limited edition
Zřízení prádelny v objektu Thákurova 533/8, Praha 6
Thákurova 533/8, Praha 6, k.ú. Dejvice
Technická zpráva
JP
TECHNICKÁ ZPRÁVA
ZŘÍZENÍ PRÁDELNY V OBJEKTU THÁKUROVA 533/8, PRAHA 6
THÁKUROVA 533/8, PRAHA 6, K.Ú. DEJVICE
DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ
a) Účel objektu:
Předmětem této projektové dokumentace je návrh stavebních úprav v suterénu objektu domova
pro seniory Thákurova 533/8 v k.ú. Dejvice pro změnu užívání prostor z pokojů pro klienty na prádelnu klientského prádla.
b) Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení a řešení
vegetačních úprav okolí objektu, včetně řešení přístupu a užívání objektu
osobami s omezenou schopností pohybu:
Provoz prádelny je umístěn v suterénních prostorách objektu, čímž budou minimalizovány
negativní dopady provozu na ostatní části objektu.
Svoz špinavého prádla z pokojů z jednotlivých podlaží bude realizován v igelitových pytlích s
víkem do prostoru přejímky a třídění špinavého prádla. Odtud bude roztříděné prádlo v látkových
pytlích přesunuto do prádelny, vypráno, vysušeno v sušiči, v žehlírně vyžehleno a složeno do transportních vozíků na čisté prádlo. Vozíky s čistým prádlem budou umístěny ve skladu čistého prádla
a následně distribuovány zpět klientům na jednotlivá podlaží. Svoz špinavého prádla a distribuci
čistého prádla budou provádět ošetřovatelky z jednotlivých oddělení.
Prádelna je doplněna šatnou zaměstnanců, hygienickým zázemím a provozní kanceláří.
Stávající řešení bezbariérového užívání objektu není stavební úpravou dotčeno.
c) Kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy, orientace
osvětlení a oslunění:
Zastavěná plocha ani obestavěný prostor stavby se navrženou stavební úpravou nezmění.
Dotčená plocha suterénu:
82 m²
Dotčený prostor suterénu:
230 m³
d) Technické a konstrukční řešení:
Stávající stav:
Stávající objekt je využíván jako domov pro seniory. V objektu je v přízemí umístěna klubovna,
jídelna a provozní kanceláře domova pro seniory. V suterénu je umístěna rehabilitace, šatny zaměstnanců a další provozní zázemí objektu. Ve druhém až pátém nadzemním podlaží jsou umístěny pokoje klientů domova pro seniory se zázemím (koupelny, kuchyňky).
Budova má čtyři nadzemní podlaží, suterén a podkroví.
Objekt je řešen jako podélný stěnový trojtrakt se středovou chodbou. Nosné stěny jsou zděné s
betonovými trámovými stropy nad suterénem a dřevěnými trámovými stropy ve vyšších podlažích.
Přípravné práce:
- dočasný přesun všech přemístitelných prvků v prostoru stavby a používaných komunikací do
prostoru, kde nebudou probíhat stavební práce.
- zakrytí nepřemístitelných prvků tak, aby nedošlo k jejich poškození prachem a provozem na
stavbě.
___________________________________________________________________________________________________________________________________
limited edition, s.r.o.
Strana 1
Zřízení prádelny v objektu Thákurova 533/8, Praha 6
Thákurova 533/8, Praha 6, k.ú. Dejvice
Technická zpráva
JP
- obalení zábradlí na používaných komunikacích proti poškození
- ochrana stávajících otopných těles před poškozením
- zakrytí podlahy komunikačních prostorů a prostor, kde budou probíhat stavební práce pomocí
dřevovláknitých desek a jutových pásů
- provedení zařízení staveniště.
Bourací práce:
Při bouracích pracích a další stavební činnosti:
- bude použito postupů a prostředků zajišťující minimální možnou produkci prachu
- před opuštěním staveniště bude zajištěno očištění dopravních prostředků, případné znečištění
bude neprodleně stavebníkem odstraněno
- pokud bude během prací nutno vytvořit mezideponii suti, či jiného prašného materiálu, bude
plachtována a pravidelně kropena, aby povrch nevysychal
- při odvozu suti bude použito plachtování nákladu.
-
Bourací práce zahrnují především:
vybourání stávajících dveří vč. ocelových zárubní
vybourání stávajících zařizovacích přemětů
odstranění stávající kuchyňské linky
vybourání a zaslepení podlahové vpustě v koupelně
odstranění stávajícího topného žebříku vč. zaslepení potrubí
provedení prostupů pro vzduchotechniku
vybourání určených příček
provedení výkopu v podlaze pro novou kanalizaci
vysekání niky pro podomítkový závěsný systém WC
provedení sondy do podlahy k ověření její skladby
vybourání stávajícího podlahového souvrství až na hydroizolaci v určeném rozsahu
odstranění nášlapné vrstvy podlahy z PVC
vybourání dlažby v koupelně a na WC
vybourání stávajících obkladů
provedení kamerové zkoušky ležatého kanalizačního svodu
oškrábání a omytí stěn a stropů od starých maleb.
Nový stav:
Základy:
Projekt nepředpokládá změnu či nahrazení stávajících základových konstrukcí.
Svislé nosné konstrukce:
Obvodové stěny a vnitřní nosné stěny budou zachovány beze změn.
Vodorovné nosné konstrukce:
Stropy
Stávající stropní konstrukci nad suterénem tvoří železobetonový trámový strop. Navržená
úprava se netýká stropních konstrukcí.
Překlady:
Překlady nad otvory v příčkách budou systémové keramické.
___________________________________________________________________________________________________________________________________
limited edition, s.r.o.
Strana 2
Zřízení prádelny v objektu Thákurova 533/8, Praha 6
Thákurova 533/8, Praha 6, k.ú. Dejvice
Technická zpráva
JP
Schodiště:
Do stávající konstrukce schodišť navržená stavební úprava nezasahuje.
Střešní plášť:
Úpravy střešního pláště nejsou předmětem projektu.
