T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU
2014 YILI
FİYAT TARİFELERİ
VE
ANALİZ BİLGİLERİ
REHBERİ
İÇİNDEKİLER
BİRİNCİ BÖLÜM
ULUSAL MİKROBİYOLOJİ REFERANS LABORATUVARLARINA AİT ANALİZ BİLGİLERİ
VE FİYAT TARİFELERİ
ULUSAL VİROLOJİ REFERANS MERKEZ LABORATUVARI ANALİZLERİ
SAYFA NO
Ulusal Viroloji Referans Merkez Laboratuvarına Ait İletişim Bilgileri
Virolojik Araştırma Analizleri
Ulusal Viroloji Referans Merkez Laboratuvarı Örnek Alma - Gönderme Koşulları ve Analizlere Ait Açıklamalar
ULUSAL ENTERİK PATOJENLER REFERANS MERKEZ LABORATUVARI ANALİZLERİ
SAYFA NO
Ulusal Enterik Patojenler Referans Merkez Laboratuvarına Ait İletişim Bilgileri
Enterik Patojen Analizleri
ULUSAL PARAZİTER HASTALIKLAR REFERANS MERKEZ LABORATUVARI ANALİZLERİ
SAYFA NO
Ulusal Paraziter Hastalıklar Referans Merkez Laboratuvarına Ait İletişim Bilgileri
Dışkı Örneklerinde Parazitolojik Analizler
İmmunolojik Analizler (Serum, BOS, Vitroöz Aqua Vb.)
Kan, Kemik İliği, Biyopsi Ve Diğer Klinik Örneklerde Parazitolojik Analizler
Moleküler Parazitolojik Analizler
Ektoparazit, Çevresel Örneklerde Parazitolojik Analizleri ve Diğer Hizmetler
Ulusal Paraziter Hastalıklar Referans Merkez Laboratuvarı Örnek Alma - Gönderme Koşulları ve Analizlere Ait
Açıklamalar
ULUSAL YÜKSEK RİSKLİ PATOJENLER REFERANS MERKEZ LABORATUVARI ANALİZLERİ
SAYFA NO
Ulusal Yüksek Riskli Patojenler Referans Merkez Laboratuvarına Ait İletişim Bilgileri
Yüksek Riskli Patojenler Referans Merkez Laboratuvarına Yönelik Analizler
Diğer Analizler
ULUSAL BAKTERİYOLOJİ REFERANS MERKEZ LABORATUVARI ANALİZLERİ
Ulusal Bakteriyoloji Referans Merkez Laboratuvarına Ait İletişim Bilgileri
i
SAYFA NO
Aşı İle Önlenebilir Bakteriyel Hastalıklar Seroloji Laboratuvarı
Otoantikorlar
Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar Tanı Laboratuvarı
Ulusal Antimikrobiyal Direnç Sürveyans Laboratuvarı Analizleri
Refik Saydam Ulusal Tip Kültür Koleksiyonu Birimi ve Serum Bankası
ULUSAL SOLUNUM YOLU PATOJENLERİ REFERANS LABORATUVARI ANALİZLERİ
SAYFA NO
Ulusal Solunum Yolu Patojenleri Referans Laboratuvarlarına Ait İletişim Bilgileri
Solunum Yolu Patojen Analizleri
Ulusal Solunum Yolu Patojenleri Referans Laboratuvarları Örnek Alma - Gönderme Koşulları ve Analizlere Ait
Açıklamalar
ULUSAL MİKOLOJİ REFERANS MERKEZ LABORATUVARI ANALİZLERİ
SAYFA NO
Ulusal Mikoloji Referans Merkez Laboratuvarına Ait İletişim Bilgileri
Mikoloji Referans Merkez Laboratuvarı Analizleri
Ulusal Mikoloji Referans Merkez Laboratuvarı Örnek Alma - Gönderme Koşulları ve Analizlere Ait Açıklamalar
ULUSAL TÜBERKÜLOZ REFERANS MERKEZ LABORATUVARI ANALİZLERİ
SAYFA NO
Ulusal Bakteriyoloji Referans Merkez Laboratuvarlarına Ait İletişim Bilgileri
Tüberküloz Araştırma Analizleri
Ulusal Bakteriyoloji Referans Merkez Laboratuvarı Örnek Alma - Gönderme Koşulları ve Analizlere Ait
Açıklamalar
ULUSAL MOLEKÜLER MİKROBİYOLOJİ REFERANS MERKEZ LABORATUVARI ANALİZLERİ
SAYFA NO
Ulusal Moleküler Mikrobiyoloji Referans Merkez Laboratuvarlarına Ait İletişim Bilgileri
Moleküler Mikrobiyoloji Araştırma Analizleri
Ulusal Moleküler Mikrobiyoloji Referans Merkez Laboratuvarları Örnek Alma- Gönderme Koşulları ve
Analizlere Ait Açıklamalar
İKİNCİ BÖLÜM
TÜKETİCİ GÜVENLİĞİ LABORATUVARLARINA AİT ANALİZ BİLGİLERİ
VE FİYAT TARİFELERİ
SU KALİTESİNE YÖNELİK LABORATUVAR ANALİZLERİ
Su Kalitesine Yönelik Analizleri Gerçekleştiren Laboratuvarlara Ait İletişim Bilgileri
ii
SAYFA NO
Su Kalitesine Yönelik Kimyasal Analizler
Su Kalitesine Yönelik Mikrobiyolojik Analizler
Atıksu
İçme Kullanma- İçme (Ambalajlı) Ve Kaynak Suları
- Ruhsata Esas Analizler
- Denetim İzlemesi
- Kontrol İzlemesi
Havuz Suları Analizi
Doğal Mineralli Sular
- Tam Analiz
-Kontrol İzlemesi
Kaplıca Suları
-Tam Analiz
-Kontrol İzlemesi
Hemodiyaliz Çözeltilerinin Dilisyonunda Kullanılan Su Analizleri
-Kimyasal Analizler
-Mikrobiyolojik Analizler
İçme Suyu Amaçlı Ham Su Analizleri
Yüzme Suları
Talassoterapi Amaçlı Deniz Suyu Analizi
Kıta İçi Sular ( Nehir, Dere, Göl, Vb.)
Atıksu
Su Kalitesine Yönelik Analizleri Gerçekleştiren Laboratuvarların Örnek Alma - Gönderme Koşulları Ve
Analizlere Ait Açıklamaları
GIDA, EŞYA - LEVAZIM KONTROL VE ARAŞTIRMA ANALİZLERİ
Gıda, Eşya - Levazım Kontrol Ve Araştırma Analizleri Gerçekleştiren Laboratuvarlara Ait İletişim Bilgileri
iii
SAYFA NO
Mikrobiyolojik Kontrollere Ait Analizler
Gıda, Eşya - Levazım Kontrol ve Araştırma Analizleri Gerçekleştiren Laboratuvarların Örnek Alma - Gönderme
Koşulları ve Analizlere Ait Açıklamaları
ÇEVRE SAĞLIĞINA YÖNELİK ANALİZLER
SAYFA NO
Çevre Sağlığına Yönelik Analizleri Gerçekleştiren Laboratuvarlara Ait İletişim Bilgileri
Yakıt Analizleri
Peloid (Kaplıca Çamurları)
Çevre Sağlığına Yönelik Analizleri Gerçekleştiren Laboratuvarların Örnek Alma - Gönderme Koşulları ve
Analizlere Ait Açıklamaları
TOKSİKOLOJİK ARAŞTIRMA ANALİZLERİ
SAYFA NO
Toksikolojik Araştırma Analizlerini Gerçekleştiren Laboratuvarlara Ait İletişim Bilgileri
Kimyasal Özellikli Madde Analizleri
Toksokolojik Analizler
Kimyasal Tehditler Laboratuvarında Yapılan Analizler
Toksikolojik Analizlere Ait Örnek Alma - Gönderme Koşulları ve Analizlere Ait Açıklamaları
BİYOSİDAL ÜRÜNLERE YÖNELİK ANALİZLER
SAYFA NO
Biyosidal Ürünler Analizlerini Gerçekleştiren Laboratuvarlara Ait İletişim Bilgileri
Biyosidal Ürünler Fiziksel/Kimyasal/Kısa ve Uzun Süreli Stabilite Analizleri
Biyosidal Ürünler Biyolojik Etkinlik Testleri
Biyosidal Ürünler Mikrobiyolojik Etkinlik Testleri
Biyosidal Ürün Analizlerini Gerçekleştiren Laboratuvarların Analizlere Ait Açıklamaları
ENSTRÜMENTAL ANALİZLER
SAYFA NO
Enstrümental Analizleri Gerçekleştiren Laboratuvarlara Ait İletişim Bilgileri
Kullanılan Cihaz ve Yönteme Göre Ortak Analiz Ücretleri
MERKEZ KALİBRASYON LABORATUVARLARI
SAYFA NO
Merkez Kalibrasyon Laboratuvarlarına Ait İletişim Bilgileri
Sıcaklık Kalibrasyonu
iv
Terazi Kalibrasyonu
Kütle Kalibrasyonu
Sertifika Düzenlenmesi
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
BİYOLOJİK ÜRÜN ÜRETİM VE AR-GE LABORATUVARLARINA AİT BİLGİLER
VE FİYAT TARİFELERİ
VÜCUTDIŞI TIBBİ TANI ÜRÜNLERİ ÜRETİM LABORATUVARLARI (DİAGNOSTİK ANTİJEN,
ANTİSERUM VE KİTLER)
SAYFA NO
Vücutdışı Tıbbi Tanı Ürünleri Üretim Laboratuvarları (Diagnostik Antijen, Antiserum ve Kitler) İletişim Bilgileri
Vücutdışı Tıbbi Tanı Ürünleri
Antijenler
Antiserumlar
Kitler
Vücutdışı Tıbbi Tanı Ürünleri Üretim Laboratuvarları Talep- İsteme ve gönderme koşulları ile ilgili Açıklamalar
BAĞIŞIK SERUM ÜRETİM LABORATUVARLARI
SAYFA NO
Bağışık Serum Üretim Laboratuvarları İletişim Bilgileri
İmmün Serumlar
Normal Serum ve Kan
DENEY HAYVANLARI ÜRETİM LABORATUVARI
SAYFA NO
Deney Hayvanları
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
DİAGNOSTİK VE MİKROBİYOLOJİK ANALİZLERE AİT BİLGİLER
VE FİYAT TARİFELERİ
DİAGNOSTİK ANALİZLERİ GERÇEKLEŞTİREN LABORATUVARLAR
SAYFA NO
Diagnostik Analizleri Gerçekleştiren Laboratuvarlara Ait İletişim Bilgileri
Diağnostik Analizler
MİKROBİYOLOJİK ANALİZLERİ GERÇEKLEŞTİREN LABORATUVARLAR
Mikrobiyolojik Analizleri Gerçekleştiren Laboratuvarlara Ait İletişim Bilgileri
Mikrobiyolojik Analizlerler
v
SAYFA NO
BEŞİNCİ BÖLÜM
BİOSİDAL ÜRÜNLER İLE SUYA YÖNELİK YÜRÜTÜLEN HİZMET BEDELLERİNE AİT
FİYAT TARİFELERİ
HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜKLERİ TARAFINDAN VERİLEN HİZMETLERDEN 209 SAYILI KANUN
GEREGİNCE ÜCRETLENDİRİLECEK OLANLARIN DÖKÜMÜ VE HİZMET BEDELLERİ
SAYFA NO
Halk Sağlığı Müdürlüklerince Verilen Hizmetlerden 209 Sayılı Kanun Geregince Ücretlendirilecek Olanların
Dökümü Ve Hizmet Bedellerine ait Fiyat Tarifeleri
TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU ÇEVRE SAĞLIĞI DAİRE BAŞKANLIĞINCA VERİLEN
SERTİFİKA, RUHSAT VB. HİZMETLER ( Kurum Başkanlığı Hesabına Yatacaklar)
SAYFA NO
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Çevre Sağlığı Daire Başkanlığınca Verilen Sertifika, Ruhsat vb. Hizmetlerin Fiyat
Tarifeleri (Bedeli Kurum Başkanlığı Hesabına Yatacaklar)
TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU ÇEVRE SAĞLIĞI DAİRE BAŞKANLIĞINCA VERİLEN
SERTİFİKA, RUHSAT VB. HİZMETLER ( Maliye Bakanlığı Adına Yatırılacak Olanlar)
SAYFA NO
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Çevre Sağlığı Daire Başkanlığınca Verilen Sertifika, Ruhsat vb. Hizmetlere ait
Fiyat Tarifesi (Maliye Bakanlığı Adına Yatırılacak Olanlar)
ALTINCI BÖLÜM
TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU TARAFINDAN VERİLEN DİĞER HİZMETLERE
AİT BİLGİLER VE FİYAT TARİFELERİ
Eğitim Ücretlerine Ait Fiyat Tarifeleri
Diğer Genel Hususlara Ait Fiyat Tarifesi
İş Sağlığı Ve Güvenliği Konularında Verilecek Hizmetlerde Uygulanacak Birim Fiyat Tarifesi
İş Sağlığı Hekimliğince Verilen Hizmetlere Ait Fiyat Tarifesi
ANALİZ ÜCRETLERİNİN YATIRILACAĞI BANKA ŞUBE VE HESAP NUMARALARI
vi
BİRİNCİ BÖLÜM
ULUSAL MİKROBİYOLOJİ REFERANS
LABORATUVARLARINA AİT ANALİZ BİLGİLERİ VE FİYAT
TARİFELERİ
İLGİLİ BÖLÜM:
MİKROBİYOLOJİ REFERANS LABORATUVARLARI DAİRE BAŞKANLIĞI
İLGİLİ LABORATUVARLAR:
1. Ulusal Viroloji Referans Merkez Laboratuvarı Analizleri
2. Ulusal Enterik Patojenler Referans Merkez Laboratuvarı Analizleri
3. Ulusal Paraziter Hastalıklar Referans Merkez Laboratuvarları Analizleri
4. Ulusal Yüksek Riskli Patojenler Referans Merkez Laboratuvarı Analizleri
5. Ulusal Bakteriyoloji Referans Merkez Laboratuvarı Analizleri
6. Ulusal Solunum Yolu Patojenleri Referans Laboratuvarı Analizleri
7. Ulusal Mikoloji Referans Laboratuvarı Analizleri
8. Ulusal Tüberküloz Referans Merkez Laboratuvarı Analizleri
9. Ulusal Moleküler Mikrobiyoloji Referans Merkez Laboratuvarı Analizleri
1
ULUSAL VİROLOJİ REFERANS
MERKEZ LABORATUVARLARI ANALİZLERİ
İLETİŞİM BİLGİLERİ:
Ulusal Viroloji Referans Merkez Laboratuvarı
Mikrobiyoloji Referans Laboratuvarları Daire Başkanlığı
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu
Sağlık Mah. Adnan Saygun Cad. No:55 F Blok 1.-2. Kat
06100 Sıhhiye ANKARA
e-mail: [email protected]
İLGİLİ BÖLÜMLER:
1. Ulusal AIDS Doğrulama Merkezi ve Viral Hepatitler Ünitesi
Tel No: 312-565 5553
2. Ulusal Döküntülü Hastalıklar ve Santral Sinir Sistemi Viral Enfeksiyonlar Ünitesi
Tel No: 312-565 5552
3. Ulusal İnfluenza Merkezi ve Solunum Yolları Virüsleri Ünitesi
Tel No: 312-565 5582
4. Ulusal Arbovirus ve Viral Zoonotik Hastalıklar Ünitesi
Tel No: 312-565 5547
5. Ulusal Viral Kaynaklı Gastrointestinal Etkenler Ünitesi
Tel No: 312-565 5340
2
VİROLOJİK ARAŞTIRMA ANALİZLERİ
ANALİZ
SÜRESİ
ANALİZ
ÜCRETİ (₺)
4mL kan
1 gün
***
ELISA
4mL kan
1 gün
***
Anti-HBc IgG/total
ELISA
4mL kan
1 gün
***
906.570
Anti-HBc IgM
ELISA
4mL kan
1 gün
***
11.100
906.590
Anti-HBe
ELISA
4mL kan
1 gün
***
11.105
906.610
Anti-HBs
ELISA
4mL kan
1 gün
***
11.110
906.630
Anti-HCV
ELISA
4mL kan
1 gün
***
11.112
906.650
Anti-Hepatit E (HEV)
ELISA
4mL kan
1 gün
***
11.118
907.590
Anti-HIV 1/2
Hızlı Test
4mL kan
1 gün
***
11.146
912.680
Anti-adenovirus IgG
ELISA
4mL kan
***
11.147
912.690
Anti-adenovirus IgM
ELISA
4mL kan
***
11.050
906.350
Anti-CMV IgG (ELISA)
ELISA
4mL kan
***
11.055
906.380
Anti-CMV IgM (ELISA)
ELISA
4mL kan
***
40.012
906.660
Anti-HTLV I/II
ELISA
4 mL kan
***
11.175
912.700
Anti-RSV IgG
ELISA
4mL kan
***
11.180
912.710
Anti-RSV IgM
ELISA
4mL kan
***
11.132
906.810
ELISA
4mL kan
***
11.135
906.830
ELISA
4mL kan
***
40.048
912.720
0,5 mL BOS ve
2 mL serum
***
0,5 mL BOS ve
2 m L serum
***
THSK
KODU
SUT
KODU
11.080
906.520
Anti-HAV IgG/total
ELISA
11.085
906.540
Anti-HAV IgM
11.090
906.550
11.095
40.051
912.730
ANALİZLER
Anti-rubella IgG (ELISA)
(Kızamıkcık)
Anti-rubella IgM (ELISA)
(Kızamıkcık)
YÖNTEM
BOS IgG (Tek bir viruse spesifik) ELISA
BOS IgM (Tek bir viruse
spesifik)
ELISA
MİKTAR
***
***
40.014
120150
Chikungunya Virus IgM (IFA)
IFA
4mL kan
60
40.016
120152
Chikungunya Virus IgG (IFA)
IFA
4mL kan
60
13.035
907.220
CMV IgG avidite
ELISA
4mL kan
***
14.010
907.230
Delta antijeni
4mL kan
1 gün
***
14.015
907.240
Delta antikoru
4mL kan
1 gün
***
40.018
120160
Dengue Virus IgM (IFA)
IFA
4mL kan
55
40.020
120162
Dengue Virus IgG (IFA)
IFA
4mL kan
55
4mL kan
***
40.200
908.728
Dengue Virus real time PCR
Real time PCR 1-5
çift
40.058
120166
DNA, İzolasyon, Kan
Manuel / Cihaz ile
Ekstraksiyo
4 mL EDTA’lı
kan
25
40.061
120168
DNA, İzolasyon, Doku
Manuel / Cihaz ile
Ekstraksiyon
Doku Örneği
25
40.063
912.750
4 mL kan veya
2 mL serum
***
15.005
907.280
Doku kültüründe Polio antikor
nötralizasyon Testi (poliovirus tip Nötralizasyon Testi
1, 2, 3)
EBV EA (ELISA)
ELISA
4mL kan
***
15.010
907.290
EBV EBNA IgG (ELISA)
ELISA
4mL kan
***
15.020
907.310
EBV VCA IgG (ELISA)
ELISA
4mL kan
***
3
VİROLOJİK ARAŞTIRMA ANALİZLERİ
ANALİZ
SÜRESİ
ANALİZ
ÜCRETİ (₺)
THSK
KODU
SUT
KODU
ANALİZLER
15.025
907.320
EBV VCA IgM (ELISA)
ELISA
4mL kan
***
16.005
907.410
HBeAg
ELISA
4mL kan
***
16.015
907.440
HBsAg
ELISA
4mL kan
***
40.072
120184
HBsAg Doğrulama
ELISA
4 mL kan
120
40.074
908.728
HBV RT PCR (Kantitatif, Viral
Yük)
Real Time PCR 1-5
çift
6 mL EDTA’lı
kan
***
40.076
908.160
HCV Genotiplendirme
PCR
6 mL EDTA’lı
kan
***
40.079
120190
Hantavirus IgG (IFA)
IFA
4mL kan
60
40.080
120192
Hantavirus IgM (IFA)
IFA
4mL kan
60
40.022
120194
Hantavirus IgG (ELISA)
ELISA
4mL kan
55
40.024
120196
Hantavirus IgM (ELISA)
ELISA
4mL kan
55
40.026
908.731
Hantavirus Dobrova RT PCR
Reverse
Transkriptaz-PCR
İdrar, 4 mL
EDTA’lı kan
***
40.028
908.731
Hantavirus Puumala RT PCR
Reverse
Transkriptaz-PCR
İdrar, 4 mL
EDTA’lı kan
***
40.081
908.728
16.050
907.540
HCV-RNA PCR(Kantitatif Viral
Yük)
Herpes simpleks tip 1/2 IgG
Real Time PCR 1-5
çift
ELISA
6 mL EDTA’lı
kan
4mL kan
16.055
907.550
Herpes simpleks tip 1/2 IgM
ELISA
4mL kan
Kod
908.728
HDV RT PCR
Real Time PCR 1-5
çift
6mL kan
16.056
908.728
HEV RT PCR
6mL kan
***
904.760
HLA Doku Tiplendirme (Yüksek
Çözünürlüklü Moleküler
Yöntem)
Real Time PCR 1-5
çift
Real-time PCR ve
Moleküler
İdentifikasyon
6mL kan
***
40.084
908.711
HIV Western blot
Blot Analiz
***
40.086
908.711
HCV Western blot
Blot Analiz
40.093
120218
40.089
120214
40.090
912.760
HBV Antiretroviral Direnç
Saptanması -PCR
HIV antiretroviral Direnç
Saptanması- PCR
HIV p24 antijeni
PCR ve sekans
analizi
PCR ve sekans
analizi
ELISA
2,5 mL serum
veya plazma
2,5 mL serum
veya plazma
6 mL EDTA’lı
kan
6 mL EDTA’lı
kan
4 mL kan
40.094
908.728
HIV RNA PCR (Kantitatif, Viral
Yük)
Real Time PCR 1-5
çift
6 mL EDTA’lı
kan
***
40.099
120220
Hücre Kültürü (1 flask 75 mL)
75 mL
250
40.105
911.170
İmmünfloresan Mikroskopi
(IFAT), bir virüs için bir
parametre
İmmünfloresan
Mikroskopi
2 mL NFS 4 mL
Kan
***
40.107
908.728
İnfluenza A/B PCR
Real Time PCR 1-5
çift
Solunum yolu
Örnekleri
***
40.106
908.729
İnfulenza A Real Time PCR ile
Tiplendirme (H1, swH1, H3, H5)
Real Time PCR 1-5
çift
Solunum yolu
Örnekleri
***
40.102
120230
İnfulenza antikor titre tayini
(Hemaglutinasyon inhibisyon
testi)
Hemaglutinasyon
inhibisyon
4 mL kan
400
Kod
konulacak
YÖNTEM
4
MİKTAR
***
***
***
***
700
700
***
VİROLOJİK ARAŞTIRMA ANALİZLERİ
THSK
KODU
SUT
KODU
40.104
120232
40.030
120234
40.032
120234
17.005
907.690
17.010
907.700
40.114
908.728
ANALİZLER
İnfulenza virüs antijenik
karakterizasyon
(Hemaglutinasyon testi)
Japanese Encephalitis Virus IgM
(IFA)
Japanese Encephalitis Virus IgG
(IFA)
Kabakulak IgG (ELISA)
(Mumps)
YÖNTEM
MİKTAR
ANALİZ
SÜRESİ
ANALİZ
ÜCRETİ (₺)
Hemaglutinasyon
4 mL kan
400
IFA
4mL kan
60
IFA
4mL kan
60
ELISA
4 mL kan
***
ELISA
4 mL kan
***
Kırım - Kongo Kanamalı Ateşi
PCR
Kırım - Kongo Kanamalı Ateşi
ELISA IgM
Kırım - Kongo Kanamalı Ateşi
ELISA IgG
Kırım - Kongo Kanamalı Ateşi
ELISA antijen
Kırım - Kongo Kanamalı Ateşi
IgM (IFA)
Kırım - Kongo Kanamalı Ateşi
IgG (IFA)
Real Time PCR 1-5
çift
1 mL KS
***
ELISA
1 mL KS
***
ELISA
1 mL KS
***
ELISA
1 mL KS
***
IFA
4mL kan
60
IFA
4mL kan
60
Kabakulak IgM (ELISA)
(Mumps)
40.115
912.790
40.116
912.780
40.117
912.770
40.122
120250
40.124
120252
17.045
907.710
Kızamık IgG (ELISA) (Measles)
ELISA
4 mL kan
***
907.720
Kızamık lgM (ELISA) (Measles)
FELISA
4 mL kan
***
40.186
908.731
Kızamık RT, PCR (Reverse
Transkriptaz)
Reverse
Transkriptaz-PCR
4mL kan, İdrar,
Sürüntü
***
40.162
908.728
40.202
908.729
Kızamık, Parvovirus
(Real Time mültipleks PCR)**
HHV 6-7, Enterovirüs
(Real Time mültipleks PCR)**
Real Time PCR 1-5
çift
Real Time PCR 1-10
çift
40.204
908.729
Adenovirus, CMV, EBV
(Real Time mültipleks PCR)**
40.142
908.729
RSVA, RSVB, Rhinovirus
(Real Time Multipleks PCR) **
Real Time PCR 1-10 Solunum yolu
çift
Örnekleri
***
40.144
908.729
Parainfluenza 1, 2, 3
(Real Time Multipleks PCR) **
Real Time PCR 1-10 Solunum yolu
çift
Örnekleri
***
40.146
908.729
Coranavirus 43, 63, 229
(Real Time Multipleks PCR) **
Real Time PCR 1-10 Solunum yolu
çift
Örnekleri
***
40.148
908.729
Real Time PCR 1-10 Solunum yolu
çift
Örnekleri
***
40.150
908.729
Real Time PCR 1-10
Gaita
çift
***
40.152
908.729
Real Time PCR 1-10
Gaita
çift
***
40.154
908.729
Real Time PCR 1-10 BOS, boğaz
çift
sürüntüsü
***
40.156
908.729
Real Time PCR 1-10 BOS, boğaz
çift
sürüntüsü
***
40.188
908.729
Real Time PCR 1-10 Solunum yolu
çift
Örnekleri
***
17.050
Influenza A; B,
H.metapneumovirus (Real Time
Multipleks PCR) **
Norovirus I, Norovirus II
(Real Time Multipleks PCR) **
Rotavirus, Adenovirus,
Astrovirus (Real Time Multipleks
PCR) **
HSV 1, HSV 2
(Real Time Multipleks PCR) **
Mumps (Kabakulak),
Enterovirus, VZV (Real Time
Multipleks PCR) **
Parainfluenza 4, Human
Bocavirus, Coronavirus HKU1
(Real Time Multipleks PCR) **
İdrar, boğaz
burun sürüntüsü
İdrar, boğaz
burun sürüntüsü
EDTA veya
Real Time PCR 1-10
sitratlı kan,
çift
plazma
5
***
***
***
VİROLOJİK ARAŞTIRMA ANALİZLERİ
ANALİZ
SÜRESİ
ANALİZ
ÜCRETİ (₺)
THSK
KODU
SUT
KODU
ANALİZLER
40.190
908.729
Adenovirus, Enterovirus,
Parechovirus, FluA (H1N1)swl
(Real Time Multipleks PCR ) **
Real Time PCR 1-10 Solunum yolu
çift
Örnekleri
***
19.005
907.900
Parvovirus B19 IgG (ELISA)
ELISA
4 mL kan
***
19.010
907.910
Parvovirus B19 IgM (ELISA)
ELISA
4 mL kan
***
40.128
908.726
PCR, Multipleks
PCR, Multipleks
Muhtelif Örnek
***
40.131
908.728
Real Time PCR 1-5 çift
Muhtelif Örnek
***
Kod
908.729
Real Time PCR 1- 10 çift
Muhtelif Örnek
***
Kod
908.730
Real Time PCR 11 ve üzeri çift
Muhtelif Örnek
***
40.130
908.731
Reverse Transkriptaz- PCR
Real Time PCR 1-5
çift
Real Time PCR 110 çift
Real Time PCR 11
ve üzeri çift
Reverse
Transkriptaz-PCR
Muhtelif Örnek
***
Kod
908.732
RT- PCR Multipleks Muhtelif Örnek
***
40.120
120.400
40.192
120.320
40.194
120.322
Reverse Transkriptaz PCR
Multipleks
Referans yöntemlerle virus
araştırması (enterovirus, ECHO,
coxsackie, poliovirus, adenovirus,
RSV, influenza, kızamık, CMV,
HSV, vb.)
Rift valley fever virus
(Rift vadisi ateşi) IgG
Rift valley fever virus
(Rift vadisi ateşi) IgM
19.110
908.000
IgG avidite (rubella/ CMV)
40.158
120.328
40.160
120.332
40.196
120.336
40.198
120.338
YÖNTEM
MİKTAR
Hücre Kültürü
Gaita, BOS,
solunum Yolu
Örnekleri
325
IFA
4 mL kan
60
IFA
4 mL kan
60
ELISA
4 mL kan
***
IFA
4 mL kan
60
IFA
4 mL kan
60
Sindbis virüs IgG
IFA
4 mL kan
60
Sindbis virüs IgM
IFA
4 mL kan
60
ELISA
4 mL lı kan
***
ELISA
4 mL lı kan
***
IFA
4 mL lı kan
60
IFA
4 mL lı kan
60
Sandfly Fever Virus
(Tatarcık Humması) IgG
Sandfly Fever Virus
(Tatarcık Humması) IgM
Tick Borne EnsefalitVirusu IgG
(ELISA)
Tick Borne EnsefalitVirusu IgM
(ELISA)
Tick Borne EnsefalitVirusu IgG
(IFA
Tick Borne EnsefalitVirusu IgM
(IFA)
40.136
912.800
40.137
912.810
40.164
120.344
40.166
120.346
21.010
908.100
Varicella zoster virus (VZV) IgG
ELISA
4 mL kan
***
21.015
908.110
Varicella zoster virus (VZV) IgM ELISA
4 mL kan
***
40.140
120.402
Viral IgG Antikor Tayini (EIA)
ELISA
4 mL lı kan
50
40.141
120.404
Viral IgM Antikor Tayini (EIA)
ELISA.
4 mL lı kan
50
ELISA
4 mL lı kan
***
ELISA
4 mL lı kan
***
IFA
4 mL lı kan
60
IFA
4 mL lı kan
60
ELISA
4 mL lı kan
50
ELISA
BOS
50
40.138
912.820
40.139
912830
40.174
120.360
40.176
120.362
40.178
120.364
40.171
120.366
West Nile Virus (Batı Nil Ateşi
Virusu) IgG (ELISA)
West Nile Virus (Batı Nil Ateşi
Virusu) IgM (ELISA)
West Nile Virus (Batı Nil Ateşi
Virusu) IgG (IFA)
West Nile Virus (Batı Nil
Ateşi Virusu) IgM (IFA)
West Nile Virus (Batı Nil Ateşi
Virusu) IgG Avidite
West Nile Virus (Batı Nil Ateşi
virusu) Antikor
6
VİROLOJİK ARAŞTIRMA ANALİZLERİ
ANALİZ
SÜRESİ
ANALİZ
ÜCRETİ (₺)
THSK
KODU
SUT
KODU
40.172
908.728
West Nile Virus (Batı Nil Ateşi
virusu) (Real time PCR)
Real time PCR
1-5 çift
BOS, 4 mL
EDTA’lı kan
***
40.180
908.731
West Nile Virus (Batı Nil Ateşi
virusu) (RT PCR)
Reverse
Transkriptaz-PCR
BOS, 4 mL
EDTA’lı kan
***
40.182
120.372
Yellow Fever Virus (Sarı
Humma) IgG (IFA)
IFA
4 mL lı kan
60
40.184
120.374
Yellow Fever Virus (Sarı
Humma) IgM (IFA)
IFA
4 mL lı kan
60
ANALİZLER
YÖNTEM
MİKTAR
VİRAL KONTAMİNASYON, VALİDASYON VE KAN ÜRÜNLERİ KONTROLLARI
ANALİZ
SÜRESİ
ANALİZ
ÜCRETİ (₺)
THSK
KODU
SUT
KODU
ANALİZLER
41.003
120.376
Final Ürün (anti-HCV, anti-HIV,
HBsAg)
Her lot için 3
viyal
1400
41.006
120.378
Plazma Pool (Nükleik Asit
Tayini, herbir plazma havuzunun
testi için)
Her lot için 5
viyal
800
YÖNTEM
MİKTAR
** Yöntem gereği grup olarak çalışılmaktadır, (tek parametre veya tamamının çalışılması durumunda da tek parametre fiyatı
üzerinden faturalandırılacaktır.)
*** 2014 Mali Yılı Sağlık Uygulama Talimatı (SUT) yayınlanıncaya kadar 2013 yılı fiyat kitapçığındaki SUT fiyatları
geçerlidir.
VİROLOJİ LABORATUVARI ÖRNEK ALMA - GÖNDERME
KOŞULLARI ve ANALİZLERE AİT AÇIKLAMALAR
HIV
İncelenecek klinik örneklerin cinsi:
HIV PCR testi sadece plazma örneklerinde çalışılmaktadır. Antikor/antijen tespitine dayalı testler (doğrulama ve diğer EIA testleri)
serum veya PCR için alınmış plazma örneklerinde çalışılabilmektedir. Bu nedenle örneğin PCR testine uygun olarak gönderilmesi
halinde tüm testler bu örnek üzerinde uygulanabilecektir.
Hastadan klinik örneklerin alınması:
Serum: Hasta kanı sitratsız (antikoagülan içermeyen), tercihen vakumlu bir tüpe (Vacutainer TM) alınır. Santrifüj edilerek serum
kısmı ağzı sızdırmaz kapaklı bir tüpe ayrılır (asla ağzı pamuk veya flasterle kapatılmış tüpe konmaz). Miktar: 2-3 mL
Plazma: Hasta kanı antikoagülanlı (heparinden başka), tercihen vakumlu bir tüpe (Vacutainer TM) alınır. Plazma kandan en geç altı
saat içinde santrifüj ile ayrılmalı (800-1600g, 20 dakika, oda sıcaklığında) ve en az 2 mL olacak şekilde tercihen vidalı kapaklı steril
tüpe aktarılmalı, ağzı sıkıca kapatılmalıdır (asla ağzı pamuk veya flasterle kapatılmış tüpe konmaz). Heparin, PCR için inhibitör
özellikte olduğundan antikoagülan olarak kullanılmamalıdır. Antikoagülan olarak EDTA tercih edilmelidir.
Miktar: 2-3 mL
Örneklerin laboratuvara gönderilmesi:
Soğuk zincir kurallarına uygun olarak gönderilmelidir. Tüpe alınmış plazma örneği mümkün olduğunca erken sürede, en geç bir gün
içinde, 2-8˚C’de (buz aküsü ile birlikte) gönderilmelidir.
INFLUENZA
İncelenecek klinik örneklerin cinsi:
Hücre kültüründe izolasyon için: Boğaz sürüntüsü, nazofaringeal sürüntü, burun sürüntüsü, nazofaringeal aspirat
Serolojik tanı için: Serum
Hastadan klinik örneklerin alınması:
Boğaz sürüntüsü: Boğaz iyice aydınlatılıp, dil basacağı ile dil bastırılırak posterior farinks, tonsiller ve inflamasyonlu bölgelere
steril eküvyonun (dacron/polyester eküvyon) kuvvetlice sürtülmesi ile örnek alınır. Eküvyon hemen 7-10 mL kadar VTM (Viral
Transport Medyum) içeren tüpe konur.
Nazofarinks sürüntüsü: Alüminyum-vida şaftlı ve kolayca esneyebilir özellikte steril dacron eküvyon ile bir burun deliğinden
girilir; anterior burun boşluğunun ötesine geçilir; nazal kavitenin tabanından nazikçe geçirilerek farinks duvarına ulaşılır. Herhangi
bir engel ile karşılaşılıyorsa güç uygulanmaz. Diğer burun deliği denenir. Farinks duvarı hissedilince eküvyona 5 sn rotasyon
yapatırılır ve geri çekilir; VTM içeren tüpe konur.
Burun sürüntüsü: Esnek, ince saplı bir steril eküvyon ile (dacron/polyester eküvyon) bir burun deliğinden girilir. Sekresyonların
yeterince emilmesi için 5 sn süreyle eküvyon içerde döndürülür, geri çekilir ve 7-10 mL kadar VTM içeren tüpe konur. Diğer burun
deliğinden yeni bir eküvyonla işlem tekrarlanır. Bir önceki eküvyonla aynı transport tüpüne konur.
7
Nazofaringeal aspirat: Burundan ince bir kateterle nazofarinkse ulaşılır; şırınga yardımı ile aspirasyon yapılır. Eğer materyal aspire
edilemiyorsa hastanın başı geriye itilerek 4-7 mL VTM verilip aspire edilir ve steril bir tüpe aktarılır. Materyal <2 mL ise üzerine
VTM eklenir. >2 mL ise ekleme yapmaya gerek yoktur. Miktar en az 2 mL
*Serum: Miktar 1-2 mL
Örneklerin laboratuvara gönderilmesi:
Üst solunum yolu örnekleri: Eküvyonlar hemen VTM içeren tüpe konur. Tüp sızdırmaz, vida kapaklı olmalıdır (asla ağzı pamuk veya
flasterle kapatılmış tüpe konmaz).
Serum: Sızdırmaz, vida kapaklı bir tüpe konur (asla ağzı pamuk veya flasterle kapatılmış tüpe konmaz).
Örnekler 48 saat içinde, soğuk zincirde laboratuvara ulaştırılır.
Hücre kültüründe virus izolasyonu için süre: Tüpler 48. saatten itibaren okunur. 10. günde halen negatif bulunan kültürler 14. güne
kadar izlenirler.
Klinik örneklerde viral komponentlerin gösterilmesi için süre: Kullanılan teste/kite göre 20 dk.dan birkaç saate kadar değişir.
Serolojik testler için süre: Birkaç saat içinde sonuç alınır.
KIZAMIK
İncelenecek klinik örneklerin cinsi:
Hücre kültüründe izolasyonu için: ÜSY örnekleri (boğaz sürüntüsü, nazofaringeal sürüntü, burun sürüntüsü), idrar Serolojik tanı için:
Serum
Hastadan klinik örneklerin alınması:
Serum: Serum döküntülerin başlamasından sonraki 3-28 gün içinde alınır. Miktar: 2-3 mL
İdrar: Steril şartlarda steril bir tüp veya idrar kabına alınır. Miktar: En az 15 mL
Boğaz sürüntüsü:
Nazofarinks sürüntüsü:
Burun sürüntüsü:
İdrar ve ÜSY örnekleri döküntülerin başlamasından sonraki 7 gün içinde alınmalıdır.
Örneklerin laboratuvara gönderilmesi:
Serum: Sızdırmaz, vida kapaklı steril tüpe alınır (asla ağzı pamuk veya flasterle kapatılmış tüpe konmaz).
Üst solunum yolu örnekleri: Eküvyonlar 2-3 mL VTM içeren vida kapaklı tüpe konur.
Soğuk zincirde, sızdırmazlık sağlanarak, en kısa sürede lab.a ulaştırılır.
Hücre kültüründe virus izolasyonu için süre: 2-3 hafta
VİRAL HEPATİTLER
İncelenecek klinik örneklerin cinsi:
Serum veya plazma (serolojik testler için)
Hastadan klinik örneklerin alınması:
Serum: Miktar 2-3 mL
Plazma: Hasta kanı antikoagülanlı, tercihen vakumlu bir tüpe (Vacutainer TM) alınır. Santrifüj edilerek plazma kısmı ağzı sızdırmaz
kapaklı bir tüpe ayrılır (asla ağzı pamuk veya flasterle kapatılmış tüpe konmaz). Miktar 2-3 mL
Örneklerin laboratuvara gönderilmesi:
Serum/Plazma: Sızdırmaz kapaklı steril tüpe alınır (asla ağzı pamuk veya flasterle kapatılmış tüpe konmaz). <1 saat içinde,
sızdırmazlık sağlanarak laboratuvara ulaştırılır.
Serolojik testler için süre: ~½ gün
POLİOMYELİT
İncelenecek klinik örneklerin cinsi:
Dışkı (hücre kültüründen virus izolasyonu için)
Hastadan klinik örneklerin alınması:
Dışkı: Virus atılması değişkenlik gösterebildiğinden 24-48 saat arayla en az iki örnek alınmalıdır. Miktar en az 4-8 gr
Rektal sürüntü: Hastanın dışkı vermesinde güçlük olduğu hallerde tercih edilir. Virusun izolasyon şansı daha düşüktür.
Laboratuvardan viral VTM istenmiş olmalıdır. Steril (dacron/ polyester) eküvyon ile rektumdan girilerek 2-3 cm ilerlenir. İçerde bir
rotasyon yaptırılarak geri çekilir.
Örnekler hastalığın başlangıcından sonraki 7 gün içinde alınmalıdır (maks. 14 gün içinde).
Örneklerin laboratuvara gönderilmesi:
Dışkı: Steril veya temiz plastik, geniş ağızlı, vida kapaklı, sızdırmaz kaba alınır.
Rektal sürüntü: Eküvyon VTM içeren plastik vida kapaklı tüpe konur.
Soğuk-zincirde, sızdırmazlık sağlanarak, en kısa zamanda laboratuvara ulaştırılır.
Hücre kültüründe virus izolasyonu için süre: Tüpler 24. saatten itibaren okunur. 7. günde halen negatif bulunan kültürler 14. güne
kadar izlenirler.
Önemli Not: POLİO ŞÜPHELİ ÖRNEK GÖNDERİLMEDEN
MÜDÜRLÜKLERİNE BİLDİRİM YAPILMALIDIR.
ÖNCE
MUTLAKA
İL
HALK
SAĞLIĞI
RUBELLA, CMV, HERPES 1,2, EBV, VZV, KIZAMIK, KABAKULAK, RSV, ADENOVİRUS, PARVOVİRUS B19,
HHV-6 VE HHV-8 SEROLOJİSİ
İncelenecek klinik örneklerin cinsi:
Serolojik testler için: Serum, BOS (RSV, Adenovirus, Parvovirus B19 ELISA BOS’ta çalışılmaz)
Hastadan klinik örneklerin alınması:
Serum: Miktar 2-3 mL
BOS: Ensefalitle komplike olduğu düşünülen vakalarda serum ile eş zamanlı BOS örneği de alınır. Miktar en az 2 mL
Örneklerin laboratuvara gönderilmesi:
8
Serum/BOS: Sızdırmaz, vida kapaklı steril tüpe konur (asla ağzı pamuk veya flasterle kapatılmış tüpe konmaz). Soğuk zincirde,
sızdırmazlık sağlanarak, en kısa sürede (<1 saatte) lab.a ulaştırılır.
Süre: ½ gün.
KIRIM KONGO HEMORAJİK ATEŞİ
İncelenecek klinik örneklerin cinsi:
Serum, Doku örnekleri
Hastadan klinik örneklerin alınması:
Serum: Miktar: En az 1.5 mL
Tanı erken dönemde kan ve doku örneklerinde nükleik asitin PCR ile tesbiti ve 6. günden itibaren de serumda spesifik IgM ve IgG
antikorlarının ELISA/IFA ile gösterilmesi ile konur.
Örneklerin laboratuvara gönderilmesi:
Örnekler soğuk zincir kurallarına uygun olarak (buz aküsü ile birlikte) laboratuvara gönderilir.
Örnekler gönderilmeden önce Sağlık Bakanlığı'nın KKKA internet sitesinden vaka girişi yapılmalı ve bilgiler doldurulmalıduktan
sonra uygun biyogüvenlik kabı ile gönderilmelidir.
9
ULUSAL ENTERİK PATOJENLER REFERANS
MERKEZ LABORATUVARI ANALİZLERİ
İLETİŞİM BİLGİLERİ
Ulusal Enterik Patojenler Referans Merkez Laboratuvarı
Mikrobiyoloji Referans Laboratuvarları Daire Başkanlığı
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu
Sağlık Mah. Adnan Saygun Cad. No:55 E Blok
06100 Sıhhiye ANKARA
Tel No: 312-565 5507
Faks: 0312 5655455
e-mail: [email protected]
10
THSK
KODU
30.005
ULUSAL ENTERİK PATOJENLER REFERANS MERKEZ LABORATUVARLARI ANALİZLERİ
NUMUNE
SUT
YÖNTEM/
ANALİZ ANALİZ
ANALİZLER
MİKTARI/
KODU
METOT
SÜRESİ ÜCRETİ (₺)
TİPİ
905.600 Anaerob kültür
Klinik materyal
***
905.610
Antibiyotik duyarlılık testi
Disk Difüzyon
Klinik izolat
***
30.019
906.220
Minimal inhibitör konsantrasyonu
(her biri)
E testi
Klinik izolat
***
30.041
130.105
Bakteri kültürü (İmmuno manyetik
Manuel
seperasyon yöntemi ile) (her biri)
Klinik izolat
60
30.045
905.680
Bakteri tanımlanması
Manuel
Klinik materyal
***
30.050
905.690
Bakteri tanımlanması
Otomatik sistem
Klinik materyal
***
30.055
905.700
Bakteri tanımlanması
Yarı otomatik
Klinik materyal
***
Otomatik sistem
Klinik materyal
***
yarı otomatik
Klinik materyal
***
Manuel
Klinik izolat
***
30.015
Bakteri tanımlanması ve duyarlılık
testi
Bakteri tanımlanması ve duyarlılık
testi
Boyalı mikroskopik inceleme
(Gram, M.mavisi, Wright, ZiehlNeelsen, vb)
Boyasız direkt mikroskobik
inceleme
30.060
905.710
30.065
905.720
30.100
905.760
30.296
905.770
30.114
130.113
Campylobacter ileri identifikasyon Kültür, tür ayırımı ve
paneli
antibiyogram
Klinik materyal
148
30.122
908.726
Campylobacter PCR
Klinik materyal
75
30.121
905.780
Campylobacter kültürü
Gaita
***
30.148
912.040
Clostridium difficile Antijeni
(Glutamat Dehidrogenaz)
5g Gaita
***
30.150
905.810
Clostridium difficile kültürü
Gaita
***
30.160
907.190
Clostridium difficile toxin-A ve B
ELISA
Gaita
***
30.161
912.030
Clostridium difficile - doku
kültürü toksin nötralizasyon testi
Gaita, Klinik
izolat
***
800.001
908.728
Clostridium difficile Real Time
PCR
5g Gaita
***
30.162
912.060
Clostrodium difficile Toksin B
(Doku Kültürü)
Gaita, Klinik
izolat
***
30.150
905.810
Clostridium difficile kültürü
30.160
907.190
030.148
912.040
30.124
130.125
30.205
912.070
30.226
130.127
Manuel
Konvasiyonel
ELISA
Real Time PCR
1-5 çift
***
***
Clostridium difficile toxin-A ve B Clostridium difficile
ELISA
paneli
Clostridium difficile Antijeni
(Glutamat Dehidrogenaz)
Clostridium difficile Antibiyogram e-test 10 strip
***
***
177
30.211
130.130
Difteri Antikoru Doku Kültürü
Nötralizasyon Testi
Doku Kültüründe İn vitro Difteri
Toksin Testleri
Doku Kültüründe İn vitro
Verotoksin Testleri
Doku Kültüründe İn vitro Toksin
Testleri (Diğer)
Diyarejenik E.coli Multipleks PCR
30.215
905.880
E. coli 0157 H7 kültürü
***
800.004
907.260
E. coli O157 H7 (lateks
aglütinasyon)
***
30.216
912.110
E. coli Serotiplendirme
30.228
30.229
130.128
130.129
Doku Kültürü
500 µL
***
Doku Kültürü
Serum
142
Doku Kültürü
Serum
142
Doku Kültürü
serum
142
Multipleks PCR
Klinik izolat
115
Aglütinasyon
11
***
THSK
KODU
30.214
30.222
ULUSAL ENTERİK PATOJENLER REFERANS MERKEZ LABORATUVARLARI ANALİZLERİ
NUMUNE
SUT
YÖNTEM/
ANALİZ ANALİZ
ANALİZLER
MİKTARI/
KODU
METOT
SÜRESİ ÜCRETİ (₺)
TİPİ
Doğrulama,
E. coli ileri identifikasyon ve
130.134
serotiplendirme,
205
serotiplendirme paneli
PCR, antibiyogram
PCR, ters
130.135 E. coli genotipik tiplendirme
125
hibridizasyon
30.225
130.136
EHEC ELISA
ELISA
30.247
912.130
ETEC Stabil Toksin araştırılması
***
30.248
912.120
ETEC Labil Toksin araştırılması
***
800.003
905.672
Gaita kültürü
***
30.105
905.770
Boyasız direkt mikroskobik
inceleme
***
30.045
905.680
Bakteri tanımlanması
***
30.121
905.780
Campylobacter kültürü
30.215
905.880
E.coli 0157 H7 kültürü
***
800.004
907.260
E.coli O157 H7 (lateks
aglütinasyon)
***
030.700
912.260
Vibrio cholerae kültürü
***
30.298
905.950
15.130
905.960
30.290
Gaita Kültür Paketi
130.148
Genişletilmiş spektrumlu beta
laktamaz (ESBL)
Genişletilmiş spektrumlu beta
laktamaz (ESBL) ve sinerji
1 flask Hücre Kültürü
Manuel
30.295
130.149
PCR (In House)
PCR
30.325
906.060
30.368
130.151
30.370
30.372
130.152
908.726
Kültür ve antibiyotik duyarlık testi
Manuel
(KAHT)
Listeria Serotiplendirme
Listeria ileri identifikasyon paneli
Enterik Bakteri (Salmonella,
Shigella, Camphylobacter, E.coli
v.b) Paneli Multipleks PCR
Mikroorganizma identifikasyon
paneli
Minimal bakterisidal
konsantrasyon (MBC)
Minimal inhibitör konsantrasyonu
(E testi ile)
50
***
Disk Difüzyon
***
E test
***
185
Klinik materyal
+ Klinik izolat
125
Klinik izolat
***
75
Kültür,
serotiplendirme,
antibiyogram
190
Multipleks PCR
480
Kültür ve
Biyokimyasal test
30.430
130.154
30.440
906.210
30.445
906.220
30.468
908.726
PCR, multiplex
908.727
Real Time PCR
908.728
Real Time PCR
908.729
Real Time PCR
908.730
Real Time PCR
30.473
912.220
PFGE (her bir enzim için; analiz
ve raporlama dahil)
***
30.474
912.230
Plazmit Profil Analizi
***
30.505
912.240
Salmonella serotiplendirilmesi
1 Plak Klinik izolat
***
30.508
130.164
Salmonella ileri identifikasyon
paneli
Doğrulama,
serotiplendirme,
antibiyogram
215
Kod
konulacak
Kod
konulacak
Kod
konulacak
Kod
konulacak
Klinik izolat
80
Klinik izolat
***
Klinik izolat
***
***
Real Time PCR
1 çift
Real Time PCR
1-5 çift
Real Time PCR
1-10 çift
Real Time PCR
11 ve üzeri
12
***
***
***
***
THSK
KODU
ULUSAL ENTERİK PATOJENLER REFERANS MERKEZ LABORATUVARLARI ANALİZLERİ
NUMUNE
SUT
YÖNTEM/
ANALİZ ANALİZ
ANALİZLER
MİKTARI/
KODU
METOT
SÜRESİ ÜCRETİ (₺)
TİPİ
30.512
130.165
Salmonella PCR
Konvansiyonel PCR
75
30.510
912.250
Shigella serotiplendirilmesi
1 Plak Klinik izolat
***
130.167
Shigella ileri identifikasyon paneli
Doğrulama,
serotiplendirme,
antibiyogram, PCR
190
30.516
130.168
Shigella PCR
30.540
130.169
Suş Teyidi
Klinik izolat
30.625
908.729
Verotoksin Tiplendirmesi
Real Time PCR
1-10 çift
30.700
912.260
Vibrio cholerae Kültürü
30.705
912.270
Vibrio cholerae Toksin testi
30.725
130.173
Vibrio cholerae Serotiplendirme
Agglunitasyon
Klinik izolat
80
30.726
130.174
Vibrio cholerae ileri
identifikasyon paneli
Kültür,
serotiplendirme,
Klinik Örnek
toksin saptama, PCR,
antibiyogram
210
30.215
905.880
E. coli 0157 H7 kültürü
800.004
907.260
E. coli O157 H7 (lateks
aglütinasyon)
30.514
75
68
Klinik izolat
Gaita, Klinik
izolat
Gaita, Klinik
izolat
***
***
***
***
***
Verotoksijenik E.
Coli ileri
idetifikasyon paneli
30.216
912.110
E. coli Serotiplendirme
30.015
905.610
Antibiyotik duyarlılık testi
***
30.225
130.179
EHEC ELISA
50
30.900
912.290
Yersinia enterocolitica kültürü
30.925
130.181
Yersinia Enterocolitica
Serotiplendirme
30.926
130.182
Yersinia enterocolitica ileri identifikasyon paneli
Agglunitasyon
***
Gaita, Klinik
izolat
***
Klinik izolat
100
Kültür,
serotiplendirme,
antibiyogram
200
*** 2014 Mali Yılı Sağlık Uygulama Talimatı (SUT) yayınlanıncaya kadar 2013 yılı fiyat kitapçığındaki SUT fiyatları
geçerlidir.
13
ULUSAL PARAZİTER HASTALIKLAR REFERANS
MERKEZ LABORATUVARI ANALİZLERİ
İLETİŞİM BİLGİLERİ
Ulusal Parazitoloji Referans Merkez Laboratuvarı
Mikrobiyoloji Referans Laboratuvarları Daire Başkanlığı
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu
Sağlık Mah. Adnan Saygun Cad. No:55 F Blok Zemin Kat
06100 Sıhhiye ANKARA
Tel: 0 312 5655571
Faks: 0312 5655455
e-mail: [email protected]
14
PARAZİTER HASTALIKLAR REFERANS LABORATUVARI ANALİZLERİ DIŞKI ÖRNEKLERİNDE
PARAZİTOLOJİK ANALİZLER
NUMUNE
THSK
SUT
YÖNTEM/
ANALİZ ANALİZ
PARAMETRE
MİKTARI/
ÜCRETİ (₺)
KODU
KODU
METOT
SÜRESİ
TİPİ
30.010
905.770 Anal (Selofan) Bant
Mikroskobi
Anal sürüntü
Aynı gün
***
Gaitada Amib-Giardia
aranması (Nativ, Lugol)
Direkt parazit incelenmesi
(manuel)
Direkt parazit incelenmesi
(cihazla)
Gaitada konsantrasyon
yöntemi ile parazit aranması
(Yüzdürme ve/veya
çöktürme)
Modifiye asit fast boyama
(Cryptosporidium, Isospora,
Cyclospora)
Trikrom boyama
(protozoonlar için)
Mikroskobi
5 gr Gaita
Aynı gün
***
Mikroskobi
5 gr Gaita
Aynı gün
***
Mikroskobi
5 gr Gaita
Aynı gün
***
Mikroskobi
5 gr Gaita
1 gün
***
Mikroskobi
5 gr Gaita
1 gün
***
Mikroskobi
5 gr Gaita
1 gün
***
Modifiye trikrom boyama
(microsporidium için)
Mikroskobi
5 gr Gaita
1 gün
***
907.350
Entamoeba histolytica (amip)
adezin antijeni EIA
Mikroskobi
5 gr Gaita
1 hafta
***
30.170
905.830
Cryptosporidium antijeni
(DFA/ELISA)
DFA/ELISA
5 gr Gaita
1 hafta
***
30.275
907.400
Giardia antijeni
(DFA/ELISA)
DFA/ELISA
5 gr Gaita
1 hafta
***
32.186
130.511
Microsporidia IFA
IFA
5 gr Gaita
1 hafta
50
30.204
912.320
Kato-katz (helmint
yumurtaları)
Mikroskobi
5 gr Gaita
Aynı gün
***
30.208
912.300
Filtre kağıdı kültürü- Harada
Mori yöntemi (Nematod
larvaları)
1 hafta
***
30.265
905.920
30.198
905.870
30.200
905.860
30.270
912.310
30.175
912.330
30.580
906.271
30.202
906.271
30.235
Kültür
5 gr Gaita
Moleküler analizler için “MOLEKÜLER PARAZİTOLOJİK ANALİZLER” kısmına bakınız
THSK
KODU
SUT
KODU
30.503
912.470
30.030
906.900
30.035
906.920
30.565
908.070
30.566
906.910
30.567
906.930
30.570
908.080
30.381
912.450
30.382
912.420
İMMÜNOLOJİK ANALİZLER (Serum, BOS, Vitröz Aqua vb.)
NUMUNE
YÖNTEM/
PARAMETRE
MİKTARI/
METOT
TİPİ
Sabin Feldman Dye testi
(Toxoplasma)
ANALİZ
SÜRESİ
ANALİZ
ÜCRETİ(₺)
SFDT
1 mL Serum/
BOS/Vitröz aqua
1 hafta
***
ELISA
0,5 mL Serum
1 hafta
***
ELISA
0,5 mL Serum
1 hafta
***
ELISA avidite
1 mL Serum
1 hafta
***
Kemiluminesans
1 mL Serum
1 hafta
***
Kemiluminesans
1 mL Serum
1 hafta
***
IFAT (Home made)
1 mL Serum
1 hafta
***
Leishmania IFA IgG
IFAT (Home made)
1 mL Serum
3 gün
***
Leishmania Dipstick
Kromotografi
1 mL Serum
1 gün
***
Anti-Toxoplasma IgG
(ELISA)
Anti-Toxoplasma IgM
(Capture ELISA)
Toxoplasma IgG ELISA
avidite
Toxoplasma IgG
(Kemiluminesans vb)
Toxoplasma IgM
(Kemiluminesans vb)
Toxoplasma İmmünfloresan
(IFAT)-IgG
15
THSK
KODU
SUT
KODU
30.383
912.430
İMMÜNOLOJİK ANALİZLER (Serum, BOS, Vitröz Aqua vb.)
NUMUNE
YÖNTEM/
PARAMETRE
MİKTARI/
METOT
TİPİ
Leishmania ELISA IgM+IgG ELISA
1 mL Serum
30.385
912.440
Leishmania FAST/DAT
Kist Hidatik (Echinococcus )
(İHA)
Kist Hidatik (Echinococcus )
ELISA IgG
Kist Hidatik (Echinococcus )
IFAT
Kist Hidatik (Echinococcus )
Western Blot
Echinococcus alveolaris
ELISA
Entamoeba histolyica (Amip)
antikor (İHA)
Fasciola hepatica
(Distamatoz) (IHA)
ANALİZ
SÜRESİ
ANALİZ
ÜCRETİ(₺)
3 gün
***
Aglutinasyon
1 mL Serum
1 hafta
***
IHA
1 mL Serum
3 gün
***
ELISA
1 mL Serum
1 hafta
***
IFAT (Home made)
1 mL Serum
1 hafta
***
Immunoblot
1 mL Serum
1 hafta
***
ELISA
1 mL Serum
1 hafta
50
IHA
1 mL Serum
3 gün
***
IHA
1 mL Serum
3 gün
***
30.320
907.730
30.322
912.400
30.323
912.390
30.324
912.410
32.196
130.529
30.240
907.360
30.250
912.370
32.014
912.480
Schistosoma IHA
IHA
1 mL Serum
3 gün
***
32.016
912.340
Ascaris IHA
IHA
1 mL Serum
3 gün
***
32.188
130.534
Strongiloides ELISA IgG
ELISA
1 mL Serum
1 hafta
50
30.553
912.490
Toxocara canis ELISA IgG
ELISA
1 mL Serum
1 hafta
***
30.578
912.500
Trichinella spiralis ELISA
IgG
ELISA
1 mL Serum
1 hafta
***
30.588
130.537
Taenia solium ELISA IgG
ELISA
1 mL Serum
1 hafta
50
32.018
912.380
Filaria (Wuchereria bancrofti)
Kromotografi
dipstick
1 gün
***
30.582
912.460
Plasmodium dipstick
Kromotografi
1 gün
***
30.583
130.540
Plasmodium ELISA IgG
ELISA
1 mL
Serum/Kan
1 mL
Serum/Kan
1 mL
Serum/Kan
1 hafta
50
30.584
912.350
Babesia IFAT IgG
IFAT
1 mL Serum
1 hafta
***
30.586
912.360
Babesia IFAT IgM
IFAT
1 mL Serum
1 hafta
***
KAN, KEMİK İLİĞİ, BİYOPSİ ve DİĞER KLİNİK ÖRNEKLERDE PARAZİTOLOJİK ANALİZLER
YÖNTEM/
METOT
SUT
KODU
30.490
907.920
Plasmodium aranması (Kalın
Mikroskobi
damla-periferik yayma)
1 mL Kan
2 gün
***
30.375
906.080
Leishmania (yayma)
Mikroskobi
Kemik iliği / kan
yayması
2 gün
***
30.380
906.090
Leishmania kültürü
Kültür
3 hafta
***
30.284
906.270
Trichomonas kültürü
Kültür
2 hafta
***
30.105
905.770
Klinik materyal
2 gün
***
30.277
905.760
Klinik materyal
2 gün
***
30.279
140006
Kapiller kan
2 gün
20
30.282
140007
Kan konsantrasyon yöntemi
Mikroskobi
3mL kan
2 gün
20
30.210
902.520
Duodenal sıvıda parazit
aranması
Mikroskobi
5 mL Duodenal
aspirat
2 gün
***
PARAMETRE
NUMUNE
MİKTARI/ TİPİ
1-2 mL kan,
kemik iliği
aspiratı
Ürogenital
materyal
Boyasız direkt mikroskobik
Mikroskobi
inceleme
Diğer boyama yöntemleri ile
Mikroskobi
parazit aranması
Mikrohematokrit santrifüj ile
Mikroskobi
konsantrasyon (QBC)
16
ANALİZ
SÜRESİ
ANALİZ
ÜCRETİ(₺)
THSK
KODU
KAN, KEMİK İLİĞİ, BİYOPSİ ve DİĞER KLİNİK ÖRNEKLERDE PARAZİTOLOJİK ANALİZLER
THSK
KODU
SUT
KODU
30.482
901.730
30.484
905.760
30.590
905.672
30.592
905.679
30.594
905.730
YÖNTEM/
METOT
PARAMETRE
İdrarda parazit aranması
(Direkt inceleme ve
konsantrasyon)
Ürogenital materyalde
(Trichomonas ) parazit
aranması
Gaitada parazit kültürü
(Amip vb için)
Konjunktivada parazit
kültürü (Achantamoeba vb
için)
Beyin omurilik sıvısında
(BOS) parazit kültürü (özel
zenginleştirme ile)
(Achantamoeba vb için)
NUMUNE
MİKTARI/ TİPİ
ANALİZ
SÜRESİ
ANALİZ
ÜCRETİ(₺)
Mikroskobi
İdrar (24 saat)
2 gün
***
Mikroskobi
Ürogenital
materyal
2 gün
***
Kültür
Klinik materyal
1 hafta
***
Kültür
Klinik materyal
1 hafta
***
Kültür
Klinik materyal
1 hafta
***
MOLEKÜLER PARAZİTOLOJİK ANALİZLER
YÖNTEM/
METOT
NUMUNE
MİKTARI/
TİPİ
ANALİZ
SÜRESİ
ANALİZ
ÜCRETİ (₺)
THSK
KODU
SUT
KODU
32.082
908.727
Leishmania spp Realtime
PCR
Realtime PCR 1 çift
Klinik materyal
1 hafta
***
32.083
140.101
Leishmania spp. PCR
PCR
Klinik materyal
1 hafta
75
32.086
908.727
Toxoplasma gondii Realtime
PCR
Realtime PCR 1 çift
Klinik materyal
1 hafta
***
32.087
140.103
Toxoplasma PCR
PCR
Klinik materyal
1 hafta
75
Plasmodium spp Realtime
PCR
Plasmodium spp. multiplex
realtime PCR,
Plasmodium spp. Nested
PCR
Realtime PCR 1 çift
Klinik materyal
1 hafta
***
PCR, multiplex
Klinik materyal
1 hafta
***
PCR
Klinik materyal
1 hafta
90
Babesia spp Realtime PCR
Realtime PCR 1 çift
Klinik materyal
1 hafta
***
Entamoeba spp Realtime
PCR
Giardia intestinalis Realtime
PCR
Cryptosporidum spp
Realtime PCR
Amip, Giardia,
Cryptosporidium,
Dientomoeba multiplex
realtime PCR
Achantamoeba spp, Realtime
PCR
Naegleria spp, Realtime
PCR
Balamuthia spp Realtime
PCR
Realtime PCR 1 çift
Klinik materyal
1 hafta
***
Realtime PCR 1 çift
Klinik materyal
1 hafta
***
Realtime PCR 1 çift
Klinik materyal
1 hafta
***
PCR, multiplex
Klinik materyal
1 hafta
***
Realtime PCR 1 çift
Klinik materyal
1 hafta
***
Realtime PCR 1 çift
Klinik materyal
1 hafta
***
Realtime PCR 1 çift
Klinik materyal
1 hafta
***
PCR, Multiplex
Klinik materyal
1 hafta
***
Encephalitozoon spp,
Realtime PCR
Enterocytozoon bieneusi
Realtime PCR
Realtime PCR 1 çift
Klinik materyal
1 hafta
***
Realtime PCR 1 çift
Klinik materyal
1 hafta
***
Trichomonas vaginalis
Realtime PCR
Realtime PCR 1 çift
Klinik materyal
1 hafta
***
32.080
908.727
32.192
908.728
32.193
140.106
32.084
908.727
32.088
908.727
32.090
908.727
32.092
908.727
32.194
908.728
32.094
908.727
32.096
908.727
32.098
908.727
32.202
908.728
32.100
908.727
32.102
908.727
32.190
908.727
PARAMETRE
Serbest yaşayan amipler
(Achantamoeba spp,
Naegleria spp, Balamuthia
spp) multiplex realtime PCR
17
EKTOPARAZİT, ÇEVRESEL ÖRNEKLERDE PARAZİTOLOJİK ANALİZLER VE DİĞER HİZMETLER
YÖNTEM/
METOT
NUMUNE
MİKTARI/
TİPİ
ANALİZ
SÜRESİ
ANALİZ
ÜCRETİ (₺)
THSK
KODU
SUT
KODU
30.230
140.200
Ektoparazit incelenmesi
Klinik materyal
1 gün
10
30.232
905.900
Ev tozu incelemesi
Ev tozu
3 gün
***
30.234
140.202
Hayvan inokülasyonu
1 mL Klinik
materyal
2-3 hafta
30
30.236
140.203
Besiyeri (parazit kültürleri
için, NNN, Dobell vb)
Tüp
2 gün
5
30.238
140.204
Kalıcı preparat
(Toxoplasma, Leishmania )
5 adet
2 gün
5
PARAMETRE
DİĞER ANALİZLER
YÖNTEM/
METOT
NUMUNE
MİKTARI/
TİPİ
ANALİZ
SÜRESİ
ANALİZ
ÜCRETİ (₺)
THSK
KODU
SUT
KODU
PARAMETRE
30.207
140.207
ELISA (diğer paraziter
hastalıklar için)
1 mL Klinik
materyal/Serum
1 hafta
40
30.209
140.208
IHA (diğer paraziter
hastalıklar için)
1 mL Klinik
materyal/Serum
1 hafta
40
30.292
912.450
