CEDIA® Karbamazepin II Test Kiti
İn Vitro Diyagnostik Kullanım İçin
100006 (17 x 17 mL Kit)
Önlemler ve Uyarılar
CEDIA® Karbamazepin II Test Kiti insan serumunda veya plazmasındaki karbamazepin miktar ölçümü için tasarlanmış in vitro
diyagnostik tıbbi bir cihazdır.
Reaktifler sodyum azit içerir. Deri ve mukoza tabakasıyla temasından kaçının. Etkilenen bölgeleri bol miktarda suyla
yıkayın. Göze girmesi veya yutulması durumunda, hemen tıbbi bir destek alın. Sodyum azit kurşun veya bakır tesisatla
reaksiyona girerek potansiyel patlayıcı metal azitler oluşturabilir. Böyle reaktifleri atarken, azit birikmesini engellemek
için her zaman bol miktarda suyla yıkayın. Açıkta olan metal yüzeyleri %10 sodyum hidroksitle temizleyin.
Test Özeti ve Açıklaması
Reaktif Hazırlama ve Depolama
Kullanım Amacı
Karbamazepin özellikle trigeminal nöralji,1 tüm kısmi epilepsi türleri, genelleştirilmiş tonik-klonik nöbetlerle basit
ve kompleks kısmi nöbetlerin tedavisi için kullanılan, antikonvülzan bir ilaçtır.2-4 Karbamazepinin etkili serum
konsantrasyonları nöbet kontrolü için çok önemlidir. Ancak, serum karbamazepin konsantrasyonları, absorpsiyon,
metabolizma ve kleranstaki bireysel farklılıklar nedeniyle doza sadece orta korelasyon5,6 gösterir. Dahası, diğer
antiepileptik maddelerin birlikte uygulanması serum karbamazepin düzeylerini belirgin derecede arttırır.6
Karbamazepinin terapi ile ilişkili toksisitesi doza bağlı olabilir veya olmayabilir. Ancak, vertigo, sersemlik ve
diplopyanın merkezi sinir sistemi belirtileri kronik terapi ile dozla ilgilidir. Diğer klinik bilgilerle birlikte, karbamazepin
düzeylerinin izlenmesi hekimlere, dozajı ayarlamaya ve hem subterapötik hem de toksik ilaç düzeylerinden kaçınırken optimum
terapötik etki elde etmekte yardımcı olan etkili bir araç sağlar.
2-4
CEDIA Karbamazepin II Test Kiti rekombinant DNA teknolojisini (ABD Patent No. 4708929) benzersiz bir homojen enzim
immün test kiti sistemi üretmek için kullanır.7
Test kiti, genetik olarak iki inaktif bölüm olarak tasarlanmış olan bakteriyel enzim -galaktosiadazı temel alır.
Bu fragmanlar spontan olarak, tam aktif enzim oluşturmak için tekrar birleşir, test kiti formatında, spektrofotometrik olarak
ölçülebilen bir renk değişikliği oluşturarak, substratı ayırır.
Test kitinde, numunedeki analit antikor bağlama bölgesi için -galaktosidazın bir inaktif bölümüne eşlenik olan analit ile
rekabet eder. Numunede analit varsa, inaktif enzim bölümlerini aktif enzim oluşturmaktan kurtararak, antikora bağlanır.
Numunede analit yoksa, antikor, inaktif -galaktosidaz bölümlerinin tekrar birleşmesini inhibe ederek, inaktif bölüme
eşlenik olan analite bağlanır ve aktif enzim oluşmaz. Oluşan aktif enzim ve meydana gelen absorbans değişimi, numunede
mevcut ilaç miktarıyla doğru orantılı olarak değişir.
Reaktifler
1 EA Sulandırma Tamponu: 3-(N-morfolino) propane sülfonik asit, 49 mg/L monoklonal anti-karbamazepin
antikoru, tampon tuzları, stabilizöz ve koruyucu içerir.
1a EA Reaktifi: 0,171 g/L Enzim akseptörü, stabilizör, tampon tuzları ve koruyucu içerir.
2 ED Sulandırma Tamponu: 2-(N-morfolino) etan sülfonik asit ve koruyucu içerir.
2a ED Reaktifleri: 22,1 µg/L karbamazepine eşlenik olan Enzim donörü, 1,64 g/L klorofenol
kırmızı- -D-galaktopiranosit, tampon tuzları, stabilizör ve koruyucu içerir.
