Ukázkový rozpočet - Podlahář
Vysvětlivky k položkám:
Kompletní položka Montážní položka Specifikace - Přesun hmot
Přesun suti
Podlahy teracové se oceňují tak, že se ocení plocha a přidají se položky pro doplňující práce např.
soklík, broušení teracových podlah, vyplnění dilatačních spár. Na konec rozpočtu se umísťuje přesun
hmot.
P.č. Číslo položky
Název položky
Díl: 773
Podlahy teracové
MJ
773441200R00
Soklík z teraca z bar. drtě, rovný s požl. do 5 cm
m
773541260R00
Podlahy z teraca z barevné drtě, prosté, tl. 2 cm
m2
Tyto položky obsahují kompletní náklady, tedy práci i materiál. Položky obkladů schodišť 773 2.. a podlah
773 5.. obsahují náklady na broušení povrchu.
998773201R00
Přesun hmot pro podlahy teracové, výšky do 6 m
%
Podlahy ze syntetických hmot se oceňují tak, že se ocení plocha a přidají se položky pro doplňující práce např. za
penetraci podkladu, příplatky za vyšší tloušťku podlahy, dále pak položky za různé úpravy jako žlábky, dilatace, soklíky
apod. Na konec rozpočtu se umísťuje přesun hmot.
Díl: 777
Podlahy ze syntetických hmot
777551460RT1
Podlaha ze stěrky Cembex T1 tl. 5 mm, stř. provoz podklad - strojně hlazený
beton
m2
Tato a další položky tohoto ceníku obsahují montáž i dodávku potřebného materiálu. Položky 777 11…
až 777 57 s výjimkou položek 777 44-5044 a 777 55-3210 obsahují i náklady na penetraci podkladu.
777553010R00
Penetrace savého podkladu pod Nivelit disperzí
m2
777553210R00
Vyrovnání podlah, samonivel. hmota Nivelit tl. 2mm
m2
777553219R00
Příplatek za další 2 mm, samonivel. hmota Nivelit
m2
998777201R00
Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 6 m
%
Podlahové krytiny vlysové, parketové se oceňují tak, že se ocení plocha a přidají se položky pro doplňující práce
např.vyrovnání podkladu stěrkou, soklík, izolační podložka. Na konec rozpočtu se umísťuje přesun hmot.
Díl: 775
Podlahy vlysové a parketové
775511244R00
Podlahy vlysové do tmele, tl.22 mm, úzké, BK I.jak
m2
Tato položka obsahuje náklady na penetraci podkladu, položení vlysů do tmele a olištování podél stěn.
Obsahuje i materiál tj. dodávku penetračního nátěru, lepidla, vlysů i lišty. Neobsahuje náklady na
broušení povrchu.
775592000R00
Broušení dřevěných podlah hrubé+střední+jemné
m2
Tato položka obsahuje i náklady na brusku a brusné plátno.
775541400R00
Položení podlah lamelových se zámkovým spojem
m2
Tato položka vyjadřuje montáž lamelových podlah. Dodávka se oceňuje samostatnou položkou.
© 2011 · RTS, a.s. · Lazaretní 13 · Brno · 615 00 · http://www.rts.cz
strana 1
61193610
Podlaha lamin.CLASSEN PRESTO 1290x194x8 dub texas
m2
Dodávka podlahoviny. Spotřebu materiálu je třeba navýšit o ztratné. Pro lamelové podlahoviny se
doporučuje 5 % .
775542022R00
Podložka Mirelon 3 mm pod lamelové podlahy
m2
Práce včetně dodávky podložky.
