FKRS-EU/DE/RS/rs
Uputstvo za upotrebu i ugradnju
Protivpožarna klapna tip FKRS-EU
u skladu sa Deklaracijom o karakteristikama (DoP)
DoP / FKRS-EU / DE / 2013 / 001
Sadržaj
1 Opšte informacije________________________ 3
Predmet ovog priručnika ________________________3
Druga dokumentacija __________________________3
Simboli korišćeni u ovom priručniku _______________3
2 Bezbednost i pravilno korišćenje __________ 4
Opšte bezbednosne informacije __________________4
Standardi i smernice ___________________________4
Popravka i rezervni delovi _______________________4
Zaštita životne sredine__________________________4
Pravilna upotreba______________________________4
Nedozvoljena upotreba _________________________4
Preostali rizici_________________________________4
3 Opis proizvoda __________________________ 5
Pregled proizvoda i dimenzija ____________________5
Opis rada ____________________________________6
4 Tehnički podaci _________________________ 7
5 Transport, skladištenje i pakovanje_________ 7
Provera isporuke ______________________________7
Transport na objektu ___________________________7
Skladištenje __________________________________7
Pakovanje ___________________________________7
6 Ugradnja _______________________________ 8
Opšte informacije ____________________________8
Prihvatljiv malter za ugradnju koja se vrši na
bazi maltera __________________________________8
Prihvatljiv sistem protivpožarnih ploča _____________8
Pregled situacija ugradnje _______________________8
Masivni zidovi _______________________________9
Ugradnja na bazi maltera ________________________9
Masivni zidovi ______________________________10
Suva ugradnja sa okruglim blokom za ugradnju ER __ 10
Suva ugradnja bez maltera pomoću protivpožarne
ploče ______________________________________ 11
Na površini masivnih zidova __________________12
Suva ugradnja bez maltera sa okvirom za zid WA ____ 12
Masivni plafoni _____________________________13
Ugradnja na bazi maltera _______________________ 13
Suva ugradnja sa okruglim blokom za ugradnju ER __ 14
Suva ugradnja bez maltera pomoću protivpožarne
ploče ______________________________________ 15
Laki pregradni zidovi sa metalnom
podkonstrukcijom i obostranom oblogom __ 16
Ugradnja na bazi maltera _______________________ 16
Suva ugradnja bez maltera sa kvadratnim blokom za
ugradnju EQ _________________________________ 17
Suva ugradnja bez maltera sa kvadratnim
setom za suvu ugradnju TQ _____________________ 18
Suva ugradnja bez maltera pomoću
protivpožarne ploče ___________________________ 19
Laki pregradni zidovi sa metalnom
podkonstrukcijom i oblogom na jednoj strani
(zidovi šahta) _______________________________20
Ugradnja na bazi maltera _______________________20
Suva ugradnja bez maltera sa kvadratnim blokom za
ugradnju EQ _________________________________21
Protivpožarni zidovi sa metalnom
podkonstrukcijom i obostranom oblogom ______22
Ugradnja na bazi maltera _______________________22
Suva ugradnja bez maltera sa kvadratnim blokom za
ugradnju EQ _________________________________23
Suva ugradnja bez maltera sa kvadratnim
setom za suvu ugradnju TQ _____________________24
Detalji o metalnoj podkonstrukciji za protivpožarne
zidove _____________________________________25
Sistemi vešanja _____________________________26
Opšte informacije_____________________________26
Pričvršćivanje na plafon________________________26
Protivpožarna ploča kod horizontalnih kanala _______26
Protivpožarna ploča kod vertikalnih kanala _________27
7 Povezivanje kanala _____________________ 30
Uklanjanje zaštite koja je postavljena radi
transporta/ugradnje ___________________________30
Fleksibilne veze ______________________________30
Zaštitna rešetka _____________________________ 31
Revizioni otvor _______________________________ 31
8 Električno povezivanje __________________ 32
Detalji ugradnje ______________________________32
Izjednačavanje potencijala _____________________32
Krajnji prekidači za FKRS-EU sa topljivim elementom 32
AS-i/LON moduli _____________________________32
9 Test za proveru ispravnosti ______________ 33
Opšte informacije_____________________________33
FKRS-EU sa motorom sa povratnom oprugom ______34
10 Puštanje u rad _________________________ 35
Funkcionisanje _______________________________35
11 Održavanje ____________________________ 35
Održavanje _________________________________35
Provera ____________________________________35
Popravke ___________________________________35
Tačke za podmazivanje ________________________36
Zamena topljivog elementa _____________________37
Mere za vršenje inspekcije, održavanja i popravki ___38
12 Prestanak rada, uklanjanje i odstranjivanje _ 39
TROX Austria GmbH Srbija
Maršala Birjuzova 29
11000 Beograd
Telefon 011 2622 543
Telefax 011 2624 150
E-mail [email protected]
www.trox.rs
2
Deo br. A00000029490
Zadržavamo pravo na izmene / Sva prava zaštićena © TROX GmbH
Uputstvo za upotrebu FKRS-EU/DE/RS/rs (11/2014)
1 Opšte informacije
Simboli korišćeni u ovom priručniku
Opasnost!
Označava opasnost po život usled električnog
napona.
Pažnja!
Označava opasnost po život.
Važno!
Označava opasnost koja može da prouzrokuje
manje telesne ozlede ili oštećenje imovine.
Pažnja!
Označava važne napomene ili informacije.
Pločica otpornosti sa CE oznakom
݇
݈
݉
TRO X GmbH
Heinrich- Trox-Platz
47504 Neuki rchen-Vluyn
www.trox.de
A00000026814
Ovo uputstvo za upotrebu i ugradnju opisuje sledeće
izvedbe protivpožarne klapne:
• FKRS-EU sa topljivim elementom
• FKRS-EU sa motorom sa povratnom oprugom
Da bi funkcionisanje protivpožarne klapne u potpunosti bilo
obezbeđeno, neophodno je pročitati ovo uputstvo za
upotrebu i ugradnju pre započinjanja bilo kakve radnje i
postupati u skladu sa njim.
Prilikom primopredaje instalacije, uputstvo treba predati
osobi nadležnoj za održavanje. Osoba nadležna za
održavanje mora da priloži ovo uputstvo kompletnoj
dokumentaciji koja se odnosi na čitav sistem.
Proizvođač ne prihvata nikakvu odgovornost za neispravan
rad ili oštećenja koja su proistekla zbog nepridržavanja
navoda iz ovog uputstva ili nepridržavanja relevantnih
nacionalnih propisa.
Ovo uputstvo za rad i ugradnju namenjeno je
specijalističkim konsultantima, investitorima i tehničarima
nadležnim za funkcionisanje sistema ventilacije, u koji su
ugrađene protivpožarne klapne. Ovo uputstvo je takođe
namenjeno osobama koje rukovode sledećim radovima:
• Transport i skladištenje
• Ugradnja
• Električno povezivanje
• Puštanje u rad
• Funkcionisanje
• Održavanje
• Prestanak rada, uklanjanje i odstranjivanje
12
Year/año-13
݊
EN 15650: 201 0
Fire damper/compuerta cortafuego
FKRS-EU
EI TT (ve-ho, i
DoP / FKRS-EU / DE / 2013 / 001
‫݋‬
‫݌‬
Predmet ovog priručnika
Ovo uputstvo za upotrebu i ugradnju primenjuje se na
protivpožarne klapne koje su ugrađene u Srbiji. Potrebno je
pridržavati se nacionalnih propisa.
 CE oznaka
Druga dokumentacija
Osim ovog priručnika merodavna je i Deklaracija o
kakteristikama DoP / FKRS-EU / DE / 2013 / 001.
 Poslednje dve cifre godine markiranja
‫ݍ‬
o) S - (300 Pa )
‫ݎ‬
 Adresa proizvođača
 Broj evropskog standarda i godina njegovog objavljivanja
 Godina proizvodnje
 Broj deklaracije o karakteristikama
 Regulisane karakteristike
Klasa vatrootpornosti zavisi od primene i može da varira
→ str. 8
 Tip
Uputstvo za upotrebu FKRS-EU/DE/RS/rs (11/2014)
3
2 Bezbednost i pravilno korišćenje
Opšte bezbednosne informacije
Samo kvalifikovani radnici smeju da vrše opisane radnje na
protivpožarnoj klapni.
Samo kvalifikovani električari smeju da rade na električnom
sistemu.
Mesto ugradnje mora da bude pristupačno i
potrebno je obezbediti dovoljno prostora za električne veze i
održavanje protivpožarne klapne.
Standardi i smernice
• EN 15650:2010 Ventilacija zgrada – protivpožarne klapne
• Klasifikacija prema EN 13501-3 → str. 8
• Ispitana prema EN 1366-2
• Zatvorena klapna zaptiva prema EN 1751, klasa 3.
• Kućište zaptiva prema EN 1751, klasa C
Popravka i rezervni delovi
Protivpožarna klapna FKRS-EU je proizvod koji je razvijen
specijalno za protivpožarnu zaštitu. Da bi se zadržala njena
funkcija dozvoljeno je koristiti samo originalne TROX
rezervne delove.
Zaštita životne sredine
U cilju zaštite životne sredine obratite pažnju na sledeće:
• Odstranite pakovanje u skladu sa pravilima za zaštitu
životne sredine.
• Komponente protivpožarne klapne ili korišćenu
protivpožarnu klapnu može odstraniti samo preduzeće
koje je za to autorizovano.
• Odstranjivanje elektronskih komponenti vrši se u skladu
sa lokalnim pravilima za odstranjivanje elektronskog
otpada.
Pravilna upotreba
Protivpožarna klapna se koristi kao automatski uređaj za
zatvaranje, koji sprečava širenje vatre i dima kroz sistem
kanala.
Protivpožarna klapne odgovara sistemima za ubacivanje i
izvlačenje vazduha. Korišćenje protivpožarne klapne je
dozvoljeno samo
u skladu sa nacionalnim propisima o zaštiti od požara.
Funkcionisanje protivpožarne klapne je dozvoljeno samo u
skladu sa propisima ugradnje i tehničkim podacima u ovom
uputstvu za upotrebu i ugradnju.
Nedozvoljena upotreba
Nije dozvoljena sledeća primena:
• Upotreba u potencijalno eksplozivnoj atmosferi.
• Upotreba na otvorenom prostoru bez dovoljne zaštite od
atmosferskih uticaja.
• Upotreba u sistemima za izvlačenje vazduha iz
komercijalnih kuhinja.
• Upotreba u ventilacionim sistemima, u kojima visok stepen
kontaminacije, ekstremni stepen vlažnosti ili hemijska
kontaminacija mogu da utiču na funkciju dempera.
• Ugradnja na način koji onemogućava proveru unutrašnjih
komponenti protivpožarne klapne.
Nije dozvoljeno vršiti izmene na protivpožarnoj klapni i
koristiti rezervne delove koje nije odobrio TROX.
Napomena
Ako se koristi za odimljavanje, ukoliko to nije zabranjeno,
neophodno je predvideti izvedbu sa motorom sa povratnom
oprugom, koji ima obrnutu funkciju (tj. u normalnom položaju
klapna je zatvorena, a prilikom aktiviranja preko CSNU ili
detektora dima ili kod nestanka napona klapna se otvara).
Treba imati u vidu da usled ekspandiranja zaptivke lamela
klapne ne može da se otvori na temperaturi ≥ 72 °C.
Preostali rizici
TROX protivpožarne klapne se podvrgavaju strogim
kontrolama kvaliteta tokom proizvodnje. Osim toga vrše se
dodatni testovi za proveru ispravnosti pre isporuke. Takođe
se pre isporuke testira i funkcionalna pouzdanost.
Ipak, moguće je da dođe do oštećenja prilikom transporta ili
ugradnje, što može da utiče na funkciju protivpožarne
klapne.
U svakom slučaju, neophodno je pri puštanju u rad i tokom
redovnog održavanja vršiti proveru ispravnog funkcionisanja
protivpožarne klapne.
4
Uputstvo za upotrebu FKRS-EU/DE/RS/rs (11/2014)
3 Opis proizvoda
Pregled proizvoda i dimenzija
FKRS-EU sa topljivim elementom
400
270
≈ 180
220
50
50

ØDN

≈ 75


 

Strana za opsluživanje


Strana ugradnje

Neophodno je obezbediti slobodan prostor
za neometan pristup mehanizmu za okidanje
Ø DN
Nominalna veličina → str. 7
 Kućište
 Zaporni element za položaj ZATVORENO
 Topljivi element
 Lamela za zatvaranje
klapne sa zaptivkom
 Indikator položaja lamele za zatvaranje
klapne
 Zaptivka
 Ručica
 Mehanizam za okidanje
 Revizioni otvor
FKRS-EU sa motorom sa povratnom oprugom
400
270
≈ 190
220
50
50
≈ 115
ØDN

 


Strana za opsluživanje
Strana ugradnje




Neophodno je obezbediti slobodan prostor
za neometan pristup mehanizmu za okidanje
Ø DN
Nominalna veličina → str. 7
 Kućište
 Kompresija opruge
 Senzor temperature
 Lamela za zatvaranje
klapne sa zaptivkom
 Indikator položaja lamele za
zatvaranje klapne
 Zaptivka
 Motor sa povratnom
oprugom
 Termoelektrični sistem za okidanje
Uputstvo za upotrebu FKRS-EU/DE/RS/rs (11/2014)
 Revizioni otvor
5
Opis proizvoda
Prikaz funkcionisanja