Gereken Ek Malzemeler (ayrı olarak satılır):
100007
Kit Açıklaması
CEDIA Core TDM Multi-Cal
Kiti solüsyonların hazırlanmasından hemen önce soğutulmuş depodan çıkarın.
Olası kontaminasyonu minimuma indirmek için solüsyonları aşağıdaki sırada hazırlayın.
R2 Enzim donör solüsyonu: Ürünle birlikte verilen adaptörlerden birini kullanarak Şişe 2a’yı (ED Reaktifi)
Şişe 2’ye (ED Sulandırma Tamponu) bağlayın. Nazikçe tersine çevirip Şişe 2a’daki tüm liyofilize malzemenin Şişe 2’ye
aktarılmasını sağlayarak, karıştırın. Köpük oluşmamasına dikkat edin. Şişe 2a’yı ve adaptörü Şişe 2’den ayırın ve atın.
Şişe 2’nin kapağını kapatın ve (15-25 °C) yaklaşık 5 dakika bekletin. Yeniden karıştırın. Sulandırma tarihini şişe üstündeki
etikete kaydedin. Şişeyi doğrudan analizörün reaktif bölmesine veya soğuk depolama alanına yerleştirin ve kullanmadan
önce 30 dakika bekletin.
R1 Enzim Akseptör Solüsyonu: Ürünle birlikte verilen adaptörlerden birini kullanarak Şişe 1a’yı (EA Reaktifi)
Şişe 1’e (EA Sulandırma Tamponu) bağlayın. Nazikçe tersine çevirip Şişe 1a’daki tüm liyofilize malzemenin Şişe
1’e aktarılmasını sağlayarak, karıştırın. Köpük oluşmamasına dikkat edin. Şişe 1a’yı ve adaptörü Şişe 1’den ayırın ve atın.
Şişe 1’in kapağını kapatın ve (15-25 °C) yaklaşık 5 dakika bekletin. Yeniden karıştırın. Sulandırma tarihini şişe üstündeki
etikete kaydedin. Şişeyi doğrudan analizörün reaktif bölmesine veya soğuk depolama alanına yerleştirin ve kullanmadan
önce 30 dakika bekletin.
NOT 1: Bu kit içinde verilen bileşenler tek bir birim halinde kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Farklı lotlardan bileşenleri
karıştırmayın.
NOT 2: Asıl reaktif şişesine farklı reaktif kapaklarını takarak reaktiflerin çapraz kontaminasyonuna yol açmaktan kaçının.
R2 Solüsyonunun (Enzim donörü) rengi, sarı-turuncu olmalıdır. Rengin kırmızı veya mor-kırmızı olması reaktifin kontamine
olduğu ve atılması gerektiği anlamına gelir.
NOT 3: R1 ve R2 Solüsyonlarının, test gerçekleştirilmeden önce analizörün reaktif bölmesi saklama sıcaklığında olması
gerekir. Daha ayrıntılı bilgi için analizöre özel uygulama sayfasına başvurun.
NOT 4: Sulandırılan EA solüsyonu stabilitesini sağlamak için, parlak ışığa uzun süre kesintisiz maruziyetten koruyun.
Reaktifleri 2-8 °C sıcaklıkta saklayın. DONDURMAYIN. Açılmamış bileşenlerin stabilitesini sağlamak için kutu veya şişe
etiketleri üzerinde belirtilen son kullanma tarihine bakın.
R1 Solüsyonu: Analizörde veya 2-8 °C sıcaklıkta soğutulmuş olarak 60 gün.
R2 Solüsyonu: Analizörde veya 2-8 °C sıcaklıkta soğutulmuş olarak 60 gün.
Numune Alma ve Çalışma
Serum veya plazma (Na veya Li heparin; Na EDTA) numuneleri CEDIA Karbamazepin II test kiti ile kullanıma uygundur.
Bazı jel ayırma tüpleri terapötik ilaç izleme test kitleri ile kullanım için uygun olmayabilir, tüp üreticisi tarafından
sağlanan bilgilere başvurun. Numuneler 2-8 °C’de 1 hafta veya -20 °C’de 4 hafta süreyle saklanabilir. Tekrar eden dondurma
ve eritmeden kaçının. Testi gerçekleştirmeden önce presipitat içeren numuneleri santrifüje sokun. Son ilaç dozunun
uygulanmasından sonra numune alma zamanlamasının tutarlılığı antikonvulsanın güvenliğini ve etkililiğini geliştirir.