Příčky a nenosné zděné konstrukce
Nové vnitřní dělící konstrukce jsou navrženy jako zděné z keramických tvárnic tl. 140 a 80 mm.
Kotvení příček k okolním konstrukcím bude provedeno vlepováním ocelových kotev do okolních
stěn po výšce po 500 mm.
Izolace:
Izolace proti vodě:
V rozsahu výkopu pro kanalizaci bude provedena nová hydroizolace z asfaltových modifikovaných pásů na penetrovanou podkladní betonovou mazaninu. Izolace bude napojena na stávající hydroizolační vrstvu. V prostoru odstraněného podlahového souvrství bude provedena nová vrstva asfaltové hydroizolace z modifikovaných pásů v jedné vrstvě.
V prostoru prádelny, příjmu špinavého prádla a v koupelně bude pod obkladem a dlažbou
provedena hydroizolační stěrka včetně penetrace. Veškerá dilatační napojení hydroizolační stěrky
budou provedena pomocí systémových pásek.
Výplně stavebních otvorů:
Dveře:
Nové dveře do hlavní chodby a na schodiště budou plné hladké, s požární odolností EW 30
DP3-C.
Nové dveře na WC, do koupelny do prádelny, skladu čistého prádla a příjmu špinavého prádla
budou plné hladké, s hliníkovými ventilačními mřížkami.
Nové dveře do kanceláře budou dřevěné, částečně prosklené bezpečnostním mléčným sklem.
Zárubně budou ocelové typové, tvarově shodné se stávajícími.
Podrobná specifikace viz tabulky PSV.
Povrchové úpravy:
Vnější fasády:
Projekt řeší pouze vnitřní úpravy v objektu, fasády zůstanou bez úprav. Prostup vzduchotechniky fasádou bude zakryt plastovou mřížkou, specifikace viz část VZT.
Vnitřní povrchy:
Vnitřní povrchy nových příček budou opatřeny dvouvrstvou štukovou omítkou. Stávající omítky poškozené prováděním instalací budou začištěny dvouvrstvou štukovou omítkou.
V prostorách příjmu špinavého prádla a v prádelně bude proveden keramický obklad stěn do
výšky 1,6 m. V prostorách koupelny a WC bude proveden keramický obklad stěn do výšky 2,2 m.
Obklad bude proveden z glazovaných keramických obkládaček formátu 200x200 mm. Hrany
obkladu budou ukončeny hliníkovými rohovými lištami.
Podlahy:
Po provedení zásypu po uložení kanalizace bude provedena podkladní betonová mazanina tl.
150 mm do úrovně stávající hydroizolace. Na napenetrovanou mazaninu bude provedena nová hydroizolace z modifikovaných asfaltových pásů napojená na původní hydroizolační vrstvu. Poté bude
___________________________________________________________________________________________________________________________________
limited edition, s.r.o.
Strana 3
Zřízení prádelny v objektu Thákurova 533/8, Praha 6
Thákurova 533/8, Praha 6, k.ú. Dejvice
Technická zpráva
JP
provedena ještě jedna vrstva izolace v celé ploše vybourané podlahy. Na ni bude proveden spádovaný cementový potěr. Na vyzrálý a zpenetrovaný potěr bude v určených prostorách provedena
hydroizolační stěrka. Jako nášlapná vrstva bude položena nová protiskluzná dlažba formátu
200x200 mm. Keramická dlažba v prostoru příjmu špinavého prádla, v prádelně, koupelně a WC
kabině musí vykazovat odolnost proti uklouznutí stanovenou dle ČSN EN 13451-1 skupiny b) 18°
a musí být čistitelná.
Podhledy:
Ve stávajících prostorách příjmu špinavého prádla, skladu čistého prádla, koupelně, WC kabině
a v šatně bude proveden jednoduchý celistvý sádrokartonový podhled. V prostoru koupelny, WC a
příjmu špinavého prádla bude proveden z SDK desek do vlhka. V chodbě a v žehlírně bude provedeno zakrytí vzduchotechnického potrubí SDK kastlíkem o rozměru cca 200/200 mm.
Malby a nátěry:
Malby:
Všechny vnitřní malby budou provedeny prodyšnou otěruvzdornou, bílou barvou, malba bude
provedena ve dvou vrstvách na upravené podklady. Před prováděním veškerých maleb bude provedena oprava povrchu, bude provedeno pačokování a přebroušení omítek, přetmelení a přebroušení
sádrokartonových konstrukcí.
Obklady:
V prostorách příjmu špinavého prádla a v prádelně bude proveden keramický obklad stěn do
výšky 1,6 m. V prostorách koupelny a WC bude proveden keramický obklad stěn do výšky 2,2 m.
Obklad bude proveden z glazovaných keramických obkládaček formátu 200x200 mm. Hrany
obkladu budou ukončeny hliníkovými rohovými lištami.
Barevné řešení:
Celkové barevné řešení interiéru bude upřesněno investorem před zahájením prací.
e) TEPELNĚ TECHNICKÉ VLASTNOSTI STAVEBNÍCH KCÍ A VÝPLNÍ OTVORŮ:
Vzhledem k tomu, že se navržené stavební úpravy týkají vnitřní dispozice stavby, není tepelná
ochrana v rámci projektu řešena.
f) ZPŮSOB ZALOŽENÍ OBJEKTU S OHLEDEM NA VÝSLEDKY
INŽENÝRSKOGEOLOGICKÉHO A HYDROGEOLOGICKÉHO PRŮZKUMU:
Stávající způsob založení nebude nijak upravován.
g) VLIV OBJEKTU A JEHO UŽÍVÁNÍ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘENÍ A ŘEŠENÍ
PŘÍPADNÝCH NEGATIVNÍCH ÚČINKŮ:
Stavba nebude negativně ovlivňovat okolní životní prostředí nad míru obvyklou pro tento druh
staveb (stavební úpravy). Negativní vlivy jako hluk, prach, zápach, jiné škodlivé emise, zastínění
apod. jsou s ohledem na druh a umístění stavby zanedbatelné, nebo vůbec nepřicházejí v úvahu.
h) DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ:
Stávající objekt je již napojen na dopravní a technickou infrastrukturu.