775413010R00
Montáž podlahové lišty ze dřeva, přibíjené
m
61193651.A
Lišta soklová 20 x 40 mm MDF - CLASSEN buk
m
998775201R00
Přesun hmot pro podlahy vlysové, výšky do 6 m
%
Díl: 776
Podlahy povlakové
776994111RT1
Svařování povlakových podlah z pásů nebo čtverců včetně svařovací šňůry PVC
1179
m
776101115R00
Vyrovnání podkladů samonivelační hmotou
m2
776101121R00
Provedení penetrace podkladu
m2
776521100RT1
Lepení povlakových podlah z pásů PVC na Chemopren pouze položení - PVC
ve specifikaci
m2
776572110RT1
Položení volné podlah z pásů textilních pouze položení - koberec ve specifikaci
m2
28412263
Podlahovina PVC forbo Sarlon Tech 43 tl. 2,6 mm
m2
58556573
Podkladní nátěr weber.pas podklad UNI
Kg
58581721.A
weber.nivelit samoniv. podlahová hmota
Kg
69741063
Koberec vpichovaný Excellent šíře 4 m
m2
998776201R00
Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m
%
775511800R00
Demontáž podlah vlysových lepených včetně lišt
m2
979011211R00
Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením
T
979011219R00
Přípl.k svislé dopr.suti za každé další NP nošením
T
979081111R00
Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km
T
979081121R00
Příplatek k odvozu za každý další 1 km
T
979082111R00
Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m
T
979082121R00
Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m
T
979990161R00
Poplatek za skládku suti - dřevo
T
979990101R00
Poplatek za skládku suti - směs betonu a cihel
T
Bourání konstrukcí
Cenu za poplatek za skládku je nutné upřesnit podle místních podmínek.
© 2011 · RTS, a.s. · Lazaretní 13 · Brno · 615 00 · http://www.rts.cz
strana 2
Tvorba rozpočtu – profese podlahář
Sestavení rozpočtu spočívá v tom, že se konstrukce popsaná projektem rozdělí na části s určitými
technickými vlastnostmi, nebo s určitým způsobem provedení. Tyto části se ocení jednotkovou cenou
(cenou za metr, kus apod.). Jednotkovou cenu buď čerpáme z ceníků nebo určíme jiným způsobem.
Část konstrukce vymezená popisem v ceníku a identifikovaná číselným kódem se nazývá položka.
Obsah ceníkové položky může být dvojí:
a)
kompletní, tj. vyjadřující všechny náklady potřebné na zřízení dané konstrukce, tedy náklady
na materiál, jeho dopravu, náklady na práci (mzdu a odvody), náklady na práci strojů (stroje), náklady
na provoz stavby, provoz stavební firmy (režie) a její rozvoj (zisk).
b)
montážní, tj. obsahující náklady na provedení konstrukce (mzdy, odvody, stroje, režie, zisk) a
náklady na spojovací materiál. Hlavní materiál v těchto položkách není obsažen a rozpočtuje se další
položkou – dodávkou, neboli specifikací materiálu. Tento druh položek je obvyklý u konstrukcí, jejichž
hlavní materiál je variabilní a vyskytuje se v mnoha funkčně stejných typech (např.v různých
dekorech).
Specifikace je dodávka materiálu, která se v rozpočtu udává (specifikuje) samostatnou položkou,
protože není obsažena v ceně položky práce. Udává se v ceně nákupní bez DPH včetně nákladů na
pořízení (dopravy na staveništní skládku). U materiálu, který se dělí a vznikají nepoužitelné zbytky,
nebo který je nutné překládat (např. hydroizolační pásy) se spotřeba materiálu navyšuje o tzv. ztratné
a prořez. Hodnota je různá podle typu materiálu a jeho doporučená hodnota je většinou uvedena v
úvodu ceníku. Navýšení o ztratné se týká jen dodávky, množství práce se uvádí skutečné, bez
navýšení. Materiál, který je v položkách prací obsažen už je o ztratné povýšen.
V cenících se setkáme s položkami prací, které mají v číselném kódu s různé příznaky za tečkou.
Příznak R00, nebo RA0 značí, že se jedná o "základní" položku. Varianty mají v příznaku za R různá
jiná písmena a čísla a mají rozšířený text, který popisuje změnu obsahu této položky proti položce
základní. Varianty nemusí být vždy v programu Stavitel+ obsaženy.