Ticari Kontroller - Öneriler için Müşteri Teknik Desteği ile iletişim kurun.
Test Prosedürü
Sabit bir sıcaklık, pipetleme numuneleri, reaktifleri karıştırma, enzimatik oranlar ve tepkime zamanlamasını doğru bir şekilde
sağlayan kimya analizörlerleri bu test kitini çalıştırmak için kullanılabilir. Spesifik cihaz parametrelerine sahip uygulama
sayfaları Thermo Fisher Scientific’in parçası olarak, Microgenics’ten bulunabilir.
Kalite Kontrol ve Kalibrasyon8
2-Noktalı kalibrasyon önerilir
• reaktif şişesi değişikliğinden sonra
• reaktif lotu değişikliğinden sonra
• aşağıdaki kalite kontrol prosedürleri gerekli kıldıkça
İyi laboratuvar uygulaması hastalardan alınan numunelerin test edildiği her gün ve bir kalibrasyonun gerçekleştirildiği
her an en azından iki kalite kontrol seviyesinin (düşük ve yüksek tıbbi karar noktası) kontrol edilmesini önerir. Herhangi
bir eğilim veya kayma açısından kontrol değerlerini izleyin. Herhangi bir eğilim veya kayma saptanırsa veya kontrol
belirtilen aralık dahilinde geri kazanılmazsa, tüm işletim parametrelerini inceleyin. Daha fazla yardım ve uygun kontrol
malzemesine dair öneriler için Müşteri Teknik Desteği ile iletişim kurun. Tüm kalite kontrol koşulları yerel, eyalet ve/veya
federal yönetmeliklere ve akreditasyon koşullarına uygun olarak gerçekleştirilmelidir.
Sonuçlar ve Beklenen Değerler
Lineerlik
Yüksek bir numune Core TDM Multi-Cal Düşük Kalibratörle seyreltilmiştir. Geri kazanım yüzdesi, test edilen değerin
beklenen değere bölünmesi ile belirlenmiştir.
CEDIA Karbamazepin II Test Kiti 0,5 µg/mL ve Core TDM Multi-Cal Yüksek Kalibratör değeri (yaklaşık olarak 20 µg/mL)
arasında hastadan alınan numunelerin miktarını belirlemek için tasarlanmıştır. 0,5 µg/mL altında değerler veren numuneler
< 0,5 µg/mL olarak bildirilmelidir. 20 µg/mL’den fazla miktarda ölçülen numuneler >20 µg/mL veya bir parça Core
TDM Multi-Cal Düşük Kalibratörle seyreltilmiş bir parça numunenin olarak bildirilir ve tekrar test edilir. Tekrar testte elde
edilen değer şu şekilde türetilmelidir:
% Yüksek Numune
Beklenen Değer
(μg/mL)
Test Edilen Değer
(μg/mL)
100
21,42
20,99
-
90
19,29
19,01
98,5
80
17,15
17,00
99,1
70
15,01
14,99
99,9
60
12,88
12,94
100,5
µmol/L x 0,236 = µg/mL
50
10,74
10,66
99,3
Terapötik etkililik ve toksik etkileri serum ilaç konsantrasyonuyla yakından ilişkilidir. Nöbet kontrolü için etkili
serum karbamazepin konsantrasyonları tek antiepileptik madde olarak karbamazepin alan yetişkinler için
8-12 µg/mL 4,9 olarak bildirilmiştir. Karbamazepin için diğer terapötik aralıklar da önerilmiştir.5,10-13 Dahası, alt
konsantrasyonlar, diğer antikonvülsan maddeler karbamazepin ile birlikte kullanıldığında etkili terapötik yanıt sağlayabilir.
Terapötik aralıklar yalnızca diğer klinik semptomlarla birlikte yorum için bir rehber olarak sağlanmıştır ve dozaj ayarlaması
için tek endikatör olarak alınmaz.
40
8,61
8,68
100,8
30
6,47
6,47
100,0
20
4,33
4,29
99,1
10
2,20
2,21
100,5
0
0,06
0,20
-
Asıl Değer = (2 x seyreltilmiş değer) – Core TDM Multi-Cal Düşük Kalibratörün Konsantrasyonu
µg/mL’yi µmol/L’ye çevirmek için aşağıdaki çevirme faktörünü kullanın:
µg/mL x 4,23 = µmol/L
Kısıtlamalar
Geri Kazanım
Yüksek (analit eklenen) hasta numunesi biçimindeki karbamazepin düşük hasta numunesine eklenmiştir. Geri kazanım
yüzdesi, test edilen değerin beklenen değere bölünmesi ile belirlenmiştir.
1. CEDIA Karbamazepin II Test Kiti performansı insan serumu ve plazma dışındaki beden sıvılarıyla sabitlenmemiştir.
2. Antikorlardan E. coli -galaktosidaza sahip hastaların insidansı aşırı derecede düşüktür. Ancak, böyle
antikorları içeren bazı numuneler klinik profile uymayan suni olarak yüksek sonuçlarla sonuçlanabilir.
Bu meydana gelirse, yardım için Müşteri Teknik Desteği ile iletişim kurun.
3. Bu test kiti entegre bir yıkamasından yararlanan analizörlerde valide edilmiştir. Analizörünüz entegre bir hücre
yıkamasına sahip değilse, yerel temsilcinizle iletişim kurun.
% Beklenen
Yüksek Numune
Test Edilen Değer
(μg/mL)
100
21,74
21,03
-
90
19,58
19,21
98,1
80
17,41
17,13
98,4
70
15,25
14,92
97,8
60
13,09
13,34
101,9
50
10,93
11,03
100,9
40
8,77
8,91
101,6
30
6,61
6,57
99,4
20
4,44
4,46
100,5
10
2,28
2,15
94,3
0
0,12
0,13
-
Spesifik Performans Özellikleri
Hitachi 911 analizörü üzerinde elde edilen tipik performans verileri aşağıda gösterilmiştir.14 Laboratuvarınızda elde edilen
sonuçlar bu verilerden farklı olabilir.
Hassasiyet
Havuzlanan insan serumu ve kontrol serumları kullanan ölçülen hassas çalışmalar NCCLS modifiye edilmiş replikasyon deney
ilkelerini kullanarak aşağıdaki sonuçları vermiştir.
Çalışma içi hassasiyet
Toplam hassasiyet
N
x¯­ (μg/mL)
126
126
126
126
126
126
4,2
10,6
16,8
4,2
10,6
16,8
SD (μg/mL)
0,06
0,08
0,12
0,15
0,21
0,29
1,5
0,8
0,7
3,5
2,0
1,7
% KV (katsayı
varyasyonu)
% Geri Kazanım
Yöntem Karşılaştırması
CEDIA Karbamazepin II Test Kitini (y) piyasada bulunabilen floresans polarizasyon immün testi kiti (x) ile kullanan bir
karşılaştırma:
% Değer
(μg/mL)
Geri Kazanım
Spesifisite
Aşağıdaki bileşikler CEDIA Karbamazepin II Test Kitinde çapraz reaktivite için test edilmiştir.
Bileşik
Konsantrasyon
test edilmiş (μg /mL)
% Çapraz reaktivite
Deming
Lineer regresyon
Amitriptilin
100
18,6
y = 1,00x + 0,87
r = 0,986
Sy.x = 0,44
y = 0,98x + 0,99
r = 0,986
Sy.x = 0,62
Karbamazepin-10, 11-epoksid
250
7,4
Diazepam
250
4,8
İmipramin
200
5,6
Ölçülen numunelerin sayısı: 102
Numune konsantrasyonları 1,9 ve 19,3 µg/mL arasında olmuştur.
Metsuksimid
1.000
1,0
Nortriptilin
50
17,2
Fenotiazin
200
8,6
Probenisit
500
2,0
Çapraz reaktivite aşağıdaki bileşenler için %1,0’dan azdır:
Bileşik
Bileşik
2-Fenil-2-etilmalonamid
5-(p- Hidroksifenil)-fenilhidantoin
Amobarbital
p-Hidroksifenobarbital
Klorazepat
Mefenitoin
Klordiazepoksid
Fenitoin
Etosuksimid
Primidon
Etotoin
Prometazin
Glutetimid
Sekobarbital
Valproik Asit
2
CEDIA Karbamazepin II Test Kitinde girişim bulunmamıştır:
Madde
Konsantrasyon
Bilirubin
< 60 mg/dL
Hemoglobin
Romatoid faktörü
< 1,0 g/dL
Madde
Toplam protein
Trigliserit
Konsantrasyon
< 12 g/dL
< 1 g/dL
< 180 IU/mL
Duyarlılık
CEDIA Karbamazepin II Test Kitinin tespit edilebilir minimum konsantrasyonu 0,5 µg/mL’dir (2,1 µmol/L). Bu değer
Core TDM Multi-Cal Düşük Kalibratörün üzerindeki iki standart sapmaya eşit bir yanıt verecek olan karbamazepin
konsantrasyonunu hesaplayarak belirlenmiştir.
Referanslar
1. Blom, S.: Trigeminal neuralgia: its treatment with a new anticonvulsant drug (G-32883) Lancet, Is. 1962; 839-840.
2. Eadie, M.J., Tyler, J.H. Anticonvulsant Therapy: Pharmacological Basis and Practice.In: Churchhill Livingstone,
Edinburgh. Great Britain, 1974: Chapter 7.
3. Penry, J. K., Newmark, M.E. The use of antiepileptic drugs. Annals of Internal Medicine 1979; 90: 207-218.
4. Scheuer, M.L., Pedley, T.A. The evaluation and treatment of seizures. N. Engl. J. Med. 1990; 322 (21):1468-1474.
5. Larkin, J.G., Herrick, A.L., McGuire, G.M., Percy-Robb, I.W., Brodie, M.J. Antiepileptic Drug Monitoring at the
Epilepsy Clinic: A Prospective Evaluation. Epilepsia 1991;32: 89-95.
6. Altafullah, I., Talwar, D., Loewenson, R., Olson, K., Lockman, L.A. Factors Influencing Serum Levels of Carbamazepine
and Carbamazepine-10, 11-epoxide in children. Epilepsy 1989; Res. 4: 72-80.
7. Henderson, D.R., Friedman, S.F., Harris, J.D., Manning, W.B., Zoccoli, M.A. CEDIA, A New Homogeneous
Immunoassay System. Clin. Chem. 1986; 32(9): 1637-1641.
8. Data on traceability are on file at Microgenics Corporation, a part of Thermo Fisher Scientific.
9. Troupin, A., Ojemann, L.M., Halpern, L., Dodrill, C., Wikus, R., Friel, P. Carbamazepine- a double blind comparison
with phenytoin. Neurology 1977; 27: 511-519.
10. Strandjord, R.E., Johannessen, S.I. Single-drug therapy with carbamazepine in patients with epilepsy: serum levels
and clinical effects. Epilepsia 1980; 21: 655-662.
11. Simonsen, H., Olsen, P.Z., Khul, V., Lund, M., Wendelboe, J. A comparative controlled study between carbamazepine
and diphenylhydantoin in psychomotor epilepsy. Epilepsia 1976; 17: 169-176.
12. Shorvon, S.D., Chadwick, D., Galbraith, A., W., Reynolds, E.H. One drug for epilepsy. Br. Med. J. 1978;1:474-476.
13.MacKichan, J.J., Kutt, H. Carbamazepine: Therapeutic use and serum concentration monitoring. In: Taylor, W.J.,
Finn, A.L. eds. Individualizing Drug Therapy: Practical Applications of Drug Monitoring. New York: Gross, Townsend,
Frank, Inc., 1981:1-25.
14. Thermo Fisher Scientific’e bağlı Microgenics Corporation dosyalarında kayıtlı bilgiler.
Microgenics Corporation
46360 Fremont Blvd.
Fremont, CA 94538-6406 USA
US Customer and
Technical Support:
1-800-232-3342
Prospektüs güncellemeleri için şuraya gidin:
www.thermoscientific.com
Diğer ülkeler:
Lütfen yerel Thermo Fisher Scientific temsilcinize başvurun.
CEDIA Roche Diagnostics’in tescilli ticari markasıdır.
10003606-3
2011 01
3
Microgenics GmbH
Spitalhofstrasse 94
D-94032 Passau Germany
Tel: +49 (0) 851-88 68 90
Fax: +49 (0) 851-88 68 910
Download

CEDIA® Karbamazepin II Test Kiti