Navrženou stavební úpravou se nároky na řešení dopravy v klidu nezmění.
___________________________________________________________________________________________________________________________________
limited edition, s.r.o.
Strana 4
Zřízení prádelny v objektu Thákurova 533/8, Praha 6
Thákurova 533/8, Praha 6, k.ú. Dejvice
Technická zpráva
JP
i) OCHRANA PŘED ŠKOD. VLIVY VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ, PROTIRADON. OPATŘ.:
V rámci navržených stavebních úprav bude na části podlahy provedena obnova hydroizolační
vrstvy, včetně utěsnění prostupů kanalizace proti pronikání radonu z podloží.
j) DODRŽENÍ OBECNÝCH POŽADAVKŮ NA VÝSTAVBU:
Navržené konstrukce a materiály odpovídají vyhlášce Ministerstva pro místní rozvoj č.268/2009
Sb., o technických požadavcích na stavby (OTP) a vyhlášce hl. m. Prahy č. 26/1999 Sb., o
obecných technických požadavcích na výstavbu v hl. m. Praze (OTPP).
k) ZÁVĚR:
Stavba bude provedena odbornou stavební firmou dle zpracované projektové dokumentace.
Ing. Karel Lorenz, ing. Jan Kalousek
limited edition, s.r.o.
Praha, II.Q 2013
___________________________________________________________________________________________________________________________________
limited edition, s.r.o.
Strana 5
limited edition
limited edition
limited edition
SLEPÝ ROZPOČET
Rozpočet
Objekt
01
Stavba
1362
Projektant
Zpracovatel projektu
Objednatel
Dodavatel
Rozpočtoval
ZŘÍZENÍ PRÁDELNY V OBJEKTU
THÁKUROVA 533/8
1362.01.Z0
Název objektu
JKSO
SKP
THÁKUROVA 533/8
Měrná jednotka
Název stavby
Počet jednotek
ZŘÍZENÍ PRÁDELNY V OBJEKTU THÁKUROVA 533/8 Náklady na m.j.
Typ rozpočtu
Ing. Karel Lorenz
Ing. Karel Lorenz
Domov pro seniory Elišky Purkyňové
Zakázkové číslo
Počet listů
928.1
0
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady
Ostatní rozpočtové náklady
0 Ztížené výrobní podmínky
0
Z PSV celkem
HSV celkem
0 Oborová přirážka
0
R M práce celkem
0 Přesun stavebních kapacit
0
N M dodávky celkem
0 Mimostaveništní doprava
0
ZRN celkem
0 Zařízení staveniště
0
Provoz investora
0
HZS
0 Kompletační činnost (IČD)
0
ZRN+HZS
0 Ostatní náklady neuvedené
0 Ostatní náklady celkem
Za zhotovitele
Jméno :
0
0
ZRN+ost.náklady+HZS
Vypracoval
Jméno :
Za objednatele
Jméno :
Datum :
Datum :
Datum :
Podpis :
Podpis:
Podpis:
Základ pro DPH
DPH
Základ pro DPH
DPH
21,0
21,0
0,0
0,0
%
%
%
%
CENA ZA OBJEKT CELKEM
0 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč
Poznámka :
Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s.
Strana 1
Slepý rozpočet
P.č.
Stavba :
1362 ZŘÍZENÍ PRÁDELNY V OBJEKTU THÁKUROVA 533/8 Rozpočet: 1362.01.Z0
Objekt :
01 THÁKUROVA 533/8
Číslo položky
Díl: 1
Název položky
ZŘÍZENÍ PRÁDELNY V OBJEKTU
THÁKUROVA 533/8
MJ
množství
1
139711101RT3
Vykopávka v uzavřených prostorách v hor.1-4 hornina 3, B9
2
162201203R00
Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m B9
3
162201210R00
Příplatek za dalš.10 m, kolečko, výkop. z hor.1- 4 B9
4
162701105R00
Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m B9
m3
3,00
5
162701109R00
Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km B9
m3
29,98
6
171201101R00
za dalších 10 km, celkem do 20 km
Uložení sypaniny do násypů nezhutněných B9
m3
3,00
7
174101102R00
Zásyp ruční se zhutněním -1
m3
1,00
8
175101101R00
Obsyp potrubí bez prohození sypaniny -1
m3
1,50
9
199000005R00
Poplatek za skládku zeminy 1- 4 B9
t
6,00
10
58337344
Štěrkopísek frakce 0-32 B (1)
T
5,22
Celkem za
Díl: 3
m3
3,00
m3
3,00
m3
6,00
11
317168112R00
Překlad POROTHERM plochý 115x71x1250 mm
kus
7,00
317168122R00
Překlad POROTHERM plochý 145x71x1250 mm
kus
3,00
13
342248109R00
Příčky POROTHERM 8 P+D na MVC 5, tl. 80 mm
m2
31,99
14
342248114R00
Příčky POROTHERM 14 P+D na MVC 5, tl. 140 mm
m2
24,98
15
342267111RT3
Obklad trámů sádrokartonem dvoustranný do 0,5/0,5m desky
standard impreg. tl. 12,5 mm, (2)
m
2,62
Obklad trámů sádrokartonem třístranný do 0,5/0,5 m desky
standard impreg. tl. 12,5 mm, (3)
m
1,76
m
27,63
m
29,40
342267112RT3
17
342668111R00
včetně akustické izolace a bezhlučného provedení
Těsnění styku příčky se stáv. konstrukcí PU pěnou
18
340291122
Dodat kotvení příčka 100- zeď kotva
Celkem za
Díl: 4
3 Svislé a kompletní konstrukce
Vodorovné konstrukce
19
416022123R00
Podhled SDK,ocel.dvouúrov.křížový rošt,1x RBI 12,5
m2
25,10
20
451572111R00
Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm -1
m3
0,50
m2
14,50
včetně zakrytí ostatních konstrukcí a zařízení, zde otopných těles
Oprava váp.omítek stropů do 10% plochy - štukových s
použitím suché maltové směsi
m2
Omítka malých ploch vnitřních stěn do 1 m2 s použitím suché
maltové směsi
kus
45,50
Celkem za
Díl: 61
21
610991111R00
22
611421231RT2
23
612401391RT2
4 Vodorovné konstrukce
Upravy povrchů vnitřní
Zakrývání výplní vnitřních otvorů
1,00
612409991RT2
odhad, bude účtováno dle skutečnosti
Začištění omítek kolem oken,dveří apod. s použitím suché
maltové směsi
m
70,87
612421231RT2
napojení nových omítek na omítky původního zdiva
Oprava vápen.omítek stěn do 10 % pl. - štukových s použitím
suché maltové směsi
m2
100,27
26
612421331RT2
bude účtována položka, které bude odpovídat procentu oprav nebo jejich části
Oprava vápen.omítek stěn do 30 % pl. - štukových s použitím
suché maltové směsi
m2
27
612421421R00
24
25
celkem (Kč)
1 Zemní práce
Svislé a kompletní konstrukce
12
16
cena / MJ
Zemní práce
bude účtována položka, které bude odpovídat procentu oprav nebo jejich části
Oprava vápen.omítek stěn do 50 % pl. - hladkých
m2
23,91
plochy pod obklady na původním zdivu
Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s.
