicky sa klapka spúšťa
najmä pri kontrole funkcie klapky. K spusteniu mechanizmu tepelným impulzom dochádza po dosiahnutí, zotrvaní, alebo prekročení
teploty prostredia 72 °C s toleranciou ± 1,5 °C po dobu 30 až 60
s, kedy sa poruší tepelná poistka a spúšťací mechanizmus zatvorí
list klapky. Elektricky je klapka spúšťaná pomocou elektromagnetu,
ktorý je aktivovaný na základe elektrického impulzu z centrálnej
riadiacej jednotky. Elektromagnet uvoľní spúšťací mechanizmus,
ktorý zatvorí list klapky.
Požiarne klapky poháňané servom
Pre zatvorenie listu klapky sa používa servo, ktoré list zatvorí na základe elektrického, alebo tepelného impulzu. Súčasťou serva môže
byť tepelný senzor, ktorý pri dosiahnutí, zotrvaní, alebo prekročení
teploty prostredia 72 °C s toleranciou ± 1,5 °C spustí servomotor a
zatvorí list klapky do 20 s.
Požiarne klapky v seizmickom vyhotovení
Na požiadanie môžeme dodať požiarne klapky v seizmickom vyhotovení kategórie 1a, s certifikátom o zhode s požiadavkami noriem
STN IEC 60980 a STN EIC 60780.
Inštalácia, prevádzka a kontrola
Požiarne klapky inštalujte, prevádzkujte a kontrolujte podľa Návodu na inštaláciu, prevádzku a kontrolu.
Každá PK-I do výbušného prostredia musí byť po inštalácii uzemnená!
2
DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE:
Klapku uvádzajte do pracovnej polohy „OTVORENÁ“ nabudením serva. Po otvorení a zaaretovaní v otvorenej polohe kľukou
sa dá klapka zatvoriť len pomocou kľuky a nemôže plniť svoju
funkciu!
Aktívna protipožiarna izolácia nesmie byť vystavená priamemu styku
s vodou. Maximálna rýchlosť prúdiaceho vzduchu je 15 m/s s prúdením čistého vzduchu bez mechanických a chemických nečistôt s rovnomerným rozložením prúdenia, bez kondenzácie, námrazy a ľadu.
Maximálny prípustný tlakový rozdiel pred a za zatvoreným listom
je 1200 Pa. Do teploty 65°C nedôjde k samospusteniu spúšťacieho
zariadenia. Klapky sú konštrukčne uspôsobené pre použitie s vodorovnou, prípadne zvislou osou listu.
Podmienky prepravy skladovania a prevádzky
Klapky je potrebné prepravovať krytými dopravnými prostriedkami
na paletách. Pri manipulácii počas dopravy a skladovania musia byť
klapky chránené proti poškodeniu a proti poveternostným vplyvom.
Listy klapiek musia byť v polohe „ZATVORENÁ“ („CLOSE“). Odporúča sa skladovať tieto výrobky v uzavretých a suchých priestoroch v rozsahu teplôt od - 10 °C do + 50 °C. Teplota pri skladovaní,
transporte a prevádzke nesmie prekročiť 65°C!
Použitý materiál a spôsob likvidácie
Výrobok obsahuje, oceľ, zinok, kalcium silikátovú dosku, grafitový
protipožiarny laminát, polyuretánovú penu a etylén-propylénový
kaučuk. Tieto sú spracovávané podľa miestnych zákonov. Výrobok
neobsahuje žiadny nebezpečný materiál.
Záruka
Výrobca poskytuje na výrobok záruku 24 mesiacov od dátumu expedície.
Dodatok
Je potrebné prediskutovať akékoľvek požiadavky na odchýlky od
týchto technických podmienok s výrobcom. Výrobca si vyhradzuje
právo bez oznamovania urobiť zmeny výrobku, ktoré nezhoršia kvalitu a funkčnosť výrobku. Najnovší stav výrobkov je dostupný na
www.imos-systemair.sk
Produkty požiarnej ochrany
PK-I-Ex
Objednávkové kódy:
Typ
hranatá
kruhová
Odolnosť
Vyhotovenie
hranatá
kruhová
zákl. vyhotovenie
zákl. s dopln. výstr.
