SOLIDMAX
LIATINOVÝ ČLÁNKOVANÝ PREHORIEVACÍ
KOTOL
NÁVOD
1783
-2-
Ďakujeme za kúpu výrobku Solidmax, žiadame o pozorné preštudovanie tohto návodu. Je zakázané vykonávať
akékoľvek úkony, ktoré táto príručka neprikazuje alebo nepopisuje.
Solidmax má vylepšený prívod vzduchu do spaľovacej komory, vďaka čomu zabezpečuje lepšie spaľovanie
a menšie dymenie a tým aj úsporu paliva. Tento kotol je určený na vykurovanie, na ohrev TUV treba použiť zásobník
s výmenníkom! Vďaka novej technológii zliatiny odoláva korózii, ktorá vzniká hlavne pri spaľovaní mokrého dreva.
Kotol je určený pre otvorený okruh ( systém s otvorenou expanznou nádržou) s čerpadlom alebo bez čerpadla pre
gravitačný rozvod vody. Pri uzatvorenom systéme musí byť pre uznanie reklamácie inštalovaná chladiaca špirála!
Kupovaný kotol obsahuje:
Kotol je balený v dvoch balíkoch.
1. Továrensky poskladané telo podrobené tlakovej skúške umiestnené na palete
2. Kartón obsahujúci príslušenstvo: b o č n ý k r y t , i z o l á c i a , tep elný r egu lačn ý ventil , regulátor prívodu vzduchu,
čistiaci set
Doporučené príslušenstvo mimo základnej ceny: chladiaca bezpečnostná špirála
Bezpečnostné predpisy: nedodržaním týchto predpisov výrobok stráca záruku!
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
Kotol je možné použiť iba na vykurovanie. Ohrev TUV musí byť cez zásobník s výmenníkom!
Kotol je možné napojiť iba na komín, ktorý spĺňa všetky predpisy a má predpísaný odťah spalín.
Nevypúšťajte vodu zo systému ak to nie je nevyhnutné. Môže sa použiť 15% nemrznúca zmes.
Nenapúšťajte do rozhorúčeného kotla studenú vodu, nebezpečenstvo prasknutia liatiny.
Nikdy nezapaľujte kotol ak sú otvorené vrchné dvierka.
Systém musí byť navrhnutý tak, aby rozdiel teploty medzi výstupnou a spätnou vodou nebol väčší ako 20°C. Musí sa
na to použiť zmiešavací ventil alebo najvhodnejšie je použiť Ladomat.
Systém musí mať vždy dostatok vody aby neprišlo k prehriatu kotla. Každý malí únik vody v potrubí a v systéme je
nutné ihneď opraviť.
3
3
Tvrdosť vody musí byť okolo: 1-3 mol/m (1mol/m =5.6 dH), PH:8,-9.5
Kotol musí byť postavený na nehorľavej podlahe.
Ak kotol pripájame na staré rozvody, je nutné rozvody vypláchnuť a zbaviť od usadenín.
-4-
TECHNICKÉ PARAMETRE
Typ
Počet článkov
Palivo
Menovitý výkon
teljesítmény
Netto
váha
Objem vody v kotly
víztérfogata
Objem
spaľovacej komory
Tűztérobjem
térfogata
Max.
vloženého
paliva
Maximálna výška plnenia
Teplotná regulácia v
rozmedzí
tartomány
Maximálna pracovná
teplota
Minimálna teplota na
spiatočke
hőmérséklete
Aktivácia
bezpečnostných
prvkov je pri teplote
aktiválási hőmérséklete
Maximálny
prevádzkový
tlak
Priemer
dymovodu
Rozmer pripájacieho
potrubia
csatlakozásai
Výška
(H2)
Šírka (A)
Hĺbka (L)
Menovitý výkon
Účinnosť
Kategória
Maximálne naloženie
Maximálny čas horenia
MX 3 S
3
MX 4 S
4
MX 6 S
6
MX 7 S
7
MX 8 S
8
20-27
165
28
42
MX 5 S
5
Drevo a uhlie
27-34
195
34
55
kW
kg
L
dm3
14-17
135
22
30
33-41
225
40
68
38-46
256
46
81
42-51
286
52
94
dm 3
20
28
36
45
53
62
815
915
1015
30-33
76
2
34-38
75
2
42-44
74
2
22,5
27
31,5
cm
27
°C
30-90
°C
100
°C
50
°C
95
bar
3
mm
160
R
1 ½”
mm
mm
mm
950
490
kW
%
No
kg
515
615
715
Výkon a parametre pri palive DREVO
12-14
18-20
25-27
72
74
75
2
2
2
9
13,5
h
2-4 hod
Max. vlhkosť: 20%
Max. hrúbka šírka: 10 cm X 10 cm
Energia: 17.000 – 20.000 kJ/kg
Parametre palivového
dreva
Teplota spalín
Objem spalín
Požadovaný ťah komína
Odpor toku vody Δt=20
ºK
Odpor toku vody Δt=20
ºK (s bezp. Špirálou)
CO koncentrácia %
10 O2
18
°C
280
275
240
240
260
260
g/s
mbar
6,6
0,15-0,2
10,2
0,15-0,22
13,9
0,15-0,25
18,1
0,15-0,26
22,9
0,15-0,27
28,9
0,15-0,28
mbar
0,13
0,51
1,03
1,81
2,92
4,63
mbar
0,48
1,36
2,50
4,18
6,53
10,14
mg/Nm3
900-1200
-5-
Typ
Počet článkov
Menovitý výkon
Účinnosť
Kategória
Maximálne naloženie
Maxim.
