CEDIA® Amfetamin/Ecstasy Test Kiti
İn Vitro Diyagnostik Kullanım İçin
10016417 (3 x 17 mL Indiko Kit)
100104 (3 x 17 mL Kit)
100103 (65 mL Kit)
100040 (495 mL Kit)
Kullanım Amacı
Önlemler ve Uyarılar
Reaktifler sodyum azit içerir. Deri ve mukoza tabakasıyla temasından kaçının. Etkilenen bölgeleri bol miktarda suyla
yıkayın. Göze kaçtığında veya yutma durumunda derhal tıbbi destek alın. Sodyum azit kurşun veya bakır tesisatla
reaksiyona girerek potansiyel patlayıcı metal azidler oluşturabilir. Böyle reaktifleri atarken, azit birikmesini engellemek
için her zaman bol miktarda suyla yıkayın. Maruz kalmış metal yüzeyleri %10 sodyum hidroksitle temizleyin.
CEDIA® Amfetamin/Ecstasy Test Kiti, insan idrarında bulunan amfetamin ve ecstasy için niteliksel ve yarı niceliksel analizi
için tasarlanmış bir in vitro diyagnostik tıbbi cihazdır.
Reaktif Hazırlama ve Saklama
Test kiti sadece preliminer bir analitik test sonucu sağlar. Onaylanmış analitik bir sonuç elde etmek için
daha spesifik bir alternatif kimyasal yöntem kullanılmalıdır. Gaz kromatografisi/kütle spektrometrisi
(GC/MS) tercih edilen onay yöntemidir.1 Klinik değerlendirme ve profesyonel yargı, özellikle preliminer
pozitif sonuçlar kullanıldığında herhangi bir ilaç kötüye kullanım test sonucuna uygulanmalıdır.
Olası kontaminasyon riskini minimuma indirmek için solüsyonları aşağıdaki sırada hazırlayın.
Test Özeti ve Açıklaması
Amfetaminler, amfetamin türevleri ve esrime etkisi veren maddeler SSS stimule edici etki gösteren sempatomimetik
aminler olarak sınıflandırılmaktadır.2-4 Psikolojik ve fizyolojik bağımlılığa yol açar, heyecan, uyanıklık hali, öfori,
iştah kaybı ve yorgunluk hissinin azalması şeklinde etkilere sahiptir.3,4 Düşük dozlardaki yan etkileri arasında sinirlilik,
anksiyete, uykusuzluk, kan basıncında artış ve kalp çarpıntısı bulunmaktadır.3,4 Kronik olarak, yüksek dozda kullananlarda
akut şizofreniden ayırt edilmesi olanaksız psikoz gelişebilir.3,4
Amfetaminler gastrointestinal yoldan hızla emilir ve vücut geneline taşınır.2,4 Bir dozun yaklaşık %70 kadarı, kullanım
sonrasındaki ilk 24 saatte idrar yoluyla elimine edilir ve idrar yolu pH’ına bağlı olarak alınan dozun %30 kadarı değişime
uğramaksızın atılır ve geri kalanı metabolitler olarak atılır. Bir metamfetamin dozunun yaklaşık %62 kadarı, kullanım
sonrasındaki ilk 24 saatte idrar yoluyla elimine edilir, bunun %43 kadarı bir değişikliğe uğramaksızın atılırken geri
kalan kısım amfetamin de dâhil olmak üzere metabolitler şeklinde atılır.2,4-6 Amfetaminler kullanım sonrasında
3-4 gün süreyle idrarda tespit edilebilir.5 MDMA’nın (3, 4-metilendioksietilamfetamin) N-demetilasyon yoluyla
metilendioksietilamfetamine (MDA) metabolize edildiği bilinmektedir. MDA’nın insan vücudundaki metabolizması
üzerinde henüz çalışma yapılmamıştır; Ölümcül vakalarda 160 mg/L’ye kadar idrar konsantrasyonları bildirilmiştir. Bu, idrar
konsantrasyonları değişmemiş ilaçların önemli bir kısmının atıldığına ilişkin bir göstergedir.6
CEDIA Amfetamin/Ecstasy test kitinde, benzersiz bir homojen enzim immün test sisteminin meydana getirilmesi için
rekombinant DNA teknolojisi (ABD Patent No. 4708929) kullanılır.7 Bu test kiti, genetik olarak iki inaktif bölüm şeklinde
tasarlanmış bir bakteriyel enzime olan -galaktosidaza dayanır. Bu fragmanlar spontan olarak, tam etkin enzim oluşturmak
için tekrar birleşir, test kiti formatında, spektrofotometrik olarak ölçülebilen bir renk değişikliği oluşturarak, substratı ayırır.
