Ukázkový rozpočet – Sádrokartonář
Vysvětlivky k položkám:
Kompletní položka Montážní položka Specifikace - Přesun hmot
Přesun suti
Sádrokartonové konstrukce se dělí na stěny a příčky, podhledy, předsazené stěny, obklady trámů a sloupů a povrchové
úpravy. SDK konstrukce se oceňují tak, že se ocení plocha konstrukce a přidají se položky pro doplňující práce např.
vyřezání otvoru, osazení zárubní, osazení revizních dvířek, malby.
Díl: 3
Svislé a kompletní konstrukce
1
342012221R00
Příčka SDK,ocel.kce,1x oplášť. tl 100mm, RB 12,5mm
m2
2
342091011R00
Zřízení otvoru do 4 m2, OK 1x CW, 1x opláštění
ks
3
342263310RT3
Úprava sádrokartonové příčky pro osazení umývadla do ocelové konstrukce, typ
0.50.11
kus
4
342263320RT3
Úprava sádrokartonové příčky pro osazení WC WC - univerzální rám výškově
nastav., typ 1.10.31
kus
5
342263360RT1
Úprava sádrokartonové příčky pro osazení baterie montážní deska, typ 0.20.10.17
- 0.20.10.20
kus
Tyto položky obsahují kompletní náklady, tedy práci i materiál.
např. položka č. 342012221R00 Příčka SDK,ocel.kce., 1xoplášť.tl. 100mm, RB 12,5mm obsahuje montáž a
dodávku:
- sádrokartonových desek
- tepelné izolace (pokud v popise položky není uvedeno jinak)
- ocelové nosné konstrukce
- spojovacího materiálu (šrouby, hmoždinky, těsnění, výztužná páska, tmel)
Dále pak obsahuje:
- úpravu spár, rohů, koutů, hran
- tmelení spár kvality Q2
- technologickou manipulaci s materiálem 10 m vodorovně a 3,5 m svisle
- zednické výpomoci jako je vysekání rýh nebo kapes, pokud některý z rozměrů nepřesáhne 70 mm
6
342263420R00
Osazení revizních dvířek do SDK příček, do 0,50 m2
kus
Touto položkou se oceňuje montáž. Položka obsahuje i pomocný spojovací materiál. Dodávka dvířek v ceně
není, oceňuje se samostatnou položkou.
7
Dvířka revizní plná SI 3030 rozměr 300x300 mm
28349014
kus
Dodávka materiálu k montážní položce. Může následovat za montážní položkou, ke které se vztahuje, ale
není to nutné. V rozpočtu mohou být uvedeny nejprve položky všech prací a pak teprve všech specifikací.
Díl: 4
Vodorovné konstrukce
8
416021221R00
Podhledy SDK, kovová.kce CD. 2x deska RB 12,5 mm
m2
9
416061111R00
Kazeta Gyptone Base31, hrana A, tl.12,5mm, izolace
m2
10
416091071R00
Příplatek za opláštění střešního okna
kus
11
447113121R00
Podkroví SDK,OK CD, záv.krokv.izolace,1xRB tl.12,5
m2
Díl: 64
Výplně otvorů
13
642942212R00
Osazení zárubně do sádrokarton. příčky tl. 100 mm
kus
14
553310022
Zárubeň ocelová HSE "LZ" 100, 800x1970 L, P
kus
© 2011 · RTS, a.s. · Lazaretní 13 · Brno · 615 00 · http://www.rts.cz
strana 1
Díl: 94
Lešení a stavební výtahy
15
Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m
941955002R00
m2
Díl: 96
Bourání konstrukcí
16
962036112R00
DMTZ SDK příčky, 1x kov.kce., 1x opláštěné 12,5 mm
m2
17
963016111R00
DMTZ podhledu SDK, kovová kce., 1xopášť.12,5 mm
m2
18
979011111R00
Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP
t
19
979011121R00
Příplatek za každé další podlaží
t
20
979081111R00
Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km
t
21
979081121R00
Příplatek k odvozu za každý další 1 km
t
22
979082111R00
Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m
t
23
979082121R00
Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m
t
24
979990110R00
Poplatek za skládku suti - sádrokartonové desky
t
Cenu za poplatek za skládku je nutné upřesnit podle místních podmínek.