čas horenia
MX 3 S
3
MX 4 S
MX 5 S
MX 6 S
4
5
6
Výkon a parametre pri palive uhlie
MX 8 S
8
kW
15-17
24-27
31-34
38-41
43-46
48-51
%
No
72
2
74
2
75
2
76
2
75
2
74
2
kg
13
18
23
27
32
36
h
4-6 hod
Max. vlhkosť: 15%
Rozmer uhlia: 30 – 60 mm
Energia: 26.000 – 35.000 kJ/kg
Parametre uhlia
Teplota spalín
MX 7 S
7
°C
280
275
240
240
260
260
Objem spalín
tömegáram
Požad.
Ťah komína
Odpor toku vody
Δt=20 ºK
Odpor toku vody
Δt=20 ºK
g/s
mbar
10,1
0,15-0,2
15,5
0,15-0,22
20,8
0,15-0,25
26,9
0,15-0,26
33,8
0,15-0,27
41,5
0,15-0,28
mbar
0,24
0,76
1,46
2,47
3,90
5,84
mbar
0,74
1,90
3,41
5,59
8,61
12,66
CO
koncentrácia % 10 O2
mg/Nm3
(s bezp špirálou)
1800-2200
-6-
Technická tabuľka
SOLIDMAX
TYP KOTLA: PREHORIEVACÍ LIATINOVÝ
MODELL
PALIVO
DREVO, UHLIE
MX 3 S
PREVÁDZKOVÁ TEPLOTA
PREV. TLAK
KATEGÓRIA
MX 4 S
VÝKON (DREVO)
MX 5 S
VÝKON (UHLIE)
OBJEM VODY
ROK VÝROBY
VÝR. ČÍSLO
MX 6 S
MX 7 S
MX 8 S
-7-
Umiestnenie kotla
Keďže kotle majú svoju váhu viď tabuľka hore, je nutné presvedčiť sa, že podlaha túto váhu unesie.
Výber miesta
Kotol sa môže umiestniť iba do miestnosti projektantom na to určenej. Miestnosť musí byť dostatočne veľká na
montáž, údržbu a plnenie kotla. Komín musí zodpovedať predpisom pre prehorievacie kotle a musí mať parametre viď tabuľka
hore. Kotol nikdy neumiestňujte na otvorenom priestranstve a ani v obytných častiach domu.
Do miestnosti kde je umiestnený kotol musí byť zabezpečený prívod vzduchu, respektíve jeho cirkulácia. Najlepšie je
mať dva otvory. Jeden max 40 cm pod stropom o rozmere 40 x 40 a druhý nad podlahou max 50 cm o rozmere min. 30 x 30 cm.
Do poručujeme palivo držať v inej miestnosti, alebo min. 80 cm od kotla. Kotol sa do poručuje umiestniť na nehorľavý
podstavec o rozmeroch v tabuľke.
Typ
Výška podstavca (mm)
Šírka podstavca (mm)
Hĺbka podstavca (mm)
MX 3 S
MX 4 S
MX 5 S
385
490
595
50
600
MX 6 S
MX 7 S
MX 8 S
700
805
910
Minimálne vzdialenosti stien od kotla znázorňuje nasledovný obrázok:
Obehové čerpadlo
Venujte pozornosť na správny výber, ktorý závisí od veľkosti a typu rozvodu. Voľbu zverte odborníkom.
Kotol nezapína a nevypína čerpadlo. Čerpadlo musí byť v obehu pokiaľ je kotol v činnosti, t.j. palivo ešte
horí alebo dohorieva. Nedodržanie a následné poškodenie kotla nepodlieha záruke.
Čerpadlo musí byť zapnuté skôr ako sa kotol nahreje. Prísun studenej vody do
rozhorúčeného kotla ho môže poškodiť. Nedodržanie a následné poškodenie kotla
nepodlieha záruke.