Test kitinde, numunede bulunan ilaç -galaktosidazın inaktif bir bölümüne eşlenik ilaç ile antikorun bağlanma bölgesi
için rekabet eder. Numunede ilaç varsa, inaktif enzim bölümlerini aktif enzim oluşturmaktan kurtararak, antikora
bağlanır. Numunede ilaç yoksa, antikor, inaktif -galaktosidaz bölümlerinin tekrar birleşmesini inhibe ederek, inaktif
bölüme eşlenik ilaca bağlanır ve aktif enzim oluşmaz. Oluşan aktif enzim ve meydana gelen absorbans değişimi miktarı,
numunede bulunan ilacın miktarıyla orantılıdır.
Reaktifler
1 EA Sulandırma Tamponu: Piperazin-N, N-bis [2-etansülfonik asit]; tampon tuzları, stabilizör ve koruyucu
madde içerir. MDMA için 4,5 mg/L monoklonal antikor.
1a EA Reaktifi: 0,156 g/L Enzim Akseptörü, 7,081 mg/L d-amfetamin için monoklonal fare antikoru, 7,081 mg/L
d-metamfetaminle tepkimeye giren monoklonal fare antikoru, tampon tuzlar, deterjan ve koruyucu içerir.
2 ED Sulandırma Tamponu: Piperazin-N, N-bis [2-etansülfonik asit] tamponu; tampon tuzları ve koruyucu
madde içerir.
2aED Reaktifi: D-amfetamine eşlenik 7,12 µg/L Enzim Donörü, d-metamfetamine eşlenik 11,3 μg/L Enzim
Donörü, MDMA’ya eşlenik 6,0 μg/L Enzim Donörü, 1,67 g/L klorofenol kırmızısı- -D-galaktopiranosit, stabilizör ve
koruyucu içerir.
Ek Malzemeler: Alternatif Barkod Etiketleri (yalnızca Kat. No. 100104 ve 100103. Kullanım talimatları için analizöre
özel uygulama sayfasına başvurun.) EA/ED solüsyon dökme malzemeleri için analizör şişesini boşaltın (Kat. No. 100103).
ED solüsyon dökme malzemeleri için analizör şişelerini boşaltın (yalnızca Kat. No. 100040).
Gereken Ek Malzemeler (ayrı satılır):
CEDIA Negatif Kalibratör
CEDIA Çoklu Madde Kalibratörü, Primer Hassasiyet (1.000 ng/mL)
CEDIA Çoklu Madde Kalibratörü, Sekonder Hassasiyet veya İsteğe Bağlı Hassasiyet (500 ng/mL)
CEDIA Çoklu Madde Ara Ürün Kalibratörü
CEDIA Çoklu Maddeli Yüksek Kalibratör
CEDIA Çoklu Madde Kontrol Seti, (1.000 ng/mL Hassasiyet için)
CEDIA Özel Madde Kontrol Seti, (500 ng/mL Hassasiyet için)
Hitachi analizörleri için solüsyonların hazırlanması için aşağıya bakın. Tüm diğer analizörler için, analizöre özel uygulama
sayfasına başvurun. Kiti solüsyonların hazırlanmasından hemen önce soğutulmuş depodan çıkarın.
R2 Enzim donör solüsyonu: Ürünle birlikte verilen adaptörlerden birini kullanarak Şişe 2a’yı (ED Reaktifi) Şişe 2’ye
(ED Sulandırma Tamponu) bağlayın. Nazikçe ters çevirip Şişe 2a’daki tüm liyofilize malzemenin Şişe 2’ye aktarılmasını
sağlayarak, karıştırın. Köpük oluşmamasına dikkat edin. Şişe 2a’yı ve adaptörü Şişe 2’den ayırın ve atın. Şişe 2’nin kapağını kapatın
ve oda sıcaklığında (15-25 °C) yaklaşık 5 dakika bekletin. Yeniden karıştırın. Sulandırma tarihini şişe üstündeki etikete kaydedin.
