CEDIA® Fenobarbital II Test Kiti
İn Vitro Diyagnostik Kullanım İçin
100003 (17 mL, 17mL Kit)
Reaktif Hazırlama ve Saklama
Kullanım Amacı
Aşağıdaki talimatlardan herhangi bir istisna için uygulama sayfasına başvurun. Kiti solüsyonların hazırlanmasından hemen
önce soğutulmuş depodan (2-8 °C) çıkarın.
CEDIA® Fenobarbital II Test Kiti insan serumunda veya plazmasındaki fenobarbital miktar ölçümü için tasarlanmış
in vitro diyagnostik tıbbi bir cihazdır.
Olası kontaminasyonu minimuma indirmek için solüsyonları aşağıdaki sırada hazırlayın:
Test Özeti ve Açıklaması
Fenobarbital özellikle fokal motor veya sensör ve grand mal nöbetler için, epilepsi tedavisi için geniş çapta
reçetelenmektedir.1,2 2 ila 3 mg/kg oral dozlardan sonra, fenobarbital 12 ila 18 saat içinde neredeyse tamamen pik
seviyelerinde absorbe edilir.3 Sirkülasyondaki fenobarbital göreceli olarak düşük ilişki sabitleriyle plazma proteinlerine
yaklaşık olarak %40 ila %50 bağlıdır.4 Fenobarbitalin majör metabolik yolu fenil halkasının, hipnotik aktivitenin
devoid bir ajanı olan p-hidroksifenobarbitale hidroksilasyonudur, bundan sonra serbest form ve glukuronik asitle eşlenik
formdan eşit miktarlarda idrarda atılır.4 Serumdaki 15-40 μg/mL fenobarbital konsantrasyonlarının normalde maksimum
nöbet kontrolü için terapötik aralık dahilinde olduğu düşünülür.5
Fenobarbital konsantrasyonlarını izleme ihtiyacı dar terapötik indeks ve ilaç absorpsiyonundaki, metabolizmadaki ve
kleransteki bireysel oranlardaki geniş çeşitlilik nedeniyledir.7 Fenobarbital terapinin toksisitesi sedasyon, nistagmus,
ataksiya, paradoksikal heyecan, kan diskrasya (hamilelik sırasında ilaç verilmiş annelerin yeni doğan bebeklerinde görülen
koagülasyon defektleri de dahil), non-spesifik hepatik değişiklikler, isilik (ciddi eksfolyatif formlar dahil), osteomalasya, omuz-el
sendromu ve komayı içerir.3,8,9,10,11 Diğer klinik bilgilerle birlikte, serum veya plazma fenobarbital seviyelerinin izlenmesi, hem
subterapötik hem de zararlı toksik ilaç seviyelerinden kaçınırken hekime dozajı ayarlamaya ve optimum terapötik etkiyi elde
etmeye yardımcı olan temel bir araç sağlar.
CEDIA Fenobarbital II Test Kiti rekombinan DNA teknolojisini (ABD Patent No. 4708929) benzersiz bir homojen enzim immüno
test kiti sistemi üretmek için kullanır.12
Test kiti, genetik olarak iki inaktif bölüme tasarlanmış olan bakteriyel enzim -galaktosiadazı temel alır. Bu bölümler
spontan olarak, tam olarak etkin enzim oluşturmak için tekrar birleşir, test kiti formatında, spektrofotometrik olarak ölçülebilen
bir renk değişikliği oluşturarak, substratı ayırır.
Test kitinde, yer değiştirme biçimi, azalan arkaplan gürültüsü ve sinyal-gürültü oranında beraberinde gelen artış ile
arttırılmış duyarlılık ve hassasiyet sağlamak için kullanılır. Test kitinde, numunedeki fenobarbital antikor ED-fenobarbital
eşlenik kompleksin fraksiyonunun yerini değiştirir. Dolayısıyla, EA reaktifi eklenir ve reaktanlar, serbest ED-fenobarbital eşleniği
ile bütünleşmeyi sağlamak üzere inkübe edilir.