Strana 1
Slepý rozpočet
Stavba :
1362 ZŘÍZENÍ PRÁDELNY V OBJEKTU THÁKUROVA 533/8 Rozpočet: 1362.01.Z0
Objekt :
01 THÁKUROVA 533/8
P.č.
Číslo položky
28
612473181R00
Omítka vnitřního zdiva ze suché směsi, hladká
m2
36,71
29
612473182R00
plochy pod obklady na novém zdivu
Omítka vnitřního zdiva ze suché směsi, štuková
m2
78,44
Celkem za
Díl: 63
30
Název položky
ZŘÍZENÍ PRÁDELNY V OBJEKTU
THÁKUROVA 533/8
MJ
množství
celkem (Kč)
61 Upravy povrchů vnitřní
Podlahy a podlahové konstrukce
631313611R00
Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 16/20 -1
m3
0,75
31
631313621R00
podkladní beton tl. 150 mm
Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 20/25 P1
m3
3,07
32
631319173R00
Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 12 cm P1
m3
3,07
33
631319183R00
Příplatek za sklon mazaniny do 35 st. tl. 8 - 12cm P1
m3
3,07
34
631361921RT2
Výztuž mazanin svařovanou sítí z drátů tažených svařovaná
síť - drát 5,0 mm, oka 100/100 mm, P1
t
0,10
Celkem za
Díl: 64
cena / MJ
63 Podlahy a podlahové konstrukce
Výplně otvorů
35
642942111R00
Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2
kus
10,00
36
553306120
Zárubeň ocelová 800x1970x110 L
kus
2,00
Zárubně budou ocelové typové, tvarově a barevně shodné se stávajícími.
37
553306121
Do cihelného zdiva.
Zárubeň ocelová 800x1970x110 P
kus
1,00
Zárubně budou ocelové typové, tvarově a barevně shodné se stávajícími.
38
553306130
Do cihelného zdiva.
Zárubeň ocelová H 110 DV 900x1970x110 L
kus
4,00
Zárubně budou ocelové typové, tvarově a barevně shodné se stávajícími.
39
553308321
Do cihelného zdiva.
Zárubeň ocelová 800x1970x150 P D4
kus
1,00
Zárubně budou ocelové typové, tvarově a barevně shodné se stávajícími.
40
553308330
Do cihelného zdiva.
Zárubeň ocelová 900x1970x150 L
kus
2,00
Zárubně budou ocelové typové, tvarově a barevně shodné se stávajícími.
Do cihelného zdiva.
Celkem za
Díl: 8
41
892916111R00
64 Výplně otvorů
Trubní vedení
Utěsnění přípojek do DN 200 při zkoušce kanal. B4
sada
1,00
m2
70,81
srovnatelná položka
Celkem za
Díl: 94
42
941955001R00
Celkem za
Díl: 95
8 Trubní vedení
Lešení a stavební výtahy
Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m
94 Lešení a stavební výtahy
Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách
43
952901111R00
Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m
m2
94,40
44
950407001
Montáž přenosných hasících přístrojů
ks
1,00
45
44984124
Přístroj hasicí práškový 6 kg hasební účinek dle EN3:
21A183BC
kus
1,00
Celkem za
Díl: 96
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách
Bourání konstrukcí
46
962031132R00
Bourání příček cihelných tl. 10 cm B6
m2
11,32
47
962031133R00
Bourání příček cihelných tl. 15 cm B6
m2
35,28
ve výměře jsou započteny i příčky tl. 100 mm s obkladem, včetně obkladu
Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s.
Strana 2
Slepý rozpočet
Stavba :
1362 ZŘÍZENÍ PRÁDELNY V OBJEKTU THÁKUROVA 533/8 Rozpočet: 1362.01.Z0
Objekt :
01 THÁKUROVA 533/8
Název položky
ZŘÍZENÍ PRÁDELNY V OBJEKTU
THÁKUROVA 533/8
P.č.