R1 Enzim Akseptör Solüsyonu: Ürünle birlikte verilen adaptörlerden birini kullanarak Şişe 1a’yı (EA Reaktifi) Şişe 1’e
(EA Sulandırma Tamponu) bağlayın. Nazikçe ters çevirip Şişe 1a’daki tüm liyofilize malzemenin şişe 1’e aktarılmasını sağlayarak,
karıştırın. Köpük oluşmamasına dikkat edin. Şişe 1a’yı ve adaptörü Şişe 1’den ayırın ve atın. Şişe 1’in kapağını kapatın ve
oda sıcaklığında (15-25 °C) yaklaşık 5 dakika bekletin. Yeniden karıştırın. Sulandırma tarihini şişe üstündeki etikete kaydedin.
Kat. No. 100103-Hitachi 717, 911, 912 veya 914 analizörü: Sulandırılan reaktifleri kit ile sağlanan, ilgili, boş R1 ve
R2 100 mL şişelerine aktarın. Hitachi 917/ Modüler analitik P sistemi: Sulandırılan reaktifleri şişeleri aktarmaksızın
kullanın. Boş 100 mL şişeleri atın.
Kat. No. 100040-Hitachi 747 analizör/Modüler analitik D sistemi: R2 Solüsyonunun bir kısmını sağlanan uygun şekilde
etiketli boş R2 Solüsyonu şişesine aktarmak için sağlanan huniyi kullanın.
NOT 1: Bu kit içinde verilen bileşenler tek bir birim halinde kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Farklı lotlardan
bileşenleri karıştırmayın.
NOT 2: Asıl reaktif şişesine farklı reaktif tapalarını takarak reaktiflerin çapraz kontaminasyonuna yol açmaktan kaçının.
R2 Solüsyonunun rengi, sarı-turuncu olmalıdır. Rengin koyu kırmızı veya mor olması reaktifin kontamine olduğu ve
atılması gerektiği anlamına gelir.
NOT 3: R1 ve R2 Solüsyonlarının, test gerçekleştirilmeden önce analizörün reaktif bölmesi saklama sıcaklığında olması gerekir.
Daha ayrıntılı bilgi için analizöre özel uygulama sayfasına başvurun.
NOT 4: Sulandırılan EA reaktifinin stabilitesini sağlamak için, uzun süre ve aralıksız olarak parlak ışığa maruz kalmasını önleyin.
Reaktifleri 2-8 °C sıcaklıkta saklayın. DONDURMAYIN. Açılmamış bileşenlerin stabilitesini sağlamak için kutu veya şişe
etiketleri üzerinde belirtilen son kullanma tarihine bakın.
R1 Solüsyonu: Analizörde veya 2-8 °C sıcaklıkta soğutulmuş olarak 45 gün.
R2 Solüsyonu: Analizörde veya 2-8 °C sıcaklıkta soğutulmuş olarak 45 gün.
Numune Toplama ve Çalışma
İdrar numunelerini temiz cam veya plastik kaplarda toplayın. Test etmeden önce yüksek türbiditeli örnekleri santrifüje
sokun. İnsan idrarına potansiyel olarak enfektöz malzeme olarak muamele edin. Numunenin saflığının bozulmasından
şüphelenilirse test için başka bir numune elde edin. İdrar numunelerinin saflığının bozulması test sonuçlarına etki edebilir.
Federal İşyerinde Madde Testi Programları için Zorunlu İlkeler, Son İlkeler, Bildirim, laboratuvara ulaşmasından sonraki 7 gün
içerisinde ilk testten geçirilmeyen örneklerin güvenli soğutma birimlerine yerleştirilmelerini önerir.8
Test Prosedürü
Sabit bir sıcaklık, pipetleme numuneleri, reaktifleri karıştırma, enzimatik oranlar ve tepkime zamanlamasını doğru
bir şekilde sağlayan kimya analizörleri bu test kitini çalıştırmak için kullanılabilir. Spesifik cihaz parametrelerine sahip
uygulama sayfaları Thermo Fisher Scientific’in parçası olarak, Microgenics’ten bulunabilir.
İlave barkod etiketleri yarı niceliksel belirleme için yalnızca 17 mL ve 65 mL’lik kitlerle beraber verilmektedir. Kullanmak
için, her bir şişeyi doğru etiketle etiketleyin.
Kalite Kontrol ve Kalibrasyon9
Yarı niceliksel (ng/mL):
Niteliksel test
Niteliksel numune analizinde, sonuçların analiz edilmesi için Çoklu Madde Kalibratörü, Primer veya Sekonder Hassasiyeti
(seçilen hassasiyete bağlıdır) kullanın. Analizöre özel uygulama sayfasına bakın.
