TOKYO CAMİİ CUMA HUTBESİ
İYİLİKLER DE KÖTÜLÜKLER DE KARŞILIKSIZ KALMAZ
6 Mart 2015
Muhterem Müslümanlar!
Yapılan iyilikler ve kötülükler karşılıksız
kalmaz. Bizler bu Dünyanın bir imtihan yeri
olduğuna inanırız. Kısa bir misafirliğin ardından,
her gün binlerce insanı yolcu ettiğimiz
ebediyet yurduna bizler de gideceğiz. Ahiret
gününe
inanmak
imanımızın
temel
esaslarındandır. Orada herkesin dünyada
yaptıklarından
yada
yapmadıklarından dolayı
hesaba çekileceğinden
de hiç şüphemiz yoktur.
Zira
insanların
bu
dünyada
yaptıkları
yanına kalacak olsaydı
bu bir haksızlık ve
adaletsizlik olurdu.
Cenab-ı Hak Necm
Suresinin
31'nci
ayetinde
şöyle
buyurmaktadır : "Göklerdeki her şey
yerdeki her şey Allah'ındır. Bu, kötülük
edenleri yaptıklarıyla cezalandırılması,
iyilik edenleri de daha güzeliyle
mükafatlandırılması için böyledir." Yüce
Allah, kıyamet gününü mükafatlandırma ve
cezalandırma günü olarak tayin etmiş, Enbiya
Suresinin 47'nci ayetinde şöyle buyurmuştur :
"Kıyamet günü için, adalet terazileri
kuracağız. Öyle ki hiç bir kimseye zerre
kadar zulmedilmeyecek (yapılan iş) bir
hardal tanesi ağırlığında olsa onu getirip
ortaya koyacağız. Hesap görücü olarak
biz yeteriz." İnsanın dünyada yapmış olduğu
şeylere kendi bedeni şahitlik edecektir. Bu
husus Nur Suresinin 24'ncü ayetinde şöyle
açıklanır : "İşlemiş oldukları günahtan
dolayı dillerinin, ellerinin, ayaklarının
kendi aleyhlerine şahitlik edecekleri
günde, onlara çok büyük bir azap
vardır."
Değerli Müslümanlar !
Yüce Allah ilahi mahkemenin kurulacağı
günü, Kur'an-ı Kerim 'de muhtelif ayetlerde
şöyle haber vermektedir: "O gün insanlar
amellerinin kendilerine gösterilmesi için
bölük bölük kabirlerinden çıkacaklardır.
Artık kim zerre ağırlığınca bir iyilik
yaparsa onun mükafatını görecek; kim
de zerre ağırlığınca
bir kötülük işlerse
onun
cezasını
1
görecektir."
"Kişinin
kardeşinden,
annesinden,
babasından, eşinden
ve
çocuklarından
kaçacağı
günde,
kulakları sağır edercesine şiddetli ses
geldiği vakit, işte O gün, onlardan
herkesin kendisini meşgul edecek bir işi
vardır. O gün bir takım yüzler vardır ki,
pırıl pırıl parlarlar, gülerler, sevinirler. O
gün nice yüzlerde vardır ki toz toprak
içindedirler. Onları bir siyahlık bürür.2
"Her
insanın
amelini
boynuna
yükledik. Kıyamet günü kendisine,
açılmış olarak karşılaşacağı bir kitap
çıkaracağız. Oku kitabını! Bu gün, hesap
sorucu olarak sana nefsin yeter
denilecektir."3
Sevgili Peygamberimizin bir hadisi ile
hutbemi tamamlıyorum: "Kıyamet Günü'nde
adem oğlu, şu beş şeyden sorguya
çekilmedikçe yerinden ayrılamaz: 1- Ömrünü
nerede harcadığından, 2- gençliğini nerede
yıprattığından,
3malını
nereden
kazandığından 4- nerelere sarfettiğinden, 5bildiği ile ne ölçüde yaşadığından".4
1
2
3
4
Zilzâl, 99/6-8.
Abese, 80/33-41.
İsrâ, 17/13-14.
Riyâzu’s-salihîn terc. I, 441.
www.tokyocamii.org
Download

Muhterem Müslümanlar