 Lamela klapne OTVORENA
 Lamela klapne ZATVORENA u slučaju požara
 Vatrootporni zid
Opis rada
Protivpožarne klapne se koriste kao bezbednosna
komponenta u sistemima ventilacije. Svaka protivpožarna
klapna se upotrebljava kao automatski uređaj za zatvaranje
u cilju sprečavanja širenja vatre i dima kroz sistem
ventilacionih kanala.
Za vreme normalnog rada protivpožarna klapna je otvorena,
kako bi omogućila prolazak vazduha kroz sistem ventilacije.
Ukoliko se temperatura u slučaju požara poveća, lamela za
zatvaranje protivpožarne klapne se zatvara. Aktiviranje
klapne se vrši preko topljivog elementa koji okida na
temperaturi od 72 °C ili termoelektrički pomoću motora sa
povratnom oprugom.
Ukoliko se lamela klapne zatvori usled povećanja
temperature (npr. u slučaju požara), ne sme se ponovo
otvarati.
Ispravno funkcionisanje protivpožarne klapne može biti
testirano na dva načina, u zavisnosti od mehanizma za
okidanje → Test za proveru ispravnosti str. 33.
FKRS-EU sa topljivim elementom
Ukoliko se temepratura unutar protivpožarne klapne poveća
na 72 °C, topljivi element okida opružni mehanizam, što kao
posledicu ima zatvaranje lamele klapne. Opružni mehanizam zatim uzrokuje zatvaranje protivpožarne klapne.
Protivpožarna klapna može opciono da bude opremljena sa
jednim ili dva kranja prekidača, a može se njima i naknadno
opremiti. Krajnji prekidači šalju signal o poziciji lamele
klapne do CSNU ili sistema za dojavu požara. Potreban je
po jedan krajnji prekidač za poziciju OTVORENO i
ZATVORENO.
FKRS-EU sa motorom sa povratnom oprugom
Elektromotorni pokretač sa povratnom oprugom omogućava
motorno otvaranje i zatvaranje lamele klapne i moguće ga je
aktivirati iz CSNU. Dokle god je pokretač pod naponom,
lamela klapne ostaje otvorena.
U slučaju požara, integrisani termoelektrični mehanizam za
okidanje zatvara lamelu klapne, ukoliko nastupi makar jedan
od sledećih slučajeva:
• Temperatura u protivpožarnoj klapni dostigne > 72 °C.
• Temperatura u području oko mehanizma za okidanje
dostigne > 72 °C.
• Prekid napajanja strujom (princip mirne struje).
Elektromotor sa povratnom oprugom je standardno
opremljen krajnjim prekidačima koji se mogu koristiti za
indikaciju položaja lamele klapne.
TROX detektor dima
TROX detektor dima tip RM-O-3-D ili RM-O-VS-D može se
koristiti kao okidač za zatvaranje lamele protivpožarne
klapne FKRS-EU. Ovo je moguće samo ukoliko je
protivpožarna klapna opremljena elektromotorom sa
povratnom oprugom.
6
Uputstvo za upotrebu FKRS-EU/DE/RS/rs (11/2014)
4 Tehnički podaci
5 Transport, skladištenje i
pakovanje
Krajnji prekidači
Dužina kabla za povezivanje / poprečni presek
1 m / 3 × 0,34 mm²
Stepen zaštite
IP 66
Tip kontakta
1 preklopni kontakt, pocinkovan, pozlaćen
Maks. uklopna struja
0,5 A
Maks. uklopni napon
30 V DC, 250 V AC
Otpor na kontaktu
oko 30 mΩ
Motor sa povratnom oprugom BLF
Mrežni napon
Priključna snaga
230-T TR
24-T-ST TR
230 V AC ±14 %
50/60 Hz
24 V AC ±20 %
50/60 Hz
ili
24 V DC -10 % / +20 %
Kompresija opruge
6W
5W
Zaustavni položaj
3W
2,5 W
Dimenzionisanje
Vreme potrebno
motoru od jednog
krajnjeg položaja do
drugog
7 VA
Motor / povratna opruga
Krajnji prekidači
2 naizmenična kontakta
Uklopni napon
5 - 120 V DC / 5 - 250 V AC
Uklopna struja
1 mA - 3 A
Otpor na kontaktu
II
III
Stepen zaštite
IP 54
Temperatura skladištenja
−40 ... +50° C
Temperatura okoline
−30 ... +50 °C ¹
Vlažnost u okruženju
Priključni kabl
Skladištenje
Ukoliko je potrebno privremeno smestiti protivpožarnu
klapnu u skladište:
• Uklonite plastični omotač.
• Skladištite protivpožarnu klapnu na čistom mestu, bez
prašine i kontaminacije.
• Skladištite protivpožarnu klapnu na suvom mestu,
udaljenom od direktne sunčeve svetlosti.
• Ne izlažite protivpožarnu klapnu (ni u originalnom
pakovanju) atmosferskim uticajima.
• Ne skladištite protivpožarnu klapnu na temperaturama
ispod -40 °C ili iznad 50 °C.
< 100 mΩ
IEC klasa zaštite
≤ 95 % RV, bez stvaranja kondenzata
Pokretač
1 m / 2 × 0,75 mm²
Krajnji prekidači
1 m / 6 × 0,75 mm²
Provera isporuke
Proverite odmah nakon prijema da li su isporučeni delovi
kompletni i da li su pretrpeli oštećenja tokom transporta.
U slučaju oštećenja ili nepotpune isporuke, kontaktirajte
odmah svog prevoznika i isporučioca.
Kompletna isporuka uključuje sledeće:
• Protivpožarna klapna
• Dodaci/dodatni pribor, ukoliko ih ima
• Uputstvo za upotrebu (1 kom. po isporuci)
Transport na objektu
Ukoliko je moguće, prenesite protivpožarnu klapnu u
transportnoj ambalaži do mesta ugradnje.
40 do 75 s / 20 s
Tip kontakta
Važno!
Postoji opasnost od povrede na ivicama i
metalnim delovima.
Uvek nosite zaštitne rukavice kada rukujete
protivpožarnom klapnom.
¹ Do 75 °C sigurno će biti dostignuta bezbedna pozicija.
Težina [kg]
Nominalna veličina
100 125 150 160 180
200 224 250 280 315
FKRS-EU sa topljivim
elementom
1,3
1,6
1,8
2,0
2,3
2,5
2,7
3,3
3,8
4,4
FKRS-EU sa motorom sa
povratnom oprugom
3,1
3,4
3,6
3,7
4,0
4,2
4,5
5,0
5,5
6,2
FKRS-EU sa topljivim
elementom i okruglim blokom za
ugradnju (ER)¹
5,7
8,6
7,6
7,3
8,6
9,8
13,5 12,1 16,0 13,2
FKRS-EU sa topljivim
elementom i kvadratnim blokom
za ugradnju (EQ)¹
7,3
11,2 10,2
9,9
11,8 13,6 16,7 17,3 22,9 20,0
FKRS-EU sa topljivim
elementom i kvadratnim setom
za ugradnju (TQ)¹
5,4
6,1
7,0
7,9
8,7
9,7
10,6 12,0 13,7 15,8
FKRS-EU sa topljivim
elementom i okvirom za zid
(WA)¹
4,4
5,2
6,1
6,6
7,3
8,2
9,0
Pakovanje
Odstranite ambalažu na propisan način.
10,2 11,7 13,6
¹ FKRS-EU sa motorom sa povratnom oprugom: težina + 1,8 kg
Uputstvo za upotrebu FKRS-EU/DE/RS/rs (11/2014)
7
6 Ugradnja
Opšte informacije
Važno!
Postoji opasnost od povrede na ivicama i metalnim
delovima.
Uvek nosite zaštitne rukavice kada rukujete
protivpožarnom klapnom.
Protivpožarna klapna FKRS-EU može se ugraditi u zidove i plafone,
koji su izrađeni od različitih materijala. Minimalni zahtevi po pitanju
zida i plafona → pogledajte donju tabelu.
Ugradnja u zid
Horizontalna
ugradnja
Protivpožarna klapna može da se ugradi u svakom pravcu.
Obratite pažnju na sledeće:
• Funkcionalnim komponentama, elektromotoru i revizionom
otvoru mora biti omogućen pristup za potrebe vršenja provere i
održavanja.
• Ukoliko su zid ili plafon deblji od 115 mm, potrebno je predvideti
priključni komad (kao dodatak ili isporučen od drugih) za
povezivanje protivpožarne klapne na kanal.
• Pre ugradnje izvršite test za proveru ispravnosti protivpožarne
klapne. → str. 33
Uspravna
ugradnja
Ugradnja u plafon
Vertikalna ugradnja
• Nemojte uklanjati zaštitu koja je postavljena za potrebe
transporta i ugradnje (kod nominalnih veličina 250 i većih) pre
nego što se malter/beton stegne.
Podplafonska ugradnja
Prihvatljiv malter za ugradnju koja se vrši na bazi maltera
U slučaju ugradnje pomoću maltera otvori između protivpožarne
klapne i zida ili plafona moraju biti popunjeni malterom. Izbegavajte
zarobljavanje vazduha. Dubina koja se ispunjava malterom mora
da iznosi najmanje 100 mm.
Prihvatljive su sledeće vrste maltera:
• Materijal koji zadovoljava isti stepen otpornosti na požar kao i zid
u okviru koga se klapna nalazi.
• EN 998-2: Klase M 2,5 do M 10, ili protivpožarni malter klasa
M 2.5 i M 10
• Ekvivalentne vrste maltera koje ispunjavanju zahteve gore
navedenih standarda.
• Gipsani malter ili beton
x = pogledajte odgovarajuće detalje za ugradnju
Prihvatljiv sistem protivpožarnih ploča
Sledeći sistem protivpožarnih ploča je prihvatljiv:
• Hilti sistem protivpožarnih ploča
– Protivpožarna ploča CFS-CT B 1S 140/50
– Protivpožarni premaz CFS-CT
– Protivpožarno sredstvo za zaptivanje CFS-S ACR
Pregled situacija ugradnje
Mesto ugradnje
Izvedba i građevinski materijal
Minimalna
debljina
u [mm]
Masivni zidovi, bruto gustina ≥ 500 kg/m³
Masivni zidovi i plafoni
Masivni plafoni, bruto gustina ≥ 600 kg/m³
1
2
8
Na površini masivnih zidova
Masivni zidovi, bruto gustina ≥ 500 kg/m³
Laki pregradni zidovi
sa metalnom podkonstrukcijom i
obostranom oblogom
Laki pregradni zidovi
Protivpožarni zidovi sa metalnom
podkonstrukcijom i obostranom
oblogom
Protivpožarni zidovi
Laki pregradni zidovi sa
metalnom podkonstrukcijom i
oblogom na jednoj strani
Zidovi šahta
za ∅DN 100 do 200
za ∅DN 224 do 315
3
za ØDN 100 do 200 u lakim pregradnim zidovima sa
metalnom podkonstrukcijom i mineralnom vunom
100
150
Klasa karakteristika
EI TT (ve–ho, i ↔ o) S
Ugradnja
na bazi
maltera
Suva
ugradnja
Detalji
ugradnje
str.
EI 120 S
N
W1
9 / 11
EI 90 S
–
E/W
EI 120 S
N
–
13
2
10 / 11
EI 90 S
–
E/W
14 / 15
100
EI 90 S
–
E
12
N
–
16
100
EI 120 S 3
EI 90 S
–
E
17 / 18
–
Z
19
N
–
22 / 25
–
E
23 – 25
N
–
20
–
E
21
115
EI 90 S
90
EI 90 S
N = ugradnja na bazi maltera, E = set za ugradnju (EQ, ER, TQ, WA)
W = protivpožarna ploča (Hilti protivpožarna ploča)
Uputstvo za upotrebu FKRS-EU/DE/RS/rs (11/2014)
6 Ugradnja
Masivni zidovi
Ugradnja na bazi maltera
Kod ugradnje pomoću maltera protivpožarne klapne se
uziđuju tokom izgradnje zida ili se ugrađuju nakon podizanja
zida uz korišćenje malterske smese za popunjavanje
proreza po obodu.
Masivni zidovi
Wุ
220
Pažnja!
Kontaminacija ili oštećenje će uticati na
funkcionisanje protivpožarne klapne.
Zaštitite protivpožarnu klapnu od kontaminacije i
oštećenja:
• Prekrijte otvore prirubnica i mehanizam za
okidanje (npr. plastičnom folijom), kako biste ih
zaštitili od maltera i vode koja kaplje.
Ugradnja prilikom izgradnje zida
Ukoliko se protivpožarna klapna ugrađuje tokom izgradnje
zida, nije potreban prorez 's' po obodu.
Da biste ugradili protivpožarnu klapnu, postupite kako sledi:
• Postavite protivpožarnu klapnu na podlogu od maltera u
predviđenom položaju i obezbedite je.
Obezbedite rastojanje od 220 mm između prirubnice na
strani za opsluživanje i zida.