IFAT (diğer paraziter
hastalıklar için)
1 mL Klinik
materyal/ Serum
1 hafta
***
30.294
140.210
Dipstick (diğer paraziter
hastalıklar için)
1 mL Klinik
materyal/ Serum
1 hafta
40
30.471
912.410
Western Blot (diğer
hastalıklar için)
1 mL Klinik
materyal/ Serum
1 hafta
***
32.182
908.711
Dot blot
Dot blot
200 µL Serum
1 hafta
***
32.052
908.712
DNA, İzolasyon, Doku
Manuel / Cihaz ile
Ekstraksiyon
Doku Örneği
1 gün
***
32.054
908.728
Analiz, PCR (4 primer)
PCR
DNA Örneği
5 gün
***
32.058
908.712
DNA, İzolasyon, Kan
4 mL EDTA’lı
kan
1 hafta
***
32.060
908.712
DNA, İzolasyon, Doku
Doku Örneği
1 hafta
***
32.062
908.712
DNA, İzolasyon, amnion
sıvısı*
1 hafta
***
32.064
908.712
DNA, İzolasyon, CVS*
1 hafta
***
32.066
908.727
Analiz, PCR (2 primer)
1 hafta
***
32.072
908.727
Real Time PCR
1 hafta
***
32.074
908.728
PCR, multiplex
1 hafta
***
34.067
140.225
Konvansiyonel PCR (in
house PCR)
1 hafta
75
1 mL Klinik
materyal/ Serum
PCR
*** 2014 Mali Yılı Sağlık Uygulama Talimatı (SUT) yayınlanıncaya kadar 2013 yılı fiyat kitapçığındaki SUT fiyatları
geçerlidir.
18
ULUSAL PARAZİTER HASTALIKLAR REFERANS MERKEZ LABORATUVARI
ÖRNEK ALMA - GÖNDERME KOŞULLARI VE ANALİZLERE AİT AÇIKLAMALAR
1.
2.
3.
Örnekler tablolarda belirtildiği üzere örneğin özelliğine ve incelenecek yönteme uygun olarak alınır ve üçlü paketleme
yöntemi ile yollanır. Emin olunmadığı durumlarda lütfen laboratuvarımızla temas kurunuz.
Hastaların ön tanısı, kısaca klinik özellikleri, yaşı, oturduğu yer, mesleği, benzer hastaların bulunup bulunmadığı gibi
bilgilerin belirtilmesi değerlendirme açısından önem taşımaktadır.
Salgın şüphesinde İl Sağlık Müdürlüğü ile temas edilmeli ve örnekler resmi yazı ile İl Sağlık Müdürlüğü kanalıyla
gönderilmelidir.
KAN, SERUM
Erişkinlerde en az 5 ml düz kan veya 1 ml serum, çocuklarda en az 2 ml kan veya 0.5 ml serum steril, kırılmaz, ağzı kapaklı bir tüpte
24 saat içinde soğuk zincir şartlarında laboratuvarımıza ulaştırılmalıdır.
DIŞKI ÖRNEKLERİ
Ceviz büyüklüğündeki dışkı, temiz, ağzı vidalı kapaklı bir kap içerisinde idrar ve su ile temas etmemiş halde bir saat içinde
laboratuvarımıza ulaştırılmalıdır. Sağlıklı bir sonuç için incelemenin en az üç kez tekrarlanması ayrıca başta çocuklar olmak üzere
her hastaya anal bant uygulanması önerilir. Bir saat içinde laboratuvarımıza ulaştırılamayacak örnekler %10 formol ya da bir fiksatif
(SAF, PVA, vb) içerisinde gönderilmeldir. Ancak dışkıda moleküler yöntemler uygulanması ya da antijen (özellikle E.histolytica)
araştırılması isteniyorsa fiksatifli dışkı yanı sıra ayrı bir dışkı örneği herhangi bir fiksatif koymaksızın soğuk zincir şartlarında
yollanmalıdır.
KAN, KEMİK İLİĞİ, LENF BEZİ ve DALAK ASPİRASYON MATERYALİ İNCELEMESİ
Lam üzerine uygun bir şekilde yayılan preparatlar havada kurutulduktan sonra, fikse edilmeden, kırılmayacak şekilde
laboratuvarımıza yollanmalıdır.
Kültür örnekleri steril koşullarda alınmalı ve laboratuvarımızdan temin edilecek NNN besiyerine steril şartlarda ekim yapılmalıdır.
KARACİĞER ve AKCİĞER ASPİRASYON MATERYALİ İNCELEMESİ
Biyopsi örnekleri steril şartlarda, kurumayacak şekilde (gerekirse 0.5 cc steril serum fizyolojik eklenerek) ve soğuk zincir şartlarında
24 saat içerisinde laboratuvarımıza ulaştırılmalıdır.
Boya yöntemine uygun yaymaların hazırlanabilmesi ve preparatın tespiti için önceden laboratuvarımızla temas kurunuz.
DUODENAL SIVI, ENTERO TEST ve SİGMOİDOSKOPİ MATERYALİ İNCELEMESİ
Direkt bakı için materyalin 1/2 saat içinde ulaştırılması ya da %10 formolde saklanarak gönderilmesi gereklidir.
Biyopsi örnekleri steril şartlarda, kurumayacak şekilde (gerekirse 0.5 cc steril serum fizyolojik eklenerek) ve soğuk zincir şartlarında
24 saat içerisinde laboratuvarımıza ulaştırılmalıdır.
Boya yöntemine uygun yaymaların hazırlanabilmesi ve preparatın tespiti için önceden laboratuvarımızla temas kurunuz.
DERİ, MUKOZA KAZINTISI ve KAS BİYOPSİ MATERYALİ İNCELEMESİ
Biyopsi örnekleri steril şartlarda, kurumayacak şekilde (gerekirse 0.5 cc steril serum fizyolojik eklenerek) ve soğuk zincir şartlarında
24 saat içerisinde laboratuvarımıza ulaştırılmalıdır.
Lam üzerine uygun bir şekilde yayılan preparatlar havada kurutulduktan sonra, fikse edilmeden, kırılmayacak şekilde
laboratuvarımıza yollanmalıdır.
ÜROGENİTAL AKINTI ve İDRAR İNCELEMESİ
Direkt bakı için örneğin 1/2 saat içinde ulaştırılması ya da %10 formolde saklanarak gönderilmesi gereklidir.
Lam üzerine uygun bir şekilde yayılan preparat havada kurutulduktan sonra, fikse edilmeden, kırılmayacak şekilde laboratuvarımıza
yollanmalıdır.
Schistosoma bakısı için 24 saatlik idrar toplanması veya saat 10-15 arası alınan idrarın temiz bir kap içerisine toplanarak yollanması
gereklidir.
BALGAM, UYARILMIŞ BALGAM ve BAL İNCELEMESİ
Direkt bakı için örneğin 1/2 saat içinde ulaştırılması ya da %10 formolde saklanarak gönderilmesi gereklidir.
Balgam ve BAL steril, kırılmaz, ağzı kapaklı bir tüpte, 24 saat içinde soğuk zincir şartlarında laboratuvarımıza ulaştırılmalıdır.
Lam üzerine uygun bir şekilde yayılan preparat havada kurutulduktan sonra, fikse edilmeden, kırılmayacak şekilde laboratuvarımıza
yollanmalıdır.
BOS ve KORNEA MATERYALİ İNCELEMESİ
Direkt bakı için materyalin 1/2 saat içinde ulaştırılması ya da %10 formolde saklanarak gönderilmesi gereklidir. Moleküler yöntemler
için soğuk zincir şartlarında
Lam üzerine uygun bir şekilde yayılan preparat havada kurutulduktan sonra, fikse edilmeden, kırılmayacak şekilde laboratuvarımıza
yollanmalıdır.
19
ULUSAL YÜKSEK RİSKLİ PATOJENLER REFERANS
MERKEZ LABORATUVARI ANALİZLERİ
İLETİŞİM BİLGİLERİ
Yüksek Riskli Patojenler Araştırma ve Referans Laboratuvarı
Mikrobiyoloji Referans Laboratuvarları Daire Başkanlığı
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu
Sağlık Mah. Adnan Saygun Cad. No:55 F Blok Zemin Kat
06100 Sıhhiye ANKARA
Tel: 0 312 5655571
Faks: 0312 5655455
e-mail: [email protected]
İLGİLİ BÖLÜM:
Ulusal Bakteriyel Zoonotik Hastalıklar Ünitesi
Biyogüvenlik Düzeyi 3 ve Mobil Saha Laboratuvarı
Biyoterör Ajanları Birimi
Tel No: 312-565 5435
e-mail: [email protected]
20
YÜKSEK RİSKLİ PATOJENLER REFERANS LABORATUVARINA YÖNELİK ANALİZLER
YÖNTEM/
METOT
ANALİZ
SÜRESİ
1 hafta
ANALİZ
ÜCRETİ (₺)
***
1 mL serum
1 hafta
***
Klinik materyal
1 hafta
75
1 hafta
75
3gün
***
Klinik-Çevresel
materyal
1 hafta
***
ELISA
1 mL Serum
1 hafta
***
Bartonella henselae (Kedi tırmığı)
IFA
IFA
500 µL Klinik
örnek + Serum
1 hafta
***
912.550
Bartonella ileri tanı paneli
Kültür, tiplendirme,
antibiyotik
duyarlılık
Klinik
materyal+kan
4 hafta
***
32.021
140.309
Bartonella spp. PCR
PCR
Klinik materyal
1 hafta
75
30.384
907.040
Borrelia burgdorferi antikor
(Lyme) Western blot
Western Blot
1 mL Serum
3 gün
***
32.048
907.050
Borrelia burgdorferi IgG
ELISA
1 mL Serum
3 gün
***
32.050
907.060
Borrelia burgdorferi IgM
ELISA
1 mL Serum
3 gün
***
32.051
140.313
Borrellia burgdorferi (Lyme) PCR
PCR
Klinik materyal
1 hafta
75
30.106
907.070
Brucella lam aglütinasyon testi
Rose Bengal
200 µL Serum
1 gün
***
30.107
907.080
Brucella aglütinasyonu
Coombs antiserumu
ile
300 µL Serum
3 gün
***
30.109
907.090
Brucella tüp aglütinasyonu
Wright Testi
300 µL Serum
3 gün
***
30.110
140.317
Brucella tüp aglütinasyonu
(Coomb's agglütinasyonu ile)
2-ME, Manuel
300 µL Serum
3 gün
20
30.111
907.091
Brucella lgG
ELISA
0,5 mL Serum
3 gün
***
30.112
907.092
Brucella lgM
ELISA
0,5 mL Serum
3 gün
***
32.144
140.320
Brucella canis Aglütinasyon Testi
Mikro-aglütinasyon
0,5 mL Serum
3 gün
20
30.266
912.560
Brucella ileri tanı paneli
(kültür, tiplendirme,
Klinik
antibiyotik
materyal+kan
duyarlılık)
10 gün
***
32.150
908.727
Brucella Real Time PCR
Realtime PCR 1 çift
Klinik materyal
ve/veya izolat
1 hafta
***
32.204
908.728
Brucella. multiplex realtime PCR,
Realtime PCR 1-5
çift
Klinik materyal
1 hafta
***
30.163
912.570
IFA
1 mL Serum
7-10 gün
***
30.164
912.590
IFA
1 mL Serum
7-10 gün
***
30.165
912.580
IFA
1 mL Serum
7-10 gün
***
32.119
140.327
Coxiella burnetii (Q Fever) IFA
IgG (faz II)
Coxiella burnetii (Q Fever) IFA
IgM (faz II)
Coxiella burnetii (Q Fever) IFA
Faz I+faz II IgG
Coxiella burnetii PCR
PCR
Klinik materyal
1 hafta
75
32.118
908.727
Coxiella burnetii Real-Time
Realtime PCR 1 çift Klinik Örnek
1 hafta
***
30.260
912.610
Erhlichia IFA IgG
IFA
1 mL serum
1 hafta
***
1 mL Klinik
materyal+kan
1 mL Serum
10 gün
***
1 gün
***
THSK
KODU
30.262
SUT
KODU
912.510
Anaplasma IFA IgG
IFA
NUMUNE
MİKTARI/TİPİ
1 mL serum
30.264
912.600
Anaplasma /Erhlichia / IFA IgM
IFA
30.265
140.302
Anaplasma PCR
PCR
32.109
140.303
Bacillus anthracis PCR
PCR
30.036
912.520
Antraks-Şarbon Kültürü
Kültür
32.108
908.727
Bacillus anthracis (Şarbon) RealTime
Realtime PCR 1 çift
30.394
912.530
Bacillus anthracis ELISA IgG
30.195
9125.40
32.020
PARAMETRE
30.251
912.650
Francisella tularensis Kültür
30.252
912.620
Francisella tularensis Aglütinasyon Mikro-aglütinasyon
21
Klinik materyal/
Çevresel örnek
1 mL Klinik
materyal
YÜKSEK RİSKLİ PATOJENLER REFERANS LABORATUVARINA YÖNELİK ANALİZLER
THSK
KODU
SUT
KODU
YÖNTEM/
METOT
PARAMETRE
NUMUNE
MİKTARI/TİPİ
ANALİZ
SÜRESİ
ANALİZ
ÜCRETİ (₺)
Testi
30.254
912.630
Francisella tularensis ELISA IgG
ELISA
1 mL serum
3 gün
***
30.256
912.640
Francisella tularensis ELISA IgM
ELISA
1 mL serum
3 gün
***
Klinik materyal/
Çevresel örnek
1 hafta
75
1 hafta
***
Çevresel (su,
toprak vb) örnek
10 gün
95
Klinik materyal
1 gün
***
30.272
140.334
Francisella tularensis PCR
PCR
32.120
908.727
Francisella tularensis Real-Time
Realtime PCR 1 çift Klinik materyal
32.122
140.336
Çevresel örnekte Francisella
tularensis araştırılması
Kültür
30.305
901.980
Karanlık alan incelemesi
30.388
912.660
Leptospira ELISA IgG
ELISA
1 mL Serum
1 hafta
***
30.392
912.670
Leptospira ELISA IgM
ELISA
1 mL Serum
1 hafta
***
30.376
140.340
Leptospira PCR
PCR
Klinik materyal
1 hafta
75
30.378
908.727
Leptospira Real-Time PCR
Realtime PCR 1 çift Klinik materyal
1 hafta
***
30.389
907.800
Listeria aglütinasyonu (Osebold)
Aglütinasyon
1 mL Serum
1 hafta
***
30.800
912.280
Weil-felix
Aglütinasyon
600 µL Serum
3 gün
***
IFAT
1 mL Serum
1 hafta
50
IFAT
1 mL Serum
1 hafta
50
Rickettsia Serolojisi (tifüs grubu)
IgM
Rickettsia Serolojisi (tifüs grubu)
IgG
32.146
140.344
32.148
140.345
32.132
140.346
Rickettsia conori IFAT IgM
IFAT
1 mL Serum
1 hafta
50
32.134
140.347
Rickettsia conori IFAT IgM
IFAT
1 mL Serum
1 hafta
50
32.136
908.727
Rickettsia conori Real-Time
Realtime PCR 1 çift Klinik Örnek
1 hafta
***
32.135
140.349
Ricketsia conori PCR
PCR
Klinik materyal
1 hafta
75
32.133
908.727
Ricketsia Real-Time PCR
Realtime PCR 1 çift Klinik materyal
1 hafta
***
Kültür
1 gün
70
30.268
140.351
32.180
906.220
32.137
140.353
32.181
140.354
Şüpheli materyalde biyoterör ajanı
araştırılması
Minimal inhibitör konsantrasyonu
(her biri)
E testi
Klinik izolat
3-5 gün
***
Burkholderia mallei PCR
PCR
Klinik materyal
1 hafta
75
Burkholderia mallei Kültür
Kültür
Klinik materyal
1 hafta
50
ANALİZ
SÜRESİ
ANALİZ
ÜCRETİ (₺)
DİĞER ANALİZLER
YÖNTEM/
METOT
THSK
KODU
SUT
KODU
30.207
140.500
ELISA (diğer hastalıklar için)
1 mL Klinik
materyal/Serum
1 hafta
40
30.209
140.501
IHA (diğer hastalıklar için)
1 mL Klinik
materyal/Serum
1 hafta
40
30.292
911.170
IFAT (diğer hastalıklar için)
1 mL Klinik
materyal/Serum
1 hafta
***
30.294
140.503
Dipstick (diğer hastalıklar için)
1 mL Klinik
materyal/Serum
1 hafta
40
30.471
908.711
Western Blot (diğer hastalıklar için)
1 mL Klinik
materyal/ Serum
1 hafta
***
32.182
908.840
Dot blot
200 µL Serum
1 hafta
***
PARAMETRE
Dot blot
22
NUMUNE
MİKTARI/TİPİ
DİĞER ANALİZLER
THSK
KODU
SUT
KODU
32.072
908.727
Real Time PCR
Kod.
konulacak
908.728
Real Time PCR
Kod.
konulacak
908.729
Real Time PCR
Kod.
konulacak
908.730
Real Time PCR
32.074
908.726
PCR, multiplex
34.140
150.440
Konvansiyonel PCR
PARAMETRE
YÖNTEM/
METOT
Real Time PCR
1 Çift
Real Time PCR
1 çift
ANALİZ
SÜRESİ
ANALİZ
ÜCRETİ (₺)
1 hafta
***
1 hafta
***
Real Time PCR
1-10 çift
1 hafta
***
Real Time PCR
11 ve üzeri
1 hafta
***
1 hafta
***
1 hafta
75
NUMUNE
MİKTARI/TİPİ
1 mL Klinik
materyal/Serum
PCR
*** 2014 Mali Yılı Sağlık Uygulama Talimatı (SUT) yayınlanıncaya kadar 2013 yılı fiyat kitapçığındaki SUT fiyatları
geçerlidir.
23
ULUSAL BAKTERİYOLOJİ REFERANS
MERKEZ LABORATUVARI ANALİZLERİ
İLGİLİ BÖLÜMLER:
Ulusal Aşı ile Önlenebilir Bakteriyel Hastalıklar Seroloji Ünitesi
Tel No: 312-565 5459
Ulusal Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar Ünitesi
Tel No: 312-565 5459
Ulusal Antimikrobiyal Direnç Sürveyans (UAMDS) Ünitesi
Tel No: 312-565 5457
Refik Saydam Ulusal Tip Kültür Koleksiyonu Birimi ve Serum Bankası
Tel No: 312-565 5542
E-mail: [email protected]
Faks: 0312 5655455
www.thsk.gov.tr
24
AŞI İLE ÖNLENEBİLİR BAKTERİYEL HASTALIKLAR SEROLOJİ LABORATUVARI
YÖNTEM/
METOT
ANALİZ
SÜRESİ
ANALİZ
ÜCRETİ(₺)
500 µl serum
3 gün
130
ELISA
500 µL serum
3 gün
***
Haemophilus İnfluenzae tip
b IgG (Hib)
ELISA
500 µl serum
3 gün
55
140.603
Tetanus ELISA Ig G
ELISA
500 µl serum
2 gün
55
30.075
912.010
Bordetella ELISA Ig G FHA ELISA
500 µl serum
3 gün
***
30.076
912.020
Bordetella ELISA Ig G PT
ELISA
500 µl serum
3 gün
***
30.194
140.606
IgG Antikor tayini (ELISA)
ELISA
500 µl serum
2 gün
55
THSK
KODU
SUT
KODU
30.192
140.600
Boğmaca Serolojisi (IgG)
ELISA
30.190
912.080
Difteri ELISA Ig G
30.288
140.602
30.550
PARAMETRE
NUMUNE
MİKTARI/ TİPİ
OTOANTİKORLAR
YÖNTEM/
METOT
ANALİZ
SÜRESİ
ANALİZ
ÜCRETİ(₺)
200 µL Serum
1 hafta
***
IFA
200 µL Serum
1 hafta
***
Anti Gliadin lgA
IFA
200 µL Serum
1 hafta
***
906.500
Anti Gliadin lgG
IFA
200 µL Serum
1 hafta
***
140.620
Anti- Endomisyum IgG
IFA
200 µL Serum
1 hafta
THSK
KODU
SUT
KODU
11.042
906.780
Anti nükleer antikor (ANA)
IFA
11.047
906.430
Anti Endomisyum Antikor
(IgA)
11.049
906.490
Kod
Kod
PARAMETRE
NUMUNE
MİKTARI/ TİPİ
ULUSAL CİNSEL YOLLA BULAŞAN HASTALIKLAR ÜNİTESİ
YÖNTEM/
METOT
ANALİZ
SÜRESİ
ANALİZ
ÜCRETİ(₺)
500 µL Serum
1-2 hafta
***
Floresan Antikor
500 µL Serum
1-2 hafta
***
Treponema pallidum
hemaglütinasyon (TPHA)
Hemaglütinasyon
200 µL Serum
1 gün
***
Treponema pallidum
ELISA
500 µL Serum
1-2 hafta
60
Treponema pallidum
Western Blot IgG
Treponema pallidum
Western Blot IgM
İmmunoblotting
500 µL Serum
1-2 hafta
60
İmmunoblotting
500 µL Serum
1-2 hafta
60
VDRL Titreli
Manuel
1000 µL Serum
1 gün
38
VDRL-RPR
Manuel
500 µL Serum
1 gün
***
Manuel
Klinik materyal
1 gün
***
Manuel
Klinik materyal
1 gün
***
Yarı otomatik
Klinik materyal
1 hafta
***
THSK
KODU
SUT
KODU
30.257
912.140
FTA-ABS
Floresan Antikor
30.258
912.150
FTA-ABS Ig M
30.572
908.090
30.575
140.805
30.576
140.806
30.577
140.807
30.602
30.605
140.808
906.290
PARAMETRE
Boyasız direkt mikroskobik
inceleme
Boyalı mikroskopik
inceleme (Gram, M.mavisi,
Wright, Ziehl-Neelsen, vb)
Bakteri tanımlanması ve
duyarlılık testi
NUMUNE MİKTARI/
TİPİ
30.296
905.770
30.100
905.760
30.065
905.720
30.045
905.680
Bakteri tanımlanması
Manuel
Klinik materyal
1 hafta
***
30.606
30.601
905.700
905.676
Bakteri tanımlanması
Vagen serviks kültürü
Yarı otomatik
Kültür
Klinik materyal
Klinik materyal
1 hafta
1 hafta
***
***
15.115
905.940
1 Adet Eküvyon
1 hafta
***
Kod
906.060
Gardnerella vaginalis kültürü Manuel
Kültür ve Antibiyotik
Kültür
Manuel Duyarlılık Testi
25
Klinik materyal
1 hafta
***
ULUSAL CİNSEL YOLLA BULAŞAN HASTALIKLAR ÜNİTESİ
YÖNTEM/
METOT
ANALİZ
SÜRESİ
ANALİZ
ÜCRETİ(₺)
Klinik materyal
1 hafta
***
DFA
Klinik materyal
1 hafta
***
Chlamydia trachomatis IgG
ELISA
Klinik materyal
1 hafta
***
907.170
Chlamydia trachomatis IgM
ELISA
Klinik materyal
1 hafta
***
31.056
905.970
Gonokok kültürü
Kültür
Klinik materyal
1-2 hafta
***
31.058
906.190
Mycoplasma kültürü
Kültür
Klinik materyal
1-2 hafta
***
31.060
906.280
Ureaplasma kültürü
Kültür
Klinik materyal
1-2 hafta
***
31.140
140.845
Gonore antijen testi
(Hızlı test)
Klinik materyal
1 hafta
60
31.142
140.846
Antijen testi
(Hızlı test)
Klinik materyal
1 hafta
60
908.320
908.130
Cinsel Yolla Bulaşan
Hastalıklar Tanı Paneli
(Trichomonas vaginalis,
Mycoplasma hominis,
Mycoplasma genitalium,
Chlamydia trachomatis,
Neisseria gonorrhoeae,
Ureaplasma urealyticum)
Panel
Real Time PCR 1-10 çift
RT-PCR
THSK
KODU
SUT
KODU
30.005
905.600
Anaerob kültür
Kültür
31.050
907.150
Chlamydia trachomatis DFA
31.052
907.160
31.054
Kod
Kod
908.729
PARAMETRE
NUMUNE MİKTARI/
TİPİ
***
Klinik materyal
1-2 hafta
***
Klinik materyal
2-10 gün
***
ULUSAL ANTİMİKROBİYAL DİRENÇ SÜRVEYANS LABORATUVARI ANALİZLERİ
NUMUNE MİKTARI/
TİPİ
ANALİZ
SÜRESİ
ANALİZ
ÜCRETİ(₺)
Manuel
Klinik materyal
2-10 gün
***
Bakteri tanımlanması
Yarı otomatik
Klinik materyal
2-10 gün
***
905.720
Bakteri tanımlanması ve
duyarlılık testi
yarı otomatik
Klinik materyal
2-10 gün
***
030.100
905.760
Boyalı mikroskopik
inceleme (Gram, M.mavisi,
Wright, Ziehl-Neelsen, vb)
Manuel
Klinik izolat
2-3 gün
***
030.015
905.610
Antibiyotik duyarlılık testi
Disk Difüzyon
Klinik izolat
***
030.019
906.220
E testi
Klinik izolat
***
030.435
906.200
Klinik izolat
***
030.440
906.210
Klinik izolat
***
030.298
905.950
015.130
905.960
Kod
906.060
THSK
KODU
SUT
KODU
030.045
905.680
Bakteri tanımlanması
030.055
905.700
030.065
PARAMETRE
Minimal inhibitör
konsantrasyonu (her biri) (E
testi ile)
Mikrotüp dilüsyonuyla
antibiyotik duyarlılık testi
Minimal bakterisidal
konsantrasyon (MBC)
Genişletilmiş spektrumlu
beta laktamaz (ESBL)
Genişletilmiş spektrumlu
beta laktamaz (ESBL) ve
sinerji
Kültür ve Antibiyotik
Manuel Duyarlılık Testi
YÖNTEM/
METOT
Disk Difüzyon
Klinik izolat
2-5 gün
***
E test
1 Adet Plak
2-5 gün
***
Kültür
Klinik materyal
1 hafta
***
REFİK SAYDAM ULUSAL TİP KÜLTÜR KOLEKSİYONU BİRİMİ VE SERUM BANKASI
THSK
KODU
SUT
KODU
31.064
140.843
PARAMETRE
YÖNTEM/
METOT
NUMUNE MİKTARI/
TİPİ
1 Adet
(en az 10 adet)
İsteğe Bağlı Liyofilizasyon
26
ANALİZ
SÜRESİ
ANALİZ
ÜCRETİ(₺)
10
REFİK SAYDAM ULUSAL TİP KÜLTÜR KOLEKSİYONU BİRİMİ VE SERUM BANKASI
THSK
KODU
SUT
KODU
30.310
140.952
30.315
140.954
30.499
140.955
PARAMETRE
YÖNTEM/
METOT
Kültür Koleksiyon
Laboratuvarlarından
Liyofilize
RSKK Suş
Kültür Koleksiyon
Laboratuvarlarından
Liyofilize Standart Suş
Kültür Koleksiyonu Suş
Kabı
NUMUNE MİKTARI/
TİPİ
ANALİZ
SÜRESİ
ANALİZ
ÜCRETİ(₺)
Liyofilizasyon
60
Liyofilizasyon
200
50
*** 2014 Mali Yılı Sağlık Uygulama Talimatı (SUT) yayınlanıncaya kadar 2013 yılı fiyat
geçerlidir.
27
kitapçığındaki SUT fiyatları
ULUSAL SOLUNUM YOLU PATOJENLERİ
REFERANS LABORATUVARI
ANALİZLERİ
İLETİŞİM BİLGİLERİ:
Ulusal Solunum Yolu Patojenleri Referans Laboratuvarı
Mikrobiyoloji Referans Laboratuvarları Daire Başkanlığı
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu
Sağlık Mah. Adnan Saygun Cad. No:55 E Blok 2. Kat
06100 Sıhhiye ANKARA
Tel: : 0312 5655505
Faks: 0312 5655455
e-mail: [email protected]
28
SOLUNUM YOLU PATOJENLERİ LABORATUVARI ANALİZ LİSTESİ
YÖNTEM/
METOT
SUT
KODU
30.045
905.680
Bakteri tanımlanması
Manuel
Klinik örnek
***
30.055
905.700
Bakteri tanımlanması
Yarı otomatik
Klinik örnek
***
30.056
905.730
Beyin omurilik sıvısı
kültürü
Kültür
BOS
***
30.040
905.670
Boğaz kültürü
Manuel
Klinik örnek
***
30.071
905.740
Boğmaca kültürü
(Boğmaca kültürü
çalışılmak üzere
gönderilen örneklerde
kuşkulu üreme olması
durumunda Boğmaca
İdentifikasyon Paneli
(912000) çalışılır bu
panel ayrıca
ücretlendirilir).
Kültür
Klinik örnek
7 gün
***
30.072
912.000
Boğmaca
İdentifikasyon Paneli
Kültür, DFA, Bordetella
pertussis faz I antiserumla
lam aglütinasyonu
Klinik örnek
7 gün
***
PCR Multipleks
Klinik örnek
7 gün
***
Real Time PCR 1-5 çift
Klinik örnek
7 gün
***
E-test ile minimal
inhibitör konsantrasyon
belirlenmesi
Klinik izolat
7 gün
***
Disk difüzyon
Klinik izolat
7 gün
***
Mikroskopi
Klinik örnek/izolat
***
Mikroskopi
Klinik örnek
***
Kültür
Klinik örnek
***
Kültür
Klinik örnek
5-7 gün
***
Klinik örnek
5-7 gün
***
Klinik izolat
5-7 gün
***
31.066
908.726
30.078
908.728
030.019
906.220
030.015
905.610
30.100
905.760
30.296
905.770
30.115
905.677
30.185
905.850
30.186
912.090
030.019
906.220
31.072
908.726
30.285
905.990
PARAMETRE
Boğmaca PCR
(DNA doku izolasyon,
amplifikasyon,
elektroforez)
Bordetella
pertussis/parapertussis
Real Time PCR
Boğmacada
antibiyotik duyarlılık
testi (E-test)-herbiri
için
Boğmacada
antibiyotik duyarlılık
testi (disk difüzyon)
Boyalı mikroskopik
inceleme (Gram,
metilen mavisi vb)
Boyasız direkt
mikroskobik inceleme
Burun kültürü
Difteri kültürü (Difteri
kültürü çalışılmak
üzere gönderilen
örneklerde kuşkulu
üreme olması
durumunda Difteri
İdentifikasyon Paneli
(912090) çalışılır bu
panel ayrıca
ücretlendirilir).
Difteri İdentifikasyon
Paneli
Difteride antibiyotik
duyarlılık testi (Etest)-herbiri için
Difteri PCR
(DNA izolasyon-doku,
amplifikasyon,
elektroforez)
Haemophilus kültürü
Kültür, Coryne API,
ELEK testi
E-test ile minimal
inhibitör konsantrasyon
belirlenmesi
NUMUNE
MİKTARI/ TİPİ
ANALİZ ANALİZ
SÜRESİ ÜCRETİ (₺)
THSK
KODU
PCR Multipleks
Klinik örnek/izolat
5 gün
***
Kültür
Klinik örnek
5 gün
***
29
SOLUNUM YOLU PATOJENLERİ LABORATUVARI ANALİZ LİSTESİ
THSK
KODU
SUT
KODU
30.331
907.760
30.335
150.023
30.340
907.750
30.345
150.025
30.365
906.070
31.078
908.726
31.084
908.280
31.088
908.728
YÖNTEM/
METOT
PARAMETRE
Legionella
pneumophila DFA
Legionella IFA veya
ELISA
Legionella Üriner
Antijeni (ELISA)
Legionella Üriner
antijeni (ICT)
Klinik örnekte
Legionella kültürü
Klinik örnekte
Legionella PCR
(DNA izolasyon,
amplifikasyon,
elektroforez)
ANALİZ ANALİZ
SÜRESİ ÜCRETİ (₺)
Direkt floresan antikor
Klinik örnek
7 gün
***
IFA/ELISA
Klinik örnek
7 gün
90
ELISA
İdrar
Immunokromatografik test
İdrar
yöntemi
***
1 gün
65
Kültür
Klinik örnek
7-10 gün
***
PCR Multipleks
Klinik örnek
7 gün
***
Klinik örnek
7 gün
***
Klinik örnek
7 gün
***
Çevresel örnek
7-10 gün
80
Çevresel örnek
7-10 gün
130
Legionella PCR
Klinik örnekte
Legionella Real Time
PCR
Legionella
İdentifikasyon Paneli
NUMUNE
MİKTARI/ TİPİ
Real Time PCR 1-5 çift
Kültür, koloni sayımı,
serogruplandırma
Kültür, koloni sayımı,
serogruplandırma,
serotiplendirme
31.090
150.033
31.092
150.034
Legionella İleri
İdentifikasyon Paneli
30.415
912.170
Meningokok kültürü
Kültür
Klinik örnek
5-7 gün
***
30.420
912.180
MeningokokHaemophilus hızlı
antijen arama testi
Lateks aglütinasyon
Klinik örnek
1 gün
***
30.455
912.200
Neisseria-Hemophilus
(NH) ileri
identifikasyon testi
Kültür, NH API,
konvansiyonel
karbonhidrat oksidasyon
testleri
Klinik izolat
5 gün
***
30.460
912.190
Neisseria meningitidis
antijenik tiplendirme
Spesifik antiserumlarla
serogruplandırma
Klinik izolat
5 gün
***
30.465
912.160
Haemophilus
influenzae antijenik
tiplendirme
Spesifik antiserumlarla
serogruplandırma
Klinik izolat
5 gün
***
30.523
906.260
Streptokok grup tayini
Lateks aglütinasyon
Klinik izolat
3 gün
***
30.042
905.980
Streptokok (Grup A
beta hemolitik) tayini
Lateks veya ELISA
Klinik örnek
3 gün
***
31.094
150.042
Streptokok suş
doğrulama
Kültür, biyokimyasal
testler, Streptokok API
Klinik izolat
3 gün
55
Latex aglütinasyon
Klinik örnek
1 gün
***
Immunokromatografik test
Klinik örnek
yöntemi
1 gün
100
Neufeld'in Quellung
reaksiyonu
Klinik izolat
7 gün
150
E-test ile minimal
inhibitör konsantrasyon
belirlenmesi
Klinik izolat
3 gün
***
30.420
912.180
31.096
150.045
30.524
150.046
030.019
906.220
Streptococcus
pneumoniae hızlı
antijen tespiti (steril
vücut sıvılarında)
Streptococcus
pneumoniae spesifik
antijen tespiti (BOS,
steril vücut sıvıları,
idrar)
Streptococcus
pneumoniae kapsüler
serotiplendirme
Streptococcus
pneumoniae'da
antibiyotik duyarlılık
testi (E-test)-herbiri
için
30
SOLUNUM YOLU PATOJENLERİ LABORATUVARI ANALİZ LİSTESİ
THSK
KODU
030.015
SUT
KODU
905.610
YÖNTEM/
METOT
PARAMETRE
Streptococcus
pneumoniae'da
antibiyotik duyarlılık
testi (disk difüzyon)
Disk difüzyon
NUMUNE
MİKTARI/ TİPİ
Klinik izolat
ANALİZ ANALİZ
SÜRESİ ÜCRETİ (₺)
3 gün
***
DİĞER ANALİZLER
THSK
KODU
SUT
KODU
31.098
150.049
31.100
150.050
31.102
150.051
31.104
150.052
31.106
908.991
31.108
150.054
31.110
908.830
DNA izolasyonu-doku
31.112
908.720
31.113
908.700
YÖNTEM/
METOT
PARAMETRE
Kültür (diğer solunum
yolu patojenleri için)
Antijen saptama (diğer
solunum yolu
patojenleri için)
DFA (diğer solunum
yolu patojenleri için)
ELISA (diğer solunum
yolu patojenleri için)
Real Time PCR (diğer
solunum yolu
patojenleri için)
Konvansiyonel inhouse PCR (diğer
solunum yolu
patojenleri için)
NUMUNE
MİKTARI/ TİPİ
ANALİZ ANALİZ
SÜRESİ ÜCRETİ (₺)
Klinik örnek
7 gün
55
Klinik örnek, BOS,
steril vücut sıvısı,
serum vb
3 gün
45
Klinik örnek
3 gün
45
Klinik örnek/serum
3 gün
45
Klinik örnek
7 gün
***
Klinik örnek
7 gün
85
Manuel / Cihaz ile
Ekstraksiyon
Klinik örnek
1 gün
***
Amplifikasyon
PCR
DNA örneği
5 gün
***
Agaroz jel elektroforez
Elektroforez
PCR ürünü
1 gün
***
*** 2014 Mali Yılı Sağlık Uygulama Talimatı (SUT) yayınlanıncaya kadar 2013 yılı fiyat kitapçığındaki SUT fiyatları
geçerlidir.
ULUSAL SOLUNUM YOLU PATOJENLERİ REFERANS LABORATUVARINDA YAPILAN
İNCELEMELER İÇİN ÖRNEK ALMA- GÖNDERME, KOŞULLARI ve ANALİZLERE AİT
AÇIKLAMALAR
GİRİŞ VE GENEL BİLGİLER
Doğru ve güvenilir laboratuvar tanısında; numunelerin doğru alınması, laboratuvara uygun şartlarda ve zamanında
ulaştırılması son derece önemlidir. Numune alınması ve laboratuvara gönderilmesinde temel ilkelere uyulmalıdır. Söz konusu
temel ilkeler; hastaların numune alma konusunda bilgilendirilmesi, ilgili biyogüvenlik şartlarının sağlanması, numune ret
kriterlerinin göz önünde bulundurulması, örneğin kontamine olmamasına özen gösterilmesi, yeterli numune alınması ve özel
durumlar hakkında laboratuvarın bilgilendirilmesi (numune almadan önce uygulanan antibiyotik, antitoksin tedavisi v.b.)
hususlarındadır.
NUMUNE ALMA
2.1. Güvenlik önlemleri:
a.
b.
Solunum yolu örneği almak, potansiyel enfeksiyöz damlacıklar oluşturan ve hastaya yakın mesafede durulmasını gerektiren
bir işlem olması nedeniyle tehlikelidir. Sağlık personeli solunum yolu numunelerini alırken mutlaka eldiven giymeli, maske
kullanmalı; numuneleri alan, elleyen, taşıyan bireyler el hijyeni kurallarını sıkı sıkıya uygulamalıdırlar.
Kan alma işlemi esnasında personele kan-kaynaklı patojenlerin (özellikle HIV ve hepatit etkenleri) bulaşma riski de ciddi
bir risktir. Kan alma, serum ayırma gibi işlemler yapılırken kesinlikle eldiven giyilmeli, standart güvenlik önlemleri
uygulanmalıdır.
31
2.2. Numune türleri ve alınma şekilleri:
Numune türleri burun/boğaz/nazofarinks sürüntüsü, nazofaringeal aspirat, balgam veya bronkoalveolar lavaj (BAL), endotrakeal
aspirat (ETA), perkütan transtorasik iğne aspirasyonu (PTİA), transbronşiyal veya açık akciğer biyopsisi, idrar, serum, kan,
beyin omurilik sıvısı (BOS), steril vücut sıvıları (perikardial, plevral, sinovyal v.b.), peteşial aspirat, spesifik etken araştırması
için su, klinik ve çevresel izolatlar olabilir. Antibiyotik tedavisi başlanmadan önce örneğin alınmasının etken izolasyonu
açısından son derece önemli olduğu hatırda tutulmalıdır.
2.2.1. Difteri tanısı için boğaz sürüntüsü: Ağız içi ve farinks net olarak görülecek bir şekilde aydınlatılır. Dil, bir dil basacağı
ile bastırıllır ve steril eküvyon tonsillalar üzerine döndürülür. Bu işlem sırasında eküvyonun yanak iç kısımlarına ve dile
değdirilmemesine özen gösterilir. Tonsillalar üzerinde membran, beyaz noktalar veya yangılı/hiperemik alanlar görülüyorsa
eküvyon özellikle bu kısımlara hafifce bastırılıp numune alınır. Eğer herhangi bir membran varsa (psödomembran) kenarından
kaldırılır; eküvyon membranın altına itilerek derinde yerleşim gösteren bakterilerin alınması sağlanır. Alınan numune, kömürlü
Amies transport besiyerine veya Stuart besiyerine konur.
2.2.2. Difteri/boğmaca tanısı ve meningokok/pnomokok taşıyıcılığının araştırılması için nazofarinks sürüntüsü: Bu işlem
için gövdesi burgulu aluminyum şaftlı ve kolayca esneyebilir özellikte, rayon uçlu özel eküvyonlar kullanılır (Resim 1).
Eküvyon bir burun deliğinden sokularak anterior burun boşluğunun ötesine doğru itilir. Nazal kavitenin tabanından nazikce
geçirilir ve farinks duvarına kadar ulaşılır. Herhangi bir engel ile karşılaşılıyorsa güç uygulanmaz. Farinks duvarı
hissedildiğinde 5 saniye içinde eküvyon hafif döndürülür ve geri çekilir (Resim 2). Alınan numune kömürlü Amies transport
besiyerine konur.
Resim 1. Nazofaringeal sürüntü almak için uygun ince, esnek,
alınması
alüminyum şaftlı eküvyon örneği; Amies Transport Medium ile birlikte.
Resim 2.
Nazofaringeal sürüntü örneği
2.2.3. Boğmaca tanısı için nazofaringeal aspirat: Boğmaca tanısında ideal numune türü olmakla birlikte invaziv bir girişimdir.
Bu nedenle hastane koşullarında hekim tarafından alınması uygundur. Numune alımı için hasta sırtüstü yatar pozisyonda ve
boyun ekstansiyonda olmalıdır. Hasta koopere olabilirse nefesini tutması istenir ve yumuşak hareketlerle, burundan ince bir
kateterle nazofarinkse ulaşılır; şırınga yardımı ile serum fizyolojik verilip aspire edilerek 2-3 ml numune alınır. Kateter yavaşça
geri çekilir ve şırıngadan ayrılır. Aspirat hemen steril, vida kapaklı bir tüpe konur.
2.2.4. Legionella tanısı için balgam: Özellikle Legionella üremesinde başarı için balgam kalitesi önemlidir. Hasta, mümkünse,
oral florayı uzaklaştırmak için ağzını çalkalamalı veya gargara yapmalıdır. Derin bir inspirium ve ardından öksürük ile
çıkarılmış, en az 3 ml balgam, uygun numune kabına toplanır ve gönderilir.
2.2.5. Legionella tanısı için bronkoalveolar lavaj (BAL)/endotrakeal aspirat (ETA): Bronkoskopi/operasyon şartlarında
numune alınır. En az 3-5 ml numune alınmalıdır. Numune uygun numune kabına yıkayarak ya da aspire edilerek toplanır. Fırça
2-3 ml distile su içeren steril bir taşıyıcı tüpe konur. Sodyum Legionella üremesine inhibitör etki yaptığı için serum fizyolojik
kesinlikle kullanılmaz. Bu nedenle bu tür numuneler alınırken distile su kullanılır.
2.2.6. Doku biyopsi numuneleri: Steril şartlarda alınan numuneler serum fizyolojik içinde laboratuvara gönderilmelidir.
Formalin mikroorganizmaları inaktive ettiği için formalinli numuneler çalışmaya alınmaz.
2.2.7. Serum: Antikoagülansız, jelli vakumlu, serum tüpüne 5 ml kan alınır. Şekilli elemanları ayrılmamış kan numunelerinin
hemoliz olma riski vardır. Bu nedenle kan serumu ayrılmalı ve uygun tüplerde laboratuvara gönderilmelidir. Serolojik
incelemede akut ve konvalesan faz için olmak üzere 4-6 hafta ara ile 2 kez serum örneği gönderilmelidir!
2.2.8. Kan (kültür için): Aseptik koşullarda alınmalıdır. Damara girilecek deri bölgesi antisepsi uygulamadan önce palpe edilir.
Damar bölgesinin antisepsisi için: 1) bölge %70’lik alkolle silinir, iyotlu bir bileşik ya da klorheksidin ile tekrar silinir,
antiseptiğin kurumasına izin verilir, bu bölgedeki ven steril eldivenle palpe edilerek an alınır, takiben bölge alkolle silinerek iyot
uzaklaştırılır.
2.2.9. Menenjit tanısı için beyin omurilik sıvısı (BOS): Aseptik koşullarda LP yapılarak hekim tarafından alınır. Önce iyotlu
bir preparat ile bölgeye antisepsi uygulanır. Ponksiyon iğnesi ile L3-L4, L4-L5 ya da L5-S1 arasından girilir. Subaraknoid
32
bölgeye ulaşılır. Ponksiyon iğnesinin mili çıkarılır ve her birine en az 1 ml sıvı olacak şekilde steril vida kapaklı (sızdırmaz)
özellikte 3 ayrı tüpe numune konur: biyokimyasal, mikrobiyolojik ve sitolojik incelemeler yapılır.
2.2.10. Menenjit tanısı için peteşial sıvı: Numune alınacak deri bölgesine %70’lik alkol ile antisepsi uygulanır. Steril bisturinin
ucu ile peteşiyal lezyon üzerindeki deri hafifçe kazıntı yapılarak kaldırılır. Bisturinin kör tarafı ile peteşiyal alan tabanından
epitel içerecek şekilde kazıntı yapılır ve açılan kısımdan sızan eksuda ile birlikte steril Pastör pipeti yardımıyla numune konur.
Numuneten bir damla lam üzerine yayma yapılır ve havada kurutulur. Alev ile sabitlenir. Uygun bir lam kutusunda laboratuvara
gönderilir.
2.2.11. İdrar: Üriner antijen araştırılması için steril şartlarda 3-5 ml idrar alınır. Steril, ağzı vida kapaklı bir tüpe konur.
2.2.12. Legionella analizi için su numuneleri: Legionella Kontrol Programı kapsamında mevzuata uygun olarak
gerçekleştirilir. Su numuneleri, vaka tanısı konduktan (vakanın ihbarı yapıldıktan) hemen sonra, etken için kaynak olduğu
düşünülen bina su sistemine herhangi bir dekontaminasyon işlemi uygulanmadan önce alınmalıdır.
2.2.13. Klinik ve çevresel izolatlar: Doğrulama, ileri identifikasyon, serotiplendirme, antibiyotik duyarlılık araştırması için
uygun besiyerinde taze izolat pasajları gereklidir.
3.
NUMUNELERİN LABORATUVARA ULAŞTIRMA VE SAKLAMA KOŞULLARI
3.1.
Genel anlamda şehir içindeki gönderilerde; örneğin en kısa zamanda (<2 saat) oda ısısında laboratuvara ulaştırılması
sağlanmalıdır.
3.2.
Şehir dışı gönderilerde ise numuneler soğuk zincir şartlarında sızdırmazlık sağlanarak, üçlü taşıma kapları ile 24 saat
içinde laboratuvara ulaştırılmalıdır.
3.3. BOS veya diğer steril vücut sıvısı kültürleri için alınan numunelerin mümkün olan en kısa sürede oda ısısında
laboratuvara ulaştırılması son derece önemlidir. Laboratuvara hemen ulaşamayacaksa örneğin 1 ml.si pediatrik kan kültür
şişesine inoküle edilir ve gönderilir. Taşıma esnasında numuneleri 25-35▫C’de tutacak bir portatif inkübatör kullanmak ideal
yaklaşımdır.
3.4. Peteşial sıvı ≤1 saatte incelemeye alınacaksa 1 ml steril serum fizyolojik içeren tüpe konur ve gönderilir; alınamayacaksa
pediatrik kan kültür şişesine konmalı ve oda ısısında laboratuvara gönderilmelidir. Peteşial sıvı ile birlikte hasta başında yapılan
yayma da laboratuvara gönderilir.
3.5. Kan kültür şişeleri mümkün olan en kısa sürede oda ısısında laboratuvara ulaştırılmalıdır. Numuneler asla buzdolabına
konmamalıdır.
3.6. Bakteriyel antijen araştırılması istenen BOS, idrar ve steril vücut sıvılarının +4▫C’de laboratuvara gönderilmesi
gereklidir.
3.7. Laboratuvara gönderilen sürüntü numuneleri için kömürlü Amies transport besiyeri tercih edilmelidir.
3.8. Kültür için gönderilecek biopsi doku numuneleri serum fizyolojik içinde (Legionella analizi için distile suda), oda
ısısında gönderilmelidir. Numuneler kesinlikle formalin içermemelidir.
4.
NUMUNE RET KRİTERLERİ
4.1.
Hastaya ait uygun bir istek formu düzenlenmemiş numuneler (örneğin bildirimi zorunlu bulaşıcı hastalıklardan difteri,
boğmaca, lejyonelloz, menenjit, invaziv bakteriyel hastalık için “Laboratuvar Bilgi Formu”nun doldurulması ve numunelerle
birlikte laboratuvara ulaştırılması son derece önemlidir)
4.2. Örneğin üzerinde barkot veya kişisel bilgilerin olmaması
4.3. Örneğin üzerindeki barkot ile istem kâğıdı bilgilerinin farklı olması
4.4. Mikrobiyolojik inceleme için uygun olmayan numuneler (boğmaca için burun veya boğaz sürüntüsü, difteri için hastaya
antiserum uygulandıktan sonra alınmış serum numuneleri, legionella için 24 saat biriktirilmiş idrar örneği v.b.)
4.5. Önerilen sürede, uygun taşıma vasatında ve uygun sıcaklıkta gönderilmemiş numuneler
4.6. Numune miktarının yeterli olmaması: Test rehberinde belirtilen numune miktarları gönderilmelidir. Tekrar örneğin
gönderilmesinin imkansız olduğu durumlarda hekime danışılarak çalışma yapılır ve bu durum raporda belirtilir.
4.7. Ağzı pamuk veya flaster ile kapatılmış tüp içinde gönderilmiş numuneler
4.8. Taşıma kabı hasar gördüğü için kabın dışına sızmış numuneler
4.9. Hemolizli kan ve serum numuneleri
4.10. Enjektörde gönderilen numuneler
4.11. Formalinli doku biyopsi numuneleri
5.
İLAVE İSTEMLER VE ŞARTLI KABUL
Laboratuvar çalışmaları devam ederken istemde bulunan kurum veya klinisyen çalışılan testlere ilave yeni testler isteyebilir ve
ya laboratuvar çalışmasının değerlendirilmesine göre ilave testler yapılması önerilebilir. Kurum veya klinisyenlerin ilave
istemleri eldeki numunenin miktar ve durumuna göre çalışılıp çalışılamayacağı bildirilir ve uygunsa işleme alınır. İlave istem
formları geldiğinde ve numune kabul tarafından işleme alındıktan sonra sonuçlar verilir. Laboratuvar, istemler dışında farklı bir
test yapma ihtiyacı duyarsa talepte bulunan kurum veya hekimle görüşerek onayını alır ve testi çalışır. Talep istek formu veya
resmi yazı göndermesi istenir. Sonuçlar talep istek formu veya resmi yazı geldiğinde verilir.
33
6. ACİL NUMUNELER
Salgın durumlarında numuneler resmi yazıları, talep istek formları olmadan kabul edilip laboratuvara alınabilir ve çalışmaya
başlanabilir, numune uygunsuzlukları telefonla örneği gönderen kuruma bildirilir yeni numuneler istenir. Resmi yazı ve talep
istek formları geldiğinde numune kabul işlemleri yapılır ve sonuçlar verilir.
34
ULUSAL MİKOLOJİ REFERANS
MERKEZ LABORATUVARLARI ANALİZLERİ
İLETİŞİM BİLGİLERİ
Ulusal Mikoloji Referans Merkez Laboratuvarı
Mikrobiyoloji Referans Laboratuvarları Daire Başkanlığı
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu
Sağlık Mah. Adnan Saygun Cad. No:55 F Blok 1.-2. Kat
06100 Sıhhiye ANKARA
Tel No: 312-565 57 81
e-mail: [email protected]
35
MİKOLOJİ LABORATUVARI ANALİZ LİSTESİ
ANALİZ
ÜCRETİ (₺)
Klinik izolat
3 gün
50
Klinik izolat
3 gün
***
MIC- Broth
Mikrodiliüsyon
Klinik izolat
3 gün
***
Antifungal duyarlılık testiKolorimetrik Broth Mikrodiliüsyon
Broth Mikrodiliüsyon
Klinik izolat
3 gün
80
150.203
Aspergillus spp. aranması ve
kültürü(*)
Mikroskobi+SDA.
Antibiyotikliantifungalli SDA
Kültür
3-5 gün
45
31.118
150.204
SDA,PDA, Kültür,
Aspergillus identifikasyon paneli(*) Mikroskopik
morfoloji
Klinik materyal
(BAL, ETA,
Abse içeriği,
biyopsi örneği)
Klinik materyal
(BAL, ETA,
Abse içeriği,
biyopsi örneği)
3-5 gün
211
31.120
908.728
Aspergillus Real Time PCR
Real Time PCR
BAL ve/veya
Serum 3 ml
2 gün
***
Kod
konulacak
150.244
Aspergillus ELİSA
ELİSA
BAL ve/veya
Serum 3 ml
3-5 gün
38
31.122
908.728
Candida Real Time PCR
Real Time PCR
Klinik
izolat/serum
2 gün
***
Klinik örnek +
klinik izolat
5 gün
98
Klinik örnek +
klinik izolat
5 gün
180
Serum 3 ml
2 gün
***
SUT
KODU
Kod
150.240
30.026
905.640
30.028
905.650
Antifungal duyarlılık testi(Herbiri)
Kod
konulacak
150.242
31.116
PARAMETRE
Antifungal Duyarlılık Testi- Broth
Broth Mikrodiliüsyon
Mikrodiliüsyon ( Referans Yöntem)
Antifungal duyarlılık (E test)
E test- Broth
herbiri
Mikrodiliüsyon
31.124
150.208
Candida İdentifikasyon Paneli
Kod
konulacak
150.246
Candida ileri İdentifikasyon Paneli
908.726
Candida Multipleks PCR
(C.Albicans, C.Parapsilosis,
C.Tropicalis, C.Krusei, C.
Guilliermondii, C.Keyfr, C.
Famata)
Kod
konulacak
YÖNTEM/
METOT
NUMUNE
MİKTARI/
TİPİ
ANALİZ
SÜRESİ
THSK
KODU
Kültür + CMA da
morfoloji +
Biyokimyasal
identifikasyon (API,
20C, API ID 32 C)
Kültür + CMA da
morfoloji +
Biyokimyasal
identifikasyon (API,
20C, API ID 32 C) +
Real Time PCR
Real Time PCR
Mikroskobi+ Kültür +
CMA da morfoloji +
Cryptococcus spp. İdentifikasyon
Biyokimyasal
Klinik örnek +
31.126
150.209
5-7 gün
264
Paneli
identifikasyon (API,
klinik izolat
20C, API ID 32 C) +
Real Time PCR
* Aspergillus spp. kültürü çalışılmak üzere gönderilen örneklerde kuşkulu üreme olması durumunda Aspergillus İdentifikasyon
Paneli çalışılır. (Bu panel ayrıca ücretlendirilir.)
Kod
Konulacak
31.128
905.820
150.210
Cryptococcus Neoformans Antijeni
Dermatofit aranması ve kültürü
Lateks Aglütinasyon
Mikroskobi + SDA,
Antibiyotikliantifungalli SDA
Kültür
36
Klinik örnek
Saç,deri,tırnak
kazıntı materyali
Mümkün olduğu
kadar fazla
(örneğin
tarafımızca
alınması önerilir)
1 gün
***
21 gün
45
MİKOLOJİ LABORATUVARI ANALİZ LİSTESİ
THSK
KODU
31.130
Kod
Konulacak
SUT
KODU
YÖNTEM/
METOT
PARAMETRE
150.211
Dermatofit identifikasyon paneli**
SDA, PDA, Kültür,
Trichophyton agar,
Mikroskobik
morfoloji
908.728
Dermatofit Real Time PCR
Real Time PCR
SDA, PDA, Kültür,
Mikroskopik
morfoloji+Real Time
PCR
Kod
Konulacak
150.248
Fusarium İdentifikasyon Paneli
Kod
Konulacak
150.250
Fungus Multiplex PCR (17 maya ve
Real Time PCR
küf identifikasyonu yapılmaktadır.)
31.132
150.213
Küf İdentifikasyon Paneli
30.395
906.091
Mantar aranması (KOH ile)
NUMUNE
ANALİZ
MİKTARI/
SÜRESİ
TİPİ
Saç, deri, tırnak
kazıntı materyali
Mümkün olduğu
kadar fazla
21 gün
(örneğin
tarafımızca
alınması önerilir)
Saç, deri, tırnak
kazıntı materyali
Mümkün olduğu
kadar fazla
2 gün
(örneğin
tarafımızca
alınması önerilir)
ANALİZ
ÜCRETİ (₺)
211
***
Klinik materyal
+ klinik izolat
5 gün
211
Klinik
materyal/Klinik
İzolat
3 gün
370
SDA, PDA, Kültür,
Mikroskopik
morfoloji
Klinik materyal
+ klinik izolat
21 gün
80
Direk Mikroskobi
Kazıntı materyali
1 gün
***
10 gün
***
30.400
906.120
Mantar kültürü
Kültür
Steril vücut
sıvıları 2 mL,
idrar 10mL
Klinik materyal
30.405
906.130
Mantar tanımlanması
(otomatik sistem )
API ve ID 32 C
Klinik materyal
3 gün
***
30.410
906.140
Mantar tanımlanması ve antifungal
duyarlılık testi (otomatik sistem )
API, ATB Fungus vb
ile duyarlılık testi
Klinik materyal
3 gün
***
Steril vücut
sıvıları 2 mL,
idrar 10 mL
Klinik materyal
5-7 gün
264
Klinik materyal
31.134
150.219
Maya identifikasyon paneli
Kültür, CMA da
morfoloji,
Biyokimyasal
identifikasyon (API,
20C, ID 32 C) + Real
Time PCR
30.498
908.728
Pneumocystis spp Realtime PCR
Realtime PCR
7 gün
***
3 gün
***
5 gün
191
30.478
907.930
Pneumocystis jiroveci (DFA)
Balgam/BAL/ Biyopsi
örneği
Kod
konulacak
150.252
Pneumocystis İdentifikasyon
Paneli****
DFA+Real Time PCR Klinik örnek
** Dermatofit kültürü çalışılmak üzere gönderilen örneklerde kuşkulu üreme olması durumunda Dermatofit İdentifikasyon Paneli
çalışılır. (Bu panel ayrıca ücretlendirilir.)
*** 2014 Mali Yılı Sağlık Uygulama Talimatı (SUT) yayınlanıncaya kadar 2013 yılı fiyat kitapçığındaki SUT fiyatları
geçerlidir.
37
ULUSAL MİKOLOJİ REFERANS LABORATUVARI ÖRNEK
ALMA- GÖNDERME KOŞULLARI ve ANALİZLERE AİT AÇIKLAMALAR
Deri, tırnak ve saç kazıntı örneği verecek olan hastalar önceden mikoloji laboratuarı ile görüşerek gerekli hazırlıkları yaptıktan
sonra mikoloji laboratuarına başvurmalıdır. Bu hazırlıklar şunlardır:
- Herhangi bir antifungal ilaç kullanan hastalar, ilacı kestikten 10 gün sonra mikoloji laboratuarına başvurmalıdır.
- Tırnak kazıntı örneği verilecekse tırnaklar olabildiğince dipten kesilerek mikoloji laboratuarına başvurulmalıdır.
- Derideki açık veya koyu renkli lekelenmelerden örnek verilecekse 2-3 gün banyo yapmadan derinin yağlanması
beklenmelidir.
Klinik örnekler gönderilirken mutlaka Mikolojik Tanı İstem Formu doldurulmalıdır. Hastaların ön tanısı,kısaca klinik
özellikleri, yaşı, oturduğu yer, mesleği, benzer hastaların bulunup bulunmadığı gibi bilgilerin belirtilmesi değerlendirme açısından
önem taşımaktadır.
I.Moleküler-Serolojik incelemeler için intravenöz kan/serum:
Kabul şartları:
•Hastadan önerilen tüpe yaklaşık 5 ml kan alınır, ayrılan serum kısmı, steril vida kapaklı tüpte gönderilir.
Özel Talimatlar :
Antikoagülansız, jelli, vakumlu serum tüpüne alınan yaklaşık 5 ml kan 5-6 kez yavaşça alt-üst edilerek karıştırılır. 15-20 dk.
bekledikten sonra santrifüj edilir ve laboratuvara gönderilir.
Jel içermeyen kan tüpü kullanılması halinde (ya da örnek şehirlerarası gönderilecek ise) santrifüj sonrası serum, steril, vida
kapaklı tüpe aktarılarak gönderilir.
II. Keratinize Doku Örnekleri
1.Deri,Tırnak, Saç ve Saçlı Deri:
•Önce lezyon ve çevresi %70 lik etil alkol ile iyice silinir.
•Deriden kazıntı steril bistüri ile lezyonun sınırlarından ve var ise vezikül tepesinden alınır.
•Tırnak steril bistüri ile derince kazınır, böylece yeni bulaşlı katmanlara ulaşılır.
•Kırılmış saçlar veya kıllar cımbız ile çekilerek alınır.Saçlı deri bistüri ile kazınır
•Pityriasis versicolor şüphesinde, «selofan bant»yöntemi ile de örnek alınabilir
III. Diğer Klinik Örnekler
1. Beyin Omurilik Sıvısı (BOS ):
Kabul şartları:
•Mümkün olduğu kadar fazla miktarda (en az 2 ml), steril,kapaklı tüpte
•2000 devirde 15 dk santrifüj edilir. Süpernatan atılmaz.
2. Steril Vücut Sıvıları (periton sıvısı, perikard sıvısı, plevra sıvısı,eklem sıvısı ) :
Kabul şartları:
•Mümkün olduğu kadar fazla miktarda (En az 10-15 ml), steril kapaklı tüpte, kanlı örnekler SPS (sodium polyanethol
sulfonate) ya da heparin içeren tüplerde.
Özel Talimatlar :
Bu örneklerin çoğu fibrinojen içerdiğinden örnek üzerine 0.2 mg/ml heparin veya 0.25-0.50 mg/ml SPS (sodium polyanethol
sulfonate)ekleyiniz, tüpü birkaç kez ters-düz edilir.
3. Kemik İliği :
Kabul şartları:
•Yaklaşık 4,5 ml aspirasyon sıvısı %0.1 lik 0.5 ml heparinle ya da SPS(sodium polyanethol sulfonate) (0.25-0.50 mg/ml)
karıştırılarak, burgu kapaklı, steril bir kaba konur. En az 0.3 ml örnek alınmalıdır.
Özel Talimatlar :
Rutin aseptik şartlar geçerlidir.
Tüp SPS ya da heparin içeriyorsa, örnek konulduktan sonra birkaç kez ters-düz edilir.
4. Balgam :
Kabul şartları : sabah aç karnına alınan örnek, steril burgu kapaklı kapta (yaklaşık 3-5 ml), 3 günde arka arkaya alınmış en az
üç balgam örneği gönderilmelidir.
Özel Talimatlar :
• Sabahları aç karnına, ilk çıkardığı balgam olması önerilir.
•Balgam çıkarmadan önce ağız çevresi ve ağız içi temizlenir.
•Hastaya özellikle balgam çıkarması gerektiği anlatılır.
• İndüklenmiş balgam örneği; Hasta dişetlerini ve dilini fırçaladıktan sonra ağzını su ile çalkalar. Takiben bir nebulizör yardımı
ile hastaya % 3-10’luk hipertonik tuzlu su solutulur (25 ml veya 15-20 dk boyunca). Sonra derin öksürük ile balgam örneği alınır. En
az 1-2 ml olmalıdır.