špec. vyhotovenie
Príslušenstvo
pre pripojenie
so spiro safe
príruba
Príslušenstvo
pre zamurovanie
príložky
Rozmer
PK-I-Ex
S
R
EI60S
EI90S
EI120S
LxH
D
ZV
DV1 až DV9-T
SV
O
P
Klapky so servomotorom:
DV7; Požiarne klapky so servomotorom (230 V) s pružinou bez tepelného spúšťacieho mechanizmu, s pomocnými spínačmi
DV7-T; Požiarne klapky so servomotorom (230 V AC) s pružinou s
tepelným spúšťacím mechanizmom a pomocnými spínačmi
DV9; Požiarne klapky so servomotorom (24 V) s pružinou bez tepelného spúšťacieho mechanizmu, s pomocnými spínačmi
DV9-T; Požiarne klapky so servomotorom (24 V) s pružinou s tepelným spúšťacím mechanizmom a pomocnými spínačmi
PR
POZNÁMKA: E = celistvosť plášťa, I = tepelná izolácia, S = prienik dymu
Špeciálne vyhotovenie
SV; len po dohode s výrobcom - vyhotovenia v kombinácii ZV, DV1
až DV9-T, antikorózne prevedenie častí klapky, seizmicky odolné
klapky a iné.
Kódy a typy klapiek
ZV; základný model s ručnou pákou a spúšťaním pružinou pomocou
tavnej tepelnej poistky nastavenej na 72 ºC.
DV1; ZV + signalizácia zatvorenej polohy pomocou 24 V koncového
spínača
DV1-2; ZV + signalizácia otvorenej a zatvorenej polohy pomocou koncových spínačov 24 V
DV2; ZV + signalizácia zatvorenej polohy pomocou koncového spínača 230 V
Typ pripojenia:
O - s tesnením Spiro safe
P - s prírubami
Inštalačné príslušenstvo
PR; 1 sada ôsmich príložiek z calcium silikátových dosiek (použitie
pri inštalácii viď Návod na inštaláciu, prevádzku a kontrolu)
DV2-2; ZV + signalizácia otvorenej a zatvornej polohy pomocou koncových spínačov 230 V
3
Produkty požiarnej ochrany
PK-I-Ex
Zabudovanie klapiek
Ovládanie pomocou servomotora
Zabudovanie sa robí podľa Návodu na inštaláciu, prevádzku a
kontrolu.
Každá PKI do výbušného prostredia musí byť pri inštalácii
uzemnená!
– vyhotovenie DV7 - DV9-T
Pre ovládanie polohy listu klapky sa používajú servomotory
Schischek ExMax-15BF.
Výpočet tlakových strát
Tlakové straty klapiek sa stanovia výpočtom.
Súčinitle miestnej tlakovej straty, ktoré sa vzťahujú na menovitý
prierez klapky a x b, alebo prierez zodpovedajúci øD, sú obsiahnuté v tabuľkách.
Tlaková strata pre konkrétnu klapku sa stanoví výpočtom podľa
vzorca:
Funkcia servomotora:
Po pripojení na elektrické napätie je servomotor uvedený do prevádzkovej polohy a súčasne sa napne spätná pružina servomotora.
To znamená, že list klapky je v prevádzkovej polohe otvorený. Po
prerušení elektrického napätia, alebo porušení tepelnej poistky, sa
list klapky pomocou energie spätnej pružiny zatvorí - havarijný stav.
Termoelektrické spúšťacie zariadenie FireSafe sa poruší, ak teplota
okolia, alebo teplota vo vnútri klapky prekročí 72 °C. V servomotore
sú štandardne zabudované dva pevne nastavené mikrospínače pre určenie koncových polôh klapky – určenie otvorenia a zatvorenia listu.
Termoelektrické spúšťacie zariadenie s kontrolným
tlačidlom
Termoelektrické spúšťacie zariadenie spustí v prípade prekročenia
medznej teploty 72°C pružinu, ktorá zatvorí list klapky.