Çalışma İçi Hassasiyet
ng/mL
Yarı niceliksel test
500 ng/mL Hassasiyet Protokolü Niteliksel numune analizinde, sonuçların analiz edilmesi için Çoklu Madde
Kalibratörü, Primer Hassasiyet, İsteğe Bağlı Hassasiyet veya Sekonder Hassasiyeti kullanın.
1.000 ng/mL Hassasiyet Protokolü Niteliksel numune analizinde, sonuçların analiz edilmesi için Çoklu Madde
Kalibratörü, Primer Hassasiyet, Negatif Kalibratör ve Çoklu Madde Ara Ürün Kalibratörü ile Yüksek Kalibratörü kullanın.
500*
1.000**
120
120
120
120
120
120
120
808,5
1.057,6
1.403,6
496,5
808,6
1.057,6
1.403,6
SD
27,0
29,9
51,2
68,7
38,6
52,6
77,3
115,1
5,4
3,7
4,8
4,9
7,8
6,5
7,3
8,2
Doğruluk
İdrar numuneleri, GC/MS ve piyasada mevcut bulunan CEDIA DAU Amfetamin test kiti referans alınarak, CEDIA Amfetamin/
Ecstasy test kiti kullanılarak Hitachi 717 üzerinde test edilmiştir. Sonuçlar şu şekilde olmuştur:
A. 500 ng/mL Kesme
(CEDIA Amfetamin/Ecstasy)
+
GC/MS (gaz
+
158
1
kromatogr­
afisi/kütle
spektrom­ 8
17
etrisi)
Aralıklar
Hitachi 717 analizörü üzerinde elde edilen tipik performans sonuçları aşağıda gösterilmiştir.10 Laboratuvarınızda elde edilen
sonuçlar bu verilerden farklı olabilir.
-
0
87
%
Uyumluluk
CEDIA Test Kiti (ng/mL)*
Maks.
Pozitif
Negatif
n
%
0
0
5
5
100%
40
207
1
5
6
83%
351
3
2
5
40%
-%25 HSYT ila HSYT
392
495
4
5
9
56%
Test HSYT
500
500
2
0
2
100%
HSYT ila +%25 CO
502
575
7
1
8
88%
635
693
3
0
3
100%
> 750
-
146
0
146
100%
* HSYT=Hassasiyet (HSYT olarak 500 ng/mL)
Spesifisite
Aşağıdaki ana bileşik ve metabolitler, CEDIA Amfetamin/Ecstasy test kitiyle, 1.000 ng/mL hassasiyet protokolüne göre, test
edildiklerinde, aşağıda bulunan yüzdesel çapraz reaktivite sonuçlarını vermiştir:
Niteliksel (mA/dak):
Bileşik
Toplam Hassasiyet
1.000**
18
277
> %50 HSYT
Hassasiyet
Ambalajlı reaktif ve kalibratörler kullanılarak ölçülen hassasiyet çalışmaları ve kontroller, NCCLS tarafından modifiye edilen
replikasyon deney kılavuzları kullanan Hitachi 717 ile aşağıdaki mA/dak cinsinden sonuçları verir.
750**
144
-%50 HSYT ila -%25 HSYT
+%25 HSYT ila +%50 HSYT
Spesifik Performans Özellikleri
+
0
%0-50 HSYT*
1. Pozitif bir test sonucu amfetaminin varlığını gösterir; intoksikasyonu göstermez veya ölçmez.
2. Listelenmemiş diğer maddeler ve/veya faktörler testle etkileşime girebilir ve yanlış sonuçlar meydana
getirebilir (örn, teknik ve prosedür hataları).
500*
CEDIA
(Amfetamin/Ecstasy)
Min.
0
Kısıtlamalar
1.250**
B. 1,000 ng/mL Kesme
CEDIA (Amfetamin)
+
-
GC/MS (ng/mL)*
Sıvı alımı ve diğer biyolojik faktörler gibi çeşitli pek çok faktör idrar testi sonucu etkileyebileceğinden, konsantrasyon sonuçlarını
bildirirken dikkatli olunmalıdır.
1.000**
1.250**
* 500 ng/mL hassasiyet protokolü kullanılarak belirlenmiştir.
** 1.000 ng/mL hassasiyet protokolü kullanılarak belirlenmiştir.
1.000 ng/mL Hassasiyet Protokolü: Çoklu Madde Kalibratörü, Primer Hassasiyet, Negatif Kalibratör, Çoklu Madde Ara Ürün
Kalibratörü ve Yüksek Kalibratörle beraber bağıl amfetamin konsantrasyonunun tahmin edilmesi için kullanılabilir. Daha ayrıntılı
bilgi için özel analizör uygulama sayfasına başvurun.