•Görünüm açısından tükrüğe benzer. Bu nedenle örneğin yanlışlıkla reddedilmemesi için istem kağıdına “indüklenmiş balgam”
notu eklenir.
5. Bronko Alveoler Lavaj (BAL), Bronş Yıkama Sıvısı, Fırçalama Örneği:
Kabul şartları:
•Mümkün olduğu kadar fazla miktarda (en az 5 ml), steril kapaklı tüpte
Özel Talimatlar :
Bronkoskopi esnasında çeşme suyu kullanılması önerilmez.
İşlem sırasında steril serum fizyolojik kullanılır.
6. Açlık Mide Suyu (AMS) :
Kabul şartları:
38
Mümkün olduğu kadar fazla miktarda (en az 5-10 ml), steril kapaklı tüpte, sabah aç karnına alınan örnek (hastanın gece uyku
süresince yutmuş olduğu balgam).
Özel Talimatlar :
•Sabahları mümkün olan en erken zamanda örnek alınır.
•İşlem sırasında steril serum fizyolojik kullanılır.
7. Abse İçeriği, Pü, Aspirasyon Sıvısı :
Kabul şartları:
•Mümkün olduğu kadar fazla miktarda, steril kapaklı tüpte
Özel Talimatları :
Aspirasyon öncesinde deri alkol ile silinir.
Materyal enjektör içine çekilip, steril bir tüpe aktarılır. Materyal çok az ise eküvyon(swab:pamuklu çubuk) ile alıp steril serum
fizyolojik ya da transport besiyeri içinde gönderilir.
8. Doku biyopsi örneği :
Kabul şartları:
•Yerleşime göre doku biyopsi örnekleri (deri, ülser, lenf nodu,karaciğer, dalak)
•En az 2-3 g doku örneği 2-3 parça halinde alınır. Örnek olarak asla dokunun üzerine sürülmüş bir silgiç gönderilmemelidir!
•Özel Talimatlar:
• Aseptik şartlarda alınır.
•Örneğin laboratuvara ulaşması 4 saati aşacak ise kurumasını engellemek için steril serum fizyolojik içine konulabilir.
•Gazlı bez, pamuk vb.’ne sarılmaz.
9. Vajinal sekresyonlar :
Kabul şartları:
Eküvyon (swab) ile alınıp steril serum fizyolojik ya da transport besiyeri içeren tüpte gönderilir.
Özel Talimatlar:
• Örneğin laboratuvara ulaşması zaman alacağından kurumasını
engellemek için steril serum fizyolojik içine konulmalı ya da transport besiyeri kullanılmalıdır.
10. Ağız içi sekresyonları:
Kabul şartları:
Eküvyon (swab) ile alınıp steril serum fizyolojik ya da transport besiyeri içeren tüpte gönderilir.
Özel Talimatlar:
• Örneğin laboratuvara ulaşması zaman alacağından kurumasını engellemek için steril serum fizyolojik içine konulmalı ya da
transport besiyeri kullanılmalıdır.
11- Göz:
Kabul şartları:
Eküvyon (swab) ile alınıp steril serum fizyolojik ya da transport besiyeri içeren tüpte gönderilir.
Özel Talimatlar:
• Örneğin laboratuvara ulaşması zaman alacağından kurumasını engellemek için steril serum fizyolojik içine konulmalı ya da
transport besiyeri kullanılmalıdır.
12. İdrar :
Kabul şartları:
•Mümkün olduğu kadar fazla miktarda (40 ml’den fazla), steril kapaklı tüpte, özellikle sabahları alınan, orta akım idrarı,
mesaneden kateter ile alınan idrar.
Özel Talimatlar :
Sabah ilk yapılan (dolayısıyla gece uyku süresince mesanede birikmiş) idrarın orta akımından elde edilmiş örnekler kabul
edilir.
Normal zamanlarda alınan idrar seyrelmiş (dilüe) olduğundan izolasyon şansını azaltır.
13- Gaita:
Kabul şartları:
Tek kullanımlık, steril kapaklı kapta
( 1 gram veya daha fazla )
39
ULUSAL TÜBERKÜLOZ REFERANS
MERKEZ LABORATUVARLARI ANALİZLERİ
İLETİŞİM BİLGİLERİ
Ulusal Tüberküloz Merkez Referans Laboratuvarı
Mikrobiyoloji Referans Laboratuvarları Daire Başkanlığı
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu
Sağlık Mah. Adnan Saygun Cad. No:55 J Blok
06100 Sıhhiye ANKARA
Tel: 0 312 565 5620
Faks: 0312 565 5422
e-mail: [email protected]
40
TÜBERKÜLOZ ARAŞTIRMA ANALİZLERİ
NUMUNE
MİKTARI/
TİPİ
ANALİZ
SÜRESİ
ANALİZ
ÜCRETİ (₺)
ARB boyama
(EZN Yöntemi)
1-5ml Akciğer /
akciğer dışı örnek
1 gün
***
Mikobakteri Kültürü
Konvansiyonel
(LJ besiyerinde)
1-5ml Akciğer /
akciğer dışı örnek
42 gün
***
906.170
Mikobakteri Kültürü
(Üreme Kontrollü)
Otomatik sistem
(Sıvı kültür)
1-5ml Akciğer /
akciğer dışı örnek
42 gün
***
906.180
Mikobakteri tür tayini
Otomatik sistem
Sıvı kültür
1 gün*
***
060.007
908.728
Real time PCR
M.tuberculosis
kompleks PCR
1-5ml Akciğer /
akciğer dışı örnek
2 gün
***
060.030
906.150
Birinci Seçenek (Major)
Antitüberküloz İlaç Duyarlılık Testi Otomatik Sistem
(her bir ilaç)
Üremiş Kültür
12 gün*
***
kod
konulacak
906.150
Üremiş Kültür
12 gün*
***
kod
konulacak
912.840
Üremiş Kültür
30 gün*
***
060.033
912.850
060.028
906.200
Kod
konulacak
908.737
THSK
KODU
SUT
KODU
PARAMETRE
Kod
konulacak
906.141
Mikobakteri Mikroskopik İnceleme
060.012
906.160
060.015
060.005
060.072
908290
Kod
konulacak
908.736
060.080
908.290
Kod
konulacak
908.737
YÖNTEM/
METOT
İkinci Seçenek (Minör)
Antitüberküloz İlaç Duyarlılık Testi Otomatik Sistem
(her bir ilaç)
Major Antitüberküloz İlaç
LJ/Agar
Duyarlılık Testi
Proporsiyon
Minör Antitüberküloz İlaç
Duyarlılık Testi
LJ/Agar
Proporsiyon
Üremiş Kültür
30 gün*
***
Tüberküloz Dışı Mikobakteriler
için İlaç Duyarlılık Testi
(Mikrotüp, dilüsyon) her biri
Revers Dot Blot
(13 ve Üzeri
Mikobakteri
Mutasyon)
Tür Tayini
(MTB / TDM)
Mikobakteri PCR
Minimal
inhibisyon
konsantrasyon
Revers Dot Blot
(13 ve Üzeri
Mutasyon
En fazla 5
haftalık ana katı
kültür
7 gün**
***
Üremiş Kültür
7 gün*
***
Revers Dot Blot
(1-12 Mutasyon)
Revers Dot Blot
(1-12 Mutasyon)
Üremiş Kültür
7 gün*
***
M.tuberculosis
kompleks alt
Mikobakteri PCR tür tayini
Revers Dot Blot
(13 ve Üzeri
Mutasyon)
M.tuberculosis
kompleks Hızlı
Direnç testi
060.065
908.290
Mikobakteri PCR
Kod
konulacak
908.736
Revers Dot Blot
(1-12 Mutasyon)
060.100
908.290
060.108
150.321
IGST
(Interferon gama salınım testi)
60.112
150.322
Mikroskopi için Dış Kalite
Kontrolü
60.116
150.323
Kültür için Dış Kalite Kontrolü
M.tuberculosis
kompleks Hızlı
Direnç TestiMikobakteri PCR
ikincil ilaçlar
Mikobakteri PCR
Mikobakteri PCR
Revers Dot Blot
(13 ve Üzeri
Mutasyon
Mikobakteri PCR
Revers Dot Blot
(1-12 Mutasyon)
Mikobakteri PCR
Quantiferon
Laboratuvarın
Kullandığı
Yöntem
Laboratuvarın
Kullandığı
Yöntem
41
1-5ml Akciğer /
akciğer dışı
örnek/üremiş
kültür
7 gün
***
1-5ml Aciğer /
akciğer dışı
örnek****/üremiş
kültür
7 gün
***
Özel tüplere
alınan kan
14 gün
120
Panel test
Panel test
Protokolde
tanımlandığı
gibi
Protokolde
tanımlandığı
gibi
50
70
TÜBERKÜLOZ ARAŞTIRMA ANALİZLERİ
THSK
KODU
SUT
KODU
60.120
150.324
60.124
150.325
PARAMETRE
YÖNTEM/
METOT
Laboratuvarın
Kullandığı
Yöntem
Laboratuvarın
Tür Tayini için Dış Kalite Kontrolü Kullandığı
Yöntem
İlaç Duyarlılık Testleri için Dış
Kalite Kontrolü
NUMUNE
MİKTARI/
TİPİ
Panel test
Panel test
ANALİZ
SÜRESİ
ANALİZ
ÜCRETİ (₺)
Protokolde
tanımlandığı
gibi
Protokolde
tanımlandığı
gibi
100
60
*** 2014 Mali Yılı Sağlık Uygulama Talimatı (SUT) yayınlanıncaya kadar 2013 yılı fiyat kitapçığındaki SUT fiyatları
geçerlidir.
* Belirtilen süreler kültür örneklerinden çalışılan analizler için geçerlidir.
**Hızlı üreyen mikobakteri 7 gün, yavaş üreyen mikobakteri 25 gün.
**** Yayma pozitif akciğer /akciğer dışı örnekten çalışılmaktadır.
Kısaltmalar
AG/CP:
Aminoglikozid / Siklik peptid
AK:
Amikasin
CAP:
Kapreomisin
EMB:
Etambutol
ETN:
Etionamid
EZN:
Erlich Ziehl-Neelsen
FLQ :
Florokinolon
INH:
Izoniyazid
LJ:
Löwenstein Jensen
LPA:
Line Prob Assay
LZD:
Linezolid
MİC:
Minimal inhibisyon konsantrasyon
MOX:
Moksifloksasin
MTB / TDM: Mycobacterium tuberculosis / Tüberküloz Dışı Mikobakteri
RIF:
Rifampisin
SM:
Streptomisin
PAS:
Paraaminosalisilik asit
PZA:
Pirazinamid
OFL:
Ofloksasin
ULUSAL TÜBERKÜLOZ REFERANS MERKEZ LABORATUVARI ÖRNEK ALMAGÖNDERME KOŞULLARI ve ANALİZLERE AİT AÇIKLAMALAR
1.
Boyalı Mikroskopik İnceleme
a. EZN (Erlich Ziehl Neelson) yöntemi ile ARB boyama yapılmakta,
b. Sonuçlar en geç, örneğin laboratuvara ulaşmasından 24 saat sonra verilmektedir.
2.
Mikobakteri Kültürü (LJ)
a. Konvansiyonel olarak Löwenstein Jensen (LJ) katı besiyerinde yapılmakta,
b. Sonuçlar en geç, örneğin laboratuvara ulaşmasından 42 gün sonra verilmekte,
c. Üreme şansını arttırmak için eş zamanlı bir sıvı, bir de katı besiyerine ekim yapılması
önerilmektedir.
3.
Mikobakteri Kültürü ve Mikobakteri Tür Tayini (Otomatik Sistem)
a. Üreme kontrollü otomatize sıvı kültür sisteminde (MGIT) yapılmakta,
b. Sonuçlar en geç, örneğin laboratuvara ulaşmasından 42 gün sonra verilmekte,
c. Üreyen mikobakterinin M.tuberculosis mi yoksa TDM (Tüberküloz Dışı Mikobakteri) mi olduğunun
ayırdedilebilmesi için kültür istemi ile birlikte Mikobakteri Tür Tayini istemi yapılması gerekmektedir.
4.
Real time PCR ile M. tuberculosis kompleks araştırılması
42
a. M.tuberculosis kompleks DNA’sı real-time PCR tekniği ile GeneXpert sistemi ile çalışılmakta,
b. Sonuçlar en geç, örneğin laboratuvara ulaşmasından 3 gün sonra verilmekte,
c. PCR gibi moleküler testlerin, tüberküloz tanısında tek başına kullanılması önerilmediğinden eş
zamanlı olarak Boyalı Mikroskopik İnceleme ve Kültür istemi yapılması önerilmektedir.
d. M.tuberculosis kompleks DNA’sının tespit edildiği durumlarda eş zamanlı olarak genotipik RIF
direnci de verilmektedir.
5.
Birinci Seçenek (Majör) Anti-tüberküloz İlaç Duyarlılık Testi*
a. Üreme kontrollü otomatize sıvı kültür sisteminde Rifampisin (RIF, 1.0μg), Izoniyazid (INH, 0.1μg),
Etambutol (EMB, 5.0μg), Streptomisin (SM, 1.0μg) ve Pirazinamid (PZA, 100 μg) için MGIT ile
yapılmakta,
b. Üreme kontrollü otomatize sıvı kültür sisteminde sonuçlar kültürde üreme olduktan sonra en geç 12
gün içerisinde verilmektedir.
c. İlaç duyarlılık testi için laboratuvarınızda üremiş kültürler kabul edilmektedir.
6.
İkinci Seçenek (Minör) Anti-tüberküloz İlaç Duyarlılık Testi*
a. İkinci Seçenek İlaç Duyarlılık Testi; üreme kontrollü sıvı kültür sisteminde Amikasin (AK, 1.0 μg),
Kapreomisin (CAP, 2.5 μg), Ofloksasin (OFL, 2 μg), Etionamid (ETN, μg), Linezolid (LZD, 1 μg)ve
Paraaminosalisilik asit (PAS,2 μg) için yapılmakta,
b. Üreme kontrollü otomatize sıvı kültür sisteminde sonuçlar kültürde üreme olduktan sonra en geç 12
gün içerisinde verilmekte,
c. İlaç duyarlılık testi için, laboratuvarınızda üremiş kültürler kabul edilmektedir.
7.
Tüberküloz Dışı Mikobakteriler için İlaç Duyarlılık Testi
a. Hızlı ve yavaş üreyen TDM’ler için ilaç duyarlılığının tespiti MİC (minimal inhibisyon konsantrasyon) testi ile
yapılmakta,
b. Sonuçlar kültürde üreme olduktan sonra hızlı üreyen mikobakteriler (M.fortutim, M.chelonae, M.abscessus,
M.smegmatis, M.mucogenicum, M.peregrinum) için 7 gün, yavaş üreyen mikobakteriler (M.avium kompleks,
M.kansasii, M.marinum, M.terrae/nonchromogenicum, M.xenopi, M.malmoense, M.simiae) için en geç 21 gün
içerisinde verilmektedir.
c. İlaç duyarlılık testi için, laboratuvarınızda üremiş ve tür tayini yapılmış kültürler kabul edilmektedir.
8.
Moleküler LPA (Line Probe Assay) testleri
a. LPA testleri; PCR tekniği ile amplifikasyon, ardından hibridizasyon uygulanarak çalışılmakta,
b. Sonuçlar en geç, örneğin laboratuvara ulaşmasından 7 gün sonra verilmekte,
c. Parametre içerikleri:
i. Mikobakteri tür tayini; M. tuberculosis kompleks ve 30 çeşit TDM‘nin tür ayrımı
yapılmakta,
ii. M. tuberculosis kompleks alt tür tayini; M. tuberculosis kompleks alt tür ayrımı
yapılmakta,
iii. M. tuberculosis kompleks Hızlı Direnç Testi; M .tuberculosis kompleks türünün
belirlenmesi ve eş zamanlı genotipik olarak RIF ve INH ilaç direnci bakılmakta,
iv. M. tuberculosis kompleks İkincil İlaç Direnci; M. tuberculosis kompleks için genotipik
olarak EMB, AG/CP (Aminoglikozid / Siklik peptid) ve FLQ (Florokinolon) ilaç direnci
bakılmaktadır.
43
ULUSAL MOLEKÜLER MİKROBİYOLOJİ REFERANS
MERKEZ LABORATUVARLARI ANALİZLERİ
İLETİŞİM BİLGİLERİ
Tel No : 0312 5655443
e-mail : [email protected]
44
DNA DİZİ ANALİZİ
MOLEKÜLER
MİKROBİYOLOJİ
ARAŞTIRMA ANALİZLERİ
YÖNTEM/
METOT
ANALİZ
ÜCRETİ (₺)
3 gün
***
3 gün
***
3 gün
***
3 gün
***
100 ng/50 µl
Amplikasyonuna
Ürünü
3 gün
***
Sanger Yöntemi
100 ng/50 µl
Amplikasyonuna
Ürünü
3 gün
***
Yeni nesil dizileme
sistemi
200 ng/100 µl
mikroorganizma
ya ait
ekstraksiyon/
amplifikasyon
ürünü veya≥10
koloni saf kültür
Laboratu
vara
danışınız
15.000
Laboratu
vara
danışınız
625
2 gün
25
ANALİZ
SÜRESİ
ANALİZ
ÜCRETİ (₺)
3 gün
120
3 gün
100
3 gün
70
3 gün
200
SUT
KODU
34.006
908.712
DNA dizi analizi 1 çift1
Sanger Yöntemi
34.001
908.713
DNA Dizi analizi 1-5 çift1
Sanger Yöntemi
34.003
908.714
DNA dizi analizi 1-10 çift1
Sanger Yöntemi
Kod
konulacak
908.715
DNA dizi analizi 1-15 çift1
Sanger Yöntemi
Kod
konulacak
908.716
DNA dizi analizi 1-20 çift1
Sanger Yöntemi
Kod
konulacak
908.717
DNA dizi analizi 21 ve üzeri çift1
Kod
konulacak
150.450
Tüm genom sekansı
NUMUNE
MİKTARI/
TİPİ
100 ng/50 µl
Amplikasyonuna
Ürünü
100 ng/50 µl
Amplikasyonuna
Ürünü
ANALİZ
SÜRESİ
THSK
KODU
100 ng/50 µl
Amplikasyonuna
Ürünü
100 ng/50 µl
Amplikasyonuna
Ürünü
Kod
konulacak
150.451
Amplikon sekans2
Yeni nesil dizileme
sistemi
200 ng/100 µl
mikroorganizma
ya ait
ekstraksiyon /
amplifikasyon
ürünü veya≥10
koloni saf kültür
34.012
150.408
DNA Kapiller Elektroforez
DNA Kapiller
Elektroforez
20µL Sekans
Ürünü
FRAGMENT ANALİZİ (MLVA, MIRU)
1
2
MOLEKÜLER
MİKROBİYOLOJİ
ARAŞTIRMA ANALİZLERİ
YÖNTEM/
METOT
THSK
KODU
SUT
KODU
34.068
150.409
Bacillus anthracis -MLVA
MLVA
34.070
150.410
Brucella melitensis -MLVA
MLVA
34.072
150.411
Franciella tularensis-MLVA
MLVA
34.052
150.412
Mycobacterium tuberculosisMIRU-VNTR
MIRU-VNTR
NUMUNE
MİKTARI/
TİPİ
100 ng/50 µl
Ekstraksiyon
Ürünü veya ≥10
koloni saf kültür
100 ng/50 µl
Ekstraksiyon
Ürünü veya ≥10
koloni saf kültür
100 ng/50 µl
Ekstraksiyon
Ürünü veya ≥10
koloni saf kültür
100 ng/50 µl
Ekstraksiyon
Ürünü veya ≥10
koloni saf kültür
Fiyata, PCR dahil değildir. PCR testinin de tarafımızdan yapılması isteniyorsa, 908725 SUT kodu ile ayrıca istenmelidir.
Amplikon sekansı, bir çip dolduğunda yapılacak olup, örnekler tek tek çalışılmayacaktır.
45
FRAGMENT ANALİZİ (MLVA, MIRU)
THSK
KODU
SUT
KODU
34.054
150.413
MOLEKÜLER
MİKROBİYOLOJİ
ARAŞTIRMA ANALİZLERİ
Mycobacterium tuberculosisSpoligotiplendirme
YÖNTEM/
METOT
Spoligotiplendirme
NUMUNE
MİKTARI/
TİPİ
100 ng/50 µl
Ekstraksiyon
Ürünü veya ≥10
koloni saf kültür
ANALİZ
SÜRESİ
ANALİZ
ÜCRETİ (₺)
3 gün
100
ANALİZ
SÜRESİ
ANALİZ
ÜCRETİ (₺)
2 gün
***
2 gün
***
2 gün
***
PCR AMPLİKASYONUNA DAYALI TANI
MOLEKÜLER
MİKROBİYOLOJİ
ARAŞTIRMA ANALİZLERİ
YÖNTEM/
METOT
NUMUNE
MİKTARI/
TİPİ
2 ml BOS veya
diğer vücut
sıvıları
2 ml BOS veya
diğer vücut
sıvıları
2 ml BOS veya
diğer vücut
sıvıları
THSK
KODU
SUT
KODU
34.142
908.727
Streptococcus pneumoniae realtime PCR 1 çift
real-time PCR
34.144
908.727
Haemophilus influenzae real-time
PCR 1 çift
real-time PCR
34.146
908.727
Neisseria meningitidis real-time
PCR 1 çift
real-time PCR
34038
908.728
Streptococcus pneumoniae,
Haemophilus influenzae, Neisseria
meningitidis real-time PCR 1-5 çift
real-time Multiplex
PCR
2 ml BOS veya
diğer vücut
sıvıları
2 gün
***
34058
908.726
Streptococcus pneumoniae serotip
tayini
PCR Multiplex
2 ml klinik örnek
veya ≥10 koloni
saf kültür
2 gün
***
Kod
konulacak
908.726
Enterococcus spp. Tür ve
vankomisin direnç tayini
PCR Multiplex
≥10 koloni saf
kültür
2 gün
***
Kod
konulacak
908.725
Karbapenem direnç tayini (NDM-1,
KPC, IMP, VIM, OXA-23, OXAPCR
48, OXA-58)
≥10 koloni saf
kültür
2 gün
***
Kod
konulacak
150.452
Parafin bloktan DNA izolasyonu
Parafin blok, 510 mikroton
kesiti
2 gün
***
ANALİZ
SÜRESİ
ANALİZ
ÜCRETİ (₺)
CTAB Ekstraksiyonu
RFLP
THSK
KODU
SUT
KODU
MOLEKÜLER
MİKROBİYOLOJİ
ARAŞTIRMA ANALİZLERİ
34.042
908.734
RFLP (PCR, agaroz elektroforez,
enzimle kesim)
PCR. agaroz
elektroforez, enzimle
kesim
≥10 koloni saf
kültür
1 hafta
***
34.074
912.220
PFGE (her bir enzim için; analiz ve
raporlama dahil)
PFGE
≥10 koloni saf
kültür
Lab.
danışınız
***
NUMUNE
MİKTARI/
TİPİ
ANALİZ
SÜRESİ
ANALİZ
ÜCRETİ (₺)
YÖNTEM/
METOT
FİLOGENETİK ANALİZLER
MOLEKÜLER
YÖNTEM/
MİKROBİYOLOJİ
METOT
ARAŞTIRMA ANALİZLERİ
THSK
KODU
SUT
KODU
34.062
150.421
PFGE Analizi
Dendogram
34.064
150.422
Fragment Analizi
Soyağacı
46
NUMUNE
MİKTARI/
TİPİ
Lab.
danışınız
Lab.
danışınız
50
30
THSK
KODU
SUT
KODU
34.066
150.423
FİLOGENETİK ANALİZLER
MOLEKÜLER
YÖNTEM/
MİKROBİYOLOJİ
METOT
ARAŞTIRMA ANALİZLERİ
Dizi Analizi
Soyağacı
NUMUNE
MİKTARI/
TİPİ
ANALİZ
SÜRESİ
ANALİZ
ÜCRETİ (₺)
Lab.
danışınız
30
*** 2014 Mali Yılı Sağlık Uygulama Talimatı (SUT) yayınlanıncaya kadar 2013 yılı fiyat kitapçığındaki SUT fiyatları
geçerlidir.
ULUSAL MOLEKÜLER MİKROBİYOLOJİ REFERANS MERKEZ
LABORATUVARLARI ÖRNEK ALMA GÖNDERME KOŞULLARI VE
ANALİZLERE AİT AÇIKLAMALAR
1. Örnek Kabul Kriterleri
1.1. Bakteri izolatları uygun taşıma besiyerinde, 2 ml 'lik vida kapaklı tüplerde ve üçlü paketleme ile 48 saat içinde
kurumumuza ulaştırılmalıdır.
1.2. Moleküler Mikrobiyoloji testleri için gönderilecek klinik örnekler, oda ısısında (24≤saat) gönderilmeli veya 2-8oC'de
(72≤saat) saklanan BOS veya steril vücut sıvısı örnekleri ise soğuk zincir ile kurumumuza ulaştırılmalıdır.
1.3. Laboratuvarımıza gönderilecek nükleik asit ekstraksiyon ürünlerinin miktarı en az 100ng/50μl olmalıdır.
2. Örnek Red Kriterleri
2.1. İki günden fazla oda ısısında beklemiş kültür plakları.
2.2. En az tür düzeyinde tanımlaması yapılmamış bakteri kültürleri.
2.3. Kontamine olmuş bakteri kültürleri.
2.4. Laboratuvarımızda reddedilen numunelerin müşteri kurum personeli tarafından çalışılması talep edildiğinde Uzman
kontrolünde Şartlı kabul yapılabilir. Çalışılan bu numunelerin tetkik sonuçlarında numunenin uygun kriterleri taşımamasına
rağmen kurum talebi üzerine çalışıldığına ilişkin ibare raporda bulunur.
47
İKİNCİ BÖLÜM
TÜKETİCİ GÜVENLİGİ LABORATUVARLARINA AİT ANALİZ
BİLGİLERİ VE FİYAT TARİFELERİ
İLGİLİ BÖLÜMLER:
A. TÜKETİCİ GÜVENLİĞİ LABORATUVARLARI DAİRE BAŞKANLIĞI
B. HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜKLERİ
İLGİLİ LABORATUVARLAR:
1. Su Kalitesine Yönelik Analizler
2. Gıda, Eşya-Levazım Kontrol ve Araştırma Analizleri
3. Çevre Sağlığı Araştırma Analizleri
4. Toksokolojik Araştırma Analizleri
5. Biyosidal Ürünler Analizleri
6. Enstrümantel Analizler
7. Merkez Kalibrasyon Analizleri
48
SU KALİTESİNE YÖNELİK LABORATUVAR ANALİZLERİ
İLETİŞİM BİLGİLERİ
TÜKETİCİ GÜVENLİĞİ LABORATUVARLARI DAİRE BAŞKANLIĞI
Tel No : (312) 5655321
e-posta: tuketiciguvlabdb @thsk. gov.tr
HALK SAĞLIĞI LABORATUVARLARI
e-posta: şehir adı. [email protected]
49
SU KALİTESİNE YÖNELİK ANALİZLER (125.000)
Kimyasal Analiz
THSK
KODU
PARAMETRE
YÖNTEM/METOT
SM 2340 C
ANALİZ
SÜRESİ
ANALİZ
ÜCRETİ (₺)
0.5 L
1 gün
35
NUMUNE
MİKTARI/TİPİ
150.600
Toplam Sertlik
150.601
Toplam Sertlik
Spektrofotometre
0.5 L
1 gün
50
150.602
Amonyum / Amonyak
TS EN ISO 7150-2
EPA 350.1
TS EN ISO-14911/ İ
Spektrofotometre
0.5 L
1 gün
50
150.603
Amonyum / Amonyak
Fotometrik
0.5 L
1 gün
20
150.604
Amonyum / Amonyak
Kromatografik
0.5 L
2 gün
65
İletkenlik
TS 9748 EN 27888
SM 2510 B
Konduktiv/TDS
0.5 L
1 gün
15
0.5 L
1 gün
15
150.605
Titrimetrik
TS 3263
ISO 10523
150.606
pH
TS 5133
EPA 842
03/06 SM 4500-H+
B/pH Metre
150.607
Nitrit
Fotometrik
20
ISO 10304-1
150.608
Nitrit
150.609
Oksitlenebilirlik
150.610
Siyanür / Toplam Siyanür
EPA 354.1
EPA 300.1
Spektrofotometre
TS 6288 EN ISO 8467
TMMOB 1988
Titrimetrik
0.5 L
1 gün
65
0.5 L
2 gün
35
Fotometrik
0.5 L
1 gün
20
0.5 L
1 gün
50
TS EN ISO 14403
Pyridine-Pyrazalone Metot
150.611
Siyanür / Toplam Siyanür
Spektrofotometre
Kolorimertrik
SM 4500-CN, C ve E
150.612
Aktif Klor / Bağlı Klor/ Serbest
Klor
Fotometrik
0.5 L
1 gün
20
150.613
Aktif Klor / Bağlı Klor/ Serbest
Klor
Spekrofometrik
0.5 L
1 gün
50
0.5 L
1 gün
12
TS 6229 EN ISO 7393-2
Hazır Kit
150.614
Aktif Klor / Bağlı Klor/ Serbest
Klor
DPD pp. Metot
Orto Toluidin
Komparatör
150.615
Bulanıklık
Fiziksel
0.5 L
1 gün
1
150.616
Bulanıklık
TS 5091 EN ISO 7027 Hazır
Kit Absorbtometric Metod
0.5 L
1 gün
20
150.617
Koku
Fiziksel
0.5 L
1 gün
1
150.618
Renk
Fiziksel
0.5 L
1 gün
1
150.619
Tat
Fiziksel
0.5 L
1 gün
1
50
SU KALİTESİNE YÖNELİK ANALİZLER (125.000)
Kimyasal Analiz
THSK
KODU
150.620
PARAMETRE
Antimon
ANALİZ
SÜRESİ
ANALİZ
ÜCRETİ (₺)
0.5 L
1 gün
55
0.5 L
2 gün
55
0.5 L
2 gün
55
0.5 L
2 gün
55
0.5 L
2 gün
20
0.5 L
2 gün
55
EPA Metot 6020 A/ICP-MS
Perkin Elmer Official Method
0.5 L
006952-01-Hydrid AnalyseEPA 200,9;01/01-Rev 3
2 gün
55
0.5 L
2 gün
55
0.5 L
1gün
20
0.5 L
2 gün
55
Perkin Elmer Official Method 0.5 L
006952-01-Hydrid Analyse
2 gün
55
2 gün
60
YÖNTEM/METOT
ISO-11885- Perkin Elmer
Official Method 006952-01Hydrid Analyse
EPA Metot 6020 A/ICP-MS
NUMUNE
MİKTARI/TİPİ
EPA 200.8
EPA 200.9; 01/01 - Rev 3
EPA 6010B
Perkin Emler Official Method
006952-01-Hydrid Analyse150.621
Arsenik
EPA Metot 6020 A/ICP-MS
EPA 200.8
EPA 200.9 ; 01/01 - Rev 3
ISO 11885
150.622
Kadmiyum
EPA Metot 6020 A/ICP-MS
EPA 200.8
EPA 200.9; 01/01 - Rev 3
150.623
Krom
ISO 11885
EPA Metot 6020 A/ICP-MS
EPA 200.8
EPA 200,9;01/01-Rev 3
150.624
Bakır
Fotometrik
ISO 11885
150.625
Bakır
EPA Metot 6020 A/ICP-MS
EPA 200.8
EPA 200,9;01/01-Rev 3
150.626
Selenyum
ISO 11885
150.627
Alüminyum
EPA 200.8
EPA Metot 6020 A/ICP-MS
EPA 200.9 ; 01/01 - Rev 3
150.628
Alüminyum
Fotometrik
ISO 11885
150.629
Kurşun
EPA Metot 6020 A/ICP-MS
EPA 200.8
EPA 200.9; 01/01 - Rev 3
EPA 200.8
EPA Metot 6020 A/ICP-MS
150.630
Civa
DIN 38409
G3- Hazır kit Indigo Metod
SM 6010B 6200B
150.631
Ozon
0.5 L
ISO 15680
Spektrofotometrik
51
SU KALİTESİNE YÖNELİK ANALİZLER (125.000)
Kimyasal Analiz
THSK
KODU
PARAMETRE
YÖNTEM/METOT
ANALİZ
SÜRESİ
ANALİZ
ÜCRETİ (₺)
0.5 L
1 gün
65
0.5 L
2 gün
55
0.5 L
2 gün
55
0.5 L
1 gün
20
0.5 L
2 gün
55
0.5 L
2 gün
65
0.5 L
2 gün
55
0.5 L
2 gün
65
0.5 L
1 gün
20
NUMUNE
MİKTARI/TİPİ
ISO 11885
150.632
Bromoform
150.633
Nikel
150.634
Demir
TS 9266 EN ISO 10301
EPA Metot 6020 A/ICP-MSEPA 200.8
EPA 200.9 ; 01/01 - Rev 3
ISO 11885
EPA 200.8 EPA Metot 6020
A/ICP-MS
EPA 200.8
EPA 200.9;01/01-Rev 3
150.635
Demir
Fotometrik
EPA Metot 6020 A/ICP-MS
150.636
Mangan
EPA 200.8
EPA 200. ; 01/01 - Rev 3
ISO 11885
150.637
Sodyum
150.638
Sodyum
İyon kromatogtafik
TS EN ISO 14911/ISO
14911; 04-99
EPA 200.8
ISO 10304-1
EPA 340.3
150.639
Florür
EPA 300.1 ; 04/09
ISO 10304-1
150.640
Florür
Fotometrik
150.641
Nitrat
Fotometrik
20
EPA 300.1; 04/09
150.642
Nitrat
Kit/Spektro
0.5 L
2 gün
65
0.5 L
2 gün
65
0.5 L
1 gün
20
0.5 L
2 gün
65
0.5 L
2 gün
65
0.5 L
2 gün
65
0.5 L
1 gün
150
ISO 10304-1
150.643
Klorür
TS 4164 ISO 9297
EPA 300.1; 04/09
SM-4500-Cl-B
ISO 10304-1
150.644
Sülfat
150.645
Sülfat
Fotometrik
EPA 300.1 ; 04/09
SM-4500-SO4-B
SM 4110 D
150.646
Bromat
TS 8195 EN 1484
İyon Kromatografi
150.647
TOC
Hazır kit
EPA Metot 9060 A
150.648
TOC (Günlük Su üretimi 10,000
m3 ’ün üzerinde olan Belediyeler
için)
Firma Aplikasyonu SM 4500CO2; C
Titrimetrik SM 4500-CO2; C
Titrimetrik
52
SU KALİTESİNE YÖNELİK ANALİZLER (125.000)
Kimyasal Analiz
THSK
KODU
PARAMETRE
150.649
Karbondioksit
150.650
Karbondioksit
150.651
TOC cihazında Toplam Azot
YÖNTEM/METOT
ANALİZ
SÜRESİ
ANALİZ
ÜCRETİ (₺)
0.5 L
1 gün
35
0.5 L
1 gün
150
0.5 L
1 gün
35
NUMUNE
MİKTARI/TİPİ
EPA Metot 9060 A
Firma Aplikasyonu ve Hazır
Kit
TNT Persülfat Digestion
Spektrofotometrik
TNT Persülfat Digestion
Spektrofotometrik
Hazır kit (Methylene Blue
Metod)
150.652
Bikarbonat / Karbonat
SM-4500-S-F
Spektrofotometrik
150.653
Sülfür
Fotometrik
0.5 L
1 gün
20
150.654
Sülfür
ISO 11885
0.5 L
2 gün
65
150.655
Baryum
0.5 L
2 gün
55
0.5 L
2 gün
55
0.5 L
2 gün
55
0.5 L
2 gün
65
0.5 L
2 gün
55
0.5 L
2 gün
65
0.5 L
2 gün
55
EPA Metot 6020 A/ICP-MS
ISO 11885
EPA Metot 6020 A/ICP-MS
150.656
Borat / Bor
ISO 11885
150.657
Silikat / Silis
EPA Metot 6020 A/ICP-MS
Hazır kit (Silicomolybdate
Metod)
ISO 11885
Spektrofotometrik
150.658
Kalsiyum
İyon kromotografik
TSEN ISO 14911
150.659
Kalsiyum
ISO 11885
ICP-MS
150.660
Magnezyum
İyon Kromatografi
TSEN ISO 14911/
150.661
Magnezyum
ISO 11885
ICP-MS
150.662
Potasyum
150.663
Potasyum
150.664
Çinko
İyon Kromatografi
65
TSEN ISO 14911
ISO 11995
ICP-MS
0.5 L
2 gün
55
0.5 L
2 gün
55
0.5 L
1 gün
20
EPA Metot 6020 A/ICP-MS
TS 6392 EN ISO 7887
Hazır kit (Apha PlatınumCobalt Metod)
150.665
Renk
SM 4500-PD
Spektrofotometrik
Türbidimetrik
53
SU KALİTESİNE YÖNELİK ANALİZLER (125.000)
Kimyasal Analiz
THSK
KODU
150.666
PARAMETRE
Fosfat Fosfor, Toplam Fosfor
YÖNTEM/METOT
Fotometrik
ANALİZ
SÜRESİ
ANALİZ
ÜCRETİ (₺)
0.5 L
1 gün
20
0.5 L
2 gün
65
0.5 L
2 gün
65
0.5 L
1 gün
1
NUMUNE
MİKTARI/TİPİ
TSEN ISO 10304-2
EPA 300.1 ; 04/09
150.667
Fosfat Fosfor, Toplam Fosfor
ISO 10304-3
İyon Kromatografi
ISO 10304-3
150.668
İyodür
İyonKromatografi
Spekrofotometrik
150.669
Tortu
Fiziksel
150.670
Sıcaklık (yerinde Ölçüm)
Fiziksel
15
150.671
Siyanürik Asit
Hazır kit
20
150.672
Toplam Alkalilik
SM 2320 B
150.673
Toplam Askıdaki Madde
0.5 L
1 gün
35
0.5 L
2 gün
35
TS 7094 EN 872
SM 2540D
Gravimetrik
150.674
Sürfektanlar Metilen Mavisi ile
reaksiyon veren yüzey aktif
maddeler
150.675
Sürfektanlar Metilen Mavisi ile
reaksiyon veren yüzey aktif
maddeler
Fotometrik
20
SM 5540 (Kristal Violet
Metod)
0.5 L
150.676
Fenolik Madde (uçucu)
Hazır kıt
150.677
Fenolik Madde (uçucu)
Spektrofotometre
150.678
Fenolik Madde (uçucu)
GC-MS
150.679
Fenolik Madde (uçucu)
2 gün
55
Spektrofotometrik
20
0.5 L
2 gün
50
65
SM 5530 D,4Aminoantipyrine
50
GC-MS
TS 2789 ISO 6060
150.680
Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ)
SM 5220 B
40
Spekrofotometrik
150.681
Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ)
Fotometrik
1L
150.682
Çözünmüş Oksijen Doygunluk
Oranı / Yüzdesi
Titrimetrik
0.5 L
150.683
Çözünmüş Oksijen Doygunluk
Oranı / Yüzdesi
20
1 gün
35
TS 5667 EN 25814
12
SM 4500G
54
SU KALİTESİNE YÖNELİK ANALİZLER (125.000)
Kimyasal Analiz
THSK
KODU
PARAMETRE
YÖNTEM/METOT
NUMUNE
MİKTARI/TİPİ
ANALİZ
SÜRESİ
ANALİZ
ÜCRETİ (₺)
7 gün
50
Oksijen metre
150.684
Biyokimyasal Oksijen İhtiyacı
(BOD5)
150.685
Biyokimyasal Oksijen İhtiyacı
(BOD5)
Titrimetrik
2L
Manometrik yöntem Orıtest
35
SM 5210-D
TS 7924 EN 25663
150.686
Kjedahl Azotu
Hazır Kit
50
SM 4500-N
Nessler Method
150.687
Kjedahl Azotu
50
Spectrofotometrik
150.688
Kjedahl Azotu
Firma aplikasyonu TSE TOC
150
150.689
Kjedahl Azotu
İyon Kromatografi
65
150.690
Berilyum
EPA Metot 6020 A/ICP-MS
0.5 L
2 gün
55
150.691
Kobalt
EPA Metot 6020 A/ICP-MS
0.5 L
2 gün
55
150.692
Vanadyum
EPA Metot 6020 A/ICP-MS
0.5 L
2 gün
55
150.693
Mikrodalga ile Yakım İşlemi
TS EN ISO 15587-2
0.5 L/250 g
1 gün
70
150.694
Krom VI
TS EN ISO 11083 SM 3500CR;B/Kolorimetrik ve Hazır
kit 1.5Diphenylcarbohdrazide
Metod/ Spektrofotometrik
0.5 L
1 gün
50
150.695
Yüzer Madde
Fiziksel
0.5 L
1 gün
1
150.696
Yoğunluk
TS 1018/Piknometre
15
SM 4500 – B
150.697
Bromür
ISO 10304-1
0.5 L
2 gün
65
2L
1 gün
15
1L
2 gün
15
1L
4 gün
70
İyon Kromatografi
SM 2540 F Fiziksel
150.698
Çökebilir Katı Madde
İmhoff Hunisi
Gravimetrik
SM 2540 C
150.699
Toplam Çözünmüş Madde
Elektrokimyasal prob
TS 7887
150.700
Yağ ve Gress Tayini
SM 5520 Soxtherm Multistat
Otomatik Yağ-Gres Cihazı
Gravimetrik
150.701
Hidrojen Peroksit
Hazır Kit
20
55
KALINTI ANALİZLERİ
Organoklorlular
THSK
KODU
150.702
150.703
HCB
Alfa- HCH
150.704
Gamma - HCH
150.705
Heptaklor
150.706
Heptaklorepoksit
PARAMETRE
150.707
150.708
150.709
150.710
Aldrin
Dieldrin
Alfaendosülfan
Beta- Endosülfan
150.711
Toplam DDT (op-DDT. pp-DDT.
pp-DDD. pp-DDE)
YÖNTEM/METOT
NUMUNE
MİKTARI/TİPİ
ANALİZ
SÜRESİ
ANALİZ
ÜCRETİ (₺)
65
65
65
65
EPA 508, EPA 8081BMPRA
(***) EPA 525.2 GC-ECD,
1L
GC-MS
(***)
65
3 gün
65
65
65
65
65
KALINTI ANALİZLERİ
Organafosforlular
THSK
KODU
PARAMETRE
YÖNTEM/METOT
NUMUNE
MİKTARI/TİPİ
ANALİZ
SÜRESİ
ANALİZ
ÜCRETİ (₺)
150.712
Demethon(O+S)
65
150.713
Azinphos-methyl
65
150.714
Azinphos-ethyl
65
150.715
Diazinon
65
150.716
Disulfoton
65
150.717
Ethion
EPA 507, MPRA (***) EPA
525.2 EPA 8141A/ GC-MS
/GC –PFPD-LC-MS-MS
65
1L
3 gün
150.718
Malathion
65
150.719
Parathion-ethyl
65
150.720
Parathion-methyl
65
150.721
Methamidophos
65
150.722
Chlorpyriphos-ethyl
65
150.723
Chlorpyriphos-methyl
65
KALINTI ANALİZLERİ
Herbisitler
THSK
KODU
150.724
150.725
PARAMETRE
Atrazin
YÖNTEM/METOT
EPA 507, EPA 8141A/
MPRA (***) EPA 525.2 GCECD/GC-MS /LC-MS-MS
Simazin
NUMUNE
MİKTARI/TİPİ
ANALİZ
SÜRESİ
ANALİZ
ÜCRETİ (₺)
75
1L
3 gün
75
KALINTI ANALİZLERİ
Fungusitler
THSK
KODU
150.726
Diniconazole
150.727
Tebuconazole
150.728
Metalaxyl
PARAMETRE
YÖNTEM/METOT
EPA 525,2 EPA 8141A- GCECD,GC-MS EPA 507,
MPRA (***)
EPA 525.2 /
GC-MS / LC-MSMS
56
NUMUNE
MİKTARI/TİPİ
1L
ANALİZ
SÜRESİ
3 gün
ANALİZ
ÜCRETİ (₺)
75
75
75
KALINTI ANALİZLERİ
Kabartmalar
THSK
KODU
PARAMETRE
150.729
Aldicarb
150.730
Aldicarb-sulfane
150.731
Aldicarb-sulfoxide
YÖNTEM/METOT
NUMUNE
MİKTARI/TİPİ
ANALİZ
SÜRESİ
ANALİZ
ÜCRETİ (₺)
75
EPA 531,1 Macherey – Nagel
Aplikasyon Kitabı/Cihaz
Uygulama Metodu-LCMSMS
Cihaz Uygulama Metodu LCMSMS /HPLC-Post kolon
türevlendirme
150.732
Carbaryl
150.733
Carbofuran
150.734
Carbofuran-3-hydroxy
150.735
Methiocarb
150.736
Methomyl
150.737
1-Naphtol
150.738
Oxamyl
150.739
Propoxur
75
75
2L
3 gün
75
75
75
75
EPA 531,1 Macherey – Nagel
Aplikasyon Kitabı/Cihaz
Uygulama Metodu-LCMSMS
2L
Cihaz Uygulama Metodu LCMSMS /HPLC-Post kolon
türevlendirme
75
3 gün
75
75
75
MPRA: S-19, Thier, H.P., Wırchnoff, J 1987 (DF6), Manuel of Pesticide Residue Analysis Pesticide Commussion.
KALINTI ANALİZLERİ
Polisiklik Aromatik Hidrokarbonlar (2)
THSK
KODU
PARAMETRE
YÖNTEM/METOT
NUMUNE
MİKTARI/TİPİ
ANALİZ
SÜRESİ
ANALİZ
ÜCRETİ (₺)
150.740
Benzo (a) pyrene
75
150.741
Benzo (b) fluoranthene
75
150.742
Benzo (k) fluoranthene
150.743
Benzo (ghi) perylene
75
150.744
İndeno (1.2.3 – cd) pyrene
75
EPA 550 EPA 550.1
LC-MSMS/ HPLC-FLD
0.5 L
UÇUCU ORGANİK BİLEŞİKLER
NUMUNE
YÖNTEM/METOT
MİKTARI/TİPİ
5 gün
ANALİZ
ÜCRETİ (₺)
THSK
KODU
PARAMETRE
150.745
Tetrakloreten ve
trikloreten
TS9266 EN ISO 10301-ISO
15680-SM 6010B / 6200B/GCMS/MS(Purge and trap)
150.746
Trihalometanlar
TS9266 EN ISO 10301-ISO
15680-SM 6010B 6200B/ GCMS/MS(Purge and trap)
65
150.747
Benzen
TS9266 EN ISO 10301-ISO
15680-SM 6010B / 6200B/ GCMS/MS(Purge and trap)
65
1,2 - Dikloretan
TS9266 EN ISO 10301-ISO
15680-SM 6010B / 6200B/ GCMS/MS(Purge and trap)
65
0.5 L
150.748
57
ANALİZ
SÜRESİ
75
0.5 L
5 gün
5 gün
65
MONOMER BİLEŞİKLER
THSK
KODU
150.749
PARAMETRE
Akrilamid
150.750
Epikloridin
150.751
Vinil Klorür
NUMUNE
MİKTARI/TİPİ
YÖNTEM/METOT
ANALİZ
SÜRESİ
TS 9266 EN ISO 10301EPA 8032
EPA 8316 A J. AOAC int-Vol 92
No 1.2009/Cihaz Uygulama
Metodu/
LC-MS/MS
TS 9266 EN ISOB 10301EPA
502.2 EPA 524.2 SM 6010B /
6200B/ GC-MS/MS(Purge and
trap)
TS 9266 EN ISOB 10301EPA
502.2 EPA 524.2 SM 6010B /
6200B/ GC-MS/MS(Purge and
trap)
ANALİZ
ÜCRETİ (₺)
55
0.5 L
10 gün
65
65
THSK
KODU
150.752
Koliform Bakteri
MİKROBİYOLOJİK ANALİZLER
NUMUNE
YÖNTEM/METOT
MİKTARI/TİPİ
TS EN ISO 9308-1
500 mL
150.753
Koliform Bakteri
TS EN ISO 9308-2
500 mL
2 gün
40
150.754
Escherichia coli
TS EN ISO 9308-1
500 mL
2-4 gün
25
150.755
Escherichia coli
TS EN ISO 9308-2
500 mL
2 gün
40
150.756
Enterokok / Fekal
Streptococ
TS EN ISO 7899-2
500 mL
2-4 gün
25
150.757
Enterokok / Fekal
Streptococ
Laboratuvar içi hızlı tanı metodu
500 mL
2 gün
40
150.758
Enterokok / Fekal
Streptococ
TS EN ISO 7899-1
500 mL
2-4 gün
25
150.760
22oC'de Toplam
jerm Sayımı
TS EN ISO 6222
500 mL
3 gün
20
150.761
37oC'de Toplam
Jerm Sayımı
TS EN ISO 6222
500 mL
2 gün
20
TS EN ISO 9308-1
500 mL
2-4 gün
25
Kültür
100 mL su
7-10 gün
70
150.762
150.763
PARAMETRE
Fekal Koliform
Bakteri
Suda Legionella
spp araştırılması (1
su örneği için)
ANALİZ
ANALİZ
SÜRESİ ÜCRETİ (₺)
2-4 gün
25
150.764
Salmonella
TS EN ISO 19250
500 mL
3-5 gün
30
150.765
Thermotolerant
Campylobacter
ISO 17795
1L
3-5 gün
30
150.766
E.coli O157
Laboratuvar içi metot
1L
3-5 gün
50
TS EN ISO 16266
500 mL
2-8 gün
25
Laboratuvar içi metot
500 mL
2-4 gün
25
Laboratuvar içi metot
500 mL
2-4 gün
80
Laboratuvar içi metot
1L
2-4 gün
150
150.767
150.768
150.769
150.770
Pseudomonas
aeruginosa
Patojen
Staphylococlar
Suda parazit ve
parazit yumurtası
aranması
Cryptosporidium
sp. ve Giardia
intestinalis (DFA
metodu)
58
THSK
KODU
150.771
150.772
150.773
MİKROBİYOLOJİK ANALİZLER
NUMUNE
YÖNTEM/METOT
MİKTARI/TİPİ
Laboratuvar içi metot
500 mL
PARAMETRE
Parazit
Cryptosporidium
sp. ve Giardia
intestinalis
Clostridium
perfringens
ANALİZ
ANALİZ
SÜRESİ ÜCRETİ (₺)
1 gün
15
ISO 15553
10 L
2-3 gün
800.00
98/83/EC Direktifi
500 mL
2-3 gün
25
150.774
Diğer Mikroskobik
Laboratuvar içi metot.
Canlılar
500 mL
1 gün
15
150.775
Patojen
Mikroorganizmalar
Laboratuvar içi metot.
500 mL
1 gün
40
150.776
Sülfit Redükleyen
Sporlu Anaerob
Bakteriler
TS 8020 EN 26461-2
500 mL
2-3 gün
25
150.777
Protozoalar
Laboratuvar içi metot.
500 mL
1 gün
15
150.778
Crustealar
Laboratuvar içi metot.
500 mL
1 gün
15
150.779
Yosun
Laboratuvar içi metot.
500 mL
1 gün
15
150.780
Spesifik
Mikroorganizma
Aranması
Laboratuvar içi metot.
500 mL
3-10 gün
40
150.781
Sularda Fekal
Analiz
(Escherichia coli,
Enterokok )
500 mL
2-4 gün
50
150.782
Sularda Virüs
Analizleri (Her bir
parametre)
Konsantrasyon/Hücre Kültürü
20 L
3-7 gün
650
150.783
Sularda Virüs
Analizleri (Her bir
parametre)
Real-time PCR
20 L
3-7 gün
800
150.784
Tek Kullanımlık
Steril Su Şişesi
5
150.785
Tek kullanımlık
kimyasal su
numunesi kabı
5
150.786
Tek Kullanımlık su
şişesi sterilite
TS EN ISO 19458, Madde 4.2.4
kontrolü
5 şişe
5 gün
50
ANALİZ
SÜRESİ
ANALİZ
ÜCRETİ
(₺)
ATIKSU NUMUNESİ ALMA HİZMETLERİ (127.000)
THSK
KODU
PARAMETRE
YÖNTEM/METOT
NUMUNE
MİKTARI/TİPİ
150.787
Anlık numune
35
150.788
Kompozit numune
(2 saatlik)
55
150.789
Kompozit numune
(24 saatlik)
80
150.790
Debi ölçümü
(m3/gün)
80
59
NUMUNE ALMA HİZMETLERİ
THSK
KODU
PARAMETRE
YÖNTEM/METOT
NUMUNE
MİKTARI/TİPİ
ANALİZ
SÜRESİ
Numune alma ve
yerinde analiz
hizmeti ilk 30km
Numune alma ve
yerinde analiz
150.792
hizmeti İlave her 30
km
Not: Yerinde yapılacak analiz ücretleri, ilgili parametrenin kitapçıktaki kodundan ücretlendirilir.
150.791
ANALİZ
ÜCRETİ
(₺)
50
50
1- İÇME KULLANMA - İÇME (Ambalajlı) - KAYNAK SULARI (125.100)
17 Şubat 2005 Tarih ve 25730 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik
(Ek.1/ a, b, c' ye göre)
1.1- RUHSATA ESAS (125.110)
ANALİZ
THSK
NUMUNE
ANALİZ
PARAMETRE
YÖNTEM/METOT
ÜCRETİ
KODU
MİKTARI/TİPİ
SÜRESİ
(₺)
1.1.1 - İçme Kullanma Suları
(Ek.1/ a, b, c' ye
150.800
göre)TOPLAM
3.750
(İçme Kullanma
Suları Ruhsata Esas
Toplam Fiyatı
2x0.5 L
150.801
Kimyasal Analiz
(Iyon/Elementel)
735
1 L (Su kimyası)
Kalıntı Analizleri
150.802
1x2 L(soğuk zincir)
2.045
Pestisitler
Kalıntı Analizleri
150.803
Polisiklik Aromatik
1x0.5 L(soğuk zincir)
290
Hidrokarbonlar
150.804
Uçucu Organik
Bileşikler
1x0.5 L(soğuk zincir)
390
150.805
Monomer Bileşikler
2x 0.5 L
170
150.806
Mikrobiyolojik Analiz
500 mL(steril şişe) soğuk
zincir
150.807
1.1.2 - İçme Suları Kaynak Suları
(Ek.1/ a, b, c' ye
göre)TOPLAM
150.808
Kimyasal Analiz
2 x 0.5 L
(Iyon/Elementel)
1 L (Su kimyası)
725
150.809
Kalıntı Analizleri
Pestisitler
2x0.5 L
(Iyon/Elementel)
1 L (Su kimyası)
2.045
150.810
Kalıntı fAnalizleri
Polisiklik Aromatik
Hidrokarbonlar
1x2 L (soğuk zincir)
290
150.811
Uçucu Organik
Bileşikler
1x0.5 L(soğuk zincir)
390
150.812
Monomer Bileşikler
1x0.5 L(soğuk zincir)
170
150.813
Mikrobiyolojik Analiz
2x1 L(steril şişe) soğuk zincir
1x10L (parazit için)
2-4 gün
120
3.800
60
2-5 gün
180
1- İÇME KULLANMA - İÇME (Ambalajlı) - KAYNAK SULARI (125.100)
17 Şubat 2005 Tarih ve 25730 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik
(Ek.1/ a, b, c' ye göre)
1.2- DENETİM İZLEMESİ (125.130)
ANALİZ
THSK
NUMUNE
ANALİZ
PARAMETRE
YÖNTEM/METOT
ÜCRETİ
KODU
MİKTARI/TİPİ
SÜRESİ
(₺)
1.2.1 (a)- İçme Kullanma Suları (Ek
150.814
1/ a.b.c) (denetim
1.250
izlemesi paket fiyat1) TOPLAM
1.2.1 (b) - İçme Kullanma Suları
(Denetim İzlemesi
Paket Fiyat-2) (Ek 1/
a.b.) (Pestisitler,
150.815
Polisiklik Aromatik
1.000
Hidrokarbonlar,
Uçucu Organik
Bileşikler, Monomer
Bileşikler analizleri
dahil
1.2.1 (c) - İçme Kullanma Suları
(Denetim İzlemesi
Paket Fiyat-3) (Ek 1/
150.816
a.b.c) (Kalıntı,
650
Toplam pestisit, PAH,
Uçucu organikler,
Monomer bileşikler
hariç)
1.2.1 (d)- İçme Kullanma Suları
(Denetim İzlemesi
Paket Fiyat-4) (Ek 1/
150.817
400
a.b) Toplam pestisit,
PAH, Uçucu
organikler, Monomer
bileşikler
Paket Fiyat-5) İçme Kullanma Suları
(Ek1/b)
Kimyasal Analiz
(Pestisitler, Polisiklik
Aromatik
150.818
300
Hidrokarbonlar,
Uçucu Organik
Bileşikler, Monomer
Bileşikler analizleri
haric azaltılmış
parametreler hariç
150.819
Paket Fiyat-6) İçme Kullanma Suları
(Ek1/a)
Mikrobiyolojik Analiz
150.820
1.2.2- İÇME ve Kaynak Suları
(Ambalajlı Sular)
(Denetim İzlemesi
(Ek 1/ a.b.c)
TOPLAM
100
2.000
61
1- İÇME KULLANMA - İÇME (Ambalajlı) - KAYNAK SULARI (125.100)
17 Şubat 2005 Tarih ve 25730 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik
(Ek.1/ a, b, c' ye göre)
1.2- DENETİM İZLEMESİ (125.130)
ANALİZ
THSK
NUMUNE
ANALİZ
PARAMETRE
YÖNTEM/METOT
ÜCRETİ
KODU
MİKTARI/TİPİ
SÜRESİ
(₺)
1.2.3- İÇME ve
Kaynak Suları
150.821
1.000
(Ambalajlı Sular)
(Denetim İzlemesi)
(Ek 1/ a.b) TOPLAM
İçme ve Kaynak
Suları
Kimyasal Analiz
(Pestisitler, Polisiklik
Aromatik
150.822
800
Hidrokarbonlar,
Uçucu Organik
Bileşikler, Monomer
Bileşikler analizleri
haric (Ek1/b)
İçme ve Kaynak
Suları
150.823
200
Mikrobiyolojik Analiz
(Ek1/a)
1- İÇME KULLANMA - İÇME (Ambalajlı) - KAYNAK SULARI (125.100)
(17 Şubat 2005 Tarih ve 25730 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik
(Ek.2/a)
1.3-KONTROL İZLEMESİ (125.150)
ANALİZ
THSK
NUMUNE
ANALİZ
PARAMETRE
YÖNTEM/METOT
ÜCRETİ
KODU
MİKTARI/TİPİ
SÜRESİ
(₺)
1.3.1- İçmeKullanma Suları
150.824
150
(Kontrol İzlemesi)
TOPLAM
Kimyasal Analiz
1x1.5 L (pet/cam şişe)
90
Mikrobiyolojik
Analiz
1.3.2- Kaynak - İçme
(ambajlı) Suları
(Kontrol
İzlemesi)TOPLAM
1x500 mL(steril şişe-soğuk
zincir)
60
150.828
Kimyasal Analiz
1x1 L(steril şişe-soğuk zincir)
130
150.829
Ozon*
500 mL
60
150.830
Bromat*
500 mL
65
150.831
Bromoform*
500 mL
65
150.825
150.826
150.827
250
Mikrobiyolojik
1x1L (Mikrobiyoloji)
120
Analiz
*Ozonla zenginleştirilmiş hava tekniği kullanılan işletmeler için geçerli olup, istenildiğinde bu parametrelerin fiyatları toplam fiyata
ayrıca ilave edilecektir.
150.832
2-HAVUZ SUYU ANALİZLERİ (125.600)
THSK
KODU
PARAMETRE
150.833
Havuz Suyu
Analizleri TOPLAM
YÖNTEM/METOT
NUMUNE
MİKTARI/TİPİ
ANALİZ
SÜRESİ
ANALİZ
ÜCRETİ
(₺)
200
62
2-HAVUZ SUYU ANALİZLERİ (125.600)
THSK
KODU
PARAMETRE
YÖNTEM/METOT
NUMUNE
MİKTARI/TİPİ
ANALİZ
SÜRESİ
ANALİZ
ÜCRETİ
(₺)
150.834
Kimyasal
1x2.5 L (Kimyasal)
120
150.835
Mikrobiyolojik
1x500 mL (steril şişe)
80
3-DOĞAL MİNARALLİ SULAR (125.200)
Aralık 2004 Tarih ve 25657 Sayılı Sayılı Resmi Gazete Doğal Mineralli Sular Yönetmeliği
Ruhsata Esas (Madde 6a,b)
THSK
KODU
PARAMETRE
150.836
3.1-DOĞAL
MİNERALLİ
SULAR TOPLAM
Doğal Mineralli
Sular Ruhsata Esas
Toplam paket fiyatı
150.837
Kimyasal Analiz
150.838
Mikrobiyolojik
Analiz
150.839
Kalıntı Analizleri
Pestisitler
150.840
150.841
150.842
YÖNTEM/METOT
NUMUNE
MİKTARI/TİPİ
2x0.5 L
(Iyon/Elementel)
1 L (Su kimyası)
2x1 L(steril şişe) soğuk zincir
1x5 L(parazit için)
1.205
2-5 gün
1x2 L(soğuk zincir)
Kalıntı Analizleri
Polisiklik Aromatik
Hidrokarbonlar
3.2 KONTROL
İZLEMESİ
TOPLAM:
Doğal Mineralli
Suların Kontrol
İzlemesi (Ek3a)
200
2.045
1x0.5 L(soğuk zincir)
300
400
3x0.5L(ek:3a)
Mikrobiyolojik
Analiz
Doğal Mineralli
Suların Kontrol
İzlemesi (Ek3b)
2x1 L(steril şişe) soğuk zincir
1x10L(parazit için)
150.845
Kimyasal Analiz
3x0.5L(ek:3b)
150.846
Mikrobiyolojik
Analiz
2x1 L(steril şişe) soğuk zincir
1x10L(parazit için)
150.844
ANALİZ
ÜCRETİ
(₺)
3.750
Kimyasal Analiz
150.843
ANALİZ
SÜRESİ
250
2-5 gün
150
390
190
2-5 gün
200
ANALİZ
SÜRESİ
ANALİZ
ÜCRETİ
(₺)
4- KAPLICA SULARI (125.300)
(28 Şubat 2006 Tarih ve 26099 Sayılı Resmi Gazete (Ruhsata Esas)
THSK
KODU
PARAMETRE
150.847
TOPLAM: Kaplıca
Suları Ruhsata
Esas(Ek2)
150.848
150.849
YÖNTEM/METOT
NUMUNE
MİKTARI/TİPİ
3.765
Kimyasal Analiz
Mikrobiyolojik
Analiz
2x1.5 L+2x0.5L
1x 500 mL (steril şişe)
63
1.650
2-4 gün
90
4- KAPLICA SULARI (125.300)
(28 Şubat 2006 Tarih ve 26099 Sayılı Resmi Gazete (Ruhsata Esas)
THSK
KODU
PARAMETRE
150.850
Pestisit Analiz
150.851
4.1-Kontrol
İzlemesi TOPLAM:
Kaplıca Suları
Kontrol izlemesine
esas toplam paket
fiyatı(Ek3)
150.852
Kimyasal Analiz
YÖNTEM/METOT
NUMUNE
MİKTARI/TİPİ
ANALİZ
SÜRESİ
2x1.5L+1x0.5L
ANALİZ
ÜCRETİ
(₺)
2.025
400
1x1.5L
Mikrobiyolojik
150.853
1x500 mL (steril şişe)
Analiz
**
Su kalitesine yönelik analizlerde yer alan yöntem ve metotlar geçerlidir.
310
2-4 gün
90
5-HEMODİYALİZ ÇÖZELTİLERİNİN DİLÜSYONUNDA KULLANILAN SU ANALİZLERİ(125.500)
(Avrupa Farmokopesine göre)
ANALİZ
THSK
NUMUNE
ANALİZ
PARAMETRE
YÖNTEM/METOT
ÜCRETİ
KODU
MİKTARI/TİPİ
SÜRESİ
(₺)
2x1.5L
3 gün
760
160.000
Kimyasal Analizler
160.001
Görünüş
160.002
Asitlik-Alkalitik Testi
160.003
Total Mevcut Klor
160.004
Klorür Testi –
160.005
Sülfat Testi
160.006
Nitrat Testi
160.007
Ağır Metal Testi
Avrupa Farmakopesi Renk
reaksiyonu
160.008
Okside Olabilen
Maddeler
160.009
Amonyum Testi
Avrupa Farmakopesi Renk
reaksiyonu
Avrupa Farmakopesi Renk
reaksiyonu
160.010
Kalsiyum Tayini
160.011
Magnezyum Tayini
160.012
Çinko Tayini
160.013
Florür
Potansiyometrik
Tayini
160.014
Sodyum Tayini
Avrupa Farmakopesi Alev
fotometresi EPA 200.8- TSEN
ISO 14911/İyon Kromatografi
55
160.015
Potasyum Tayini
Avrupa Farmakopesi Alev
fotometresi EPA 200.8- TSEN
ISO 14911/İyon Kromatografi
55
Fiziksel Kontrol
5
Avrupa Farmakopesi Renk
reaksiyonu
Avrupa Farmakopesi Renk
reaksiyonu
Avrupa Farmakopesi Renk
reaksiyonu EPA 300.1
Avrupa Farmakopesi Renk
reaksiyonu EPA 300.1- ISO
10304-1/ İyon Kromatografi
Avrupa Farmakopesi Renk
reaksiyonu EPA 300.1-ISO
10304-1/ İyon Kromatografi
Avrupa Farmakopesi AAS
EPA 200.8-TSEN ISO
14911/İyon Kromatografi
Avrupa Farmakopesi AAS
EPA 200.8- TSEN ISO
14911/İyon Kromatografi
Avrupa Farmakopesi AAS
EPA 200.8- EPA Metot 6020
A/ICP-MS
Avrupa Farmakopesi
Potansiyometrik EPA 300.1ISO 10304-1 / İyon
Kromatografi
64
20
20
20
65
65
55
20
50
55
55
55
55
5-HEMODİYALİZ ÇÖZELTİLERİNİN DİLÜSYONUNDA KULLANILAN SU ANALİZLERİ(125.500)
(Avrupa Farmokopesine göre)
ANALİZ
THSK
NUMUNE
ANALİZ
PARAMETRE
YÖNTEM/METOT
ÜCRETİ
KODU
MİKTARI/TİPİ
SÜRESİ
(₺)
Avrupa Farmakopesi
160.016
Alüminyum Tayini
Spektroflorometre EPA 200.855
EPA Metot 6020 A/ICP-MS
Avrupa Farmakopesi EPA
160.017
Civa Tayini
200.8-EPA Metot 6020
55
A/ICP-MS
160.018
Mikrobiyal
Kontaminasyon
Avrupa Farmakopesi 2008
2.6.12
4 adet (250 mL)
25
160.019
Bakteriyal
Endotoksin (LAL)
Avrupa Farmakopesi 2008
2.6.14
1x100 cc (endotoksinden
arıtılmış LAL şişesinde)
200
160.020
TOPLAM
985
6- İÇME SUYU AMAÇLI HAM SU ANALİZLERİ (125.701)
(İçme Suyu Elde Edilen veya Elde Edilmesi Planlanan Yüzeysel Suların Kalitesine Dair Yönetmelik)
THSK
KODU
PARAMETRE
NUMUNE
MİKTARI/TİPİ
160.021
TOPLAM: İçme Suyu
Amaçlı Ham Su
toplam paket fiyatı
160.022
Fiziksel ve Kimyasal
Analizler
4x1.5L(su
kimyası/elemente/iyon)
1x2L(pestisit, soğuk zincir)
1x0.5L(PAH, soğuk zincir)
160.023
Mikrobiyolojik
Analizler
1x500 mL (steril şişe)
YÖNTEM/METOT
ANALİZ
SÜRESİ
ANALİZ
ÜCRETİ
(₺)
2.000
1.900
2-5 gün
100
ANALİZ
SÜRESİ
ANALİZ
ÜCRETİ
(₺)
2-5 gün
75
ANALİZ
SÜRESİ
ANALİZ
ÜCRETİ
(₺)
7-YÜZME SULARI
THSK
KODU
160.024
PARAMETRE
YÖNTEM/METOT
Mikrobiyolojik
Analizler (Toplam
koliform, Fekal
koliformlar, Fekal
streptokok)
NUMUNE
MİKTARI/TİPİ
2x1L(steril şişe)
8- TALASSOTERAPİ AMAÇLI DENİZ SULARI
(Kaplıcalar Yönetmeliği)
THSK
KODU
160.025
160.026
160.027
PARAMETRE
YÖNTEM/METOT
TOPLAM:
Talassoterapi Amaçlı
Deniz Suyu Analizi
toplam paket fiyatı
Fiziksel ve Kimyasal
Analizler
NUMUNE
MİKTARI/TİPİ
3.750
2x1.5L
500 mL (steril şişe)
Mikrobiyolojik Analiz
9- KITA İÇİ SULAR (Nehir, Dere, Göl vb.)
Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği 31.12.2004 tarih 25687 sayılı Resmi Gazete
Değişiklik 30.03.2010 tarih 27537 Sayılı Resmi Gazete
65
3.660
2-5 gün
90
THSK
KODU
160.028
160.029
160.030
PARAMETRE
NUMUNE
MİKTARI/TİPİ
YÖNTEM/METOT
TOPLAM: Kıta İçi
Sular toplam paket
fiyatı
Fiziksel ve Kimyasal
Analizler
ANALİZ
SÜRESİ
ANALİZ
ÜCRETİ
(₺)
3.750
2x5L
Mikrobiyolojik
Analizler
500 mL (steril şişe)
3.700
2-5 gün
50
10-ATIKSU (128.000)
(Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği 31.12.2004 tarih 25687 sayılı Resmi Gazete, Değişiklik 30.03.2010 tarih 27537 Sayılı Resmi
Gazete)
ANALİZ
THSK
NUMUNE
ANALİZ
PARAMETRE
YÖNTEM/METOT
ÜCRETİ
KODU
MİKTARI/TİPİ
SÜRESİ
(₺)
TOPLAM Atıksu
160.031
3650
toplam paket fiyatı
160.032
Fiziksel ve Kimyasal
Analizler
2x5L
160.033
Mikrobiyolojik
Analizler
500 mL (steril şişe)
3600
2-5 gün
Not: Tüm su analizlerinde yöntemden kaynaklanan fiyat farklılıkları paket ücretlere yansıtılmayacak ve paket ücretleri için bu
kitapçıkta yer alan miktar dışında ücret tahsilatı yapılmayacaktır.
66
50
Su Kalitesine Yönelik Analizleri Gerçekleştiren Laboratuvarların Örnek Alma-Gönderme Koşulları
ve Analizlere Ait Açıklamaları
I- SU ANALİZİNDE PESTİSİT TAYİNİ NUMUNE ALMA TEKNİKLERİ
Suların ruhsata ve kontrole esas analizinde Pestisit ve. PAH tayininin en az 7 lt. su gerekli olup aynı gün içinde soğuk ortamda
ve ağzı sıkıca kapatılmış olarak getirilmelidir. Numunenin PAH için olan 2x1L.'lik kısmı ise kahverengi şişede olmalıdır.
Uçucu Organik bileşikler için ise 500 mL şişe içerisinde tamamen doldurulmuş ve ağzı sıkıca kapatılmış olarak aynı gün içinde,
soğuk zincirde getirilmelidir.
Akrilamid, Epikloridin, Vinil klorür analizleri için orijinal am
balajında veya tekbir kapda en az 500x2 mLlik, işık
geçirmeyecek şekilde ambalajlanmış ped veya cam şişede soğuk zincirde 24 saat içinde getirilmelidir.
Bu şekilde getirilmeyen numuneler analize alınmayacaktır.
II- SUDA MİKROBİYOLOJİK İNCELEME İÇİN NUMUNE ALMA TEKNİKLERİ
1. Çeşmelerden Su Numunesi Alınması




Çeşmenin musluk başlığındaki aparatlar varsa çıkarılır ve musluk çevresi alkol ile iyice silinir ve/veya alevden
geçirilir. Salgın araştırması için alınan numunelerde bu işlemler yapılmaz.
Çeşmeden belirli bir süre kuvvetle su akıtılır. Salgın araştırması için alınan numunelerde bu işlem yapılmaz.
Numune şişesi gerekli hijyen koşullarına özen gösterilerek kapağı açılır, şişe ağzı dipten tutularak yeniden alevden
geçirilir. Gerekli ise şişenin dış kısmı %70 alkol bazlı bir dezenfektanla silinir ve kuruması beklenir.
Şişe kapağının iç kısmına el değdirilmeden şişe doldurularak ağzı dikkatli şekilde kapatılır.
2. Kaptaj, Depo, Drenaj, Kuyu veya Sarnıçtan Su Numunesi Alınması
a)
Sürekli takılı bulunan pompa (tulumba) ve benzeri sisteme sahip yerlerden numune alınması:
 ‘‘Çeşmelerden su numunesi alınması’’ maddesindeki gibi numune alma işlemi gerçekleştirilir.
 İlk açılan borulu kuyularda pompalama ile numune alınacağı zaman pompalama işinde kullanılacak tulumba
ve borular; litresinde en az 10 mg aktif klor bulunan klorlu su ile dezenfekte edilecektir. Yaklaşık bir saat ve
devamlı bir pompalamadan sonra madde 1’deki esaslar dahilinde numune alınacaktır.
b)
Sürekli takılı bulunan pompa (tulumba) ve benzeri sisteme sahip olmayan yerlerden numune alınması

Gerekli hijyen kurallarına uyarak ve steril ekimban kullanarak numune şişesi suya daldırılır ve numune
alınır.
3. Havuzlardan( Yüzme havuzu, kaplıca havuzu vb.) Numune Alınması
 Havuz suyunun durgun halde olduğu ve kullanılan dezenfektanın kararlı hale geldiği yer seçilir.
 Hijyenik şartlara dikkat edilerek numune şişesi havuz kenarından yaklaşık 50 cm içeriden ve yüzeyin ~30 cm derine
daldırılarak numune alınır. Su yüzeyindeki kontaminasyonun önüne geçmek için numune şişe baş aşağı olacak şekilde
gerekli derinliğe daldırılıp numunenin alınacağı noktada ağız kısmı 45° açı ile tutularak şişe doldurulur.
4. Yüzme ve Yüzey sularından (Deniz, Göl vb.) Numune Alınması
 Kıyıdan suyun 1 metre derinliğe ulaştığı yere gidilerek veya botla numune alma noktasına gidilir.
 Hijyenik şartlara dikkat edilerek numune şişesi yüzeyin ~30 cm derine daldırılarak numune alınır. Su yüzeyindeki
kontaminasyonun önüne geçmek için numune şişesi baş aşağı olacak şekilde gerekli derinliğe daldırılıp numunenin
alınacağı noktada ağız kısmı 45° açı ile tutularak şişe doldurulur.
5. Su Numunelerinin Alımında Kullanılan Şişelerin Özellikleri
 Tüm su çeşitleri için istenen mikrobiyolojik parametrelerde kullanılacak su şişeleri, bu amaç için üretilmiş plastik (PP,
PE) veya cam numune şişeleri olmalıdır. Numune şişeleri sızdırmaz özellikte olmalıdır.
 Klorlanan veya klorlu olduğundan şüphe edilen tüm su çeşitleri, Sodyum tiyosülfatlı şişelere alınmalı ve Sodyum
tiyosülfat oranı şişe üzerinden izlenebilmelidir.
 Kullanılan şişelerin yeterli miktarda su numunesi alması önemlidir. Birden fazla şişe kullanılabilir.
 Tüm su çeşitleri için numune alımından sonra şişelerin yaklaşık 1/10’luk kısmı boş bırakılır.
 Kullanılacak su şişeleri ve laboratuvara gönderilecek su miktarı hakkında ilgili laboratuvar ile temasa geçilebilir.
Özellikle suda parazit ve virüs araştırmalarında su miktarı 100 L’ye kadar çıkarılabilir.
 Suda parazit ve virüs analizleri için, alanda filtrasyon işlemleri yapılabilir. Bu durumda filtre edilecek su miktarı 200300 L olabilir.
6. Su Numunelerinin Saklanması ve Taşınması





Tüm su numuneleri alındıktan sonra güneş ışınlarından korunarak ve birbirlerine bulaş olmasını engelleyecek önlemler
alınarak saklanmalıdır.
Tüm su numuneleri en kısa zamanda laboratuvara ulaştırılmalı ve analize alınmalıdır. Bu süre soğuk zincirde (5±3°C)
24 saati aşamaz.
Jerm (Toplam koloni) sayımları için alınan numuneler soğuk zincirde (5±3°C) 12 saatte analize alınmalıdır.
Parazit incelemeleri için alınan numuneler soğuk zincirde 96 saat, virüs incelemeleri için alınan numuneler soğuk zincirde
48 saatte kadar laboratuvara ulaştırılmalıdır. Parazit ve virüs incelenmesi için alanda filtrasyon yapıldığı durumlarda,
kullanılan filtre kartuşları soğuk zincirde 24 saate kadar laboratuvara ulaştırılmalıdır
Numunelerin donmaması için uygun sayıda buz aküsü kullanılmalı ve numunelerin buz aküleri ile teması engellenmelidir.
Numuneler asla dondurulmamalıdır (virüs çalışmaları hariç).
67
III- SUDA KİMYASAL ANALİZ İÇİN NUMUNE ALMA KOŞULLARI, NUMUNE MİKTARLARI VE ANALİZ
SÜRELERİ
A-İNSANİ AMAÇLI SULAR HAKKINDA YÖNETMELİK KAPSAMINDA;
1-Ruhsata Esas Analiz
Kimyasal Analiz İçin : Numuneler renkli cam veya özel polietilen şişelere hava almayacak şekilde ağzı sıkıca kapatılarak (Tercihen
vial kapak) alınmalıdır. Numune miktarı en az 3x1L olmalıdır. Numuneler maksimum 100C’de soğuk zincirle taşınmalıdır.
2- Denetim Analizi
Kimyasal Analiz İçin : Numuneler renkli cam veya özel polietilen şişelere hava almayacak şekilde ağzı sıkıca kapatılarak (Tercihen
vial kapak) alınmalıdır. Numune miktarı en az 3x1L olmalıdır. Numuneler maksimum 100C’de soğuk zincirle taşınmalıdır.
3- Kontrol İzleme Analizi
Kimyasal Analiz İçin : Numuneler renkli cam veya özel polietilen şişelere hava almayacak şekilde ağzı sıkıca kapatılarak (Tercihen
vial kapak) alınmalıdır. Numune miktarı en az 2x1.5L olmalıdır. Numuneler maksimum 100C’de soğuk zincirle taşınmalıdır.
B- DOĞAL MİNERALLİ SULAR HAKKINDA YÖNETMELİK KAPSAMINDA;
1-Ruhsata Esas Analiz
Kimyasal Analiz İçin : Numuneler renkli cam veya özel polietilen şişelere hava almayacak şekilde ağzı sıkıca kapatılarak (Tercihen
vial kapak) alınmalıdır. Numune miktarı en az 2x3 L olmalıdır. Numuneler maksimum 10 0C’de soğuk zincirle taşınmalıdır.
2- Kontrol İzleme Analizi
Kimyasal Analiz İçin : Numuneler renkli cam veya özel polietilen şişelere hava almayacak şekilde ağzı sıkıca kapatılarak (Tercihen
vial kapak) alınmalıdır. Numune miktarı en az 2x1 L olmalıdır. Numuneler maksimum 10 0C’de soğuk zincirle taşınmalıdır.
C- KAPLICA SULARI HAKKINDA YÖNETMELİK KAPSAMINDA;
1- Ruhsata Esas Analiz
Kimyasal Analiz İçin : Numuneler renkli cam veya özel polietilen şişelere hava almayacak şekilde ağzı sıkıca kapatılarak (Tercihen
vial kapak) alınmalıdır. Numune miktarı en az 2x3 L olmalıdır. Numuneler maksimum 10 0C’de soğuk zincirle taşınmalıdır.
2- Kontrol İzleme Analizi
Kimyasal Analiz İçin : Numuneler renkli cam veya özel polietilen şişelere hava almayacak şekilde ağzı sıkıca kapatılarak (Tercihen
vial kapak) alınmalıdır. Numune miktarı en az 2x1 L olmalıdır. Numuneler maksimum 10 0C’de soğuk zincirle taşınmalıdır.
IV-SU VE ATIK SU NUMUNELERİNİN ALINMA SAKLANMA KOŞULLARI
Havuz suyu, deniz suyu (yüzme ve talassoterapi amaçlı) , atık su ve ham sular

En az 5 litre , cam şişede veya plastik bidonda

BOD5 tayini yapılacak ise en geç 8 saat içinde,

Amonyum, sülfür, fenol, vb. analizler isteniyorsa, numune +4 0C de 16 saat içinde laboratuvara ulaştırılmalıdır.
Numune kısa sürede laboratuvara ulaştırılamayacaksa 10.10.2009 tarih ve 27372 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Su
Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Numune Alma ve Analiz Metodları Tebliği veya TSN EN 5667-3 Su Kalitesi Numune Alma Bölüm 3
Numunelerin Muhafaza, Taşıma ve Depolanması için Kılavuz Standardına göre numuneler koruma altına alınmalıdır.
ANALİZE GÖNDERİLEN HEMODİYALİZ SULARINDAN
NUMUNE ALMA KURALLARI
Hemodiyaliz üniteleri bulunan Devlet Hastanelerinden ve özel diyaliz merkezlerinden Konsantre Hemodiyaliz Çözeltilerinin
Dilüsyonunda Kullanılan “Hemodiyaliz Su Numuneleri”nin alınış şekilleri hakkında yetersiz bilgi, etiketleme ve ambalaj hataları
olması, numunelerin uygun olmayan alınış şekli nedenleri ile analiz ve değerlendirmelerde bir çok tereddüt ortaya çıkmakta ve
usulüne uygun alınmayan numunelerde yapılan işlemler anlamsız olup, zaman, emek ve malzeme kayıplarına neden olmaktadır.
Tüm ilgili kurumlar numuneleri aşağıdaki kurallara uygun şekilde almalıdır. Buna göre;
1. Su numunesi alınacak kaplar daha önce başka amaçla kullanılmamış, dar ağızlı, ağzı sıkı kapalı, kimyasal analiz için en az 1
litrelik 2 adet cam şişe, Bakteriyal Endotoksin için hjhjhj2 adet özel lal şişesinde ve Mikrobiyolojik Analiz için 1 adet 100 cc lik
steril kahverenkli cam şişe olmalıdır. Bu şişeler çalkalandıktan sonra kapakları ile beraber sterilize edilmelidir.
2. Örnek alımı sırasında suyun dışarıdan kimyasal ve mikrobiyolojik kontaminasyonunu önleyecek uygun koşullar
sağlanmalıdır. Sistemin Konsantre Hemodiyaliz Çözeltilerinin Dilüsyonu olan musluktan bir müddet su akıtıldıktan sonra daha önce
steril edilmiş kaplar aynı su ile tekrar tekrar çalkalanmalı ve şişeye taşırılarak doldurulması ve steril kapakla kapatılmalıdır.
3. Etiketleme konusunda örnek suyun sistemin neresinden alındığı, alınış tarihi, hemodiyalizde kullanılacak suyun hangi
sistemle elde edildiği (Ro, deiyonize vb.) belirtilmelidir.
4. Alınan numuneler en kısa sürede (Biyolojik Testler için gönderilecek numuneler (+2ºC...+8)ºC içinde ) analizi yapılacak
laboratuvara ulaştırılmalıdır (Hafta başı iletilmesi tercih edilir).
68
GIDA, EŞYA-LEVAZIM KONTROLÜNE YÖNELİK ANALİZLER
İLETİŞİM BİLGİLERİ
TÜKETİCİ GÜVENLİĞİ LABORATUVARLARI DAİRE BAŞKANLIĞI
Tel No : (312) 5655321
e-posta: tuketiciguvlabdb @thsk.gov.tr
HALK SAĞLIĞI LABORATUVARLARI
e-posta: şehir [email protected]
69
GIDA, EŞYA – LEVAZIM KONTROLÜNE YÖNELİK ANALİZLERİ
MİKROBİYOLOJİK KONTROLLER
THSK
KODU
PARAMETRE
YÖNTEM/METOT
NUMUNE
MİKTARI/TİPİ
ANALİZ
SÜRESİ
ANALİZ
ÜCRETİ
(₺)
160.102
E. coli Sayımı (EMS)
ISO 16649-3
250 g-mL
2-4 gün
40
160.103
E. coli Sayımı (Koloni sayımı)
BAM 2002/ISO 16649-2
250 g-mL
2-4 gün
40
160.104
Koliform Bakteri Sayımı (EMS)
BAM 2002/ISO 4832
250 g-mL
2-4 gün
40
160.105
Fekal Koliform Sayımı
BAM 2002
250 g-mL
2-4 gün
40
160.106
Koagülaz Pozitif Stafilokoklar/
Staphylococcus aureus Sayımı
TS EN ISO 6888-1
250 g-mL
2-4 gün
50
160.107
Bacillus cereus Sayımı
TS EN ISO 7932
250 g-mL
2-4 gün
50
160.108
Salmonella spp. Aranması
TS EN ISO 6579
250 g-mL
3-5 gün
70
160.109
Salmonella spp. Aranması
Hızlı test
250 g-mL
2-5 gün
100
160.110
Listeria monocytogenes
Aranması
TS EN ISO 11290-1
250 g-mL
3-5 gün
70
160.111
Listeria monocytogenes
Aranması
Hızlı test
250 g-mL
2-5 gün
100
160.112
Listeria spp. Aranması
Hızlı test
250 g-mL
2-5 gün
100
160.113
Aerobik Mezofilik Bakteri
Sayımı
(Aerobik Koloni Sayımı)
TS EN ISO 4833
250 g-mL
2-3 gün
40
160.114
Toplam Anaerob Bakteri sayımı
Laboratuvar içi metot
250 g-mL
2-4 gün
40
160.115
Toplam Mikroaerofilik Bakteri
Sayımı
Laboratuvar içi metot
250 g-mL
2-4 gün
40
160.116
Toplam Termofilik Bakteri
Sayımı
Laboratuvar içi metot
250 g-mL
2-4 gün
40
160.117
Küf ve Maya Sayımı
ISO 21527-1/ISO 21527-2
250 g-mL
2-4 gün
40
160.118
Clostridium perfringes Sayımı
TS EN ISO 7937
250 g-mL
3-5 gün
70
160.119
Sülfit İndirgeyen Anaerop
Bakteri Sayımı
ISO 15283/
250 g-mL
2-5 gün
40
160.120
Termotolerant Campylobacter
spp. Aranması
TS EN ISO 10272-1
250 g-mL
3-5 gün
160.121
E. coli O157 Aranması
TS EN ISO 16654
250 g-mL
3-5 gün
70
160.122
E. coli O157 Aranması
Hızlı test
250 g-mL
2-5 gün
100
160.123
Enterobacteriaceae Sayımı
ISO 21528-2
250 g-mL
2-4 gün
50
160.124
Sterilite Kontrolü (30 ve
55°C’de)
AOAC 2003 /
250 g-mL
7-15 gün
40
160.125
Ticari Steril
AOAC 2003
250 g-mL
7 gün
40
Visual Immunoassay
250 g-mL
1 gün
75
Visual Immunoassay
250 g-mL
1 gün
75
ISO/TS 22964
250 g-mL
3-4 gün
75
160.126
160.127
160.128
Stafilokokal Enterotoksin
Aranması
Bacillus cereus Diyarel
Toksininin Aranması
Cronobacter sakazakii Aranması
70
TS 10524
70
GIDA, EŞYA – LEVAZIM KONTROLÜNE YÖNELİK ANALİZLERİ
MİKROBİYOLOJİK KONTROLLER
THSK
KODU
PARAMETRE
YÖNTEM/METOT
NUMUNE
MİKTARI/TİPİ
ANALİZ
SÜRESİ
ANALİZ
ÜCRETİ
(₺)
Vibrio cholera Aranması
Vibrio parahaemolyticus
Aranması
Laboratuvar içi metot
250 g-mL
3-5 gün
75
Laboratuvar içi metot
250 g-mL
3-5 gün
75
160.131
Shigella spp. Aranması
TS EN ISO 21567
250 g-mL
3-5 gün
70
160.132
Pseudomonas aeruginosa
Aranması
Laboratuvar içi metot
250 g-mL
3-5 gün
40
160.133
Spesifik Mikroorganizma Tespiti Laboratuvar içi metot
250 g-mL
3-5 gün
100
160.134
Renk ve Görünüş
250 g-mL
1 gün
1
160.135
Koku
Enteral beslenme ürünleri, özel
tıbbi amaçlı ürünleri ve tıbbi
amaçlı bebek mamalarının
mikrobiyolojik incelemeleri
250 g-mL
1 gün
1
160.129
160.130
160.136
350
GIDA NUMUNELERİNDE MİKROBİYOLOJİK ANALİZLERE AİT ÖRNEK ALMA - GÖNDERME KOŞULLARI ve
ANALİZLERE AİT AÇIKLAMALAR


Yetkili elemanlar tarafından steril cam veya plastik kaplara usulüne uygun olarak numuneler alınır. Birden fazla
parametre çalışılması istenen durumlarda en az 500 g-mLnumune gönderilmelidir,
Numuneler alınıp ağızları kapatıldıktan sonra gerekli form doldurulup, en geç 8 saatte laboratuvara gönderilir. Soğuk
zincirde saklanması durumunda numuneler 24 saate kadar laboratuvara ulaştırılabilir.
71
ÇEVRE SAĞLIĞINA YÖNELİK ANALİZLER
İLETİŞİM BİLGİLERİ
TÜKETİCİ GÜVENLİĞİ LABORATUVARLARI DAİRE BAŞKANLIĞI
Tel No : (312) 5655321
e-posta: tuketiciguvlabdb @thsk.gov.tr
HALK SAĞLIĞI LABORATUVARLARI
e-posta: şehir [email protected]
72
ÇEVRE SAĞLIĞINA YÖNELİK ANALİZLER (90.000)
YAKIT ANALİZLERİ
THSK
KODU
PARAMETRE
YÖNTEM/METOT
NUMUNE
MİKTARI/TİPİ
ANALİZ
SÜRESİ
ANALİZ
ÜCRETİ
(₺)
160.200
Numune ön hazırlık
100
160.201
Kalorimetre ile kalori tayini
120
160.202
Kükürt Tayini
120
160.203
Vizkozite Tayini
120
160.204
Uçucu Madde Analizi
120
160.205
Serbest Şişme Analizi
120
160.206
Sıvı Yakıtlarda Parlama Noktası
78
160.207
Sıvı Yakıtlarda Akma Noktası
78
160.208
Üst Isıl Tayini
70
160.209
Alt Isıl Tayini
70
160.210
Karbon Analizi
120
160.211
Kül Tayini
35
160.212
Nem Tayini
35
160.213
Toplam nem Tayini
35
ÇEVRE SAĞLIĞINA YÖNELİK ANALİZLER
PELOİD (KAPLICA ÇAMURLARI) 99.300
(Kaplıcalar Yönetmeliği)
THSK
KODU
PARAMETRE
YÖNTEM/METOT
NUMUNE
MİKTARI/TİPİ
ANALİZ
SÜRESİ
ANALİZ
ÜCRETİ
(₺)
160.256
Fiziksel ve Kimyasal Analizler
5 kg
40 gün
700
160.257
Peloid Mikrobiyolojik Analizler
500 g
5 gün
300
160.258
Candida albicans
Laboratuvar içi metot
250 g-mL
2-4 gün
60
160.259
E.coli
BAM 2002
250 g-mL
2-4 gün
40
160.260
Pseudomonas aeruginasa
Laboratuvar içi metot
250 g-mL
2-4 gün
60
160.261
Staphylococccus aureus
Laboratuvar içi metot
250 g-mL
2-4 gün
60
160.262
Toplam Koliform Bakteri
BAM 2002
250 g-mL
2-4 gün
40
160.263
Toplam Koloni Sayımı
TS EN ISO 4833
250 g-mL
2-3 gün
40
ANALİZ
SÜRESİ
ANALİZ
ÜCRETİ
(₺)
ÇEVRE SAĞLIĞINA YÖNELİK ANALİZLER
Çevre ve Yüzeysel Mikrobiyolojik Analizler
THSK
KODU
160.264
160.265
160.266
PARAMETRE
İç mekânlar için mikrobiyolojik
analiz
Malzeme, ekipman ve diğer
yüzeyler için mikrobiyolojik
analiz
Buharlı Sterilizasyon Etkinlik
Kontrolü Biyolojik İntikatör
Testi (Tıbbi Atıkların Kontrolü
Yönetmeliği R.G. 22,07,2005/
25883)
YÖNTEM/METOT
NUMUNE
MİKTARI/TİPİ
Laboratuvar içi metot
Vasatta
7 gün
25.00
Laboratuvar içi metot
Vasatta
7 gün
25.00
Laboratuvar içi metot.
En az bir işleme
girmiş ve bir işleme
girmemiş Biyolojik
İndikatör Kiti
2 gün
60
73
ÇEVRE SAĞLIĞINA YÖNELİK ANALİZLERE AİT ÖRNEK ALMA - GÖNDERME KOŞULLARI ve ANALİZLERE
AİT AÇIKLAMALAR
ÇEVRE KİMYASAL ANALİZLERİ LABORATUVARI
1- Numune Cinsi ve miktarı gönderilmesi:
A-) Kaplıca Çamurları

En az 5 kg ve cam şişelerde

Eğer peloid mineralli su ile karıştırılarak kullanılacak ise peleoid katı haliyle ve mineralli su ile karıştırılmış haliyle
olmak üzere 2 (iki) adet gönderilmelidir.
B-) Toprak Örnekleri, Atıkçamur vb.

2 (iki) kg civarında ve naylon torbada gönderilmelidir.
2- İş Bitimi:
A-) Kaplıca çamurları 25 –30 gün içinde
B-) İstenilen parametre sayısına ve çeşidine göre değişmekle birlikte 10 – 12 gün
PELOİD MİKROBİYOLOJİSİ ANALİZLERİ
Mikrobiyolojik Analiz
Peloid Analiz için:

Yetkili elemanlar tarafından steril kahverengi şişelere / kavanoz usulne göre örnekler alınır. Her iki örnek cinsi için en
az 250 g-mL numune gönderilmelidir.

Örnekler alınıp ağızları kapatıldıktan sonra gerekli form doldurulup, en geç 8 saatte laboratuvara gönderilir. Soğuk
zincirde numuneler 24 saate kadar laboratuvara ulaştırılabilir.

Her iki örnek için analiz süresi ortalama 4 – 5 gündür.
BUHARLI STERİLİZASYON ETKİNLİK KONTROLU ANALİZİ
Biyolojik İndikatör Yollama Şartları:

İlk ruhsat izninde ve altı aylık kontrollerde numuneler Çevre ve Orman Bakanlığının teknik personeli tarafından,
mühürlenerek ve firmanın açık adı, adresi ve birden fazla sterilizasyon ünitesi varsa ayrımı sağlayacak bilgileri içeren
form / tutanak doldurularak yollanır.

Numunenin kırılmamış, hasar görmemiş olması ve türkçe kullanım klavuzu ile birlikte yollanması gerekir.

En az 1 adet işleme konmuş ve bir adet işleme konmamış (buharlı sterilizatöre girmemiş ve orijinal kutusunda) biyolojik
indikatör kiti yollanmalı ve bunlar aynı Lot(son kullanma tarihi) numaralı olmalıdır.

Numuneler ışıkdan korunarak en kısa sürede laboratuvara ulaştırılmalıdır.
TOKSİKOLOJİK ARAŞTIRMALARA
YÖNELİK ANALİZLER
74
İLETİŞİM BİLGİLERİ
TÜKETİCİ GÜVENLİĞİ LABORATUVARLARI DAİRE BAŞKANLIĞI
Tel No : (312) 5655321
e-posta: tuketiciguvlabdb @thsk.gov.tr
HALK SAĞLIĞI LABORATUVARLARI
e-posta: şehir [email protected]
75
TOKSİKOLOJİK ANALİZLER (130.000)
Kimyasal (Özellikli) Maddeler Analizi
THSK
KODU
160.300
160.301
PARAMETRE
Aromatik Amin Tayini 2Naftilamin. 2.4.5-Trimetilanilin.
2.4-Ksilidin. 2.6-Ksilidin. 2Amino-4-Nitrotoluen. 2Metoksi-5-etilanilin. 3.3'Diklorbenzidin. 3.3'-Dimetil.
4.4'-Diaminodifenilmetan. 3.3'Dimetilbenzidin. 4.4'Diaminodifenilmetan. 4.4'Metilen- Bis- (2-Kloradilin).
4.4'-Oksidianilin. 4.4'Tiodianilin. 4-Metil-1.3Fenilendiamin. Benzidin. oAminoazotoluen.o-Anisidin. oToluidin. p-Aminoazobenzen.
p-Aminobifenil. p-Kloroanilin. pMetoksi-M-Fenilendiamin pKlor-o-Toluıdın
Ftalat Analizleri Phthalic acid,
bis- iso-nonyl ester; Phthalic
acid, bis-2 ethylhexyl ester;
Phthalic acid, bis- 1-octyl ester;
Phthalic acid, bis- isodecyl ester;
Phthalic acid, benzylbutyl ester;
Phthalic acid, bis-butyl ester;(Her
bir parametre için)
YÖNTEM/METOT
NUMUNE
MİKTARI/TİPİ
ANALİZ
SÜRESİ
ANALİZ
ÜCRETİ
(₺)
LC-MS/MS
In-house (Laboratuar içi
geliştirilmiş metod)
Katılar için 10
gram, Sıvılar için
10 mL
5 gün
750
LC-MS/MS
In-house (Laboratuar içi
geliştirilmiş metod)
Katılar için 10
gram, Sıvılar için
10 mL
5 gün
100
160.302
Bisfenol A analizi
LC-MS/MS
In-house (Laboratuar içi
geliştirilmiş metod)
Temsil eden
numuneden 3 Adet
5 gün
300
160.303
Nitrozamin Analizleri, NNitrosodietilamin,
N-Nitrosopiperidin, NNitrosomorfin,
N-Nitrosoprolidin, NNitrosodipropilamin,
N-Nitroso dibutilamin,(Her bir
parametre için)
LC-MS/MS
In-house (Laboratuar içi
geliştirilmiş metod)
Katılar için 10
gram
5 gün
100
160.304
LC-MS/MS cihazı ile talebe
yönelik yeni analizler
45 gün
2.000
160.305
Atomik Absobsiyon ile Tayin
(her bir element için)
3 gün
55
160.306
İndüktif Eşleşmiş Plazma-Kütle
Spektrometresi (ICP-MS) ile
Tayin (her bir element için)
ICP-MS
In-house (Laboratuar içi
geliştirilmiş metod)
3 gün
55
160.307
Yılan zehiri analizi
UPLC-TOF/MS
In-house (Laboratuar içi
geliştirilmiş metod)
Katılar için 10
gram, Sıvılar için
10 mL
5 gün
450
160.308
UPLC-TOF/MS
Cihazı ile bilinmeyen madde
analizi
UPLC-TOF/MS
In-house (Laboratuar içi
geliştirilmiş metod)
Katılar için 10
gram, Sıvılar için
10 mL
5 gün
850
160.309
Yapı tayini analizi
UPLC-TOF/MS
In-house (Laboratuar içi
geliştirilmiş metod)
Katılar için 10
gram, Sıvılar için
10 mL
5 gün
450
76
TOKSİKOLOJİK ANALİZLER (130.000)
Örnek Hazırlama
ANALİZ
SÜRESİ
ANALİZ
ÜCRETİ
(₺)
Asit. Alkali ve çeşitli çözgenlerle
örnek hazırlama
1 gün
20
160.311
İlave her işlem için
1 gün
30
160.312
Mikrodalga yakma sistemi ile
örnek hazırlama
2 gün
70
160.313
Gıda,su,klınık ve tüketici
ürünlerinde toksikolojik analiz
için örnek hazırlama
2 gün
100
ANALİZ
SÜRESİ
ANALİZ
ÜCRETİ
(₺)
THSK
KODU
PARAMETRE
160.310
YÖNTEM/METOT
NUMUNE
MİKTARI/TİPİ
TOKSİKOLOJİK ANALİZLER (130.000)
Ultraviole Spektrofotometre Analizleri
THSK
KODU
PARAMETRE
YÖNTEM/METOT
NUMUNE
MİKTARI/TİPİ
160.314
Spektrofotometrik Yöntemle
Kantitatif Analiz
50
160.315
Tarama ve Spekturum Alma
50
160.316
Test stick ile yapılan analiz
25
TOKSİKOLOJİK ANALİZLER
Biyolojik Materyalin Dışında Kalan Numunelerde (Analiz Biyotoksin ve Mikotoksin
Analizleri)
ANALİZ
ANALİZ
ANALİZLER
YÖNTEM
MİKTAR
ÜCRETİ
SÜRESİ
(₺)
Yüksek Toksisiteye Sahip Pestisit
Analizi;
Azinfos-etil, Azinfos-metil,
Bromodiolon, Cyfluthrin/ betacyfluthrin, Cypermethrin, Demeton-Smethyl,
Katı 100g
Dichlorvos, Diphacinone,
GC-MS
5gün
450
Sıvı 200g
Methamidophos, Methidation,
Methomyl,
Mevinphos, Parathion-methyl,
Thiometon,
Triazophos, Warfarin,
Carbofuran,
A.
THSK
KODU
SUT
KODU
Kod
160.400
Kod
160.401
Kod
160.402
Kod
160.403
Herbisitler;
Atrazin, Dichlobenil, Simazin,
Trifluralin.
Karbamatlar;
Carbofuran, Methomyl, Carbosulfan,
Carbaryl
Organoklorlular;
Aldrin,
Alfa-Endosulfan, Beta- Endosulfan,
Dieldrin, Endosulfan Sulfate, Endrin,
Heptachlor, Heptachlor- endo –
epoxide, Heptachlor- exo –epoxide,
GC-MS
Katı 100g
Sıvı 200g
5gün
65
GC-MS
Katı 100g
Sıvı 200g
5gün
65
GC-MS
Katı 100g
Sıvı 200g
5gün
65
77
THSK
KODU
SUT
KODU
TOKSİKOLOJİK ANALİZLER
Biyolojik Materyalin Dışında Kalan Numunelerde (Analiz Biyotoksin ve Mikotoksin
Analizleri)
ANALİZ
ANALİZ
ANALİZLER
YÖNTEM
MİKTAR
ÜCRETİ
SÜRESİ
(₺)
Heptachlorobenzene
Lindane, Quintozene(PCNB)
2,4’-DDD,2,4’-DDE, 4,4’-DDD, 4,4’DDT
Kod
160.405
Tiyadizenler:
Buprofezin
GC-MS
Katı 100g
Sıvı 200g
5gün
65
Kod
160.406
Rodentisitler;
Warfarin,
Bromodiolon, Diphacinone.
GC-MS
Katı 100g
Sıvı 200g
5gün
65
160.407
Akarisitler;
Amitraz, Bromopropylate,
Dinobuton, Mephosfolan,
Tetradifon, Tetrasul.
GC-MS
Katı 100g
Sıvı 200g
5gün
65
GC-MS
Katı 100g
Sıvı 200g
5gün
65
GC-MS
Katı 100g
Sıvı 200g
5gün
65
GC-MS
Katı 100g
Sıvı 200g
5gün
65
GC-MS
Katı 100g
Sıvı 200g
5gün
65
A.
Kod
Kod
160.408
Kod
160.409
Kod
160.410
Kod
160.411
Organofosforlular;
Azinfos-etil, Azinfos-metil,
Chlorpyriphos –Ethyl,
Chlorpyrifos-Methyl,
Demeton-S,Demeton-S-methyl,
Diazinon, Dichlorvos, Dimethoate,
Ethion, Ethoprophos, Etrimfos,
Fenitrothion,
Fenthion, Formothion, Heptenophos,
Malathion, Methacrifos,
Methamidophos, Methidation,
Mevinphos, Parathion-ethyl,
Parathion-methyl, Phenamiphos,
Phorate, Phosalone, Phosmet,
Pirimiphos Ethyl, Pirimiphos Methyl,
Profenofos, Pyridaphenthion,
Triazophos, Temephos, Thiometon,
Quinalphos
Fungusitler;
Vinclozolin, Triadimenol, Tolclofos
Methyl, Tecnazene, Pyrazophos,
Procymidone, Penconazole,
Metalaxyl, Iprodione,
Captan.
Piretroitler;
Cyfluthrin/ beta-cyfluthrin,
Cypermethrin, Cyphenothrin,
Deltamethrin, Fenpropathrin,
Tetramethrin, Lambda Cyhalothrin,
Permethrin, Fenvalerate.
Repellentler;
DEET (N,N-Diethyl toluamide)
B.
THSK
KODU
SUT
KODU
130.728
900.511
Arsenik
TOKSİKOLOJİK ANALİZLER
Biyolojik Materyalde İnorganik Toksik Madde Analizleri (Herbir element için) 130.727
HP Klinik Uygulama El Kitabı, 1998 ICP-MS
ANALİZ
ANALİZ
ANALİZLER
YÖNTEM
MİKTAR
ÜCRETİ
SÜRESİ
(₺)
5 mL kan, 10 mL
3 gün
***
idrar
78
B.
TOKSİKOLOJİK ANALİZLER
Biyolojik Materyalde İnorganik Toksik Madde Analizleri (Herbir element için) 130.727
HP Klinik Uygulama El Kitabı, 1998 ICP-MS
ANALİZ
ANALİZ
ANALİZLER
YÖNTEM
MİKTAR
ÜCRETİ
SÜRESİ
(₺)
5 mL kan, 10 mL
3 gün
***
idrar
THSK
KODU
SUT
KODU
130.729
900.600
Bakır
130.730
900.871
Civa
5 mL kan (EDTA' lı
tüpte), 10 mL idrar
3 gün
***
130.731
900.950
Çinko
5 mL kan, 10 mL
idrar
3 gün
***
130.734
902.221
Krom
5 mL kan (EDTA' lı
tüpte), 10 mL idrar
3 gün
***
130.735
902.231
Kurşun
5 mL kan (EDTA' lı
tüpte), 10 mL idrar
3 gün
***
130.737
902.720
Nikel
3 gün
***
130.738
903.420
Selenyum
5 mL kan, 10 mL
idrar
5 mL kan, 10 mL
idrar
3 gün
***
130.740
911.440
Atomik Abs. Cihazı ile yap. Tetkik
5 mL kan, 10 mL
idrar
3 gün
***
170.500
Saç ve tırnakta ağır metal analizi (Her
bir parametre için)
0.25 gram saç
(enseden), 0.1 gram
tırnak
3 gün
55
130.741
170.501
Kadmiyum
5 mL kan (EDTA' lı
tüpte), 10 mL idrar
3 gün
55
130.743
170.502
Kobalt
5 mL kan (EDTA' lı
tüpte), 10 mL idrar
3 gün
55
130.744
170.503
Mangan
5 mL kan (EDTA' lı
tüpte), 10 mL idrar
3 gün
55
130.746
170.504
Molibden
5 mL kan, 10 mL
idrar
3 gün
55
130.749
170.505
Organik Toksik Madde Analizleri
Kanda alkol türleri tayini
(8 parametre)
5 mL kan, EDTA'lı
3 saat
200
ANALİZ
SÜRESİ
ANALİZ
ÜCRETİ
(₺)
130.751
C.
GC-Head Space
TOKSİKOLOJİK ANALİZLER
Biyolojik Materyalde İlaç Düzeyi Analizleri
THSK
KODU
SUT
KODU
130.750
170.506
Trisiklik antidepressan grubu tayini
(Cedia)
ELİSA
5 mL kan
1 saat
40.00
130.752
170.507
Barbitürat Grubu Tayini (Cedia)
ELİSA
5 mL kan
1 saat
40.00
130.754
170.508
Benzodiazepin grubu Tayini (Cedia)
ELİSA
5 mL kan
1 saat
40.00
Parasetamol (Asetaminofen) Tayini
(Cedia)
Kolinesteraz Düzeyi
ELİSA
5 mL kan
1 saat
40.00
Spekrofotometrik
5 mL kan
1 saat
***
ANALİZ
SÜRESİ
ANALİZ
ÜCRETİ
(₺)
1 gün
350.00
130.758
170.509
130.815
911.350
ANALİZLER
YÖNTEM
MİKTAR
KİMYASAL TEHDİTLER LABORATUVARINDA YAPILAN ANALİZLER*
THSK
KODU
170.510
PARAMETRE
Kimyasal Tehditler kapsamında
numune ön hazırlık işlemi
YÖNTEM/METOT
Manual, ekstraksiyon
(ayırma, çözme,
türevlendirme ve filtrasyon)
79
NUMUNE
MİKTARI/TİPİ
Katılar için 10
gram, Sıvılar için
10 mL
KİMYASAL TEHDİTLER LABORATUVARINDA YAPILAN ANALİZLER*
THSK
KODU
170.511
170.512
PARAMETRE
YÖNTEM/METOT
NUMUNE
MİKTARI/TİPİ
ANALİZ
SÜRESİ
ANALİZ
ÜCRETİ
(₺)
Gaz Kromatografi Kütle Spekt.
(GC-MS) ile tayin Tek Grup
In-house (Laboratuar içi
geliştirilmiş metot)
Katılar için 10
gram, Sıvılar için
10 mL
5 gün
65.00
Gaz Kromatografi Kütle Spekt.
(GC-MS) ile tayinde ilave her
grup
In-house (Laboratuar içi
geliştirilmiş metot)
Katılar için 10
gram, Sıvılar için
10 mL
5 gün
65.00
*** 2014 Mali Yılı Sağlık Uygulama Talimatı (SUT) yayınlanıncaya kadar 2013 yılı fiyat kitapçığındaki SUT fiyatları
geçerlidir.
TOKSİKOLOJİK ANALİZLERE AİT ÖRNEK ALMA - GÖNDERME KOŞULLARI ve ANALİZLERE AİT
AÇIKLAMALAR








Numuneler, numune ile etkileşime geçmeyecek sızdırmaz, temiz bir kapta gönderilmelidir. Numune ile ilgili detay bilginin
(nereden, nasıl alındığı, biliniyorsa özelliği, hikâyesi) verilmelidir.
Orijinal ürün analizlerinde farklı seri veya parti numarası taşıyan örnekler ayrı örnek olarak değerlendirilip ücretlendirilir.
Orijinal ambalajında gelmesi istenilen numuneler yırtık, delik, açık kabul edilmeyecektir.
Gelen numune torbada ise torbanın delik, yırtık, açık ve içindeki numuneye zarar verecek kadar kirli olması durumunda
numune kabul edilmeyecektir.
Mühürlü olarak gelen numunelerde, üzerindeki mühür ile oynanmış veya mühür bozulmuş ise numuneler kabul
edilmeyecektir.
Yılan ve akrep zehiri şüphesi ile gelen numuneler mutlaka mühürlü gönderilmelidir.
Klinik numuneler için soğuk zincir şartları altında gönderilecektir. Soğuk zincir şartları bozulmuş numuneler kabul
edilmeyecektir.
Numuneler dökülme veya sızıntıya sebep olmayacak şekilde gönderilmelidir.
80
BİYOSİDAL ÜRÜNLERE YÖNELİK ANALİZLER
İLETİŞİM BİLGİLERİ
TÜKETİCİ GÜVENLİĞİ LABORATUVARLARI DAİRE BAŞKANLIĞI
Tel No : (312) 565 51 76
Fax
: ( 312) 565 51 71
e-posta : tuketiciguvlabdb @thsk.gov.tr
HALK SAĞLIĞI LABORATUVARLARI
e-posta: şehir [email protected]
81
BİYOSİDAL ÜRÜNLER FİZİKSEL /KİMYASAL/KISAVE UZUN SÜRELİ STABİLİTE ANALİZLERİ (130.900)
*Orijinal /Orijinal Benzeri Ambalaj Ruhsata Esas 12 Adet (100ml - 5 L/ 100g-1 Kg ) Kontrol 2 adet (100ml - 5 L/ 100g-1 Kg )
ANALİZ
THSK
NUMUNE
ANALİZ
PARAMETRE
YÖNTEM/METOT
ÜCRETİ
KODU
MİKTARI/TİPİ
SÜRESİ
(₺)
Biyosidal ürün kapsamında
170.600
*
1-2 gün
350
numune ön hazırlık işlemi
CIPAC/4105/R- Who /
Yüksek Basınçlı Sıvı
SRoF/1 - USP 170.601
*
3 gün
65
Kromatografisi (HPLC) ile
Laboratuvarca Geliştirilmiş
Metodlar
CIPAC/4105/R -USP170.602
Gaz Kromatografi (GC) ile
Laboratuvarca Geliştirilmiş
*
3 gün
65
Metodlar
170.603
GC ve HPLC Cihazlarında
CIPAC/4105/R- USPformülasyondaki ilave her
Laboratuvarca Geliştirilmiş
yardımcı, aktif madde analizi için Metodlar
*
1-2 gün
65
170.604
Gaz Kromatografi Kütle Spekt.
(GC-MS) ile tayin
CIPAC - USP Laboratuvarca Geliştirilmiş
Metodlar
*
1 gün
65
170.605
Likit Kromotografi Kütle
Spektrofotometre (LC-MS) ile
analiz
CIPAC/4105/R- USPLaboratuvarca Geliştirilmiş
Metodlar
*
5 gün
65
170.606
Spektrofotometre ile Miktar
Analizi
Spectrofotometre (UV/VIS) USP
*
3 gün
50
170.607
Kolon Kromotografi ile Yapılan
Analiz
Kolon kromotografi
*
7 gün
75
170.608
Stabilite şartlarının oluşturulması
(3 aya kadar)
WHOPES - USP-ICH ve
Geliştirilmiş Metodlar
*
3 aya
kadar
350
170.609
Stabilite şartlarının oluşturulması
(6 aya kadar)
WHOPES - USP-ICH ve
Geliştirilmiş Metodlar
*
6 aya
kadar
540
170.610
Stabilite şartlarının oluşturulması
(12 aya kadar)
WHOPES - USP-ICH ve
Geliştirilmiş Metodlar
*
12 aya
kadar
720
170.611
Stabilite şartlarının oluşturulması
(24aya kadar)
WHOPES - USP-ICH ve
Geliştirilmiş Metodlar
*
24aya
kadar
1.080
170.612
Stabilite şartlarının oluşturulması
(24 ay üzeri)
WHOPES - USP-ICH ve
Geliştirilmiş Metodlar
*
24 ay
üzerine
kadar
1.250
170.613
Yoğunluk
*
1 gün
50
170.614
Viskozimetre
*
1 gün
50
170.615
Parlama noktası tayini
ABA 4 PETROTEST Cihaz
ile
*
1-3
60
170.616
Tanecik Boyutu Ölçümü
CIPAC MT 170/CIPAC MT
187/OECD 110
*
1-3
80
*
1-5
50
*
1 gün
15
OECD U Tüpü(Anton Paar
Cihazı ile)
CIPAC MT 22 OECD 114
CIPAC MT 185
(ıslak)/CIPAC MT 59.1
(kuru)/CIPAC MT 59.2
(kuru)/CIPAC MT 170
CIPAC MT 31(WTW Cihazi
ile)
170.617
Elek Testi
170.618
PH
170.619
Kırılma indisi
Refraktometre
*
1 gün
15
170.620
Renk ve/veya görünüm
Görsel
*
1 gün
5
170.621
Polihekzadin vb.
Gravimetrik
*
1 gün
35
170.622
Povidon iyod vb.
Titrimetrik
*
1 gün
35
82
BİYOSİDAL ÜRÜNLER FİZİKSEL /KİMYASAL/KISAVE UZUN SÜRELİ STABİLİTE ANALİZLERİ (130.900)
*Orijinal /Orijinal Benzeri Ambalaj Ruhsata Esas 12 Adet (100ml - 5 L/ 100g-1 Kg ) Kontrol 2 adet (100ml - 5 L/ 100g-1 Kg )
ANALİZ
THSK
NUMUNE
ANALİZ
PARAMETRE
YÖNTEM/METOT
ÜCRETİ
KODU
MİKTARI/TİPİ
SÜRESİ
(₺)
Boyut Ortalama, aerosol itici
Boyut Ortalama, aerosol itici gaz
gaz yüzdesi, Ağırlık, Hacim
170.623
yüzdesi, Ağırlık, Hacim ve diğer
*
1 gün
15
ve diğer benzer ölçek
benzer ölçek kontrolleri
kontrolleri
170.624
170.625
Ortalama tablet ağırlığı
Gravimetrik
Kalıcı Köpüklenme Soğuk Test,
Emülsiyon Stabilitesi,
Süspansiyon Kabiliyeti,
Süspansiyon Dispersiyonu,
Süspansiyon Yeteneği, vb./
(Her bir parametre için)
CIPAC MT 47.1/CIPAC MT
39.1/CIPAC MT 36.1/CIPAC
MT 36.2/CIPAC MT
36.3/CIPAC MT 173/ CIPAC
MT 15.1/CIPAC MT
16.1/CIPAC MT 168 /CIPAC
*
MT 177/CIPAC MT
15.1/CIPAC MT 184/CIPAC
MT 148/CIPAC MT
148.1/CIPAC MT
148/CIPAC MT 168/CIPAC
MT 160/CIPAC MT 161/
1 gün
*
15
50
BİYOSİDAL ÜRÜNLER BİYOLOJİK ETKİNLİK TESTLERİ (130.950)
(Orijinal / Orijinal Benzeri Ambalaj)
THSK
KODU
PARAMETRE
NUMUNE
MİKTARI/TİPİ
YÖNTEM/METOT
170.626
Fare Testi
Rodentisit Metodu
(Yemleme) Zamk Metodu
(yapışma)
170.627
Hamamböceği Testi
Peet-Grady Metodu Rezidüel
Uygulama metodu Ebeling
Testi Metodu
170.628
Karasinek Testi
Peet-Grady Metodu Rezidüel
Uygulama metodu Larva
5 L / 1 Kg
Metodu
Biyolojik etiket İnceleme
WHO/CDS/NTD/WHOPES/
GCDPP2006.1
WHO/CTD/WHOPES 97.2,
Ürün Etiket Kontrolu
170.629
5 kg (yemleme) 10
Adet (zamk)
5L/ 1Kg
-
ANALİZ
SÜRESİ
20 Gün
(yemleme)
2 Gün
(zamk)
24-48-72
saat (peetgrady /
rezidüel
metod) 120 Gün
(ebeling
metod)
24 saat
(peetgrady /
rezidüel
metod)
20 Gün
(larva
metod)
ANALİZ
ÜCRETİ
(₺)
400
350
350
3 gün
200
ANALİZ
SÜRESİ
ANALİZ
ÜCRETİ
(₺)
BİYOSİDAL ÜRÜNLER MİKROBİYOLOJİK ETKİNLİK TESTLERİ
THSK
KODU
PARAMETRE
YÖNTEM/METOT
NUMUNE
MİKTARI/TİPİ
170.630
Dezenfektanların ve
antiseptiklerin bakteriyolojik
yönden etkinlik testleri
TS EN 13727
TS EN 1276
Orijinal amb.
500mL-1L
500g-1kg
2 hafta
800.00
170.631
Dezenfektanların ve
antiseptiklerin bakteriyolojik
yönden etkinlik testlerinde 3’ün
üzerindeki her bir suş için
TS EN 13727
TS EN 1276
Orijinal amb.
500mL-1L
500g-1kg
1 hafta
300.00
83
BİYOSİDAL ÜRÜNLER MİKROBİYOLOJİK ETKİNLİK TESTLERİ
THSK
KODU
170.632
170.633
170.634
PARAMETRE
Dezenfektanların ve
antiseptiklerin mayalar yönünden
etkinlik testi
Dezenfektanların ve
antiseptiklerin küfler yönünden
etkinlik testi
Dezenfektanlar ve antiseptiklerin
sporidal etkinlik testi
YÖNTEM/METOT
TS EN 13264
TS EN 1350
TS EN 13264
TS EN 1650
TS 6776 EN 13704
NUMUNE
MİKTARI/TİPİ
Orijinal amb.
500mL-1L
500g-1kg
Orijinal amb.
500mL-1L
500g-1kg
Orijinal ambalaj
ANALİZ
SÜRESİ
ANALİZ
ÜCRETİ
(₺)
2 hafta
300.00
2 hafta
500.00
2 hafta
300.00
Biyosidal Ürün Analizlerini Gerçekleştiren Laboratuvarların Analizlere Ait Açıklamaları
BİYOSİDAL ÜRÜN ANALİZLERİ İÇİN GÖNDERİLECEK NUMUNELERDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
1-Numuneler , orijinal ambalajında veya orijinal benzeri bir ambalajda olmalıdır.
2-Resmi olarak gelen numuneler etiketli, mühürlü ve tutanaklı olmalıdır.
3-Biyosidal Ürünlerin Ruhsat analiz başvurularında , Başvuru Formunda yer alan gerekli ürün analizleri için belgelerin tümü
olmalıdır.
4-Biyosidal ürünlerin etkin, yardımcı, saf ve safsızlık maddelerinin analiz sertifikaları olmalıdır.
5-Bitmiş ürün için gönderilen seriye ait analiz sertifikası, analize ait kramatogramlar, spektrumlar olmalıdır.
6-Bitmiş ürüne ait valide metot olmalıdır.
7-Ek numune istemi halinde yeni gönderilen numunelerin seri, imal tarihi ve son kullanma tarihi aynı olmalıdır.
8- Laboratuvar gerekli gördüğünde biyolojik etkinlik deneme yöntemleri ve deneme raporları ile biyolojik etkinlik hakkında bilgi ve
belgeleri isteyebilecektir.
9-Çevre Sağlığı Daire Başkanlığınca onaylı etiket örneği olmalıdır.
10-Ruhsat amaçlı gönderilen analizi yapılacak numuneler, referans standart madde (üretici firmadan temin edilen ve analiz
sertifikası ile birlikte) ile birlikte gelecek olup, kalan std madde analiz sonrası iade edilecektir.
11-Numunedeki aktif madde tayininin süresi; numunenin analize alındığı gün başlar ve numunedeki aktif madde sayısına bağlı olarak
değişebilir. Analiz süreleri “tabloda verilen analiz süreleri” dir. Bu sürelere raporlama süreleri dâhil değildir. Numune yoğunluğu,
Personel eksikliği, Cihaz arızası vb. durumlarda analiz süreleri ve raporlama süreleri değişebilir ve ek süreler ilave edilebilir.
12-Ürünün biyolojik deneme ve etiket inceleme süresi ürünün denemeye ve incelenmeye alındığı gün başlar. Analiz süreleri
“tabloda verilen analiz süreleri” dir. Bu sürelere raporlama süreleri dâhil değildir. Numune yoğunluğu, Personel eksikliği, Cihaz
arızası vb. durumlarda analiz süreleri ve raporlama süreleri değişebilir ve ek süreler ilave edilebilir.
13-Teknik madde miktar tayini içinde, tabloda belirtilen analiz ücretleri alınır.
14-Kimyasal analizi çalışılarak formülü uygun bulunan ürünler biyolojik denemeye alınır veya biyolojik etiket incelemesi yapılarak
biyolojik görüş verilir.
15- Özel amaçlı gelen numuneler; laboratuvara numune bilgilerini içeren analiz talep formu ile getirilmelidir.
16-Özel amaçlı gelen numunelerde müşteri; numunede yapılması gerekli analizler konusunda bilgi sahibi değilse üründe yapılacak
analizleri ve yöntemlerini ilgili laboratuvar sorumlusu belirleyecektir.
17-Numuneler laboratuvara numune kabul birimince verilen barkod numaralı ve numune teslim formu ile birlikte getirilmelidir.
Barkod numarası, numunenin üzerine etiket bilgilerinin okunmasını engellemeyecek şekilde farklı bir yere yapıştırılmalıdır.
18- Kontrol amaçlı gelen ürünler numune iade formu ve analiz sonuç raporları ile birlikte iade edilir.
19-Ruhsata esas analiz için gelen ürünler; numune iade formu ve analiz sonuç raporları ile birlikte iade edilir.
20-Analiz ücreti belirtilmemiş ürün analizlerinde listede belirtilenler içinde kendisine en yakın olanın ücreti alınır.
21-Analiz istemi ile ilgili başvurularda; alınacak analiz ücreti ürünün fiziko kimyasal analizleri, kısa ve uzun süreli stabilite testi,
biyolojik etkinlik deneme, mikrobiyolojik etkinlik testi ve/veya etiket inceleme parametrelerinden oluşur. Biyolojik Etkinlik
Laboratuvarında PGD / Adli Soruşturma / Satın Alma / Şikâyet amaçlı gelen ürünlerde (ruhsatlı olanlarda) yalnızca etiket incelemesi
yapılır. Talep doğrultusunda etkinlik denemesi yapılmaktadır.
22-Ürün analizlerinde farklı seri ya da parti numarası taşıyan örnekler ayrı örnek olarak değerlendirilir ve ücretlendirilir.
23-Teknik şartname ve dosya inceleme ile ilgili yapılacak değerlendirmeler ilgili kod ile belirlenir
24- Biyosidal ürünler Spesifikasyonu verilmeyen özel analizlerin ücretlendirmesi çalışma tekrarı (ön hazırlık, stabilite şartlarının
oluşturulması ve ürünün özelliğine göre belirlenen parametre) ile çarpılarak belirlenir.
25- Biyosidal ürün analizlerinde kısa ve uzun stabilite çalışmaları talep doğrultusunda üç farklı seri üzerinden çalışmalar
yürütülebilecektir.
26-Analizlerin yapılabilmesi için analiz bedelinin yatırılarak dekontun laboratuvara teslim edilmiş / gönderilmiş olması
gerekmektedir. PGD ve Adli Soruşturma kapsamında gelen numunlerin analiz ücretleri ilgili kuruma mahsup edilecektir.
27- Numune ile ilgili ücret ibrazı ve diğer eksiklikler 30 iş günü içerisinde yerine getirilmediği takdirde numune iade edilir.
28- Laboratuvar gerekli gördüğünde özel (yeni bir analiz) analiz talebinde bulunan müşterilerden o analizle ilgili standart, metod,
gerekli ekipman vb. talebinde bulunabilir.
29- Numunelerin analize alınabilmesi için ilgili ücret ibrazının ve numuneye ait istemlerin (onaylı etiket örneği, spesifikasyon, vb.
tüm numuneye ait istemler ) tamamlanmasını takiben analiz süreci başlar.
84
ENSTRÜMENTAL ANALİZLER
İLETİŞİM BİLGİLERİ
TÜKETİCİ GÜVENLİĞİ LABORATUVARLARI DAİRE BAŞKANLIĞI
Tel No : (312) 5655321
Fax
: (0312) 565 51 71
e-posta: tuketiciguvlabdb @thsk.gov.tr
HALK SAĞLIĞI LABORATUVARLARI
e-posta: şehir [email protected]
85
ENSTRÜMENTAL ANALİZLER (70.000)
KULLANILAN CİHAZ VE YÖNTEME GÖRE ORTAK ANALİZ ÜCRETLERİ Bu fiyat tarife kitapçığı içerisinde yer
almayan analiz taleplerinin fiyatları için, yöntem ve kullanılan cihazın özelliklerine göre aşağıda belirtilen ücretler dikkate
alınacaktır. (FARMASÖTİK ÜRÜNLER DIŞINDA)
Fiziksel Kontroller
THSK
KODU
170.700
PARAMETRE
YÖNTEM/METOT
NUMUNE
MİKTARI/TİPİ
ANALİZ
SÜRESİ
Her bir parametre için Fiziksel
Konrol
ANALİZ
ÜCRETİ
(₺)
5
ENSTRÜMENTAL ANALİZLER (70.000)
KULLANILAN CİHAZ VE YÖNTEME GÖRE ORTAK ANALİZ ÜCRETLERİ Bu fiyat tarife kitapçığı içerisinde yer
almayan analiz taleplerinin fiyatları için, yöntem ve kullanılan cihazın özelliklerine göre aşağıda belirtilen ücretler dikkate
alınacaktır. (FARMASÖTİK ÜRÜNLER DIŞINDA)
Kimyasal Kontrollar (72.000)
THSK
KODU
PARAMETRE
YÖNTEM/METOT
NUMUNE
MİKTARI/TİPİ
ANALİZ
SÜRESİ
ANALİZ
ÜCRETİ
(₺)
170.701
Kalitatif Analizlerde;
Özel bölümlerde yer almayan
kimyasal analizlerde numune
başına her bir parametre için
kalitatif analizlerde
15
170.702
Kantitatif analizlerde;
Gravimetrik, Titrimetrik,
Ekstraksiyon, Distilasyon ve
benzeri yöntemle yapılan tayinler
35
170.703
Fotometrik Analizler (Her bir
parametre için)
20
170.704
pH metre, Refraktometre ve
Kondüktivimetre vb. alet
ölçümleri
15
170.705
Gaz Kromatografisi ile Tayinler
65
170.706
170.707
Yüksek Basınçlı Sıvı
Kromatografisi (HPLC) ile
yapılanlar
Gaz Kromatografi Kütle
Spektrometrisi (GC-MS) ile
yapılan tayinler
65
65
170.708
İyon Kromatografik tayinler
65
170.709
IR ve/ veya FTIRSpektrofotometrik tayinler
150
170.710
UV-Spektrofotometrik tayinler
50
170.711
Atomik Absorbsiyon
Spektrometresi (AAS), İndüktif
Eşleşmiş Plazma (ICP) ve
İndüktif Eşleşmiş Plazma-Kütle
Spektrometresi (ICP-MS) ile
tayinler (Her bir element için)
55
170.712
Azot protein tayin cihazı ile
protein tayini
70
170.713
Mikrodalga ile yapılan işlem
(Herbir numune için)
70
170.714
GC MS MS ile yapılan analizler
65
170.715
Likit Kromatografi-Kütle
Spektrometresi (LC MS)
65
86
MERKEZ KALİBRASYON LABORATUVARI
İLETİŞİM BİLGİLERİ
TÜKETİCİ GÜVENLİĞİ LABORATUVARLARI DAİRE BAŞKANLIĞI
Tel No : (312) 565 53 21
Fax
: ( 312) 565 51 71
e-posta: tuketiciguvlabdb @thsk.gov.tr
87
SICAKLIK KALİBRASYONU
170.750
Sıcaklık kontrollü
hacimlerde sıcaklık
dağilimi tespiti (etüv,
inkübatör, sterilazatör)
9 ayri ölçüm noktasından
170.751
Sicaklik kontrollü
hacimlerde sicaklik
dağilimi tespiti (etüv,
inkübatör, sterilazatör)
Tek noktalı
170.752
Sayısal göstergeli sıcaklık
ölçer
(-40 - +200) 0c (her bir
ölçüm noktasi için)
170.753
Sıvılı cam termometre
Sivili cam termometreler
(her bir ölçüm noktasi
için)
YÖNTEM /
METOD
DKR-R 5-7
TS EN 60068
3-5
TS EN 60068
3-11
DKR-R 5-7
TS EN 60068
3-5
TS EN 60068
3-11
KARŞILAŞTI
RMA
YÖNTEMİ
KARŞILAŞTI
RMA
YÖNTEMİ
170.754
Tek işaretli pipetler
1 ml - 100 ml
Gravimetrik
170.755
Taksimatlı pipetler
0,1 ml – 25 ml
Gravimetrik
170.756
Büretler
1 ml – 100 ml
Gravimetrik
170.757
Ölçülü silindirler
5 ml – 50 ml
Gravimetrik
170.758
Balon Jojeler
5 ml – 100 ml
Gravimetrik
170.759
Pistonlu pipet
1 µL
V
10 mL
Gravimetrik
Bütün şartlar
sağlanmışsa 2
gün
150
170.760
Pistonlu büret
1 mL
V
100 mL
Gravimetrik
Bütün şartlar
sağlanmışsa 2
gün
150
170.761
Dispenser
1 mL
V
100 mL
Gravimetrik
Bütün şartlar
sağlanmışsa 2
gün
75
THSK
KODU
KALİBRASYON
KAPSAMI
CİHAZ ADI
ANALİZ
SÜRESİ
ANALİZ
ÜCRETİ (₺)
Bütün şartlar
sağlanmışsa 1
gün
150
Bütün şartlar
sağlanmışsa 1
gün
75
Bütün şartlar
sağlanmışsa 1
gün
Bütün şartlar
sağlanmışsa 1
gün
Bütün şartlar
sağlanmışsa 2
gün
Bütün şartlar
sağlanmışsa 2
gün
Bütün şartlar
sağlanmışsa 2
gün
Bütün şartlar
sağlanmışsa 2
gün
Bütün şartlar
sağlanmışsa 2
gün
30
30
75
75
80
75
75
TERAZİ KALİBRASYONU
THSK
KODU
170.762
CİHAZ ADI
TERAZİ
KALİBRASYON
KAPSAMI
YÖNTEM /
METOD
ANALİZ
SÜRESİ
ANALİZ
ÜCRETİ (₺)
1mg -500g →E2 ve 1mg-10
kg→F1 sınıfı kütle seti
kullanılarak
EURAMET/cg18/v.03
Bütün şartlar
sağlanmışsa 1
gün
75,00
KÜTLE KALİBRASYONU
THSK
KODU
CİHAZ ADI
KALİBRASYON KAPSAMI
YÖNTEM /
METOD
170.763
E2 SINIFI KÜTLE
KALİBRASYONU
(1mg-200g) E2 sınıfı ağırlık/
ağırlık setleri
OIML R 111- 1
170.764
F SINIFI KÜTLE
KALİBRASYONU
(1mg-200g) F1 sınıfı ağırlık/
ağırlık setleri
OIML R 111- 1
88
ANALİZ
SÜRESİ
Bütün şartlar
sağlanmışsa 2
gün
Bütün şartlar
sağlanmışsa 2
ANALİZ
ÜCRETİ (₺)
75*
60*
KÜTLE KALİBRASYONU
THSK
KODU
CİHAZ ADI
KALİBRASYON KAPSAMI
YÖNTEM /
METOD
(1mg-200g) F2 sınıfı ağırlık
/ağırlık setleri
(1mg-200g) M1 sınıfı ağırlık/
ağırlık setleri
170.766
M SINIFI KÜTLE
KALİBRASYONU
(100mg-200g) M2 sınıfı ağırlık/
ağırlık setleri
ANALİZ
SÜRESİ
gün
ANALİZ
ÜCRETİ (₺)
60*
60*
OIML R 111- 1
(1g-200g)M3 sınıfı ağırlık/
ağırlık setleri
Bütün şartlar
sağlanmışsa 2
gün
60*
60*
(*) Kütle Başına
KALİBRASYON SERTİFİKASI DÜZENLENMESİ
THSK
KODU
KONUSU
BİRİM FİYAT
(₺)
170.767
Birden fazla sertifika talebi
10*
170.768
Yeniden sertifika düzenlenmesi (kaybolma, yırtılma vb.)
50*
(*) TL/Adet
EĞİTİM
THSK
KODU
KATILIM BELGESİ DÜZENLENMESİNE ESAS KONU
BİRİM FİYAT
(₺)
170.769
Genel Metroloji (1 Gün)
250*
170.770
Kalibrasyon (1 Gün)
250*
170.771
Ölçüm Belirsizliği (2 Gün)
500*
170.772
Kalibrasyon Uygulama (5 Gün) (Kütle, Terazi, Hacim, Sıcaklık)
(*) TL/Kişi
89
1.000*
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
BİYOLOJİK ÜRÜN ÜRETİM ve AR-GE
LABORATUVARLARINA AİT BİLGİLER VE FİYAT
TARİFELERİ
İLGİLİ BÖLÜM:
BİYOLOJİK ÜRÜN ÜRETİM ve AR-GE DAİRE BAŞKANLIĞI
İLGİLİ LABORATUVARLAR:
1.
Vücut Dışı Tıbbi Tanı Ürünleri Üretim Laboratuvarları (Diagnostik Antijen, Antiserum ve
Kitler)
2.
Bağışıklık Serum Üretim Laboratuvarları
3.
Deney Hayvanları Üretim Laboratuvarları
90
VÜCUT DIŞI TIBBİ TANI ÜRÜNLERİ ÜRETİM
LABORATUVARLARI
(DİAGNOSTİK ANTİJEN, ANTİSERUM VE KİTLER)
İLETİŞİM BİLGİLERİ
Tel No : (312) 565 54 66 - 67 – 69- 70-71
Faks No: (312) 565 54 68
e-mail: thsk. [email protected]
Adres: Adnan Saygun Cad. No:55 E Blok 5. Kat
Sıhhiye/Ankara
Hesap No: Türkiye Halk Bankası Ankara Mithatpaşa Şubesi
TR 26 000 12 00 9396 0000 5 0000 46
91
BİYOLOJİK ÜRÜNLER ARAŞTIRMA ve GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI VÜCUT
DIŞI TIBBİ TANI ÜRÜNLERİ ÜRETİM LABORATUVARI
Ürün ve Fiyat Listesi
1- DİAGNOSTİK ANTİJEN, ANTİSERUM VE KİTLER
1. ANTİJENLER
Brucella
MİKTAR
SATIŞ ÜCRETİ
(₺)
5 mL
55
Brucella abortus
100 mL
50
Brucella melitensis
100 mL
50
UBB KODLARI
BÖLÜM KOD
AÇIKLAMA
8699255730170
1110
Brucella Rose-Bengal Lam antijeni 100
Testlik
8699255730187
1121
8699255730194
1122
1- DİAGNOSTİK ANTİJEN, ANTİSERUM VE KİTLER
1. ANTİJENLER
Gruber Widal-Boyasız Tüp Aglutinasyon Antijenleri
UBB KODLARI
BÖLÜM KOD
8699255730019
1011
Salmonella typhi O
100 mL
SATIŞ ÜCRETİ
(₺)
50
8699255730026
1012
Salmonella typhi H
100 mL
50
8699255730033
8699255730040
1013
1014
Salmonella paratyphi AO
Salmonella paratyphi AH
100 mL
100 mL
50
50
8699255730057
1015
Salmonella paratyphi BO
100 mL
50
8699255730064
1016
Salmonella paratyphi BH
100 mL
50
8699255730071
8699255730088
1017
1018
Salmonella paratyphi CO
Salmonella paratyphi CH
100 mL
100 mL
50
50
AÇIKLAMA
MİKTAR
1- DİAGNOSTİK ANTİJEN, ANTİSERUM VE KİTLER
1. ANTİJENLER
Gruber Widal-Boyalı Lam Aglutinasyon Antijenleri
UBB KODLARI
BÖLÜM KOD
8699255730095
8699255730101
8699255730118
8699255730125
1021
1022
1023
1024
Salmonella typhi O
Salmonella typhi H
Salmonella paratyphi AO
Salmonella paratyphi AH
5 mL
5 mL
5 mL
5 mL
SATIŞ ÜCRETİ
(₺)
50
50
50
50
8699255730132
1025
Salmonella paratyphi BO
5 mL
50
8699255730149
1026
Salmonella paratyphi BH
5 mL
50
8699255730156
1027
Salmonella paratyphi CO
5 mL
50
8699255730163
1028
Salmonella paratyphi CH
5 mL
50
MİKTAR
SATIŞ ÜCRETİ (₺)
3 mL
100
AÇIKLAMA
MİKTAR
1- DİAGNOSTİK ANTİJEN, ANTİSERUM VE KİTLER
2. ANTİSERUMLAR
Brucella
UBB KODLARI
BÖLÜM KOD
8699255730385
2501
AÇIKLAMA
Brucella polivalan antiserumu
(Br. abortus. Br. suis. Br. melitensis)
92
1- DİAGNOSTİK ANTİJEN, ANTİSERUM VE KİTLER
2. ANTİSERUMLAR
Vibriocholerae
MİKTAR
SATIŞ ÜCRETİ (₺)
Vibrio cholerae polivalan(V.ch. inaba. V.ch.
ogawa)
3 mL
100
2012
Vibrio cholerae inaba
3 mL
100
2013
Vibrio cholerae ogawa
3 mL
100
MİKTAR
SATIŞ ÜCRETİ (₺)
3 mL
100
3 mL
100
3 mL
100
3 mL
100
3 mL
100
3 mL
100
3 mL
100
3 mL
100
3 mL
100
3 mL
100
MİKTAR
SATIŞ ÜCRETİ (₺)
UBB KODLARI
BÖLÜM KOD
8699255730279
2011
8699255730286
8699255730293
AÇIKLAMA
1- DİAGNOSTİK ANTİJEN, ANTİSERUM VE KİTLER
2. ANTİSERUMLAR
Salmonella
UBB KODLARI
BÖLÜM KOD
8699255730415
3102
8699255730422
3103
8699255730439
3201
8699255730446
3202
8699255730453
3203
8699255730460
3204
8699255730477
3205
8699255730484
3206
8699255730491
3207
8699255730569
3500
AÇIKLAMA
Salmonella poli A (OMA)
(O Fak:1. 2. 3. 4. 5. 9. 10. 12. 19. 21. 46)
Salmonella poli B (OMB)
(O Fak: 6. 7. 8. 11. 13. 14. 20. 22. 23. 24)
Salmonella grup A
(Faktörler : 1. 2. 12)
Salmonella grup B
(Faktörler: 4. 5. 12)
Salmonella grup C-I
(Faktörler: 6. 7)
Salmonella grup C-II
(Faktörler : 6. 8)
Salmonella grup C-III
(Faktörler : 8. 20)
Salmonella grup D-I
(Faktörler : 1. 9. 12)
Salmonella grup D-II
(Faktörler : 9. 46)
Salmonella Vi
1- DİAGNOSTİK ANTİJEN, ANTİSERUM VE KİTLER
2. ANTİSERUMLAR
Salmonella H faktör antiserumları
UBB KODLARI
BÖLÜM KOD
AÇIKLAMA
8699255730576
3601
Salmonella antiserum a
3 mL
100
8699255730583
3602
Salmonella antiserum b
3 mL
100
8699255730590
3603
Salmonella antiserum c
3 mL
100
8699255730606
3604
Salmonella antiserum d
3 mL
100
8699255730613
3610
Salmonella antiserum i
3 mL
100
8699255730620
3611
Salmonella antiserum gm
3 mL
100
MİKTAR
SATIŞ ÜCRETİ (₺)
3 mL
100
1- DİAGNOSTİK ANTİJEN, ANTİSERUM VE KİTLER
2. ANTİSERUMLAR
Shigella
UBB KODLARI
BÖLÜM KOD
8699255730316
2101
AÇIKLAMA
Shigella dysenteriae-I
Grup A-I tip: 1-7
93
1- DİAGNOSTİK ANTİJEN, ANTİSERUM VE KİTLER
2. ANTİSERUMLAR
Shigella
UBB KODLARI
BÖLÜM KOD
8699255730323
2102
8699255730330
2201
8699255730347
2301
8699255730354
2302
8699255730361
2303
8699255730378
2401
AÇIKLAMA
Shigella dysenteriae-II
Grup A-II tip: 8-10
Shigella flexneri
Grup B tip: 1-6
Shigella boydii-I
Grup C-I tip: 1-7
Shigella boydii-II
Grup C-II tip: 8-11
Shigella boydii-III
Grup C-III tip: 12-15
Shigella sonnei
Grup D
MİKTAR
SATIŞ ÜCRETİ (₺)
3 mL
100
3 mL
100
3 mL
100
3 mL
100
3 mL
100
3 mL
100
2-BİR AY ÖNCEDEN İSTEK YAPILMASI DURUMUNDA ÜRETİLECEK ANTİJENLER
(telefonla iletişime geçilmelidir)
ANTİJENLER
Listeria
UBB KODLARI
BÖLÜM KOD
AÇIKLAMA
MİKTAR
SATIŞ ÜCRETİ (₺)
8699255730200
1231
Listeria monocytogenes 1/2b
100 mL
50
8699255730217
1232
Listeria monocytogenes 1/2c
100 mL
50
8699255730224
1233
Listeria monocytogenes 4b
100 mL
50
8699255730231
1234
Listeria monocytogenes 4c
100 mL
50
2-BİR AY ÖNCEDEN İSTEK YAPILMASI DURUMUNDA ÜRETİLECEK ANTİJENLER
(telefonla iletişime geçilmelidir)
ANTİJENLER
Proteus
UBB KODLARI
BÖLÜM KOD
AÇIKLAMA
MİKTAR
SATIŞ ÜCRETİ (₺)
8699255730248
8699255730255
8699255730262
1341
1342
1343
Proteus OXK
Proteus OX2
Proteus OX19
100 mL
100 mL
100 mL
50
50
50
3-İKİ AY ÖNCEDEN İSTEK YAPILMASI DURUMUNDA ÜRETİLECEK ANTİSERUMLAR
(telefonla iletişime geçilmelidir)
ANTİSERUMLAR
Brucella
UBB KODLARI
BÖLÜM KOD
8699255730392
2502
8699255730408
2503
8699255730309
2014
AÇIKLAMA
Brucella abortus monospesifik
A antiserum
Brucella melitensis monospesifik
M antiserum
Vibrio cholerae0139
MİKTAR
SATIŞ ÜCRETİ (₺)
3 mL
100
3 mL
100
3 mL
100
3-İKİ AY ÖNCEDEN İSTEK YAPILMASI DURUMUNDA ÜRETİLECEK ANTİSERUMLAR
(telefonla iletişime geçilmelidir)
ANTİSERUMLAR
Salmonella O faktör antiserumları
UBB KODLARI
BÖLÜM KOD
8699255730507
3301
AÇIKLAMA
Salmonella Faktör 2
94
MİKTAR
SATIŞ ÜCRETİ (₺)
3 mL
100
3-İKİ AY ÖNCEDEN İSTEK YAPILMASI DURUMUNDA ÜRETİLECEK ANTİSERUMLAR
(telefonla iletişime geçilmelidir)
ANTİSERUMLAR
Salmonella O faktör antiserumları
MİKTAR
SATIŞ ÜCRETİ (₺)
Salmonella Faktör 4. 5
3 mL
100
3303
Salmonella Faktör 7
3 mL
100
8699255730538
3304
Salmonella Faktör 8
3 mL
100
8699255730545
3305
Salmonella Faktör 9
3 mL
100
8699255730552
3306
Salmonella Faktör 14
3 mL
100
UBB KODLARI
BÖLÜM KOD
8699255730514
3302
8699255730521
AÇIKLAMA
4-ARAŞTIRMA AMAÇLI KULLANIM İÇİN ANTİSERUMLAR
Francisella
MİKTAR
SATIŞ ÜCRETİ (₺)
3 mL
225
96 Testlik
3.500
Francisella tularensis Antijeni
10 mL
250
5002
Francisella tularensis Antiserumu
3 mL
225
8699255730651
5003
Francisella tularensis Real Time PCR Kiti
96 Testlik
3.500
8699255730637
5001
Francisella tularensis Antijeni
10 mL
250
UBB KODLARI
BÖLÜM KOD
AÇIKLAMA
8699255730644
5002
Francisella tularensis Antiserumu
8699255730651
5003
Francisella tularensis Real Time PCR Kiti
8699255730637
5001
8699255730644
VÜCUT DIŞI TIBBİ TANI ÜRÜNLERİ ÜRETİM LABORATUVARI
TALEP İSTEME - GÖNDERME KOŞULLARI ve İLGİLİ AÇIKLAMALAR
-Ürün istek yazılarında ürün bölüm kodu yazılması (karışıklığın önlenmesi için) gereklidir,
-Ürün istek yazısı birime ulaştığında,ürün sabah saat 10:00 da kargo ile gönderilir,bu saati geçen kargolar ertesi güne kalır
-Ürün İl dışına kargo ile gönderilir; il içi birimde elden teslimat yapılır,
-Ürünlerimizin tamamı kullanıma hazır olarak üretilmiştir,
- Kurumumuz tarafından üretilen ürünler, Kamu İhale Kanunu 3. maddesinin (b) bendine göre, satınalma mevzuatına tabi değildir.
Diğer taraftan, KİK'in aynı maddelerine dayanılarak çıkarılan "Sağlık Hizmeti Sunan 4734 sayılı KİK kapsamındaki idarelerin
teşhis ve tedaviye yönelik olarak birbirlerinden yapacakları mal ve hizmet alımlarına ilişkin yönetmelik" gereğince
kurumlar karşılıklı protokol hazırlayarak mal ve hizmet alımı yapabileceklerdir.
95
96
BAĞIŞIKLIK SERUM ÜRETİM LABORATUVARLARI
İLETİŞİM BİLGİLERİ
1. Serum Üretim ve Deney Hayvanları Ünitesi
Tel No : (312) 399 28 71
e-mail : [email protected]
2. Deneysel Araştırma ve Uygulama Merkezi (DARUM)
Tel No : (312) 498 21 50 (11 35)
97
SERUM - KAN, DENEY HAYVANI VE DENEYSEL ARAŞTIRMA ÜCRETLERİ (160.000)
İMMUN SERUMLAR (160.110)
AÇIKLAMA
MİKTAR/A
ĞIRLIK
SATIŞ ÜCRETİ (₺)
THSK KOD
UBB KODLARI
170.800
150.03.01.11.02.59
Akrep Serumu
1 Ampul
50
170.801
150.03.01.11.02.60
Difteri Serumu 3000 IU
1 Ampul
17
170.802
150.03.01.11.02.60
Tetanoz Serumu 1500 IU
1 Ampul
17
SERUM - KAN, DENEY HAYVANI VE DENEYSEL ARAŞTIRMA ÜCRETLERİ (160.000)
NORMAL SERUM VE KAN (160.200)
THSK KOD
UBB KODLARI
170.803
MİKTAR/A
ĞIRLIK
SATIŞ ÜCRETİ (₺)
Normal At serumu
50 mL
30
AÇIKLAMA
170.804
150.09.03.11.01.77
Normal At Kanı
1 Ünite
75
170.805
150.09.03.11.01.78
Normal Koyun serumu
100 mL
50
170.806
150.09.03.11.01.79
Normal Koyun Kanı
1 Ünite
75
98
DENEY HAYVANLARI ÜRETİM LABORATUVARLARI
İLETİŞİM BİLGİLERİ
3. Serum Üretim ve Deney Hayvanları Ünitesi
Tel No : (312) 399 28 71
e-mail : [email protected]
4. Deneysel Araştırma ve Uygulama Merkezi (DARUM)
Tel No : (312) 498 21 50 (11 35)
99
SERUM - KAN, DENEY HAYVANI VE DENEYSEL ARAŞTIRMA ÜCRETLERİ (160.000)
DENEY HAYVANLARI (160.300)
MİKTAR/A
ĞIRLIK
SATIŞ ÜCRETİ (₺)
14-22 gr
15
250-450 gr
75
Konvansiyonel Rat
150-180 gr
35
1500- 3400
gr
60
14-22 gr
15
AÇIKLAMA
THSK KOD
UBB KODLARI
170.807
150.09.04.99.01
Konvansiyonel Fare
170.808
150.09.04.99.02
Konvansiyonel Kobay
170.809
150.09.04.99.03
170.810
150.09.04.99.04
Konvansiyonel Tavşan
170.811
150.09.04.99.05
SPF Fare
100
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
DİAGNOSTİK ve MİKROBİYOLOJİK ANALİZLERE AİT
BİLGİLER ve FİYAT TARİFELERİ
İLGİLİ BÖLÜMLER:
HALK SAĞLIĞI LABORATUVARLARI
İLGİLİ LABORATUVARLAR:
1)Diagnostik Analizleri Gerçekleştiren Laboratuvarlar
2) Mikrobiyolojik Analizleri Gerçekleştiren Laboratuvarlar
101
DİAGNOSTİK ANALİZLERİ GERÇEKLEŞTİREN LABORATUVARLAR
İLETİŞİM BİLGİLERİ :
HALK SAĞLIĞI LABORATUVARLARI
e-posta: şehir adı. [email protected]
102
DİAGNOSTİK LABORATUVAR İŞLEMLERİ
A (11.000)
THSK
KODU
SUT
KODU
11.005
705.130
11.010
705.140
11.015
900.200
11.020
YÖNTEM/
METOT
PARAMETRE
NUMUNE
MİKTARI/
TİPİ
ANALİZ
SÜRESİ
ANALİZ
ÜCRETİ (₺)
Aynı gün
***
ABO + Rh tayini (forward
Gruplama)+ ABO reverse
gruplama
ABO + Rh tayini (forward
gruplama )
Alanin aminotransferaz
(ALT)
Landsteiner Yöntemi
Aynı gün
***
Fotometrik
Aynı gün
***
900.210
Albümin
Fotometrik
Aynı gün
***
11.025
900.250
Alfa- feto protein (AFP)
Kemilüminesans
Aynı gün
***
11.030
900.340
Alkalen fosfataz
Fotometrik
Aynı gün
***
11.043
906.860
Anti sentromer
IFA
1 hafta
***
11.051
906.500
Anti Gliadin lgG
1 hafta
***
11.081
906.530
Anti-HAV IgM
1 gün
***
11.091
906.560
Anti-HBc IgG
1 gün
***
11.096
906.580
Anti-HBc IgM
1 gün
***
11.101
906.600
Anti-HBe
1 gün
***
11.106
906.620
Anti-HBs
1 gün
***
11.111
906.640
Anti-HCV
1 gün
***
11.114
906670
Anti HIV
Kemiluminesans veya
benzeri
1 gün
***
11.117
907.460
Anti-HCV
CARD test
1 gün
***
11.123
110.017
Anti-LC 1
İmmunblotting
1 hafta
35
IFA
1 hafta
***
IFA
1 hafta
***
İmmunblotting
1 hafta
35
Mikropartikül immün
assay- MEIA veya
benzeri
Mikropartikül immün
assay- MEIA veya
benzeri
Mikropartikül immün
assay- MEIA veya
benzeri
Mikropartikül immün
assay- MEIA veya
benzeri
Mikropartikül immün
assay- MEIA veya
benzeri
Mikropartikül immün
assay- MEIA veya
benzeri
11.125
907.810
11.127
906.790
11.137
110.020
Liver kidney mikrozomal
antikor
Anti Pariyetal Antikor
(APA)
Anti-SLA/LP
11.140
906.880
Anti-tiroglobulin antikor
Kemilüminesans
Aynı gün
***
11.145
900.480
Anti-TPO
Kemilüminesans
Aynı gün
***
11.200
900.560
ASO
Lateks aglutinasyon
1 gün
***
11.201
900.570
ASO
Nefelometrik
1 gün
***
11.215
900.580
Aspartat transaminaz (AST) Fotometrik
Aynı gün
***
ANALİZ
SÜRESİ
ANALİZ
ÜCRETİ (₺)
Aynıgün
***
DİAGNOSTİK LABORATUVAR İŞLEMLERİ
B(12.000)
THSK
KODU
SUT
KODU
PARAMETRE
YÖNTEM/
METOT
12.025
900.650
Beta-hCG /Total hCG
Kemilüminesans
103
NUMUNE
MİKTARI/
TİPİ
DİAGNOSTİK LABORATUVAR İŞLEMLERİ
B(12.000)
THSK
KODU
SUT
KODU
12.040
900.690
PARAMETRE
Bilirubin (total,
direkt)(herbiri için)
YÖNTEM/
METOT
NUMUNE
MİKTARI/
TİPİ
Fotometrik
ANALİZ
SÜRESİ
ANALİZ
ÜCRETİ (₺)
Aynı gün
***
ANALİZ
SÜRESİ
ANALİZ
ÜCRETİ (₺)
1 gün
1 gün
***
***
DİAGNOSTİK LABORATUVAR İŞLEMLERİ
C-Ç (13.000)
YÖNTEM/
METOT
NUMUNE
MİKTARI/
TİPİ
THSK
KODU
SUT
KODU
13.002
13.003
900.780
900.790
C3c
C4
Nefelometrik
Nefelometrik
13.015
900.810
CA-125
Kemilüminesans
Aynı gün
***
13.020
900.820
CA-15-3
Kemilüminesans
Aynı gün
***
13.025
900.830
CA-19-9
Kemilüminesans
Aynı gün
***
13.040
900.890
CRP
Lateks
1 gün
***
13.042
900.900
CRP
Nefelometrik
1 gün
***
ANALİZ
SÜRESİ
ANALİZ
ÜCRETİ (₺)
PARAMETRE
DİAGNOSTİK LABORATUVAR İŞLEMLERİ
D (14.000)
YÖNTEM/
METOT
NUMUNE
MİKTARI/
TİPİ
THSK
KODU
SUT
KODU
14.020
901.020
Demir (serum)
Fotometrik
Aynı gün
***
14.025
901.040
Demir bağlama kapasitesi
Fotometrik
Aynı gün
***
ANALİZ
SÜRESİ
ANALİZ
ÜCRETİ (₺)
PARAMETRE
DİAGNOSTİK LABORATUVAR İŞLEMLERİ
E-F (15.000)
YÖNTEM/
METOT
NUMUNE
MİKTARI/
TİPİ
THSK
KODU
SUT
KODU
15.055
901.160
Estradiol
Kemilüminesans
Aynı gün
***
15.060
901.220
Ferritin
Kemilüminesans
Aynı gün
***
15.070
901.240
Folat
Kemilüminesans
Aynı gün
***
15.075
901.260
Fosfor (P)
Fotometrik
Aynı gün
***
15.080
901.280
FSH
Kemilüminesans
Aynı gün
***
ANALİZ
SÜRESİ
ANALİZ
ÜCRETİ (₺)
PARAMETRE
DİAGNOSTİK LABORATUVAR İŞLEMLERİ
G (15.100)
YÖNTEM/
METOT
NUMUNE
MİKTARI/
TİPİ
THSK
KODU
SUT
KODU
15.105
905.930
Gaitada gizli kan aranması
Manuel
Aynı gün
***
15.106
901.330
Gaitada gizli kan aranması
Otomatik Cihazla
Aynı gün
***
Fotometrik
Aynı gün
***
Fotometrik
Cuma günü
***
15.110
901.390
15.135
901.460
PARAMETRE
Gamma glutamil transferaz
(GGT)
Glikozile hemoglobin (Hb
A1C)
104
DİAGNOSTİK LABORATUVAR İŞLEMLERİ
G (15.100)
THSK
KODU
SUT
KODU
15.136
901.450
Glikozile hemoglobin (Hb
A1C)
15.140
901.500
Glukoz
15.145
901.520
15.150
110.054
YÖNTEM/
METOT
Glukoz Tolerans testi (Oral
veya Intravenöz)
Glukometrik Analitik
performans Değerlendirme
NUMUNE
MİKTARI/
TİPİ
ANALİZ
SÜRESİ
ANALİZ
ÜCRETİ (₺)
HPLC
Aynı gün
***
Fotometrik
Aynı gün
***
Fotometrik
2 ay
***
PARAMETRE
2.365
DİAGNOSTİK LABORATUVAR İŞLEMLERİ
H-I-İ (16.000)
YÖNTEM/
METOT
NUMUNE
MİKTARI/
TİPİ
ANALİZ
SÜRESİ
ANALİZ
ÜCRETİ (₺)
THSK
KODU
SUT
KODU
11.115
907.420
HBe Ag
Kemiluminesans veya
benzeri
***
11.116
907.450
HBs Ag
Kemiluminesans veya
benzeri
***
16.010
907.430
HBsAg
CARD test
***
16.015
907.440
HBsAg
ELISA
***
PARAMETRE
HIV Line İmmuno Blot
Assay (LİA)
HCV Line İmmuno Blot
Assay (LİA)
LİA
4 mL kan
100
LİA
4 mL kan
100
19.098
110.059
19.099
110.060
16.030
901.580
HDL kolesterol
Fotometrik
***
16.036
904.690
Hemoglobin elektroforezi
HPLC
***
16.045
901.620
Hemogram
***
16.065
901.700
Hücre sayımı (vücut sıvıları) Manuel
***
16.070
901.730
İdrar mikroskobisi
Manuel
***
16.075
901.750
İdrar tetkiki
Strip
***
16.080
901.760
İdrar tetkiki
Strip ile, otomatik
***
16.085
907.620
IgA
Nefelometrik
***
16.100
907.630
IgG
Nefelometrik
***
12.046
901.720
IgG indexi
Nefelometrik
***
16.110
907.640
IgM
Nefelometrik
***
DİAGNOSTİK LABORATUVAR İŞLEMLERİ
K (17.000)
YÖNTEM/
METOT
NUMUNE
MİKTARI/
TİPİ
ANALİZ
SÜRESİ
ANALİZ
ÜCRETİ (₺)
THSK
KODU
SUT
KODU
17.015
901.910
Kalsiyum (Ca)
Fotometrik
***
17.025
901.940
Kan üre azotu (BUN) (Üre)
Fotometrik
***
17.030
904.850
Kanama zamanı
Duke Yöntemi
***
17.040
902.030
Karsinoembriyonik antijen
(CEA)
Kemilüminesans
***
17.055
902.090
Klor (Cl)
ISE
***
PARAMETRE
105
DİAGNOSTİK LABORATUVAR İŞLEMLERİ
K (17.000)
YÖNTEM/
METOT
NUMUNE
MİKTARI/
TİPİ
ANALİZ
SÜRESİ
ANALİZ
ÜCRETİ (₺)
THSK
KODU
SUT
KODU
17.060
902.110
Kolesterol
Fotometrik
***
17.075
902.210
Kreatinin
Fotometrik
***
PARAMETRE
DİAGNOSTİK LABORATUVAR İŞLEMLERİ
L-M-N-O-Ö (18.000)
YÖNTEM/
METOT
NUMUNE
MİKTARI/
TİPİ
ANALİZ
SÜRESİ
ANALİZ
ÜCRETİ (₺)
THSK
KODU
SUT
KODU
18.005
902.260
Laktik Dehidrogenaz (LDH) Fotometrik
***
18.010
902.290
LDL kolesterol
Fotometrik
***
18.025
902.410
Lüteinleştiren hormon (LH)
Kemilüminesans
***
PARAMETRE
DİAGNOSTİK LABORATUVAR İŞLEMLERİ
P-Q-R (19.000)
YÖNTEM/
METOT
NUMUNE
MİKTARI/
TİPİ
ANALİZ
SÜRESİ
ANALİZ
ÜCRETİ (₺)
THSK
KODU
SUT
KODU
19.008
907.840
MPO ANCA
IFA
***
19.020
903.020
Periferik yayma (formül
lökosit)
Manuel
***
19.025
905.210
Pıhtılaşma zamanı
Lee-White Yöntemi
***
19.030
903.120
Post prandial kan şekeri
(tokluk kan şekeri)
Fotometrik
***
19.035
903.130
Potasyum
ISE
***
19.040
903.180
Progesteron
Kemilüminesans
***
19.045
903.210
Prolaktin
Kemilüminesans
***
19.050
903.220
Kemilüminesans
***
19.060
903.240
19.065
903.270
19.075
903.280
Prostat spesifik antijen
(PSA)
Protein (serum ve vucut
sıvıları, herbiri)
Protein ve albümin (ikisi
birlikte)
PSA (Serbest)/PSA
(Complex)
19.080
903.290
Pseudokolin esteraz
19.095
903.381
Romatoid faktör (RF)
Nefelometrik
***
19.097
907.970
Romatoid faktör (RF)
Lateks aglütinasyon
***
PARAMETRE
***
Fotometrik
***
Kemilüminesans
***
***
DİAGNOSTİK LABORATUVAR İŞLEMLERİ
S -T (20.000)
YÖNTEM/
METOT
NUMUNE
MİKTARI/
TİPİ
ANALİZ
SÜRESİ
ANALİZ
ÜCRETİ (₺)
THSK
KODU
SUT
KODU
20.010
903.400
Sedimantasyon
Westergren Yöntemi
***
20.015
903.470
Serbest T3
Kemilüminesans
***
20.020
903.480
Serbest T4
Kemilüminesans
***
PARAMETRE
106
DİAGNOSTİK LABORATUVAR İŞLEMLERİ
S -T (20.000)
YÖNTEM/
METOT
NUMUNE
MİKTARI/
TİPİ
ANALİZ
SÜRESİ
ANALİZ
ÜCRETİ (₺)
THSK
KODU
SUT
KODU
20.025
903.670
Sodyum (Na) (serum ve
vücut sıvılarında, herbiri)
ISE
***
20.055
903.890
Total lgE
Nefelometrik
***
20.065
903.910
Total T3 (TT3)
Kemilüminesans
***
20.070
903.920
Total T4 (TT4)
Kemilüminesans
***
20.090
903.990
Trigliserid
Fotometrik
***
20.095
904.030
TSH
Kemilüminesans
***
PARAMETRE
DİAGNOSTİK LABORATUVAR İŞLEMLERİ
U-Ü-V-W-Y (21.000)
YÖNTEM/
METOT
NUMUNE
MİKTARI/
TİPİ
ANALİZ
SÜRESİ
ANALİZ
ÜCRETİ (₺)
THSK
KODU
SUT
KODU
21.005
904.120
Ürik asit
Fotometrik
***
21.020
904.150
Vit B12
Kemilüminesans
***
PARAMETRE
*** 2014 Mali Yılı Sağlık Uygulama Talimatı (SUT) yayınlanıncaya kadar 2013 yılı fiyat kitapçığındaki SUT fiyatları
geçerlidir
107
MİKROBİYOLOJİK ANALİZLERİ GERÇEKLEŞTİREN
LABORATUVARLAR
İLETİŞİM BİLGİLERİ:
HALK SAĞLIĞI LABORATUVARLARI
e-posta: şehir adı. [email protected]
108
MİKROBİYOLOJİK LABORATUVAR İŞLEMLERİ
B (30.039)
YÖNTEM/
METOT
NUMUNE
MİKTARI/
TİPİ
ANALİZ
SÜRESİ
ANALİZ
ÜCRETİ (₺)
THSK
KODU
SUT
KODU
30.041
120.000
Bakteri kültürü (İmmuno
manyetik seperasyon yöntemi Manuel
ile) (her biri)
60
30.067
905.675
Balgam Kültürü
***
30.095
905.750
BOS Lateks Aglütinasyon
Testi
PARAMETRE
Manuel
***
MİKROBİYOLOJİK LABORATUVAR İŞLEMLERİ
E-F-G (30.212)
THSK
KODU
SUT
KODU
30.293
905.671
PARAMETRE
İdrar Kültürü
YÖNTEM/
METOT
NUMUNE
MİKTARI/
TİPİ
ANALİZ
SÜRESİ
Manuel
ANALİZ
ÜCRETİ (₺)
***
MİKROBİYOLOJİK LABORATUVAR İŞLEMLERİ
K (30.302)
THSK
KODU
SUT
KODU
30.326
905.673
PARAMETRE
Kulak kültürü
YÖNTEM/
METOT
NUMUNE
MİKTARI/
TİPİ
ANALİZ
SÜRESİ
Manuel
ANALİZ
ÜCRETİ (₺)
***
MİKROBİYOLOJİK LABORATUVAR İŞLEMLERİ
L (30.327)
YÖNTEM/
METOT
NUMUNE
MİKTARI/
TİPİ
ANALİZ
SÜRESİ
ANALİZ
ÜCRETİ (₺)
THSK
KODU
SUT
KODU
30.350
120.005
Legionella besiyeri (BCYEAntibiyotiksiz)
5
30.355
120.006
Legionella besiyeri (CCVC)
5
30.360
120.007
Legionella besiyeri (DGVP)
5
PARAMETRE
MİKROBİYOLOJİK LABORATUVAR İŞLEMLERİ
M-N-O-Ö (30.390)
THSK
KODU
SUT
KODU
30.396
120.008
PARAMETRE
YÖNTEM/
METOT
NUMUNE
MİKTARI/
TİPİ
ANALİZ
SÜRESİ
Menenjit Paneli (olası
PCR
Virüsler, bakteriler multipleks)
ANALİZ
ÜCRETİ (₺)
500
MİKROBİYOLOJİK LABORATUVAR İŞLEMLERİ
S (30.501)
THSK
KODU
SUT
KODU
30.472
912.210
PARAMETRE
Paul-Bunnel Testi
YÖNTEM/
METOT
400 µL Serum
109
NUMUNE
MİKTARI/
TİPİ
ANALİZ
SÜRESİ
ANALİZ
ÜCRETİ (₺)
***
MİKROBİYOLOJİK LABORATUVAR İŞLEMLERİ
M-N-O-Ö (30.390)
THSK
KODU
SUT
KODU
30.515
908.030
30.520
906.250
30.526
120.013
Solunum Bakteri PCR Paneli
30.528
120.015
Solunum Virüs Paneli
PARAMETRE
YÖNTEM/
METOT
NUMUNE
MİKTARI/
TİPİ
ANALİZ
SÜRESİ
Sitokin ölçümü (ELISA)
(Herbir sitokin için)
Solunum sekresyonlarının
kantitatif kültürü
ANALİZ ÜCRETİ
(₺)
***
***
300
PCR
300
MİKROBİYOLOJİK LABORATUVAR İŞLEMLERİ
U-Ü-V-W-Y (30.600)
THSK
KODU
SUT
KODU
30.850
905.674
PARAMETRE
Yara kültürü
YÖNTEM/
METOT
Kültür
NUMUNE
MİKTARI/
TİPİ
ANALİZ
SÜRESİ
ANALİZ
ÜCRETİ (₺)
***
*** 2014 Mali Yılı Sağlık Uygulama Talimatı (SUT) yayınlanıncaya kadar 2013 yılı fiyat kitapçığındaki SUT fiyatları
geçerlidir
110
BEŞİNCİ BÖLÜM
BİOSİDAL ÜRÜNLER İLE SUYA YÖNELİK YÜRÜTÜLEN
HİZMET BEDELLERİNE İLİŞKİN
FİYAT LİSTESİ
İLGİLİ BÖLÜMLER:
ÇEVRE SAĞLIĞI DAİRE BAŞKANLIĞI
HALK SAĞLIĞI LABORATUVARLARI DAİRE BAŞKANLIĞI
İLGİLİ KONU İÇERİKLERİ:
1. Halk Sağlığı Müdürlüklerince Verilen Hizmetlerden 209 Sayılı Kanun Gereğince
Ücretlendirilecek Olanların Dökümü ve Hizmet Bedelleri
2. Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Çevre Sağlığı Daire Başkanlığınca Verilen Sertifika,
Ruhsat vb. Hizmetlerin Ücretlendirilmesi – Kurum Başkanlığı Adına Yatırılacak Olanlar
3. Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Çevre Sağlığı Daire Başkanlığınca Verilen Sertifika,
Ruhsat vb. Hizmetlerin Ücretlendirilmesi – Maliye Bakanlığı Adına Yatırılacak Olanlar
111
Halk Sağlığı Müdürlüklerince Verilen Hizmetlerden 209 Sayılı Kanun
Gereğince Ücretlendirilecek Olanların Dökümü Ve Hizmet Bedelleri
İLETİŞİM BİLGİLERİ:
HALK SAĞLIĞI LABORATUVARLARI DAİRE BAŞKANLIĞI
Tel No : (312) 565 53 63
Fax
: (0312) 565 57 08
e-posta: [email protected]
112
BİOSİDAL ÜRÜNLERE AİT HİZMET BEDELLERİNE İLİŞKİN FİYAT LİSTESİ
THSK KODU
VERİLECEK HİZMET
2014 ÜCRETİ (₺)
180.514
Biyosidal Ürün Uygulayıcı Eğitimi Ücreti
110.00
180.515
Sürücü Davranışları Geliştirme Eğitimi (SUDGE) (Eğitim Tekrarlarında
Alınmaz)
520.00
180.516
Özel İşyerleri Personeline (Çalışanına) Özel Beslenme Eğitimi
180.517
Sürekli İyileştirme ve Toplam Kalite Yönetim Sistemleri Eğitimleri
180.518
İyi havuz su belgesi tanzimi
108
180.519
Ambalajlı sutaşıma izin belgesi
108
180.520
Defter ve benzeri hertürlü belge tanzim ve onayı
180.521
Numune alım hizmet bedeli
54
180.522
Her türlü ürün imha hizmet bedeli
54
180.523
İl İnceleme Kurulu hizmet bedeli (kaynak, içme, doğal mineralli sular ile kaplıca
ve ve talassoterapi suları ve peloid üretim yerleri için)
324
180.524
Su satış Yerleri için düzenlenen yetki belgesi
162
180.525
Her türlü mesul müdürlük belgesi (Su işletmeleri, kaplıca, talasso terapi ve
peloid üretim yerleri)
70
113
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Çevre Sağlığı Daire Başkanlığınca Verilen
Sertifika, Ruhsat vb.
Hizmetlerin Ücretlendirilmesi
(Kurum Başkanlığı Adına Yatırılacak Olanlar)
İLGİLİ BÖLÜM:
ÇEVRE SAĞLIĞI DAİRE BAŞKANLIĞI
Tel No : (312) 565 52 12/ 5218/ 52 22
Fax
: (0312) 565 52 28
e-posta: [email protected]
114
TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU ÇEVRE SAĞLIĞI DAİRE BAŞKANLIĞINCA VERİLEN SERTİFİKA,
RUHSAT VB. HİZMETLERİN ÜCRETLENDİRİLMESİ
(Kurum Başkanlığı Adına Yatırılacak Olanlar)
THSK KODU
VERİLECEK HİZMET
2014 ÜCRETİ (₺)
180.800
Su İşletmelerinde her bir imla şekli için Etiket Onayı veya Yenileme
292
180.801
Su İşletmeleri İmla Şekli İlavesi
565
180.802
Su işletmeleri kaynak veya depo ilavesi (betonarma, çelik tank vb)
465
180.803
Su İşletmeleri belge yenileme (Kayıp vb)
162
180.804
İhracaat amacıyla verilen sağlık ve analiz sertifikası (her bir belge için)
108
180.805
Su İşletmeleri doğal mineralli su onayı
243
180.806
Kaplıca ve talassoterapi suları ile peloidlerde endikasyon belirlenmesi
243
180.807
Özel Laboratuvarların Havuz suyu numune alma ve analiz yapma yetki Belgesi
2.200
180.808
Özel Laboratuvarların Havuz suyu numune alma ve analiz yapma yetki Belge
Yenilemesi
150.00
180.809
Biyosidal Ürünler Yönetmeliği 12 nci ve 14 üncü maddelerine göre eksiksizlik
kontrolü çalışmaları (Ek-V'e göre her bir ürün tipi için)
800
180.810
Biyosidal Ürünler Yönetmeliği 12 nci ve 14 üncü maddelerine göre eksiksizlik
kontrolü çalışmaları (Ek-V'e göre her bir ürün tipi için) (Ek IIIB gereğince
ilave belgelerin kontrolü dahil)
1.000
180.811
Biyosidal Ürünler Yönetmeliği 12 nci ve 14 üncü maddelerine göre ilave bir
ürün tipi için eksiksizlik kontrolü çalışmaları (Ek-V'e göre her bir ürün tipi
için)
180.812
Biyosidal Ürünler Yönetmeliğinin 12 nci ve 14 üncü maddelerine göre, her bir
ürün tipi için ruhsat değerlendirme ücreti
3.900
180.813
Biyosidal Ürünler Yönetmeliğinin 12 nci ve 14 üncü maddelerine göre, her bir
ürün tipi için ürün ruhsatı değerlendirme ücreti (Ek IIIB gereğince ilave
belgelerle birlikte)
5.500
180.814
Biyosidal Ürünler Yönetmeliğinin 12 nci ve 14 üncü maddelerine göre ürün
tipi ilavesi değerlendirme
3900
180.815
Biyosidal Ürünler Yönetmeliğinin 12 nci ve 14 üncü maddelerine göre bir
zararlı ilavesi için değerlendirme
600
180.816
Biyosidal Ürünler Yönetmeliğinin 13, 15 ve 16 ncı maddelerine göre her bir
ürün tipi için eksiksizlik kontrolü
250
180.817
Biyosidal Ürünler Yönetmeliğinin 13, 15 ve 16 ncı maddelerine göre her bir
ürün tipi için eksiksizlik kontrolü ( Ek IIIB gereğince ilave belgelerin kontrolü
dahil)
270
180.818
Biyosidal Ürünler Yönetmeliğinin 13, 15 ve 16 ncı maddelerine göre ilave bir
ürün tipi için eksiksizlik kontrolü
250
180.819
Biyosidal Ürünler Yönetmeliğinin 13, 15 ve 16 ncı maddelerine göre her bir
ürün tipi için tescil ve çerçeve formülasyon değerlendirme ücreti (Ek IIIB
gereğince ilave belgelerle birlikte)
115
800
2.000
TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU ÇEVRE SAĞLIĞI DAİRE BAŞKANLIĞINCA VERİLEN SERTİFİKA,
RUHSAT VB. HİZMETLERİN ÜCRETLENDİRİLMESİ
(Kurum Başkanlığı Adına Yatırılacak Olanlar)
THSK KODU
VERİLECEK HİZMET
2014 ÜCRETİ (₺)
180.820
Biyosidal Ürünler Yönetmeliğinin 13, 15 ve 16 ncı maddelerine göre her bir
ürün tipi için ürün tipi ilavesi değerlendirme
180.821
Biyosidal Ürünler Yönetmeliğinin 13, 15 ve 16 ncı maddelerine göre bir zararlı
ilavesi için değerlendirme,
300
180.822
Kayıt ve belgelerle birlikte başvurunun incelenmesi ve sevk idaresi (Biyosidal
Ürünler Yönetmeliği gereğince yeni bir aktifin Ek l, Ek-IA veya Ek-IB'ye
eklenmesi)
800
180.823
Eksiksizlik kontrolünün yapılması ve buna dahil olarak Biyosidal Ürünler
Yönetmeliği Ek IIIA gereği ilave verilerin değerlendirilmesi (Biyosidal
Ürünler Yönetmeliği gereğince yeni bir aktifin EK1 , EK1A veva EK 1B've
eklenmesi)
8.000
180.824
Eksiksizlik kontrolünün yapılması, (Biyosidal Ürünler Yönetmeliği gereğince
yeni bir aktifin Ek l, Ek-IA veya Ek-IB'ye eklenmesi)
6.600
180.825
Verilerin ve belgelerin değerlendirilmesi ve buna dahil olarak Biyosidal
Ürünler Yönetmeliği Ek III A gereği, ilave verilerin değerlendirilmesi
(Biyosidal Ürünler Yönetmeliği gereğince yeni bir aktifin Ek1, Ek 1 A veya ek
1B ye eklenmesi)
58.000
180.826
Aktif Madde İçermeyen Biyosidal Ürünler vb. Ürün Bildirim ve Kayıt Belgesi
Düzenlenmesi
1500.00
180.827
Aktif Madde İçermeyen Biyosidal Ürünler vb. Ürün Bildirim ve Kayıt
Belgesinde Yer alacak Her Ürün ve İlave Edilecek Her Ürün Başına
Değerlendirme Ücreti
75.00
180.828
Aktif Madde İçermeyen Biyosidal Ürünler vb. Ürün Belge Yenileme (ek ürün
ilavesi, kayıp v.b.) Ücreti
300.00
180.829
Aktif Madde İçermeyen Biyosidal Ürünler vb. Ürün Etiket Değişikliği Ürün
Başına Değerlendirme Ücreti
50.00
180.830
180.831
Biyosidal Ürünler Yönetmeliği gereğince kabul için verilerin ve belgelerin
değerlendirilmesi (Biyosidal Ürünler Yönetmeliği gereğince yeni bir aktifin
EK 1, IA veya EK IB'ye eklenmesi)
Kayıt ve belgelerle birlikte başvurunun incelenmesi ve sevk idaresi (Biyosidal
Ürünler Yönetmeliğine göre bir mikroorganizma olan etken maddenin Ek l,
Ek-IA veya Ek-IB'ye eklenmesi)
2.000
52.000
750
180.832
Eksiksizlik kontrolü çalışmaları, (Biyosidal Ürünler Yönetmeliğine göre bir
mikroorganizma olan etken maddenin Ek l, Ek-IA veya Ek-IB'ye eklenmesi)
5.000
180.833
Biyosidal Ürünler Yönetmeliği gereğince kabul için verilerin ve belgelerin
değerlendirilmesi (Biyosidal Ürünler Yönetmeliğine göre bir mikroorganizma
olan etken maddenin EK-1, Ek-1A veya Ek-lB'ye eklenmesi)
35.000
180.834
Biyosidal ürün ön başvuru değerlendirmesi
70
180.835
Biyosidal ürün envanter bildirimi
70
180.836
Biyosidal Ürünlerin ürün etiket tescilli (her ürün tipi, hedef organizma ilavesi
ve ilave gramaj için)
116
1.500
TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU ÇEVRE SAĞLIĞI DAİRE BAŞKANLIĞINCA VERİLEN SERTİFİKA,
RUHSAT VB. HİZMETLERİN ÜCRETLENDİRİLMESİ
(Kurum Başkanlığı Adına Yatırılacak Olanlar)
THSK KODU
180.837
VERİLECEK HİZMET
Biyosidal Ürünler Mesul Müdür Eğitimi Kurs Kayıt Ücreti
117
2014 ÜCRETİ (₺)
110.00
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Çevre Sağlığı Daire Başkanlığınca Verilen
Sertifika, Ruhsat vb.
Hizmetlerin Ücretlendirilmesi
( Maliye Bakanlığı Adına Yatırılacak Olanlar)
İLGİLİ BÖLÜM:
ÇEVRE SAĞLIĞI DAİRE BAŞKANLIĞI
Tel No : (312) 565 52 12/ 5218/ 52 22
Fax
: (0312) 565 52 28
e-posta: [email protected]
118
TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU ÇEVRE SAĞLIĞI DAİRE BAŞKANLIĞINCA VERİLEN SERTİFİKA,
RUHSAT VB. HİZMETLERİN ÜCRETLENDİRİLMESİ
( Maliye Bakanlığı Adına Yatırılacak Olanlar)
VERİLECEK HİZMET
THSK KODU
2014 ÜCRETİ (₺)
180.841
Kaplıca işletmeleri tesis izni
201
180.842
Kaplıca işletmeleri işletme izni
275
180.843
Kaplıca işletmeleri izninde değişiklik (kayıp, yenileme vb)
275
180.844
Peloid Üretim ve Paketleme Üretim İzni
459
180.845
Su İşletmeleri işletme izni
1290
180.846
Su ithalat izni
632
180.847
Su İşletmeleri tesis izni
613
180.848
Biyosidal ürün sağlık ve serbest satış sertifikası (ürün başına)
70
180.849
Biyosidal Ürünlerin ürün ruhsat devri (ürün başına-ithalat/üretim)
4.450
180.850
Biyosidal ürün üretim yeri değişikliği/üretim yeri ilavesi(ürün başına)
2.200
180.851
Biyosidal ürün isim değişikliği (ürün başına)
2.200
180.852
Biyosidal ürün belge yenileme (ürün başına)
250
180.853
Biyosidal Ürünlerin ruhsat harcı
7.500
180.854
Biyosidal ürün çerçeve formülasyon ruhsatı harcı (her bir ürün için)
2.000
180.855
Biyosidal ürün tescil harcı (her bir ürün için)
3.000
180.856
Tüketici Ürünleri kontrol belgesi (ürün başına)
284
180.857
Biyosidal Ürün Uygulayıcı Sertifika Ücreti
10
180.858
Biyosidal Ürün Uygulama İzin Belgesi Ücreti
200
180.859
Biyosidal Ürün Uygulayıcı Sertifikasının Kaybolması Halinde Yenileme
Ücreti
70
180.860
Biyosidal ürün Mesul Müdür Sertifikanın Kaybolması Halinde Yenileme
Ücreti
70
180.861
Biyosidal Ürün Uygulama İzin Belgesi Yenileme Ücreti
55
180.862
Aktif Madde İçermeyen Biyosidal Ürünler vb. Sağlık ve Serbest Satış
Sertifikası Düzenlenmesi
70
119
ALTINCI BÖLÜM
TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU TARAFINDAN VERİLEN
DİĞER HİZMETLERİN FİYAT LİSTESİ
İLGİLİ BÖLÜMLER:
TÜKETİCİ GÜVENLİĞİ LABORATUVARLARI DAİRE BAŞKANLIĞI
ÇALIŞAN SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DAİRE BAŞKANLIĞI
İLETİŞİM BİLGİLERİ
TÜKETİCİ GÜVENLİĞİ LABORATUVARLARI DAİRE BAŞKANLIĞI
Tel No : (312) 5655321
e-posta: tuketiciguvlabdb @thsk. gov.tr
ÇALIŞAN SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DAİRE BAŞKANLIĞI
Tel No: (312)56565042
e-posta: ebru.aydin @thsk. gov.tr
120
EĞİTİM ÜCRETLERİ
EĞİTİM, İZİN- SERTİFİKALANDIRMA ÜCRETLERİ
(THSK dışından gelen uygulamalı hizmet içi eğitim)
THSK KODU
VERİLECEK HİZMET
ÜCRETİ (₺)
181.000
Enstrümantal Analiz Laboratuvarları (bir günlük)*
200.00
181.001
Tüketici ürünlerinde ve klinik örneklerde toksikolojik analizlere yönelik
eğitim
250.00
181.002
Diğer (Biyokimya, Moleküler Biyoloji, Temizlik ürünler, Biyosidal
ürünler, Klinik Mikrobiyoloji, oyuncaklar, çocuk bakım eşyaları, ambalaj
materyalleri Gıda ve Su Mikrobiyolojisi vb.) (bir günlük)
250.00
181.003
Laboratuvar Biyogüvenliği Eğitimi
(Kişi başı / Bir günlük)
330
181.004
Biyogüvenlik Düzey 3 (BGD-3) Laboratuvar Eğitimi (Bir günlük)*
330
181.005
Biyogüvenlik Düzey 3 (BGD-3) Laboratuvar Kullanım Ücreti (Bir Saat)
330
* Eğitim sonunda sertifika verilmemektedir. İsteyen katılımcılara Katılım Belgesi verilmektedir.
DİĞER HUSUSLAR
DİĞER GENEL HUSUSLAR (170.000)
THSK KODU
VERİLECEK HİZMET
ÜCRETİ (₺)
180.950
İngilizce ve diğer yabancı dillerde rapor düzenleme (Tek Sayfa) ( Eski
raporların geriye dönük çevirisi yapılmamaktadır.
60
180.951
Dosya Tetkiki, Bilimsel Görüş, Teknik şartname incelenmesi ve
Mahkemeye Esas Dosya Tetkiki
200
180.952
Özel laboratuvarların yetkilendirilmesine yönelik dosya inceleme
200
180.953
Endotoksinden Arındırılmış Steril 100 cc’lik şişe (LAL testi için)
20
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KONULARINDA VERİLECEK HİZMETLERDE UYGULANACAK BİRİM FİYAT
TARİFESİ
THSK KODU
181.020
181.021
181.022
181.023
181.024
VERİLECEK HİZMET
ÜCRETİ (₺)
İşyeri Hekimi Danışmanlık Hizmetleri (TL/saat)
100
Çalışan Eğitimleri (TL/saat)
50
İş Sağlığı Profesyonellerinin Eğitimleri (TL/saat)
100
6331 Sayılı Kanun Kapsamında Az Tehlikeli İşler İçin Düzenlenmesi
Gereken Sağlık Raporları (İşe Giriş/Periyodik Muayene Raporu
Düzenlenmesi)
20
6331 Sayılı Kanun Kapsamında Tehlikeli İşler İçin Düzenlenmesi Gereken
Sağlık Raporları (İşe Giriş/Periyodik Muayene Raporu Düzenlenmesi)
35
121
181.025
181.026
181.027
181.028
181.029
6331 Sayılı Kanun Kapsamında Çok Tehlikeli İşler İçin Düzenlenmesi
Gereken Sağlık Raporları (İşe Giriş/Periyodik Muayene Raporu
Düzenlenmesi)
50
Ergonomik Risk Analizi Değerlendirmesi (TL/saat)
20
Az Tehlikeli İşyerleri İçin Risk Değerlendirmesi Çalışması (TL/saat)
40
Tehlikeli İşyerleri İçin Risk Değerlendirmesi Çalışması (TL/saat)
70
Çok Tehlikeli İşyerleri İçin Risk Değerlendirmesi Çalışması (TL/saat)
100
İŞ SAĞLIĞI HEKİMLİĞİ (050.000)
THSK KODU
BÜTÇE U.
KOD
180.900
520.080
Muayene
***
180.901
530.140
IM enjeksiyon (günde 3 adetten fazla faturalanamaz)
***
180.902
530.150
IV enjeksiyon (günde 3 adetten fazla faturalanamaz)
***
180.903
530.570
Yara pansumanı, büyük
***
180.904
530.580
Yara pansumanı, küçük
***
VERİLECEK HİZMET
2014 ÜCRETİ (₺)
*** 2014 Mali Yılı Sağlık Uygulama Talimatı (SUT) yayınlanıncaya kadar 2013 yılı fiyat kitapçığındaki SUT fiyatları
122
ANALİZ ÜCRETLERİNİN YATIRILACAĞI
BANKA ŞUBESİ VE HESAP NUMARASI
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Merkez Döner Sermaye İşletmesi (ANKARA)
Banka ve Şubesi
Iban No
Vergi Dairesi
Vergi No
: Türkiye Halk Bankası Mithatpaşa Şubesi
: TR2600 0120 0939 6000 0500 0046
: Dikimevi Vergi Dairesi
: 8790639323
Santral No: (312) 565 50 00-01-02
http://www.thsk.gov.tr
L1 TİPİ LABORATUVARLAR ( HARF SIRASINA GÖRE DÜZENLENMİŞTİR )
ADANA HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI
Banka ve Şubesi : TC Ziraat Bankası Stad Şubesi
Iban No
: TR93 000 100 1231 597 020 39 5002
Vergi Dairesi
: Ziyapaşa Vergi Dairesi
Vergi No
: 0070602517
Santral
No: (0322) 4534723- 4582601 312
Belgegeçer No: (0322) 453 34 19
[email protected]
ANKARA HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI
Banka ve Şubesi : Türkiye Halk Bankası Ulus Şubesi
Iban No
: TR/ 8000/2009 3880 0005 0000 36
Vergi Dairesi
: Kızılbey Vergi Dairesi
Vergi No
: 8150471387
Santral
No: (312) 243 10 12
Belgegeçer No: (312) 245 41 87
[email protected]
ANTALYA HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI
Banka ve Şubesi : TC Ziraat Bankası Antalya Şubesi
Iban No
: TR 84 0001 0000 36597176205001
Vergi Dairesi
: Üç Kapılar Vergi Dairesi
Vergi No
: 0700328938
Santral
No: ( 242) 2370390
Belgegeçer No: (242) 2370410
[email protected]
BURSA HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI
Banka ve Şubesi : TC Ziraat Bankası Bursa Şubesi
Iban No
: TR 63 0001 0000 60 59658391-5001
Vergi Dairesi
: Osmangazi Vergi Dairesi
Vergi No
: 1910565126
Santral
No: (0224)2225838
Belgegeçer No: (0224)2202583
[email protected]
ERZURUM HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI
Banka ve Şubesi :Türkiye Halk Bankası Erzurum Şubesi
Iban No
: TR080001200934200016000149
Vergi Dairesi
: Osmangazi Vergi Dairesi
Vergi No
: 1910565126
Santral
No: (442) 234 23 54-55
Belgegeçer No: (442) 234 28 88
123
[email protected],
DİYARBAKIR HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI
Banka ve Şubesi : Türkiye Halk Bankası Diyarbakır Merkez Şubesi
Iban No
: TR56 0001 2009 3260 0005 0003 41
Vergi Dairesi
: Süleyman Nazif Vergi Dairesi
Vergi No
: 4560483613
Santral
No: (412) 226 29 15
Belgegeçer No: (412) 226 29 20
[email protected]
SAMSUN HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI
Banka ve Şubesi : TC Ziraat Bankası Samsun Şubesi
Iban No
: TR95 0001 0002 2259 5620 7650 01
Vergi Dairesi
: 19 Mayıs Vergi Dairesi
Vergi No
: 742 042 1752
Santral
No: (362) 223 23 31
Belgegeçer No:(362) 230 38 53
[email protected]
İSTANBUL HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI
Banka ve Şubesi : Türkiye Vakıflar Bankası Galeria Şubesi
Iban No
: TR63 0001 5001 5800 7301 2506 94
Vergi Dairesi
: Beyazıt Vergi Dairesi
Vergi No
: 481 057 0286
Santral
No: (212) 679 93 13
Belgegeçer No: (212)6799320
[email protected]
İZMİR HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI
Banka ve Şubesi : TC Ziraat Bankası İzmir Efes Şubesi
Iban No
:TR930001001333604835085001
Vergi Dairesi
: Konak Vergi Dairesi
Vergi No
: 4840805203
Santral
No: (232) 4413396
Belgegeçer No: (232) 4833639
[email protected]
L1 ve L2 TİPİ LABORATUVARLAR
e-posta: şehir [email protected]
124
Download

Türkiye Halk Sağlığı Kurumu 2014 Fiyat Listesi