Ventilátory | Vzduchotechnické jednotky | Distribučné elementy | Požiarna technika | Vzduchové clony | Tunelové ventilátory
Požiarne klapky cartridge-ové PKI-C
Požiarna odolnosť EI60S; EI90S a EI120S
IMOS-Systemair
2
| Produkty požiarnej ochrany
PKI-C
Požiarne klapky cartridge-ové
Požiarne klapky cartridge-ové sú navrhnuté v súlade
s harmonizovanou normou STN EN 15650 a certifikované
tak, aby spĺňali vlastnosti EI-S (EN 1366-2). Sú určené
na zabudovanie do požiarnych stien do priebežného
potrubia, alebo na koniec potrubia pred ventil. Inštalácia
týchto zariadení je popísaná v „Návode na inštaláciu,
prevádzku a kontrolu požiarnych klapiek cartridgeových“. Všetky klapky môžu byť štandardne dodávané
v základnom vyhotovení, alebo s mikrospínačom,
alebo s doplnkovým príslušenstvom - inštalačnými
príložkami, alebo s pružnou potrubnou spojkou..
Požiarna klapka sa automaticky nastaví do zatvorenej
polohy, ak sa poškodí tepelná poistka. Po zatvorení
sa list klapky mechanicky zaistí v zatvorenej polohe a dá
sa otvoriť iba ručne, k čomu je nutný prístup obsluhy
do potrubia. Pre uľahčenie prístupu do potrubia pri revízii
požiarnej klapky dodávame ako príslušenstvo pružnú
potrubnú spojku - v objednacom kóde označenie TVKC.
Tavná poistka uvoľní list, keď teplota vzduchu v klapke
presiahne 72 °C.
Inštalácia, prevádzka a kontrola
klapiek
Požiarne klapky inštalujte, prevádzkujte a kontrolujte
podľa „Návodu na inštaláciu, prevádzku a kontrolu“.
Podmienky prepravy, skladovania
a prevádzky
Klapky je potrebné prepravovať krytými dopravnými
prostriedkami v krabiciach. Pri manipulácii počas
dopravy a skladovania musia byť klapky chránené proti
poškodeniu a proti poveternostným vplyvom. Listy
klapiek musia byť v polohe „ZATVORENÁ“ („CLOSE“).
Odporúča sa skladovať tieto výrobky v uzavretých
a suchých priestoroch v rozsahu teplôt od - 10 °C
do + 50 °C.
Teplota pri skladovaní, transporte a prevádzke nesmie
prekročiť 65°C!
Použitý materiál a spôsob
likvidácie
Výrobok obsahuje, oceľový pozinkovaný plech, kalciumsilikátovú dosku, grafitový protipožiarny laminát,
polyuretánovú penu, etylén-propylénový kaučuk,
medený plech, špeciálnu pájku na báze Sn, Bi Pb
a práškovú farbu. Tieto sú spracovávané podľa miestnych
zákonov. Výrobok neobsahuje žiadny nebezpečný
materiál s výnimkou miligramového množstva spájky,
obsahujúcej Pb.
Záruka
Pracovné podmienky
Klapka sa môže inštalovať v potrubí, v ktorom sú
prevádzkové teploty v rozmedzí -10 až 65 °C.
Aktívna protipožiarna izolácia nesmie byť vystavená
priamemu styku s vodou. Maximálna rýchlosť prúdiaceho
vzduchu je 12 m/s s prúdením čistého vzduchu
bez mechanických a chemických nečistôt
s rovnomerným rozložením prúdenia, bez kondenzácie,
námrazy a ľadu. Do teploty 65 °C nedôjde k aktivácii
spúšťacieho zariadenia. Prípadné požiadavky na vyššie
teploty pracovného prostredia treba vždy vopred
konzultovať s výrobcom a vyznačiť v objednávke. Klapky
sú konštrukčne uspôsobené pre použitie s vodorovnou,
zvislou prípadne šikmou osou listu.
IMOS-Systemair
Výrobca poskytuje pri dodržaní predpísaných
prepravných, manipulačných a pracovných podmienok
na výrobok záruku 24 mesiacov od dátumu expedície.