750**
1.000**
120
Yarı niceliksel sonuçlar
500 ng/mL Hassasiyet Protokolü: Çoklu Madde Kalibratörü, Sekonder Hassasiyet, Negatif ve Çoklu Madde Kalibratörü,
Primer Hassasiyet ve Çoklu Madde Ara Ürün Kalibratörüyle beraber bağıl amfetamin konsantrasyonunun tahmin edilmesi
için kullanılabilir. Daha ayrıntılı bilgi için özel analizör uygulama sayfasına başvurun.
500*
750**
496,5
Niteliksel sonuçlar
Çoklu Madde Kalibratörü, Primer veya Sekonder Hassasiyet, (sırasıyla 1.000 ng/mL ve 500 ng/mL d-metamfetamin içeren),
pozitif ve negatif numunelerin ayırt edilmesi için referans olarak kullanılmaktadır. Kalibratörün yanıt değerine eşit veya ondan
büyük olan bir yanıt değeri üreten numuneler pozitif değerlendirilir. Kalibratörün yanıt değerinden küçük olan bir yanıt değeri
üreten numuneler negatif değerlendirilir. Daha ayrıntılı bilgi için analizöre özel uygulama sayfasına başvurun.
ng/mL
500*
n
Sonuçlar ve Beklenen Değerler
Çalışma İçi Hassasiyet
1.250**
­¯x
%CV
İyi laboratuvar uygulaması hasta numunelerinin test edildiği her gün ve bir kalibrasyonun gerçekleştirdiği her an
kontrol edilmesini önerir. Biri hassasiyetin %25 üzerinde, diğeri %25 altında olan iki kontrol düzeyiyle çalışılması önerilir.
Reaktifler değiştirildiyse veya kontrol sonuçları tesis edilen sınırların dışındaysa testi yeniden kalibre edin. Kontroller
için elde edilen değerler üzerindeki kalite kontrol taban değerlendirmeleri belirtilen sınırlar dahilinde olmalıdır.
Değerlerde herhangi bir eğilim veya ani kayma saptanırsa, tüm işletim parametrelerini inceleyin. Daha fazla yardım için
Müşteri Teknik Desteği ile iletişim kurun. Tüm kalite kontrolü koşulları yerel, eyalet ve/veya federal yönetmeliklere ve
akreditasyon koşullarına uygun olarak gerçekleştirilmelidir.
750**
Toplam Hassasiyet
Konsantrasyon
Test edilmiş (ng/mL)
% Çapraz
Reaktivite
1.250**
d-Amfetamin
1.000
104
n
120
120
120
120
120
120
120
120
l-Amfetamin
40.000
1,0
¯­x
353,0
336,1
360,0
385,9
353,0
336,1
360,0
385,9
d,l-Amfetamin
1.250
88
3,0
4,2
4,1
5,2
5,7
6,5
7,0
7,6
d,l-Metamfetamin
1.000
77
2,0
d-Metamfetamin
1.000
100
l-Metamfetamin
8.000
18
3,4-Metilendioksiamfetamin (MDA)
SD
%CV
0,9
1,3
1,1
1,4
1,6
1,9
2,0
* 500 ng/mL hassasiyet protokolü kullanılarak belirlenmiştir:
** 1.000 ng/mL hassasiyet protokolü kullanılarak belirlenmiştir.
1.000
116
3,4-Metilendioksimetamfetamin (MDMA)
500
196
3,4-Metilendioksietilamfetamin (MDEA)
300
172
N-Metilbenzodioksazolilbütanamine (MBDB)
900
121
1.000
76
Benzodioksazolilbütanamine (BDB)
25.000
3,3
d,l-Fenilpropanolamin
Fentermin
500.000
0,3
d-Psödoefedrin
160.000
0,9
l-Efedrin
250.000
0,5
2.000
24
500
100
para-Metoksiamfetamin (PMA)
p-Metoksimetamfetamin (PMMA)
2
Referanslar
Yapısal olarak ilgisiz bileşikler CEDIA Amfetamin/Ecstasy test kiti, 500 ng/mL hassasiyet protokolüyle test edilmiş ve aşağıda
listelenen konsantrasyonlarda test edildiğinde negatif bir yanıt vermiştir.
