DRI® Barbiturate Serum Tox Test Kiti
İn Vitro Diyagnostik Kullanım İçin
0911 (25 mL, 8 mL Kit)
Örnek Toplama ve Çalışma
Kullanım Amacı
DRI® Barbiturate Serum Tox Test Kiti, insan serumu, plazması ya da idrarındaki barbitüratların, 1 μg/mL hassasiyet
kalibratörü kullanarak niteliksel ve yarı niceliksel olarak belirlemesinde kullanılmak içindir.
Bu test kiti yalnızca preliminer bir analitik test sonucu vermektedir. Onaylanmış bir analitik sonuç
elde etmek amacıyla daha spesifik bir alternatif kimyasal yöntem kullanılmalıdır. Tercih edilen onay
yöntemi gaz kromatografisi/kütle spektrometrisidir (GC/MS).1,2 Özellikle preliminer pozitif sonuçlar
kullanıldığında, tüm madde kötüye kullanım test sonuçları için klinik değerlendirme yapılmalı ve profesyonel
yargıya varılmalıdır.
Test Özeti ve Açıklaması
Sekobarbital (kısa süre etkili), fenobarbital (uzun süre etkili) gibi çeşitli barbitüratlar kötüye kullanıma açıktır.
Barbitüratlar solunum depresyonuna veya ciddi vakalarda komaya yol açabilir. Her barbitürat için serum konsantrasyonları
ve toksik düzeyler farklıdır. Ayrıca, barbitüratları alışkanlığa bağlı kullananlar özellikle de bağımlı olanlar, alışkanlık
şeklinde kullanmayanlara kıyasla bu tür ajanların çok daha yüksek dojazlarına tolere edebilir. Bireysel toleranslar
arasında sergilenen farklılıklar ve her barbitürata ilişkin toksik düzey arasındaki farklılık nedeniyle, serum toks immün
testleri öncelikle bu ajanın var olduğunu belirlemekte yararlıdır. Spesifik barbitürat türünü ve tam olarak konsantrasyonunu
belirlemek için alternatif bir kimyasal yöntem kullanılmalıdır. Yutulan barbitürat türünün belirlenebilmesi, benzodiazepin
intoksikasyonu için etkili bir tedavi süreci oluşturmayı sağlar.3 İdrarda barbitüratların tespit edilmesi barbitürat kullanımının
bir göstergesi olarak kullanılabilse de, idrar numunesi almanın zor olduğu acil durumlarda DRI Barbiturate Serum Tox Test
Kiti kritik işlev görür.
Kötüye kullanılan ilaçların biyolojik sıvılar içinde test edilmesi için TLC, GC, GLC ve HPLC gibi konvansiyonel teknikler
vardır. Kötüye kullanılan ilaçların bunlara karşılık gelen antijenlerle spesifik olarak tanınmasını temel alan immün testleri,
yüksek hacim tarama uygulamalarında kullanılabilmektedir. DRI Barbiturate Serum Tox Test Kiti kullanıma hazır sıvı
reaktifler kullanan homojen enzim immün test kitidir.4 Test, serum içerisindeki barbitüratların çoğunu tespit eden spesifik
antikorlar kullanır. Test, sabit bir spesifik antikor bağlama bölgesi miktarı için glikoz-6-fosfat dehidrojenaz (G6PDH)
enzimleriyle işaretlenen bir ilaçla idrar numunesinden elde edilen ilaç arasındaki rekabete dayanır. Numuneden elde edilen
ilacın yokluğunda, G6PDH ile etiketli ilaç antikor ile bağlanır ve enzim aktivitesi inhibe edilir. Numuneden elde edilen ilacın
varlığında, ilaç antikor bağlama bölgelerine yerleşir ve G6PDH ile etiketli ilacı serbest ve aktif bırakır. Bu fenomen, numunedeki
ilaç konsantrasyonu ile enzim aktivitesi arasında doğrudan bir ilişki meydana getirir. Enzim aktivitesi, NAD’yi NADH’ye
dönüştürme becerisi spektrofotometrik olarak 340 nm’de ölçülerek belirlenir.
