İL
:ÇORUM
TARİH :23/01/2015
َّ
ِ‫واِو َعملُوا‬
ْ ‫صرِِإ َّن‬
ُ ‫نسا َنِلَف‬
ْ ‫َوال َْع‬
َ ‫ين‬
َ ُ‫ِآمن‬
َ ‫يِخ ْسرِِإ ََّّلِالذ‬
َ ‫ِاْل‬
ِ‫الص ْبر‬
َّ ‫اص ْواِب‬
َّ
َ ‫ِِّوتَ َو‬
َ ‫ِوتَ َو‬
َ ‫اص ْواِبال‬
َ ‫ْحق‬
َ ‫الصال َحات‬
: ‫ِوسلَّم‬
ُ ‫قال‬
َ
َ ُ‫ِصلّىِاهلل‬
َ ‫ِرسولِاللَّه‬
َ ‫ِعلَْيه‬
ُِ‫ِوالْ َف َراغ‬
ِّ ‫ِمغْبُو ٌنِفيه َماِ َكث ٌيرِم َنِالنَّاس‬
َ ‫ن ْع َمتَان‬
َ ُ‫ِالص َّحة‬
ZAMANI İSRAF ETMEYELİM
Muhterem Müslümanlar!
Okuduğum ayet-i kerimelerde Rabbimiz
şöyle buyuruyor: “Asra yemin olsun ki insan
gerçekten ziyan içindedir. Bundan ancak iman
edip iyi ameller işleyenler, birbirlerine hakkı
tavsiye edenler ve sabrı tavsiye edenler
müstesnadır”1
Okuduğum hadis-i şerifte ise Peygamber
Efendimiz (s.a.s) şöyle buyuruyor: “İki nimet
vardır ki insanların çoğu bunlar hakkında
aldanmıştır; sağlık ve boş vakit” “Beş şey
gelmeden önce beş şeyin kıymetini bilin; ölüm
gelmeden önce hayatın, hastalık gelmeden önce
sağlığın, meşguliyet gelmeden önce boş vaktin,
ihtiyarlık gelmeden önce gençliğin, fakirlik
gelmeden önce zenginliğin.”2
Değerli Kardeşlerim!
Allah’ın insanlara bahşettiği en kıymetli
nimetlerinden biri de zamandır. Elde edeceğimiz
bütün imkânlar ve kaybedeceğimiz değerler, zaman
içinde kazanılır veya kaybedilir. Bunun için
kaybettiğimiz her saniye, her dakika, günler ve
yıllar geriye getirilmesi mümkün olmayan en
kıymetli sermayemizdir. Günümüzde pek çok
kimse vakit yokluğundan şikâyet etmektedir.
Halbuki lüzumsuz ve faydasız işlerin peşinden
koşuşturmaktan, ya da boşa zaman harcamaktan
hayatî önem arz eden işleri yapmaya zaman
kalmamaktadır. Unutmayalım ki, kaybedilen
birçok şey telafi edilebilir, servetler yeniden
kazanılabilir, insan zamanla mal, mülk ve
zenginlik sahibi olabilir, ama boşa geçirdiği
zamanını ve gayesinin dışında harcadığı ömrünü
asla geri getiremez. “Vakit nakittir”, “Vakitlerle
yakutlar satın alınabilir ama, yakutlarla
vakitler satın alınamaz” gibi atasözleri, bu
hususu en güzel şekilde ifade etmektedir.
Aziz Müminler!
Hayatta başarılı olanlar, zamanı iyi
kullananlardır. Plansız günlük hayat, amaçsız ve
bilinçsiz aktiviteler, televizyon ve internetin
bilinçsiz kullanımı, son yılların zaman öldüren
silahlarıdır. Zamanını öldüren hayatının bir kısmını
da öldürdüğünü bilmelidir. Şunu unutmamalıyız ki:
Yaşanan her anın, alınan her nefesin verilecek bir
hesabı vardır. Sık sık kendimizi sorgulamalıyız:
Yaşadığımız hayat, dolu mu geçiyor, boş mu?
Geçirdiğimiz günlerin hesabını kolayca verebilecek
miyiz? Hz Ömer (r.a)’e atfedilen “Bu gün Allah
için ne yaptın?” sorusuna isabetli cevap
verebiliyorsak, zamanımızı ve ömrümüzü doğru ve
verimli değerlendirdiğimizi söyleyebiliriz.
Muhterem Kardeşlerim,
Geçen her saniye ömrümüzü eksiltiyor,
ecelimizi yaklaştırıyor. Bir daha ele geçmeyecek
bu zaman hazinesini en iyi bir şekilde
değerlendirmek zorundayız. Bunun için Allah ve
Rasülünün tavsiyelerine kulak vermeliyiz. Yüce
Allah bize çok değerli bir ömür bahşetmiştir Bu
bakımdan hayatımızın kıymetini bilip, zamanımızı
israf etmeden ona göre değerlendirelim. Ömür
sermayemizi Allah'a kulluk şuuruyla harcayalım.
Çocuklarımıza ve gençlerimize de zamanı iyi
kullanma bilincini aşılayalım.
Hutbemi Peygamberimiz
(sav)`in bir
hadis-i şerifiyle bitiriyorum.“Ahirette insan şu
beş şeyden sorguya çekilmedikçe Allah’ın
huzurundan ayrılamaz; ömrünü nerede
tükettiğinden,
gençliğini
ne
şekilde
yıprattığından, malını (servetini) nereden
kazanıp nerelere harcadığından ve bildikleriyle
amel edip etmediğinden.”3
1
Asr 103/1-3
Buhari, Rikak, 1; Tirmizi, Zühd, 25
3
Tirmizi, Kıyamet, 1 (353)
2
Hazırlayan: Bilal KARAKUŞ, Dodurga
Yeniköy Camii İmam-Hatibi
Redaksiyon: İl İrşat Kurulu
Download

إ َّلَّ ِالَّذ ينَِآمَنُواِوَعَم لُواِ ِ إ نَِّاْلْ نسَانَِلَف يِخُس