p z = ξ v L2 ρ
x
2
pz = tlaková strata
ξ = súčiniteľ odporu
vL2 = rýchlosť prúdenia v menovitom priereze a x b, alebo priereze
zodpovedajúcom øD (m . s-1)
ρ = hustota vzduchu [kg . m-3] (1,23 kg . m-3)
øD (mm)
ξ
øD (mm)
ξ
100 125 160 180 200
4,1 4 3,5 2,8 1,57
400 450 500 560 630
0,88 0,79 0,7 0,62 0,54
225
1,4
710
0,47
250
1,33
800
0,4
280
1,19
900
0,34
315 355
1,09 0,98
1000
0,3
Obr. 1: Servomotor Schischek ExMax-15BF
Obr. 2: Spúšťacie zariadenie FireSafe
Tab. 1: Súčiniteľ odporu pre kruhové požiarne klapky
ξ
H
(mm)
200
250
315
355
400
450
500
560
630
710
800
200
1,39
1,26
1,14
1,10
1,03
1,03
0,93
0,85
0,81
0,71
0,97
250
1,31
1,19
1,07
1,02
0,96
0,94
0,86
0,80
0,75
0,66
0,86
315
1,24
1,14
0,99
0,95
0,89
0,86
0,80
0,74
0,70
0,62
0,76
Tab. 2: Súčiniteľ odporu pre hranaté požiarne klapky
4
355
1,20
1,12
0,97
0,91
0,86
0,82
0,77
0,71
0,67
0,60
0,71
400
1,16
1,08
0,94
0,88
0,82
0,79
0,74
0,69
0,64
0,58
0,66
L (mm)
450
1,13
1,05
0,92
0,86
0,80
0,74
0,71
0,66
0,62
0,56
0,62
500
1,10
1,02
0,89
0,83
0,78
0,72
0,68
0,64
0,59
0,54
0,59
560
1,07
1,00
0,85
0,80
0,76
0,70
0,66
0,61
0,57
0,52
0,55
630
1,03
0,97
0,82
0,77
0,73
0,67
0,64
0,60
0,54
0,50
0,51
710
1,00
0,95
0,80
0,73
0,70
0,65
0,62
0,58
0,53
0,49
0,48
800
0,97
0,92
0,78
0,71
0,66
0,61
0,59
0,56
0,51
0,47
0,44
Produkty požiarnej ochrany
PK-I-Ex
Popis častí klapky:
122
199 (EI60S)
203 (EI90S)
203 (EI120S)
4
3
1. List klapky
2. Plášť
øD
3. Spúšťací mechanizmus
4. Koncový spínač
W1 45
5
W2
45
2
øD/2+90
1
øD+110
180
5. Inšpekčný (kontrolný) otvor
6. Servomotor
W
7. Termoelektrická poistka
Obr. 3: Konštrukcia ručne ovládanej kruhovej požiarnej klapky
8. Napájacia a komunikačná jednotka Belimo BKN230-24
øD
122
199 (EI60S)
203 (EI90S)
203 (EI120S)
W1 45
6
8
5
2
45
W2
1
7
øD/2+80
180
øD+110
W
Obr. 4: Konštrukcia servomotorom ovládanej kruhovej požiarnej klapky
4
2
2
H
W1
255
145
1
3
H+80
122
3
L
W2
L+80
W=400 EI90S
W=410 EI120S
L+130
Obr. 5 Konštrukcia ručne ovládanej hranatej požiarnej klapky
6
2
2
1
6
122
7
H
8
W1
255
145
W=400 EI90S
W=410 EI120S
W2
L
L+80
L+140
Obr. 6 Konštrukcia servomotorom ovládanej hranatej požiarnej klapky
5
Produkty požiarnej ochrany
PK-I-Ex
Kruhové požiarne klapky
Kruhové požiarne klapky sú testované podľa normy EN 1366-2 a klasifikované podľa normy EN13501-3:
PK-I-EI60S-ZV, DV7 až DV9-T
Pre rozmery ø100 mm až ø 630 mm
Č. certifikátu: SK01-ZSV-0159
Č. protokolu o klasifikácii: FIRES-CR-004-08-NURE, FIRES-CR-089-09-AUPE
Č. protokolu o skúške: FIRES-FR-229-07-AUNE, FIRES-FR-095-09-AUNE2
EI 60 (ve ho i ↔ o) S
PK-I-EI90S-ZV, DV7 až DV9-T
Pre rozmery ø 100 mm až ø 1000 mm
Č. certifikátu: SK01-ZSV-0160
Č. protokolu o klasifikácii: FIRES-CR-202-07-NURE4, FIRES-CR-003-08-NURE4, FIRES-CR-090-09-AUPE
Č. protokolu o skúške: FIRES-FR-201-07-AUNE, FIRES-FR-117-09-AUNE2
EI 90 (ve ho i ↔ o) S
PK-I-EI120S-ZV, DV7 až DV9-T
Pre rozmery ø 200 mm až ø 1000 mm
Č. certifikátu: SK01-ZSV-0157
Č. protokolu o klasifikácii: FIRES-CR-219-07-NURE4, FIRES-CR-005-08-NURE
Č. protokolu o skúške: FIRES-FR-160-07-AUNE, FIRES-FR-229-07-AUNE
EI 120 (ve ho i ↔ o) S
Do výbušného prostredia certifikované podľa smernice ES č. 94/9/EC a normy STN EN 13 463
PKI-Ex-R-EI60S-ZV, DV7-DV9-T
PKI-Ex-R-EI90S-ZV, DV7-DV9-T
PKI-Ex-R-EI120S-ZV, DV7-DV9-T
Pre rozmery ø 250 až ø 560 mm
Č. certifikátu: FTZÚ 10 ATEX 0115X
EI 60 (ve ho i ↔ o) S
EI 90 (ve ho i ↔ o) S
EI 120 (ve ho i ↔ o) S
Ex II 2 G c II B
Pripojenie na potrubie
Hlavné rozmery
Priemer
øD (mm)
250
280
315
355
400
450
500
560
Dĺžka
L (mm)
460
500
Presah listu
W1* (mm) W2* (mm)
5
27,5
52,5
77,5
107,5
Hmotnosť
Q (kg)
7,0
8,4
9,4
10,6
12,8
15,5
17,9
20,4
Kruhové klapky sa pripájajú na vzduchotechnické potrubie pomocou
tesnenia Spirosafe, alebo pomocou prírubového spoja (viď. obr. 7).