Reaktifler
Antikor/Substrat Reaktifi: Koruyucu madde olarak sodyum azit içeren Tris tamponu içerisinde poliklonal anti-barbitürat
antikorları, glikoz-6-fosfat (G6P) ve nikotinamid adenin dinükleotid (NAD) içerir.
Enzim Eşlenik Reaktifi: Koruyucu madde olarak sodyum azit içeren Tris tamponu içerisinde glikoz-6-fosfat dehidrojenaz
(G6PDH) ile işaretlenmiş barbitürik asit türevi içerir.
Gereken Ek Malzeme (ayrı olarak satılır):
0962
0963
0965
0967
0976
Kit Açıklaması
DRI Serum Tox Negatif Kalibratör, 10 mL
DRI Serum Tox Kalibratör 1, 5 mL
DRI Serum Tox Kalibratör 2, 5 mL
DRI Serum Tox Kalibratör 3, 5 mL
DRI Serum Tox Kalibratör 4, 5 mL
Test kiti ile serum veya plazma kullanılabilir. Heparin, sitratlar, oksalatlar ve EDTA gibi antikoagülanların test kitini
engellemediği bulgulanmıştır. Taze serum numunesi tercih edilse de, bu antikoagülanlar ile toplanan plazma numuneleri
de test kiti ile kullanılabilir. Numuneyi soğukta saklayın. Pipetle alınmış numunelerde çok miktarda yabancı madde
olmamasına çalışılmalıdır.
Tüm serum örnekleri, potansiyel olarak enfeksiyöz kabul edilerek çalışılmalıdır.
Test Prosedürü
Sabit bir sıcaklık sağlayan, numuneleri pipetleyen, reaktifleri karıştıran, enzimatik oranları 340 nm’de ölçen ve tepkime
zamanlamasını doğru bir şekilde sağlayan analizörler bu enzim immün test kitini çalıştırmak için kullanılabilir.
Testi uygulamadan önce parametreler ve/veya kullanım için ek bilgiler içeren, analizöre özel protokol sayfasına başvurun.
Kalite Kontrol ve Kalibrasyon
İyi laboratuvar uygulamaları, uygun test performansının sağlanması için kontrol numunesi kullanımını önermektedir.
Kalibrasyonu doğrulamak için hassasiyet kalibratörüne yakın kontroller kullanın. Kontrol sonuçları belirlenen sabit
aralıklar dahilinde olmalıdır. Sonuçların sabitlenen aralıklar dışında kalması durumunda test sonuçları geçersizdir. Tüm kalite
kontrolü koşulları yerel, eyalet ve/veya federal yönetmeliklere ve akreditasyon koşullarına uygun olarak gerçekleştirilmelidir.
Niteliksel analiz
Niteliksel numune analizi için hassasiyet düzeyi olarak 1 μg/mL kalibratörü kullanın. DRI Serum Toks Kalibratörü 2 “pozitif”
numuneleri “negatif” numunelerden ayırt etmek için 1 μg/mL sekobarbital içeren bir hassasiyet olarak kullanılır.
Yarı niceliksel analiz
Yarı niceliksel analiz için tüm kalibratörleri kullanın.
Sonuçlar ve Beklenen Değerler
Niteliksel sonuçlar
Absorbans değerindeki değişim (ΔA) hassasiyet kalibratörüne eşit veya bu değerden büyük bir numune pozitif olarak
değerlendirilir. Absorbans (ΔA) değerindeki değişim hassasiyet kalibratöründen küçük olan bir numune negatif olarak
değerlendirilir.
Yarı niceliksel sonuçlar
Numunelerdeki ilaç konsantrasyonunun kaba bir tahmini, tüm kalibratörlerle bir ölçüm eğrisini çalıştırarak ve numuneleri
ölçüm eğrisinden ölçerek elde edilebilir.