Díl: 99
Staveništní přesun hmot
25
Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m
998011002R00
t
Díl: 713
Izolace tepelné
26
713111211RK2
Montáž parozábrany krovů spodem s přelepením spojů Jutafol N 110 speciál
m2
27
713134211RK2
Montáž parozábrany na stěny s přelepením spojů parotěsná zábrana Jutafol N 110
speciál
m2
28
998713101R00
Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m
t
Díl: 784
Malby
29
784111701R00
Penetrace podkladu nátěrem Remal sádrokarton 1x
m2
30
784115712R00
Malba Remal sádrokarton, bílá, bez penetrace, 2 x
m2
Tvorba rozpočtu – profese sádrokartonář
Sestavení rozpočtu spočívá v tom, že se konstrukce popsaná projektem rozdělí na části s určitými
technickými vlastnostmi, nebo s určitým způsobem provedení. Tyto části se ocení jednotkovou cenou (cenou
za metr, kus apod.). Jednotkovou cenu buď čerpáme z ceníků nebo určíme jiným způsobem. Část konstrukce
vymezená popisem v ceníku a identifikovaná číselným kódem se nazývá položka. Obsah ceníkové položky
může být dvojí:
a)
kompletní, tj. vyjadřující všechny náklady potřebné na zřízení dané konstrukce, tedy náklady na
materiál, jeho dopravu, náklady na práci (mzdu a odvody), náklady na práci strojů (stroje), náklady na provoz
stavby, provoz stavební firmy (režie) a její rozvoj (zisk).
b)
montážní, tj. obsahující náklady na provedení konstrukce (mzdy, odvody, stroje, režie, zisk) a náklady
na spojovací materiál. Hlavní materiál v těchto položkách není obsažen a rozpočtuje se další položkou –
dodávkou, neboli specifikací materiálu. Tento druh položek je obvyklý u konstrukcí, jejichž hlavní materiál je
variabilní a vyskytuje se v mnoha funkčně stejných typech.
© 2011 · RTS, a.s. · Lazaretní 13 · Brno · 615 00 · http://www.rts.cz
strana 2
Specifikace je dodávka materiálu, která se v rozpočtu udává (specifikuje) samostatnou položkou, protože
není obsažena v ceně položky práce. Udává se v ceně nákupní bez DPH včetně nákladů na pořízení
(dopravy na staveništní skládku). U materiálu, který se dělí a vznikají nepoužitelné zbytky, nebo který je nutné
překládat (např. hydroizolační pásy) se spotřeba materiálu navyšuje o tzv. ztratné a prořez. Hodnota je různá
podle typu materiálu a jeho doporučená hodnota je většinou uvedena v úvodu ceníku. Navýšení o ztratné se
týká jen dodávky, množství práce se uvádí skutečné, bez navýšení. Materiál, který je v položkách prací
obsažen už je o ztratné povýšen.
V cenících se setkáme s položkami prací, které mají v číselném kódu různé příznaky za tečkou. Příznak R00,
nebo RA0 značí, že se jedná o "základní" položku. Varianty mají v příznaku za R různá jiná písmena a čísla a
mají rozšířený text, který popisuje změnu obsahu této položky proti položce základní. Varianty nemusí být
vždy v programu Stavitel+ obsaženy.
Zvláštním typem položky je přesun hmot. Vyjadřuje náklady na přesun zabudovávaného materiálu ze
staveništní skládky k místu zabudování. Hodnota vodorovné složky bývá zpravidla 50 m, svislá je uvedena v
popise položky. U prací HSV se používá jedna (položka nebo skupina položek) za všechny práce HSV a
umísťuje se obvykle do samostatného dílu 99. U prací PSV se položka přesunu se používá v každém
jednotlivé PSV díle a každý PSV díl má svou položku nebo skupinu položek přesunu (z daného ceníku). U
PSV je na výběr mezi použitím položky vypočítávající náklady na přesun z hmotnosti tzv. "tonážní", nebo
položkou "procentní" stanovující hodnotu přesunu z finančních nákladů. Při použití položky "procentní" se
sečtou náklady v daném stavebním díle, podělí stem (:100), hodnota se dosadí do měrných jednotek položky
a násobí sazbou v procentech.