Dodatok
Je potrebné prediskutovať akékoľvek požiadavky
na odchýlky od týchto technických podmienok
s výrobcom. Výrobca si vyhradzuje právo
bez oznamovania urobiť zmeny výrobku, ktoré nezhoršia
kvalitu a funkčnosť výrobku. Najnovší stav výrobkov
je dostupný na www.imos-systemair.sk
Produkty požiarnej ochrany |
3
Kódy a typy klapiek
Objednávací kód
- Inštalačné príložky
Objednávací kód - PKI-C
PKI-C-EI Trieda požiarnej odolnosti
Rozmery
Spúšťanie
PRC-MR
POZNÁMKA: MR = menovitý rozmer z tabuľky na str. 4
60S, 90S a 120S
Kompletná sada štyroch príložiek z kalcium-silikátových
dosiek (použitie pri inštalácii viď „Návod na inštaláciu,
prevádzku a kontrolu“). PRE SUCHÚ INŠTALÁCIU SÚ
PRÍLOŽKY POVINNÉ!
ød
ZV až DV1
Inštalačné príslušenstvo
PR
Pružná spojka pre umožnenie revízií
PS
Objednávací kód
- Pružná potrubná spojka
POZNÁMKA: E = celistvosť plášťa, I = tepelná izolácia, S = prienik dymu
ZV; základný model so spúšťaním pružinou pomocou
tavnej tepelnej poistky nastavenej na 72 ºC.
DV1; ZV + signalizácia otvorenej a zatvorenej polohy
pomocou koncových spínačov 230 V
TVKC-MR
POZNÁMKA: MR = menovitý rozmer z tabuľky na str. 4
Pružná spojka pre umožnenie inšpekcií sa umiestni
zo strany na ktorú sa otvárajú listy hneď za potrubie
zabudované v stene
PKI-C-EI60S, -EI90S a -EI120S
Ponúkame požiarne klapky cartridge-ové s požiarnou odolnosťou 60, 90 a 120 minút pre kruhové potrubie.
Požiarne klapky cartridge-ové spĺňajú požiadavky normy STN EN 15650 a sú testované podľa normy EN 1366-2 a
klasifikované podľa normy EN13501-3:
PKI-C EI60S-ZV až DV1
Pre rozmery ø100 mm až ø 200 mm
Č. certifikátu zhody: 1396-CPD-0050
Č. protokolu o klasifikácii: FIRES-CR-186-11-AUPE
Č. protokolu o skúške:
FIRES-FR-200-11-AUNE
FIRES-FR-217-11-AUNE
PKI-C EI90S-ZV až DV1
Pre rozmery ø100 mm až ø 200 mm
Č. certifikátu zhody: 1396-CPD-0050
Č. protokolu o klasifikácii: FIRES-CR-182-11-AUPE
Č. protokolu o skúške:
FIRES-FR-180-11-AUNE
FIRES-FR-199-11-AUNE
PKI-C EI120S-ZV až DV1
Pre rozmery ø100 mm až ø 200 mm
Č. certifikátu zhody: 1396-CPD-0050
Č. protokolu o klasifikácii: FIRES-CR-182-11-AUPE
Č. protokolu o skúške:
FIRES-FR-180-11-AUNE
FIRES-FR-199-11-AUNE
Inštalácia:
do pevnej steny - mokrou aj suchou cestou
do pružnej steny - mokrou cestou
do stropu - mokrou cestou
Inštalácia:
do pevnej steny - mokrou aj suchou cestou
do pružnej steny - mokrou aj suchou cestou
do stropu - mokrou cestou
Inštalácia:
do pevnej steny - mokrou aj suchou cestou
do pružnej steny - mokrou aj suchou cestou
do stropu - mokrou cestou
EI 60 (ve ho i ↔ o) S
EI 90 (ve ho i ↔ o) S
EI 120 (ve ho i ↔ o) S
IMOS-Systemair
4
| Produkty požiarnej ochrany
Popis častí klapky:
3
7
1.plášť
1
2.listy klapky
3.vonkajšie obvodové tesnenie
4.tepelná poistka
2
5.aretačná pružina
4
6.koncový spínač 230V
7.vnútorné obvodové tesnenie, , vypeňovacia hmota
6
5
Obr. 1: Konštrukcia a rozmery požiarnej klapky cartridge-ovej
Ød
Hlavné rozmery a hmotnosti