Číslo položky
48
962032231R00
Bourání zdiva z cihel pálených na MVC B6
MJ
m3
množství
4,57
49
965042221RT1
příčky s tl. 190 a 230 mm, zazdívky otvorů tl. 220 mm
Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, pl. 1 m2 ručně tl.
mazaniny 10 - 15 cm, B9
m3
0,75
cena / MJ
celkem (Kč)
srovnatelná položka pro vybourání spodního, podkladního betonu v místech výkopů pro ležatou kanalizaci
50
965043441RT1
včetně sondy k ověření skladby podlahy
Bourání podkladů bet., potěr tl. 15 cm, nad 4 m2 ručně
mazanina tl. 10 - 15 cm s potěrem, BP1
m3
3,62
51
965048150R00
52
965049112R00
53
965081713RT1
54
968061125R00
v kubatuře skladeb BP1jsou zahrnuty i dlažba, lepidlo a vyrovnávací vrstva
Dočištění povrchu po vybourání dlažeb, PVC tmel, lepidlo do
50%
m2
66,31
Příplatek, bourání mazanin se svař.síťí nad 10 cm BP1
m3
3,62
Bourání dlaždic keramických tl. 1 cm, nad 1 m2 ručně,
dlaždice keramické, BP3
m2
2,80
Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2 B1
kus
6,00
55
968072455R00
včetně dveří shrnovacích
Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 B1
m2
56
968072456R00
Vybourání kovových dveřních zárubní pl. nad 2 m2 B1
m2
4,56
57
969011121R00
Vybourání vodovod., plynového vedení DN do 52 mm
m
15,00
58
969021111R00
stávající rozvody instalací - množství bude účtováno dle skutečnosti
Vybourání kanalizačního potrubí DN do 100 mm
m
7,00
8,00
stávající výtokové potrubí od zařiz. předmětů - množství bude účtováno dle skutečnosti
Celkem za
Díl: 97
96 Bourání konstrukcí
Prorážení otvorů
59
970031160R00
Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 160 mm B8
m
60
970034160R00
Příp. za jádr. vrt. vod. ve stěně cihel do D 160mm B8
m
0,50
61
970241150R00
Řezání prostého betonu hl. řezu 150 mm B9
m
28,27
kus
1,00
m3
0,14
0,50
proříznutí podlahových skladeb pro vybourání v místech výkopů pro ležatou kanalizaci
62
971033263
započítána výměra betonu nad izolací a poté i pod izolací
Vybourání otv. zeď cihel. 0,0225 m2, tl. 90cm, MVC B7
63
973031151R00
Vysekání výklenků zeď cihel. MVC, pl. nad 0,25 m2 B10
64
978011111R00
Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 5 %
m2
45,50
65
978013111R00
Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 5 %
m2
100,27
66
978013161R00
plochy na stávajícím zdivu, mimo plochy pod obklady
Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 50 %
m2
23,91
978059531R00
plochy pod obklady na stávajícím zdivu
Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2
m2
12,99
t
22,70
Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena 1x nátěrvčetně dodávky penetr. laku ALP, (1),P1
m2
30,60
67
na ponechaném zdivu
Celkem za
Díl: 99
68
999281105R00
Celkem za
Díl: 711
69
711111001RZ1
97 Prorážení otvorů
Staveništní přesun hmot
Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m
99 Staveništní přesun hmot
Izolace proti vodě
70
711140102R00
Odstr.izolace proti vlhk.vodor. pásy přitav.,2vrst B9
m2
5,00
71
711141559RT1
Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením 1 vrstva materiál ve specifikaci, (1), P1
m2
30,60
Stěrka hydroizolační těsnicí hmotou
m2
75,08
72
711212002R00
Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s.
Strana 3
Slepý rozpočet
Stavba :
1362 ZŘÍZENÍ PRÁDELNY V OBJEKTU THÁKUROVA 533/8 Rozpočet: 1362.01.Z0
Objekt :
01 THÁKUROVA 533/8
P.č.
Číslo položky
73
711212601R00
Těsnicí pás do spoje podlaha - stěna
74
711212602R00
Těsnicí roh vnější, vnitřní do spoje podlaha-stěna
75
62852265
Pás modifikovaný asfalt Glastek 40 special mineral (1), P1
76
998711201R00
Celkem za
Díl: 713
77
78
Název položky
Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m
ZŘÍZENÍ PRÁDELNY V OBJEKTU
THÁKUROVA 533/8
MJ
33,16
kus
24,00
m2
35,19
celkem (Kč)
711 Izolace proti vodě
Izolace tepelné
Izolace tepelná podlah obložení stěn pásky 100 mm
m
998713201R00
okolo stěn v místě dobetonávek podlah
Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m
%
32,08
713 Izolace tepelné
Vnitřní kanalizace
79
721000010
80
721210821T00
Dmtž + D + M vnitřní kanalizace viz samostatný
rozpočet/výkaz
Demontáž podlahové vpusti DN 100 - 125 mm B4
81
721300922R00
82
721990050
83
909
R00
cena / MJ
%
713191221R00
Celkem za
Díl: 721
množství
m
1,00
kus
1,00
Pročištění ležatých svodů do DN 300 B11
m
16,00
Kamerová prohlídka kanalizace B11
m
16,00
Hzs-nezmeritelne stavebni prace
h
6,00
h
6,00
soubor
1,00
přípomoci pro montáže vnitřní kanalizace
Celkem za
Díl: 722
84
722000010
85
909
R00
721 Vnitřní kanalizace
Vnitřní vodovod
Dmtž + D + M vnitřního vodovodu viz samostatný
rozpočet/výkaz
Hzs-nezmeritelne stavebni prace
1,00
přípomoci pro montáže vnitřníhi vodovodu
Celkem za
Díl: 725
722 Vnitřní vodovod
Zařizovací předměty
86
725000010
87
725110814R00
Dmtž + D + M zařizovacích předmětů viz samostatný
rozpočet/výkaz
Demontáž klozetů kombinovaných B2
88
725210821R00
Demontáž umyvadel bez výtokových armatur B2
soubor
1,00
89
725299101R00
Montáž koupelnových doplňků - mýdelníků, držáků ap
soubor
12,00
90
725310823R00
Demontáž dřezů 1dílných v kuchyňské sestavě B2
soubor
1,00
91
725810811R00
Demontáž ventilu výtokového nástěnného B2
92
725820801R00
93
94
95
1,00
kus
3,00
Demontáž baterie nástěnné do G 3/4 B2
soubor
1,00
725820802R00
Demontáž baterie stojánkové do 1otvoru B2
soubor
1,00
725840850R00
Demontáž baterie sprch.diferenciální G 3/4x1 B2
kus
1,00
725991812R00
Demontáž konzol zdvojených B2
kus
2,00
96
55149061
srovnatelná položka pro dmtž sedačky pro imobilní
Zrcadlo nerez nerozbitné 600 x 400 mm
kus
1,00
97
790 - W1
Dávkovač tekutého mýdla V2
kus
3,00
98
790 - W2
podrobnosti - viz tabulka interiérového vybavení
Dávkovač desinfekce W2
kus
2,00
790 - W3
podrobnosti - viz tabulka interiérového vybavení
Zásobník na papírové ručníky W3
kus
3,00
100 790 - W4
podrobnosti - viz tabulka interiérového vybavení
Odpadkový koš závěsný 40 l W4
kus
3,00
101 909
podrobnosti - viz tabulka interiérového vybavení
Hzs-nezmeritelne stavebni prace
h
2,00
99
R00
přípomoci pro montáže zařizovacích předmětů
Celkem za
725 Zařizovací předměty
Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s.