Dalším typem položek jsou přesuny suti. K určení množství suti se použije "demontážní hmotnost" uvedená
u položek bourání a násobí počtem měrných jednotek vybouraných konstrukcí. Takto vypočtené množství suti
dosadíme do položek pro přesun suti. Odstranění suti má tři fáze - svislé přemístění, vodorovné
vnitrostaveništní přemístění a odvoz na skládku. Každá fáze se oceňuje dvojicí položek - položkou základní a
přirážkou za prodloužení vzdálenosti. Přirážka se násobí indexem vyjadřujícím celkovou vzdálenost minus
vzdálenost v položce základní. Použití přirážek svislého přemístění je zobrazeno v příloze ceníku 801-3.
K oceňování sádrokartonářských prací se používá ceník:
801-1
Běžné stavební práce
800-3
Lešení-dočasné jeřábové dráhy
801-3
Bourání a podchycování konstrukcí
800-713
Izolace tepelné
800-784
Malby
Po otevření ceníku 801-1 vidíme část A. Část A je určena pro nové konstrukce. Pro tuto profesi můžeme
vyhledat položky v části A01, A21, A22.
Takže např. příčku sádrokartonovou s ocelovou nosnou konstrukcí, tl.100 mm najdeme v ceníku 801-1,
systém knauf v části A01 Zřízení konstrukcí v kapitole 34 Stěny a příčky, v podkapitole 342 26
Sádrokartonové konstrukce, systém Rigips v části A21. Demontáž sádrokartonové příčky s nosnou ocelovou
konstrukcí 1x opláštěnou 12,5 mm najdeme v ceníku 801-1, v části B01, v kapitole 962 - Bouraní zdiva,
podkapitole 962 032 Demontáž sádrokartonových a dřevovláknitých příček.
Vždy je vhodné prohlédnout nabídku položek v kapitole, která se jeví pro oceňovanou konstrukci blízká.
Nabídka položek vede rozpočtáře k úplnému ocenění konstrukce.
© 2011 · RTS, a.s. · Lazaretní 13 · Brno · 615 00 · http://www.rts.cz
strana 3
Obsah ceny jednotkové ceníkové položky
Cena = Materiál + Mzdy + Stroje + OPN + Režie výrobní + Režie správní + Zisk
Jednotková cena v ceníku RTS se kalkuluje podle výše uvedeného kalkulačního vzorce, kde
-
-
-
materiál jsou náklady na materiál v množství zvětšeném o prořez a ztratné, násobené cenou
zjištěnou u výrobců, nebo velkých dodavatelů, s připočtením pořizovacích nákladů tj. nákladů na
dopravu od místa zakoupení po staveništní skládku,
mzdy jsou „hrubé mzdy“ pracovníků určené spotřebou času nutnou k provedení jednotky dané
konstrukce násobenou hrubou hodinovou mzdou; tato úkolová mzda je zvýšena o 5 %, o tzv. mzdu
časovou,
stroje jsou náklady na použití strojů a mechanizmů s pořizovací cenou nad 40 000 Kč,
OPN jsou ostatní přímé náklady převážně sestávající z odvodů na sociální a zdravotní zabezpečení,
režie výrobní jsou náklady stavby, které nelze přesně vztáhnout na jednotku dané konstrukce a jsou
proto k jednotkovým cenám přiřazeny procentní sazbou,
režie správní jsou náklady na provoz organizace a jsou také k jednotkovým cenám přiřazeny
procentní sazbou,
zisk je plánovaný zisk započtený do jednotkové ceny.
Obsáhlejší informace o náplni položek, způsobu měření apod. jsou v úvodu ceníků - Všeobecných
podmínkách. Jsou k dispozici ve všech rozpočtovacích pomůckách RTS: BUILDpower, Stavitel+ i Sbornících
cen stavebních prací.
Přiložený rozpočet není ani ukázka ideálního rozpočtu, ani vyčerpávající soupis možných položek. Má pomoci
při čtení obsahu položek, vysvětlit použití kompletních a montážních položek i objasnit význam a použití
typicky rozpočtářské položky - přesunu hmot.
© 2011 · RTS, a.s. · Lazaretní 13 · Brno · 615 00 · http://www.rts.cz
strana 4
Download

Ukázkový rozpočet s komentářem