• Ukoliko debljina zida iznosi > 115 mm, potrebno je
produžiti protivpožarnu klapnu pomoću produžnog
komada ili spiro kanala na strani za ugradnju.
• Uzidajte protivpožarnu klapnu u zid koristeći malter za
popunjavanje proreza po obodu.
Ugradnja nakon izgrađenog zida
Da biste ugradili protivpožarnu klapnu nakon što je izgrađen
zid, postupite kako sledi:
• Napravite odgovarajući otvor:
Ø otvora = nominalna veličina dempera + najmanje 80 mm
• Ubacite protivpožarnu klapnu u otvor za ugradnju i
obezbedite je. Obezbedite rastojanje od 220 mm između
prirubnice na strani za opsluživanje i zida.
• Ukoliko debljina zida iznosi > 115 mm, potrebno je
produžiti protivpožarnu klapnu pomoću produžnog
komada ili spiro kanala na strani za ugradnju.
• Popunite prorez "s" po obodu malterom.
Dubina koja se ispunjava malterom mora da iznosi
najmanje 100 mm.
Uputstvo za upotrebu FKRS-EU/DE/RS/rs (11/2014)
sุ 40
Zahtevi
• Masivni zidovi ili protivpožarni zidovi (ako se takvima
nazivaju) izrađeni npr. od betona, gasbetona, cigala ili
čvrstih gipsanih zidova u skladu sa EN 12859 (bez
šupljina), bruto gustine ≥ 500 kg/m³, i minimalne debljine
100 mm
• 40 mm iznosi minimalno rastojanje do nosećih
građevinskih elemenata
• 40 mm iznosi minimalno rastojanje između dve
protivpožarne klapne
࿆
‫ݢ‬
࿇
Wุ
࿆
‫ݣ‬
‫ݢ‬
࿇
① Malter
② Produžni komad
Ⓐ Strana ugradnje
Ⓑ Strana za opsluživanje
9
6 Ugradnja
Masivni zidovi
Masivni zidovi
:ุ
Zahtevi
• Masivni zidovi ili protivpožarni zidovi (ako se takvima
nazivaju) izrađeni npr. od betona, gasbetona, cigala ili
čvrstih gipsanih zidova u skladu sa EN 12859 (bez
šupljina), bruto gustine ≥ 500 kg/m³, i minimalne debljine
100 mm
• 75 mm iznosi potrebno rastojanje od bloka za ugradnju do
nosećih građevinskih elemenata
• 200 mm iznosi minimalno rastojanje između blokova za
ugradnju dve protivpožarne klapne
Pažnja!
Kontaminacija ili oštećenje će uticati na
funkcionisanje protivpožarne klapne.
Zaštitite protivpožarnu klapnu od kontaminacije i
oštećenja.
š'
࿆
‫ݢ‬
࿇
‫ݤ‬
Ugradnja u otvor u zidu
Da biste ugradili protivpožarnu klapnu, postupite kako sledi:
• Napravite otvor za ugradnju veličine Ø D1 koristeći
bušilicu; za dimenzije → pogledajte donju dabelu.
• Ubacite protivpožarnu klapnu sa okruglim blokom za
ugradnju u otvor za ugradnju sve do zaštitne ploče.
• Ukoliko je debljina zida/plafona > 115 mm, potrebno je
produžiti protivpožarnu klapnu pomoću produžnog
komada ili sprialnim kanalom na strani ugradnje.
• Pričvrstite zaštitnu ploču sa najmanje četiri zavrtnja M6.
Kod masivnih zidova i plafona potrebno je koristiti
odgovarajuća sertificirana sidra koja odgovaraju dotičnoj
vrsti zida.
Posle ugradnje
• Očistite protivpožarnu klapnu.
• Izvršite test za proveru ispravnosti protivpožarne klapne.
→ str. 33
• Povežite kanal. → str. 30
• Izvršite električno povezivanje. → str. 32
‫ݣ‬
:ุ
࿆
ØD1
Suva ugradnja sa okruglim blokom za ugradnju ER
Protivpožarne klapne sa okruglim blokovima za ugradnju
(ER) se koriste za ugradnju u masivne zidove i plafone.
Prečnik otvora za ugradnju odgovara standardnim
bušilicama.
‫ݥ‬
‫ݢ‬
࿇
‫ݤ‬
‫ݣ‬
① Blok za ugradnju
② Pričvršćivanje zavrtnjima
③ Zaštitna ploča
④ Produžni komad
Ⓐ Strana ugradnje
Ⓑ Strana za opsluživanje
Otvor za ugradnju [mm]
Nominalna
veličina
100
125
150
160 180
200
224
250
280
315
Ø D1
200
250
250
250 300
300
350
350
400
400
Tolerancija otvora za ugradnju + 2 mm
10
Uputstvo za upotrebu FKRS-EU/DE/RS/rs (11/2014)
6 Ugradnja
Suva ugradnja bez maltera pomoću protivpožarne
ploče
Dozvoljena je ugradnja protivpožarne klapne u masivne
zidove uz korišćenje protivpožarnih ploča. Prihvatljivi
sistemi protivpožarnih ploča → str. 8
Zahtevi
• Masivni zidovi ili protivpožarni zidovi (ako se takvima
nazivaju) izrađeni npr. od betona, gasbetona, cigala ili
čvrstih gipsanih zidova u skladu sa EN 12859 (bez
šupljina), bruto gustine ≥ 500 kg/m³, i minimalne debljine
100 mm
• 75 mm iznosi minimalno rastojanje do nosećih
građevinskih elemenata.
• 200 mm iznosi minimalno rastojanje između dve
protivpožarne klapne i zavisi od izabrane širine proreza
(50...400 mm)
Pažnja!
Kontaminacija ili oštećenje će uticati na
funkcionisanje protivpožarne klapne.
Zaštitite protivpožarnu klapnu od kontaminacije i
oštećenja.
• Motor i mehanizam za okidanje ne smeju na sebi
imati premaz.
Ugradnja
• Obezbedite otvor (□A = ∅DN + 100...800 mm) uz
maksimalnu razdaljinu od 400 mm između protivpožarne
klapne i otvora u zidu.
• Ubacite protivpožarnu klapnu u otvor na zidu i fiksirajte je
navojnim šipkama. → str. 26
• Produžite protivpožarnu klapnu pomoću produžnog
komada (kao dodatak ili isporučen od drugih) na strani
ugradnje.
Pažnja!
Protivpožarna klapna mora da ima protivpožarni
premaz na strani ugradnje (50 mm). Prirubnica
protivpožarne klapne ne sme na sebi da ima
premaz. Protivpožarnu klapnu je potrebno
produžiti na strani ugradnje pomoću produžnog
komada ili je potrebno povezati kanal pre
nanošenja premaza.
220
100
W
50
ϯ
Masivni zidovi
࿆
‫ݢ‬
‫ݣ‬
‫ݤ‬
‫ݥ‬
࿇
□A = ∅DN + 100...800 mm
① Produžni komad
② Protivpožarni premaz
③ Ploče od mineralne vune, sa zaštitnim premazom, ≥ 140 kg/m³
④ Protivpožarni premaz
Ⓐ Strana ugradnje
Ⓑ Strana za opsluživanje
• Potrebno je u potpunosti zatvoriti prorez po obodu između
protivpožarne klapne i zida ili plafona sa dva sloja
protivpožarne ploče (paneli od mineralne vune sa
premazom), gustine ≥ 140 kg/m³. Nanesite zaštitno
protivpožarno sredstvo za zaptivanje na isečene površine
panela od mineralne vune i postavite ih tesno u otvor.
Zatvorite eventualne proreze između panela od mineralne
vune i trim panela, zatim proreze između isečenih
površina delova koji su skrojeni po meri, kao i proreze
između panela i protivpožarne klapne, tako što ćete naneti
odgovarajuće sredstvo za zaptivanje.
• Nanesite protivpožarni premaz na veze, prelazna područja
i oštećenja na prethodno premazom zaštićenim panelima
od mineralne vune.
• Nanesite protivpožarni premaz debljine 2,5 mm po obodu
kućišta protivpožarne klapne i na panele od mineralne
vune sa obe strane zida ili plafona.
• Motor i mehanizam za okidanje ne smeju na sebi imati
premaz.
Uputstvo za upotrebu FKRS-EU/DE/RS/rs (11/2014)
11
6 Ugradnja
Na površini masivnih zidova
Suva ugradnja bez maltera sa okvirom za zid WA
Protivpožarne klapne FKRS-EU sa okvirom za zid (WA)
koriste se u slučaju da se ugradnja vrši bez maltera (suva
ugradnja) na površinu masivnih zidova.
Masivni zidovi
W̟
Zahtevi
• Masivni zidovi ili protivpožarni zidovi (ako se takvima
nazivaju) izrađeni npr. od betona, gasbetona, cigala ili
čvrstih gipsanih zidova u skladu sa to EN 12859 (bez
šupljina), bruto gustine ≥ 500 kg/m³, i minimalne debljine
100 mm
• 75 mm iznosi minimalno rastojanje do nosećih
građevinskih elemenata.
• 200 mm iznosi minimalno rastojanje između okvira za zid
dve protivpožarne klapne
Pažnja!
Kontaminacija ili oštećenje će uticati na
funkcionisanje protivpožarne klapne.
Zaštitite protivpožarnu klapnu od kontaminacije i
oštećenja.
Da biste ugradili protivpožarnu klapnu, postupite kako sledi:
• Napravite otvor za ugradnju veličine Ø D2 koristeći
bušilicu; za dimenzije pogledajte donju dabelu.
• Produžite protivpožarnu klapnu pomoću produžnog
komada ili spiro kanala na strani ugradnje.
• Ubacite, centrirajući je, protivpožarnu klapnu sa okvirom
za zid u otvor za ugradnju.
• Stavite na okvir za zid četiri navojne šipke M8, dok ga
ubacujete u instalaciju ili ga pričvrstite sidrima.
Kod masivnih zidova potrebo je koristiti sertificirana
metalna sidra u skladu sa dotičnom vrstom zida.
100
ØD2
࿆
‫ݤ‬
࿇
‫ݣ‬
‫ݢ‬
① Okvir za zid
② Pričvršćivanje zavrtnjima
③ Produžni komad
Ⓐ Strana ugradnje
Ⓑ Strana za opsluživanje
Posle ugradnje
• Očistite protivpožarnu klapnu.
• Izvršite test za proveru ispravnosti protivpožarne klapne.
→ str. 33
• Povežite kanal. → str. 30
• Izvršite električno povezivanje. → str. 32
Otvor za ugradnju [mm]
Nominalna
veličina
100
125
150
160
180
200
224
250
280
315
Ø D2
130
155
180
190
210
230
254
280
310
345
Tolerancija otvora za ugradnju + 2 mm
12
Uputstvo za upotrebu FKRS-EU/DE/RS/rs (11/2014)
2 Ugradnja
6
1 PageHeaderToc
Masivni plafoni
Zahtevi
• Masivni plafoni od betona ili gasbetona, bruto gustine
≥ 600 kg/m³ i debljine Z ≥150 mm
• 75 mm iznosi minimalno rastojanje do nosećih
građevinskih elemenata.
• 45 mm iznosi minimalno rastojanje između dve
protivpožarne klapne
Pažnja!
Kontaminacija ili oštećenje će uticati na
funkcionisanje protivpožarne klapne.
Zaštitite protivpožarnu klapnu od kontaminacije i
oštećenja.
Vertikalna
ugradnja
࿇
࿆
D
Ugradnja na bazi maltera
Protivpožarne klapne se uziđuju tokom izgradnje plafona ili
se ugrađuju uz korišćenje malterske smese za popunjavanje
proreza po obodu nakon podizanja zida primenom metode
mokre ugradnje u plafone.
‫ݢ‬
D ̟150
Podplafonska
ugradnja
࿆
࿇
Ugradnja tokom izgradnje plafona
Ukoliko se protivpožarna klapna ugrađuje u toku izgradnje
plafona, nije potrebno predvideti prorez 's' po obodu.
• Postavite protivpožarnu klapnu u položaj za ugradnju i
obezbedite je. Obezbedite rastojanje od 220 mm između
prirubnice na strani za opsluživanje i plafona.
• Zaštitite prirubnicu i funkcionalne komponente/
elektropokretač npr. plastičnom folijom.
• Produžite protivpožarnu klapnu pomoću produžnog
komada ili spiro kanala na strani ugradnje.
• Nanesite beton oko protivpožarne klapne.
Ugradnja nakon izgradnje plafona
Da biste ugradili protivpožarnu klapnu nakon što je izgrađen
plafon, postupite kako sledi:
• Napravite odgovarajući otvor:
Ø otvora = nominalna veličina dempera + najmanje 80 mm
• Ubacite protivpožarnu klapnu u otvor za ugradnju i
obezbedite je. Obezbedite rastojanje od 220 mm između