Strana 4
Slepý rozpočet
P.č.
Stavba :
1362 ZŘÍZENÍ PRÁDELNY V OBJEKTU THÁKUROVA 533/8 Rozpočet: 1362.01.Z0
Objekt :
01 THÁKUROVA 533/8
Číslo položky
Název položky
Díl: 733
Rozvod potrubí
102 733120815R00
Demontáž potrubí z hladkých trubek D 38 B5
Celkem za
Díl: 735
733 Rozvod potrubí
Otopná tělesa
ZŘÍZENÍ PRÁDELNY V OBJEKTU
THÁKUROVA 533/8
MJ
množství
m
celkem (Kč)
2,00
103 735494811R00
Vypuštění vody z otopných těles B5
m2
1,50
104 735161813
Demontáž otopných těles - top. žebřík B5
kus
1,00
Celkem za
Díl: 766
735 Otopná tělesa
Konstrukce truhlářské
105 76660090105
D + M dveřních vložek - systém generálního klíče
kus
9,00
106 766661112R00
Montáž dveří do zárubně,otevíravých 1kř.do 0,8 m
kus
3,00
107 766661122R00
Montáž dveří do zárubně,otevíravých 1kř.nad 0,8 m
kus
4,00
108 766661413R00
Montáž dveří protipožár.1kř.do 80 cm, bez kukátka
kus
1,00
109 766661422R00
Montáž dveří protipožárních 1kříd. nad 80 cm D1
kus
2,00
110 766664911R00
kus
6,00
111 766669117R00
Vyřezání otvoru v dveřních křídlech kompletizovan. D3, D4,
D5
Dokování samozavírače na ocelovou zárubeň D1, D2
kus
3,00
112 766670021R00
Montáž kliky a štítku
kus
10,00
113 766670031T00
Montáž doplňků dveří - zarážek podlahových nebo stěnových
kus
9,00
114 766670121T00
Montáž doplňků dveří kompletizovaných větrací mřížky a
pod., D3, D4, D5
Demontáž kuchyňských linek do 1,5 m B3
kus
6,00
kus
1,00
115 766812820R00
cena / MJ
116 54914638940.1 Dveřní kování nerezové rozetové rozeta, vlož. , klika - klika
kus
8,00
117 54914638940.2 Dveřní kování nerezové rozetové klika - klika, WC sada
kus
2,00
118 54919010
Zavírač dveří hydraulický GEZE D2
kus
1,00
119 54919011
Zavírač dveří hydraulický GEZE se zpožďovačem montáž
proti závěsům
kus
2,00
120 5499996032
D1
Zarážka P 1001 TWIN CH-SAT podlahová
kus
9,00
121 5499996036
bude účtováno v případě požadavku investora na osazení těchto zarážek
Zarážka TWIN CH-SAT na stěnu
kus
informativní položka k ocenění
124 61168851
bude účtováno v případě požadavku investora na osazení těchto zaráže
Mřížka větrací kovová do dveří rozměr 400 x 100 mm, D5
kus
Mřížka větrací kovová do dveří rozměr 500 x 100 mm, D3, D4
kus
Dveře vnitřní 1kř. plné 70x197 D5
kus
122 553984010
123 553985010
2,00
4,00
2,00
125 61168852
Použití: technická přízemí rodinných a bytových domů, školy, nemocnice, kancelářské budovy, oddělení prostorů s
různým klimatem, prádelny, koupelny, sportovní zařízení nebo prostory výrobních a servisních budov.
Dveře vnitřní 1kř. plné 80x197 D4
kus
1,00
126 61168852.F
Dveře vnitřní 1kř. plné 80x197 EW 30 DP3-C D2
127 61168853
Použití: technická přízemí rodinných a bytových domů, školy, nemocnice, kancelářské budovy, oddělení prostorů s
různým klimatem, prádelny, koupelny, sportovní zařízení nebo prostory výrobních a servisních budov.
Dveře vnitřní 1kř. plné 90x197 D3
kus
3,00
kus
1,00
Použití: technická přízemí rodinných a bytových domů, školy, nemocnice, kancelářské budovy, oddělení prostorů s
různým klimatem, prádelny, koupelny, sportovní zařízení nebo prostory výrobních a servisních budov.
Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s.
Strana 5
Slepý rozpočet
P.č.
Stavba :
1362 ZŘÍZENÍ PRÁDELNY V OBJEKTU THÁKUROVA 533/8 Rozpočet: 1362.01.Z0
Objekt :
01 THÁKUROVA 533/8
Číslo položky
Název položky
ZŘÍZENÍ PRÁDELNY V OBJEKTU
THÁKUROVA 533/8
MJ
množství
cena / MJ
celkem (Kč)
128 61168853.F
Dveře vnitřní 1kř. plné 90x197 EW 30 DP3-C D1
129 61168861.C
Použití: technická přízemí rodinných a bytových domů, školy, nemocnice, kancelářské budovy, oddělení prostorů s
různým klimatem, prádelny, koupelny, sportovní zařízení nebo prostory výrobních a servisních budov.