Barbitüratlar gibi ilaç sınıfının varlığında yalnızca tek sonuç üreten immüno test kitleri her bir ayrı bileşenin
konsantrasyonunu doğru şekilde ölçemez. Niteliksel uygulama için, pozitif bir test sonucu yalnızca barbitüratların
varlığını gösterir. Yarı niceliksel uygulama için, test kiti barbitüratların yaklaşık, kümülatif konsantrasyonunu verir.
Kısıtlamalar
1. Bu testten alınan pozitif bir sonuç, yalnızca barbitüratların varlığını belirtir; ancak fizyolojik ve psikolojik etkilerin
kapsamı ile orantılı değildir.
2. Bu test kiti ile elde edilen pozitif sonuç GC, TLC, HPLC veya GC/MS gibi bir diğer genel kabul görmüş immünolojik
olmayan yöntem ile onaylanmalıdır.
3. Test sadece insan serumu veya plazması ile kullanım için tasarlanmıştır.
4. Spesifisite çalışmasında araştırılanlar dışındaki diğer maddeler ve/veya faktörler (örn. tekniğe veya prosedüre bağlı)
testi etkileyebilir ve hatalı sonuçlara neden olabilir.
Spesifik Performans Özellikleri
Hitachi 717 analizörü üzerinde elde edilen tipik performans veri sonuçları aşağıda gösterilmiştir.5 Laboratuvarınızda elde
edilen sonuçlar bu verilerden farklı olabilir.
Önlemler ve Uyarılar
Reaktifler yutulduğu takdirde sağlığa zarar verir.
Test kiti bileşenlerinde kullanılan reaktifler < %0,09 sodyum azit içerir. Deri ve mukoza tabakasıyla temasından kaçının.
Etkilenen bölgeleri bol miktarda suyla yıkayın. Göze kaçtığında veya yutma durumunda derhal tıbbi destek alın. Sodyum
azit kurşun veya bakır tesisatla reaksiyona girerek potansiyel patlayıcı metal azitler oluşturabilir. Bu gibi reaktifleri imha
ederken, azit birikimini engellemek için her zaman bol miktarda suyla yıkayın. Açıkta olan metal yüzeyleri %10 sodyum
hidroksitle temizleyin.
Hassasiyet
Serum toks kalibratörleri ile belirlenmiş olan çalışma içi ve çalışmalar arası doğruluk aşağıdaki sonuçları vermiştir:
Niteliksel:
Çalışma içi (n=20)
Çalışmalar arası (n=12)
Kalibratör
Ortalama ± SD (mA/dak)
%CV
Ortalama ± SD (mA/dak)
Negatif Kal.
217 ± 1,9
0,9
216 ± 2,7
1,2
0,5 μg/mL
273 ± 1,1
0,4
270 ± 1,6
0,6
Reaktif Hazırlama ve Saklama
1,0 μg/mL
311 ± 2,5
0,8
311 ± 1,9
0,6
Reaktifler kullanıma hazırdır. Reaktif hazırlamaya gerek yoktur. Tüm test kiti bileşenleri, 2 ila 8 °C’de düzgün saklandığında
kutunun üzerindeki etikette belirtilmiş son kullanma tarihine kadar stabildir.
3,0 μg/mL
371 ± 3,8
1,0
371 ± 1,6
0,4
6,0 μg/mL
431 ± 3,3
0,8
437 ± 3,5
0,8
Son kullanma tarihlerinden sonra reaktifleri kullanmayın.
%CV
Tablo 2: Listelenen konsantrasyonlarda negatif sonuç üreten yapısal olarak ilgisiz bileşikler.
