Česká Lípa, ul. Na Blatech č.p.2057/17, bytový dům
Elektroinstalace – zak.č.12043
ING. JOSEF KNOT - ELEKTRO
Projektování v elektrotechnice
IČO 120 77 143
Mánesova ul. 1580
470 01 Česká Lípa
487 870 411
elektro knotcl.net
OPRAVA HLAVNÍHO DOMOVNÍHO VEDENÍ
V BYTOVÉM DOMĚ
ČESKÁ LÍPA, NA BLATECH Č.P.2057/17
ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ
ELEKTROTECHNIKY
Česká Lípa, ul. Na Blatech č.p.2057/17, bytový dům
Elektroinstalace – zak.č.12043
Obsah dokumentace:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Technická zpráva.
Určení vnějších vlivů na elektrická zařízení.
Základní materiál elektroinstalace.
Stanovisko HZS Česká Lípa.
Stanovisko ČEZ Distribuce.
Výkresová část:
EL-01 Elektroinstalace - 1.PP.
EL-02 Elektroinstalace – 1.NP.
EL-03 Elektroinstalace – 2.NP, 3.NP.
EL-04 Elektroinstalace – 4.NP, 5.NP.
EL-05 Elektroinstalace – 6.NP, 7.NP.
EL-06 Elektroinstalace – 8.NP.
EL-07 Schéma napájení a pospojení.
EL-08 Rozvaděč RE01, svorkovnice HOP.
EL-09 Rozvaděč RE1.
EL-10 Rozvaděč RE2.
EL-11 Rozvaděč RE3.
EL-12 Rozvaděč RE4.
EL-13 Rozvaděč RE5.
EL-14 Rozvaděč RE6.
EL-15 Rozvaděč RE7.
EL-16 Rozvaděč RE8.
EL-17 Rozvaděč RS1.
EL-18 Stoupací šachta - řez.
EL-19 Stoupací šachta - pohled.
2
Česká Lípa, ul. Na Blatech č.p.2057/17, bytový dům
Elektroinstalace – zak.č.12043
Identifikační údaje:
Název stavby :
Místo stavby :
Městský úřad :
Stavební úřad :
Kraj :
Zpracovatel :
Oprava hlavního domovního vedení v bytovém domě.
Česká Lípa, Na Blatech č.p.2057/17.
Česká Lípa
Česká Lípa
Liberecký
Ing.Josef Knot, Mánesova ul. č.p.1580, Česká Lípa.
ČKAIT 0500469, IČ 12077143
Rozsah a předmět projektu:
Projekt řeší opravu hlavního domovního vedení a úpravu elektroinstalace v prostorách
společných prostor bytového domu, Česká Lípa, Na Blatech č.p.2057/17, v rozsahu pro provedení
stavby.
3
Česká Lípa, ul. Na Blatech č.p.2057/17, bytový dům
Elektroinstalace – zak.č.12043
Technická zpráva:
1.1
Základní údaje:
Napěťová soustava
-
3PEN, 50Hz, 3x400V/230V, TN-C,
3NPE, 50Hz, 3x400V/230V, TN-S.
Instalovaný výkon 296,0 kW (stávající)
Výpočtové zatížení 100,0 kW (stávající)
Napájení
ze stávající skříně HDS vně č.p.2057/17
Měření
ve skříních RE01, RE1 až RE8 v jednotlivých podlažích
uvnitř budovy.
Jištění
ve skříní HDS - 3x160gL stávající
Prostory
normální, vně nebezpečné.
Zařízení určeno pro obsluhu bez elektrotechnické kvalifikace, opravy a údržba osobami
znalými s elektrotechnickou kvalifikací.
1.2
Ochrana před úrazem elektrickým proudem:
Izolací, samočinným odpojením nadproudovými jistícími prvky a proudovými chrániči.
1.3
Použité podklady:
Požadavky zadavatele.
Stavební dokumentace.
Prohlídka místa stavby.
Obchodní podmínky ČEZ Distribuce.
Platné ČSN.