Dveře vnitřní 1kř. 2/3sklo 90x197 D6
kus
1,00
kus
2,00
částečně prosklené bezpečnostním mléčným sklem
130 998766201R00
Použití: technická přízemí rodinných a bytových domů, školy, nemocnice, kancelářské budovy, oddělení prostorů s
různým klimatem, prádelny, koupelny, sportovní zařízení nebo prostory výrobních a servisních budov.
Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m
%
Celkem za
Díl: 771
766 Konstrukce truhlářské
Podlahy z dlaždic a obklady
131 771101210RT1
Penetrace podkladu pod dlažby penetrační nátěr Primer G
m2
70,60
132 771111121R00
Montáž podlahových lišt dilatačních, přechodových
m
10,40
133 771130111V01
m
54,59
134 771575107R00
Obklad soklíků rovných do tmele výšky do 100 mm soklík s
požlábkem
Montáž podlah keram.,režné hladké, tmel, 20x20 cm
m2
70,60
135 771578011R00
Spára podlaha - stěna, silikonem
m
33,16
136 771579795R00
Příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošně
m2
70,60
137 771579191
všechny plochy dlažeb
Přípl podlaha keram plocha -5m2
m2
5,00
Dlažba Taurus Granit matná 200x200x9 mm protiskluzná,
R11
Dlažba Taurus Granit matná sokl s požlábkem 20x9
m2
76,25
kus
294,79
138 59764202
139 59764242
140 59764243
Dlažba Taurus Granit matná sokl vnější roh 9 cm
kus
10,80
141 597642440
Dlažba Taurus Granit matná sokl vnitřní roh 9 cm
kus
21,60
11,96
142 7715778x
Podlahový profil přechodový, dilatační
m
143 998771201R00
Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m
%
Celkem za
Díl: 776
771 Podlahy z dlaždic a obklady
Podlahy povlakové
144 776401800RT1
Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových nebo z PVC
odstranění a uložení na hromady, BP1, BP2
Odstranění PVC a koberců lepených bez podložky z ploch 10
- 20 m2
Odstranění PVC podlah lepených bez podložky z ploch do 10
m2, BP3
147 998776201R00
Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m
%
Celkem za
Díl: 781
776 Podlahy povlakové
Obklady keramické
148 781475114R00
Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 20x20 cm
145 776511810RT2
146 776511810RT3
149 781497131RS1 Lišta nerezová ukončovací k obkladům profil RIA, pro
tloušťku obkladu 8 mm
150 781497132RS1 Lišta nerezová rohová/koutová k obkladům profil RIA, pro
tloušťku obkladu 8 mm
151 781495141
Kruhový průnik obklad -DN 30
m
74,15
m2
60,91
m2
2,60
m2
60,32
m
35,26
m
31,80
kus
10,00
kus
15,00
odhad, množství bude upřesněno
152 781495142
pro přívody ZTI, ÚT a pod
Kruhový průnik obklad -DN 90
Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s.
Strana 6
Slepý rozpočet
P.č.
Stavba :
1362 ZŘÍZENÍ PRÁDELNY V OBJEKTU THÁKUROVA 533/8 Rozpočet: 1362.01.Z0
Objekt :
01 THÁKUROVA 533/8
Číslo položky
153 597623121
Název položky
ZŘÍZENÍ PRÁDELNY V OBJEKTU
THÁKUROVA 533/8
MJ
množství
cena / MJ
celkem (Kč)
krabice elektro , zásuvky, vypínače - propočtený odhad, přesný počet se určí při provádění, odpady od zařizovacích
předmětů
Dlaždice 19,7x19,7 Color Two bílá mat
m2
65,14
zde je jen uvedeno procentuální množství z celkové výměry obkladů, které stanovil zhotovitel výkazu
účtováno bude skutečné množství
154 597623124
30%
Dlaždice 19,7x19,7 Color Two tmavě modrá mat
m2
zde je jen uvedeno procentuální množství z celkové výměry obkladů, které stanovil zhotovitel výkazu
účtováno bude skutečné množství
155 998781201R00
20%
Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m
Celkem za
Díl: 783
781 Obklady keramické
Nátěry
156 783225600T00
Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x email S2013
Industrol, D1-D6
m2
11,24
Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní 2 x antikorozní
S2129 Pragoprimer, D1-D6
m2
11,24
157 783226110T02
%
Celkem za
Díl: 784
783 Nátěry
Malby
158 784195212R00
Malba tekutá Primalex Plus, bílá, 2 x
m2
285,86
159 784402801R00
Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m
m2
200,84
160 784403801R00
Odstranění maleb omytím v místnosti H do 3,8 m
m2
200,84
161 784412301R00
Pačokování 2x, obrus, sádra, místnosti H do 3,8 m
m2
78,44
plochy nových omítek
Celkem za
Díl: M21
784 Malby
Elektromontáže
162 M21 - 01
D + M vnitřní elektroinstalace
1,00
kompletní dodávka a montáž - viz samostaný rozpočet/specifikace daná projektovou dokumentací - část elektro
163 201
164 205
R00
Podíl přidružených výkonů čl. 26
R00
ve spolupráci s elektrikářem odborná demontáž koncových prvků (osvětlovacích těles, zásuvek a vypínačů), části
rozvodů a stávajících el. rozvaděčů na chodbě a na fasádě objektu, zajištění ponechávaných přívodních a odvodních
kabelů proti poškození pro možnost opětovného zapojení do nových rozvaděčů osazených v nové poloze
Zednické výpomoci M 21 podle čl.13-5c
%
976,03
%
976,03
přípomo
Celkem za
Díl: M24
M21 Elektromontáže
Montáže vzduchotechnických zařízení
165 M24-01
Dmtž + D + M VZT viz samostatný rozpočet/výkaz
166 909
R00
1,00
kompletní demontáž a dodávka a montáž nové VZT - viz samostatná specifikace daná projektovou dokumentací včetně revizí, nátěrů, izolací
Hzs-nezmeritelne stavebni prace
h
přípomoci pro montáže VZT
Celkem za
Díl: D96
M24 Montáže vzduchotechnických zařízení
Přesuny suti a vybouraných hmot
167 979011111R00
Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP
t
24,19
168 979082111R00
Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m
t
32,26
169 979082121R00
Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m
t
96,77
170 979981101R00
Kontejner, suť bez příměsí, odvoz a likvidace, 3 t
t
29,03
Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s.
