TOKYO CAMİİ CUMA HUTBESİ
21 Kasım 2014
KUSURLARI ARAŞTIRMAMAK
Muhterem Müslümanlar!
İslam dininde hoş karşılanmayan ve yasaklanan
kötü huylardan birisi de; bir mü’minin eksiğini,
kusurunu, ayıbını, gizli yanlarını ve hallerini
araştırmaktır.1 Zira, başkalarının kusur ve ayıplarını
araştırmak ve bunları ifşa etmek, insanlar arasındaki
güveni sarsar, kırgınlık ve düşmanlıkların artmasına
sebep olur.
Konuyla ilgili Efendimiz (s.a.v.) şöyle buyuruyor:
“Birbirinizin eksikliğini görmeye ve işitmeye çalışmayın,
birbirinizin özel ve mahrem hayatını araştırmayın.”2
“Kim Müslüman bir kardeşinin bir ayıbını/kusurunu
açığa çıkarırsa Allah da onun ayıbını deşifre eder ve
onu evinde bile olsa rezil eder.”3 O, bu konudaki
uyarılarının yanında Müslümanlara yakışan ve övgüye
layık olan davranışı da şöyle tarif etmiştir: “Kim bir
Müslümanın hatasını ve kusurunu örtüp gizlerse, Allah
da onun dünya ve ahirette bir hatasını örtüp gizler.”4
Aziz Cemaat!
Başkalarının
kusurlarının
araştırılması
hakkındaki yasaklamanın maksatlarından birisi de,
insanın kendi eksik ve kusurları ile ilgilenmesine
teşviktir. Çünkü müslümanlar birinci derecede kendi
ayıp ve günahlarından arınmakla, kendi kusurlarını
düzeltmekle mükelleftir. Kendi eksikliklerini bırakıp
başkalarının kusur ve eksikleriyle uğraşmak da,
müslümanın kendi ayıbı olarak zikredilmiştir. Bunun
için önce kendi eksikliklerimizi gidermekle meşgul
olalım.
Hutbemi Allah Resûlü’nün konuyla ilgili şu
uyarısına kulak vermenizi arzu ederek son vermek
istiyorum: “Ey dilleriyle iman edip de iman kalplerine
yerleşmeyenler! Müslümanlara eza etmeyin, onları
utanacak hallere düşürmeyin ve gizli hallerini
araştırmayın”5.
Değerli Kardeşlerim!
İslam, insanın canı ve malı gibi, haysiyetine ve
şerefine de hürmet göstermemizi emretmektedir. Bu
açıdan
bakıldığında
başkalarının
kusurlarının
araştırılmasının yasaklanması, insanın haysiyet ve
şerefini koruma altına almaya yönelik bir tedbirdir.
İşte bu önlemler çerçevesinde başkalarının evlerine
izinsiz girmek, eşyalarını kurcalamak/araştırmak, cep
telefonu ve bilgisayarını izinsiz açmak, mektupları
okumak, kapıdan/pencereden gizlice dinlemek, gizli
sırlarına vakıf olmak için küçük çocukları konuşturmak
ve benzeri davranışlar ayıp ve günah sayılmıştır.
Ancak; başkalarına ve kamuya zararı olan,
güvenliği ve barışı tehdit eden plan, niyet ve
faaliyetleri anlamak maksadıyla yapılan istihbarat ve
araştırmalar; yine,
evleneceğimiz, iş ortaklığı
yapacağımız, birlikte yola çıkacağımız insanlar
hakkında ön bilgi edinme faaliyetleri ayet ve
hadislerdeki yasak kapsamına girmez.
1
Bakınız: Hucurat, 12.
Müslim, Birr, 28.
3
İbn-i Mace, Hudud, 5.
4
Ebu Davud, Edeb, 44.
2
5
Tirmizi, Birr, 84.
www.tokyocamii.org
Download

kusurları araştırmamak