Prírubový spoj
Tab. 3: Rozmery a hmotnosť ručne ovládaných kruhových pož. klapiek
* presah otvoreného listu vrátane tesnenia a medzery pri otváraní
Priemer
øD (mm)
250
280
315
355
400
450
500
560
Dĺžka
L (mm)
450
500
Presah listu
W1* (mm) W2* (mm)
5
27,5
52,5
77,5
107,5
Hmotnosť
Q (kg)
7,0
8,4
9,4
10,6
12,8
15,5
19,4
21,9
Tab. 4: Rozmery a hmotnosť servomotorom ovládaných kruhových pož. klapiek
* presah otvoreného listu vrátane tesnenia a medzery pri otváraní
6
Obr. 7: Pripojenie klapky kruhového prierezu pomocou prírubového spoja
Produkty požiarnej ochrany
PK-I-Ex
Hranaté požiarne klapky
Hranaté požiarne klapky sú testované podľa normy EN 1366-2 a klasifikované podľa normy EN13501-3:2005:
PK-I-S-EI90S-ZV,DV7 až DV9-T
Pre rozmery 100 x 100 mm až 1600 x 1000 mm
Č. certifikátu: SK01-ZSV-0118
Č. protokolu o klasifikácii: FIRES-CR-202-07-NURE4
Č. protokolu o skúške: FIRES-FR-159-07-AUNE, FIRES-FR-161-07-AUNE,
FIRES-FR-200-07-AUNE2, FIRES-FR-164-09-AUNS2, FIRES-FR-165-09-AUNS2
EI 90 (ve ho i ↔ o) S
PK-I-S-EI120S-ZV,DV7 až DV9-T
Pre rozmery 200 x 200 mm až 1600 x 1000 mm
Č. certifikátu: SK01-ZSV-0157
Č. protokolu o klasifikácii: FIRES-CR-219-07-NURE4
Č. protokolu o skúške: FIRES-FR-159-07-AUNE, FIRES-FR-200-07-AUNE2
EI 120 (ve ho i ↔ o) S
Do výbušného prostredia certifikované podľa smernice ES č. 94/9/EC a normy STN EN 13 463
PKI-Ex-S-EI90S-ZV, DV7-DV9-T
PKI-Ex-S-EI120S-ZV, DV7-DV9-T
Pre rozmery 200 x 200 až 800 x 800 mm
Č. certifikátu: FTZÚ 10 ATEX 0115X
EI 60 (ve ho i ↔ o) S
EI 90 (ve ho i ↔ o) S
EI 120 (ve ho i ↔ o) S
Ex II 2 G c II B
Hlavné rozmery
Menovité rozmery
klapky
L
H
Presah listu
klapky
W1*
Hmotnosť
klapky
W2*
(mm)
Q
Menovité rozmery
klapky
L
H
(kg)
Presah listu
klapky
W1*
W2*
(mm)
Hmotnosť
klapky
Q
Menovité rozmery
klapky
L
H
(kg)
Presah listu
klapky
W1*
W2*
(mm)
Hmotnosť
klapky
Q
Menovité rozmery
klapky
L
H
Presah listu
klapky
W1*
W2*
(mm)
(kg)
Hmotnosť
klapky
Q
(kg)
200
200
-
-
8,7
355
200
-
-
11,3
500
200
-
-
13,7
710
200
-
-
17,2
200
250
-
-
9,6
355
250
-
-
12,4
500
250
-
-
15,1
710
250
-
-
19,0
200
315
-
32,5
10,6
355
315
-
32,5
13,9
500
315
-
32,5
16,9
710
315
-
32,5
21,2
200
355
-
52,5
11,3
355
355
-
52,5
14,8
500
355
-
52,5
18,0
710
355
-
52,5
22,6
200
400
-
75
12,1
355
400
-
75
15,8
500
400
-
75
19,2
710
400
-
75
24,2
200
450
-
100
12,9
355
450
-
100
16,9
500
450
-
100
20,6
710
450
-
100
26,0
200
500