prirubnice na strani za opsluživanje i plafona.
• Produžite protivpožarnu klapnu pomoću produžnog
komada ili spiro kanala na strani ugradnje.
• Popunite prorez "s" po obodu malterom.
Dubina koja se ispunjava malterom mora da iznosi
najmanje 100 mm.
‫ݢ‬
D ̟150
Sa umanjenim odstojanjem
Vertikalna
ugradnja
࿇
࿆
D ̟150
‫ݢ‬
Podplafonska
ugradnja
࿆
Posle ugradnje
• Očistite protivpožarnu klapnu i sperite ostatke maltera
vodom.
• Počev od nominalne veličine 250 protivpožarna klapna
ima zaštitu za transport i ugradnju. Zaštita ne sme da se
skine pre nego što malter/beton očvrsne. → str. 30
• Nakon što se malter stegne, izvršite test za proveru
ispravnosti protivpožarne klapne. → str. 33
• Povežite kanal. → str. 30
• Izvršite električno povezivanje. → str. 32
࿇
D ̟150
‫ݢ‬
① Malter → pogledajte „Prihvatljiv malter za mokru ugradnju“ str. 8
Ⓐ Strana ugradnje
Ⓑ Strana za opsluživanje
Uputstvo za upotrebu FKRS-EU/DE/RS/rs (11/2014)
13
1 Ugradnja
6
1 PageHeaderToc
Masivni plafoni
Suva ugradnja sa okruglim blokom za ugradnju ER
Protivpožarne klapne sa okruglim blokovima za ugradnju
(ER) se koriste za suvu ugradnju u masivne plafone bez
malterske smese za popunjavanje proreza po obodu.
Prečnik otvora za ugradnju odgovara standardnim
bušilicama.
Masivni plafoni
Vertikalna
ugradnja
‫ݤ‬
࿇
Zahtevi
• Masivni plafoni od betona ili gasbetona, bruto gustine
≥ 600 kg/m³ i debljine Z ≥150 mm
• 75 mm iznosi potrebno rastojanje od bloka za ugradnju do
nosećih građevinskih elemenata
• 200 mm iznosi minimalno rastojanje između blokova za
ugradnju dve protivpožarne klapne
Da biste ugradili protivpožarnu klapnu, postupite kako sledi:
• Napravite otvor za ugradnju veličine Ø D₁ koristeći
bušilicu;
za dimenzije pogledajte donju tabelu.
• Ubacite protivpožarnu klapnu sa okruglim blokom za
ugradnju u otvor za ugradnju sve do zaštitne ploče.
• Produžite protivpožarnu klapnu pomoću produžnog
komada ili spiro kanala na strani ugradnje.
• Pričvrstite zaštitnu ploču sa najmanje četiri zavrtnja M6.
Kod masivnih zidova i plafona potrebno je koristiti
odgovarajuće sertificirane metalne tiplove koji odgovaraju
dotičnoj vrsti plafona.
Posle ugradnje
• Očistite protivpožarnu klapnu.
• Izvršite test za proveru ispravnosti protivpožarne klapne.
→ str. 33
• Povežite kanal. → str. 30
• Izvršite električno povezivanje. → str. 32
࿆
‫ݢ‬
D ̟150
Podplafonska
ugradnja
1
ØD
࿆
࿇
‫ݢ‬
D ̟150
Pažnja!
Kontaminacija ili oštećenje će uticati na
funkcionisanje protivpožarne klapne.
Zaštitite protivpožarnu klapnu od kontaminacije i
oštećenja.
1
ØD
‫ݣ‬
‫ݣݤ‬
① Blok za ugradnju
② Pričvršćivanje zavrtnjima
③ Zaštitna ploča
Ⓐ Strana ugradnje
Ⓑ Strana za opsluživanje
Otvor za ugradnju [mm]
Nominalna
veličina
100
125
150
160 180
200
224
250
280
315
Ø D1
200
250
250
250 300
300
350
350
400
400
Tolerancija otvora za ugradnju + 2 mm
14
Uputstvo za upotrebu FKRS-EU/DE/RS/rs (11/2014)
6 Ugradnja
Masivni plafoni
Suva ugradnja bez maltera pomoću protivpožarne
ploče
Dozvoljena je suva ugradnja protivoižarne klapne u masivne
zidove i plafone uz korišćenje protivpožarne ploče.
Prihvatljivi sistemi protivpožarnih ploča → str. 8
Masivni plafoni
Uspravna ugradnja
D ̟150
࿆
Pažnja!
Kontaminacija ili oštećenje će uticati na
funkcionisanje protivpožarne klapne.
Zaštitite protivpožarnu klapnu od kontaminacije i
oštećenja.
• Motor i mehanizam za okidanje ne smeju na sebi
imati premaz.
• Potrebno je u potpunosti zatvoriti prorez po obodu između
protivpožarne klapne i zida ili plafona sa dva sloja
protivpožarne ploče (paneli od mineralne vune sa
premazom), gustine ≥ 140 kg/m³. Nanesite zaštitno
protivpožarno sredstvo za zaptivanje na isečene površine
panela od mineralne vune i postavite ih tesno u otvor.
Zatvorite eventualne proreze između panela od mineralne
vune i trim panela, zatim proreze između isečenih
površina delova koji su skrojeni po meri, kao i proreze
između panela i protivpožarne klapne, tako što ćete naneti
odgovarajuće sredstvo za zaptivanje.
• Nanesite protivpožarni premaz na veze, prelazna područja
i oštećenja na prethodno premazom zaštićenim panelima
od mineralne vune.
• Nanesite protivpožarni premaz debljine 2,5 mm po obodu
kućišta protivpožarne klapne i na panele od mineralne
vune sa obe strane zida ili plafona.
• Motor i mehanizam za okidanje ne smeju na sebi imati
premaz.
‫ݤ‬
‫ݣ‬
ϯ
‫ݢ‬
Detalj Y
50
100
50
‫ݣ‬
‫ݣ‬
ϯ
Podplafonska
ugradnja
‫ݢ‬
‫ݣ‬
100
࿆
‫ݤ‬
D ̟150
Pažnja!
Protivpožarna klapna mora da ima protivpožarni
premaz na strani ugradnje (50 mm). Prirubnica
protivpožarne klapne ne sme na sebi da ima
premaz. Protivpožarnu klapnu je potrebno
produžiti na strani ugradnje pomoću produžnog
komada ili je potrebno povezati kanal pre
nanošenja premaza.
‫ݣ‬
100
Zahtevi
• Solidni plafoni od betona ili gasbetona, bruto gustine
≥ 600 kg/m³, i debljine 150 mm
• 75 mm iznosi minimalno rastojanje do nosećih
građevinskih elemenata.
• 200 mm iznosi minimalno rastojanje između dve
protivpožarne klapne i zavisi od izabrane širine proreza
(50...400 mm)
Ugradnja
• Obezbedite otvor (□A = ∅DN + 100...800 mm) uz
maksimalnu razdaljinu od 400 mm između protivpožarne
klapne i otvora u zidu.
• Ubacite protivpožarnu klapnu u otvor na plafonu i fiksirajte
je navojnim šipkama. → str. 27
• Produžite protivpožarnu klapnu pomoću produžnog
komada (kao dodatak ili isporučen od drugih) na strani
ugradnje.
࿇
Y
࿇
ϯ
‫ݣ‬
□A = ∅DN + 100...800 mm
① Produžni komad
② Protivpožarni premaz
③ Ploče od mineralne vune, sa zaštitnim premazom, ≥ 140 kg/m³
Ⓐ Strana ugradnje
Ⓑ Strana za opsluživanje
Uputstvo za upotrebu FKRS-EU/DE/RS/rs (11/2014)
15
1 Ugradnja
6
1 PageHeaderToc
Laki pregradni zidovi sa metalnom podkonstrukcijom i obostranom oblogom
Pažnja!
Kontaminacija ili oštećenje će uticati na
funkcionisanje protivpožarne klapne.
Zaštitite protivpožarnu klapnu od kontaminacije i
oštećenja.
□A
Zahtevi
• Laki pregradni zidovi sa metalnom podkonstrukcijom i
obostranom oblogom, sa evropskom klasifikacijom prema
EN 13501-2 ili uporedivom nacionalnom klasifikacijom
• Obloga od gipsanih ili cementnih panela i minimalne
debljine zida Z ≥ 100 mm
• Dozvoljeni su dodatni slojevi obloge.
• Detalji ugradnje za specijalne izvedbe, npr. za sistem
dvostruke konstrukcije mogu se dobiti na zahtev.
• 75 mm iznosi minimalno rastojanje do nosećih
građevinskih elemenata.
• 200 mm iznosi minimalno rastojanje između dve
protivpožarne klapne
Metalna podkonstrukcija
□A
Ugradnja na bazi maltera
Protivpožarne klapne kod kojih se koristi malterska smesa
za popunjavanje proreza po obodu koriste se za ugradnju
pomoću maltera u lake pregradne zidove.
□A
□A
≤ 625
Opcija 2
Opcija 1
□A = ∅DN + 80 do 120 mm
Pričvrstite profile zavrtnjima ili nitnama
ʷʷ
̟ʸ
ʷ
ʹʹ
Posle ugradnje
• Očistite protivpožarnu klapnu i sperite ostatke maltera
vodom.
• Počev od nominalne veličine 250 protivpožarna klapna
ima zaštitu za transport i ugradnju. Zaštita ne sme da se
skine pre nego što malter očvrsne. → str. 30
• Nakon što se malter stegne, izvršite test za proveru
ispravnosti protivpožarne klapne. → str. 33
• Povežite kanal. → str. 30
• Izvršite električno povezivanje. → str. 32
‫ݢ‬
Y
࿆
‫ݤ‬
࿇
Detalj Y
ʸʹƑʼ
‫ݣ‬
̟ʸʷʷ
ʸʹƑʼ
·̟ʸʷ
É̏ʻʷƯʽʷ
Da biste ugradili protivpožarnu klapnu, postupite kako sledi:
• Izgradite laki pregradni zid u skladu sa uputstvima
proizvođača.
• Napravite otvor za ugradnju.
– Opcija 1
Obezbedite otvor za ugradnju u metalnoj podkonstrukciji
podupiračima, kao što je prikazano.
– Opcija 2
Nakon što ste postavili oblogu na zid, napravite
kvadratni otvor u zidu i poduprite ga metalnim profilom
po obodu.
• Ubacite protivpožarnu klapnu u otvor u zidu.
Obezbedite rastojanje od 220 mm između prirubnice na
strani za opsluživanje i zida.
• Ukoliko debljina zida iznosi > 115 mm, potrebno je
produžiti protivpožarnu klapnu pomoću produžnog
komada ili spiro kanala na strani za ugradnju.
• Potrebno je popuniti prorez "s" po obodu malterom u
debljini zida.
‫ݢ‬
‫ݣ‬
‫ݥ‬
‫ݤ‬
࿇
̟ʸʷʷ
࿆
① Metalni profil po obodu
② Zavrtanj za suve zidove
③ Malter → pogledajte „Prihvatljiv malter za mokru ugradnju“ str. 8
④ Opcioni trim paneli
Ⓐ Strana ugradnje
Ⓑ Strana za opsluživanje
16
Uputstvo za upotrebu FKRS-EU/DE/RS/rs (11/2014)
2 Ugradnja
6
1 PageHeaderToc
Laki pregradni zidovi sa metalnom podkonstrukcijom i obostranom oblogom
□A
□A
□A
≤ 625
Opcija 2
Opcija 1
□A = → pogledajte donju tabelu
Pričvrstite profile zavrtnjima ili nitnama
Pažnja!
Kontaminacija ili oštećenje će uticati na
funkcionisanje protivpožarne klapne.
Zaštitite protivpožarnu klapnu od kontaminacije i
oštećenja.
Da biste ugradili protivpožarnu klapnu, postupite kako sledi:
• Izgradite laki pregradni zid u skladu sa uputstvima
proizvođača.
• Napravite otvor za ugradnju.
– Opcija 1
Obezbedite otvor za ugradnju u metalnoj podkonstrukciji
podupiračima, kao što je prikazano. Za dimenzije
→ v. donju tabelu.
– Opcija 2
Nakon što ste postavili oblogu na zid, napravite
kvadratni otvor u zidu i poduprite ga metalnim profilom
po obodu. Za dimenzije → v. donju tabelu.
• Ubacite protivpožarnu klapnu sa kvadratnim blokom za
ugradnju u otvor za ugradnju sve do zaštitne ploče.
• Ukoliko debljina zida iznosi > 115 mm, potrebno je
produžiti protivpožarnu klapnu pomoću produžnog
komada ili spiro kanala na strani za ugradnju.
• Pričvrstite zaštitnu ploču sa najmanje četiri zavrtnja
(zavrtnji za suvi zid ∅ ≥ 4,2 mm, a ≥ 10 mm ) za metalni
profil po obodu.
Posle ugradnje
• Očistite protivpožarnu klapnu.
• Izvršite test za proveru ispravnosti protivpožarne klapne.
→ str. 33
• Povežite kanal. → str. 30
• Izvršite električno povezivanje. → str. 32
ʷʷ
̟ʸ
‫ݢ‬
‫ݣ‬
‫ݤ‬
Y
࿆
‫ݥ‬
࿇
Detalj Y
̟ʸʷʷ
ʸʹƑʼ
·̟ʸʷ
ʸʹƑʼ
‫ݢ‬
‫ݦ‬
‫ݣ‬
‫ݤ‬
࿇
࿆
‫ݥ‬
ϯ
Zahtevi
• Laki pregradni zidovi sa metalnom podkonstrukcijom i
obostranom oblogom, sa evropskom klasifikacijom prema
EN 13501-2 ili uporedivom nacionalnom klasifikacijom
• Obloga od gipsanih ili cementnih panela i minimalne
debljine zida Z ≥ 100 mm
• Dozvoljeni su dodatni slojevi obloge.
• Detalji ugradnje za specijalne izvedbe, npr. za sistem
dvostruke konstrukcije mogu se dobiti na zahtev.
• 75 mm iznosi potrebno rastojanje od bloka za ugradnju do
nosećih građevinskih elemenata
• 200 mm iznosi minimalno rastojanje između blokova za
ugradnju dve protivpožarne klapne
Metalna podkonstrukcija
□A
Suva ugradnja bez maltera sa kvadratnim blokom za
ugradnju EQ
Protivpožarne klapne sa kvadratnim blokom za ugradnju
(EQ) koriste se za suvu ugradnju bez malterske smese za
popunjavanje proreza po obodu.
① Metalni profil po obodu
② Zavrtanj za suvi zid (zaštitna ploča)
③ Zaštitna ploča
④ Blok za ugradnju EQ
Otvor za ugradnju [mm]
Nominalna
veličina
100
125
150
160 180
200
224
250
280
315
□A
200
250
250
250 300
300
350
350
400
400
Tolerancija otvora za ugradnju + 2 mm
Uputstvo za upotrebu FKRS-EU/DE/RS/rs (11/2014)
⑤ Zavrtanj za suve zidove (metalni profil)
Ⓐ Strana ugradnje
Ⓑ Strana za opsluživanje
17
1 Ugradnja
6
1 PageHeaderToc
Laki pregradni zidovi sa metalnom podkonstrukcijom i obostranom oblogom
□A2
□A2
□A2
≤ 625
Opcija 2
Opcija 1
□A2 = → v. donju tabelu
Pričvrstite profile zavrtnjima ili nitnama
Pažnja!
Kontaminacija ili oštećenje će uticati na
funkcionisanje protivpožarne klapne.
Zaštitite protivpožarnu klapnu od kontaminacije i
oštećenja.
Da biste ugradili protivpožarnu klapnu, postupite kako sledi:
• Izgradite laki pregradni zid u skladu sa uputstvima
proizvođača.
• Napravite otvor za ugradnju.
– Opcija 1
Obezbedite otvor za ugradnju u metalnoj podkonstrukciji
podupiračima, kao što je prikazano. Za dimenzije
→ v. donju tabelu.
– Opcija 2
Nakon što ste postavili oblogu na zid, napravite
kvadratni otvor u zidu i poduprite ga metalnim profilom
po obodu. Za dimenzije → v. donju tabelu.
• Ubacite protivpožarnu klapnu sa kvadratnim blokom za
ugradnju u otvor za ugradnju sve do zaštitne ploče.
• Ukoliko debljina zida iznosi > 115 mm, potrebno je
produžiti protivpožarnu klapnu pomoću produžnog
komada ili spiro kanala na strani za ugradnju.
• Pričvrstite zaštitnu ploču sa najmanje četiri zavrtnja
(zavrtnji za suvi zid ∅ ≥ 4,2 x 70 mm, a ≥ 10 mm ) za
metalni profil po obodu.
Posle ugradnje
• Očistite protivpožarnu klapnu.
• Izvršite test za proveru ispravnosti protivpožarne klapne.
→ str. 33
• Povežite kanal. → str. 30
• Izvršite električno povezivanje. → str. 32
00
̟1
‫ݢ‬
‫ݣ‬
‫ݤ‬
Y
࿆
‫ݥ‬
࿇
Detalj Y
̟100
12,5
·̟10
12,5
‫ݢ‬
‫ݦ‬
‫ݣ‬
‫ݤ‬
࿇
࿆
‫ݥ‬
ϯʹ
Zahtevi
• Laki pregradni zidovi sa metalnom podkonstrukcijom i
obostranom oblogom, sa evropskom klasifikacijom prema
EN 13501-2 ili uporedivom nacionalnom klasifikacijom
• Obloga od gipsanih ili cementnih panela i minimalne
debljine zida Z ≥ 100 mm
• Dozvoljeni su dodatni slojevi obloge.
• Detalji ugradnje za specijalne izvedbe, npr. za sistem
dvostruke konstrukcije mogu se dobiti na zahtev.
• 75 mm iznosi minimalno rastojanje do nosećih
građevinskih elemenata.
• 200 mm iznosi minimalno rastojanje između setova za
suvu ugradnju dve protivpožarne klapne
Metalna podkonstrukcija
□A2
Suva ugradnja bez maltera sa kvadratnim
setom za suvu ugradnju TQ
Protivpožarne klapne sa setom za suvu ugradnju bez
maltera (TQ) koriste se za suvu ugradnju u lake pregradne
zidove bez malterske smese za popunjavanje proreza po
obodu.
① Metalni profil po obodu
② Zavrtanj za suvi zid (zaštitna ploča)
③ Zaštitna ploča
④ Set za ugradnju TQ
Otvor za ugradnju [mm]
Nominalna
veličina
100
125
150
160
180
200
224
250
280
315
□A2
210
235
260
270
290
310
334
360
390
425
Tolerancija otvora za ugradnju + 2 mm
18
⑤ Zavrtanj za suve zidove (metalni profil)
Ⓐ Strana ugradnje
Ⓑ Strana za opsluživanje
Uputstvo za upotrebu FKRS-EU/DE/RS/rs (11/2014)
6 Ugradnja
Laki pregradni zidovi sa metalnom podkonstrukcijom i obostranom oblogom
Pažnja!
Kontaminacija ili oštećenje će uticati na
funkcionisanje protivpožarne klapne.
Zaštitite protivpožarnu klapnu od kontaminacije i
oštećenja.
• Motor i mehanizam za okidanje ne smeju na sebi
imati premaz.
□A2
Zahtevi
• Laki pregradni zidovi sa metalnom podkonstrukcijom i
obostranom oblogom, sa evropskom klasifikacijom prema
EN 13501-2 ili uporedivom nacionalnom klasifikacijom
• Obloga od gipsanih ili cementnih panela i minimalne
debljine zida Z ≥ 100 mm
• 75 mm iznosi minimalno rastojanje do nosećih
građevinskih elemenata.
• 200 mm iznosi minimalno rastojanje između dve
protivpožarne klapne i zavisi od izabrane širine proreza
(50...400 mm)
Metalna podkonstrukcija
□A
Suva ugradnja bez maltera pomoću protivpožarne
ploče
Dozvoljena je suva ugradnja protivpožarne klapne u lake
pregradne zidove uz korišćenje protivpožarne ploče.
Prihvatljivi sistemi protivpožarnih ploča → str. 8
□A
□A
≤ 625
Opcija 2
Opcija 1
□A = ∅DN + 100...800 mm + 2 × debljina trim panela
–400 mm iznosi maksimalno rastojanje između protivpožarne klapne i
otvora u zidu
Pričvrstite profile zavrtnjima ili nitnama
ʼʷ
ʷʷ
̟ʸ
ʷ
ʸʷ
Ugradnja
• Izgradite laki pregradni zid u skladu sa uputstvima
proizvođača.
• Obezbedite otvor (□A = ∅DN + 100...800 mm) uz
maksimalnu razdaljinu od 400 mm između protivpožarne
klapne i otvora u zidu.
• Ubacite protivpožarnu klapnu u otvor na zidu i fiksirajte je
navojnim šipkama. → str. 26
• Produžite protivpožarnu klapnu pomoću produžnog
komada (kao dodatak ili isporučen od drugih) na strani
ugradnje.
Pažnja!
Protivpožarna klapna mora da ima protivpožarni
premaz na strani ugradnje (50 mm). Prirubnica
protivpožarne klapne ne sme na sebi da ima
premaz. Protivpožarnu klapnu je potrebno
produžiti na strani ugradnje pomoću produžnog
komada ili je potrebno povezati kanal pre
nanošenja premaza.
• Potrebno je u potpunosti zatvoriti prorez po obodu između
protivpožarne klapne i zida ili plafona sa dva sloja protivpožarne
ploče (paneli od mineralne vune sa premazom),
gustine ≥ 140 kg/m³. Nanesite zaštitno protivpožarno sredstvo za
zaptivanje na isečene površine panela od mineralne vune i
postavite ih tesno u otvor.
Zatvorite eventualne proreze između panela od mineralne vune i
trim panela, zatim proreze između isečenih površina delova koji
su skrojeni po meri, kao i proreze između panela i protivpožarne
klapne, tako što ćete naneti odgovarajuće sredstvo za zaptivanje.
• Nanesite protivpožarni premaz na veze, prelazna područja i
oštećenja na prethodno premazom zaštićenim panelima od
mineralne vune.
• Nanesite protivpožarni premaz debljine 2,5 mm po obodu kućišta
protivpožarne klapne i na panele od mineralne vune sa obe
strane zida ili plafona.
• Motor i mehanizam za okidanje ne smeju na sebi imati premaz.
Uputstvo za upotrebu FKRS-EU/DE/RS/rs (11/2014)
Y
࿆
‫ݢ‬
‫ݣ‬
‫ݤ‬
‫ݣ‬
࿇
Detalj Y
ʸʷʷ
ʸʹƑʼ
̟ʸʷʷ
ʸʹƑʼ
·̟ʸʷ
ʼʷ
‫ݥ‬
‫ݦ‬
‫ݧ‬
࿇
‫ݣ‬
࿆
‫ݤ‬
‫ݢ ݣ‬
① Produžni komad
② Protivpožarni premaz
③ Ploče od mineralne vune, sa zaštitnim premazom, ≥ 140 kg/m³
④ Metalni profil po obodu
⑤ Zavrtanj za suve zidove
⑥ Trim paneli
Ⓐ Strana ugradnje
Ⓑ Strana za opsluživanje
19
1 Ugradnja
6
1 PageHeaderToc
Laki pregradni zidovi sa metalnom podkonstrukcijom i oblogom na jednoj strani (zidovi šahta)
Pažnja!
Kontaminacija ili oštećenje će uticati na
funkcionisanje protivpožarne klapne.
Zaštitite protivpožarnu klapnu od kontaminacije i
oštećenja.
Da biste ugradili protivpožarnu klapnu, postupite kako sledi:
• Izgradite laki pregradni zid u skladu sa uputstvima
proizvođača.
• Napravite otvor za ugradnju.
– Opcija 1
Obezbedite otvor za ugradnju u metalnoj podkonstrukciji
podupiračima, kao što je prikazano.
– Opcija 2
Nakon što ste postavili oblogu na zid, napravite
kvadratni otvor u zidu i poduprite ga metalnim profilom
po obodu.
• Ubacite protivpožarnu klapnu u otvor u zidu.
Obezbedite rastojanje od 220 mm između
prirubnice na strani za opsluživanje i zida.
• Popunite prorez "s" po obodu malterom.
Posle ugradnje
• Očistite protivpožarnu klapnu i sperite ostatke maltera
vodom.
• Počev od nominalne veličine 250 protivpožarna klapna
ima zaštitu za transport i ugradnju. Zaštita ne sme da se
skine pre nego što malter/beton očvrsne. → str. 30
• Nakon što se malter stegne, izvršite test za proveru
ispravnosti protivpožarne klapne. → str. 33
• Povežite kanal. → str. 30
• Izvršite električno povezivanje. → str. 32
□A
□A
□A
≤ 625
Opcija 2
Opcija 1
□A = ∅DN + 80 do 120 mm
Pričvrstite profile zavrtnjima ili nitnama
ʷ
̟ˀ
ʹʹʷ
‫ݢ‬
Y
࿆
‫ݤ‬
࿇
‫ݣ‬
Detalj Y
̟ˀʷ
̟ʻʷ
·̟ʸʷ
É̏ʻʷƯʽʷ
Zahtevi
• Laki pregradni zidovi sa metalnom podkonstrukcijom i
obostranom oblogom, sa evropskom klasifikacijom prema
EN 13501-2 ili uporedivom nacionalnom klasifikacijom
• Obloga od gipsanih ili cementnih panela i minimalne
debljine zida Z ≥ 90 mm
• Visina zidova može da iznosi najviše 5.000 mm
• 75 mm iznosi minimalno rastojanje do nosećih
građevinskih elemenata.
• 200 mm iznosi minimalno rastojanje između dve
protivpožarne klapne
Metalna podkonstrukcija
□A
Ugradnja na bazi maltera
Protivpožarne klapne kod kojih se koristi malterska smesa
za popunjavanje proreza po obodu, upotrebljavaju se za
ugradnju pomoću maltera u lake pregradne zidove.
‫ݢ‬
‫ݣ‬
‫ݤ‬
࿆
࿇
① Metalni profil po obodu
② Zavrtanj za suve zidove
③ Malter → pogledajte „Prihvatljiv malter za mokru ugradnju“ str. 8
Ⓐ Strana ugradnje
Ⓑ Strana za opsluživanje
20
Uputstvo za upotrebu FKRS-EU/DE/RS/rs (11/2014)
2 Ugradnja
6
1 PageHeaderToc
Laki pregradni zidovi sa metalnom podkonstrukcijom i oblogom na jednoj strani (zidovi šahta)
Pažnja!
Kontaminacija ili oštećenje će uticati na
funkcionisanje protivpožarne klapne.
Zaštitite protivpožarnu klapnu od kontaminacije i
oštećenja.
Da biste ugradili protivpožarnu klapnu, postupite kako sledi:
• Izgradite laki pregradni zid u skladu sa uputstvima
proizvođača.
• Napravite otvor za ugradnju.
– Opcija 1
Obezbedite otvor za ugradnju u metalnoj podkonstrukciji
podupiračima, kao što je prikazano. Za dimenzije
→ v. donju tabelu.
– Opcija 2
Nakon što ste postavili oblogu na zid, napravite
kvadratni otvor u zidu i poduprite ga metalnim profilom
po obodu. Za dimenzije → v. donju tabelu.
• Ubacite protivpožarnu klapnu sa kvadratnim blokom za
ugradnju u otvor za ugradnju sve do zaštitne ploče.
• Pričvrstite zaštitnu ploču sa najmanje četiri zavrtnja
(zavrtnji za suvi zid ∅ ≥ 4,2 mm, a ≥ 10 mm ) za metalni
profil po obodu.
Posle ugradnje
• Očistite protivpožarnu klapnu.
• Izvršite test za proveru ispravnosti protivpožarne klapne.
→ str. 33
• Povežite kanal. → str. 30
• Izvršite električno povezivanje. → str. 32
□A
□A
□A
≤ 625
Opcija 2
Opcija 1
□A = → pogledajte donju tabelu
Pričvrstite profile zavrtnjima ili nitnama
ʷ
̟ˀ
‫ݣ‬
‫ݢ‬
‫ݤ‬
‫ݥ‬
࿆
‫ݦ‬
࿇
»Ê·ÂÀ
̟ˀʷ
ʹʷ
̟ʻʷ
·̟ʸʷ
‫ݣ‬
‫ݢ‬
‫ݤ‬
ʽʷ
Zahtevi
• Laki pregradni zidovi sa metalnom podkonstrukcijom i
obostranom oblogom, sa evropskom klasifikacijom prema
EN 13501-2 ili uporedivom nacionalnom klasifikacijom
• Obloga od gipsanih ili cementnih panela, zid debljine
Z ≥ 90 mm, sa dodatnom pločom za ojačanje blizu
protivpožarne klapne, mora biti debljine najmanje 20 mm.
• Visina zidova može da iznosi najviše 5.000 mm
• 75 mm iznosi potrebno rastojanje od bloka za ugradnju do
nosećih građevinskih elemenata
• 200 mm iznosi minimalno rastojanje između blokova za
ugradnju dve protivpožarne klapne
Metalna podkonstrukcija
□A
Suva ugradnja bez maltera sa kvadratnim blokom za
ugradnju EQ
Protivpožarne klapne sa kvadratnim blokom za ugradnju
(EQ) koriste se za suvu ugradnju bez malterske smese za
popunjavanje proreza po obodu.
‫ݥ‬
࿆
ϯ
࿇
‫ݦ‬
① Metalni profil po obodu
② Ploča za ojačanje
③ Zavrtanj za suvi zid (zaštitna ploča)
④ Zaštitna ploča
Otvor za ugradnju [mm]
Nominalna
veličina
100
125
150
160 180
200
224
250
280
315
□A
200
250
250
250 300
300
350
350
400
400
Tolerancija otvora za ugradnju + 2 mm
Uputstvo za upotrebu FKRS-EU/DE/RS/rs (11/2014)
⑤ Blok za ugradnju EQ
Ⓐ Strana ugradnje
Ⓑ Strana za opsluživanje
21
6 Ugradnja
Protivpožarni zidovi sa metalnom podkonstrukcijom i obostranom oblogom
Da biste ugradili protivpožarnu klapnu, postupite kako sledi:
• Postavite metalnu podkonstrukciju u skladu sa uputstvom
proizvođača. Obezbedite otvor za ugradnju podupiračima,
kao što je prikazano na slici desno (detalji → str. 25).
• Postavite zidnu oblogu, i opciono trim panel.
• Ubacite protivpožarnu klapnu u otvor u zidu.
Obezbedite rastojanje od 220 mm između prirubnice na
strani za opsluživanje i zida.
• Obezbedite protivpožarnu klapnu na mestu za ugradnju.
• Ukoliko debljina zida iznosi > 115 mm, potrebno je
produžiti protivpožarnu klapnu pomoću produžnog
komada ili spiro kanala na strani za ugradnju.
• Popunite prorez "s" po obodu malterom. Dubina koja se
ispunjava malterom mora da iznosi najmanje 100 mm.
Posle ugradnje
• Očistite protivpožarnu klapnu i sperite ostatke maltera
vodom.
• Nakon što se malter stegne, izvršite test za proveru
ispravnosti protivpožarne klapne. → str. 33
• Povežite kanal. → str. 30
• Izvršite električno povezivanje. → str. 32
≤ 312,5
□A = ∅DN 2 × s + 2 × debljina trim panela
Opcioni trim paneli
Pričvrstite profile zavrtnjima ili nitnama
W̟
115
ʹʹʷ
‫ݢ‬
Y
sุʻʷ
Pažnja!
Kontaminacija ili oštećenje će uticati na
funkcionisanje protivpožarne klapne.
Zaštitite protivpožarnu klapnu od kontaminacije i
oštećenja.
A
‫ݣ‬
‫ݢ‬
࿆
‫ݦ‬
࿇
Detalj Y
12,5
‫ݤ‬
12,5
‫ݥ‬
‫ݢ‬
‫ݣ‬
‫ݤ‬
‫ݢ‬
‫ݥ‬
‫ݦ‬
É̟ʻʷ
Zahtevi
• Laki pregradni zidovi sa metalnom podkonstrukcijom i
obostranom oblogom, sa evropskom klasifikacijom prema
EN 13501-2 ili uporedivom nacionalnom klasifikacijom
• Obloga od gipsanih ili cementnih panela, debljina zida
Z ≥ 115 mm
• Dozvoljeni su umeci od čeličnog lima (detalji → P. 25) ili
dvostruki sistemi ojačanja.
• Maksimalna visina zida iznosi 5000 mm.
• 75 mm iznosi minimalno rastojanje do nosećih
građevinskih elemenata.
• 200 mm iznosi minimalno rastojanje između dve
protivpožarne klapne
Detalji o metalnoj podkonstrukciji → S. 25
A
Ugradnja na bazi maltera
Protivpožarne klapne kod kojih se koristi malterska smesa
za popunjavanje proreza upotrebljavaju se za ugradnju u
protivpožarne zidove pomoću maltera.
࿇
̟ʸʷʷ
࿆
① UW metalni profil (po obodu)
② UA metalni profil (po obodu)
③ Zavrtanj za suvi zid (zaštitna ploča)
④ Trim paneli
⑤ Malter → pogledajte „Prihvatljiv malter za mokru ugradnju“ str. 8
Ⓐ Strana ugradnje
Ⓑ Strana za opsluživanje
22
Uputstvo za upotrebu FKRS-EU/DE/RS/rs (11/2014)
6 Ugradnja
Protivpožarni zidovi sa metalnom podkonstrukcijom i obostranom oblogom
Pažnja!
Kontaminacija ili oštećenje će uticati na
funkcionisanje protivpožarne klapne.
Zaštitite protivpožarnu klapnu od kontaminacije i
oštećenja.
Da biste ugradili protivpožarnu klapnu, postupite kako sledi:
• Postavite metalnu podkonstrukciju u skladu sa uputstvom
proizvođača. Obezbedite otvor za ugradnju podupiračima,
kao što je prikazano na slici desno (detalji → str. 25).
• Postavite zidnu oblogu i trim panel.
• Ubacite protivpožarnu klapnu u otvor u zidu sve dok set za
ugradnju ne dođe u istu ravan sa zidom.
• Pričvrstite zavrtnjima 4 metalne trake 40 x 1 mm za
postavljanje zaštitne ploče.
• Postavite metalne trake na metalnu podkonstrukciju
pomoću zavrtanja za suve zidove.
Posle ugradnje
• Očistite protivpožarnu klapnu.
• Izvršite test za proveru ispravnosti protivpožarne klapne.
→ str. 33
• Povežite kanal. → str. 30
• Izvršite električno povezivanje. → str. 32
A
≤ 312,5
□A = □A1 + 2 × debljina trim panela
□A1 → v. donju tabelu
Pričvrstite profile zavrtnjima ili nitnama
ʸʸʼ
̟
‫ݢ‬
Y
‫ݨ‬
‫ݣ‬
‫ݢ‬
‫ݤ‬
࿆
‫ݧ‬
࿇
Detalj Y
12,5
‫ݥ‬
12,5
a ̟ 10
‫ݦ‬
‫ݢ‬
‫ݣ‬
‫ݤ‬
‫ݨ‬
A1
‫ݥ‬
‫ݦ‬
‫ݧ‬
‫ݢ‬
࿇
A
Zahtevi
• Laki pregradni zidovi sa metalnom podkonstrukcijom i
obostranom oblogom, sa evropskom klasifikacijom prema
EN 13501-2 ili uporedivom nacionalnom klasifikacijom
• Obloga od gipsanih ili cementnih panela, debljina zida
Z ≥ 115 mm
• Dozvoljeni su umeci od čeličnog lima (detalji → str. 25)
ili dvostruki sistemi ojačanja.
• Maksimalna visina zida iznosi 5000 mm.
• 75 mm iznosi potrebno rastojanje od bloka za ugradnju do
nosećih građevinskih elemenata
• 200 mm iznosi minimalno rastojanje između blokova za
ugradnju dve protivpožarne klapne
Detalji o metalnoj podkonstrukciji → S. 25
A
Suva ugradnja bez maltera sa kvadratnim blokom za
ugradnju EQ
Protivpožarne klapne sa blokom za ugradnju (EQ) koriste se
za ugradnju u protivpožarne zidove bez malterske smese za
popunjavanje proreza po obodu.
࿆
① UW metalni profil (po obodu)
② UA metalni profil (po obodu)
③ Zavrtanj za suve zidove
④ Metalna traka 40 x 1 mm (isporučena od strane drugih
proizvođača)
⑤ Zaštitna ploča
⑥ Blok za ugradnju EQ
Otvor za ugradnju [mm]
Nominalna
veličina
100
125
150
160
180
200
224
250
280
315
□A1
200
250
250
250
300
300
350
350
400
400
Tolerancija otvora za ugradnju + 2 mm
Uputstvo za upotrebu FKRS-EU/DE/RS/rs (11/2014)
⑦ Trim paneli
Ⓐ Strana ugradnje
Ⓑ Strana za opsluživanje
23
6 Ugradnja
Protivpožarni zidovi sa metalnom podkonstrukcijom i obostranom oblogom
Zahtevi
• Laki pregradni zidovi sa metalnom podkonstrukcijom i
obostranom oblogom, sa evropskom klasifikacijom prema
EN 13501-2 ili uporedivom nacionalnom klasifikacijom
• Obloga od gipsanih ili cementnih panela, debljina zida
Z ≥ 115 mm
• Dozvoljeni su umeci od čeličnog lima (detalji → str. 25)
ili dvostruki sistemi ojačanja.
• Maksimalna visina zida iznosi 5000 mm.
• 75 mm iznosi minimalno rastojanje do nosećih
građevinskih elemenata.
• 200 mm iznosi minimalno rastojanje između setova za
suvu ugradnju dve protivpožarne klapne
Pažnja!
Kontaminacija ili oštećenje će uticati na
funkcionisanje protivpožarne klapne.
Zaštitite protivpožarnu klapnu od kontaminacije i
oštećenja.
Detalji o metalnoj podkonstrukciji → S. 25
A3
A3
Suva ugradnja bez maltera sa kvadratnim
setom za suvu ugradnju TQ
Protivpožarne klapne sa setom za suvu ugradnju (TQ)
koriste se za suvu ugradnju u zidove bez malterske smese
za popunjavanje proreza po obodu.
≤ 312,5
A2 = □A3 + 2 × debljina trim panela
□A3 → v. donju tabelu
Pričvrstite profile zavrtnjima ili nitnama
W̟
115
‫ݢ‬
Y
Da biste ugradili protivpožarnu klapnu, postupite kako sledi:
• Postavite metalnu podkonstrukciju u skladu sa uputstvom
proizvođača. Obezbedite otvor za ugradnju podupiračima,
kao što je prikazano na slici desno (detalji → str. 25).
• Postavite zidnu oblogu i trim panel.
• Ubacite protivpožarnu klapnu u otvor u zidu sve dok
zaštitna ploča seta za ugradnju ne dođe u istu ravan sa
zidom.
• Pričvrstite zaštitnu ploču na metalnu podkonstrukciju sa
najmanje četiri zavrtnja za suvi zid.
Posle ugradnje
• Očistite protivpožarnu klapnu.
• Izvršite test za proveru ispravnosti protivpožarne klapne.
→ str. 33
• Povežite kanal. → str. 30
• Izvršite električno povezivanje. → str. 32
‫ݣ‬
‫ݧ‬
‫ݢ‬
࿆
‫ݦ‬
࿇
Detalj Y
12,5
‫ݤ‬
12,5
a ̟ 10
‫ݥ‬
‫ݢ‬
‫ݣ‬
‫ݤ‬
‫ݥ‬
‫ݢ‬
‫ݧ‬
࿆
A2
࿇
A3
‫ݦ‬
① UW metalni profil (po obodu)
② UA metalni profil (po obodu)
③ Zaštitna ploča
④ Zavrtanj za suve zidove
⑤ Set za ugradnju TQ
Otvor za ugradnju [mm]
Nominalna
veličina
100
125
150
160
180
200
224
250
280
315
□A3
210
235
260
270
290
310
334
360
390
425
Tolerancija otvora za ugradnju + 2 mm
24
⑥ Trim paneli
Ⓐ Strana ugradnje
Ⓑ Strana za opsluživanje
Uputstvo za upotrebu FKRS-EU/DE/RS/rs (11/2014)
2 Ugradnja
6
1 PageHeaderToc
Protivpožarni zidovi sa metalnom podkonstrukcijom i obostranom oblogom
Detalji o metalnoj podkonstrukciji za protivpožarne zidove
















 UW profil
 CW profil
 Čelični profil za suvi zid UA
 Zavrtanj za suvi zid TB


 Noseći zavrtanj L ≤ 50 mm sa maticom i podloškom

 Spojni element
/
 Čelična nitna Ø 4 mm

 2 × zavrtnja Ø 6 mm sa sidrom za fiksiranje
 Zavrtanj za suvi zid Ø 3,9 × 35 mm
 UA spojni element
Elementi konstrukcije u skladu sa uputstvima proizvođača
















/
/




Uputstvo za upotrebu FKRS-EU/DE/RS/rs (11/2014)

/
25
1 Ugradnja
6
1 PageHeaderToc
Sistemi vešanja
Opšte informacije
Protivpožarne klapne se mogu spustiti ispod plafona
korišćenjem odgovarajućih navojnih šipki. Opteretite sistem
vešanja samo težinom protivpožarne klapne.
Kanale je potrebno posebno vešati.
Sistemi za vešanje duži od 1,5 m zahtevaju vatrootpornu
izolaciju.
Za potrebe vešanja protivpožarnu klapnu treba produžiti
pomoću produžnog komada ili je potrebno povezati kanal
pre vešanja.
‫ݦ‬
‫ݥ‬
‫ݤ‬
Pričvršćivanje na plafon
Smeju se koristiti samo metalna sidra sa sertifikatom o
vatrootpornosti, koja su podesna za plafon. Umesto sidra
mogu se koristiti navojne šipke, koje se obezbeđuju
korišćenjem matica i podloški.
࿇
࿆
‫ݣ‬
‫ݢ‬
Protivpožarna ploča kod horizontalnih kanala.
Ako se protivpožarna klapna ugrađuje sa protivpožarnom
pločom u horizontalnim kanalima, potrebno je izvršiti
vešanje protivpožarne klapne na obe strane zida duž
plafona; pogledajte desni crtež.
① FKRS-EU
② Fleksibilna veza
③ Produžni komad
④ Obujmica za cev
⑤ Navojna šipka, najmanje M8, od pocinkovanog čelika
Navojna šipka → str. 26 Sistemi vešanja duži od 1,5 m
zahtevaju protivpožarnu izolaciju.
Ⓐ Strana ugradnje
Ⓑ Strana za opsluživanje
26
Uputstvo za upotrebu FKRS-EU/DE/RS/rs (11/2014)
2 Ugradnja
6
1 PageHeaderToc
Sistemi vešanja
Protivpožarna ploča kod vertikalnih kanala
Postoje tri varijante ugradnje protivpožarne klapne u
vertikalne kanale:
Varijanta 1:
Podplafonska protivpožarna klapna, vešanje ispod plafona,
sa čvrstom vezom pomoću spojnih elemenata i nitni.
Varijanta 2: Slika → str. 28 / 29
Podplafonska ili vertikalno ugrađena protivpožarna klapna,
dodatak iznad nje, a ispod plafon sa pričvšćivanjem pomoću
nitni.
Varijanta 3: Slika → str. 28 / 29
Podplafonska ili vertikalno ugrađena protivpožarna klapna,
dodatak iznad nje, a ispod plafon sa pričvšćivanjem pomoću
jakih obujmica za cevi.
Pažnja!
Opasnost od pada! Nemojte gaziti po
protivpožarnoj ploči!
Protivpožarna ploča ne može da nosi nikakve
terete.
Potrebno je odgovarajućim sredstvima, npr.
montiranjem stalne barijere, sprečiti ljude da gaze
po protivpožarnoj ploči.
Podplafonska protivpožarna klapna – Varijanta 1
‫ݤ‬
࿆
‫ݣ‬
࿇
‫ݨ‬
‫ݧ‬
‫ݢ‬
‫ݣ‬
‫ݤ‬
‫ݦ‬
‫ݥ‬
① FKRS-EU
② Produžni komad
③ Fleksibilna veza
④ L profil prema EN 10056-1 60 × 30 × 5 mm
⑤ 4 čelične nitne ∅ 6,4 mm, opsega 2 – 20 mm, npr. slepe nitne
ili nitne velike snage.
Povezivanje pomoću nitni mora da se izvrši tako da nema
propuštanja vazduha.
⑥ Odgovarajuća podloška i matica za navojnu šipku
⑦ Navojna šipka, pocinkovani čelik
Navojne šipke se moraju odabrati u skladu sa očekivanim
opterećenjima, najmanje M8, pogledajte tabelu → str. 26
Povezivanje na plafon → str. 26
Sistemi vešanja duži od 1,5 m zahtevaju vatrootpornu
izolaciju.
Ⓐ Strana ugradnje
Ⓑ Strana za opsluživanje
Uputstvo za upotrebu FKRS-EU/DE/RS/rs (11/2014)
27
6 Ugradnja
Sistemi vešanja
Podplafonska protivpožarna klapna – Varijanta 2 / 3
‫ݧ‬
‫ݨ‬
‫ݤ‬
‫ݣ‬
‫ݪ‬
࿆
‫ݩ‬
࿇
‫ݫ‬
‫ݪ‬
‫ݢ‬
‫ݣ‬
‫ݤ‬
‫ݨ‬
‫ݧ‬
‫ݩ‬
‫ݦ‬
Varijanta 2:
Podplafonska protivpožarna
klapna, dodatak iznad nje, a
ispod plafon sa pričvšćivanjem
pomoću nitni.
① FKRS-EU
② Produžni komad
‫ݥ‬
Varijanta 3:
Podplafonska protivpožarna
klapna, dodatak iznad nje, a
ispod plafon sa pričvšćivanjem
pomoću jakih obujmica za cevi
Povezivanje pomoću nitni mora da se izvrši tako da nema
propuštanja vazduha.
③ Fleksibilna veza
⑧ Čevrtasti profil 35 × 35 × 4 mm prema EN 10056-1
④ Navojna šipka, minimalno M8, pocinkovan čelik
⑨ Odgovarajuće pričvršivanje zavrtnjim za obujmice za na cevi
⑤ Odgovarajuća podloška i matica za navojnu šipku
⑩ Obujmice za cevi, npr. Hilti MP-MX ili Valraven BIS HD 500,
ili ekvivalentne.
⑥ Čevrtasti profil 20 × 20 × 3 mm prema EN 10056-1
⑦ 4 čelične nitne ∅ 6,4 mm, opsega 2 – 20 mm, npr. slepe nitne ili
nitne velike snage.
28
‫ݫ‬
‫ݦ‬
‫ݥ‬
Ⓐ Strana ugradnje
Ⓑ Strana za opsluživanje
Uputstvo za upotrebu FKRS-EU/DE/RS/rs (11/2014)
2 Ugradnja
6
1 PageHeaderToc
Sistemi vešanja
Uspravna protivpožarna klapna – Varijanta 2 / 3
‫ݬ‬
‫ݦ‬
‫ݫ‬
‫ݥ‬
‫ݪ‬
‫ݤ‬
‫ݣ‬
‫ݩ‬
‫ݩ‬
‫ݢ‬
‫ݤ‬
‫ݨ‬
࿇
‫ݨ‬
‫ݧ‬
‫ݧ‬
࿆
‫ݣ‬
‫ݫ‬
‫ݦ‬
‫ݪ‬
‫ݥ‬
‫ݬ‬
Varijanta 2:
Uspravna protivpožarna
klapna, dodatak iznad nje, a
ispod plafon sa pričvšćivanjem
pomoću nitni.
Varijanta 3:
Uspravna protivpožarna
klapna, dodatak iznad nje, a
ispod plafon sa pričvšćivanjem
pomoću jakih obujmica za cevi.
① FKRS-EU
② Produžni komad
③ Fleksibilna veza
④ Čevrtasti profil 20 × 20 × 3 mm prema EN 10056-1
⑤ 4 čelične nitne ∅ 6,4 mm, opsega 2 – 20 mm, npr. slepe nitne ili
nitne velike snage.
Povezivanje pomoću nitni mora da se izvrši tako da nema
propuštanja vazduha.
⑥ Spojni element, npr. Hilti MM-B-30 ili drugi, ekvivalentni.
⑦ 4 zavrtnja M8 sa 2 matice i podloške, podesne za spojne
elemente
Uputstvo za upotrebu FKRS-EU/DE/RS/rs (11/2014)
⑧ Spojni element
Varifix or Müpro MPC ili ekvivalentni.
⑨ Četvrtasti profil 35 × 35 × 4 mm prema EN 10056-1
⑩ Odgovarajuće pričvršivanje zavrtnjima predviđenim za
obujmice za cevi
⑪ Obujmice za cevi, npr. Hilti MP-MX ili Valraven BIS HD 500,
ili ekvivalentne.
Ⓐ Strana ugradnje
Ⓑ Strana za opsluživanje
29
1 Povezivanje
7
1 PageHeaderToc
kanala
Uklanjanje zaštite koja je postavljena radi transporta/
ugradnje
Protivpožarna klapna bez bloka za ugradnju počev od
nominalne veličine 250 ima zaštitu za transport i ugradnju.
U slučaju ugradnje pomoću maltera ta zaštita ne sme da se
skine pre nego što malter očvrsne.
Da biste uklonili zaštitu koja se postavlja za potrebe
transporta i ugradnje, izvucite je iz protivpožarne klapne na
strani za opsluživanje.
Zaštita koja se postavlja radi
transporta
Lamela za zatvaranje klapne
Malter
Fleksibilne veze
Ventilacione kanale je potrebno postaviti tako, da u slučaju
požara na protivpožarnu klapnu ne deluju snažne sile.
Širenje kanala u slučaju požara može se kompenzovani
pomoću spojnih elemenata - pogledajte sliku desno.
Pošto se kanali i zidovi mogu deformisati u slučaju požara,
preporučujemo da za sledeće slučajeve ugradnje koristite
fleksibilne veze kada povezujete protivpožarnu klapnu na
čvrste kanale:
– u lake pregradne zidove
– u lake zidove šahta
– sa protivpožarnom pločom
Fleksibilne veze je potrebno montirati tako da mogu da
kompenzuju i rastezanje i sabijanje. Alternativno se mogu
koristiti fleksibilni kanali.
Ukoliko se koriste fleksibilne veze, potrebno je obezbediti
izjednačavanje potencijala→ str. 32.
Ograničeno opterećenje spojnih elemenata
Pažnja!
Počev od nominalne veličine ≥ 224 produžite
protivpožarnu klapnu pomoću produžnog komada
na strani ugradnje zbog lamele klapne koja bi
inače izlazila izvan kućišta.
‫ݢ‬
࿆
‫ݢ‬
࿇
① Fleksibilna veza
Ⓐ Strana ugradnje
Ⓑ Strana za opsluživanje
30
Uputstvo za upotrebu FKRS-EU/DE/RS/rs (11/2014)
7 Povezivanje kanala
Zaštitna rešetka
Kako bi se obezbedilo da lamela za zatvaranje
protivpožarne klapne u otvorenom položaju ostane unutar
kućišta klapne, za nominalne veličine počev od 224
neophodan je produžni komad na strani ugradnje.
‫ݢ‬
Revizioni otvor
Protivpožarne klapne tip FKRS-EU imaju revizioni otvor koji
se zatvara gumenim stoperom.→ str. 5.
Unutrašnjost protivpožarne klapne mora da bude
pristupačna za potrebe održavanja i čišćenja. U zavisnosti
od konfiguracije ugradnje, može biti potrebno da predvidite
revizione panele u kanalima.
‫ݣ‬
① Produžni komad počev od nominalne veličine 224
② Zaštitna rešetka
Uputstvo za upotrebu FKRS-EU/DE/RS/rs (11/2014)
31
8 Električno povezivanje
Opasnost!
Postoji opasnost od elekričnog udara! Ne
dodirujte nijednu komponentu
dok je pod naponom! Električne komponente su
pod opasnim električnim naponom.
• Samo kvalifikovani električari smeju da rade na
električnom sistemu.
• Isključite struju pre nego što počnete sa radom
na električnoj opremi.
Primer za povezivanje krajnjeg prekidača
Nije postignut položaj OTVORENO
ili ZATVORENO – krajnji prekidač
nije aktiviran
3 – 30 V DC
230 V AC
N(–)
L(+)
Detalji ugradnje
Povežite protivpožarnu klapnu u skladu sa šemom za
povezivanje. Kod električnog povezivanja potrebno je
pridržavati se nacionalnih i lokalnih propisa, kao i smernica
za električne instalacije.
Izjednačavanje potencijala
Ukoliko se zahteva izjednačavanje potencijala, mora da
postoji električno uzemljenje od fleksibilne veze do kanala.
U slučaju požara, mehanička opterećenja kao posledica
izjednačavanja potencijala ne smeju da imaju uticaj na
protivpožarnu klapnu.
Krajnji prekidači za FKRS-EU sa topljivim elementom
Krajnji prekidači moraju biti povezani u skladu sa desno
predstavljenim primerom povezivanja.
Kontrolne lampice ili releji mogu da se povezuju imajući u
vidu specificiranu snagu.
Krajnji prekidači se mogu koristiti kao davači signala za
otvoren ili zatvoren položaj.
FKRS-EU sa motorom sa povratnom oprugom
Protivpožarna klapna FKRS-EU može biti opremljena
elektromotorom sa povratnom oprugom za napon od 230 V
AC ili 24 V AC/DC. Obratite pažnju na tehničke podatke koji
se nalaze na identifikacionoj pločici.
• BLF230-T TR
230 V AC
• BLF24-T-ST TR
24 V AC/DC
Elektromotor sa povratnom oprugom mora biti povezan u
skladu sa primerom povezivanja, koji je predstavljen na
suprotnoj strani.
Nekoliko elektromotora može biti paralelno povezano sve
dok se poštuju tehnički podaci.
Elektromotor BLF24-T-ST TR sme da se poveže samo na
sigurnosne transformatore.
Kablovi za povezivanje BLF24-T-ST TR na sebi imaju
konektore, tako da je moguće vrlo brzo izvšiti povezivanje
na TROX AS-i bus sistem. To omogućava brzo i jednostavno povezivanje sa TROX AS-i bus sistemom.
Ukoliko želite da izvršite povezivanje na terminale, skratite
priključni kabl.
Postignut je položaj OTVORENO
ili ZATVORENO – krajnji prekidač
je aktiviran
3 – 30 V DC
230 V AC
N(–)
L(+)


zelena
smeđa
bela
bela
Otvoren kontakt:
zelena/bela
Zatvoren kontakt:
smeđa/bela
 Kontrolna lampica ili relej, isporučeni od drugih
proizvođača
Primer za povezivanje elektromotora sa povratnom
oprugom
230 V AC
24 V
N(–)
L(+)
110 – 230 V AC
24 – 48 V DC
N(–)
L(+)


1
N
2
L

ZATVORENO

OTVORENO
S1 S2 S3 S4 S5 S6
<5°
<80°
 Prekidač za otvaranje i zatvaranje, isporučen od
drugih proizvođača
 Opcioni mehanizam za okidanje, npr. TROX detektor
dima tip RM-O-3-D ili RM-O-VS-D
 Kontrolna lampica, isporučena od strane drugih
proizvođača
AS-i/LON moduli
Za povezivanje AS-i ili LON modula rukovodite se šemom
povezivanja koja je specificirana za dati projekat.
Dodatne informacije o AS-i i LON potražite na:
www.trox.de/en.
32
Uputstvo za upotrebu FKRS-EU/DE/RS/rs (11/2014)
9 Test za proveru ispravnosti
Opšte informacije
Tokom rada na normalnim temperaturama lamela
protivpožarne klapne je otvorena. Test za proveru
ispravnosti podrazumeva otvaranje lamele i njeno ponovno
zatvaranje. Procedura se razlikuje kod FKRS-EU klapne sa
topljivim elementom i kod FKRS-EU protivpožarne klapne
sa motorom sa povratnom oprugom. → str. 34
Važno!
Postoji opasnost od povrede ukoliko stavljate
ruku u prostor unutar protivpožarne klapne, dok
se lamela klapne pokreće.
Ne stavljajte ruku u prostor unutar protivpožarne
klapne dok aktivirate mehanizam za okidanje.
FKRS-EU sa topljivim elementom
Zatvaranje lamele protivpožarne klapne
Da biste zatvorili lamelu protivpožarne klapne (ručno
okidanje) postupite na sledeći način:
Lamela protivpožarne klapne otvorena
Mehanizam za okidanje
Ručica
Zabravljena u položaju ZATVORENO
1. Uhvatite mehanizam za okidanje kao što je prikazano
palcem i srednjim prstom.
2. Povucite mehanizam za okidanje ka sebi pomoću oba
prsta.
Lamela klapne se automatski zatvara i ručica se
zabravljuje u položaju ZATVORENO.
Lamela protivpožarne klapne zatvorena
Otvaranje lamele protivpožarne klapne
Da biste otvorili protivpožarnu klapnu, postupite na sledeći
način:
3. Okreni
1. Povucite mehanizam za okidanje ka sebi levom rukom i
držite ga u tom položaju.
2. Desnom rukom uhvatite ručicu kao što je prikazano i
pritisnite je svojim palcem na dole.
3. Nakon toga okrenite ručicu u pravcu suprotnom od smera
kazaljke na satu sve do graničnog položaja.
4. Otpustite mehanizam za okidanje tako da ručica ostane
zabravljena u položaju OTVORENO.
1. Povuci
4. Otpusti
2. Pritisni
Lamela protivpožarne klapne otvorena
Zabravljena u položaju OTVORENO
Uputstvo za upotrebu FKRS-EU/DE/RS/rs (11/2014)
33
9 Test za proveru ispravnosti
FKRS-EU sa motorom sa povratnom oprugom
Važno!
Postoji opasnost od povrede ukoliko stavljate ruku u
prostor unutar protivpožarne klapne, dok se lamela
klapne pokreće.
Ne stavljajte ruku u prostor unutar protivpožarne klapne
dok aktivirate mehanizam za okidanje. Budite sigurni da
ne postoji mogućnost nehotičnog aktiviranja
protivpožarne klapne.
Zatvaranje/otvaranje lamele protivpožarne klapne sa
motorom sa povratnom oprugom.
Kada se dovede napon do elektropokretača, test za proveru
ispravnosti može da se vrši bilo daljinski preko CSNU bilo
aktiviranjem mehanizma za okidanje na protivpožarnoj klapni.
Da biste izvršili test za proveru ispravnosti, postupite na sledeći
način:
1. Prekinite dovod el. energije tako što ćete pritisnuti prekidač i
držati ga u tom položaju.
Motor sa povratnom oprugom zatvara lamelu protivpožarne
klapne.
2. Uspostavite ponovo dovod struje tako što ćete pustiti prekidač.
Motor sa povratnom oprugom otvara lamelu protivpožarne
klapne.
Otvaranje lamele protivpožarne klapne korišćenjem
kurble
Pažnja!
Postoji opasnost ukoliko protivpožarna klapna ne
funkcioniše ispravno.
Ukoliko je protivpožarna klapna otvorena pomoću
kurble (bez napona), ona više ne može biti
aktivirana povećanjem temperature, tj. u slučaju
požara. Drugim rečima, lamela klapne se neće
zatvoriti.
Da bi se ponovo uspostavila ta funkcija, potrebno
je uspostaviti napajanje strujom.
Da biste otvorili protivpožarnu klapnu, postupite na sledeći
način:
1. Ubacite kurblu u otvor opružnog mehanizma
(Kurbla je pričvršćena za priključni kabl.)
2. Rotirajte kurblu u smeru suprotnom od kazaljke na satu i
zaustavite se neposredno pre graničnog položaja.
3. Zatim brzo okrenite kurblu u pravcu kazaljke na satu za
oko 90°.
Lamela klapne ostaje u OTVORENOM položaju.
4. Uklonite kurblu.
Zatvaranje lamele protivpožarne klapne korišćenjem
kurble
Da biste zatvorili lamelu protivpožarne klapne (ručno
okidanje) postupite na sledeći način:
Prekidač
Motor sa povratnom oprugom
Indikator položaja
lamele za
zatvaranje klapne
Kontrolna lampica svetli, ukoliko su ispunjeni svi preduslovi:
• postoji napon
• termički okidači su neoštećeni
• prekidač nije pritisnut
Kurbla
Lamela protivpožarne klapne zatvorena
Lamela protivpožarne klapne Indikator položaja lamele za
otvorena
zatvaranje klapne
1. Ubacite kurblu u otvor opružnog mehanizma
2. Okrenite kurblu u pravcu suprotnom od kazalje na satu za
oko 90°, sve dok ne čujete klik.
Motor sa povratnom oprugom zatvara lamelu
protivpožarne klapne.
3. Uklonite kurblu.
34
Uputstvo za upotrebu FKRS-EU/DE/RS/rs (11/2014)
10 Puštanje u rad
Pre puštanja u radi svaka protivpožarna klapna mora biti
proverena kako bi se ustanovilo njeno trenutno stanje.
Potrebno je preduzeti mere za vršenje provere, koje su
navedene u tabeli na → str. 38.
Funkcionisanje
Nakon puštanja u rad i prve sledeće provere,
protivpožarna klapna će funkconisati nezavisno i neće
zahtevati nikakve dodatne intervencije operatora
postrojenja.
Za vreme normalnog rada protivpožarna klapna je otvorena,
kako bi omogućila prolazak vazduha kroz sistem ventilacije.
Ukoliko se usled požara podigne temperatura okoline,
dolazi do okidanja termičkog mehanizma, što dovodi do
zatvaranja lamele protivpožarne klapne.
11 Održavanje
Opasnost!
Postoji opasnost od elekričnog udara! Ne
dodirujte nijednu komponentu dok je pod
naponom! Električne komponente su pod
opasnim električnim naponom.
• Samo kvalifikovani električari smeju da rade na
električnom sistemu.
• Isključite struju pre nego što počnete sa radom
na električnoj opremi.
Važno!
Postoji opasnost od nehotičnog aktiviranja
protivpožarne klapne.
Nehotično aktiviranje protivpožarne klapne ili
drugih delova može prouzrokovati povrede.
Budite sigurni da ne postoji mogućnost
nehotičnog aktiviranja protivpožarne klapne.
Ispravno i redovno održavanje obezbeđuje stalnu
pripravnost, pouzdano funkcionisanje i dug životni vek
protivpožarne klapne.
Održavanje bi trebalo sprovoditi u skladu sa EN 15423.
Operator sistema je odgovoran za održavanje protivpožarne
klapne. Operator sistema je odgovoran za održavanje
protivpožarne klapne, za definisanje ciljeva odžavanja i
funkcionalnu pouzdanost protivpožarne klapne.
Održavanje
Protivpožarna klapna FKRS-EU i elektromotor sa povratnom oprugom ne zahtevaju održavanje po pitanju habanja,
međutim, protivpožarne klapne moraju biti uključene u
redovno čišćenje sistema za ventilaciju.
Provera ispravnosti
Svaka protivpožarna klapna mora biti proverena pre
puštanja u rad.
U skladu sa članom br. 25 Pravilnika o tehničkim
normativima za uređaje za automatasko zatvaranje vrata ili
klapni otpornih prema požaru (‘’Sl. List SFRJ’’ br. 35/80)
celokupan uređaj za aktiviranje i automatsko zatvaranje
klapni mora se u upotrebi kontrolisati najmanje jedanput u
dva meseca. Prema EN 13306 dovoljno je proveriti
ispravnost funkcionisanja jednom u šest meseci i ukoliko
dva testiranja za redom u roku od šest meseci prođu bez
primedbi, sledeće testiranje može da se vrši nakon godinu
dana. Potrebno je u svakom slučaju pridržavati se lokalnih
zahteva i propisa u građevinarstvu.
Potrebno je preduzeti mere za vršenje provere, koje su
navedene u tabeli na → str. 38.
Testiranje svake protivpožarne klapne potrebno je
dokumentovati i evaluirati. Ukoliko zahtevi nisu ispunjeni u
potpunosti, moraju biti preduzete odgovarajuće popravke.
Popravke
Iz bezbednosnih razloga popravke smeju vršiti samo za to
kvalifikovana lica ili proizvođač. Dozvoljeno je koristiti samo
originalne rezervne delove. Potrebno je sprovesti test za
proveru ispravnosti nakon popravke bilo koje vrste. → str. 33
Uputstvo za upotrebu FKRS-EU/DE/RS/rs (11/2014)
35
11 Održavanje
Tačke za podmazivanje
Podmažite tačke za podmazivanje ukoliko se lamela
protivpožarne klapne lako ne zatvara ili lako ne otvara.
Koristite samo ulje ili mast koji ne sadrže smolu ili kiselinu.
FKRS-EU sa topljivim elementom i sa motorom sa
povratnom oprugom
Pažnja!
Postoji opasnost od povrede ukoliko dodirujete
mehanizam za okidanje ili stavljate ruku u prostor
unutar protivpožarne klapne, dok se lamela
klapne pokreće.
Budite sigurni da ne postoji mogućnost
nehotičnog aktiviranja protivpožarne klapne.
Ne dodirujte mehanizam za okidanje i ne
stavljajte ruku u prostor unutar protivpožarne
klapne kada aktivirate mehanizam za okidanje.
FKRS-EU tačke za podmazivanje
Proizvod Interval
36
Opis

po potrebi
Ležajevi pogonskih poluga

po potrebi
Ležajevi lamele za zatvaranje
klapne (obostrano)
Uputstvo za upotrebu FKRS-EU/DE/RS/rs (11/2014)
11 Održavanje
Zamena topljivog elementa
1. Zatvorite lamelu klapne. → S. 33
2. Odvrnite zavrtnje na držaču topljivog elementa.
3. Odstranite držače topljivog elementa sa protivpožarne
klapne. Tokom tog procesa, lagano pritisnite vrh ručice.



4. Uhvatite držač topljivog elementa kao što je prikazano.
Pomerite srednji prst i kažiprst u pravcu strelice.
5. Uklonite iskorišćeni topljivi element.

6. Umetnite novi topljivi element.
7. Vratite držač topljivog elementa natrag u protivpožarnu
klapnu i pričvrstite ga zavrtnjima.
8. Izvršite test za proveru ispravnosti. → S. 33
Uputstvo za upotrebu FKRS-EU/DE/RS/rs (11/2014)
37
11 Održavanje
Mere za vršenje provere, održavanje i popravke
Predmet provere
Interval
Pre
puštanja
u rad
Redovno
Zahtevano stanje
Mera u slučaju odstupanja
Prema
zahtevu
Pristupačnost protivpožarne
klapne
×
Interna i eksterna pristupačnost
Omogućite pristup klapni
Ugradnja protivpožarne klapne
×
Ugradnja u zidove/plafone u
skladu sa uputstvom za upotrebu
→ str. 8 – 25
Ugradite protivpožarnu klapnu
ispravno
Zaštita koja je postavljena radi
transporta/ugradnje (nominalna
veličina 250 mm i veće)
×
Uklonjena je zaštita koja je
postavljena radi transporta/
ugradnje
Uklonite zaštitu koja je
postavljena radi transporta/
ugradnje
Kanal / zaštitna rešetka /
fleksibilna veza
×
Povezivanje se vrši u skladu sa
uputstvom za upotrebu → str. 30
Izvršite električno povezivanje
Oštećenja protivpožarne klapne
×
Bez oštećenja
Popravite ili zamenite
protivpožarnu klapnu.
Električno napajanje
elektromotora sa povratnom
oprugom
×
Napajanje u skladu sa
karakteristikama elektromotora sa
povratnom oprugom
Obezbedite ispravno napajanje.
Kontaminacija
×
Bez unutrašnje kontaminacije
Očistite protivpožarnu klapnu.
Lamela za zatvaranje klapne i
zaptivka
×
×
Lamela za zatvaranje klapne /
zaptivka OK
Zamenite lamelu za zatvaranje
protivpožarne klapne
Funkcija mehanizma za okidanje
×
×
Funkcija OK
Zamenite mehanizam za
okidanje.
Topljivi element
×
×
Topljivi element netaknut
Zamenite topljivi element.
×
• Lamela klapne se nezavisno
zatvara.
• Ušica na ručici se zabravljuje u
položaju ZATVORENO i
zabravljuje se lamela klapne.
Zamenite mehanizam za
okidanje.
×
• Odredite i eliminišite uzrok
• Lamela klapne može biti otvorena
greške.
ručno.
• Zamenite mehanizam za
• Ručica može biti zabravljena u
okidanje.
položaj OTVORENO korišćenjem
•
Popravite ili zamenite
mehanizma za okidanje.
protivpožarnu klapnu.
×
• Funkcionisanje pokretača OK
• Lamela klapne se zatvara
• Zamenite motor sa povratnom
oprugom.
• Popravite ili zamenite
protivpožarnu klapnu.
• Zamenite motor sa povratnom
oprugom.
• Popravite ili zamenite
protivpožarnu klapnu.
Funkcionisanje FKRS-EU sa
topljivim elementom, otvaranje
lamele ručnim okidanjem → str. 33
Funkcionisanje FKRS-EU sa
topljivim elementom, otvaranje
lamele ručnim okidanjem → str. 33
Funkcionisanje FKRS-EU sa
motorom sa povratnom oprugom,
zatvaranje lamele klapne
→ str. 34
×
×
×
×
×
Funkcionisanje FKRS-EU sa
povratnom oprugom, otvaranje
lamele klapne → str. 34
×
×
• Funkcionisanje pokretača OK
• Lamela klapne se otvara
Funkcionisanje eksternih
detektora dima
×
×
Funkcija OK
Odredite i eliminišite uzrok
greške.
Funkcionisanje krajnjih prekidača
+
+
Funkcija OK
Zamenite krajnje prekidače.
Funkcionisanje eksternih signala
(indikator položaja lamele klapne)
+
+
Funkcija OK
Odredite i eliminišite uzrok
greške.
× = Zahteva se
+ = Preporučuje se
38
Uputstvo za upotrebu FKRS-EU/DE/RS/rs (11/2014)
12 Prestanak rada, uklanjanje i odstranjivanje
Konačni prestanak rada
1. Isključite sistem za ventilaciju.
2. Isključite napajanje električnom energijom.
Uklanjanje
1. Odvojite kablove.
Opasnost!
Postoji opasnost od elekričnog udara! Ne
dodirujte nijednu komponentu dok je pod
naponom! Električne komponente su pod
opasnim električnim naponom.
• Samo kvalifikovani električari smeju da rade na
električnom sistemu.
• Isključite struju pre nego što počnete sa radom
na električnoj opremi.
2. Uklonite kanale.
3. Zatvorite lamelu klapne.
4. Uklonite protivpožarnu klapnu.
Odstranjivanje
Za potrebe odstranjivanja, protivpožarnu klapnu je potrebno
rastaviti.
Odstranjivanje elektronskih komponenti vrši se u skladu sa
lokalnim pravilima za odstranjivanje elektronskog otpada.
Uputstvo za upotrebu FKRS-EU/DE/RS/rs (11/2014)
39
1 1 PageHeaderToc
40
Uputstvo za upotrebu FKRS-EU/DE/RS/rs (11/2014)
Download

6 Ugradnja