4
Česká Lípa, ul. Na Blatech č.p.2057/17, bytový dům
Elektroinstalace – zak.č.12043
1.4
Technické řešení:
Připojení na rozvodnou síť:
Ze stávající hlavní domovní skříně (HDS) bude stávajícím kabelem AYKY 4-Jx70 mm2 ze
stávající samostatné sady pojistek napájen rozvaděč RE01 - vývod pro výtah, stávajícím kabelem
CYKY 4-Jx10 mm2 bude ze stávající samostatné sady pojistek v HDS napájen rozvaděč RE01 vývod pro společnou spotřebu. Ze skříně HDS ze stávající samostatné sady pojistek 3x160gG bude
novým kabelem hlavního domovního vedení CXKH-R 3-Jx95+70 mm2 (požární char.B2ca, s1, d1)
napájen rozvaděč RE1 až RE8 v jednotlivých bytových podlažích, stávající hlavní domovní vedení
a stávající elektroměrové rozvaděče v jednotlivých podlažích budou demontovány.
Hlavní domovní vedení bude provedeno kabelem s požární char.B2ca, s1, d1 a bude uloženo
ve zděné stoupací šachtě v chráničce Kopex.
Jelikož nedochází k navýšení odebíraného příkonu, bude jištění ve skříni HDS, jištění ve
skříních RE0.1, RE1 až RE8 stávající.
Měření odběru elektrické energie:
Stávající měření jednotlivých odběratelů na jednotlivých podlažích budou demontována.
Jelikož nedochází k navýšení odebíraného elektrického příkonu, budou ponechány stávající hodnoty
hlavních jističů jednotlivých odběratelů. Měření společné spotřeby budovy (výtah, osvětlení chodeb
a suterénu apod.) bude se stávajícími hodnotami hlavních jističů a budou umístěna v rozvaděči
RE01 v suterénu budovy.
Elektroměrové rozvaděče budou vždy volně přístupné, v provedení podle požadavků
společnosti ČEZ Distribuce a v 1.NP až 8.NP budou provedeny s požární odolností alespoň
EI30-DP1.
Napájení z rozvaděčů:
Ze skříně RE01 bude kabelem CYKY 4-Jx10 mm2 napájen nový rozvaděč společné RS1,
stávající rozvaděč bude demontovaný. Z rozvaděče RS1 budou napájeny stávající okruhy společné
spotřeby domu a nově světelný okruh č.2 schodiště. V rozvaděči RS1 bude osazeno podružné
měření spotřeby dílny. Dále bude z rozvaděče RE01 napájen stávajícím kabelem rozvaděč výtahu.
Z rozvaděče RE1 až RE8 v jednotlivých podlažích budou stávajícími kabely
CYKY 4-Jx6 mm2 napájeny jednotlivé bytové rozvaděče RBn.
Rozvaděče umístěné na únikové cestě (RE1 až RE8) budou provedeny s požární odolností
alespoň EI30-DP1.
Vypnutí dodávky elektrické energie v případě požáru bude provedeno v hlavní domovní
skříni budovy (HDS) vně č.p.2057/17 pojistkami hlavního domovního vedení.
Osazení ovládacích tlačítek:
Zapínací tlačítka na chodbách osadit v provedení obyčejném do výšky 120cm od podlahy na
povrch do bezhalogenových lištových krabic.
Osvětlení:
Osvětlení chodby (zadní část schodiště) žárovkovými svítidly 1x75W/IP44 s halogenovými
žárovkami 53W. Ovládání těchto svítidel automatickými PIR spínači po jednotlivých podlažích.
5
Česká Lípa, ul. Na Blatech č.p.2057/17, bytový dům
Elektroinstalace – zak.č.12043
Napájení slaboproudých zařízení:
Z rozvaděčů RS1 bude provedeno napájení domovního komunikačního systému, skříně
rozvodu televizního signálu STA a skříně rozvodu UPC.
