TOKYO CAMİİ CUMA HUTBESİ
25 Aralık 2015
NEFİS MUHASEBESİ
Muhterem müminler!
huzuruna varmaya yüzümüz var mı, yok
Allah Teâlâ yarattığı her insana belli bir
mu? O halde her birimiz son nefesimizi
ömür takdir etmiştir. Akıl nimetiyle donattığı
vermeden önce kendimizi bir hesaba çekmeli
insanı erginlik çağından itibaren ölünceye
ve
kadar
yaptıklarımızdan
tüm
yaptıklarından
gerektiği
halde
yapmadıklarından
ve
yapması
ihmalkârlık
sorumlu
edip
tutmuştur.
nefis
muhasebesi
Nitekim
(S.A.S.):
“Kıyamet
yaptıklarından
onun
çekilmedikçe
aklına
rehberlik
etmek
üzere
de
Allah’ın
vereceğiz.
Bununla birlikte insanı yalnız bırakmamış,
yapmalıyız.
huzurda
Peygamber
günü
hesap
efendimiz
kişinin
sorgulanıp
tüm
hesaba
mahşer
1
Zira
yerinden
Peygamberler ve kitaplar göndermiştir. İşte
ayrılamayacağını”
bu noktada İnsana düşen görev hayatı ve
Hz. Ömer (R.A) da: "Hesaba çekilmeden önce
yapıp
kendinizi
ettiklerini
düşünmek
ve
değerlendirmektir. Ben ne idim, ne oldum,
bize haber vermektedir.
hesaba
çekiniz"
bulunmaktadır.
sonum ne olacak?
İnsan
sonra
önce
ana
uyarısında
Aziz müminler!
bir
hücre,
rahminde
Son
bir
bir
yılda;
kendimiz, aile fertlerimiz,
yavru ve dünyaya geldiğinde
akraba ve komşularımız
her haliyle bakıma muhtaç
ve yaşadığımız toplum
bir çocuk, sonra delikanlı,
için ne gibi güzel işler
sonra
yaptık? Yahut kendimize,
yetişkin
bir
Gücü
kuvveti
dilediği
gibi
insan…
yerinde,
topluma,
davranabilme
yeteneğinde… Ne var ki bu
insanlara
ne
gibi
zararlarımız
dokundu?
İyiliklerimizi
hep böyle devam etmiyor.
çoğaltmak,
Her çıkışın bir de inişi olduğu
yanlışlıklarımızı
gibi,
gençliğin
bir
de
yaşlılığı
vardır.
düzelmek
için
böyle
bir
değerlendirme
Arkasından da ölümün geleceği muhakkak,
yapmamız
ama onunla ne zaman karşılaşılacağımızı
değerlendirerek dinimizin haram ve yasak
bilemiyoruz.
kıldığı birtakım günahları işlediysek onlara
O
bakımdan
her
an
ölüm
gelecekmiş gibi hazırlıklı olmak zorundayız.
Bütün
bunları
tövbe etmeli ve bu günahlardan vazgeçmeliyiz.
Değerli müminler!
Allah'a karşı görevlerimizde, ibadetlerimizde
Kendi kendimizi bir hesaba çekmeliyiz.
kusurlarımız
varsa
onları
Ömrümüzün
sayılı
olan
Mutlaka
kıyameti
gerçekleşecek
olan
hatırdan
ölümü
ve
çıkarmamalı,
davranışlarımıza bu kaçınılmaz gerçekleri göz
önünde tutarak yön vermeliyiz. Öne alınması
ve
gerekmektedir.
ertelenmesi
mümkün
olmayan
ecel
telafi
etmeliyiz.
günlerini
Allah'ın
haram ve yasaklarıyla değil, razı olduğu iş ve
ibadetlerle geçirmeye çalışmalıyız.
Hutbemi
Haşr
suresinin
mealiyle bitiriyorum: "Ey
iman
edenler!
Allah'a
ölüme ve ahirete hazır mıyız? Birçok
herkes, yarın için önceden ne göndermiş
insan geçen yıl aramızda olduğu halde bu yıl
olduğuna baksın. Allah'a karşı gelmekten
aramızda
sakının. Şüphesiz Allah, yaptıklarınızdan
Acaba
biz
gelecek yıla ulaşabilecek miyiz? Böyle bir
gelmekten
ayetinin
yakamıza yapışmadan düşünmeliyiz: Acaba
bulunmuyorlar.
karşı
18.
hakkıyla haberdardır."
garantimiz olamadığına göre bir düşünelim:
Şu anda ruhumuzu teslim edecek olsak
yaptıklarımızla
Yüce
Yaratan'ın
1
Tirmizi, Kıyamet, 1.
www.tokyocamii.org
sakının
ve
Download

2015.12.25|nefis muhasebesi