-8-
Schémy zapojenia
Otvorený obeh vody
Do poručujeme systém s otvorenou expanznou nádobou.. Obehové čerpadlo môže byť umiestnené aj na prívode alebo
na spiatočke.
Prepad
Vyrovnávacia vetva
Manomet
er
Bezpečnostný výstup (SV)
Bezpečnostná spiatočka (SR)
Maximálny
vodný stĺpec 30 m
Bezp. ventil
Čistiaci
ventil
Vypúšťací
ventil
Na obehové čerpadlo je nutné namontovať Bypass, aby v prípade výpadku el. prúdu mohol byť zabezpečený obeh.
Do poručujeme inštalovať bezpečnostnú chladiacu špirálu. Týmto dokážeme ochrániť kotol pred prehriatím
a t ý m p r ed p o š ko d e n í m ko t la. B ezp eč no st ná šp ir ála n ie j e s úč as ťo u
zá klad n é ho b a le n ia a ce n y, tr eb a j u d o k úp i ť.
-9-
Prepad
Vyrovnávacia vetva
Manomet
er
Bezpečnostný výstup (SV)
Bezpečnostná spiatočka (SR)
Maximálny
vodný stĺpec
30 m
Bezpečnostný ventil
Plniaci ventil
Čistiaci
ventil
Vypúšťací ventil
Vysvetlenie k otvorenej expanznej nádrži.
Otvorená expanzná nádrž ochráni systém od prehriatia tak, že povolí rozpínanie vody a nedovolí nárast tlaku.
- 10 -
Veľkosť expanznej nádoby sa vypočíta podľa množstva vody v systéme podľa nasledovného vzorca, kde Vg je objem
expanznej nádoby a Vs je objem vody v systéme:
Vg= 8 * Vs / 100 (liter)
Zjednodušene môžeme použiť aj nasledovný vzorec kde Qk je výkon kotla v kW-och:
Vg= 2,15 * Qk (liter)
Veľkosti bezpečnostnej spiatočky a bezpečnostného výstupu sa určujú na základe nasledovného :
dSV= 15 + 1,5 * √Qk
Veľkosť bezpečnostného výstupu
(mm)
Veľkosť bezpečnostnej spiatočky
dSV= 15 + * √Qk
(mm)
Kde Qk je výkon kotla v kW
Uzavretý tlakový hydraulický systém zapojenia
Kotol je možné zapojiť aj do uzavretého tlakového systému podľa nasledujúcej schémy zapojenia za predpokladu zapojenia
bezpečnostnej chladiacej špirály, ktorá sa dá dokúpiť. Ak sa bezpečnostná chladiaca špirála nepoužije, výrobok stráca záruku.
Bezpečnostný
ventil s prísluš.
Bezpečnostná chladiaca špirála
prívod studenej vody
bezp. ventil
Prívod vody
Expanzka uzavretá
Čistiaci ventil
Maxim. tlak : 3 bar
Vypúšťací ventil
- 11 Bezpečnostná chladiaca špirála sa skladá:
1. bezpečnostný výmenník (medená špirála so závitom)
2. bezpečnostný ventil
3. d o p l n k y k m o n t á ž i
Zapojenie bezpečnostnej chladiacej špirály:
1. Odstráňte existujúcu prírubu
2. Pripojte bezpečnostnú chladiacu špirálu k zadnému článku
3. Pripojte vývod teplej vody na vrch chladiacej špirály
4. Odstráňte teplotné čidlo z prvého článku a pripojte na telo chladiacej špirály.
5. Pripojte bezpečnostný ventil na studenej vode k bezpečnostnej špirále podľa hore uvedenej schémy.
6. Otvorte odvod teplej vody z chladiacej špirály.
Ak teplota vody v kotly presiahne 95 ºC, ter mostat na bezpečnostnej špirále pustí studenú vodu do špirály. Táto
špirála začne ochladzovať vodu v kotly. Ak tep lo ta vody v ko tly klesne po d hraničnú tep lotu, bezp ečno stný
ventil uzavrie stud enú vod u.
Ventily na bezpečnostnej chladiacej špirále je nutné ponechať vždy otvorené.
Používajte iba chladiacu špirálu doporučenú výrobcom kotla.
Na chladenie prehriateho kotla nikdy nepoužite vodu naliatu priamo do tela kotla, pretože príde k poškodeniu
kotla, na ktoré sa záruka nevzťahuje.
Pripojenie komína
Kotol je možné pripojiť iba do samostatného komína s predpísaným ťahom. Rúry na pripojenie kotla do komína musia
znášať teplotu až 400 ºC. Na potrubí nesmú byť netesnosti. Kotol treba pripojiť najkratšou možnou cestou. Zlé
p r ip ojenie ko tla mô že sp ô so b iť p o ško d enie ale nefu nkč no sť ko tla.