Oluşan aktif enzim ve meydana gelen absorbans miktarı, numunede mevcut analit miktarıyla doğru orantılı olarak değişir.12
NOT 1: Bu kit içinde verilen bileşenler tek bir birim halinde kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Farklı lotlardan bileşenleri
karıştırmayın.
NOT 2: Asıl reaktif şişesine farklı reaktif tapalarını takarak reaktiflerin çapraz kontaminasyonuna yol açmaktan kaçının.
R1 Solüsyonunun rengi, sarı-turuncu olmalıdır. Rengin kırmızı veya mor-kırmızı olması reaktifin kontamine olduğu ve
atılması gerektiği anlamına gelir.
NOT 3: R1 ve R2 Solüsyonlarının, test gerçekleştirilmeden önce analizörün reaktif bölmesindeki saklama sıcaklığında olması
gerekir. Daha ayrıntılı bilgi için analizöre özel uygulama sayfasına başvurun.
NOT 4: Sulandırılan EA solüsyonu stabilitesini sağlamak için, parlak ışığa uzun süre kesintisiz maruziyetten koruyun.
Reaktifleri 2-8 °C sıcaklıkta saklayın. DONDURMAYIN. Açılmamış bileşenlerin stabilitesini sağlamak için kutu veya şişe
etiketleri üzerinde belirtilen son kullanma tarihine bakın.
R1 Solüsyonu: Analizörde veya 2-8 °C sıcaklıkta soğutulmuş olarak 60 gün.
R2 Solüsyonu: Analizörde veya 2-8 °C sıcaklıkta soğutulmuş olarak 60 gün.
Numune Toplama ve Çalışma
Serum veya plazma (Na veya Li heparin; Na EDTA) numuneleri CEDIA Fenobarbital II test kiti ile kullanıma uygundur.
Toplandığı zamandan test edildiği zamana dek serum veya plazma numunesinin kimyasal bütünlüğünü korumak için özen
gösterilmelidir. Numuneleri kapatın, 2-8 °C’de saklayın ve toplanmadan sonraki 24 saat içerisinde test edin. Test 24 saat
içerisinde gerçekleştirilemezse veya numune 24 saat içerisinde gönderilecekse numuneyi kapatın ve donmuş bir şekilde
saklayın. Numuneleri -20 °C’de saklayın ve 2 hafta içinde test edin. Numunenin bütünlüğünü korumak için, köpüklenmeyi
indüklemeyin ve tekrar eden dondurma ve çözmeden kaçının. Partikülat maddesi içeren numuneleri santrifüje sokun.
Numune uzun süre (> 2 saat) boyunca separatörde saklandığında bazı terapötik ilaç konsantrasyonları azalır.13
Reaktifler
1 Enzim Donör Sulandırma Tamponu: MOPS (3-[N-morfolino]-propanesülfonik asit), tampon tuzları ve
koruyucu içerir.
1a Enzim Donör Reaktifi: Fenobarbitale eşlenik 38 μg/L Enzim donörü, 16,1 mg/L fare monoklonal anti-fenobarbital
antikoru, 1,64 g/L klorofenol kırmızı- -D-galaktopiranosid, tampon tuzlar ve koruyucu içerir.
2 Enzim Akseptör Sulandırma Tamponu: MOPS (3-[-morfolino-propanesülfonik asit tampon), tampon tuzları,
0,945 g keçi anti-fare antikoru, stabilizörler ve koruyucu içerir.
2a Enzim Akseptör Reaktifi: 0,171 g/L Enzim akseptörü, salım maddesi, tampon tuzları ve koruyucu içerir.
Gereken (ancak sağlanmayan) Ek Malzemeler:
100007
R 1 Enzim donör solüsyonu: Ürünle birlikte verilen adaptörlerden birini kullanarak Şişe 1a’yı (ED Reaktifi) Şişe 1’e
(ED Sulandırma Tamponu) bağlayın. Nazikçe ters çevirip Şişe 1a’daki tüm liyofilize malzemenin Şişe 1’e aktarılmasını
sağlayarak, karıştırın. Köpük oluşmamasına dikkat edin. Şişe 1a’yı ve adaptörü Şişe 1’den ayırın ve atın. Şişe 1’in kapağını
kapatın ve (15-25 °C) yaklaşık 5 dakika bekletin. Yeniden karıştırın. Sulandırma tarihini şişe üstündeki etikete kaydedin.