MR
d
EI60/90/120S
(mm)
(mm)
W1 (mm)
W1
Zapojenie koncového spínača
- čierny vodič
Indikácia ZATVORENÁ - modrý vodič
Indikácia OTVORENÁ - šedý vodič
IMOS-Systemair
EI90/120S
M (kg)
100
27
0,3
0,3
125
39,5
0,4
0,4
140
47
0,5
0,5
150
60
EI60S
52
0,4
0,6
160
MR-1,5
57
0,5
0,6
180
67
0,6
0,7
200
77
0,7
0,9
Produkty požiarnej ochrany |
5
Nastavenie listov do prevádzkovej polohy
1.Stlačiť obe aretačné pružiny
2.Otvoriť listy do rovnobežnej polohy
3.Zakliknúť tepelnú poistku
Tlakové straty a hlučnosti
100,0
90
80
70
60
50
45 dB(A)
40
30
40 dB(A)
Δp (Pa)
20
35 dB(A)
30 dB(A)
10,0
9
8
7
6
5
4
3
2
1,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
v (m/s)
IMOS-Systemair
6
| Produkty požiarnej ochrany
Inštalácia
Inštalácia do steny
1.stena
1
2.potrubie
3.príložky
2
4.minerálna vlna
5.PKI-C
3
6.sadra / malta / betón
7.tanierový ventil
4
5
6
7
A
B
C
A - Inštalácia suchou cestou s príložkami do priebežného potrubia
B - Inštalácia mokrou cestou do priebežného potrubia
C - Inštalácia na koniec potrubia s tanierovým ventilom
Inštalácia do stropu
1
2
1.strop
3
2.potrubie
4
3.sadra / malta / betón
5
4.PKI-C
5.tanierový ventil
D
E
D - Inštalácia do priebežného potrubia
E - Inštalácia s vyústením do tanierového ventilu
Inštalácia na koniec potrubia s tanierovým ventilom
PKI-C možno nainštalovať do steny/stropu na koniec
potrubia s tanierovým ventilom (ventil treba samostatne
objednať z katalógu ADP – vhodný je plastikový ventil
„Balance-E“ zo Systemair AB, Švédsko). Inštalácia je
rovnaká, ako do priebežného potrubia. Detaily o inštalácii
sú v „Návode na inštaláciu, prevádzku a kontrolu
požiarnych klapiek cartridge-ových“.
1
Sadrokartónová stena
EI60S
EI90S
H [mm]
100
125
150
RF [mm]
12.5
12.5
12.5
40/40
60/50
60/100
MR PKI-C [mm]
100÷200
100÷200
100÷200
IMOS-Systemair
3
4
EI120S
D1/ρ [mm/kg.m-3]
Sadrokartónová stena podľa STN EN 1366-3
2
1 - Tanierový ventil, 2 - PKI-C, 3 - Sadra, 4 - Potrubie
Produkty požiarnej ochrany |
7
Technické parametre
test trvanlivosti
-
50 cyklov bez zmeny požadovaných vlastností
testovací tlak
-
300 Pa
bezpečná poloha
-
zatvorená
možné inštalácie
-
vertikálna / horizontálna, pevná / flexibilná stena, mokrá / suchá cesta
(viď tabuľka certifikátov a klasifikácií)
smer prúdenia vzduchu
-
ľubovoľný
strana, na ktorej chráni pred ohňom
-
ľubovoľná
uzavretie
-
pružinami po roztopení tepelnej poistky - štandardne 72 °C, iné teploty po dohode s výrobcom
teplota okolia
-
pri tepelnej poistke 72 °C maximálne 65 °C
opätovné otvorenie
-
v studenom stave možno ručne otvoriť
indikácia otvorenej/zatvorenej polohy
-
vo vyhotovení DV1 mikrospínač 230 V AC
vhodnosť do prostredia
-
iba vnútorného
možnosť revízie
-
Po namontovaní flexibilnej spojky do priľahlého potrubia (viď opcia „P S“ v objednacom kóde)
údržba
-
nie je potrebná
IMOS-Systemair
IMOS-Systemair 11/2011
IMOS-Systemair
www.imos-systemair.sk
www.systemair.com
Download

IMOS-Systemair