o k w l ê ¡ ª ªÐ
Tlakové potrubné systémy PIPECO HDPE
OBSAH
1. časť
n Použité miery v katalógu
n Vlastnosti polyetylénu
n Vzťah medzi SDR, sériou S a tlakovou radou PN
n Prevádzkové tlaky PE potrubí
n Použitie HDPE rúr
n Chemická odolnosť HDPE rúr
n Mechanické vlastnosti, ťahová zaťažiteľnosť��
n Životnosť HDPE rúr
n Recyklácia HDPE rúr
n Prečo tlakové HDPE potrubia od nás��
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
3
4
4
5
5
6
6
7
7
7
n Kedy je potrebné chrániť HDPE rúru��
n Potrubné systémy HDPE 100+
n SUPER-HDPE rúry do náročných podmienok
n Potrubné systémy SUPER – HDPE 100
n Potrubné systémy HDPE 80
n Potrubné systémy LDPE 40
n Plastové spojky z PP pre PE rúry PN16
n Náhradné diely
n Plastové ventily z PP pre PE rúry - PN16
o k w l ê ¡ ª ªÐ
2. časť
n Tvarovky pre zváranie na tupo
n Prechodky kov - plast
n Ventily
n Elektrofúzne objímky
n Zváracie jednotky
n Elektrofúzne zváracie jednotky
n Príslušenstvo k EF zváracím jednotkám
n Zváracia jednotka pre zváranie na tupo��
n Príslušenstvo k zváracím jednotkám
n O spoločnosti PIPECO SLOVAKIA��
n Prečo PIPECO SLOVAKIA��
n Kontakty
# 02
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
17
28
41
42
54
54
55
57
59
63
63
64
# 7
# 8
# 9
# 10
# 10
# 11
# 11
# 15
# 16
# 03
Použité miery v katalógu
Tento technický katalóg, v
súlade s STN, ISO a EN normami,
používa nasledovné miery:
dn
Menovitý priemer (nominal diameter)
Priemer PE rúry alebo tvarovky, v mm
en
Menovitá hrúbka steny (nominal wall
thickness)
Minimálna hrúbka steny PE rúry alebo
tvarovky, v mm
de
Menovitý vonkajší priemer (nominal
outside diameter)
Vonkajší priemer meraný z ktoréhokoľvek
bodu obvodu PE rúry alebo tvarovky
dem
Stredný vonkajší priemer (mean outside
diameter)
Podiel nameraného vonkajšieho obvodu rúry alebo hladkého konca tvarovky
v ľubovoľnom mieste prierezu a čísla π
(=3,142), v mm
SDR
Štandardný rozmerový pomer (standard
dimensions ratio)
Pomer priemeru rúry dn a hrúbky steny en
DN
Menovitá svetlosť DN (nominal size DN)
Vzťahuje sa na fyzikálny rozmer svetlosti
alebo vonkajšieho priemeru pripájacích
koncov, v mm
S
Rúrový rad
Zaradenie rúr podľa ISO 4065
PN
Menovitý tlak (nominal pressure)
Zodpovedá maximálnemu trvalému tlaku
v baroch, pri preprave vody s teplotou 20º
C s minimálnym koeficientom bezpečnosti
MAOP
Maximálny prevádzkový tlak (maximum
allowed operating pressure)
Maximálny tlak tekutiny v potrubí povolený na trvalé používanie, v MPa alebo v
baroch
MRS
Minimálna požadovaná pevnosť (minimum required strenght)
C
Celkový prevádzkový koeficient bezpečnosti (overall service coefficient)
Zohľadňuje prevádzkové podmienky
a vlastnosti potrubného systému ako
vlastnosti v dolnej hranici intervalu spoľahlivosti
σs
Konštrukčné napätie (design stress)
Dovolené napätie v MPa, je podielom
MRS a C
MFR
Hmotnostný index toku taveniny (meltmass flow rate)
Hodnota v gramoch za jednotku času
(g/10 min) vzťahujúca sa na viskozitu
roztaveného materiálu pri špecifikovanej
teplote a zaťažení
D
Nominálny vonkajší priemer oceľovej rúry
Nominálny vonkajší priemer oceľovej rúry,
v palcoch (inch)
G
Priemer plynového závitu
Priemer závitu, v palcoch
Vlastnosti polyetylénu
Polyetylénové rúry sú vyrobené z lineárneho (vysoko hustotného) polyetylénu (iné označenia PE,
PEHD, HDPE). PE materiály musia garantovať tzv. MRS (minimálnu požadovanú pevnosť) materiálu. Tento
parameter vyjadruje 50 ročnú životnosť používania rúr pri referenčnom prevádzkovom tlaku a teplote max.
20° C. V praxi však je tento teoretický prevádzkový tlak ponížený o tzv. bezpečnostný koeficient (C) a prípadne o
redukčný koeficient pre teplotu média do 40° C. Každý typ MRS má konštrukčné napätie σs , ktoré je odvodené od bezpečnostného
koeficienta C. Udáva sa v MPa.
U potrubia určeného
na rozvody vody musí mať
koeficient bezpečnosti minimálnu
hodnotu C = 1,25 (podľa STN EN
12201), kým hodnota koeficientu bezpečnosti plynového potrubia je C=3,25.
Špecifikácia materiálu potrubí/tvaroviek sa označuje pomocou skratky
PE odvodenej od hodnoty MRS
násobenej 10.
Najmenšia požadovaná pevnosť
Konštrukčné napätie
Špecifikácia
MRS v MPa*
σs vody v MPa
σs plynu v MPa
PE 80
8,0
6,3
2,4
PE 100
10,0
8,0
3,1
* 1MPa = 10 bar
Vzťah medzi SDR, sériou S a tlakovou radou PN
Hodnota SDR (štandardný pomer) vyjadruje vzťah medzi priemerom dn a hrúbkou steny en rúry/tvarovky. Označenie série S je odvodené od hodnoty SDR:
#
S=
SDR - 1
2
#
SDR
26
17
11
9
7,4
S
12,5
8
5
4
3,2
PE 80
PN 5
PN 8
PN 12,5
PN 16
PN20
PE 100
PN 6
PN 10
PN 16
PN 20
PN 25
Prevádzkové tlaky PE potrubí
Polyetylén je materiál s viskozitnoelastickými
vlastnosťami, čo znamená, že
mechanická odolnosť PE sa znižuje
so zvyšovaním prevádzkovej teploty.
V nasledujúcej tabuľke sú uvedené
hodnoty maximálneho prevádzkového
tlaku (MAOP - Maximum Allowed
Operating Pressure), ktoré sa odvíjajú od teploty prepravovanej
kvapaliny.
Maximálny prevádzkový tlak podľa teploty prepravovanej kvapaliny (bar)
°C
Tlaková rada PN
20
6,0
8,0
10,0
12,5
16,0
20,2
25,0
30
5,2
7,0
8,7
10,9
13,9
17,4
21,8
40
4,4
5,9
7,4
9,3
11,8
14,8
18,5
PE materiál je však schopný znášať aj vyššie
teploty, bez tlaku trvalo až 80° C, ktoré sú krátkodobo prekročiteľné. Pri prevádzke za vyšších
teplôt a s plným tlakom je ale potrebné počítať
so znížením životnosti rúr. Pri nižších teplotách
sa životnosť predlžuje. Do -20° C nedochádza
ku krehnutiu materiálu. Pri preprave iných
médií ako vody je potrebné pamätať na to, že
životnosť potrubia môže s rastúcou teplotou
klesať oveľa výraznejšie. PE materiál sa môže
použiť aj pre podtlakové aplikácie, kde je možné bežne pracovať pri podtlaku 0,08 MPa (0,8
bar), t.j. pri absolútnom tlaku 0,02 MPa/20°C.
Príklad:
Pre výpočet maximálneho prevádzkového
tlaku sú dôležité hodnoty:
• MRS (Minimum Required Strength):
Pre PE 80 je MRS 8,0 MPa
Pre PE 100 je MRS 10,0 MPa
• SDR (Standard Dimensions Ratio)
SDR =
de
en
(de je vonkajší priemer, en je hrúbka steny rúry).
Rúry sa vyrábajú v normou stanovených radách SDR.
• C (bezpečnostný koeficient)
Výpočet max. prevádzkového tlaku (Maximum Allowed Operating Pressure MAOP):
MAOP =
2 $ MRS
_ SDR - 1i $ C
(v MPa)
Príklad výpočtu prevádzkového tlaku pre rúru SDR 17 vyrobenú z PE 100 pre C = 1,25, MRS PE 100 = 10 MPa
MAOP =
2 $ 10
= 1,00 MPa
_17 - 1i $ 1,25
Maximálny prevádzkový tlak tejto rúry pri 20 °C a 50 rokoch životnosti bude 1,00 MPa, t.j. 10,0 bar.
Použitie HDPE rúr
PE rúry sa dodávajú ako kusový tyčový materiál v dĺžke 6 až 12 metrov. Výhodou je možnosť
dodania rúr do priemeru 110 mm ako náviny v dĺžke 50 až 100 m (v závislosti od priemeru),
ktorých použitie výrazne znižuje časové i materiálové náklady pokládky. Pre rozvody vody sa
používajú rúry čiernej farby s modrým pásikom alebo modré, pre rozvody plynu so žltým pásikom alebo žlté, prípadne oranžové. PE potrubia je možné použiť na prepravu
potravín, rôznych chemikálií, stlačeného vzduchu a iných plynov. Prepravovať sa môžu aj tekuté a sypké látky, u ktorých nehrozí nebezpečenstvo vzniku elektrostatického náboja. Nedoporučuje sa používať PE
potrubia na dopravu pitnej vody v zeminách silne kontaminovaných organickými látkami. PE rúry sa môžu tiež použiť na stavbu
tlakovej a podtlakovej kanalizácie. Sú vhodné pre rozvod väčšiny
chladiacich médií. Vysoká pružnosť rúr a možnosť ich dodania v
návinoch umožňuje ich vťahovanie do potrubí z rôznych materiálov alebo do chráničiek.
Chemická odolnosť HDPE rúr
PE potrubie je v zásade vhodné na prepravu všetkých látok, ktoré neporušujú materiál rúr. Je odolné voči pôsobeniu bežných
dezinfekčných koncentrovaných prostriedkov. Odoláva tiež pôsobeniu bežných zložiek pôdy vrátane umelých hnojív. Nie je odolné
voči dlhodobému pôsobeniu koncentrovaných ropných produktov. Prepravované médium môže mať pH v rozmedzí 2 až 12, t.j. vody
môžu vykazovať kyslú aj zásaditú reakciu. PE potrubie nehrdzavie a nezarastá (inkrustácia)! Ak je potrebné určiť chemickú odolnosť
rúr, rúra sa musí hodnotiť podľa ISO 4433-1: 1997 a ISO 4433-2: 1997.
Ďalšie mechanické vlastnosti, ťahová zaťažiteľnosť
Základnou mechanickou
vlastnosťou PE rúr je pružnosť. Vďaka svojej pružnosti
sú schopné odolávať krátkodobým preťaženiam aj dynamickému zaťažovaniu lepšie
ako tuhé rúry. PE potrubia majú
vysokú odolnosť voči sadaniu zeminy a technickej seizmicite. Nezanedbateľným fyzikálnym parametrom PE je
vysoká tepelná rozťažnosť, asi 10 až 15 krát väčšia
ako u známych kovov. PE je síce zlý vodič tepla,
potrubie je však potrebné izolovať proti zamŕzaniu aj prehriatiu.
Aj keď je PE ako materiál pomerne mäkký, rúry
sú vysoko odolné proti odreniu (abrázii), nepoško-
#
#
dia sa preto pevnými časticami obsiahnutými v prepravovanom médiu ani prepravovanými sypkými látkami. Takisto aj nasiakanie PE
je zanedbateľné, čo znamená, že nemôže dôjsť k bobtnaniu, zmene rozmerov alebo k poškodeniu stien vplyvom zmrznutia vsiaknutej
vody do rúry. PE nevedie elektrický prúd, čo zaručuje absolútnu odolnosť proti korózii vyvolanú účinkom bludných prúdov. Zároveň
to znamená, že PE potrubia sa nedajú rozmrazovať za pomoci elektrického prúdu, že sú pod zemou ťažšie zistiteľné ako napríklad
liatinové rúry a že sa nedajú použiť ako uzemňovacie.
PE rúry sa dajú zaťažiť ťahovou silou na 1 cm2 plochy rezu rúry (pri 20 ° C):
PE 80 - 0,799 kN (cca 80 kp)
PE 100 - 1,0 kN (cca 100 kp)
Životnosť HDPE rúr
Predpokladaná životnosť PE potrubia je 100 rokov.
V molekulárnej štruktúre plastických hmôt, vystavených trvalému pôsobeniu napätia, dochádza k javu,
ktorý nazývame relaxácia, a ktorý spočíva v pomalej
orientácii molekúl. Výsledkom je pokles pevnostných
vlastností materiálu. Je to jav za normálnej teploty
veľmi pomalý. So zvyšujúcou sa teplotou pevnosť klesá rýchlejšie. V rámci skúšok vhodnosti každého materiálu pre tlakové použitie sú stanovené pevnostné
charakteristiky. Ide o hodnoty získané z dlhodobých
laboratórnych skúšok, dnes už overené aj praktickým
nasadením. Sú uvedené v príslušných normách. Z
týchto pevnostných charakteristík vyplýva max. povolený prevádzkový tlak v závislosti od teploty a času.
Hrúbky stien rúr sú stanovené tak, aby ešte na konci plánovanej životnosti rúr, trvale prevádzkovaných
pri plnom tlaku a pri teplote 20° C, ich pevnosť dosahovala hodnoty potrebné pre spoľahlivú funkčnosť
tlakovej rady pri maximálnom prevádzkovom tlaku a s
predpísaným bezpečnostným koeficientom. Ak nie je
potrubie používané počas celej doby pri maximálnom tlaku, a prevádzková teplota je nižšia, dochádza de facto k predĺženiu životnosti.
Recyklácia HDPE rúr
Polyetylén je zatriedený podľa Katalógu odpadov vyhlášky MŽP SR č. 284/2001 Z.Z. do kategórie odpadový plast pod katalógovým číslom 070213 ako odpad ostatný. Neznečistené kusy rozvodov sú 100 % recyklovateľné. Znečistené kusy, ktoré nie je možné
očistiť, je možné zneškodniť spaľovaním v spaľovni.
Prečo tlakové HDPE potrubia od nás:
Pri výrobe používame 100% pôvodnú surovinu bez regranulátu.
Vyrábame z najkvalitnejších surovín označovaných ako PE100+ a za tieto rúry ručíme 10 rokov.
Využívame vnútropodnikový systém riadenia kvality ISO 9001:2000.
Vysoká výrobná kapacita (až 4200 ton ročne) nám umožňuje reagovať na požiadavky zákazníka rýchlo a pružne.
Vyrobené rúry dopravíme na miesto určenia.
Prenajímame zváracie zariadenia.
Naši pracovníci potrubie pozvárajú.
Dodávame HDPE potrubia a tvarovky až do priemeru 1000mm.