-
125
13,7
355
500
-
125
18,0
500
500
-
125
22,0
710
500
-
125
27,7
200
560
5
155
14,7
355
560
5
155
19,3
500
560
5
155
23,6
710
560
5
155
29,8
200
630
40
190
15,9
355
630
40
190
20,9
500
630
40
190
25,5
710
630
40
190
32,3
200
710
80
230
17,2
355
710
80
230
22,6
500
710
80
230
27,7
710
710
80
230
35,1
200
800
125
275
18,7
355
800
125
275
24,7
500
800
125
275
30,2
710
800
125
275
38,2
250
200
-
-
9,6
400
200
-
-
12,1
560
200
-
-
14,7
800
200
-
-
18,7
250
250
-
-
10,5
400
250
-
-
13,2
560
250
-
-
16,2
800
250
-
-
20,6
250
315
-
32,5
11,7
400
315
-
32,5
14,8
560
315
-
32,5
18,1
800
315
-
32,5
23,1
250
355
-
52,5
12,4
400
355
-
52,5
15,8
560
355
-
52,5
19,3
800
355
-
52,5
24,7
250
400
-
75
13,2
400
400
-
75
16,8
560
400
-
75
20,6
800
400
-
75
26,4
250
450
-
100
14,2
400
450
-
100
18,0
560
450
-
100
22,1
800
450
-
100
28,3
250
500
-
125
15,1
400
500
-
125
19,2
560
500
-
125
23,6
800
500
-
125
30,2
250
560
5
155
16,2
400
560
5
155
20,6
560
560
5
155
25,4
800
560
5
155
32,5
250
630
40
190
17,5
400
630
40
190
22,3
560
630
40
190
27,5
800
630
40
190
35,2
250
710
80
230
19,0
400
710
80
230
24,2
560
710
80
230
29,8
800
710
80
230
38,2
250
800
125
275
20,6
400
800
125
275
26,4
560
800
125
275
32,5
800
800
125
275
41,7
315
200
-
-
10,6
450
200
-
-
12,9
630
200
-
-
15,9
315
250
-
-
11,7
450
250
-
-
14,2
630
250
-
-
17,5
315
315
-
32,5
13,0
450
315
-
32,5
15,8
630
315
-
32,5
19,6
315
355
-
52,5
13,9
450
355
-
52,5
16,9
630
355
-
52,5
20,9
315
400
-
75
14,8
450
400
-
75
18,0
630
400
-
75
22,3
315
450
-
100
15,8
450
450
-
100
19,3
630
450
-
100
23,9
315
500
-
125
16,9
450
500
-
125
20,6
630
500
-
125
25,5
315
560
5
155
18,1
450
560
5
155
22,1
630
560
5
155
27,5
315
630
40
190
19,6
450
630
40
190
23,9
630
630
40
190
29,7
315
710
80
230
21,2
450
710
80
230
26,0
630
710
80
230
32,3
315
800
125
275
23,1
450
800
125
275
28,3
630
800
125
275
35,2
Okrem rozmerov uvedených v
tabuľkách vyrábame aj požiarne
klapky v rozmerových radoch
podľa ďalších európskych noriem.
Tab. 5: Rozmery a hmotnosť hranatých požiarnych klapiek
* presah otvoreného listu vrátane tesnenia a medzery pri otváraní
IMOS-Systemair December 2010 TPI 84
7
PK-I-Ex
Fax: + 421 2 459 89 179
Systemair December 2010
IMOS-Systemair, s.r.o.
903 43 Kalinkovo 46
Tel.: + 421 2 402 03 111-2
[email protected]
www.imos-systemair.sk
Download

Požiarne klapky do výbušného prostredia - IMOS