R 2 Enzyme acceptor solution: Ürünle birlikte verilen adaptörlerden birini kullanarak Şişe 2a’yı (EA Reaktifi) Şişe 2’ye
(EA Sulandırma Tamponu) bağlayın. Nazikçe ters çevirip Şişe 2a’daki tüm liyofilize malzemenin Şişe 2’ye aktarılmasını
sağlayarak, karıştırın. Köpük oluşmamasına dikkat edin. Şişe 2a’yı ve adaptörü Şişe 2’den ayırın ve atın. Şişe 2’nin kapağını
kapatın ve (15-25 °C) yaklaşık 5 dakika bekletin. Yeniden karıştırın. Sulandırma tarihini şişe üstündeki etikete kaydedin.
Kit Açıklaması
CEDIA Core TDM Multi-Cal
Ticari Kontrol (ler) – Uygun kontrol malzemesine dair öneriler için Müşteri Teknik Desteği ile iletişim kurun.
Önlemler ve Uyarılar
Yalnızca İn Vitro Diyagnostik Kullanım İçin.
Reaktifler %1’den az sodyum azit içerir. Deri ve mukoza tabakasıyla temasından kaçının. Etkilenen bölgeleri bol
miktarda suyla yıkayın. Göze kaçtığında veya yutma durumunda derhal tıbbi destek alın. Sodyum azit kurşun veya
bakır tesisatla reaksiyona girerek potansiyel patlayıcı metal azitler oluşturabilir. Böyle reaktifleri imha ederken,
azit birikimini engellemek için her zaman bol miktarda suyla yıkayın. Açıkta olan metal yüzeyleri %10 sodyum hidroksitle
temizleyin.
Bu ürün Kaliforniya Eyaleti tarafından kansere ve/veya doğum kusurlarına veya diğer üreme risklerine neden olduğu bilinen
kimyasal(lar) içerir.
Test Prosedürü
Sabit bir sıcaklık, pipetleme numuneleri, reaktifleri karıştırma, enzimatik oranlar ve tepkime zamanlamasını doğru
bir şekilde sağlayan kimya analizörlerleri bu test kitini çalıştırmak için kullanılabilir. Bu test kiti ile iki (2) nokta
kalibrasyonu kullanılır. Hitachi analizörleri durumunda, CEDIA Core TDM Multi-Cal Düşük Kalibratörünü S1 olarak ve CEDIA
Core TDM Multi-Cal Yüksek Kalibratörünü S2 olarak kullanın. Tam analizör uygulama parametre ayarları için, Microgenics
Corporation’da bulunan her bir cihaza özel uygulama sayfasına başvurun.
Hitachi 911 analizörü: Barkod analizör tarafından okunmazsa, barkod etiketindeki numerik sekans klavye yoluyla manuel
olarak girilebilir.
Kalite Kontrol ve Kalibrasyon
İyi laboratuvar uygulaması hasta numunelerinin test edildiği her gün ve bir kalibrasyonun gerçekleştirildiği her an,
en azından iki kalite kontrol seviyesinin (düşük ve yüksek tıbbi karar noktası) kontrol edilmesini önerir. Herhangi bir eğilim
veya kayma açısından kontrol değerlerini izleyin. Herhangi bir eğilim veya kayma saptanırsa veya kontrol belirtilen aralık
dahilinde geri kazanılmazsa, tüm işletim parametrelerini inceleyin. Daha fazla yardım ve uygun kontrol malzemesine
dair öneriler için Müşteri Teknik Desteği ile iletişim kurun. Tüm kalite kontrol koşulları yerel, eyalet ve/veya federal
yönetmeliklere ve akreditasyon koşullarına uygun olarak gerçekleştirilmelidir. NOT: Kontrol hedeflerini ve aralıkları,
bir reaktif lotu değişikliğinin ardından tekrar değerlendirin.