Vyrábame segmentové tvarovky podľa požiadaviek zákazníka.
Vyrábame predizolované HDPE úseky.
Spolu s potrubím dodáme aj tvarovky a elektrotvarovky v najlepších cenách.
Keď je treba prekročiť rieku, máme spoľahlivé riešenie:
Sme jediným výrobcom na Slovensku, ktorý dodáva predizolovaný HDPE systém.
Čo to je? Medionosná rúra HDPE, použivaná pre tlakové rozvody vody je chránená
pred mrazom špeciálnou izoláciou bezfreónovou polyuretanovou penou. Na požiadanie dodáme aj s podohrevom.
Kedy je potrebné chrániť HDPE rúru:
Tento systém je vhodný na ochranu prepravovaného média v zimnom období
(napr. premostenia vodných tokov, plytké lôžka) a na výstavbu chladiacich systémov.
Kvalita použitého materiálu určuje kvalitu rúry, jej spoľahlivosť a životnosť. Aj medzi materiálmi PE100 existujú veľké rozdiely v kvalite. Spoločnosť Pipeco Slovakia s.r.o. vyrába polyetylénové potrubné systémy len zo surovín, ktoré sú označované ako PE100+
a svojou kvalitou vysoko prevyšujú bežne dodávané rúry.Tieto suroviny sú periodicky testované na tri kritické parametre, ktoré rozhodujúcou mierou určujú kvalitu rúry a v týchto testoch preukazujú svoje výnimočné vlastnosti.
Sú to:
• medza pevnosti pri tečení (creep rapture strength)
• odolnosť voči korózii za napätia (stress crack resistance)
• odolnosť proti rýchlemu šíreniu trhlín (rapid crack propagation) Pre prevádzkovateľa to predstavuje vyššiu spoľahlivosť a životnosť potrubia, pre realizátora väčšiu istotu, že potrubie sa nepoškodí pri
jeho ukladaní. Viac nájdete na stránke: http://www.pe100plus.net
Potrubné systémy HDPE 100+
Vlastnosti: jednoduché spájanie mechanickými spojkami alebo elektrofúznym zvarením, chemická odolnosť, hygienicky nezávadné,
ekologické, odolné proti UV žiareniu, malá povrchová drsnosť, použitie pri teplotách –40°C do +60°, vynikajúce mechanické vlastnosti ( viac
na www.pe100plus.net), záruka až 10 rokov.
Určené pre tlakové rozvody vody, prepravu potravín, chemikálií, stlačeného vzduchu a iných plynov, tekutých a sypkých látok, u
ktorých nehrozí nebezpečenstvo vzniku elektrostatického náboja. Tiež sa používa na stavbu tlakovej a podtlakovej kanalizácie.
Ø priemer
SDR 26
SDR 17
SDR 11
SDR 7.4
PN 6
PN 10
PN16
PN25
#
[mm]
[”]
20
s [mm]
EUR / m
s [mm]
EUR / m
s [mm]
EUR / m
s [mm]
EUR / m
½
2
0,37 €
3
0,51 €
25
¾
2,3
0,55 €
3,5
0,73 €
32
1
2
0,66 €
3
0,86 €
4,4
1,19 €
40
1¼
2,4
0,96 €
3,7
1,31 €
5,5
1,86 €
50
1½
3
1,32 €
4,6
1,96 €
6,9
2,79 €
63
2
3,8
2,11 €
5,8
3,11 €
8,6
4,37 €
#
Ø priemer
SDR 26
SDR 17
SDR 11
SDR 7.4
PN 6
PN 10
PN16
PN25
[mm]
[”]
75
s [mm]
EUR / m
s [mm]
EUR / m
s [mm]
EUR / m
2½
4,5
2,96 €
6,8
4,31 €
10,3
6,21 €
90
3
5,4
4,25 €
8,2
6,24 €
12,3
8,87 €
110
4
6,6
6,36 €
10
9,29 €
15,1
13,30 €
125
7,4
7,78 €
11,4
11,60 €
17,1
17,13 €
140
8,3
9,79 €
12,7
14,45 €
19,2
21,52 €
160
6
EUR / m
6,2
9,74 €
9,5
12,77 €
14,6
18,98 €
21,9
28,05 €
6,9
12,13 €
10,7
16,20 €
16,4
23,99 €
24,6
35,45 €
7,7
15,05 €
11,9
20,00 €
18,2
29,56 €
27,4
43,86 €
225
8,6
18,91 €
13,4
25,34 €
20,5
37,46 €
30,8
55,47 €
250
9,6
21,40 €
14,8
31,12 €
22,7
46,10 €
34,2
68,44 €
10,7
26,73 €
16,6
39,07 €
25,4
57,78 €
38,3
85,83 €
315
12,1
34,00 €
18,7
49,51 €
28,6
73,17 €
43,1
108,67 €
355
13,6
44,62 €
21,1
67,71 €
32,2
96,37 €
48,5
137,82 €
15,3
56,55 €
23,7
85,70 €
36,3
122,39 €
54,7
173,68 €
450
17,2
71,53 €
26,7
108,61 €
40,9
155,12 €
61,5
219,72 €
500
19,1
88,26 €
29,7
134,21 €
45,4
191,33 €
560
21,4
110,74 €
33,2
168,04 €
50,8
238,57 €
630
24,1
140,31 €
37,4
212,94 €
57,2
302,39 €
710
27,2
178,45 €
42,1
270,15 €
800
30,6
226,20 €
47,4
342,71 €
900
34,4
286,09 €
53,3
432,37 €
1000
38,2
352,98 €
59,3
534,36 €
180
200
280
400
! ...
s [mm]
8
10
16
SUPER-HDPE rúry do náročných podmienok
Označenie: SUPER HDPE
Určenie: bezvýkopové technológie (busrtlining, relining, sliplining,…),
bezobsypové ukladanie potrubia
Prečo používať tieto rúry:
Dôvod č.1
Náklady na výkopové práce sú dôležitou položkou v celkových nákladoch projektu. Pri použití rúr
SUPER HDPE dosahujú úspory nákladov ukladania potrubia až 50%. Odpadajú náklady na zriadenie
pieskového lôžka, vykonanie obsypu potrubia, odvoz prebytočnej zeminy a jej uloženie na skládke.
Dôvod č.2
Bežné HDPE rúry na slovenskom trhu, určené na bezobsypové ukladanie sú len čiastočne chránené proti oderu a to vrstvou, ktorá tvorí 10 až 25% vonkajšieho povrchu rúry. Vnutorná vrstva je vyrobená z bežného polyetylénu. Pri vonkajšom bodovom zaťažení takejto rúry dochádza k namáhaniu na
vnútornom povrchu a paradoxne môže dôjsť k poškodeniu rúry z vnútornej strany.
SUPER HDPE rúry sú vyrobené kompletne z materiálu, určeného do náročného prostredia bezvýkopových technológií a preto k poškodeniu na vnútornom povrchu dôjsť nemôže.
Rúry vyrobené z tohto materiálu sú vysoko odolné proti pomalému šíreniu trhlín a pri
vrubových skúškach NPT (vykonávaných podľa ISO 13479) dosiahli hodnôt 18 000
hodín, čo je 100 násobne viac ako predpisujú európske normy (165 hodín).
Predpokladaná životnosť tejto rúry je až 200 rokov.
pôsobenie
vonkajžej sily
na povrch rúry
koncentrácia namáhania
Potrubné systémy SUPER – HDPE 100
Vlastnosti: vynikajúca odolnosť proti pomalému šireniu trhlín, určené pre bezvýkopové technológie (busrtlining, relining, sliplining,…) a bezobsypové ukladanie potrubia, možnosť spájať zváraním na tupo alebo elektrofúznym zvarením
Ø priemer
SDR 17
SDR 11
PN 10
PN16
[mm]
[”]
20
½
2
½
20
25
¾
2,3
¾
25
32
1
2
1
32
40
1¼
2,4
1¼
40
50
1½
3
1½
50
63
2
3,8
2,96 €
5,8
4,36 €
2
63
75
2½
4,5
4,15 €
6,8
6,03 €
2½
75
90
3
5,4
5,95 €
8,2
8,74 €
3
90
110
4
6,6
8,91 €
10
13,01 €
4
110
125
7,4
10,90 €
11,4
16,23 €
125
140
8,3
13,71 €
12,7
20,23 €
140
9,5
17,88 €
14,6
26,58 €
10,7
22,68 €
16,4
33,59 €
11,9
28,00 €
18,2
41,38 €
225
13,4
35,47 €
20,5
52,45 €
225
250
14,8
43,56 €
22,7
64,53 €
250
16,6
54,70 €
25,4
80,89 €
315
18,7
69,32 €
28,6
102,44 €
315
355
21,1
94,80 €
32,2
134,92 €
355
23,7
119,98 €
36,3
171,35 €
180
200
280
400
8
10
16
s [mm]
[mm]
6
EUR / m
[”]
160
s [mm]
Ø priemer
EUR / m
3
3,7
4,6
6
160
180
8
10
16
200
280
400
Potrubné systémy HDPE 80
Vlastnosti: jednoduché spájanie mechanickými spojkami alebo elektrofúznym zvarením, chemická odolnosť, hygienicky nezávadné, ekologické, odolné proti UV žiareniu, malá povrchová drsnosť, použitie pri teplotách –40° C do +60° C, lepšie mechanické
vlastnosti ako HDPE 40
Ø priemer
SDR 17
PN 8
# 10
SDR 11
Ø priemer
PN 12.5
[mm]
[”]
s [mm]
EUR / m
s [mm]
EUR / m
[”]
[mm]
20
½
1.6 °
0,35 €
2.0
0,37 €
½
20
25
¾
1.6 °
0,42 €
2.3
0,55 €
¾
25
32
1
2.0 *
0,63 €
3.0
0,85 €
1
32
40
1¼
2.4 *
0,93 €
3.7
1,30 €
1¼
40
50
1½
3.0
1,30 €
4.6
1,92 €
1½
50
# 11
Potrubné systémy LDPE 40
Vlastnosti: jednoduché spájanie mechanickými spojkami, chemická odolnosť, hygienicky nezávadné, ekologické, odolné proti UV
žiareniu, malá povrchová drsnosť, použitie pri teplotách –40°C do +40°C, vynikajúca ohybnosť pri nízkych teplotách
Vhodné na zavlažovanie (PN6), domové prípojky a napájanie studní
Ø priemer
SDR 11
SDR 7,4
PN 6
PN 10
Ø priemer
[mm]
[”]
s [mm]
EUR / m
s [mm]
EUR / m
[”]
[mm]
20
½
2.0
0,30 €
2.8
0,37 €
½
20
25
¾
2.3
0,40 €
3.5
0,55 €
¾
25
32
1
2.9
0,66 €
4.4
0,85 €
1
32
40
1¼
3.7
1,00 €
5.5
1,43 €
1¼
40
Plastové spojky z PP pre PE rúry PN16
Názov materiálu
Opravná spojka Priama spojka
Priama spojka redukovaná Obj. číslo
Popis
Predajná cena
EUR
725050A
725063A
725075A
725090A
725110A
50 x 50
63 x 63
75 x 75
90 x 90
110 x 110
162 Sk
187 Sk
479 Sk
728 Sk
1 360 Sk
5,38 €
6,22 €
15,91 €
24,18 €
45,16 €
701016A
701020A
701025A
701032A
701040A
701050A
701063A
701075A
701090A
701110A
16 x 16
20 x 20
25 x 25
32 x 32
40 x 40
50 x 50
63 x 63
75 x 75
90 x 90
110 x 110
42 Sk
42 Sk
51 Sk
66 Sk
104 Sk
145 Sk
195 Sk
431 Sk
655 Sk
1 224 Sk
1,38 €
1,38 €
1,69 €
2,18 €
3,47 €
4,80 €
6,49 €
14,31 €
21,73 €
40,62 €
702020A
702024A
702025A
702031A
702032A
702039A
702040A
702049A
702050A
702062A
702063A
702075A
702090A
702110A
20 x 16
25 x 16
25 x 20
32 x 20
32 x 25
40 x 25
40 x 32
50 x 32
50 x 40
63 x 40
63 x 50
75 x 63
90x75
110 x 90
47 Sk
48 Sk
48 Sk
62 Sk
63 Sk
91 Sk
80 Sk
131 Sk
134 Sk
162 Sk
163 Sk
431 Sk
655 Sk
1 257 Sk
1,56 €
1,60 €
1,60 €
2,04 €
2,09 €
3,02 €
2,67 €
4,36 €
4,44 €
5,38 €
5,42 €
14,31 €
21,73 €
41,74 €
Názov materiálu
Spojka s vnútorným závitom
Spojka s vonkajším závitom Záslepka # 12
Obj. číslo
Popis
Predajná cena
EUR
703016A
703017A
703020A
703022A
703024A
703025A
703027A
703031A
703032A
703033A
703039A
703040A
703050A
703063A
703075A
703090A
703110A
16 x 1/2
16 x 3/4
20 x 1/2
20 x 3/4
25 x 1/2
25 x 3/4
25 x 1
32 x 3/4
32 x 1
32 x 1 1/4
40 x 1
40 x 1 1/4
50 x 1 1/2
63 x 2
75 x 2 1/2
90 x 3
110 x 4
33 Sk
33 Sk
35 Sk
35 Sk
42 Sk
42 Sk
44 Sk
52 Sk
52 Sk
56 Sk
62 Sk
62 Sk
104 Sk
142 Sk
301 Sk
438 Sk
901 Sk
1,11 €
1,11 €
1,16 €
1,16 €
1,38 €
1,38 €
1,47 €
1,73 €
1,73 €
1,87 €
2,04 €
2,04 €
3,47 €
4,71 €
10,00 €
14,53 €
29,91 €
704016A
704017A
704020A
704021A
704024A
704025A
704026A
704031A
704032A
704033A
704039A
704040A
704041A
704049A
704050A
704051A
704062A
704063A
704074A
704075A
704076A
704090A
704110A
16 x 1/2
16 x 3/4
20 x 1/2
20 x 3/4
25 x 1/2
25 x 3/4
25 x 1
32 x 3/4
32 x 1
32 x 1 1/4
40 x 1
40 x 1 1/4
40 x 1 1/2
50 x 1 1/4
50 x 1 1/2
50 x 2
63 x 1 1/2
63 x 2
75 x 2
75 x 2 1/2
75 x 3
90 x 3
110 x 4
25 Sk
25 Sk
27 Sk
27 Sk
31 Sk
31 Sk
31 Sk
44 Sk
44 Sk
44 Sk
63 Sk
63 Sk
63 Sk
78 Sk
79 Sk
83 Sk
125 Sk
126 Sk
258 Sk
264 Sk
230 Sk
399 Sk
833 Sk
0,84 €
0,84 €
0,89 €
0,89 €
1,02 €
1,02 €
1,02 €
1,47 €
1,47 €
1,47 €
2,09 €
2,09 €
2,09 €
2,58 €
2,62 €
2,76 €
4,13 €
4,18 €
8,58 €
8,76 €
7,64 €
13,25 €
27,65 €
705016A
705020A
705025A
705032A
16
20
25
32
28 Sk
29 Sk
35 Sk
46 Sk
0,93 €
0,98 €
1,16 €
1,51 €
705040A
40
68 Sk
2,27 €
705050A
705063A
705075A
705090A
705110A
50
63
75
90
110
94 Sk
130 Sk
281 Sk
455 Sk
919 Sk
3,11 €
4,31 €
9,33 €
15,11 €
30,49 €
# 13
Názov materiálu
Obj. číslo
Popis
Predajná cena
EUR
Koleno 90°
706016A
706020A
706025A
706032A
706040A
706050A
706063A
706075A
706090A
706110A
16
20
25
32
40
50
63
75
90
110
42 Sk
43 Sk
51 Sk
74 Sk
112 Sk
158 Sk
217 Sk
470 Sk
692 Sk
1 564 Sk
1,38 €
1,42 €
1,69 €
2,44 €
3,73 €
5,24 €
7,20 €
15,60 €
22,98 €
51,91 €
Koleno 90° redukované
726024A
726025A
726032A
25 x 16
25 x 20
32 x 25
86 Sk
86 Sk
122 Sk
2,84 €
2,84 €
4,04 €
707016A
707020A
707021A
707024A
707025A
707031A
707032A
707039A
707040A
707050A
707063A
16 x 1/2
20 x 1/2
20 x 3/4