Zvláštním typem položky je přesun hmot. Vyjadřuje náklady na přesun zabudovávaného materiálu ze
staveništní skládky k místu zabudování. Hodnota vodorovné složky bývá zpravidla 50 m, svislá je
uvedena v popise položky. U prací HSV se používá jedna (položka nebo skupina položek) za všechny
práce HSV a umísťuje se obvykle do samostatného dílu 99. U prací PSV se položka přesunu se
používá v každém jednotlivé PSV díle a každý PSV díl má svou položku nebo skupinu položek
přesunu (z daného ceníku). U PSV je na výběr mezi použitím položky vypočítávající náklady na
přesun z hmotnosti tzv. "tonážní", nebo položkou "procentní" stanovující hodnotu přesunu z finančních
nákladů. Při použití položky "procentní" se sečtou náklady v daném stavebním díle, podělí stem
(:100), hodnota se dosadí do měrných jednotek položky a násobí sazbou v procentech.
Dalším typem položek jsou přesuny suti. K určení množství suti se použije "demontážní hmotnost"
uvedená u položek bourání a násobí počtem měrných jednotek vybouraných konstrukcí. Takto
vypočtené množství suti dosadíme do položek pro přesun suti. Odstranění suti má tři fáze - svislé
přemístění, vodorovné vnitrostaveništní přemístění a odvoz na skládku. Každá fáze se oceňuje dvojicí
položek - položkou základní a přirážkou za prodloužení vzdálenosti. Přirážka se násobí indexem
vyjadřujícím celkovou vzdálenost minus vzdálenost v položce základní. Použití přirážek svislého
přemístění je zobrazeno v příloze ceníku 801-3.
K oceňování podlahových krytin se používají ceníky:
800-773 Podlahy teracové a podlahy ze syntetických hmot
800-775 Podlahy vlysové, parketové a povlakové
Po otevření ceníku 800-773 a 800-775 vidíme části A, B a C. Část A je určena pro nové konstrukce,
část B pro demontáže, část C pro opravy stávajících konstrukcí. Takže např. podlahu vlysovou do
tmele najdeme v části A01 v kapitole 775 51 Podlahy vlysové lepené. Demontáž podlah vlysových
lepených najdeme v části B01 v kapitole 775 51 Demontáž podlah vlysových lepených.
© 2011 · RTS, a.s. · Lazaretní 13 · Brno · 615 00 · http://www.rts.cz
strana 3
Obsah ceny jednotkové ceníkové položky
Cena = Materiál + Mzdy + Stroje + OPN + Režie výrobní + Režie správní + Zisk
Jednotková cena v ceníku RTS se kalkuluje podle výše uvedeného kalkulačního vzorce, kde
- materiál jsou náklady na materiál v množství zvětšeném o prořez a ztratné, násobené cenou
zjištěnou u výrobců, nebo velkých dodavatelů, s připočtením pořizovacích nákladů tj. nákladů
na dopravu od místa zakoupení po staveništní skládku,
- mzdy jsou „hrubé mzdy“ pracovníků určené spotřebou času nutnou k provedení jednotky dané
konstrukce násobenou hrubou hodinovou mzdou; tato úkolová mzda je zvýšena o 5 %, o tzv.
mzdu časovou,
- stroje jsou náklady na použití strojů a mechanizmů s pořizovací cenou nad 40 000 Kč,
- OPN jsou ostatní přímé náklady převážně sestávající z odvodů na sociální a zdravotní
zabezpečení,
- režie výrobní jsou náklady stavby, které nelze přesně vztáhnout na jednotku dané konstrukce
a jsou proto k jednotkovým cenám přiřazeny procentní sazbou,
- režie správní jsou náklady na provoz organizace a jsou také k jednotkovým cenám přiřazeny
procentní sazbou,
- zisk je plánovaný zisk započtený do jednotkové ceny.
Obsáhlejší informace o náplni položek, způsobu měření apod. jsou v úvodu ceníků - Všeobecných
podmínkách. Jsou k dispozici ve všech rozpočtovacích pomůckách RTS: BUILDpower, Stavitel+ i
Sbornících cen stavebních prací.
Přiložený rozpočet není ani ukázka ideálního rozpočtu, ani vyčerpávající soupis možných položek. Má
pomoci při čtení obsahu položek, vysvětlit použití kompletních a montážních položek i objasnit význam
a použití typicky rozpočtářské položky - přesunu hmot.
© 2011 · RTS, a.s. · Lazaretní 13 · Brno · 615 00 · http://www.rts.cz
strana 4
Download

Ukázkový rozpočet s komentářem