•
•
•
Kalibrasyon Frekansı-İki noktalı kalibrasyon önerilir:
reaktif şişesi değişikliğinden sonra
reaktif lotu değişikliğinden sonra
aşağıdaki kalite kontrol prosedürleri gerekli kıldıkça
Geri Kazanım
Test kitinin geri kazanımını değerlendirmek için fenobarbital düşük fenobarbital numunesine eklenmiştir ve analitsiz numune
ile seyreltilmiştir. Geri kazanım yüzdesi, test edilen değerin beklenen değere bölünmesi ile belirlenmiştir.
Sonuçlar ve Beklenen Değerler
Çoğu hastada, 15-40 μg/mL (65-172 μmol/L) aralığında fenobarbital konsantrasyonları ile terapötik bir yanıt elde edilir.5
Bazı hastalar etkili nöbet kontrolü elde etmek için bu aralığın dışında fenobarbital konsantrasyonlarını gerektirebilir.
Bu yüzden, terapötik aralıklar yalnızca bir rehber olarak sağlanmıştır ve bireysel hasta sonuçları diğer klinik semptomlarla
ve bireysel klinik geçmişi ile yorumlanmalıdır.
%Yüksek Numune
CEDIA Fenobarbital II Test Kiti 1,2 μg/mL ve 80 μg/mL (CEDIA TDM Multi-Cal Yüksek Kalibratör) arasındaki hasta
fenobarbital numunelerinin miktarını belirlemek için tasarlanmıştır. Bu aralığın dışındaki numune sonuçları > 80 μg/mL veya
< 1,2 μg/mL olarak bildirilmelidir (test kiti duyarlılık sınırı).
Test Edilen Değer
(μg/mL)
%Geri Kazanım
100,0
-
85,4
-
90,0
83,0
78,1
94,0
80,0
73,8
71,6
97,1
70,0
64,5
63,5
98,6
60,0
55,3
55,8
100,8
50,0
46,0
46,7
101,4
40,0
36,8
37,0
100,6
30,0
27,6
27,7
100,6
20,0
18,3
17,9
97,7
10,0
9,1
8,9
98,5
0,0
-
0,1
-
80 μg/mL’den fazla miktarda ölçülen numuneler de bir parça Multi-Cal Düşük Kalibratörle seyreltilmiş bir parça
numune olarak bildirilir ve tekrar test edilir. Tekrar testte elde edilen değer şöyle türetilmelidir:
Asıl Değer = (2 x seyreltilmiş değer) – Multi-Cal Düşük Kalibratör değeri
μg/mL’yi μmol/L’ye çevirmek için aşağıdaki çevirme faktörünü kullanın:
μg/mL x 4,31 = μmol/L
μmol/L x 0,232 = μg/mL
Kısıtlamalar
1. CEDIA Fenobarbital II Test Kiti performansı insan serumu ve plazma dışındaki (Na veya Li heparin; Na EDTA) beden
sıvılarıyla sabitlenmemiştir.
2. Antikorlardan E. coli -galaktosidaza sahip hastaların insidansı aşırı derecede düşüktür. Ancak, böyle
antikorları içeren bazı numuneler klinik profile uymayan suni olarak yüksek sonuçlarla sonuçlanabilir.
Bu meydana gelirse, yardım için Müşteri Teknik Desteği ile iletişim kurun.
3. Bu test kiti entegre bir hücre yıkamasından yararlanan analizörlerde valide edilmiştir. Analizörünüz entegre bir hücre
yıkamasına sahip değilse, alternatif bir prosedür için yerel Thermo Fisher Scientific temsilcinizle iletişim kurun.
Beklenen Değer
(μg/mL)
Spesifisite
Aşağıdaki bileşikler CEDIA Fenobarbital II Test Kitinde çapraz reaktivite için test edilmiştir.