Hlavní pospojení budovy:
V suterénu budovy bude osazena svorkovnice hlavního pospojení (HOP), do které bude
zapojen uzemňovací přívod H07V-Kzz 1x35 mm2 . Ze svorkovnice hlavního pospojení bude
vodičem H07V-Kzz 1x16 mm2 pospojena ochranná svorkovnice rozvaděče RE01 a rozvaděče RS1.
Vodičem CXKH-R 1-Jx35 mm2 (požární char.B2ca, s1, d1) bude pospojena ochranná svorkovnice
rozvaděčů RE1 až RE8, vodičem CXKH-R 1-Jx16 mm2 (požární char.B2ca, s1, d1) ochranná
svorkovnice rozvaděče výtahu RV. Dále bude na svorkovnici hlavního pospojení připojen rozvod
vytápění a rozvod vody, vše podle ČSN 33 2000-4-41.
Ochrana před bleskem a přepětím:
Na budově bude ponechána stávající jímací soustava, uzemňovací soustava bude také
stávající. Provést uzemňovací přívod do skříně hlavního pospojení (HOP) v 1.PP budovy.
V rozvaděči RS1 bude osazena ochrana proti bleskovým proudům a přepětí typ 1+2.
Uložení kabelů:
Hlavní domovní vedení bude uloženo v suterénu v chráničce Kopex a v ocelovém žlabu,
stoupací vedení bude uloženo na stoupacích ocelových žebřících v kabelovém zděném kanálu a v
trubce Kopex.
Kabelová vedení světelných okruhů na schodišti budou uložena v ocelových vkládacích
žlabech umístěných na stěně nebo stropu.
Průchody kabelů stropy a jednotlivými požárními úseky budou utěsněny požárními
ucpávkami s odolností alespoň EI30.
Závěr:
Instalaci provést podle dokumentace pro realizaci stavby, požadavků platných ČSN a
společnosti ČEZ (zejména ČSN 332000-4-41, ČSN 332000-5-51, ČSN 332000-5-52, ČSN 3320005-54, ČSN 332312, ČSN 333320,…).
Instalace bude podléhat revizím a kontrolám podle ČSN 332000-6-61 a ČSN 331500.
Vypracoval
Ing. Josef Knot
6
Česká Lípa, ul. Na Blatech č.p.2057/17, bytový dům
Elektroinstalace – zak.č.12043
URČENÍ VNĚJŠÍCH VLIVŮ NA ELEKTRICKÉ ZAŘÍZENÍ
č.12043/1
Název akce:
Oprava hlavního domovního vedení.
Název objektu:
Česká Lípa, Na Blatech č.p.2057/17.
Projektant:
Ing.Josef Knot, Česká Lípa, Mánesova č.p.1580, ČKAIT 0500469.
Zadavatel:
OSBD Česká Lípa.
Podklady použité pro vypracování:
Stavební dokumentace, ČSN 33 2000-5-51, ČSN 33 2000-4-41.
Předmět posuzování:
Předmětem určení vlivu na elektrické zařízení jsou prostory bytového domu.
Určení vnějších vlivů:
Venkovní prostory:
1. Teplota okolí
AA3, AA4
2. Vlhkost
AB8
3. Nadmořská výška AC1
4. Voda
AD3
5. Cizí tělesa
AE3
6. Koroze
AF2
7. Ráz
AG1
8. Vibrace
AH1
9. Rostlinstvo
AK1
10.Živočichové
AL1
11.Záření
AM1
12.Sluneční záření
13.Seismicita
14.Bouřková činnost
15.Pohyb vzduchu
16.Vítr
17.Schopnost lidí
18.Dotyk se zemí
19.Únik
20.Látky v objektu
21.Konstrukční mat.
22.Provedení budovy
AN2
AP1
AQ2
AR2
AS2
BA1
BC1
BD1
BE1
CA1
CB1
Pozn.: Jedná se o venkovní prostor s teplotou okolí od -20°C do +35°C, pod přístřeškem a mimo
přístřešek, s možností trvalé atmosférické koroze. Opravy zařízení budou vykonávat pouze osoby s
elektrotechnickou kvalifikací a to v době mimo působení vlivu AD.