25 X 1/2
25 x 3/4
32 x 3/4
32 x 1
40 x 1
40 x 1 1/4
50 x 1 1/2
63 x 2
36 Sk
36 Sk
47 Sk
47 Sk
66 Sk
66 Sk
94 Sk
94 Sk
129 Sk
161 Sk
1,20 €
1,20 €
1,56 €
1,56 €
2,18 €
2,18 €
3,11 €
3,11 €
4,27 €
5,33 €
708016A
708020A
708021A
708024A
708025A
708026A
708031A
708032A
708039A
708040A
708050A
708063A
708075A
708090A
708110A
16 x 1/2
20 x 1/2
20 x 3/4
25 x 1/2
25 x 3/4
25 x 1
32 x 3/4
32 x 1
40 x 1
40 x 1 1/4
50 x 1 1/2
63 x 2
75 x 2 1/2
90 x 3
110 x 4
42 Sk
42 Sk
42 Sk
56 Sk
56 Sk
56 Sk
72 Sk
74 Sk
107 Sk
107 Sk
143 Sk
179 Sk
414 Sk
545 Sk
1 251 Sk
1,38 €
1,38 €
1,38 €
1,87 €
1,87 €
1,87 €
2,40 €
2,44 €
3,56 €
3,56 €
4,76 €
5,96 €
13,73 €
18,09 €
41,51 €
709016A
709020A
709025A
709032A
709040A
709050A
709063A
709075A
709090A
709110A
16
20
25
32
40
50
63
75
90
110
63 Sk
63 Sk
78 Sk
100 Sk
181 Sk
232 Sk
288 Sk
714 Sk
1 054 Sk
2 110 Sk
2,09 €
2,09 €
2,58 €
3,33 €
6,00 €
7,69 €
9,56 €
23,69 €
34,98 €
70,05 €
Koleno 90° s vonkajším závitom
Koleno 90° s vnútorným závitom
T-Kus 90°
Názov materiálu
# 14
Obj. číslo
Popis
Predajná cena
EUR
T-Kus 90°
s vnútorným závitom
710016A
710020A
710021A
710024A
710025A
710026A
710031A
710032A
710039A
710040A
710050A
710063A
710075A
710090A
710110A
16 x 1/2
20 x 1/2
20 x 3/4
25 x 1/2
25 x 3/4
25 x 1
32 x 3/4
32 x 1
40 x 1
40 x 1 1/4
50 x 1 1/2
63 x 2
75 x 2 1/2
90 x 3
110 x 4
54 Sk
56 Sk
56 Sk
70 Sk
70 Sk
70 Sk
96 Sk
96 Sk
146 Sk
146 Sk
194 Sk
284 Sk
544 Sk
799 Sk
1 634 Sk
1,78 €
1,87 €
1,87 €
2,31 €
2,31 €
2,31 €
3,20 €
3,20 €
4,84 €
4,84 €
6,44 €
9,42 €
18,05 €
26,53 €
54,22 €
T-Kus 90°
s vonkajším závitom
711016A
711020A
711024A
711025A
711032A
711040A
711050A
711063A
16 x 1/2
20 x 1/2
25 x 1/2
25 x 3/4
32 x 1
40 x 1 1/4
50 x 1 1/2
63 x 2
46 Sk
62 Sk
62 Sk
84 Sk
121 Sk
169 Sk
245 Sk
1,51 €
2,04 €
2,04 €
2,80 €
4,00 €
5,60 €
8,13 €
Nástenka
712016A
712020A
712025A
16 x 1/2
20 x 1/2
25 x 3/4
52 Sk
64 Sk
1,73 €
2,13 €
T-Kus 90°
redukovaný
713024A
713025A
713032A
713040A
713049A
713050A
713063A
25 x 16
25 x 20
32 x 25
40 x 32
50 x 32
50 x 40
63 x 50
0 Sk
76 Sk
96 Sk
175 Sk
209 Sk
214 Sk
268 Sk
0,00 €
2,53 €
3,20 €
5,82 €
6,93 €
7,11 €
8,89 €
212 Sk
7,02 €
349 Sk
427 Sk
631 Sk
1 012 Sk
1 446 Sk
11,60 €
14,18 €
20,93 €
33,60 €
48,00 €
T-Kus 90°
s dvojitým
vnutorným závitom
710030A
32 x 3/4 x
3/4
Prírubová spojka
714050A
714063A
714075A
714090A
714110A
50 - 40
63 - 50
75 - 63
90 - 75
110 - 90
# 15
Náhradné diely
Názov materiálu
Obj. číslo
Popis
Predajná cena
EUR
EPDM Ó Krúžok
000516
000520
000525
000532
000540
000550
000563
000575
000590
000511
16
20
25
32
40
50
63
75
90
110
1 Sk
1 Sk
3 Sk
3 Sk
5 Sk
9 Sk
15 Sk
36 Sk
47 Sk
58 Sk
0,04 €
0,04 €
0,09 €
0,09 €
0,18 €
0,31 €
0,49 €
1,20 €
1,56 €
1,91 €
Zvierací krúžok
000116
000120
000125
000132
000140
000150
000163
000175
000190
000110
16
20
25
32
40
50
63
75
90
110
1 Sk
1 Sk
3 Sk
4 Sk
5 Sk
9 Sk
17 Sk
33 Sk
37 Sk
126 Sk
0,04 €
0,04 €
0,09 €
0,13 €
0,18 €
0,31 €
0,58 €
1,11 €
1,24 €
4,18 €
Rozperný krúžok
000416
000420
000425
000432
000440
000450
000463
000475
000490
000410
16
20
25
32
40
50
63
75
90
110
1 Sk
1 Sk
3 Sk
4 Sk
5 Sk
8 Sk
11 Sk
13 Sk
19 Sk
62 Sk
0,04 €
0,04 €
0,09 €
0,13 €
0,18 €
0,27 €
0,36 €
0,44 €
0,62 €
2,04 €
000220A
000225A2
000232A2
000240A2
000250A2
000263A2
000275A2
000290A2
000211A2
16/20
25
32
40
50
63
75
90
110
9 Sk
13 Sk
17 Sk
23 Sk
28 Sk
47 Sk
92 Sk
177 Sk
236 Sk
0,31 €
0,44 €
0,58 €
0,76 €
0,93 €
1,56 €
3,07 €
5,87 €
7,82 €
Matica
Plastové ventily z PP pre PE rúry - PN16
Názov materiálu
# 16
Obj. číslo
Popis
Predajná cena
EUR
Guľový ventil PE-PE
141016C
141020C
141025C
141032C
141040C
141050C
141063C
16
20
25
32
40
50
63
218 Sk
276 Sk
313 Sk
430 Sk
489 Sk
728 Sk
7,24 €
9,16 €
10,40 €
14,27 €
16,22 €
24,18 €
Guľový ventil PE-PE
s vnútorným závitom
140016CX
140020CX
140025CX
140032CX
140040CX
140050CX
140063CX
16 x 1/2”
20 x 1/2”
25 x 3/4”
32 x 1”
40 x 1 1/4”
50 x 1 1/2”
63 x 2”
299 Sk
299 Sk
386 Sk
420 Sk
592 Sk
648 Sk
976 Sk
9,91 €
9,91 €
12,80 €
13,96 €
19,65 €
21,51 €
32,40 €
Guľový ventil PE-PE
s vonkajším závitom
142016C
142020C
142025C
142032C
142040C
142050C
142063C
16 x 1/2”
20 x 1/2”
25 x 3/4”
32 x 1”
40 x 1 1/4”
50 x 1 1/2”
63 x 2”
299 Sk
299 Sk
386 Sk
420 Sk
592 Sk
648 Sk
976 Sk
9,91 €
9,91 €
12,80 €
13,96 €
19,65 €
21,51 €
32,40 €
Guľový ventil PE-PE
s vnútorným závitom
146016CF
146020CF
146025CF
146032CF
146040CF
146050CF
146063CF
16 x 1/2”
20 x 1/2”
25 x 3/4”
32 x 1”
40 x 1 1/4”
50 x 1 1/2”
63 x 2”
221 Sk
252 Sk
327 Sk
582 Sk
651 Sk
972 Sk
7,33 €
8,36 €
10,84 €
19,33 €
21,60 €
32,27 €
Guľový ventil PE-PE
s vonkajším závitom
147016CM
147020CM
147025CM
147032CM
147040CM
147050CM
147063CM
16 x 1/2”
20 x 1/2”
25 x 3/4”
32 x 1”
40 x 1 1/4”
50 x 1 1/2”
63 x 2”
221 Sk
252 Sk
327 Sk
582 Sk
651 Sk
972 Sk
7,33 €
8,36 €
10,84 €
19,33 €
21,60 €
32,27 €
# 17
Tvarovky pre zváranie na tupo
Kód: 20.10 PE 100
Koleno 90°
verzia s dlhými
ramenami
PE 100
kompatibilita
pre zváranie na tupo:
garantovaná pri materiáloch s
rovnakou hrúbkou steny
pre priemery rúr menšie ako 63mm
nedoporučujeme zváranie na tupo
elektrofúzne zváranie: je možné
zvarenie rôznych PE a
rôznych hrúbok steny
l
l
SDR 17 – S8
SDR 11 - S5
SDR 7,4
dn
mm
PN 10
PN 16
PN 25
20
25
32
40
50
63
75
90
110
125
140
160
180
200
225
250
280
315
355
400
�
2,65
2,76
2,87
3,45
4,25
6,44
8,68
10,63
21,33
30,29
40,70
43,23
59,78
81,97
86,92
135,65
�
€
€
�
�
�
�
�
�
10,28
20,58
29,78
38,63
41,73
55,18
69,90
74,50
108,07
�
289,82
balenie
€
�
4,70
5,00
7,01
10,12
14,26
21,96
36,21
64,21
83,07
106,23
�
319,77
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
na požiadanie vstrekované kolená alebo segmentové oblúky
nie je dostupné
35
25
15
22
14
15
10
6
6
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Koleno 90°
hmotnosti
rozmery
PE80
PE100
PE100
SDR 11 - S5
PN 16
SDR 17 - S8
dn
h
Z
20
25
32
40
50
63
75
90
110
125
140
160
180
200
225
250
280
315
355
400
49
61
60
60
60
66
71
81
85
90
95
114
120
127
137
140
75
80
81
85
89
100
114
130
146
159
172
225
238
248
285
309
l
PN 8
�
�
�
�
�
�
65
90
155
245
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
167
386
na požiadanie �
l
PN 10
30
45
55
80
130
235
345
550
900
1330
1795
3000
3985
5235
6870
10350
18600 �
18750
�
�
�
390
650
915
1285
2155
2675
3335
4300
7100
12100 �
12440
�
�
65
100
175
310
400
650
1270
1840
2500
4110
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
nie je dostupné
l segmentové
oblúky
PE 100
Koleno 45°
SDR 17 – S8
Kód: 20.15 PE 100
verzia s dlhými
ramenami
kompatibilita
pre zváranie na tupo:
garantovaná pri materiáloch s
rovnakou hrúbkou steny
pre priemery rúr menšie ako 63mm
nedoporučujeme zváranie na tupo
elektrofúzne zváranie: je možné
zvarenie rôznych PE a
rôznych hrúbok steny
# 18
PE100
SDR 7,4
PN 25
dn
mm
32
40
50
63
75
90
110
125
140
160
180
200
225
250
280
315
355
400
l
l
PN 10
€
�
�
�
�
�
10,23
19,03
29,32
38,57
40,70
43,69
59,78
74,50
103,47
�
280,81
SDR 11 – S5
SDR 7,4
PN 16
PN 25
balenie
2,99
3,28
4,31
6,55
8,79
10,80
19,36
29,78
38,85
41,21
47,83
65,30
78,17
112,67
4,70
5,05
7,01
10,63
14,66
20,98
34,79
59,89
79,61
94,16
20
10
15
18
11
7
8
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
€
€
�
316,09
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
na požiadanie vstrekované kolená alebo segmentové oblúky nie je dostupné
# 19
Koleno 45°
na požiadanie nie je dostupné
l segmentové oblúky
l
l
hmotnosti
rozmery
PE80
PE100
SDR 17 - S8
dn
h
Z
32
40
50
63
75
90
110
125
140
160
180
200
225
250
280
315
355
400
50
60
60
67
73
83
87
87
92
100
125
130
135
140
60
71
74
88
98
112
120
127
139
152
183
197
213
230
PN 8
PN 10
�
�
55
80
125
210
�
�
�
�
330
495
740
930
1365
2300
3150
4170
4900
8200 �
11400
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
210
320
�
50
90
145
255
390
640
1050
1500
2040
2860
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
PE 100
verzia s dlhými
ramenami
dn
mm
kompatibilita
pre zváranie na tupo:
garantovaná pri materiáloch s
rovnakou hrúbkou steny
pre priemery rúr menšie ako 63mm
nedoporučujeme zváranie na tupo
elektrofúzne zváranie: je možné
zvarenie rôznych PE a
rôznych hrúbok steny
na požiadanie vstrekovaný výrobok
alebo segmentový výrobok
l nie je dostupné
l
40
65
105
195
290
480
740
1045
1405
2005
3285
4360
6110
7100
12600 �
16900
PE100
SDR 7,4
PN 25
�
Kód: 20.20 PE 100
T-kus
PE100
SDR 11 - S5
PN 16
20
25
32
40
50
63
75
90
110
125
140
160
180
200
225
250
280
315
355
400
SDR 17 – S8
SDR 11 – S5
PN 10
PN 16
€
�
�
�
�
�
�
�
15,63
23,22
34,49
55,18
64,67
76,35
108,99
129,99
156,36
�
367,96
€
3,45
3,45
3,56
4,38
5,34
7,19
10,12
16,38
24,09
34,94
55,59
66,44
84,61
121,86
144,39
200,04
�
400,90
SDR 7,4
PN 25
balenie
€
�
�
5,52
6,62
8,16
10,80
15,00
19,54
33,57
54,26
78,29
106,46
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
14
14
22
15
9
10
6
10
9
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
T-kus
l
l
na požiadanie nie je dostupné
hmotnosti
PE80
rozmery
PE100
SDR 17 - S8
PE100
SDR 11 - S5
PN 16
dn
h
Z
PN 8
PN 10
20
25
32
40
50
63
75
90
110
125
140
160
180
200
225
250
280
315
355
400
60
60
61
60
61
69
74
80
95
90
95
106
125
130
134
140
82
76
83
85
89
105
126
136
164
160
173
196
245
260
285
309
�
�
�
�
�
�
90
120
220
345
�
�
�
610
985
1315
1805
2680
4130
5050
6850
10350
43
55
70
115
180
320
555
870
1525
1950
2655
3865
5865
7485
9400
13000
�
�
�
175
�
�
�
�
�
�
�
387
�
�
�
�
19800
�
�
100
150
260
460
665
1190
2040
2670
3550
5160
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
T-kus s redukciu
Kód: 20.21 PE 100
pre T-kusy s redukciou:
dodávky na základe
množstva
alternatívne riešenie
pre EF zváranie: sedlová
navarovacia tvarovka
# 20
27000
PE100
SDR 7,4
PN 25
# 21
T-kus s redukciu
PE 100
SDR 17 – S8
dn
mm
SDR 11 – S5
PN 10
€
SDR 7,4
PN 25
12,23
12,23
12,23
19,03
19,03
19,03
1
1
1
16,62
16,62
16,62
26,02
26,02
26,02
1
1
1
34,02
34,02
34,02
1
1
1
€
63 x
x
x
32
40
50
�
�
75 x
x
x
40
50
63
�
90 x
x
x
50
63
75
25,18
25,18
25,18
26,20
17,16
26,20
110 x
x
x
x
50
63
75
90
35,29
35,29
35,29
35,29
36,44
33,10
36,44
25,23
�
�
�
€
�
1
1
1
1
�
53,23
53,23
53,23
�
�
125 x 63
x 75
x 90
x 110
50,83
50,83
50,83
51,78
51,78
46, 80 �
46, 80 �
140 x 90
x 110
x 125
83,22
83,22
83,22
84,13
84,13
84,13
�
balenie
PN 16
81,41
81,41
81,41
1
1
1
1
120,26
120,26
120,26
1
1
1
�
dn
d n1
h
h1
Z
90
110
63
90
90
95
74
90
142
164
dn
mm
l
vstrekované výrobky
nie je dostupné
PE100
SDR 11 - S5 - PN 16
840
1390
SDR 11 – S5
PN 10
PN 16
86,20 �
86,20 �
96,17
96,17
93,60 �
93,60 �
98,21
98,21
€
160 x 90
x 110
x 125
x 140
l
vstrekované výrobky
nie je dostupné
PE 100
SDR 17 – S8
Kód: 20.21 PE 100
l
hmotnosti
rozmery
T-kus s redukciou
l
€
SDR 7,4
PN 25
balenie
€
�
156,40
156,40
156,40
1
1
1
1
180 x 125
x 140
x 160
110,57
110,57
110,57
120,32
120,32
120,32
�
�
�
1
1
1
200 x 140
x 160
x 180
150,79
150,79
150,79
165,36
165,36
165,36
�
�
�
1
1
1
225 x
x
x
x
x
90
125
160
180
200
190,53
190,53
190,53
190,53
190,53
207,03
207,03
207,03
�
�
�
1
1
1
1
1
250 x 180
x 200
x 225
257,74
257,74
257,74
311,70
311,70
311,70
�
315 x 225
x 250
498,11
498,11
558,16
558,16
�
�
�
�
�
�
�
�
1
1
1
1
Lemový nákružok
verzia s dlhými
ramenami
kompatibilita
pre zváranie na tupo:
garantovaná pri materiáloch s
rovnakou hrúbkou steny
pre priemery rúr menšie ako 63mm
nedoporučujeme zváranie na tupo
elektrofúzne zváranie: je možné
zvarenie rôznych PE a
rôznych hrúbok steny
Kód: 20.30 PE 100
PE 100
SDR 17 – S8
dn
mm
PN 10
v príprave
l na požiadanie
l nie je dostupné
H lemový nákružok s tesnením
PN 16
€
20
25
32
40
50
63
75
90
110
125
140
160
180
200
225
250
280
315
355
400
l
SDR 11 – S5
€
�
�
�
3,11
3,56
4,38
5,87
7,25
9,20
10,92
14,83
16,67
25,18
28,97
34,61
43,23
97,83
113,53 �
�
336,00
PN 25
balenie
3, 45
3, 69
4, 70
5,63
6, 55
7,36
8,74
11,10
14,03
17,13
21,27
25,28
36,44
43,63
40
20
12
20
15
8
13
9
6
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
€
2,47
2,99
3,28
3,79
4,70
6,32
7,76
9,38
11,79
15,17
17,37
26,50
30,01
35,19
44,72
112,41
136,68 �
�
SDR 7,4
�
�
�
�
�
405,00
��
�
��
�
SDR17
20
25
32
40
50
63
75
90
110
125
140
# 22
---65
64
66
72
80
74
94
105
h
SDR11 SDR7,4
-50
71
64
66
64
71
80
83
117
116
46
50
71
62
64
64
72
82
88
115
105
SDR17
---11
12
14
16
17
18
18
18
h1
SDR11 SDR7,4
-9
10
11
12
14
16
17
18
25
25
7
10
11
12
13
16
18
20
21
28
29
NEW
hmotnosti
rozmery
dn
�
�
�
�
�
�
�
�
�
SDR17
---90
91
98
110
117
127
132
150
Z
SDR11 SDR7,4
-75
96
89
95
94
107
117
128
158
156
66
76
97
88
92
97
109
121
128
163
160
d1
c
27
33
40
50
61
75
89
105
125
132
155
45
58
68
78
88
102
122
138
158
158
188
PE100
SDR 17 - S8
PN 10
PE100
SDR 11 - S5
PN 16
�
�
�
45
60
80
115
180
305
405
610
820
1140
�
80
95
145
250
410
495
505
892
PE100
SDR 7,4
PN 25
30
45
70
100
150
255
400
610
875
1225
1580
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
# 23
Lemový nákružok
hmotnosti
rozmery
dn
SDR17
160
180
200
225
250
280
315
355
400
l
110
118
119
125
133
164
200
h
SDR11 SDR7,4
113
116
112
129
133
182
200
SDR17
110
126
114
-----
na požiadanie
18
20
24
24
25
26
25
l
h1
SDR11 SDR7,4
30
30
32
32
35
35
35
SDR17
29
36
36
-----
156
169
183
190
206
253
265
nie je dostupné
Z
SDR11 SDR7,4
165
178
182
196
205
253
275
158
176
188
-----
d1
c
175
180
232
235
285
291
335
212
212
268
268
320
320
370
PE100
SDR 17 - S8
PN 10
PE100
SDR 11 - S5
PN 16
960
1100
2120
2130
3370
4050
6400 �
1520
1805
3000
3140
4555
5880
9200 �
2060 �
2500 �
4160 �
�
�
�
�
�
�
H lemový nákružok s tesnením
Uzatváracia krytka
kompatibilita
pre zváranie na tupo:
garantovaná pri materiáloch s
rovnakou hrúbkou steny
pre priemery rúr menšie ako 63mm
nedoporučujeme zváranie na tupo
elektrofúzne zváranie: je možné
zvarenie rôznych PE a
rôznych hrúbok steny
Kód: 20.35 PE 100
verzia s dlhými
ramenami
PE 100
SDR 17 – S8
dn
mm
20
25
32
40
50
63
75
90
110
125
140
160
180
200
225
250
280
315
PN 10
€
�
�
�
3,28
4,14
5,46
8,11
12,77
17,24
18,56
28,74
29,20
33,57
42,30
50,13
59,78
�
122,65
SDR 11 – S5
SDR 7,4
PN 16
PN 25
balenie
2,65
2,76
2,87
3,45
4,31
5,58
8,39
13,04
17,59
19,20
30,29
31,50
35,41
44,60
52,88
63,92
2,65
2,76
4,65
5,63
7,01
9,25
13,68
21,85
29,32
31,45
45,64
46,90
100
65
45
30
15
12
5
6
9
1
1
1
1
1
1
1
1
1
€
�
138,01
€
�
�
�
�
�
�
PE100
SDR 7,4
PN 25
l
l
na požiadanie
nie je dostupné
�
�
�
�
Uzatváracia krytka
hmotnosti
rozmery
na požiadanie
l nie je dostupné
l
PE100
SDR 17 - S8
PN 10
dn
h
Z
20
25
32
40
50
63
75
90
110
125
140
160
180
200
225
250
280
315
57
61
51
59
62
63
70
81
88
103
103
104
115
125
130
135
58
63
59
68
76
80
88
100
119
123
130
134
150
164
180
185
25
35
65
100
165
270
350
450
650
970
1310
1750
2275
176
301
4890
�
�
�
�
PE100
SDR 11 - S5
PN 16
PE100
SDR 7,4
PN 25
10
17
20
35
50
90
150
230
405
570
780
975
1400
1890
2660
3355
�
�
25
45
70
125
210
325
600
765
990
1360
�
7000
Redukcia
verzia s dlhými
ramenami
kompatibilita
pre zváranie na tupo:
garantovaná pri materiáloch s
rovnakou hrúbkou steny
pre priemery rúr menšie ako 63mm
nedoporučujeme zváranie na tupo
Kód: 20.50 PE 100
# 24
elektrofúzne zváranie: je možné
zvarenie rôznych PE a
rôznych hrúbok steny
�
�
�
�
�
�
# 25
PE 100
Redukcia
SDR 17 – S8
dn
mm
PN 10
€
SDR 11 – S5
SDR 7,4
PN 16
PN 25
3,74
3,74
3,74
3,74
3,74
3,74
3,74
3,74
3,74
5,52
€
€
balenie
25 x
32 x
x
40 x
x
x
50 x
x
x
20
20
25
20
25
32
25
32
40
63 x
x
x
x
25
32
40
50
4,25
4,25
4,25
4,48
4,48
4,48
4,48
7,36
7,36
7,36
8
8
8
8
75 x
x
x
40
50
63
5,46
5,46
5,46
5,74
5,74
5,74
9,83
9,83
9,83
4
4
4
90 x
x
x
50
63
75
8,39
8,39
8,39
8,63
8,63
8,63
12,94
12,94
12,94
4
4
4
110 x
x
x
x
50
63
75
90
10,46
10,46
10,46
10,46
10,70
10,70
10,70
10,70
17,24
17,24
17,24
125 x 63
x 75
x 90
x 110
14,03
14,03
14,03
14,48
14,48
14,48
14,48
23,45
23,45
23,45
�
�
�
�
�
3,56
�
�
3,56
�
�
40
30
30
20
20
20
12
12
12
�
5,52
�
�
5,52
5,52
5,52
5,52
�
7
7
7
7
�
1
1
1
1
�
l
nie je dostupné
PE 100
SDR 17 – S8
SDR 11 – S5
SDR 7,4
dn
mm
PN 10
PN 16
PN 25
140 x 90
x 110
x 125
24,26
24,26
24,26
24,72
24,72
24,72
36,51
36,51
36,51
160 x 90
x 110
x 125
x 140
27,13
27,13
27,13
27,13
27,30
27,30
27,30
27,30
42,83
42,83
42,83
180 x 125
x 140
x 160
29,20
29,20
29,20
30,24
30,24
30,24
�
200 x 140
x 160
x 180
34,94
34,94
34,94
35,98
35,98
35,98
�
�
225 x
x
x
x
x
90
125
160
180
200
78,17
78,17
78,17
78,17
78,17
83,70
83,70
83,70
�
�
250 x 180
x 200
x 225
89,67
89,67
89,67
97,49
97,49
97,49
�
€
€
�
�
€
�
�
�
�
�
�
�
�
balenie
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Redukcia
PE 100
SDR 17 – S8
dn
mm
PN 10
315 x 225
x 250
x 280
l
€
PN 25
€
�
�
�
�
�
�
�
�
�
107,52
107,52
131,89
131,89
�
�
�
225
250
280
315
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
400 x 280
x 315
x 355
�
�
�
�
�
�
�
�
�
balenie
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
na požiadanie
nie je dostupné
hmotnosti
rozmery
# 26
SDR 7,4
�
�
355 x
x
x
x
l
PN 16
€
280 x 200
x 225
x 250
SDR 11 – S5
dn
d n1
h
h1
Z
25x
32x
x
40x
x
x
50x
x
x
63x
x
x
x
75x
x
x
90x
x
x
110x
x
x
x
125x
x
x
x
20
20
25
20
25
32
25
32
40
25
32
40
50
40
50
63
50
63
75
50
63
75
90
63
75
90
110
49
54
49
60
60
61
59
59
61
64
64
67
64
72
73
73
82
81
80
84
85
86
86
91
89
88
92
50
52
47
52
54
48
59
60
61
55
63
57
57
60
59
67
61
70
70
59
71
73
81
67
73
82
84
113
124
102
130
128
125
133
132
134
140
143
138
133
147
148
154
163
168
164
176
188
173
181
195
177
184
190
SDR 17 - S8
PN 10
�
�
�
�
�
40
�
�
65
�
70
70
80
105
110
135
180
180
205
280
285
285
330
�
385
410
460
PE100
SDR 11 - S5
PN 16
20
30
30
40
42
45
60
65
75
95
100
105
120
165
165
200
260
280
305
388
410
425
470
600
610
625
720
SDR 7,4
PN 25
20
�
30
�
�
70
80
90
110
�
130
150
150
230
240
280
345
400
445
�
555
620
690
�
790
855
985
# 27
Redukcia
hmotnosti
rozmery
dn
dn1
h
h1
Z
SDR 17 - S8
PN 10
140x
x
x
160x
x
x
x
x
180x
x
x
200x
x
x
225x
x
x
x
x
250x
x
x
90
110
125
90
110
110
125
140
125
140
160
140
160
180
90
125
160
180
200
180
200
225
94
94
93
95
113
100
101
101
107
105
104
117
117
117
120
133
132
132
132
138
138
137
82
85
89
81
103
83
91
92
88
96
102
95
101
109
89
100
120
125
130
130
130
134
208
193
196
201
270
210
206
208
220
223
224
230
231
236
279
298
292
285
277
307
301
286
555
545
590
775
950
-735
805
990
1060
1165
1330
1430
1460
1860
1930
2040
2180
2380
2700
2450
3120
PE100
SDR 11 - S5
PN 16
SDR 7,4
PN 25
815
820
905
1040
-1160
1155
1235
1455
1610
1725
1940
2155
2300
1145
1215
1380
�
�
�
�
2910
3010
3465
4145
4420
4630
�
�
-1565
1645
1780
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
l
l
hmotnosti
rozmery
PE100
dn
dn1
280x
x
x
315x
x
x
355x
x
x
x
400x
x
x
200
225
250
225
250
280
225
250
280
315
280
315
355
h
172
175
h1
138
150
Z
389
381
SDR 17 - S8
PN 10
SDR 11 - S5
PN 16
�
�
�
�
�
�
5180
5200
7610
7600
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
na požiadanie
nie je dostupné
prechodky kov - plast
novinka
2009
prechodka
me��
/PE
so závitmi
Prechodka oceľ������
/plast
vhodné pre
plyn aj vodu
oceľová časť
podľa EN 10208-1
a pozinkovaná časť
podľa
EN 10240 A.1
Kód: 20.60 PE 100
certifikované podľa
UNI 9736
pozinkovaná rúra
SDR 11
PN 16 – S5
dn
mm
D
25
32
40
50
63
75
90
110
125
3/4”
1”
1” 1/4
1” 1/2
2”
2” 1/2
3”
4”
4”
Kód 20.60 F
€
12,66
13,57
14,91
16,27
22,34
62,83
64,89
90,64
94,76
12,66
13,57
14,91
16,27
22,34
62,83
64,89
90,64
94,76
pozinkovaná rúra s ochranným plášťom
so závitom
PN 16 – S5
D
dn
mm
Kód 20.60 H
€
25
32
40
50
63
3/4”
1”
1” 1/4
1” 1/2
2”
25
32
40
50
63
# 28
D
3/4”
1”
1” 1/4
1” 1/2
2”
pri objednávke
špecifikujte
požadovanú verziu
20.60A - pozinkovaná úprava
20.60F - pozinkovaná úprava so závitom,
20.60H - pozinkovaná úprava s ochranným plášťom
so závitom
14,91
17,19
18,53
21,36
25,32
hmotnosti
rozmery
dn
pozinkovaná rúra so závitom
Kód 20.60 A
€
SDR 11
neskracujte
oceľovú časť,
môžete tak tvarovku
znehodnotiť
h
h1
Z
PE 100
SDR 11
PN 16 - S5
300
300
300
300
300
100
105
106
120
135
495
499
508
516
545
590
950
1200
1450
1900
# 29
oceľová časť
podľa EN 10208-1
a pozinkovaná časť
podľa
EN 10240 A.1
Predĺžený prechodový kus oceľ /PE
��������������
so z������
ávitom
predĺžený
prechodový
kus oceľ /PE
����
so z������
ávitom
pri objednávke
špecifikujte
požadovanú verziu
20.61A- pozinkovaná verzia, 20.61R - verzia s ochranným plášťom
Kód: 20.61 PE 100
pozinkovaná rúra
SDR 11
PN 16 – S5
dn
mm
25
32
40
50
63
D
h
h1
Kód 20.61 A
€
3/4”
1”
1” 1/4
1” 1/2
2”
640
650
680
730
780
700
700
700
700
700
vhodné pre
plyn aj vodu
25
32
40
50
63
D
3/4”
1”
1” 1/4
1” 1/2
2”
Kód 20.61 R
€
32,21
34,75
37,03
39,73
45,58
41,14
44,19
46,35
48,94
56,21
hmotnosti
rozmery
dn
rúra s ochranným PE
plášťom
h
h1
PE 100
SDR 11
PN 16 - S5
630
645
680
730
780
700
700
700
700
700
1750
2550
3450
4050
5700
Prechod oceľ�����
/ PE
Kód: 20.65 PE 100
SDR 11
PN 16 – S5
dn
D
mm
160
180
200
225
250
280
315
vonkajší
priemer
dn
D
160
180
200
225
250
280
315
5”
6”
6”
8”
8”
10”
10”
141,3
168,3
168,3
219,1
219,1
---
5”
6”
6”
8”
8”
10”
10”
hrúbka
steny
vonkajší
priemer
hrúbka
steny
dia.
s
139,7
168,3
168,3
219,1
219,1
273,0
273,0
4,8
4,8
4,8
6,4
6,4
5,6
5,6
balenie
€
203,12
240,77
327,97
434,04
531,00
636,00
636,00
hmotnosti
rozmery
s
h
h1
Z
5,6
5,6
5,6
6,4
6,4
---
212
203
203
202
203
---
113
117
130
133
145
---
401
413
418
432
443
---
PE 100
SDR 11
PN16 – S5
11000
16000
21750
19600
28000
�
�
l
EF prechod
Kód: 21.61 PE 100
Kód: 21.62 PE 100
s
mosadznoniklovanou alebo
chrómovanou
úpravou
# 30
1
1
1
1
1
1
1
na požiadanie
# 31
EF prechod
zvariteľnosť
dn
SDR 17 - S8
PE 80
SDR 11 - S5
PE 100
PE 80
20
25
32
40
50
63
75
90
110
SDR 7,4 - S3,2
SDR 9 - S4
PE 100
PE 80
PE 100
PE 80
PE 100
● ▲
● ▲
● ▲
● ▲
●
●
● ▲
● ▲
●
●
●
●
● ▲
● ▲
●
●
●
●
●
●
● ▲
● ▲
●
●
●
●
●
●
● ▲
● ▲
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
dn
G
mm
vonkajší závit
l
s
zvariteľné len monovalentnou
elektrofúznou jednotkou EURO
minimálna zvariteľná hrúbka 3mm
vnútorný závit
PN - S
Kód 21.61
€
Kód 21.62
€
balenie
20
1/2”
PN 25 - S5
15,63
20,80
24
25
32
40
50
63
75
90
110
3/4”
PN 25 - S5
PN 25 - S5
PN 25 - S5
PN 25 - S5
PN 25 - S5
PN 16 - S5
PN 16 - S5
PN 16 - S5
17,88
19,67
28,96
39,90
45,05
103,00
130,00
195,00
22,70
24,15
29,77
30,96
45,05
103,00
130,00
195,00
20
10
5
3
4
1
1
1
1”
1” 1/4
1” 1/2
2”
2” 1/2
3”
4”
rozmery
dn
20
25
32
40
50
63
G
1/2”
3/4”
1”
1” 1/4
1” 1/2
2”
hmotnosti
L
f
Z
ch
33
33
38
43
49
55
23
23
33
32
33
40
93
93
115
120
133
151
24
30
36
45
52
67
rozmery
dn
20
25
32
40
50
63
G
1/2”
3/4”
1”
1” 1/4
1” 1/2
2”
cod. 21.61 vonkajší závit
PE 100 PN 16 - S5
115
150
320
495
675
1040
hmotnosti
L
f
Z
ch
33
33
38
43
49
55
26
27
25
50
56
35
96
97
107
138
156
147
37
40
40
50
56
67
cod. 21.62 - vnútorný závit
PE 100 - PN 16 - S5
110
140
320
450
630
935
NEW
EF prechod
s voľnou
maticou
Kód: 21.70 PE 100
zvariteľnosť
dn
SDR 17 - S8
PE 80
SDR 11 - S5
PE 100
PE 80
20
25
PE 80
SDR 7,4 - S3,2
PE 100
PE 80
PE 100
● ▲
● ▲
● ▲
● ▲
●
●
● ▲
● ▲
●
●
●
●
32
● ▲
● ▲
●
●
●
●
●
●
40
50
63
● ▲
● ▲
●
●
●
●
●
●
● ▲
● ▲
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
PN 25 – S5
dn
mm
G
vnútorný závit
Kód 21.70
€
1/2”
22,80
24
25
32
40
50
63
3/4”
1”
1” 1/4
1” 1/2
2”
24,70
26,15
33,00
45,00
58,00
15
10
5
3
4
Kód: 21.65 PE 100
l
s
zvariteľné len monovalentnou
elektrofúznou jednotkou EURO
minimálna zvariteľná hrúbka 3mm
balenie
20
EF prechodové koleno 90°
# 32
PE 100
SDR 9 - S4
NEW
s
mosadznou,
niklovanou
alebo
chrómovanou
úpravou
Kód: 21.66 PE 100
# 33
EF prechodové koleno 90°
zvariteľnosť
dn
SDR 17 - S8
PE 80
25
32
40
50
63
75
90
110
SDR 11 - S5
PE 100
PE 80
SDR 9 - S4
PE 100
PE 80
SDR 7,4 - S3,2
PE 100
PE 80
● ▲
●
●
●
●
● ▲
● ▲
●
●
●
●
●
●
● ▲
● ▲
●
●
●
●
●
●
● ▲
● ▲
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
dn
mm
G
25
3/4”
32
40
50
63
75
90
110
1”
1” 1/4
1” 1/2
2”
2” 1/2
3”
4”
vonkajší závit
25
32
40
50
63
G
3/4”
1”
1” 1/4
1” 1/2
2”
25
32
40
50
63
G
3/4”
1”
1” 1/4
1” 1/2
2”
s
zvariteľné len monovalentnou
elektrofúznou jednotkou EURO
minimálna zvariteľná hrúbka 3mm
vnútorný závit
balenie
Kód 21.65
€
Kód 21.66
€
PN 25 - S5
22,28
27,80
8
PN 25 - S5
PN 25 - S5
PN 25 - S5
PN 25 - S5
PN 16 - S5
PN 16 - S5
PN 16 - S5
25,91
31,28
52,50
56,00
111,00
139,00
210,00
29,25
31,28
52,50
56,00
111,00
139,00
210,00
10
8
5
2
1
1
1
hmotnosti
L
f
Z
ch
33
43
48
54
52
23
33
32
33
40
80
107
111
122
142
30
36
45
52
67
rozmery
dn
l
PN - S
rozmery
dn
PE 100
● ▲
cod. 21.65 - vonkajší závit
PE 100 - PN 16 - S5
185
290
445
660
1070
hmotnosti
L
f
Z
ch
33
43
48
54
52
27
25
50
56
35
84
100
129
145
137
40
40
50
56
67
cod. 21.66 - vnútorný závit
PE 100 - PN 16 - S5
170
290
445
660
1120
NEW
EF prechodové koleno 90°
s voľnou
maticou
zvariteľnosť
Kód: 21.71 PE 100
dn
SDR 17 - S8
PE 80
l
s
zvariteľné len monovalentnou
elektrofúznou jednotkou EURO
minimálna zvariteľná hrúbka 3mm
25
32
40
50
63
SDR 11 - S5
SDR 9 - S4
PE 100
PE 80
SDR 7,4 - S3,2
PE 100
PE 80
PE 100
PE 80
PE 100
● ▲
● ▲
●
●
●
●
● ▲
● ▲
●
●
●
●
●
●
● ▲
● ▲
●
●
●
●
●
●
● ▲
● ▲
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
EF prechodové koleno 45°
s volnou
maticou
na požiadanie
Kód: 21.72 PE 100
PN 25 – S5
dn
mm
25
32
40
50
63
# 34
vnútorný závit
G
Kód 21.71
Kód 21.72
€
balenie
3/4”
1”
1” 1/4
1” 1/2
2”
29,80
31,25
33,28
56,50
67,50
8
10
8
5
2
NEW
# 35
EF prechodové koleno 45°
Kód: 21.67 PE 100
Kód: 21.68 PE 100
s mosadznou,
niklovanou alebo
chrómovanou
úpravou
zvariteľnosť
dn
SDR 17 - S8
PE 80
l
s
32
40
50
63
75
90
110
zvariteľné len monovalentnou
elektrofúznou jednotkou EURO
minimálna zvariteľná hrúbka 3mm
dn
mm
40
50
63
75
90
110
SDR 9 - S4
PE 100
PE 100
PE 80
� �
� �
�
�
�
�
�
�
� �
� �
�
�
�
�
�
�
� �
� �
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
vonkajší závit
PE 80
SDR 7,4 - S3,2
vnútorný závit
PE 100
PE 80
PN - S
Kód 21.67
€
Kód 21.68
€
balenie
1”
PN 25 - S5
25,91
29,25
12
1” 1/4
1” 1/2
2”
2” 1/2
3”
4”
PN 25 - S5
PN 25 - S5
PN 25 - S5
PN 16 - S5
PN 16 - S5
PN 16 - S5
31,28
52,50
56,00
111,00
139,00
210,00
31,28
52,50
56,00
111,00
139,00
210,00
8
6
2
1
1
1
G
32
SDR 11 - S5
rozmery
dn
G
L
f
32
40
50
63
1”
1” 1/4
1” 1/2
2”
43
48
54
52
33
32
33
40
hmotnosti
Z
ch
Kód 21.67 - vonkajší závit
PE 100 - PN 16 - S5
92
102
109
125
36
45
52
67
275
425
630
1015
PE 100
NEW
EF prechodové koleno 45°
rozmery
hmotnosti
dn
G
L
f
Z
ch
32
40
50
63
1”
1” 1/4
1” 1/2
2”
43
48
54
52
25
50
56
35
84
119
132
120
40
50
56
67
Kód 21.68 - vnútorný závit
PE 100 - PN 16 - S5
305
410
600
965
Elektrofúzna prechodová sedlová tvarovka so závitovým koncom
zvariteľnosť
Kód: 21.63 PE 100
dn
SDR 26 - S12,5
PE 80
110x
125x
140x
160x
l
SDR 11
PE 80
PE 100
1” 1/2
72,39
1
2”
1” 1/2
2”
1” 1/2
2”
1” 1/2
2”
86,68
80,20
96,06
85,80
102,77
94,73
110,37
1
1
1
1
1
1
1
€
PE 80
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
balenie
110x
160x
PE 100
SDR 9 - S4
vnútorný závit
G
140x
●
PE 80
SDR 11 - S5
zvariteľné len monovalentnou elektrofúznou jednotkou EURO
PN 16
dn
mm
125x
# 36
●
PE 100
SDR 17 - S8
Horná časť
prechodového
sedla tvarovky je dodávaná s mosadznou
vnútornou závitovou
vložkou, ktorá umožňuje priame spojenie s kovovou
rúrou.
# 37
Elektrofúzna prechodová sedlová tvarovka so závitovým koncom
hmotnosti
rozmery
dn
110x
110x
125x
125x
140x
140x
160x
160x
1”
2”
1”
2”
1”
2”
1”
2”
G
h
Z
1/2
45
66
46
67
47
68
48
69
160
160
160
160
160
160
160
160
1/2
1/2
1/2
vnútorný závit
PE 100
SDR 11 - PN 16
1125
1125
1250
1250
1565
1565
2035
2035
Elektrofúzna prechodová sedlová tvarovka so závitovým koncom
s uzáverom
Kód: 21.64 PE 100
vonkajšia
PVC krytka s
tesnením
mosadzný
uzáver na
štvorhranný
klúč
SDR 11
balenie
PN 16
dn
mm
G
€
110x
125x
140x
160x
2”
2”
2”
2”
108,15
117,60
132,90
130,20
1
1
1
1
zvariteľnosť
vhodné pre všetky
bežné uzatváracie
zariadenia
dn
SDR 26 - S12,5
PE 80
110x
125x
140x
160x
l
●
PE 100
●
SDR 17 - S8
PE 80
SDR 11 - S5
PE 100
PE 80
PE 100
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
zvariteľné len monovalentnou elektrofúznou jednotkou EURO
Priruby
Kód: 20.40 alluminio
do priemeru 180
sú príruby vhodné
pre tlak PN16
aj pre tlak PN10
D
dn
PE
mm
oceľ
oceľ
norma
UNI EN 1092-1:2003
oceľ
norma
UNI EN 1092-1:2003
hliník
norma
ISO 9624
vnútorný
priemer
norma
ISO 9624:1997
Kód 20.40
Kód 20.45
Kód 20.46
Kód 20.49
hliník
bez náteru
oceľ
bez náteru
oceľ
bez náteru
oceľ
PP plášť
mm
PN 10
€
PN 16
€
PN 10
PN 16
PN 25
PN 10
€
PN 16
PN 10
€
PN 16
32
25
4,44
6,36
�
9,11
�
40
50
63
75
90
110
125
140
160
180
200
225
250
280
315
355
400
32
40
50
65
80
100
100
125
150
150
200
200
250
250
300
350
400
6,88
7,17
7,95
10,65
12,17
13,51
13,72
16,94
19,80
19,80
8,78
9,81
11,82
14,38
15,57
19,08
19,67
22,73
32,35
34,02
�
9,54
11,28
13,63
16,16
20,41
26,77
26,77
37,06
46,19
46,19
�
l
l
# 38
Kód: 20.45 acciaio
na požiadanie
nie je dostupné
27,66
27,66
36,60
36,60
43,34
�
99,00
�
�
�
�
�
�
�
41,31
41,31
52,13
57,52
61,76
�
259,00
�
�
26,84
33,55
43,92
43,92
59,17
74,42
�
42,97
42,97
62,61
64,00
84,60
�
�
�
�
�
72,51
72,51
108,45
108,45
128,91
�
11,73
13,55
15,26
17,22
17,22
29,54
30,94
37,94
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
NEW
D
ACCIAIO
25
32
40
50
65
80
100
100
125
150
150
200
200
250
250
300
dn
PE
32
40
50
63
75
90
110
125
140
160
180
200
225
250
280
315
42
51
62
78
92
108
128
135
158
178
188
235
238
288
294
338
c
16
16
16
16
16
18
18
18
18
18
18
20
20
22
22
26
PN 10
16
16
16
16
16
18
18
18
18
18
18
20
20
26
26
28
s
PN 16
oceľ
16
18
18
20
24
26
26
26
28
30
30
32
32
36
36
40
PN 25
12
16
16
20
20
22
22
22
22
24
24
26
26
28
28
28
PN 10
s
hliník
12
16
16
20
20
22
22
22
22
24
24
------
PN 16
115
140
150
165
185
200
220
220
250
285
285
340
340
395
395
445
PN 10
115
140
150
165
185
200
220
220
250
285
285
340
340
405
405
460
a
PN 16
115
140
150
165
185
200
235
235
270
300
300
360
360
425
425
485
PN 25
85
100
110
125
145
160
180
180
210
240
240
295
295
350
350
400
PN 10
85
100
110
125
145
160
180
180
210
240
240
295
295
355
355
410
k
PN 16
85
100
110
125
145
160
190
190
220
250
250
310
310
370
370
430
PN 25
14
18
18
18
18
18
18
18
18
22
22
22
22
22
22
22
PN 10/16
f
14
18
18
18
18
18
22
22
25
25
25
25
25
30
30
30
PN 25
4
4
4
4
4
8
8
8
8
8
8
8
8
12
12
12
PN 10
4
4
4
4
4
8
8
8
8
8
8
12
12
12
12
12
PN 16
počet dier
4
4
4
4
8
8
8
8
8
8
8
12
12
12
12
16
PN 25
250
500
540
640
780
940
1080
1080
1230
1660
1540
2290
2230
2940
2820
3530
PN 10/16
Kód
20.40
1080
1580
1810
2140
2600
3140
3470
3400
4260
5160
5100
7460
7400
9730
9600
13200
PN 10/16
1140
1870
2000
2400
3000
4000
5300
5300
7400
8900
8900
12000
12000
18000
18000
24000
PN 25
Kód
20.45
hmotnosti
# 39
Priruby
Sada pre prírubový spoj
Typ A
Kód 20.47
Kód 15.65
lemový nákružok
a príruba
skrutky
a matice
rozmery skrutiek
�
priemer skrutky
€
l
Lemový nákružok a PP príruba
Kód: 20.48 PE 100
€
mm
Skrutky a matice
žiadne
deformácie
zaručená
maximálna
tesnosť
Typ B
l
# 40
Lemový nákružok, oceľová príruba, PP prsteň
mm
26,63
4,08
4
12
100
26,63
26,71
28,01
12,66
14,08
17,46
20,38
24,28
59,59
77,15
78,31
98,75
99,64
132,38
183,25
191,14
4,08
7,46
7,46
7,46
13,12
15,74
15,74
15,75
18,50
26,80
26,80
44,65
44,65
70,72
70,72
70,72
4
4
4
4
8
8
8
8
8
8
8
12
12
12
12
12
12
16
16
16
16
16
16
16
16
20
20
20
20
24
24
24
100
120
120
120
130
130
130
130
150
160
160
180
180
200
200
200
l
l
dĺžka skrutky
nr.
s podložkami a maticami
Kód 20.48
SDR 11
PN 16
skrutky a matice
v balení
D
dn
PE
ACCIAIO
tipo
type
€
25
105
A
30,71
115
150
165
183
198
198
219
220
250
285
285
340
340
405
405
460
A
A
A
A
A
A
A
A
B
B
B
B
B
B
B
B
30,71
33,53
35,47
20,12
27,19
33,20
36,12
40,02
78,09
103,95
105,11
143,40
144,29
203,10
253,97
261,87
32
40
50
63
75
90
110
125
140
160
180
200
225
250
280
315 �
H lemový nákružok s tesnením
# 41
Sada pre prírubový spoj
SDR 11
PN 16
rozmery
dn
PE
D
D1
25
32
40
50
63
75
90
110
125
140
160
180
200
225
250
280
315
105
115
150
165
185
200
200
220
220
250
285
285
340
340
395
395
445
75
85
100
110
125
145
160
180
180
210
240
240
295
295
355
355
410
D2
110
125
145
160
h
Z
20
24
24
28
30
33
33
35
35
41
46
50
50
50
60
60
61
75
96
89
95
94
107
113
128
153
156
165
178
182
196
205
253
275
f
diery
hmotnosti
typ
14
14
18
18
18
18
18
18
18
18
22
22
22
22
22
22
22
4
4
4
4
4
8
8
8
8
8
8
8
12
12
12
12
12
625
680
1275
1520
1630
2850
3000
3320
3500
9780
11300
11520
17710
17790
22340
22530
30910
A
A
A
A
A
A
A
A
A
B
B
B
B
B
B
B
B
ventily
Guľový kohút
Kód: 13.50 PE 80
manipulačný klúč 50x50
Guľový kohút, vyrobený z polyetylénu
PE80 je používaný v rozvodoch plynu a vody
pre tlakové rady PN10/�������������������
S5. Ovládací mechanizmus je vyrobený z polyformaldehydu, čo
garantuje presnosť ovládania a tesnosť pri tlakových aplikáciách. Konce umožňujú elektrofúzne zvarenie použitím EF objímok.
na anie
ad
oži
Kód: 13.51 PE 80
p
manipulačný klúč 64x50
dn
mm
guľový kohút
pre plyn a
vodu
PE 80
SDR 11- PN 10
€
20
74,70
25
32
40
74,70
74,70
74,70
Guľový kohút
rozmery
hmotnosti
dn
h
h1
h2
Z
20
25
32
40
76
76
76
76
160
160
160
160
112
112
112
112
305
305
305
305
PE 80
SDR 11 - PN 10
axb
50x50
50x50
50x50
50x50
900
900
900
900
64x50
64x50
64x50
64x50
elektrofúzne objímky
Elektrofúzna objímka
Kód: 21.10 PE 100
PE 80
# 42
PE 100
SDR 26
S 12,5
PE 80
PE 100
SDR 17
S8
PE 80
PE 100
SDR 11
S5
PE 80
PE 100
SDR 9
S4
PE 80
PE 100
SDR 7,4
S 3,2
PE 80 PE 100
20
� �
� �
� �
� �
�
�
25
� �
� �
�
�
�
�
32
� �
� �
�
�
�
�
�
�
40
� �
� �
�
�
�
�
�
�
50
63
75
90
110
125
140
160
180
200
225
250
280
315
355
400
� �
� �
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
l
SDR 33
S 16
dn
zvariteľné len monovalentnou elektrofúznou jednotkou EURO
l zvariteľné len monovalentnou elektrofúznou jednotkou EURO1 alebo
elektrofúznou polyvalentnou jednotkou s výkonom väčším ako 4kW
s minimálna zvariteľná hrúbka 3mm
zvariteľnosť
# 43
Elektrofúzna objímka
dn
mm
20
25
32
40
50
63
75
90
110
125
140
160
180
200
225
250
280
315
355
400
PN – S
PN 25 – S5
PN 25 – S5
PN 25 – S5
PN 25 – S5
PN 25 – S5
PN 25 – S5
PN 25 – S5
PN 25 – S5
PN 25 – S5
PN 25 – S5
PN 25 – S5
PN 25 – S5
PN 25 � – S5
PN 25 � – S5
PN 25 � – S5
PN 25 � – S5
PN 16 –S5
PN 25 � – S5
PN 16 – S5
PN 16 � – S8
balenie
€
4,25
35
4,48
4,60
4,70
6,72
7,25
11,67
12,77
15,58
21,72
27,59
28,28
40,41
44,72
54,60
95,66
109,22
139,34
244,86
317,29
30
20
12
16
20
16
16
12
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
zvariteľnosť
garantovaná pre
rozdielne hrúbky stien aj
rozdielne materiály PE
pred zvarením je potrebné očistiť
oxidovanú vrstu rúry
technologia zvárania vyžaduje
použitie centrovacích svoriek
pre každý priemer
H tlaková rada garantovaná spoločnosťou Eurostandard
rozmery
dn
de
L
20
25
32
40
50
63
75
90
110
125
140
160
180
200
225
250
280
315
355
400
32
37
45
55
67
81
99
119
145
163
183
207
228
254
279
314
338
394
430
461
33
33
38
43
49
55
60
65
70
76
81
86
97
101
112
120
133
140
156
170
PE 100
f
a
Z
PN - S
21
19
23
26
29
28
36
37
36
39
48
53
56
65
67
60
55
70
68
60
10
10
10
12
13
13
14
14
18
18
18
19
23
23
22
30
38
35
38
40
70
70
82
88
100
112
120
130
140
151
161
172
193
203
223
240
265
280
312
340
PN 25 – S5
PN 25 – S5
PN 25 – S5
PN 25 – S5
PN 25 – S5
PN 25 – S5
PN 25 – S5
PN 25 – S5
PN 25 – S5
PN 25 – S5
PN 25 – S5
PN 25 – S5
PN 25 � – S5
PN 25 � – S5
PN 25 � – S5
PN 25 � – S5
PN 16 - S5
PN 25 � - S5
PN 16 - S5
PN 16 � - S8
hmotnosti
45
55
80
100
155
240
330
490
800
1060
1440
1950
2550
3500
4530
5900
7700
10465
11610
11500
Elektrofúzna navrtávacia tvarovka
Kód: 21.20 PE 100
zvariteľnosť
dn
SDR 26 - S12,5
PE 80
SDR 17 - S8
PE 100
PE 80
PE 100
40x
50x
63x
75x
90x
110x
125x
140x
160x
180x
200x
225x
250x
l
SDR 11 - S5
PE 80
PE 100
PE 80
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
zvariteľné len monovalentnou elektrofúznou jednotkou EURO
otvor vŕtajte minimálne po
20 minútach od zvárania
použite pílku, vhodnú pre
vnútorný priemer odbočky
pred zvarením je potrebné
očistiť oxidovanú vrstvu rúry
zvariteľnosť
garantovaná
pre rúry z PE80
aj PE100
# 44
SDR 9 - S4
dn
d
mm
n1
PN 16 - S5
balenie
€
180 x 25
x 32
x 40
x 50
x 63
x 90
x 110
42,54
42,54
42,54
42,54
42,54
55,09
55,09
1
1
1
1
1
1
1
200 x 25
x 32
x 40
x 50
x 63
x 90
x 110
47,08
47,08
47,08
47,08
47,08
87,00
87,00
1
1
1
1
1
1
1
225 x 25
x 32
x 40
x 50
x 63
x 90
x 110
57,49
57,49
57,49
57,49
57,49
95,00
95,00
1
1
1
1
1
1
1
250 x 32
x 40
x 50
x 63
x 90
x 110
67,60
67,60
67,60
67,60
98,50
98,50
1
1
1
1
1
1
rozmery
d n d n1
Elektrofúzna navrtávacia tvarovka
dn
d
mm
n1
PN 16 - S5
40x
x
50x
x
x
63x
x
x
x
x
75x
x
x
x
x
90x
x
x
x
x
x
110x
x
x
x
x
125x
x
x
x
x
x
140x
x
x
x
x
balenie
€
110 x
x
x
x
x
25
32
40
50
63
24,14
24,14
24,14
24,14
24,14
1
1
1
1
1
125 x
x
x
x
x
x
25
32
40
50
63
90
28,74
28,74
28,74
28,74
28,74
44,74
1
1
1
1
1
1
140 x
x
x
x
x
25
32
40
50
63
34,02
34,02
34,02
34,02
34,02
1
1
1
1
1
160 x 25
x 32
x 40
x 50
x 63
x 90
x 110
37,95
37,95
37,95
37,95
37,95
52,43
52,43
1
1
1
1
1
1
1
rozmery
20
25
20
25
32
20
25
32
40
50
25
32
40
50
63
20
25
32
40
50
63
25
32
40
50
63
25
32
40
50
63
90
25
32
40
50
63
hmotnosti
h1
h
Z
df
PE 100
PN16 - S5
52
47
52
47
115
56
56
56
61
67
55
63
57
57
105
56
56
56
61
67
75
55
56
61
67
75
57
57
61
67
75
90
55
63
57
57
105
129
107
134
112
145
74
74
74
79
90
150
153
148
143
145
76
76
76
81
92
105
78
79
84
95
105
80
80
84
95
108
128
150
153
138
143
145
91
91
101
101
101
110
110
110
110
110
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
190
160
160
160
160
160
13
18
13
18
24
13
18
24
31
39
18
24
31
39
49
13
18
24
31
39
49
18
24
31
39
49
18
24
31
39
49
70
18
24
31
39
49
160
160
200
200
200
280
280
280
280
280
530
530
530
545
550
450
450
455
460
495
500
855
860
875
900
975
1100
1140
1145
1150
1150
1200
1270
1270
1270
1270
1270
hmotnosti
dn
d n1
h1
h
Z
df
PE 100
PN16 - S5
160x
x
x
x
x
x
x
180x
x
x
x
x
x
x
200x
x
x
x
x
x
x
225x
x
x
x
x
x
x
250x
x
x
x
x
x
25
32
40
50
63
90
110
25
32
40
50
63
90
110
25
32
40
50
63
90
110
25
32
40
50
63
90
110
32
40
50
63
90
110
56
56
61
67
75
90
95
55
63
57
57
105
90
95
55
63
57
57
105
90
95
55
63
57
57
105
90
95
56
61
67
75
90
95
84
84
89
100
108
128
136
145
148
143
138
140
128
136
145
148
143
140
140
128
136
147
150
145
140
142
128
136
79
84
95
108
128
136
190
190
190
190
190
190
190
160
160
160
160
160
190
190
160
160
160
160
160
190
190
160
160
160
160
160
190
190
190
190
190
190
190
190
18
24
31
39
49
70
87
18
24
31
39
49
70
87
18
24
31
39
49
70
87
18
24
31
39
49
70
87
24
31
39
49
70
87
1330
1330
1350
1350
1430
1700
1890
1800
1800
1800
1800
1800
2060
2250
1930
1930
1930
1930
1930
1965
2140
2100
2100
2100
2100
2100
2165
2330
2200
2200
2200
2200
2710
2870
dn
�
�
�
�
�
�
l
PN10 - S8
d
mm
n1
PN 16 - S5
balenie
€
40 x 20
x 25
17,47
17,47
1
1
50 x 20
x 25
x 32
18,40
18,40
18,40
1
1
1
63 x
x
x
x
x
x
20
25
32
40
50
63
19,31
19,31
19,31
19,31
19,31
19,31
1
1
1
1
1
1
75 x
x
x
x
x
25
32
40
50
63
20,23
20,23
20,23
20,23
20,23
1
1
1
1
1
90 x
x
x
x
x
x
20
25
32
40
50
63
21,16
21,16
21,16
21,16
21,16
21,16
1
1
1
1
1
1
# 45
Elektrofúzna sedlová tvarovka s odbočkou
Kód: 21.30 PE 100
zvariteľnosť
dn
SDR 26 - S12,5
PE 80
PE 100
SDR 17 - S8
PE 80
40x
50x
63x
75x
90x
110x
125x
140x
160x
180x
200x
225x
250x
l
SDR 11 - S5
PE 100
�
�
�
PE 100
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
zvariteľné len monovalentnou elektrofúznou jednotkou EURO
vhodné pre
navrtávanie potrubia pod
tlakom
neodstraňujte rezný nástroj po
navŕtaní
otvor vŕtajte minimálne po 20
minútach od zvárania
pred zvarením je potrebné
očistiť oxidovanú vrstvu
rúry
zvariteľnosť
garantovaná
pre rúry z PE80
aj PE100
# 46
PE 80
dn
d
mm
n1
PN 16 - S5
balenie
€
40 x 20
x 25
34,49
34,49
1
1
50 x 20
x 25
x 32
34,49
34,49
34,49
1
1
1
63 x
x
x
x
x
x
20
25
32
40
50
63
35,41
35,41
35,41
35,41
35,41
35,41
1
1
1
1
1
1
75 x
x
x
x
x
x
20
25
32
40
50
63
36,96
36,96
36,96
36,96
36,96
36,96
1
1
1
1
1
1
90 x
x
x
x
x
x
20
25
32
40
50
63
37,31
37,31
37,31
37,31
37,31
37,31
1
1
1
1
1
1
dn
d
mm
PN 16 - S5
n1
rozmery
balenie
€
d n d n1
110 x
x
x
x
x
x
20
25
32
40
50
63
39,09
39,09
39,09
39,09
39,09
39,09
1
1
1
1
1
1
125 x
x
x
x
x
x
20
25
32
40
50
63
43,69
43,69
43,69
43,69
43,69
43,69
1
1
1
1
1
1
140 x
x
x
x
x
x
20
25
32
40
50
63
54,84
54,84
54,84
54,84
54,84
54,84
1
1
1
1
1
1
160 x
x
x
x
x
x
20
25
32
40
50
63
57,76
57,76
57,76
57,76
57,76
57,76
1
1
1
1
1
1
40x
x
50x
x
x
63x
x
x
x
x
x
75x
x
x
x
x
x
90x
x
x
x
x
x
110x
x
x
x
x
x
125x
x
x
x
x
x
20
25
20
25
32
20
25
32
40
50
63
20
25
32
40
50
63
20
25
32
40
50
63
20
25
32
40
50
63
20
25
32
40
50
63
rozmery
d n d n1
140x
x
x
x
x
x
160x
x
x
x
x
x
180x
x
x
x
x
x
200x
x
x
x
x
x
225x
x
x
x
x
x
250x
x
x
x
x
x
20
25
32
40
50
63
20
25
32
40
50
63
20
25
32
40
50
63
20
25
32
40
50
63
20
25
32
40
50
63
20
25
32
40
50
63
hmotnosti
df
h1
h2
h
Z
h3
PE 100
PN16 - S5
16
16
16
16
18
25
25
25
25
30
30
25
25
25
25
30
30
25
25
25
25
30
30
25
25
25
25
30
30
25
25
25
25
30
30
54
54
54
54
80
90
90
105
120
87
82
90
90
105
120
120
120
90
90
105
120
120
120
90
90
105
120
120
120
90
90
105
120
120
120
63
63
68
68
40
55
55
55
55
96
96
63
63
63
63
63
63
70
70
70
70
70
70
80
80
80
80
80
80
87
87
87
87
87
87
102
102
101
101
77
105
105
105
105
200
200
105
105
105
105
127
127
105
105
105
105
128
128
105
105
105
105
128
128
105
105
105
105
128
128
91
91
101
101
101
110
110
110
110
110
110
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
51
53
51
53
62
70
70
70
72
82
76
70
70
70
72
72
93
70
70
70
72
72
93
70
70
70
72
72
83
70
70
70
72
72
83
280
280
290
290
290
430
430
430
430
430
430
610
610
610
610
610
610
660
660
660
660
660
660
1110
1110
1110
1110
1110
1110
1230
1230
1230
1230
1230
1230
hmotnosti
df
h1
h2
h
Z
h3
PE 100
PN16 - S5
25
25
25
25
30
30
25
25
25
25
30
30
25
25
25
25
30
30
25
25
25
25
30
30
25
25
25
25
30
30
25
25
30
30
30
30
90
90
105
120
120
120
90
90
105
120
120
120
90
90
105
120
120
120
90
90
105
120
120
120
90
90
105
120
120
120
90
90
105
120
120
120
96
96
96
96
96
96
104
104
104
104
104
104
110
110
110
110
110
110
126
126
126
126
126
126
140
140
140
140
140
140
151
151
151
151
151
151
105
105
105
105
128
128
105
105
105
105
128
128
105
105
105
105
128
128
105
105
105
105
128
128
105
105
105
105
128
128
140
140
156
156
156
156
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
70
70
70
72
72
73
70
70
70
72
72
72
70
70
70
72
72
72
70
70
70
72
72
64
70
70
70
72
72
64
70
70
70
72
72
64
1350
1350
1350
1350
1350
1350
1400
1400
1400
1400
1400
1400
1775
1775
1775
1775
1775
1775
1910
1910
1910
1910
1910
1910
2080
2080
2080
2080
2080
2080
2400
2400
2400
2400
2400
2400
dn
d
mm
n1
PN 16 - S5
balenie
€
180 x
x
x
x
x
x
20
25
32
40
50
63
60,35
60,35
60,35
60,35
60,35
60,35
1
1
1
1
1
1
200 x
x
x
x
x
x
20
25
32
40
50
63
62,77
62,77
62,77
62,77
62,77
62,77
1
1
1
1
1
1
225 x
x
x
x
x
x
20
25
32
40
50
63
77,49
77,49
77,49
77,49
77,49
77,49
1
1
1
1
1
1
250 x
x
x
x
x
x
20
25
32
40
50
63
81,85
81,85
81,85
81,85
81,85
81,85
1
1
1
1
1
1
# 47
Elektrofúzna sedlová tvarovka s odbočkou
Kód: 21.31 PE 100
pre tlaky
1-4���������
(5) barov
zvariteľnosť
dn
SDR 26 - S12,5
PE 80
SDR 17 - S8
PE 100
PE 80
SDR 11 - S5
PE 100
PE 80
40x
50x
s automatickým
bezpečnostným
systémom
riešenie
pre maximálnu
bezpečnosť
63x
75x
90x
110x
�
125x
140x
160x
180x
200x
225x
250x
l
dn
# 48
d
mm
n1
SDR 11 - S5
�
PE 100
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
zvariteľné len monovalentnou elektrofúznou jednotkou EURO
balenie
€
140 x 20
x 32
x 63
72,01
81,25
160 x 20
x 32
x 63
74,35
84,59
180 x 20
x 32
x 63
77,91
88,48
200 x 20
x 32
x 63
81,25
91,71
225 x 20
x 32
x 63
84,59
95,05
250 x 20
x 32
x 63
91,27
113,53
�
�
�
�
�
�
1
1
1
dn
d
mm
n1
SDR 11 - S5
balenie
€
50 x 20
54,54
1
63 x 20
x 32
57,10
70,40
1
1
1
1
1
75 x 20
x 32
x 63
59,33
72,57
1
1
1
1
1
1
90 x 20
x 32
x 63
64,22
73,79
1
1
1
110 x 20
x 32
x 63
67,67
77,57
1
1
1
125 x 20
x 32
x 63
69,56
78,13
1
1
1
�
�
�
�
1
1
1
1
1
1
1
1
1
l
na požiadanie
# 49
90° elektrofúzne koleno
Kód: 21.11 PE 100
zvariteľnosť
dn
SDR 17 - S8
PE 80
SDR 11 - S5
PE 100 PE 80
25
zvariteľné len monovalentnou
elektrofúznou jednotkou EURO
s minimálna zvariteľná hrúbka 3mm
l
dn
mm
PN - S
SDR 9 - S4
PE 100
PE 80
PE 100
SDR 7,4 - S3,2
PE 80
PE 100
● ▲
● ▲
●
●
●
●
32
● ▲
● ▲
●
●
●
●
●
●
40
● ▲
● ▲
●
●
●
●
●
●
50
● ▲
● ▲
●
●
●
●
●
●
63
●
●
●
●
●
●
●
●
75
●
●
●
●
●
●
●
●
90
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
110
●
●
●
●
●
125
●
●
●
●
●
160
●
●
●
●
●
180
●
●
●
●
●
200
●
●
●
●
●
pred zvarením
je potrebné očistiť
oxidovanú vrstvu rúry
technologia zvárania
vyžaduje použitie
centrovacích svoriek
pre každý priemer
balenie
€
25
PN 25 - S5
8,13
15
32
40
50
63
75
90
110
125
160
180
200
PN 25 - S5
PN 25 - S5
PN 25 - S5
PN 25 - S5
PN 25 - S5
PN 25 - S5
PN 25 - S5
PN 16 - S5
PN 16 - S5
PN 16 - S5
PN 16 - S5
11,05
12,42
17,02
20,70
30,36
32,64
46,90
59,55
86,04
134,00
155,40
18
12
16
10
6
8
5
1
1
1
1
zvariteľnosť
garantovaná
pre rúry z PE80
aj PE100
NEW
rozmery
hmotnosti
dn
de
L
f
a
Z
PE 100
PN 16 - S5
25
32
40
50
63
75
90
110
125
160
38
45
54
66
81
96
115
141
162
208
33
43
48
54
52
69
76
82
79
89
15
18
25
27
27
35
45
46
42
45
9
10
11
12
13
14
15
16
18
19
57
75
79
89
102
118
132
146
148
173
80
120
195
300
460
600
1000
1545
2140
4050
45° elektrofúzne koleno
zvariteľnosť
dn
SDR 17 - S8
PE 80
dn
mm
32
40
50
63
75
90
110
125
160
� �
� �
� �
50
63
75
90
110
125
160
� �
s
PN - S
PE 100
PE 80
SDR 7,4 - S3,2
PE 100
PE 80
PE 100
�
�
�
�
�
�
� �
�
�
�
�
�
�
� �
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
pred zvarením
je potrebné očistiť
oxidovanú vrstvu rúry
balenie
11,15
12,54
17,13
20,81
31,28
33,57
47,83
59, 55
86, 04
technologia zvárania
vyžaduje použitie
centrovacích svoriek
pre každý priemer
20
12
9
10
6
8
5
1
1
rozmery
# 50
PE 80
SDR 9 - S4
zvariteľné len monovalentnou elektrofúznou jednotkou EURO
minimálna zvariteľná hrúbka 3mm
€
PN 25 - S5
PN 25 - S5
PN 25 - S5
PN 25 - S5
PN 25 - S5
PN 25 - S5
PN 25 - S5
PN 16 - S5
PN 16 - S5
PE 100
32
40
l
Kód: 21.16 PE 100
SDR 11 - S5
hmotnosti
dn
de
L
f
a
Z
PE 100
PN 16 – S5
32
40
50
63
75
90
110
45
56
68
81
96
115
141
43
48
54
52
69
76
82
18
25
27
27
35
45
46
10
11
12
13
14
15
16
59
70
76
85
96
105
115
105
160
270
365
500
850
1280
zvariteľnosť
garantovaná
pre rúry z PE80
aj PE100
# 51
zvariteľnosť
90° elektrofúzny T-kus
Kód: 21.21 PE 100
dn
SDR 17 - S8
PE 80
25
32
zvariteľnosť
garantovaná
pre rúry z PE80
aj PE100
40
50
63
75
90
110
125
160
180
200
pred zvarením
je potrebné očistiť
oxidovanú vrstvu rúry
PN 16 - S5
25
10,29
20
32
40
50
63
75
90
110
125
160
180
200
12,42
16,55
17,93
19,78
28,97
33,57
47,37
62,33
105,06
18
10
14
8
4
6
4
1
1
1
1
PE 100
PE 80
PE 100
SDR 9 - S4
PE 80
● ▲
● ▲
●
● ▲
● ▲
●
●
●
● ▲
● ▲
●
●
●
● ▲
● ▲
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
zvariteľné len monovalentnou elektrofúznou jednotkou
EURO
s minimálna zvariteľná hrúbka 3mm
l
technologia zvárania
vyžaduje použitie
centrovacích svoriek
pre každý priemer
dn
mm
SDR 11 - S5
balenie
€
NEW
rozmery
hmotnosti
dn
d n1
de
L
f
a
h
Z
Z1
PE 100
PN16 - S5
25
32
40
50
63
75
90
110
125
160
25
32
40
50
63
75
90
110
125
160
38
44
54
66
81
96
115
141
162
207
33
44
49
55
61
70
76
82
79
89
15
27
36
35
45
44
51
46
42
51
11
10
11
12
13
14
15
16
19
20
61
50
58
62
72
76
87
85
100
128
55
64
73
81
94
113
127
142
156
191
112
94
112
128
153
176
205
233
274
358
100
120
185
300
465
700
1150
1750
2800
5890
Elektrofúzna uzatváracia krytka
Kód: 21.36 PE 100
pred zvarením
je potrebné očistiť
oxidovanú vrstvu rúry
zvariteľnosť
garantovaná
pre rúry z PE80
aj PE100
zvariteľnosť
dn
SDR 26 - S 12,5
PE 80
SDR 17 -
PE 100
PE 80
20
25
32
40
50
63
75
90
110
125
140
160
# 52
●
●
S8
SDR 11 -
PE 100
PE 80
S5
PE 100
SDR 9 -
PE 80
S4
SDR 7,4 -
PE 100
PE 80
S 3,2
PE 100
● ▲
● ▲
● ▲
● ▲
●
●
● ▲
● ▲
●
●
●
●
● ▲
● ▲
●
●
●
●
●
●
● ▲
● ▲
●
●
●
●
●
●
● ▲
● ▲
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
dn
mm
PN 25 – S5
balenie
20
6,90
1
25
32
40
50
63
75
90
110
125
140
160
7,23
7,46
8,13
11,01
12,80
20,03
25,82
33,17
40,85
57,88
59,77
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
rozmery
€
l
s
zvariteľné len monovalentnou elektrofúznou jednotkou EURO
minimálna zvariteľná hrúbka 3mm
hmotnosti
dn
f
L
Z
PE 100
PN 25
20
25
32
40
50
63
75
90
110
125
140
160
23
28
18
24
26
24
28
38
44
48
50
46
33
33
38
43
49
55
60
65
70
76
81
86
94
98
100
112
126
136
148
168
184
199
211
218
55
75
100
150
250
350
550
800
1375
1825
2430
3290
# 53
zvariteľnosť
dn
PE 80
zvariteľnosť
garantovaná
pre rúry z PE80
aj PE100
Elektrofúzna redukcia
32x
32x
40x
50x
50x
63x
63x
63x
Kód: 21.51 PE 100
pred zvarením
je potrebné očistiť
oxidovanú vrstvu rúry
technologia zvárania
vyžaduje použitie
centrovacích svoriek
pre každý priemer
zvariteľné len monovalentnou elektrofúznou jednotkou EURO
s minimálna zvariteľná hrúbka 3mm
l
dn
d
mm
PN 16 - S5
n1
SDR 17 - S8
20
25
32
32
40
32
40
50
PE 100
PE 80
● ▲
75x 63
90x 50
90x 63
90x 75
110x 63
110x 90
125x 90
125x 110
160x 90
160x 110
160x 125
PE 100
● ▲
SDR 9 - S4
PE 80
● ▲
● ▲
● ▲
● ▲
● ▲
● ▲
●
●
●
● ▲
● ▲
●
●
●
● ▲
● ▲
●
●
●
● ▲
● ▲
●
●
●
● ▲
● ▲
●
●
●
● ▲
● ▲
●
●
●
●
●
●
● ▲
● ▲
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
balenie
€
dn
90 x 50
x 63
x 75
22,54
22,54
22,54
8
8
6
110 x 63
x 90
31,73
31,73
4
4
125 x 90
x 110
37,17
37,17
1
1
160 x 90
x 110
x 125
SDR 11 - S5
NEW
1
1
1
58,32
58,32
58,32
d
mm
PN 16 – S5
n1
balenie
€
32 x 20
x 25
6,90
6,90
16
16
40 x 32
12,87
10
50 x 32
x 40
13,79
13,79
6
6
63 x 32
x 40
x 50
14,71
14,71
14,71
8
8
8
75 x 63
17,43
8
rozmery
hmotnosti
d n d n1
de
d e1
L
L1
f
f1
a
a1
Z
PE 100
PN16 - S5
32x 20
32x 25
40x 32
50x 32
50x 40
63x 32
63x 40
63x 50
75x 63
90x 50
90x 63
90x 75
110x 90
125x 90
125x 110
160x 110
160x 125
44
45
55
66
66
81
81
81
97
117
115
115
141
162
162
208
208
32
36
44
44
54
46
54
66
81
66
81
97
115
118
144
144
162
45
44
49
53
55
63
62
62
74
77
77
77
82
77
77
93
93
41
40
44
44
49
44
49
52
68
55
62
67
77
71
72
76
82
32
31
34
26
35
38
42
31
34
40
41
41
46
45
44
54
48
25
21
30
27
33
24
26
27
33
28
33
34
41
50
42
41
42
10
10
11
12
12
13
13
13
14
15
15
15
16
18
18
19
19
10
10
10
10
11
10
11
12
13
12
13
14
15
14
17
17
18
102
103
109
121
119
156
137
131
160
185
160
159
181
177
164
218
208
65
80
120
170
170
250
255
255
430
550
500
500
850
1130
1190
2300
2400
s USB
portom
zváracie jednotky
Elektrofúzne zváracie jednotky
elektrofúzne monovalentné jednotky EURO S1
a EURO S1 light sú vhodné
pre zváranie tvaroviek
EUROSTANDARD
Kód: 12.19 SP1
Kód: 12.12 S1
Kód: 12.12 S1L
EF zváracia
jednotka
vyrobená podľa
UNI 10566 - ISO
12176-2
Jednotky
S1 a S1L sú
pravidelne kontrolované podľa
normy EN
10566
USB kľúč
a program DB
Manager sa dodáva s jednotkou
zvariteľné priemery
príkon
kapacita pamäte
váha
# 54
S1
S1 LIGHT
kompletný sortiment
elektrotvaroviek
EUROSTANDARD
elektrofúzne tvarovky pr. 20-160
a EF sedlové tvarovky d. 40x-250x
4500 W
3000 W
1600 zvarov
800 zvarov
14,2 kg
8 kg
# 55
Elektrofúzne zváracie jednotky
�
Kód 12.12 S1
MONOVALENTNÁ ELEKTROFÚZNA ZVÁRACIA JEDNOTKA EURO S1
Kód 12.12 S1L
MONOVALENTNÁ ELEKTROFÚZNA ZVÁRACIA JEDNOTKA EURO S1 LIGHT
1.200,00
Kód 12.19 SP1
EF ZVÁRACIA JEDNOTKA EURO SP1
vhodná pre zváranie
EF tvaroviek s čiarovým kódom
cena
na požiadanie
1.800,00
NEW
DOPLNKY
Kód 12.17/01
- pripájacie káble pre zváracie jednotky série EURO
19,37
Kód 12.17/03
- dátový kábel pre PC
32,00
Centrovacie svorky pre elektrofúzne zváranie
centrovacie
svorky pre
elektrofúzne
zváranie
Kód: 12.32
Kód 12.32
Kód: 12.45
umožňuje
zváranie 90°
a 45° kolien
CENTROVACIE SVORKY PRE ELEKTROFÚZNE ZVÁRANIE
do priemeru 63 mm
- obsahuje redukčné vložky priemerov 20-25-32-40-50 mm
�
431,25
Kód 12.45
CENTROVACIE SVORKY PRE ELEKTROFÚZNE ZVÁRANIE
do priemeru 125 mm
- obsahuje redukčné vložky priemerov 20-25-32-40-50-63-75-90-110 mm
646,30
Centrovacie svorky pre elektrofúzne zváranie
Kód: 12.62
Kód 12.62
CENTROVACIE SVORKY S UPÍNACÍM PÁSOM
pre priemery 250 ÷ 400 mm
�
2.059,38
Kód: 12.54
Kód 12.54
CENTROVACIE SVORKY PRE ELEKTROFÚZNE ZVÁRANIE
do priemeru 225 mm
�
933,80
REDUKČNÉ VLOŽKY
Kód 12.55
Kód 12.56
Kód 12.57
Kód 12.58
# 56
diam. 140 mm
diam. 160 mm
diam. 180 mm
diam. 200 mm
113,60
113,60
113,60
113,60
# 57
Zváracia jednotka pre zváranie na tupo
zváracie
jednotky TE
355 a TE 500
prevádzková
teplota
-5°C / +40°C
cenová
ponuka na
požiadanie
vhodné
pre zváranie
rúr a tvaroviek
s rovnakou
hrúbkou steny
Kód 14.15
vhodné
pre spojenie
LDU jednotky
(pre z������
áznam
parametrov
zvaru�)
ZVÁRACIA JEDNOTKA TE 160
obsahujúca hydraulickú jednotku, hoblovač, nahrievacie teleso,
upínacie sane a redukčné vložky priemeru 40-50-63-75-90-110-125-140 mm
�
8.165,00
Kód 14.20
ZVÁRACIA JEDNOTKA TE 200
obsahujúca hydraulickú jednotku, hoblovač, nahrievacie teleso
a upínacie sane
– vhodná pre zváranie priemerov 63 až 200 mm
7.245,00
Kód 14.21
REDUKČNÉ VLOŽKY
diam. 63 mm
diam. 75 mm
diam. 90 mm
diam. 110 mm
diam. 125 mm
diam. 140 mm
diam. 160 mm
diam. 180 mm
195,50
195,50
195,50
195,50
195,50
195,50
195,50
195,50
Zváracia jednotka pre zváranie na tupo
Kód 14.30
ZVÁRACIA JEDNOTKA TE 250
obsahujúca hydraulickú jednotku, hoblovač, nahrievacie teleso
a upínacie sane
– vhodná pre zváranie priemerov 63 až 250 mm
�
7.990,00
Kód 14.31
Kód 14.40
REDUKČNÉ VLOŽKY
diam. 63 mm
diam. 75 mm
diam. 90 mm
diam. 110 mm
diam. 125 mm
diam. 140 mm
diam. 160 mm
diam. 180 mm
diam. 200 mm
diam. 225 mm
ZVÁRACIA JEDNOTKA TE 315
obsahujúca hydraulickú jednotku, hoblovač,
nahrievacie teleso a upínacie sane
– vhodná pre zváranie priemerov 90 až 315 mm
241,00
241,00
241,00
241,00
241,00
241,00
218,00
218,00
218,00
218,00
�
10.695,00
Kód 14.41
# 58
REDUKČNÉ VLOŽKY
diam. 90 mm
diam. 110 mm
diam. 125 mm
diam. 140 mm
diam. 160 mm
diam. 180 mm
diam. 200 mm
diam. 225 mm
diam. 280 mm
241,00
241,00
241,00
241,00
218,00
218,00
218,00
218,00
345,00
# 59
Pílka dierovačka
Kód: 15.20
Hexagon���������
álny klúč
Kód 15.20
PÍLKA DIEROVAČKA
pre EF sedlové tvarovky s nástavcom
pre elektrickú vŕtačku - kód 21.20
�
70,08
76,85
84,90
89,68
95,02
d. 25 mm - 3/4”
d. 32 mm
d. 40 mm
d. 50 mm
d. 63 mm
d. 90 mm
d. 110 mm
Kód 15.30
-
1”
1” 1/4
1” 1/2
2”
3”
4”
�
�
HEXAGONÁLNY KLÚČ
pre pílku dierovačku – kód 21.30
- d. 40 - 50 mm (esagono 12)
- d. 63-250 mm (esagono 17)
�
45,70
l
na požiadanie
Rezačka rúr /�������������
lúpačka rúr
Kód: 15.48
Kód: 15.47
Kód: 15.44
Kód: 15.39/40/41
# 60
# 61
Rezačka rúr /�������������
lúpačka rúr
REZAČKA RÚR
Kód 15.39
Kód 15.40
Kód 15.41
- priemer 20 – 63 mm (max. hrúbka steny 7 mm)
- priemer 50 – 125 mm (max. hrúbka steny 13 mm)
- priemer 110 – 160 mm (max. hrúbka steny 16 mm)
Kód 15.39/20
Kód 15.40/50
Kód 15.41/110
NÁHRADNÉ DIELY
- rezné koliesko pre priemery 20/63 mm
- rezné koliesko pre priemery 50/125 mm
- rezné koliesko pre priemery 110/160mm
Kód 15.42
�
120,75
226,55
259,90
5,75
17,05
29,52
MANUÁLNA ŠKRABKA ZOXIDOVANEJ VRSTVY
rezné teleso má štyri rezné plochy,
ktoré sa menia otočením po odstránení uchytávacej skrutky
9,80
Kód 15.47
Kód 15.48
Kód 15.44
Kód 15.46
Kód 15.44C
ŠKRABKA ZOXIDOVANEJ VRSTVY
typ RAS-180 pre priemery 75 – 180 mm
typ RAS-400 pre priemery 200 – 400 mm
typ RTC-315 pre priemery 75 – 315 mm
typ RSU-630 pre priemery 160 – 630 mm
780,00
1.350,00
1.627,00
2.079,00
NÁHRADNÉ DIELY
– rezná doštička pre nástroj s kódom 15.44
27,10
Kód 15.49
– náhradná sada pre nástroje s kódom 15.47 (3 nože – 1 skrutka – 1 klúč)
130,00
Tangit
Kód: 15.50
Kód 15.50
LIQUIDO DETERGENTE TANGIT KS
balenie obsahuje 8 fliaš po 1 l
�
114,60
NEW
Kód: 15.70 PN 10/16
Tesnenie pre prírubový spoj
D
mm
Pozinkované šróby pre mechanické spoje
kompletne
so šróbami a
maticami
32
0,98
40
50
63
75
90
110
125
140
160
180
200
225
250
280
1,08
1,13
1,42
1,46
1,63
1,72
1,86
3,13
4,01
4,55
5,88
5,88
9,49
9,49
Kód: 15.60
pre príruby
počet
dier
priemer
d
32
40
50
63
75
90
110
125
140
160
180
200
225
250
280
315
400
# 62
veľkosti šrób
mm
PN
4
4
4
4
4
8
8
8
8
8
8
8
8
12
12
12
16
PN 10/16
PN 10/16
PN 10/16
PN 10/16
PN 10/16
PN 10/16
PN 10/16
PN 10/16
PN 10/16
PN 10/16
PN 10/16
PN 10/16
PN 10/16
PN 10
PN 10
PN 10
PN 10
12
16
16
16
16
16
16
16
16
20
20
20
20
20
20
20
24
dĺžka šróby
70
80
80
90
90
100
110
120
120
130
140
150
150
160
160
160
240
€ /každá
dĺžka závitu
30
38
38
38
38
38
38
38
38
52
52
52
52
52
52
52
73
€ /každá
1,20
1,63
1,63
1,71
1,71
1,84
1,96
2,08
2,08
3,72
4,28
4,58
4,58
6,00
6,00
6,00
12,30
O spoločnosti PIPECO SLOVAKIA
Spoločnosť PIPECO Slovak ia s.r.o. je jediný slovenský výrobca predizolovaných potrubných systémov a v tejto oblasti
pôsobí od roku 1992. Vzhľadom na produktovú blízkosť začala
v roku 2007 s výrobou HDPE potrubných systémov.
o k w l ê ¡ ª ªÐ
Prečo PIPECO SLOVAKIA
Kvalitný produkt:
100% pôvodná surovina HDPE bez regranulátu (BOREALIS, INEOS...)
Vnútropodnikový systém riadenia kvality ISO 9001:2000
Vnútropodnikový systém kontroly
Výrobná k apacita 4200 ton/rok
Služby:
Doprava na miesto určenia
Zváranie sytému & výroba segmentových tvaroviek
Prenájom z váracích zariadení
Výroba predizolovaných potrubných úsekov
Printed by EU No 2009/29/4Ieu644I888x2-1/1572
w w w. a n g e m y. e u
Pipeco Slovakia s.r.o.
Mostárenská 9
977 01 Brezno
Telefón: +421 48 67 11 301
Fax: +421 48 67 11 351
e-mail: [email protected]
internet: www.pipeco.sk
Metalnet s.r.o.
Mostárenská 9
977 01 Brezno
Telefón: +421 48 670 00 91
Fax: +421 48 670 00 99
Mobil: +421 911 803 335
e-mail: [email protected]
internet: www.metalnet.eu
Download

Katalóg - HDPE systém