Konsantrasyon
test edilmiş (μg /mL)
Bileşik
%Çapraz reaktivite
Spesifik Performans Özellikleri
1,3-dimetilbarbiturik asit
1.000
< 0,12
Hitachi 911 analizörü üzerinde elde edilen tipik performans verileri aşağıda gösterilmiştir.13 Laboratuvarınızda elde edilen
sonuçlar bu verilerden farklı olabilir.
2-Fenil-2-etilmalonamid
1.000
< 0,12
Hassasiyet
Paketlenmiş reaktifler, havuzlu insan serumu ve kontrol serası kullanılarak ölçülen hassasiyet çalışmaları NCCLS tarafından
modifiye edilen replikasyon deney kılavuzları kullanıldığında aşağıdaki Hitachi 911 ile μg/mL sonuçlarını verir:
Çalışma içi hassasiyet
Toplam hassasiyet
N
120
120
120
120
120
120
x¯ (μg/mL)
9,4
25,9
52,7
9,4
25,9
52,7
SD (μg/mL)
0,2
0,5
0,9
0,5
1,0
1,9
CV%
2,1
1,9
1,7
5,3
3,8
3,6
Yöntem Karşılaştırması
CEDIA Fenobarbital II Test Kitini (y) ticari floresans polarizasyon immün test kiti (x) ile kullanan bir karşılaştırma aşağıdaki
korelasyonu vermiştir (μg/mL):
Deming regresyonu
y = -2,01 + 1,08x
r = 0,988
Sy.x = 1,79
Lineer regresyon
y = -1,69+1,06x
r = 0,988
Sy.x = 2,63
Ölçülen numunelerin sayısı: 126
Numune konsantrasyonları 1,7 ve 73,3 μg/mL arasında olmuştur.
Lineerlik
Test kitinin lineerliğini değerlendirmek için, yüksek bir numune Core TDM Multi-Cal Düşük Kalibratörle seyreltilmiştir. Geri
kazanım yüzdesi, test edilen değerin beklenen değere bölünmesi ile belirlenmiştir.
%Yüksek Numune
Beklenen Değer
(μg/mL)
Test Edilen Değer
(μg/mL)
5-(p- Hidroksifenil)-5-fenilhidantoin
1.000
< 0,12
Amitriptilin
1.000
< 0,12
Aporobarbital
1.000
5,3
Barbital
2.000
1,6
Butabarbital
1.000
2,3
Karbamazepin -10, 11-epoksid
1.000
< 0,12
Karbamazepin
1.000
< 0,12
Klorazepat
2.000
< 0,12
Klorpromazin
1.000
< 0,12
Diazepam
1.000
< 0,12
Etotoin
1.000
< 0,12
Etosuksimid
1.000
< 0,12
Glutetimid
1.000
< 0,12
İmipramin
2.000
< 0,12
Mefenitoin
1.000
< 0,12
Metsuksimid
1.000
< 0,12
Pentobarbital
1.000
< 0,12
Fenitoin
%Geri Kazanım
400
0,9
p-Hidroksifenobarbital
2.000
< 0,12
100,0
-
84,6
-
Primidon
1.000
0,5
90,0
78,4
75,6
96,4
Prometazin
1.000
< 0,12
80,0
69,8
66,0
94,6
Sekobarbital
2.000
2,2
70,0
61,1
60,4
98,8
Sultiam
1.000
< 0,12
60,0
52,5
52,9
101,9
50,0
43,8
44,6
101,9
40,0
35,2
34,7
98,8
30,0
26,5
26,6
100,4
20,0
17,8
14,7
99,1
10,0
9,2
9,1
99,1
0,0
-
0,6
-
Tiopental
2.000
0,7
Valproik Asit
2.000
0,7
CEDIA Fenobarbital II Test Kiti’nin şunlarla girişimi bulunmamıştır:
Madde
Bilirubin
Hemoglobin
Romatoid faktörü
Konsantrasyon
< 66 mg/dL
< 1.000 mg/dL
Madde
Konsantrasyon
Toplam protein
Trigliserit
< 13 g/dL
< 1.000 mg/dL
< 180 IU/mL
Amobarbital (> %20) ve Mefobarbital (> %100) CEDIA Fenobarbital II Test Kiti ile belirgin girişim gösterir.