Strana 7
Slepý rozpočet
P.č.
Stavba :
1362 ZŘÍZENÍ PRÁDELNY V OBJEKTU THÁKUROVA 533/8 Rozpočet: 1362.01.Z0
Objekt :
01 THÁKUROVA 533/8
Číslo položky
171 979981101T00
Celkem za
Název položky
Kontejner, suť s příměsí, odvoz a likvidace, 3 t
ZŘÍZENÍ PRÁDELNY V OBJEKTU
THÁKUROVA 533/8
MJ
t
množství
cena / MJ
celkem (Kč)
3,23
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot
Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s.
Strana 8
Stavba :
1362 ZŘÍZENÍ PRÁDELNY V OBJEKTU THÁKUROVA 533/8 Rozpočet :
1362.01.Z0
ZŘÍZENÍ PRÁDELNY V OBJEKTU
THÁKUROVA 533/8
Objekt :
01 THÁKUROVA 533/8
REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ
Stavební díl
1
3
4
61
63
64
8
94
95
96
97
99
711
713
721
722
725
733
735
766
771
776
781
783
784
M21
M24
D96
HSV
Zemní práce
Svislé a kompletní konstrukce
Vodorovné konstrukce
Upravy povrchů vnitřní
Podlahy a podlahové konstrukce
Výplně otvorů
Trubní vedení
Lešení a stavební výtahy
Dokončovací konstrukce na pozemních stavb
Bourání konstrukcí
Prorážení otvorů
Staveništní přesun hmot
Izolace proti vodě
Izolace tepelné
Vnitřní kanalizace
Vnitřní vodovod
Zařizovací předměty
Rozvod potrubí
Otopná tělesa
Konstrukce truhlářské
Podlahy z dlaždic a obklady
Podlahy povlakové
Obklady keramické
Nátěry
Malby
Elektromontáže
Montáže vzduchotechnických zařízení
Přesuny suti a vybouraných hmot
CELKEM OBJEKT
PSV
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Dodávka
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Montáž
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
HZS
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Název VRN
Ztížené výrobní podmínky
Oborová přirážka
Přesun stavebních kapacit
Mimostaveništní doprava
Zařízení staveniště
Provoz investora
Kompletační činnost (IČD)
Rezerva rozpočtu
CELKEM VRN
Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s.
Kč
%
Základna
Kč
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Strana 1
Příloha č. 3
KRYCÍ LIST NABÍDKY
Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky zadávaní dle v souladu s § 12 odst. 3 a dle § 18 odst. 5
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
„Zřízení prádelny v objektu Thákurova 8 - Domov pro seniory Elišky
Purkyňové, Cvičebná 2447, 169 00 Praha 6 – Dejvice“
Tento kompletně vyplněný krycí list musí být umístěn v úvodu nabídky uchazeče. Uvedené údaje se
musí shodovat s údaji uvedenými v nabídce a budou využity v rámci procesu hodnocení nabídek.
Obchodní firma (název)
jméno a příjmení uchazeče
Sídlo / místo podnikání /
místo trvalého pobytu
uchazeče
Adresa pro poštovní styk
Kontaktní osoba ve věci
zakázky, e-mailová adresa,
telefon, kontaktní adresa
Právní forma uchazeče
IČ uchazeče
(bylo-li přiděleno)
Jméno a funkce statutárního
orgánu
Celková nabídková cena
Cena v Kč bez DPH
DPH v Kč
Cena v Kč vč. DPH
Podpis uchazeče
Datum a razítko
V případě Sdružení (ve smyslu ustanovení § 51 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) musí být
Krycí list vyplněn všemi členy Sdružení včetně uvedení uchazeče, resp. osoby oprávněné jednat za Sdružení.
1
Příloha č. 4
ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ
(dle § 53 odst. 1 písm. a) až k) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „ZVZ“)
Název veřejné zakázky
Zřízení prádelny v objektu Thákurova 8 - Domov pro
seniory Elišky Purkyňové, Cvičebná 2447, 169 00 Praha 6
- Dejvice
Veřejná zakázka malého rozsahu
Domov pro seniory Elišky Purkyňové, Cvičebná 2447,
169 00 Praha 6
70875316
Identifikační údaje uchazeče
Druh veřejné zakázky
Název zadavatele
IČ
Obchodní firma nebo
název
Sídlo
IČ
DIČ
Uchazeč zastoupen
Kontaktní osoba
Jméno: , tel.:, email:
Uchazeč tímto prohlašuje, že
a) nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny,
trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijetí
úplatku, podplacení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o
přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za
spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat jak tato
právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem
dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak
tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby;
podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky,
musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační
složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České
republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště,
b)
nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem
podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání
takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat jak tato právnická osoba,
tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či
členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická
osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku
či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle
1
Příloha č. 4
tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní
kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého
sídla, místa podnikání či bydliště,
c)
v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle
zvláštního právního předpisu;
d)
vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo
vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě
nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo
zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů;
e)
není v likvidaci;
f)
nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla,
místa podnikání či bydliště dodavatele;
g)
nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České
republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele;
h) nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku
zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele;
i)
nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo pravomocně uloženo
kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle § 54 písm. d) požadováno prokázání odborné
způsobilosti podle zvláštních právních předpisů; pokud dodavatel vykonává tuto činnost prostřednictvím
odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje se tento předpoklad na
tyto osoby;
j)
není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek;
k)
uchazeči nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální
práce podle zvláštního právního předpisu.
V ………………….. dne ……………..
Podpis osoby oprávněné jednat jménem uchazeče: ……………………………….
2
Download

technická zpráva - Domov pro seniory Elišky Purkyňové