Bileşik
Bileşik
ng/mL
Asetaminofen
1.000.000
Levotiroksin
100.000
Asetilsalisilik asit
1.000.000
Metadon
1.000.000
Amoksisilin
1.000.000
Morfin
1.000.000
Benzoilekgonin
1.000.000
Nifedipin
Kaptopril
1.000.000
Fensiklidin
1.000.000
250.000
Fenobarbital
1.000.000
500.000
d-Propoksifen
1.000.000
Klordiazepoksid
Simetidin
Kodein
ng/mL
1.000.000
Ranitidin
1. Hawks RL. Analytical methodology. In: Hawks, RL, Chiang, C N, eds. Urine Testing for Drugs of Abuse. NIDA Research
Monograph 1986:73:30-41
2. Physicians’ Desk Reference. 47th ed. Oradell, NJ: Medical Economics Books; 1993.
3. Julien RM. A Primer of Drug Action. 6th ed. New York, NY: WH Freeman & Co; 1992
4. Miller NS, Gold MS. Amphetamine and its derivatives. In: Giannini AJ, Slaby AE, eds. Drugs of Abuse. Oradell,
NJ: Medical Economics Books; 1989.
5. Busto U, Bendayan R, Sellers EM. Clinical pharmacokinetics of nonopiate abused drugs. 1989,16: 1-26.
6. Baselt RC, Cravey RH. Disposition of Toxic Drugs and Chemicals in Man. 4th ed. Foster City, Calif.: Chemical Toxicolog
Instititute; 1995
7. Henderson DR, Friedman SB, Harris JD. et al. CEDIA®, a new homogeneous immunoassay system. Clin Chem. 1986;
32:1637-1641
8. Notice of Mandatory Guidelines for Federal Workplace Drug Testing Program: Revised Mandatory Guidelines. Federal
Register. 1994;110 (June 9): 11983 (Revised Guidelines expected in 2002.)
9. İzlenebilirliğe dair veriler Thermo Fisher Scientific’e bağlı Microgenics Corporation dosyalarındadır.
10. Thermo Fisher Scientific’e bağlı Microgenics dosyalarında kayıtlı bilgiler.
50.000
250.000
Diazepam
100.000
Salisilürik asit
1.000.000
Digoksin
1.000.000
Sekobarbital
1.000.000
Enalapril
1.000.000
11-nor-∆9-THC-COOH
10.000
Fluoksetin
500.000
Verapamil
1.000.000
İbuprofen
1.000.000
Tolmetin
500.000
CEDIA Amfetamin/Ecstasy test kiti ile test edildiğinde idrarda bulunan normal endojen konsantrasyonlara eklenen aşağıdaki
maddelerden girişim gözlemlenmemiştir:
Madde
Konsantrasyon
Aseton
< 1,0 g/dL
Hemoglobin
< 0,3 g/dL
Askorbik asit
< 1,5 g/dL
İnsan serumu albümini
< 0,5 g/dL
Kreatinin
< 0,5 g/dL
Oksalik asit
< 0,1 g/dL
< 1,0 g/dL
Riboflavin
Etanol
Galaktoz
-globülin
Glikoz
< 10 mg/dL
< 0,5 g/dL
Madde
Konsantrasyon
< 7,5 mg/dL
Sodyum Klorit
< 0,6 g/dL
İdrar
< 2,0 g/dL
< 1,5 g/dL
Duyarlılık
Niteliksel uygulamada, 500 ng/mL ve 1.000 ng/mL hassasiyet protokolleri için saptama sınırı (LOD) sırasıyla 35 ng/mL
ve 75 ng/mL’dir.
Yarı niceliksel uygulamada, 500 ng/mL ve 1.000 ng/mL hassasiyet protokolleri için LOD, sırasıyla 41 ng/mL ve 99 ng/mL’dir.
Microgenics Corporation
46360 Fremont Blvd.
Fremont, CA 94538-6406 USA
US Customer
and Technical Support:
1-800-232-3342
Prospektüs güncellemeleri için:
www.thermoscientific.com/diagnostics
Diğer ülkeler:
Lütfen yerel Thermo Fisher Scientific temsilcinize başvurun.
CEDIA Roche Diagnostics’in tescilli ticari markasıdır.
10006576-3_TR
2012 07
3
Thermo Fisher Scientific Oy
Ratastie 2, P.O. Box 100
01621 Vantaa, Finland
Tel: +358-9-329100
Fax: +358-9-32910300
Download

CEDIA® Amfetamin/Ecstasy Test Kiti