Je to prostor nebezpečný (svítidla) z hlediska úrazu elektrickým proudem.
7
Česká Lípa, ul. Na Blatech č.p.2057/17, bytový dům
Elektroinstalace – zak.č.12043
Schodiště:
1. Teplota okolí
2. Vlhkost
3. Nadmořská výška
4. Voda
5. Cizí tělesa
6. Koroze
7. Ráz
8. Vibrace
9. Rostlinstvo
10.Živočichové
11.Záření
AA5
AB5
AC1
AD1
AE1
AF1
AG1
AH1
AK1
AL1
AM1
12.Sluneční záření
13.Seismicita
14.Bouřková činnost
15.Pohyb vzduchu
16.Vítr
17.Schopnost lidí
18.Dotyk se zemí
19.Únik
20.Látky v objektu
21.Konstrukční mat.
22.Provedení budovy
AN1
AP1
AQ1
AR1
AS1
BA1
BC1
BD4
BE1
CA1
CB1
Pozn.: Jedná se o vnitřní prostor s teplotou okolí od +5°C do +30°C, chráněný před
atmosférickými vlivy. V případě nebezpečí je únik osob složitý množstvím a charakterem únikové
cesty (velký počet osob, složitý únik). Opravy zařízení budou vykonávat pouze osoby s
elektrotechnickou kvalifikací.
Je to prostor normální z hlediska úrazu el.proudem.
Zdůvodnění:
Určení vnějších vlivů bylo provedeno projektantem elektrického zařízení podle obdobných
zařízení a podle ČSN 33 2000-5-51, ČSN 33 2000-4-41.
V České Lípě 6/2012
Ing. Josef Knot
8
Česká Lípa, ul. Na Blatech č.p.2057/17, bytový dům
Elektroinstalace – zak.č.12043
ZÁKLADNÍ MATERIÁL ELEKTROINSTALACE
Číslo pol.
Popis položky
Množství
MJ
210010046
trubka inst.oheb.KOPEX typ 3336 ; 36mm (pu)
12 m
210010046
trubka inst.oheb.KOPEX typ 3348 ; 48mm (pu)
50 m
210010112
ocel.lišta OBO 20/20mm, LKM-20020RW
63 m
210010301
krab.pristrojova LK 80x28R/1HF
210020305
kab.zlab MARS 250/50mm vc.vika a podeperek
12 m
210020134
Stoupací žebřík š.500mm OBO LG450NS
24 m
210110071
automat.spinač osvětlení ELEKTROBOCK IR28B-Profi, IP20
8 ks
210201069
Svítidlo PANLUX, 1x75W/E27, IP44, KG-75/B
8 ks
210201099
žárovka halogenová 53W/230V, E27, OSRAM ECO
8 ks
210220305
svorka SS nerez
4 ks
210220022
uzemn. vodič Nerez d=10 mm vc.svorek;propoj.aj.
4m
210229002
Ekvipotenc.přípojnice OBO 1801VDE
1 ks
210800105
CXKH-R 3-Jx1.5 mm2 750V (PO)
80 m
210800105
CXKH-R 3-Ox1.5 mm2 750V (PO)
25 m
210800113
CYKY 4-Jx10 mm2 (PO)
210810091
CXKH-R 4-Jx95 mm2 (PU)
42 m
210800648
H07V-Kzz 16 mm2 (PU)
25 m
210800649
H07V-Kzz 35 mm2 (PU)
12 m
210800650
CXKH-R 1-Jx16 mm2 (PU)
35 m
210800650
CXKH-R 1-Jx35 mm2 (PU)
35 m
211020002
protipožár.ucpávka PROMASTOP-FOAM
10 ks
460010012
příčkovka YTONG P2-500/100
460010012
překlad YTONG NEP10
460010012
spojka zdiva YTONG
460010011
maltová směs YTONG 17kg
9 ks
470100001
rozvaděč RE01
1 ks
470100001
rozvaděč REn
8 ks
470100001
rozvaděč RS1
1 ks
9 ks
5m
135 ks
9 ks
180 ks
9
Download

Page 2 of - Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa