Produkty požiarnej ochrany
|
TPI-52
DKI1-R, DKI1-S
Systemair dymové klapky
Trieda odolnosti E600 120 (ved i ↔ o) S500C10000 AA single
1396 - CPD - 0058
Objednávacie kódy
Popis
Objednávacie kódy pre kruhové dymové klapky
Dymová klapka (ďalej len klapka) je súčasťou SODT
(systému na odvod dymu a tepla).
Klapka sa otvorí, aby umožnila odvod dymu a tepla
pomocou špeciálneho ventilátora.
DKI1-RD
Rozmery
Typ servomotora
230V 1), 24V-ST 2)
Konštrukčné vyhotovenie
Objednávacie kódy pre hranaté dymové klapky:
DKI1-SL×H
Rozmery
Typ servomotora
230V 1), 24V-ST 2)
POZNÁMKY:
1. servomotor Belimo BLE230
2. servomotor Belimo BLE24-ST s komunikačnou a napájacou jednotkou
Belimo BKNE230-24
Príklady objednávacích kódov:
DKI1-R - 500 - 230V
Kruhová dymová klapka ø 500 mm so servomotorom 230 V.
DKI1-S - 400×300 - 24V - ST
Hranatá dymová klapka W = 400 mm, H = 300 mm so servomotorom 24 V
a s napájacou a komunikačnou jednotkou BKNE230-24
DKI1 - S hranaté dymové klapky majú teleso vyrobené
z pozinkovaného plechu. List je vyrobený z neazbestových
kalcium - silikátových dosiek. Klapka je po uzavretí
utesnená po vypenení aktívneho protipožiarneho tmelu,
čím sa zabráni prenikaniu dymu.
DKI1-R kruhové dymové klapky majú teleso aj list
z pozinkovaného plechu. V liste je vložená tepelnoizolačná doska.
1/5
|
TPI-52
Produkty požiarnej ochrany
2
3
1
4
260
55
5
6
45
R1
150
øD
N+
45
170
øD
45
400
7
Obr. 2: Rozmery kruhovej dymovej klapky
DKI1-R
4
3
1
5
270
170
33
10
H
2/5
6
2
241
W
30
7
DKI1-S
Obr. 1: Časti dymovej klapky
Popis častí klapky:
1.Plášť klapky
2.List klapky
3.Ochranný (izolačný) box servomotora
4. Revízny otvor
5. Servopohon 230 / 24 V
6. Komunikačná jednotka (len pre 24 V vyhotovenie)
7. Svorkovnica
Obr. 3: Rozmery hranatej dymovej klapky
R1
360
R2
Produkty požiarnej ochrany
|
TPI-52
Požiarna odolnosť
Kruhové a hranaté dymové klapky sú v súlade s STN EN 12101 – 8 skúšané podľa EN 1366-10:2010 a klasifikované
podľa STN EN13501 - 4 : 2007 + A1 : 2009:
DKI1-R
Pre rozmery ø 100 až 630 mm
E600120 (ved i ↔ o) S500C10000AAsingle
CE certifikát: 1396 - CPD - 0058
DKI1-S
Pre rozmery 200 × 200 až 1500 × 800 mm
Rozmery
øD (mm)
100
R1 (mm)
---
R2 (mm)
---
m (kg)
5,6
125
160
180
200
225
250
280
315
355
400
450
500
560
630
17
34
54
77
102
127
157
192
32
6,2
7,3
7,7
8
8,5
9
10,2
11,2
12
13,8
15,2
16,7
18,6
20,9
Tab. 1: Rozmery, hmotnosti a presahy listov kruhových dymových klapiek v úplne otvorenej polohe
m (kg)
W (mm)
200
250
300
350
400
200
13,0
13,7
14,5
15,3
16,1
14,6
15,4
16,3
16,3
450
500
17,1
17,9
18,8
17,3
18,2
19,1
20,0
21,8
18,2
19,2
20,2
21,1
23,1
25,0
20,3
21,3
22,4
24,4
26,5
28,6
22,4
23,5
25,7
28,0
30,2
32,4
24,7
27,0
29,4
31,8
600
29,6
32,3
700
32,2
35,1
250
300
350
H
(mm)
400
450
500
600
700
800
800
900
1000
1100
1200
1300
34,1
36,5
38,8
34,9
37,5
40,1
38,0
40,9
43,7
41,2
44,3
47,4
1400
1500
42,7
41,2
47,9
46,6
50,5
53,4
56,2
59,1
51,6
54,7
57,8
61,0
64,1
Tab. 2: Rozmery a hmotnosti hranatých dymových klapiek
Presah listu hranatej klapky (mm)
H
200
250
300
350
400
450
500
600
700
800
900
1000
1100
1200
1300
1400
1500
R1
40
65
90
115
140
165
190
240
290
340
390
440
490
540
590
640
690
R2
-
-
-
-
-
-
-
-
50
100
150
200
250
300
350
400
450
Tab. 3: Presahy hranatých dymových klapiek v plne otvorenej polohe
3/5
4/5
TPI-52
|
Produkty požiarnej ochrany
Technické parametre
Použitie