Zvislá komínová časť nesmie byť iba z oceľovej rúry.
Komín musí spĺňať všetky bezpečnostné predpisy krajiny.
Spodok komína musí byť vybavený čistiacimotvorom.
Dĺžka potrubia medzi kotlom a komínom nesmie
presiahnuť ¼ výšky komína.
Rozmer komína a potrubia nesmie byť menší ako rozmer vývodu na kotol.
- 12 -
- 13 MONTÁŽ KOTLA
Zakrúžkované čísla na obrázkoch je možné si pozrieť aj na poslednom obrázku tohto manuálu.
1.
2.
3.
4.
5.
Zapojte teplotný bezpečnostný ventil na prvý článok tak aby smeroval predkom k Vám.
Priložte izoláciu podľa obrázku (47-48).
Upevnite 4 ks matíc M10 (A) na zadnú stranu kotla.
Priskrutkujte ľavý bočný panel spredu s 3 ks M8x15 skrutkami.
Vzadu pripevnite ľavý bočný panel dvomi M10 matkami tak ako je na obrázku.
6. Týmto istým spôsobom upevnite aj pravú bočnú stranu (39). Na prednej strane povoľte matice na pántoch dverí a prichyťte
s nimi bočný plech podľa obrázkov. Týmito matkami sa zároveň štelujú aj dvierka aby sa ľahko zatvárali.
- 14 -
7. Priložte predný panel (40). P r e d p r i p e v n e n í m p r e d n é h o p a n e l u , p r i p e v n i t e t e p l o m e r (43) a následne
pripojte čidlo do prvého článku na kotly.
8. Panel (41) p r i p e v n i t e 2 k s špeciálnych M4 klincami (30-S-R) a S4.2x9.5 samo reznými skrutkami (L).
9. Upevni predné regulačné dvierka (19) na spodné dvierka (17) pomocou ušiek (20) a upevnite M6 maticami (D).
10. Skompletizujte systém uzatvárania prívodu vzduchu podľa obrázkov.
11. Pripojte retiazku k dvierkam (19).
- 15 -
- 16 -
12. Montáž zadného krytu:
- 17 -
Bezpečnostná chladiaca špirála
Pre uplatnenie záruky je nevyhnutná v prípade uzatvoreného t.j. tlakového systému kúrenia s uzavretou expanznou nádržou.
Bezp. špirála k 3 a 4
článkovému kotlu
Bezp. Špirála k 5, 6, 7 a 8
článkovému kotlu
Bezp. Špirála
čidlo
puzdro pre čidlo
Tesnenie
Vypúšťací
otvor
½” vsuvka
½”-3/4”
redukcia
Prívod studenej vody
teplovodná vetva
Bezp. ventil
- 18 -
smer prúdenia vody
- 19 Prevádzkové predpisy
Zapojenie bezpečnostného uzáveru prívodu vzduchu.
Mechanický bezpečnostný ventil je umiestnený na vrchu prvého článku. Na teplotnom ventile je červenými písmenami
naznačená požadovaná teplota. Páčka s retiazkou musí byť upevnená na ventil.
Zakúrte v kotly a počkajte kým dosiahne teplotu 60 ºC. Nastavte ventil na 60 ºC. Pripojte retiazkou páčku a spodné
regulačné dvier ka tak, ab y ostala 2 mm medzera.
Opatrenia pred zakúrením
Po nainštalovaní kotla musí pred prvým nakúrení fungovať kompletný rozvod vody, v prípade použitia čerpadla musí
byť zapnuté!!! Čerpadlo musí ísť po celú dobu horenia kotla, aby sa zabránilo teplotným šokom zo spiatočky rozvodu!
Pred každým zapálením skontrolujte nasledovné:
­ Kotol a celý systém je napustený vodou na potrebný tlak
­ Všetky bezpečnostné prvky sú funkčné
­ Komín musí byť čistý a funkčný
Údržba
Údržbu bezpečnostných prvkov zverte do rúk odborníka.
Kontrola zariadenia
­ Kontrola tlaku vody.
­ Kontrola tesnosti dverí. Podľa potreby vymeniť tesnenie dverí.
­ Kontrola tepelnej izolácie zrakom. Prípade poškodenia sú viditeľné miesta na kryte.
­ Kontrola dymovodu, všetky netesnosti treba okamžite odstrániť.
­ Kontrola mechanického bezpečnostného zariadenia.
Čistenie
Pred čistením vypnite čerpadlo.
­ Priloženou kefkou očistite vnútro od sadzí.
­ Prečistite spodnú mriežku od prípadných nečistôt
- 20 -
Schéma kotla
Download

SOLIDMAX - VS Trade