2
Duyarlılık
CEDIA Fenobarbital II Test Kitinin minimum saptanabilen konsantrasyonu 1,2 μg/mL’dir (5,2 μmol/L). Bu değer Core TDM
Multi-Cal Düşük Kalibratörün üzerindeki iki standart sapmaya eşit bir yanıt verecek olan fenobarbital konsantrasyonunu
hesaplayarak belirlenmiştir.
Referans
1. Buchthal, F. Lennox-Buchthal, M.A.: Relation of Serum Concentration to Control Seizures, in Woodbury, D.M.,
Pentry, J.K., and Schmidt, K.P. (eds):Antiepileptic Drugs, NY: Raven Press, 1972; 335-343.
2. Hauptmann, A.: Luminal bei Epilepsy, Munch. Med. Wschr.,1912; 59:1907-1909.
3. Penry, J.K., Hewmark, M.E.: The use of anti-epileptic drugs, Annals of Internal Medicine, 1979; 90:207-218.
4. Glazko, A.J.: Antiepileptic Drugs: Biotransformation, Metabolism, and Serum Half life, Epilepsia, 1975;16:367-391.
5. Buchthal, F., Svensmark,O.: Serum Concentrations of Diphenylhydantion (Phenytoin) and Phenobarbital
and Their Relation to Therapeutic and Toxic Effects, Psychiat. Neurol. Neurochir.,1971; 74:117-135.
6. Kutt, He., Penry, K.: Usefulness of Blood Levels of Anti-Epileptic Drugs, Arch. Neurol., 1974; 3:283-288.
7. Buchthal, F., Svensmark, O.: Aspects of the Pharmacology of Phenytoin (Dilantin) and Phenobarbital Relevent
to Their Dosage in the Treatment of Epilepsy, Epilepsia,1960; 1:373-384.
8. Eadie, M.J., Tyrer, J.H.: Anticonvulsant Therapy: Pharmacological Basis and Practice, London:
Churchill Livingstone, 1974.
9. Deut, C.E., Richens, A., Rowe, D.J.E., Stamp, T.C.B.: Osteomalacia with long-term anticonvulsant therapy
in epilepsy, Brit. Med. J., 1970;4:69-72.
10. Farwell, J.R., Lee, Y.J., Hirtz, D.G., Sulzbacher, S.I., Ellenberg, J.H., Nelson, K.B.: Phenobarbital for febril
seizures -effects on intelligence and on seizure recurrence, N. Engl. J. Med., 1990; 322: 363-369.
11. Henderson, D.R., Friedman, S.F., Harris, J.D., Manning, W.B. and Zoccoli, M.A.: CEDIA, a New Homogeneous
Immunoassay System, Clin. Chem. 1986; 32(9):1637-1641.
12. Dasgupta, A., Dean, R., Saldand, S., Kinnaman G., McLawhon, R.: Absorption of Therapeutic Drugs by
Barrier Gels in Serum Separator Blood Collection Tubes. American Journal of Clinical Pathology. 1993:456-461.
13. Thermo Fisher Scientific’e bağlı Microgenics dosyalarında kayıtlı bilgiler.
Microgenics Corporation
46360 Fremont Blvd.
Fremont, CA 94538-6406 USA
US Customer and
Technical Support:
1-800-232-3342
Prospektüs güncellemeleri için:
www.thermoscientific.com
Diğer ülkeler:
Lütfen yerel Thermo Fisher Scientific temsilcinize başvurun.
CEDIA Roche Diagnostics’in tescilli ticari markasıdır.
10003630-3
2011 02
3
Microgenics GmbH
Spitalhofstrasse 94
D-94032 Passau Germany
Tel: +49 (0) 851-88 68 90
Fax: +49 (0) 851-88 68 910
Download

CEDIA Phenobarbital II Assay Package Insert [TR]