- v SODT v jednom požiarnom úseku
Skúšobná teplota
- 600 °C
Skúška životnosti
- 10 000 + 100 + 100 cyklov bezo zmeny požadovaných vlastností
Skúšobný tlak
- 500 Pa
Bezpečné pozície
- zatvorená / otvorená podľa situácie v požiarnom úseku
Smer prúdenia vzduchu
- daná konštrukciou SODT
Zatvorenie / otvorenie
- riadené servomotorom
Indikácia zatvorenia / otvorenia
- mikrospínačmi zabudovanými v serve
Vhodnosť pre prostredie
- iba vnútorné
Možnosť inšpekcie
- po otvorení inšpekčného veka
Údržba
- nie je potrebná
Inštalácia klapiek
Inštalácia klapiek je vždy určená konkrétnym projektom,
ktorý musí byť v súlade s platnými normami. Vzdialenosť
klapky od stavebnej konštrukcie, technologických
zariadení musia byť také, abybolo možné vykonávať
montáž, funkčné skúšky, revízie a údržbu. Vzdialenosť
klapiek navzájom a klapky od steny alebo stropu musí
byť najmenej 200 mm.
Doprava , skladovanie
a prevádzkové podmienky
Je dôležité, prepravovať klapky krytými dopravnými
prostriedkami, zabezpečené na paletách. Pri manipulácii
počas prepravy alebo skladovania, musia byť klapky
chránené proti poškodeniu a poveternostným vplyvom.
List každej klapky musí byť v polohe “zatvorená“. Odporúča
sa skladovanie týchto výrobkov v uzavretom a suchom
priestore v teplotnom rozmedzí od -10 °C do 50 °C.
Použitie a prevádzka
Použité materiály a likvidácia
Dymová klapka je súčasťou systému pre odvod dymu
a tepla (SODT). Tento systém pomáha udržať evakuačné
cesty bez dymu, uľahčuje prácu hasičom, spomaľuje
šírenie požiaru. Tento systém sa používa vo väčších
budovách, kde veľkosť a tvar budovy neumožňuje
prirodzený odvod dymu pri požiari. Klapka je ovládaná
servomotorom, ktorý sa spúšťa pomocou dymového
senzora alebo z centra požiarnej signalizácie. Klapka
sa otvára alebo zatvára podľa potrieb SODT. Servopohon
zavrie alebo otvorí klapku do 60 sekúnd a klapka
zostáva schopná prevádzky pri teplote až 110 °C (klapka
je schopná otvoriť a zatvoriť). Pri teplote do 600 °C,
uzavretá klapka udržuje svoju integritu a tesnosť
120 minút podľa klasifikácie STN EN 13 501-4.
Tento produkt obsahuje železo, meď, zinok, neazbestové
kalcium-silikátové dosky, pasívne a aktívne protipožiarne
tesnenie. Po ukončení životnosti sa likvidujú v súlade
s platnými predpismi.
Tento produkt neobsahuje žiadne nebezpečné materiály.
Záručné podmienky
Výrobca poskytuje záruku 24 mesiacov počnúc dňom
expedície.
Dodatok
Všetky požiadavky týkajúce sa odchýlok od tu
uvedených technických špecifikácií a podmienok treba
prejednať s výrobcom a uviesť v objednávke.
Výrobca si vyhradzuje právo vykonávať technické
zmeny výrobku bez predchádzajúceho upozornenia,
za predpokladu, že tieto zmeny nemajú vplyv
na kvalitu a parametre výrobku.
Produkty požiarnej ochrany
|
TPI-52
5/5
Dymové klapky - Príbuzné produkty
PKIR, PKIS
PKI-C
Systemair požiarne klapky
Požiarne klapky cartridge-ové
Informácie o produkte sú k dispozícii v technickej
dokumentácii TPI-28.
Informácie o produkte sú k dispozícii v technickej
dokumentácii TPI-74.
1396 - CPD - 0061
1396 - CPD - 0062
Systemair požiarne vetracie mriežky
Systemair požiarne klapky do výbušného prostredia
Informácie o produkte sú k dispozícii v technickej
dokumentácii TPI-48
Informácie o produkte sú k dispozícii v technickej
dokumentácii TPI-84.
Systemair
PKI2-Ex
TPI-52
PVM
12 / 2013
1396 - CPD - 0050
Download

DKI1-R, DKI1-S - IMOS