Yarı niceliksel:
Çalışma içi (n=20)
Çalışmalar arası (n=12)
Bileşik
Test Konsantrasyonu (μg/mL)
Numune
Ortalama ± SD (μg/mL)
%CV
Ortalama ± SD (μg/mL)
%CV
Asetaminofen
1.000
01
0,62 ± 0,05
8,1
0,67 ± 0,07
10,4
Asetilsalisilik asit
1.000
02
1,14 ± 0,09
7,9
1,17 ± 0,08
6,8
Amitriptilin
100
Geri Kazanım
Bir negatif numuneler serisi, sekobarbitalın bilinen konsantrasyonları eklenerek barbitüratlar için bu test ile test edilmiştir.
Sekobarbitalin geri kazanımı %91,7 ila %102,1 arasında olmuştur.
d-Amfetamin
1.000
Doğruluk
Seksen dokuz klinik serum numunesi DRI’lerin EIA (enzim immün testi) test kiti ve GC/ms yöntemi ile barbitüratlar için
test edilmiştir. Her iki yöntemle atmış altı numune pozitif ve on numune negatif olmuştur. On üç numune DRI’lerin test
kitinde negatif olmuştur ve sekobarbital haricindeki barbitüratların seviyeleri GC/MS yöntemine göre daha düşük bulunmuştur.
Glutetimid
Kafein
100
Diazepam
100
p-Hidroksifenitoin
Duyarlılık
0 μg/mL’den %95 güvenle farklılık gösterebilen en düşük konsantrasyon olarak tanımlanan duyarlılık, 0,07 mg/dL’dir.
Meperidin
1.000
Metadon
1.000
Metakualon
Morfin
Spesifisite
Muhtelif barbitüratlar ve potansiyel olarak girişim yapan maddeler çapraz reaktivite için test edilmiştir. Tablo 1 bazı
barbitüratların test kiti ile pozitif olduğu konsantrasyonları özetlemektedir. Tablo 2 negatif sonuç üreten potansiyel olarak
girişim yapan maddelerin konsantrasyonlarını listelemektedir.
Tablo 1: Listelenen konsantrasyonlarda pozitif sonuç üreten yapısal olarak ilgili bileşikler.
Bileşik
Amobarbital
10
Aprobarbital
4
Barbital
7
Butalbital
3
Pentobarbital
12
Fenobarbital
10
Sekobarbital
1
Talbutal
2
100
Fensiklidin
1.000
Fenitoin
100
Primidon
100
1.000
Bibliografya
1. Urine Testing for Drug of Abuse. National Institute on Drug Abuse (NIDA) Research Monograph 73, (1986).
2. Mandatory Guidelines for Federal Workplace Drug Testing Program. National Institute on Drug Abuse.
Federal Register Vol. 53, No 69, pp 11970 (1988).
3. Hadden J. et al: Acute barbiturate intoxication. JAMA 209: 893-900 (1969). Data on file at Microgenics
Corporation, a part of Thermo Fisher Scientific.
4. Rubenstein KE, Schneider RS, and EF Ullman: Homogeneous enzyme immunoassay: a new immunochemical
technique. Biochem Biophys Res Commun 47:846-851 (1972).
5. Thermo Fisher Scientific’e bağlı Microgenics dosyalarında kayıtlı bilgiler.
45
Butabarbital
100
1.000
Oksazepam
Propoksifen
Test Konsantrasyonu (μg/mL)
80
100
Microgenics Corporation
46360 Fremont Blvd.
Fremont, CA 94538-6406 USA
US Customer and
Technical Support:
1-800-232-3342
Prospektüs güncellemeleri için:
www.thermoscientific.com
Diğer ülkeler:
Lütfen yerel Thermo Fisher Scientific temsilcinize başvurun.
0919-4
2010 12
2
Microgenics GmbH
Spitalhofstrasse 94
D-94032 Passau Germany
Tel: +49 (0) 851 886 89 0
Fax: +49 (0) 851 886 89 10
Download

DRI Barbiturate Serum Tox Assay Package Insert